POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia. Protokolant Rafał Oksiński"

Transkrypt

1 Sygn. akt UZP/ZO/0-1256/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka Arbitrzy: Zbigniew Aleksander Kuźnia Ireneusz Kołakowski Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlane "POLBUD" Sp. z o.o. Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61 od oddalenia przez zamawiającego Powiat Ostrołęcki Ostrołęka, ul. Generała J. Bema 5 protestu z dnia 11 kwietnia 2006 r. orzeka: 1. Unieważnia postępowanie.

2 2. Kosztami postępowania obciąża Powiat Ostrołęcki Ostrołęka, ul. Generała J. Bema 5 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości zł 79 gr (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlane "POLBUD" Sp. z o.o. Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61 2) dokonać wpłaty kwoty zł 79 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przez Powiat Ostrołęcki Ostrołęka, ul. Generała J. Bema 5 na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego "POLBUD" Sp. z o.o. Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty zł 21 gr (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego "POLBUD" Sp. z o.o. Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury Uzasadnienie W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle przez Zamawiającego- Strona 2 z 10

3 Powiat Ostrołęcki, protest dnia 11 kwietnia 2006r. złożył Wykonawca - POLBUD Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Protest dotyczył czynności wyboru w postępowaniu najkorzystniejszej oferty oraz zaniechania odrzucenia wskazanych w proteście ofert wykonawców. Protest zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 82 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art.22, art. 24 ust 2 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez; 1. Nie wykazanie się posiadaniem kadry technicznej o odpowiednim wykształceniu i uprawnieniach budowlanych w specjalnościach bez ograniczeń wbrew wymogom rozdz. I pkt 2, ppkt 3 SIWZ w zakwestionowanych ofertach. W szczególności oferty złożone przez CEPROBUD, WALD-GLOB, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC zawiera wskazanie osób uprawnionych do kierowania robotami elektrycznymi posiadających uprawnienia jedynie w zakresie instalacji elektrycznych brak natomiast uprawnień w specjalności sieci elektryczne. Oferta CEPROBUD natomiast wskazuje, jako uprawnioną do kierowania robotami sanitarnymi osobę nie posiadającą uprawnień w specjalności sieci sanitarne. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. nie posiada w ogóle wskazania osoby z uprawnieniami teletechnicznymi, analogicznie jak oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ABC, 2. Nie wykazanie się wymaganym w postępowaniu doświadczeniem, tj. robotami budowlanymi odpowiadającymi swym rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę zł brutto każda, zgodnie z wymogami rozdz. I pkt 2, ppkt 5 i pkt 3 ppkt 11 SIWZ przez wykonawców CEPROBUD i Przedsiębiorstwo Handlowe ABC. W szczególności CEPROBUD, wykazał się m.in. robotami polegającymi na dokończeniu budowy hali sportowej, budową DPS, przebudową szpitala, budową gimnazjum, które to roboty budowlane nie mogą być uznane za odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. W ocenie protestującego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC w ogóle nie wykazało się robotami budowlanymi, których wymagał Zamawiający. Strona 3 z 10

4 3. Oferta złożona przez CEPROBUD zawiera wadliwy dokument zapytania o karalność członków organu zarządzającego, gdyż we wniosku wskazano, iż zaświadczenie o niekaralności 2 członków organu zarządzającego ma być wydane na potrzeby nieobowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych oraz nie wykazanie się przez tenże podmiot sytuacją finansową zapewniająca wykonanie zamówienia, w rozumieniu rozdz. I pkt 2 ppkt 2 SIWZ, wobec wykazania się w roku 2004 strata bilansową. Protestujący w ramach grupy zarzutów dotyczących dodatkowo wadliwości ofert, jako sprzecznych z SIWZ, tj. uznanych za prawidłowe sprzecznie z art. 82 ust3 ustawy i nie odrzuconych w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, wniósł zastrzeżenia do; - ofert złożonych przez CEPROBUD i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ABC, jako niezgodnych z rozdz. I pkt 4, ppkt 6 SIWZ, jako zawierające zmiany w treści formularza ofertowego i w numeracji załączników, - ofert złożonych przez CEPROBUD i WALD-GLOB i Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, jako niezgodnych z rozdz. I pkt 4 ppkt 8, gdyż złożonych w sposób umożliwiający ich dekompletację, - oferty złożonej przez WALD-GLOB, jako zawierającej sprzeczne z postanowieniami rozdz. I pkt 4 ppkt 9 zmiany w tekście oferty, nie parafowane i nie datowane przez osoby podpisujące ofertę. - oferty firmy CEPROBUD niezgodnej z rozdz. I pkt 3, ppkt 2 SIWZ w której dołączono nie zwierający wskazania tytułu wpłaty dokument, jako dowód uiszczenia wadium, - ofert firmy CEPROBUD, WALD-GLOB i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w zakresie sprzecznym z wymogami dotyczącymi rozdz. I pkt 7b i 8b SIWZ i wyjaśnieniom Zamawiającego w zakresie dotyczącym ustalania wartości oferty netto kosztorysem ofertowym. Strona 4 z 10

5 Rozstrzygnięciem z dnia 14 kwietnia 2006r. Zamawiający uznał za zasadny protest w części dotyczącej zarzutów niezgodności ze specyfikacją kosztorysu ofertowego wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego, nie odniósł się do zarzutów sformułowanych względem wykonawcy WALD-GLOB wobec jej uprzedniego odrzucenia z dniem r., w pozostałym zakresie protest odrzucił. Odnosząc się do zarzutów nie spełnienia warunku posiadania wymaganego w postępowaniu doświadczenia przez wykonawców; 1) Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ABC uznał, iż oferent ten wykazał się co najmniej trzema inwestycjami spełniającymi jego wymagania, tj. przebudową i budową z adaptacją budynków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii o wartości 1,75 mln zł, adaptacją pomieszczeń SP ZOZ w Ostrowii Mazowieckiej o wartości 1,16 mln zł oraz budową pod klucz Leśniczówki w Ostrowii Mazowieckiej o wartości 1,31 mln zł. Zamawiający stwierdził ponadto, iż wykonawca ten spełnia wszystkie postawione w SIWZ warunki zamówienia., 2) CEPROBUD, zdaniem Zamawiającego, wykazał się realizacją inwestycji, zakwestionowanych przez Protestującego, uznając je za wypełnienie jego wymogów w tym zakresie. Ustosunkowując się do zarzutów braku wymaganej kadry w postępowaniu Zamawiający w zakresie zastrzeżeń do uprawnień nie obejmujących sieci elektrycznych lub sanitarnych w zakwestionowanych ofertach uznał uprawnienia takie, jako zbędne, biorąc pod uwagę zakres wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Podniósł także, iż podnoszony zarzut braku uprawnień teletechnicznych jest nieuprawniony, gdyż Zamawiający nie stawiał takich wymagań. Strona 5 z 10

6 Odnośnie kwestionowania zaświadczeń o niekaralności członków organu firmy CEPROBUD Zamawiający stwierdził, iż są ono aktualne, zaś wskazanie ustawy o zamówieniach publicznych pozostaje bez wpływu na treść zaświadczenia. Zarzut braku wykazania się sytuacją finansową pozwalającą na wykonanie zamówienia jest nieuprawniony, gdyż strata bilansowa nie uniemożliwia wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu. Nie uznane za zasadne zostały także zastrzeżenia co do ofert nie złożonych w sposób uniemożliwiających ich dekompletację, gdyż bez ingerencji osób trzecich kartki ofert nie ulegną rozproszeniu. Zamawiający przyznał natomiast, iż w ofercie CEPROBUD wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego w zakresie wyposażenia hali w sprzęt sportowy zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które Zamawiający winien jest poprawić w trybie art. 88 ustawy Pzp. Zmawiający wskazał, iż poprawi omyłki, powiadamiając o tej czynności uczestników postępowania. Odnośnie poz. 196 kosztorysu ofertowego Zamawiający uznał, iż przyjęto właściwą ilość jednostek obmiarowych, a zmiana podstawy wyceny nie wpływa na cenę pozycji kosztorysowej. Dnia 19 kwietnia 2006r. wniesione zostało odwołanie, w którym Odwołujący podtrzymał zarzuty dotyczące wadliwości ofert złożonych przez CEPROBUD i Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ABC. Odwołujący złożył wniosek o unieważnienie decyzji o wyborze oferty CEPROBUD i dokonania ponownej oceny ofert. Dodatkowo Odwołujący podniósł, iż stanowisko w materii omyłki rachunkowej w kosztorysie ofertowym CEPROBUD jest nieprawidłowe, dokonanie zaś takich poprawek łącznie w 95 pozycjach kosztorysu skutkować będzie zmianą treści oferty. Strona 6 z 10

7 Zespół Arbitrów biorąc pod uwagę, iż zarówno protest jak i odwołanie wniesione zostało w terminie a odwołującemu przysługuje interes prawny w korzystaniu z przedmiotowych środków ochrony prawnej, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w sprawie zważył i ustalił, co następuje: Działając na podstawie art. 191 ust. 3 zd. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Arbitrów zobowiązany jest z urzędu brać pod uwagę okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania. W ocenie Zespołu Arbitrów zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania wobec naruszenia w sposób rażący przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, które to naruszenie powoduje, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z art.146 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Zespół Arbitrów ustalił, iż pismem z dnia r. Zamawiający dokonał modyfikacji rozdziału I pkt 2 ppkt 5 SIWZ poprzez zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykazania się odpowiednim doświadczeniem w wykonaniu zamówienia i dokonanie wykreślenia jako robót budowlanych rodzajowo podobnych do przedmiotu zamówienia zapisu sale gimnastyczne lub hale. Zmiana ta w istocie skutkowała przyjęciem, iż za doświadczenie zawodowe uznawane będą wszystkie obiekty, które Zamawiający uzna za porównywalne z zakresem przedmiotu zamówienia. Pierwotny tekst SIWZ, a także treść ogłoszenia o zamówieniu uznawała za roboty budowlane podobne, co do charakteru i złożoności z przedmiotem zamówienia jedynie sale gimnastyczne lub hale. Równocześnie ze zmianą treści przedmiotowego warunku dokonano modyfikacji w zakresie przedmiotowej treści dokumentu, który ten warunek miał potwierdzać (rozdział I pkt 3 ppkt 11 SIWZ). Modyfikacji SIWZ nie towarzyszyło przedłużenie przez Zamawiającego terminu do składania ofert. Strona 7 z 10

8 Ponadto pismem z dnia r. w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy skierowane do treści SIWZ Zamawiający udzielił odpowiedzi, iż dopuszcza posiadanie przez kadrę techniczną przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 38, poz. 229) oraz Rozporządzenie Ministra gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.), zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., art.104). W ocenie Zamawiającego tak zajęte stanowisko dopuściło, jako wystarczające w postępowaniu udokumentowanie warunku dotyczącego potencjału technicznego i kadrowego poprzez legitymowanie się uprawnieniami do kierowania robotami elektrycznymi i sanitarnymi osób posiadających ograniczone uprawnienia w tych specjalnościach. Stanowisko takie sprowadzało się odmienną od treści SIWZ oceną spełniania warunku w zakresie posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego. Zgodnie bowiem z treścią rozdziału I pkt 2 ppkt 3 SIWZ o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się kadrą techniczną o odpowiednim wykształceniu i uprawnieniach budowlanych w specjalnościach bez ograniczeń tj. w przypadku kierowania robotami elektrycznymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych zaś w przypadku kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Taki wymóg wskazał Zamawiający również w ogłoszeniu o zamówieniu. Przedstawione powyżej okoliczności w ocenie Zespołu Arbitrów naruszają postanowienia art. 38 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych w szczególności zakaz zmiany treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający naruszył także podstawową zasadę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych m.in. poprzez modyfikację treści pierwotnie ustalonych warunków w drodze swobodnej wykładni odbiegającej od treści SIWZ, która skutkowała nierównym traktowaniem wykonawców w postępowaniu, w Strona 8 z 10

9 szczególności na etapie badania i oceny ofert. Ocena ta była także odmienna od treści zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu. Dodatkowo podnieść należy, iż Zamawiający naruszył postanowienie art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych poprzez dokonywanie poprawek w treści ofert, w tym oferty uznanej za najkorzystniejszą już po dokonaniu wyboru i powiadomienia o wyborze uczestników postępowania. Z tych też względów orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z treścią art. 191 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Uwzględniono wniosek pełnomocnika ODwołującego w zakresie zasądzenie kosztów zastępstwa prawnego w wysokości 1.220,00 zł. Strona 9 z 10

10 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w... 1 Przewodniczący Zespołu Arbitrów:... Arbitrzy: Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r. Strona 10 z 10

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO/UZP 1362/08 WYROK z dnia 5 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Protokolant: Klaudia Szczytowska-Maziarz Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 987/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2550/13 WYROK z dnia 19 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 marca 2010 r.

WYROK z dnia 29 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO/UZP 242/10 KIO/UZP 260/10 WYROK z dnia 29 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Piotr Kozłowski Izabela Kuciak Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 stycznia 2012 r.

z dnia 19 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 44/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 887/12 WYROK z dnia 14 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1298/12

Sygn. akt KIO 1298/12 WYROK z dnia 2 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/423/11 WYROK z dnia 16 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marek Szafraniec Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo