PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrz szkolnym Systemem Oceniania, oraz z zarządzeniem MEN z dnia r. w sprawie promowania i oceniania uczniów. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Uczeń diagnozuje i doskonali własną sprawność fizyczną. 2. Dba o higienę i zdrowie. 3. Uczeń wie, na czym polega hartowanie organizmu i stosuje to w życiu. 4. Troszczy się o prawidłową postawę ciała. 5. Pełni rolę organizatora, widza i sędziego w wybranych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych. 6. Wykazuje się aktywnością ruchową w dwóch wybranych formach indywidualnych i dwóch zespołowych. OCENA CELUJĄCA Uczeń wykazuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, łącznie z : 1. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, gminy, powiatu, województwa. 2. Zawsze przygotowany do zajęć ( strój sportowy). 3. Jest aktywnym organizatorem zajęć rekreacyjno-sportowych. 4. Posiada nienaganną kulturę osobistą i przestrzega zasad,,fair play (pozytywny stosunek do przedmiotu, nauczyciela, uczniów). 5. Umie wykorzystać znajomość przepisów w praktyce (np. sędziowanie). 6. Posiada dużą wiedzę z zakresu kultury fizycznej. 7. Umie dokonać samooceny. OCENA BARDZO DOBRA Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę, co najmniej dobrą, otrzymuje oceny bardzo dobre, celujące. 1. Bierze udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na poziomie przynajmniej szkolnym. 2. Systematycznie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych (strój sportowy). 3. Wyróżnia się swoimi umiejętnościami na tle klasy. 4. Dobrze zna przepisy gier i dyscyplin sportowych. 5. Posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej. 6. Wykazuje się umiejętnościami samooceny.

2 OCENA DOBRA Uczeń zaliczył wszystkie sprawdziany przewidziane w rozkładzie materiału na ocenę przynajmniej dostateczną, sprawdziany zaliczone w terminie. 1. Uczeń systematycznie, chętnie bierze udział w zajęciach, wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela. 2. Systematycznie przynosi strój sportowy 3. Uczeń jest mniej sprawny ruchowo, ale aktywny na lekcjach. 4. Posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej. 5. Potrafi dokonać samooceny przy niewielkiej pomocy nauczyciela. OCENA DOSTATECZNA Uczeń opanował umiejętności na poziomie oceny dopuszczającej. 1. Uczeń mało aktywny, opornie wykonuje polecenia nauczyciela. 2. Często opuszcza zajęcia. 3. Nagminnie nieprzygotowany do zajęć (brak stroju). 4. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 5. Posiada małe wiadomości z przepisów. 6. Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną. 7. Przynajmniej z jednego sprawdzianu uzyskał ocenę dopuszczającą. OCENA NIEDOSTATECZNA 1. Brak zaliczenia obowiązujących sprawdzianów. 2. Brak elementarnej aktywności, posiada lekceważący stosunek do nauczyciela i przedmiotu. 3. Nie potrafi wykonać ćwiczenia nawet z pomocą nauczyciela. 4. Notorycznie nie przygotowany do zajęć. 5. Stosunek do przedmiotu nie rokuje nadziei na zmianę oceny.

3 STANDARDY OSIĄGNIĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA KLASA I A,B,C, II A,B, III A,B STANDARDY OSIĄGNIĘĆ LP. ZADANIA PROCESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PIŁKA SIATKOWA zastosować podstawowe odbicia w piłce siatkowej i w grach pokrewnych ( postawa siatkarska i technika odbicia) zastosować w grze właściwej, szkolnej czy uproszczonej zbicie piłki i blok, odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym ( w miejscu, w parach, w grze uproszczonej ), zagrywki, umiejętne rozegranie piłki zakończenie zbiciem, prawidłowe zastosowanie bloku w grze, dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej i gier pokrewnych, zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej, przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną, technicznych, dla doskonalenia sprawności ruchowejzabawy i gry ruchowe, zastosować gry drużynowe i rekreacyjne pochodne piłce siatkowej ( palant siatkarski, pięstówka, palant prosty). zastosowanie poznanych elementów taktycznych w grze właściwej i grach pochodnych, umiejętność dobierania ćwiczeń specjalistycznych do danego wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki siatkowej

4 KOSZYKÓWKA zastosować prawidłowo w grze: podania i chwyty, kozłowanie i rzuty w różnych formach ( w miejscu, marszu, poruszając się krokiem dostawnym, w biegu ), zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej oraz wykazać się znajomością zagadnień teoretycznych, przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną, dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej i gier pokrewnych, ocena celności i techniki rzutów do kosza ( osobiste, z pół dystansu, z dwutaktu ), zastosowanie poznanych elementów taktycznych w grze właściwej i grach pochodnych, wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki koszykowej 3 PŁKA RĘCZNA zastosować prawidłowo w grze: podania i chwyty, kozłowanie, rzuty na bramkę, grać na pozycji bramkarza, zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej oraz wykazać się znajomością zagadnień teoretycznych, przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną, dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej i gier pokrewnych, prowadzenie piłki w różnych formach zakończonych rzutem z wyskoku na bramkę, umiejętności gry na pozycji bramkarza, zastosowanie poznanych elementów taktycznych w grze właściwej i grach pochodnych, wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie piłki ręcznej.

5 PIŁKA NOŻNA zastosować prawidłowo: żonglerkę, prowadzenie piłki, podania i przyjęcia, zwody oraz strzały na bramkę nogą i głową, wykonywać poprawnie technicznie: wyrzuty z autu, rzuty rożne oraz rzuty karne, aktywnie współpracować z drużyną podczas gry właściwej, grać na pozycji bramkarza, zorganizować rozgrywki z zastosowaniem podstawowych przepisów i sygnalizacji sędziowskiej oraz wykazać się znajomością zagadnień teoretycznych, przeprowadzić rozgrzewkę specjalistyczną, prowadzenie piłki w różnych formach ( slalomem, w dwójkach, trójkach, trucht, bieg, ćwiczenie z przeciwnikiem ), zakończenie strzałem na bramkę nogą i głową, umiejętności gry na pozycji bramkarza, dobrać ćwiczenia doskonalące technikę i taktykę do gry właściwej i gier pokrewnych, 5 TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ określić, co to jest sprawność fizyczna i poprzez jakie sporty można ją doskonalić ( sporty całego życia ), przeprowadzić test na sobie, wśród rówieśników, rodzeństwa i rodziców, określić aktywny poziom sprawności fizycznej według norm danego testu ( u siebie i u innych ) zastosowanie poznanych elementów taktycznych w grze właściwej i grach pochodnych, ocena postępów w zakresie poszczególnych prób sprawnościowych cyklu trzyletnim,

6 poznać cel, zasady i funkcjonowanie testu, GIMNASTYKA nazwać i wykonać ćwiczenia: A. porządkowo dyscyplinujące B. kształtujące ( pozycje wyjściowe, ćwiczenia ramion, nóg, głowy i tułowia ) C. użytkowo sportowe ( zwisy i podpory, ćwiczenia zwinnościowo- akrobatyczne, skoki, ćwiczenia równościowe ), D. uzupełniające ( korekcyjno - kompensacyjne, uspokajające, umuzykalniając, taneczne, aerobik, stretching ), zastosować ćwiczenia wolne w układach gimnastycznych, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki ogólnorozwojowej i specjalistycznej do danego zadania ruchowego, ocena techniki, stopnia trudności ( zaawansowanie) i estetyki wykonania ćwiczeń gimnastycznych grupy użyteczno sportowych ( przewroty w przód, przewroty w tył, stanie na rękach, stanie na głowie, skoki przez kozła, skoki przez skrzynie, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia na drążku), dobrać ćwiczenia do prawidłowego opanowania elementów gimnastycznych, ocena samodzielnie opracowanego układu gimnastycznego (gimnastyka artystyczna, akrobatyka, aerobik), poprowadzić ćwiczenia gimnastyczne ( elementy aerobiku, jazz gimnastyki i gimnastyki artystycznej piłka, skakanka), przygotować bezpieczne miejsce do ćwiczeń gimnastycznych i zastosować asekurację, umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki i ćwiczeń gimnastycznych przy muzyce ( aerobik, jazz gimnastyka, gimnastyka przy muzyce), 7 REKREACJA wykonać podstawowe czynności ( podania, chwyty, ocena podstawowych elementów technicznych z wybranych

7 1 2 3 podbijanie, kopnięcia, przyjęcia uderzenia, odbicia itp.) dla danej gry rekreacyjnej i drużynowej, gier drużynowych i rekreacyjnych w rozgrywkach zastosować prawidłowe czynności sędziowskie. przeprowadzić rozgrywki w różnych warunkach ( boisko, plaża, sala sportowa, korytarz) i w różnych wariantach ( różne grupy wiekowe, zmienna liczba uczestników), wykorzystać samodzielnie w swoim wolnym czasie poznane gry rekreacyjne ( z rówieśnikami, rodzeństwem i rodzicami), uświadomić sobie powody podejmowania aktywności ruchowej. 8 ŚCIEŻKA PROZDROWOTNA określić przyczyny powstania chorób cywilizacyjnych i sposoby ich zapobiegania ( zdrowy i aktywny styl życia), określić zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach, stosować w życiu codziennym nawyki higieniczne w odniesieniu do: - własnego ciała - ubioru - środowiska, określić i zastosować pierwszą pomoc w nagłych przypadkach ( krwotoki, skręcenia, zwichnięcia, złamania, wzywanie pomocy osób i instytucji do tego uprawnionych), określić sposoby hartownia organizmu i zastosować je w wykonanie pracy teoretycznej, dotyczącej przepisów gry, ciekawostek i aktualności w zakresie danej gry drużynowej i rekreacyjnej, opracowanie jadłospisu dla wybranej grupy ludzi ( cukrzyk, człowiek otyły, sportowiec, dla siebie), wykonanie pracy teoretycznej, plakatu, gazetki, referatu lub innej związanej z pierwszą pomocą, odżywianiem, hartowaniem organizmu, bezpieczeństwem na drodze i w szkole lub profilaktyką wad postawy.

8 1 2 3 życiu codziennym 9 LEKKOATLETYKA biegać prawidłowo na dystansach zróżnicowanej długości ( umiejętność rozłożenia sił samokontrola) ze startu niskiego i wysokiego ( zapoznanie ze zmianą pałeczki sztafetowej), wykonać skok w dal ( skok w dal z miejsca) techniką naturalną i poznać zasady wymierzania rozbiegu, zastosować rzuty różnymi przyborami ( piłką palantową, piłką lekarską, ringiem, i pchnięcie kulą) oraz samodzielnie zorganizować bezpieczne miejsce do ćwiczeń ( organizacja zawodów ), prawidłowo zastosować czynności sędziowskie ( mierzenie czasu, rozpoczęcie biegów, liczenia punktów, mierzenie odległości itp.) zastosować odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające do danej konkurencji lekkoatletycznej, wykazać się znajomością teoretyczną podstawowych zagadnień z lekkoatletyki, ocena biegów długich, średnich i krótkich według tabeli (ewentualnie ich zmodyfikowanie), ocena skoczności i rzutów według, tabeli (ewentualnie ich zmodyfikowanie), ocena rzutów według tabeli (ewentualnie ich zmodyfikowanie), ocena czynności sędziowskich ( na lekcji i na zawodach), wykonanie pracy teoretycznej dotyczącej przepisów, ciekawostek i aktualności z zakresu lekkoatletyki

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo