PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYCHOWANIE FIZYCZNE. Klasa III. Wiadomo ci Ocena dopuszczaj ca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYCHOWANIE FIZYCZNE. Klasa III. Wiadomo ci Ocena dopuszczaj ca"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYCHOWANIE FIZYCZNE Klasa III Wiadomo ci 1. Ucze zna regulamin sali gimnastycznej. 2. Ucze zna przepisy bhp obowi zuj ce podczas lekcji wf. 3. Ucze zna kryteria ocen z wychowania fizycznego. 4. Ucze wie, co to jest prawidłowa postawa ciała. 5. Ucze umie przyj ć prawidłow postaw ciała. 6. Ucze zna rodzaje pozycji wyj ciowych do ćwicze 7. Ucze zna poszczególne dyscypliny sportowe. 8. Ucze potrafi rozró nić i dobrać sprz t sportowy do poszczególnych dyscyplin sportowych. 9. Ucze wie, co to jest samokontrola intensywno ci ćwicze. 10. Ucze potrafi zmierzyć swoje t tno. 11. Ucze wie, jakie jest znaczenie wf i rekreacji dla wszechstronnego rozwoju człowieka. 12. Ucze wie, jak zachować bezpiecze stwo podczas zaj ć z lekkoatletyki. 13. Ucze wie, jak zachować bezpiecze stwo podczas zaj ć z gier zespołowych. 14. Ucze wie jak zachować bezpiecze stwo na siłowni. 1. Ucze umie przyj ć prawidłow postaw ciała z ró nych form ruchu. 2. Ucze umie przyj ć prawidłow pozycj wyj ciow do ćwicze. 3. Ucze potrafi sklasyfikować pozycje wyj ciowe do ćwicze. 4. Ucze wie, co to s płaszczyzny ćwicze. 5. Ucze potrafi rozró nić poszczególne płaszczyzny ćwicze. 6. Ucze zna ogóln anatomiczn budow ciała.(ko ci, mi nie, stawy) 7. Ucze potrafi nazwać poszczególne cz ci ciała. 8. Ucze potrafi rozró nić poszczególne cz ci ciała. 9. Ucze wie, jak rozpoczyna si mecz koszykówki. 10. Ucze wie, co to jest rzut sporny. 11. Ucze wie, ilu zawodników mo e być na boisku podczas gry w koszykówk. 12. Ucze zna rodzaje zagrywek siatkarskich. 13. Ucze wie, ile kroków mo e zrobić zawodnik z piłk w piłce r cznej. 14. Ucze wie z ilu zawodników składa si dru yna piłki no nej. 15. Ucze wie, jaka jest odległo ć rzutu karnego od bramki w piłce no nej. 16. Ucze wie, jakie kary stosuje s dzia wobec zawodników niepodporz dkowuj cych si przepisom gry w grach zespołowych. 1. Ucze potrafi przyj ć prawidłow pozycj wyj ciow do ćwicze ogólnorozwojowych. 2. Ucze potrafi podać przykłady ćwicze w poszczególnych płaszczyznach. 3. Ucze potrafi wymienić du e partie mi niowe. 4. Ucze potrafi okre lić przyczyn najcz ciej wyst puj cych kontuzji podczas lekcji wychowania fizycznego. 5. Ucze wie, dlaczego zawodnik przed zawodami przeprowadza rozgrzewk. 6. Ucze wie, z ilu zawodników składa si dru yna do piłki siatkowej. 7. Ucze wie, ile punktów zalicza si za kosz uzyskany w czasie gry, a ile za rzut osobisty. 8. Ucze wie, ile mo e liczyć dru yna wraz z rezerwowymi w piłce r cznej. 9. Ucze wie, kiedy jest rzut ró ny, a kiedy wyrzut z autu w piłce no nej. 10. Ucze wie, jak dokonuje si pomiaru czasu i z jak dokładno ci w konkurencjach biegowych w LA. 11. Ucze wie, jak brzmi komenda startowa w biegach krótkich.

2 12. Ucze wie, jak zmierzyć odległo ć w skoku w dal. 13. Ucze wie, kiedy skok w dal jest spalony. 14. Ucze zna podstawowe poj cia, co to jest aerobik, fitness, wellness. 1. Ucze potrafi zademonstrować ćwiczenia na poszczególne partie mi niowe. 2. Ucze wie, czy piłka w czasie zagrywki mo e dotkn ć siatki. 3. Ucze wie, jakie ćwiczenia zastosować na poszczególne cz ci ciała. 4. Ucze wie, kiedy zawodnik jest na pozycji spalonej w piłce no nej. 5. Ucze zna zasad przeprowadzania prawidłowej rozgrzewki. 6. Ucze wie, jak wygl da prawidłowa postawa wyj ciowa do ćwicze fitness. 7. Ucze zna zasad udzielania pierwszej pomocy współćwicz cemu w przypadku zaistnienia kontuzji na lekcji wychowania fizycznego. 1. Ucze ma w stopniu wysokim opanowane wiadomo ci klasy II. 2. Ucze godnie reprezentuje szkoł na zawodach sportowych. 3. Ucze ma w stopniu wysokim opanowane wiadomo ci z zakresu edukacji zdrowotnej. Umiej tno ci Gimnastyka 1. Ucze zna rodzaje figur równowa nych ( marsz na palcach, półobroty we wspi ciu na palcach, waga) i potrafi je wykonać. 2. Ucze umie przyj ć prawidłow postaw ciała. 1. Ucze potrafi przyj ć prawidłow pozycj wyj ciow do ćwicze ogólnorozwojowych. 2. Ucze potrafi zademonstrować elementy ćwicze równowa nych na podłodze. 1. Ucze potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu do przysiadu. 2. Ucze potrafi wykonać przewrót w tył z przysiadu do przysiadu. 3. Ucze potrafi prawidłowo wykonać naskok i odbicie od odskoczni. 4. Ucze umie wykonać zwisy do ćwicze na mi nie brzucha i grzbietu. 5. Ucze potrafi wykonać elementy ćwicze równowa nych na odwróconej ławeczce. 1. Ucze potrafi wykonać przewrót w przód z postawy do postawy. 2. Ucze potrafi wykonać przewrót w tył z przysiadu do postawy. 3. Ucze potrafi prawidłowo asekurować współćwicz cego po skoku z odskoczni. 4. Ucze potrafi zademonstrować ćwiczenia na poszczególne partie mi niowe. 5. Ucze potrafi wykonać skok kuczny na skrzyni i zeskok. 1. Ucze wykonuje bezbł dnie wszystkie elementy gimnastyczne zawarte w zakresie wymaga klasy II oraz wykazuje si umiej tno ciami gimnastycznymi wykraczaj cymi poza zakres wymaga klasy II. 2. Ucze potrafi zastosować ćwiczenia gimnastyczne w dbało ci ó własne ciało. 3. Ucze potrafi przeprowadzić prawidłow rozgrzewk z uwzgl dnieniem poszczególnych partii mi niowych bez przyboru. 4. Ucze potrafi wykonać skok kuczny przez skrzyni.

3 Siatkówka 1. Ucze umie przyj ć prawidłow postaw siatkarsk 2. Ucze umie wykonać w miejscu odbicia siatkarskiej górne, dolne, sytuacyjne) 1. Ucze potrafi przyj ć prawidłow postaw siatkarsk po: zatrzymaniu, z truchtu i biegu. 2. Ucze potrafi przyj ć piłk w prawidłowej postawie siatkarskiej z podania górnego i dolnego. 1. Ucze potrafi wykonać prawidłow zagrywk doln w grze. 2. Ucze potrafi prawidłowo wykonać odbicia dolne i górne w ćwiczeniach ze 3. współćwicz cym. 1. Ucze umie przyj ć postaw siatkarsk w grze. 2. Ucze w sposób bezbł dny przyjmuje prawidłow postaw siatkarsk podczas gry 3. Ucze potrafi bezbł dnie poruszać si po boisku podczas gry z zachowaniem prawidłowego ustawienia na boisku. 1. Ucze potrafi wykonać odbicia górne i dolne w okre lonym polu w ci gu 30 sek. 2. Ucze potrafi prawidłowo wykonać zbicie dynamiczne piłki. 3. Ucze aktywnie uczestniczy w zaj ciach SKS siatkówki i reprezentuje szkoł podczas rozgrywek mi dzyszkolnych. Koszykówka 1. Ucze potrafi prawidłowo wykonać podanie sprzed piersi obur cz, obur cz z przed piersi kozłem, z nad głowy, z nad głowy kozłem. 2. Ucze potrafi wykonać prawidłowy chwyt piłki. 3. Ucze umie kozłować piłk w miejscu praw i lew r k. 1. Ucze umie zademonstrować kozłowanie piłki w marszu w przód i w tył, w biegu ( praw i lew r k ). 2. Ucze potrafi prawidłowo wykonać podania i chwyty piłki w biegu. 1. Ucze potrafi podać i chwycić piłk, a nast pnie j kozłować w biegu. 2. Ucze potrafi prawidłowo podać i chwycić piłk podczas gry. 1. Ucze potrafi bezbł dnie wykonać rzut do kosza z biegu z prawej strony. 2. Ucze potrafi zastosować ten rzut w grze.

4 1. Ucze posiada umiej tno ci z koszykówki znacznie wykraczaj ce poza zakres wymaga klasy II. 2. Ucze aktywnie uczestniczy w zaj ciach SKS z koszykówki oraz reprezentuje szkoł w rozgrywkach mi dzyszkolnych. Piłka r czna 1. Ucze potrafi wykonać podanie i chwyt piłki w miejscu. 2. Ucze potrafi prawidłowo kozłować piłk w miejscu. 1. Ucze potrafi zademonstrować podanie jednor cz półgórne i chwycić piłk w sposób prawidłowy. 2. Ucze potrafi kozłować piłk w biegu. 1. Ucze potrafi wykonać podanie i chwyt piłki w biegu. 2. Ucze potrafi poł czyć umiej tno ci z poziomów wy ej opisanych w grach i zabawach. 1. Ucze potrafi wykonać podania i chwyty piłki w biegu w ćwiczeniach ze współćwicz cym. 2. Ucze potrafi wykonać podania i chwyty piłki podczas ćwicze z partnerem i podczas gier i zabaw z zakresu piłki r cznej. 1. Ucze posiada umiej tno ci znacznie wykraczaj ce poza zakres wymaga klasy II. 2. Ucze aktywnie uczestniczy w zaj ciach SKS z piłki r cznej oraz reprezentuje szkoł w rozgrywkach mi dzyszkolnych. Piłka no na 1. Ucze potrafi bawić si piłk, wykorzystuj c wszystkie powierzchnie stopy w ćwiczeniach indywidualnych. 2. Ucze potrafi wykonać te elementy w ćwiczeniach ze współćwicz cym. 1. Ucze potrafi wykonać prawidłowe uderzenie piłki wewn trzn cz ci stopy, prostym podbiciem, wewn trznym podbiciem, zewn trznym podbiciem w ćwiczeniach indywidualnych. 2. Ucze potrafi wykonać przyj cie piłki w powietrzu klatk piersiow. 1. Ucze potrafi wykonać uderzenie piłki nog j/w w ćwiczeniach ze współćwicz cym. 1. Ucze potrafi wykonać przyj cie piłki w powietrzu udem. 2. Ucze potrafi wykonać przyj cie piłki tocz cej si po podło u: wewn trzn cz ci stopy, podeszw.

5 1. Ucze podejmuje prób pełnienia roli bramkarza. 2. Ucze potrafi prawidłowo ustawić si i poruszać w bramce. 3. Ucze ch tnie uczestniczy w rozgrywkach szkolnych i mi dzyszkolnych. Lekkoatletyka 1. Ucze potrafi wykonać pchni cie kul z ustawienia bokiem. 2. Ucze potrafi przyj ć ka d pozycj startow. 1. Ucze potrafi wykonać bieg z danego startu. 2. Ucze potrafi wykonać pchni cie kul z ustawienia tyłem. 1. Ucze potrafi pokonać dystans 100m - 200m na czas ze startu niskiego. 1. Ucze uczestniczy w sprawdzianach biegowych i osi ga wyniki zgodne ze swoj kategori wiekow. 1. Ucze reprezentuje szkoł w mi dzyszkolnych zawodach lekkoatletycznych. Rytm, muzyka, taniec 1. Ucze potrafi wykonać krok podstawowy poloneza 2. Ucze potrafi zaprezentować przykłady ćwicze wzmacniaj cych, rozlu niaj cych 1. Ucze zna układ poloneza i wykonuje go z bł dami. 2. Ucze potrafi poł czyć ćwiczenia w prosty układ choreograficzny bez muzyki 1. Ucze zna układ poloneza, wykonuje go poprawnie z niewielkimi bł dami 2. Ucze potrafi poł czyć ćwiczenia w prosty układ choreograficzny z muzyk 1. Ucze wykonuje płynnie i bez bł dów 2. Ucze potrafi zaprezentować własny układ choreograficzny z prac r k do muzyki. 5

6 1. Ucze zna układ wzorowo i wykonuje go z zachowaniem gracji ruchu. 2. Ucze ch tnie przygotowuje własne układy aerobiku do muzyki i prezentuje je ćwicz c z grup rówie nicz na lekcji. 3. Ucze potrafi przeprowadzić dowolnie wybrany moduł fitness (aerobik, step, TBC, ATB) z grup ćwiczebn. 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSI BIORCZOSCI

PODSTAWY PRZEDSI BIORCZOSCI PODSTAWY PRZEDSI BIORCZOSCI Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZB DNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH RÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Dział programu

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 12 PI KA NO NA

ARTYKU 12 PI KA NO NA ARTYKU 12 Wszystkie rozgrywki pi karskie Olimpiad Specjalnych odbywajà si zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics. W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo