Umowa nr../di/2011/2610

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr../di/2011/2610"

Transkrypt

1 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, Warszawa, REGON nr , zarejestrwanym pdatnikiem pdatku d twarów i usług, NIP , zwaną w dalszej części umwy "Usługbircą" lub ARiMR, reprezentwaną przez:..;..; a XXXX z siedzibą w.. i adresem., zarejestrwaną w rejestrze przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadznym przez Sąd Rejnwy.,. Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS XXXXX, numerze Regn XXXXXXXXX, zarejestrwanym pdatnikiem pdatku d twarów i usług NIP XXX-XX-XX-XXX, kapitał zakładwy XX.XXX.XXX zł, zwaną dalej "Usługdawcą", reprezentwaną przez: zwanych dalej wspólnie Strnami. W wyniku przeprwadzenia pstępwania udzielenie zamówienia publiczneg na pdstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 pz. 759), Strny pstanwiły, c następuje: 1. DEFINICJE W niniejszej umwie następujące wyrażenia i kreślenia będą miały znaczenie zgdnie z pdanymi pniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu pdkreślenia, że jest t pjęcie zdefiniwane: 1) Dkumentacja - kmpletny zestaw pprawnych i czytelnych pisów, techniczna rysunków i innych infrmacji pisujących Infrastrukturę IT; 2) Dzień rbczy - każdy dzień d pniedziałku d piątku w gdzinach pracy Usługbircy, z wyłączeniem dni ustaww wlnych d pracy; 3) HelpDesk ARiMR - centralny punkt przyjmwania, rejestracji i dystrybucji Zgłszeń aktywny w Dni rbcze w gdzinach d ; 4) Incydent - każde zdarzenie dtyczące Usług lub ich Kmpnentów, mające wpływ na działanie Infrastruktury IT; 5) Infrmacje wrażliwe - infrmacje prawnie chrnine raz każda infrmacja, której utrata, ujawnienie lub udstępnienie sbie/pdmitwi nieuprawninemu mgłby spwdwać szkdę materialną dla Usługbircy lub naruszyć prawnie chrniny interes innych sób/pdmitów; 6) Infrastruktura IT - urządzenia, Oprgramwanie i sieci teleinfrmatyczne (w tym łącza), bjęte Usługami, wymienine w Załączniku nr 4 d Umwy raz w pszczególnych Kartach Usług; 7) Karta Usługi - szczegółwy pis pszczególnych Usług, stanwiący załącznik d Umwy, zgdnie z 2 ust. 1 pkt 1 Umwy; 8) Kmpnent - element(-y) Infrastruktury IT wraz z jeg(ich) knfiguracją i funkcjnalnścią, przypisany(-e) d danej Usługi, 9) Lkalizacje Usługbircy - miejsca, w których znajdują się elementy Infrastruktury IT, bjęte Usługami, których adresy znajdują się w Załączniku nr 3 d Umwy;

2 10) Niedstępnść - kres, gdy dla całej Usługi lub któregklwiek z jej Kmpnentów, w Wymaganym Czasie Dstępnści, pzstaje twarte jedn lub więcej Zgłszenie kategrii Niedstępnść ; 11) Oprgramwanie - prgramy kmputerwe, d których Usługbirca nabył licencje lub autrskie prawa majątkwe na pdstawie drębnych umów, bjęte Usługami, wymienine w Załączniku nr 4a d Umwy; 12) Ostrzeżenie - przekrczenie zdefiniwanych prgów dla mnitrwaneg Kmpnentu Usługi, zarejestrwane jak Zgłszenie kategrii Ostrzeżenie w systemie HP Open View Service Desk 4.5; 12) Pjemnść Usługi - Ilść Kmpnentów wykrzystywanych w ramach Usługi, wskazanych w każdej Karcie Usługi; 13) Rbczgdzina - przyjęta na ptrzeby ustalenia wynagrdzenia jednstka rzliczeniwa pracchłnnści wyknania Zmiany; ilść Rbczgdzin dla zamawianych Zmian ustalana będzie na pdstawie analizy indywidualnej, interplacji, ekstraplacji lub per analgia; 14) Umwa - niniejsza umwa wraz z załącznikami regulująca prawa i bwiązki Strn z niej wynikające i związane z jej wyknywaniem; 15) Usługi - usługi infrmatyczne wymienine w 2 ust. 1 pkt 1 Umwy; 16) Wskaźnik Jakści Usługi - zdefiniwana w Karcie Usługi miara pzimu jakści Usługi stanwiąca pdstawę d bniżenia wyskści wynagrdzenia za Usługę za dany kres rzliczeniwy; 17) Wymagany Czas - wymagany w Karcie Usługi czas świadczenia Usługi, Dstępnści pmniejszny uzgdniny czas prac serwiswych; 18) Zgłszenie - każda sprawa dtycząca Usług zarejestrwana w systemie HP Open View Service Desk 4.5 Usługbircy; 19) Zmiana - zmiana wymagań Usługbircy dtyczących Usług, warunków świadczenia, zakresu lub pjemnści Usług, mdyfikacja Dkumentacji technicznej - zgłszna i bsługiwana zgdnie z prcedurą kreślną w Załączniku nr 2 d Umwy. 20) Plityka Bezpieczeństwa - bwiązująca w ARiMR plityka bezpieczeństwa infrmacji kreślna w Zarządzeniu Nr 40/2008 wraz z późniejszymi zmianami Prezesa ARiMR stanwiąca Załącznik Nr 6 d Umwy. 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Na pdstawie Umwy Usługdawca zapewni prawidłwe działanie Infrastruktury IT, zgdnie z ptrzebą Usługbircy i na warunkach kreślnych w Umwie, pprzez: 1) świadczenie na rzecz Usługbircy następujących Usług: a) Usługa Utrzymania Systemu Dstępu d Internetu zwana dalej Usługą USDI ; b) Usługa Utrzymania Sieci LAN/WAN zwana dalej Usługą ULW ; c) Usługa Utrzymania Systemu Kpii Zapaswych zwana dalej Usługą USKZ ; d) Usługa Utrzymania Systemu Pczty Elektrnicznej zwana dalej Usługą USPE ; e) Usługa Utrzymania Systemu Zarządzania Infrastrukturą zwana dalej Usługą USZI ; f) Usługa Utrzymania Systemu Dystrybucji RADIA zwana dalej Usługą USDR ; g) Usługa Utrzymania Serwisów Sieciwych zwana dalej Usługą USS ; h) Usługa Utrzymania Systemów HP-UX i Linux zwana dalej Usługą USHPUX-L ; i) Usługa Utrzymania Systemów Windws zwana dalej Usługą USWIN ; j) Usługa Utrzymania Systemów Pamięci Maswych zwana dalej Usługą USPM szczegółw pisanych w Kartach Usług, stanwiących dpwiedni Załączniki d 1A d 1J d Umwy.

3 2) realizację Zmian, zgdnie z wymaganiami Usługbircy, na zasadach kreślnych w Umwie raz w Załączniku nr 2 d Umwy. 2. Usługi świadczne będą przez Usługdawcę w kresie 36 miesięcy, d pczątku pierwszeg pełneg miesiąca kalendarzweg licząc d dnia zawarcia Umwy, d wyczerpania kwty łączneg wynagrdzenia brutt, którym mwa w 6 ust 1 Umwy, nie później niż d dnia 31 grudnia 2014 r. Harmngramy realizacji Zmian, ustalane na zasadach kreślnych w Załączniku nr 2 d Umwy nie przekrczą terminu 31 grudnia 2014 rku. 3. Usługi świadczne będą przez Usługdawcę w Lkalizacjach Usługbircy. Wykaz Lkalizacji Usługbircy stanwi Załącznik nr 3 d Umwy. 4. Zgłszenie Zmiany i jej realizacja następuje zgdnie z prcedurą kreślną w Załączniku nr 2 d Umwy, w ramach łączneg wynagrdzenia, którym mwa w 6 ust. 2 pkt 2 Umwy. 5. Jednstkę rzliczeniwą Zmiany stanwi Rbczgdzina, której wartść wynsi zł nett (słwnie:..) plus należny pdatek VAT, c daje kwtę brutt zł (słwnie:.), z zastrzeżeniem ust Zmiany dtyczące zmiany Pjemnści Usługi rzliczane są pprzez zmianę wynagrdzenia ryczałtweg zgdnie z ust W przypadku sumarycznej zmiany Pjemnści Usługi więcej niż 10%, wynagrdzenie ryczałtwe za daną Usługę ulega zmianie 5% za każde 10%, przy czym zwiększenie ryczałtu następwać mże w zakresie nie większym niż d wyczerpania kwty wynagrdzenia, której mwa w 6 ust. 1 Umwy. Zmniejszenie ryczałtu za daną Usługę w stsunku d wynagrdzenia, którym mwa w 6 ust. 2 pkt 1 Umwy, pwduje zwiększenie budżetu Zmian wskazaneg w 6 ust. 2 pkt 2 Umwy tę różnicę. 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA UMOWY 1. Usługdawca świadcza, że psiada knieczne dświadczenie i prfesjnalne kwalifikacje niezbędne d prawidłweg wyknania Umwy i zbwiązuje się d wyknania Umwy przy zachwaniu należytej starannści kreślnej w art Kdeksu Cywilneg. 2. Usługdawca nie ma prawa, bez zgdy Usługbircy, d krzystania przy wyknywaniu zbwiązań kreślnych w Umwie, w charakterze pracwników lub pdwyknawców, sób zatrudninych u Usługbircy, pd rygrem zapłaty kary umwnej w wyskści (słwnie: pięćdziesięciu tysięcy) zł brutt za każdy stwierdzny przypadek naruszenia niniejszeg zakazu. 3. W przypadku wystąpienia Usługdawcy, w frmie pisemnej, zgdę, której mwa w ust. 2, Usługbirca udzieli dpwiedzi nie później niż w terminie 5 Dni rbczych licząc d dnia trzymania przez Usługbircę takieg wystąpienia. 4. W przypadku pwierzenia przez Usługdawcę wyknania zbwiązań kreślnych w Umwie sbm trzecim Usługdawca dpwiada za działania lub zaniechanie działań sób trzecich jak za swje własne. 5. Usługdawca zbwiązuje się d wyknania Umwy w spsób spełniający wymgi bezpieczeństwa infrmacji, których treść jest kreślna w Zarządzeniu nr 40/2008 Prezesa ARiMR z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa infrmacji w ARiMR z późn. zm. (dalej Zarządzenie ) w wersji bwiązującej na dzień zawarcia Umwy, któreg kpia stanwi Załącznik nr 6 d Umwy. 6. Usługdawca zbwiązuje się d przeszklenia pracwników i sób trzecich, realizujących bjęte Umwą zadania, w zakresie zachwania zasad bezpieczeństwa infrmacji kreślnych w Zarządzeniu. 7. Usługdawca umżliwi Usługbircy, lub wskazanemu przez nieg pdmitwi, przeprwadzanie audytów zgdnści wyknania Umwy z Zarządzeniem. Plan audytu zstanie przekazany Usługdawcy najpóźniej na 7 dni przed planwanym terminem przeprwadzenia audytu. Plan audytu kreślać będzie harmngram audytu, jak również pdmit, który audyt przeprwadzi. Z wyknania audytu Usługbirca sprządzi na piśmie prtkół zaleceń paudytwych i przekaże g Usługdawcy. Usługdawca zbwiązany jest d wprwadzenia zaleceń paudytwych wykazujących niezgdnści w realizacji przez Usługdawcę Umwy w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wprwadzenie ww. zaleceń paudytwych nastąpi w terminie uzgdninym przez Kierwników Utrzymania Strn. 8. Usługbirca świadcza, że:

4 1) krzysta z Infrastruktury IT w spsób prawidłwy, zgdny z instrukcją i przeznaczeniem, 2) każdrazw umżliwi przedstawicielm Usługdawcy dstęp d Lkalizacji Usługbircy, w zakresie niezbędnym d prawidłwej realizacji Umwy. 9. D dnia rzpczęcia świadczenia Usług Usługbirca udzieli Usługdawcy stswnych upważnień raz przekaże wszystkie infrmacje niezbędne d krzystania z uprawnień serwiswych, gwarancyjnych i wsparcia techniczneg dla Infrastruktury IT, psiadanych przez Usługbircę na pdstawie drębnych umów, w zakresie kniecznym d realizacji Umwy. W zakresie trzymanych upważnień Usługdawca zbwiązany jest z nich krzystać każdrazw w przypadku niedstępnści elementu Infrastruktury IT, dla któreg takie uprawnienie trzymał, na warunkach kreślnych przez Kierwnika Utrzymania ARiMR. 4. USŁUGI 1. Usługdawca zbwiązany jest świadczyć Usługi zgdnie z Umwą i Kartami Usług. 2. Wszystkie Zgłszenia bsługiwane są w systemie HP OV Service Desk Usługbircy. 3. Usługdawca zbwiązany jest zapewnić sbie stały dstęp d systemu Service Desk, przy czym zapewnienie dstępu Usługdawcy d systemu Service Desk Usługbircy dbywa się na kszt Usługdawcy, z zastrzeżeniem ust. 4. W szczególnści Usługdawca zbwiązany jest d zestawienia dedykwaneg bezpieczneg łącza transmisji danych d sieci teleinfrmatycznej Usługbircy przepustwści min. 2Mb. 4. Usługbirca zapewni Usługdawcy d 5 szt. licencji HP SD One Cncurrent User Sftware d prgramu HP Open View Service Desk Szczegółwy spsób zgłaszania Incydentów i bsługi Zgłszeń kreśla Załącznik nr 8 d Umwy. 6. Usługdawca nie ma prawa wprwadzania zmian d Infrastruktury IT Usługbircy bez jeg zgdy. 7. W celu mnitrwania Infrastruktury IT Usługdawca pwinien krzystać z systemu mnitringu i zarządzania Usługbircy HP OV NNM, HP OVO i CW 2000 utrzymywaneg w ramach Karty Usługi USZI. Dpuszcza się krzystanie przez Usługdawcę z ddatkwych narzędzi d mnitrwania pd warunkiem dstarczenia pełnej dkumentacji wdrżneg rzwiązania mnitrwania raz jeg zaakceptwania przez Usługbircę zgdnie z prcedurą kreślną w Załączniku nr 2 d Umwy. 8. W ciągu 15 Dni rbczych d dnia pdpisania Umwy Usługbirca przekaże Usługdawcy infrmacje wymaganych prgach na ptrzeby mnitringu Kmpnentów Usług, których przekrczenie stanwić będzie Incydent pdlegający zarejestrwaniu jak Zgłszenie kategrii Ostrzeżenie. Usługdawca, w ciągu 3 miesięcy d trzymanej infrmacji pwyższych prgach, udsknali mnitring Usług według swjej najlepszej wiedzy pprzez zptymalizwanie istniejących prgów mnitringu dla Kmpnentów Usług raz ustanwienie prgów dla Kmpnentów Usług, dla których nie wyznaczył ich wcześniej Usługbirca, c będzie pdlegać zatwierdzeniu przez Usługbircę. 9. Usługdawca zbwiązany jest d aktualizwania na bieżąc Dkumentacji technicznej, a na żądanie Usługbircy dstarczania jej w jednlitej i pełnej wersji na nśnikach CD lub DVD. Całść dkumentacji związanej z Umwą winna być przechwywana w repzytrium dkumentów elektrnicznych Usługbircy. Szczegółwe warunki zarządzania i udstępniania dkumentacji kreślą Kierwnicy Utrzymania Strn. 10. W terminie 5 Dni rbczych p zakńczeniu miesiąca, w którym Usługdawca świadczył Usługi, Usługdawca przedstawi Raprt miesięczny świadczenia Usług, zwany dalej Raprtem miesięcznym. Raprt miesięczny składa się z raprtu ze świadczenia każdej z Usług zgdnie z zakresem wskazanym w danej Karcie Usługi z pdziałem na kwty wynagrdzenia za pszczególne Usługi i debrane w danym miesiącu Zmiany. 11. Usługbirca, w terminie 5 Dni rbczych d dnia trzymania Raprtu miesięczneg, dkna jeg weryfikacji i akceptacji. 12. W przypadku braku akceptacji Raprtu miesięczneg przez Usługbircę w terminie kreślnym w ust. 11 Kierwnicy Utrzymania Strn uzgdnią treść Raprtu miesięczneg w terminie 5 Dni Rbczych d dnia upływu terminu kreślneg w ust. 11. Jeżeli nie nastąpi uzgdnienie treści Raprtu miesięczneg przez Kierwników Utrzymania Strn decyzję w sprawie Raprtu miesięczneg pdejmie Kmitet Sterujący zgdnie z Zasadami Współpracy stanwiącymi Załącznik nr 5 d Umwy.

5 13. Wzór Raprtu miesięczneg i jeg szczegółwą zawartść Kierwnicy Utrzymania Strn uzgdnią d dnia rzpczęcia świadczenia Usług zgdnie z 2 ust. 2 Umwy. Zmiana wzru Raprtu miesięczneg nie wymaga zachwania pisemnej frmy aneksu, jednakże staje się bwiązującą dla Strn p pisemnym jeg zaakceptwaniu przez Kierwników Utrzymania Strn. 14. W terminie 5 Dni rbczych p zakńczeniu miesiąca, w którym Usługdawca świadczył Usługi, Usługdawca wystawi fakturę VAT na pdstawie przedstawineg przez Usługdawcę Raprtu miesięczneg. Faktura ta pwinna również uwzględniać ewentualne krekty wynagrdzenia za pprzednie kresy świadczenia Usług wynikające z uzgdnienia pprzednich Raprtów miesięcznych zgdnie z ust Pdpisany przez Strny Raprt miesięczny stanwi pdstawę dla Strn d ustalenia faktyczneg wynagrdzenia za dany miesiąc świadczenia Usług raz stanwi pdstawę d bniżenia wynagrdzenia lub naliczenia kar umwnych w zakresie bjętym tym Raprtem. 16. Usługbirca zapewni Usługdawcy stały dstęp d pwierzchni biurwej d niewyłączneg użytkwania w Serwerwni ROPD (CE005) - 40m2, 3 stanwiska (wypsażne w biurk i krzesł, punkt elektryczn-lgiczny umżliwiający pdłączenie 1 kmputera klasy PC) z dstępem d sieci teleinfrmatycznej Usługbircy. 17. Usługbirca zapewni Usługdawcy stały dstęp d współdzielnej pwierzchni biurwej d niewyłączneg użytkwania w Serwerwni CPD (CE002) - 1 stanwisk (wypsażne w biurk i krzesł, punkt elektryczn-lgiczny umżliwiający pdłączenie 1 kmputera klasy PC) z dstępem d sieci teleinfrmatycznej Usługbircy. 18. W celu świadczenia Usług Usługdawca zestawi na własny kszt bezpieczne łącze d sieci teleinfrmatycznej Usługdawcy przepływnści nie mniejszej niż 2 Mb/s z siedziby, z której będzie świadczył Usługi. Szczegóły techniczne zstaną ustalne przez Strny zgdnie z Prcedurą Obsługi Zmian (Zał. nr 2). 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 1. Usługdawca świadcza, że przysługiwać mu będą wszelkie majątkwe prawa autrskie d utwrów, jakie pwstaną w wyniku realizacji Umwy. Na pdstawie Umwy Usługdawca przeniesie na Usługbircę autrskie prawa majątkwe w zakresie i w spsób pisany pniżej. 2. Przeniesienie autrskich praw majątkwych d utwrów pwstałych w wyniku realizacji Umwy następuje z chwila pdpisania Raprtu miesięczneg za miesiąc, w którym te utwry pwstały, a w przypadku utwrów pwstałych w wyniku realizacji Zmian z chwilą dbiru Zmiany zgdnie z Załącznikiem nr 2 d Umwy. Przeniesienie autrskich praw majątkwych następuje na plach eksplatacji wskazanych w ust. 5 i 6. Jedncześnie pcząwszy d chwili przekazania Usługbircy utwrów pwstałych w wyniku realizacji Umwy d mmentu przeniesienia na Usługbircę autrskich praw majątkwych d tych utwrów zgdnie z Umwą, Usługbirca jest uprawniny d niedpłatneg krzystania z tych utwrów na plach eksplatacji kreślnych w ust. 5 i Przeniesienie autrskich praw majątkwych, których mwa w ust. 2 następuje w ramach wynagrdzenia ryczałtweg, którym mwa w 6 ust. 2 pkt 1 Umwy a w przypadku Zmian w ramach wynagrdzenia za daną Zmianę. 4. Razem z przeniesieniem autrskich praw majątkwych Usługdawca przekaże kdy źródłwe i skrypty knfiguracyjne raz listę twórców, którym przysługują autrskie prawa sbiste d ww. utwrów. 5. Przeniesienie autrskich praw majątkwych d utwrów, których mwa w niniejszym paragrafie, innych niż prgramy kmputerwe, bejmuje następujące pla eksplatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielkrtniania utwru wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utwrów, w tym techniką drukarską, reprgraficzną, zapisu magnetyczneg raz techniką cyfrwą; 2) w zakresie brtu ryginałem raz egzemplarzami, na których utwry utrwaln wprwadzanie d brtu, użyczanie raz najem ryginału raz egzemplarzy; 3) w zakresie rzpwszechniania utwrów w spsób inny niż kreślny w pkt. 2 publiczne wyknanie, wystawienie, wyświetlanie, dtwarzanie raz nadawanie i reemitwanie, a także publiczne udstępnianie utwrów w taki spsób, aby każdy mógł mieć d nich dstęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6 4) zezwalanie na wyknywanie zależnych praw autrskich pprzez rzprządzanie i krzystanie na wszystkich plach eksplatacji wymieninych w pkt Przeniesienie autrskich praw majątkwych d utwrów, których mwa w niniejszym paragrafie, będących prgramami kmputerwymi, bejmuje następujące pla eksplatacji: 1) trwałe i czaswe zwielkrtnianie prgramu kmputerweg w całści lub części, jakimiklwiek śrdkami i w jakiejklwiek frmie, w tym uprawnienie d wprwadzania, wyświetlania, stswania, przekazywania i przechwywania; 2) tłumaczenie, przystswanie, zmiany układu lub jakieklwiek inne zmiany w prgramie kmputerwym, z zachwaniem praw sby, która tych zmian dknała; 3) rzpwszechnianie, w tym użyczanie lub najem prgramu kmputerweg lub jeg kpii; 4) zezwalanie na wyknywanie zależnych praw autrskich pprzez rzprządzanie i krzystanie na wszystkich plach eksplatacji wymieninych w pkt Wraz z przeniesieniem autrskich praw majątkwych d utwrów, których mwa w niniejszym paragrafie, na Usługbircę przechdzi wyłączne praw udzielania zezwleń na wyknywanie autrskieg prawa zależneg. 8. Z chwilą dknania przez Usługbircę dbiru pszczególnych utwrów wyknanych w ramach realizacji Umwy, Usługbirca nabywa własnść nśników, na których utwry te utrwaln, w ramach wynagrdzenia za Usługi lub za Zmianę. 9. Z chwilą rzwiązania Umwy przed ukńczeniem jej realizacji na Usługbircę przejdą autrskie prawa majątkwe d wszystkich utwrów debranych przez Usługbircę na wszystkich plach eksplatacji, których mwa w ust. 5 i 6. Z chwilą dknania przez Usługbircę dbiru wszelkich utwrów pwstałych w ramach wyknania Umwy i w ramach wynagrdzenia za ich wyknanie Usługbirca nabywa własnść nśników, na których utwry utrwaln. 6. WYNAGRODZENIE 1. Łączne wynagrdzenie za wyknanie Umwy nie przekrczy kwty.,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100), plus należny pdatek VAT, c stanwi kwtę,00 zł brutt (słwnie: złtych 00/100). 2. Wynagrdzenie, którym mwa w ust. 1 bejmuje: 1) wynagrdzenie miesięcznie płatne w frmie ryczałtu w kwcie blicznej jak suma wynagrdzeń za pszczególne Usługi, kreślnych w lit. a) - i) pniżej: a) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USDI wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); b) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi ULW wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); c) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USKZ wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); d) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USPE wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); e) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USZI wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); f) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USDR wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); g) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USS wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); h) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USHPUX-L wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100);

7 i) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USWIN wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); j) wynagrdzenie ryczałtwe za świadczenie Usługi USPM wynsi,00 zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100); 2) łączne wynagrdzenie z tytułu realizacji Zmian w kwcie nie przekraczającej.. zł nett (słwnie: złtych 00/100) plus należny pdatek VAT c stanwi kwtę,00 zł brutt miesięcznie (słwnie: złtych 00/100). 3. Wartść wynagrdzenia ryczałtweg dla pszczególnych Usług mże ulec zmianie zgdnie z par. 2 ust. 6 i 7 Umwy raz w wyniku innych, przyjętych d realizacji Zmian, zaakceptwanych zgdnie z prcedurą pisaną w Załączniku nr 2 d Umwy, przy czym zmiany te nie mgą łącznie przekrczyć wartści łączneg wynagrdzenia brutt, którym mwa w ust Wynagrdzenie miesięczne ryczałtwe, którym mwa w ust. 2 pkt 1 płatne będzie d dnia rzpczęcia świadczenia Usług, zgdnie z 2 ust. 2 Umwy, na pdstawie faktury VAT wystawinej przez Usługdawcę zgdnie z 4 ust. 14 Umwy. 5. Okresem rzliczeniwym dla Usług jest miesiąc kalendarzwy. W przypadku, gdy dana Usługa nie była świadczna przez kres pełneg miesiąca, wynagrdzenie ryczałtwe za daną Usługę zstanie ustalne na pzimie dpwiadającym ilczynwi liczby dni, w których Usługa była świadczna raz 1/30 miesięcznej stawki ryczałtwej kreślnej dla tej Usługi w ust. 2 pkt Wynagrdzenie z tytułu wyknania pszczególnych Zmian stanwić będzie ilczyn pracchłnnści danej Zmiany wskazanej w zaakceptwanym przez Usługbircę Zgłszeniu Zmiany (sprządznym zgdnie z Załącznikiem nr 2D d Umwy) raz stawki za jedną Rbczgdzinę zgdnie z 2 ust. 5 Umwy z zastrzeżeniem 2 ust. 6 i 7Umwy. 7. Wynagrdzenie, którym mwa w ust. 2 pkt 2 płatne będzie na pdstawie faktury VAT wystawinej przez Usługdawcę p pdpisaniu przez Strny Prtkłu Odbiru Zmiany, któreg wzór stanwi Załącznik nr 2E d Umwy. 8. W wynagrdzeniu miesięcznym z tytułu realizacji Usług raz w wynagrdzeniu za Zmianę zawarte jest wynagrdzenie z tytułu przeniesienia na Usługbircę autrskich praw majątkwych zgdnie z 5 Umwy raz wszelkie inne wydatki Usługdawcy związane z wyknaniem Umwy. 9. Wypłata wynagrdzenia będzie następwała w terminie 28 dni d daty dręczenia Usługbircy faktury VAT wraz z kpią Raprtu miesięczneg/ Prtkłu Odbiru Zmiany, w frmie przelewu bankweg na rachunek bankwy Usługdawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień ptwierdzenia przez bank realizujący płatnść trzymania d Usługbircy dyspzycji przelewu płatnści. 10. Błędnie wystawina faktura VAT lub brak wymaganych dkumentów stanwiących pdstawę d wystawienia faktury, spwduje naliczenie pnwneg 28-dniweg terminu płatnści d mmentu dstarczenia pprawinych lub brakujących dkumentów. 11. Usługdawca świadcza, że jest płatnikiem pdatku d twarów i usług (VAT) i psiada nr NIP. Usługbirca świadcza, że psiada nr NIP. 12. W przypadku zmiany stawek pdatku VAT wartść teg pdatku raz wynagrdzenia brutt zstaną naliczne i wypłacne Usługdawcy według właściwych stawek pdatku VAT bwiązujących w dniu wystawienia faktury VAT. 7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Usługdawca złżył u Usługbircy zabezpieczenie należyteg wyknania Umwy w jednej z frm, których mwa w art. 148 ust. 1 ustawy Praw zamówień publicznych, w wyskści. zł (słwnie:.złtych./100), przed pdpisaniem Umwy. 2. Zabezpieczenie w frmie pieniężnej Usługdawca wpłaca przelewem na rachunek bankwy wskazany przez Usługbircę. 3. Zabezpieczenie wnszne w frmie gwarancji bankwej lub ubezpieczeniwej mże być wystawine przez bank alb ubezpieczyciela. Bank lub ubezpieczyciel zapłaci, na rzecz Usługbircy w terminie 30 dni d pisemneg żądania kwtę, na pierwsze wezwanie Usługbircy, bez dwłania, bez

8 warunku, niezależnie d kwestinwania czy zastrzeżeń Usługdawcy i bez dchdzenia czy wezwanie Usługbircy jest uzasadnine czy nie. 4. Zabezpieczenie wnszne w frmie pręczenia ma być wystawine przez bank, spółdzielczą kasę szczędnściw-kredytwą lub pdmit, którym mwa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści, który pręczy należyte wyknanie Umwy d wyskści. 5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, którym mwa w ust. 1 będzie wnszne w frmie: pręczenia, bankwej lub ubezpieczeniwej gwarancji, Usługbirca zastrzega sbie praw d akceptacji prjektu tych dkumentów. 6. Zabezpieczenie należyteg wyknania Umwy dtyczy wyknania Umwy i mże być użyte w celu zaspkjenia wszelkich rszczeń Usługbircy w stsunku d Usługdawcy pwstałych w trakcie wyknywania Umwy. 7. Zabezpieczenie należyteg wyknania Umwy zstanie zwlnine (zwrócne) w terminie 30 dni d daty pdpisania bez zastrzeżeń przez Usługbircę statnieg Raprtu miesięczneg lub Prtkłu Odbiru Zmiany. 8. Zabezpieczenie należyteg wyknania Umwy wniesine w frmie pieniężnej pdlega zwrtwi wraz z dsetkami wynikającymi z umwy rachunku bankweg, na którym był n przechwywane, pmniejszne kszty prwadzenia rachunku bankweg raz prwizji bankwej za przelew pieniędzy na rachunek Usługdawcy. 9. Zabezpieczenie w frmie innej niż pieniężna Usługdawca złży u Usługbircy w Kancelarii Głównej, Warszawa ul. Pleczki 33, z dpiskiem Dla Departamentu Infrmatyki. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 1. Usługdawca zbwiązuje się świadczyć Usługi zgdnie z wymaganiami kreślnymi w Umwie, w tym w każdej Karcie Usługi. 2. W przypadku niedtrzymania parametrów Usługi wskazanych w Karcie Usługi Usługbirca bniży Usługdawcy wynagrdzenie miesięczne, którym mwa w 6 ust. 2 pkt 1 Umwy za daną Usługę zgdnie ze Wskaźnikiem Jakści Usługi. Jeżeli Wskaźnik Jakści Usługi dla danej Usługi będzie mniejszy niż 50 % t wynagrdzenie miesięczne za daną Usługę zstaje bniżne d wartści 1 zł nett pwiększneg należny pdatek VAT. 3. W przypadku niedtrzymania przez Usługdawcę terminów: 1) terminu realizacji Zmiany zgdnie z zaakceptwanym przez Usługbircę w Zgłszeniu Zmiany harmngramem wyknania Zmiany (ustalnym na zasadach kreślnych w Załączniku nr 2 d Umwy), Usługbirca bniży Usługdawcy wynagrdzenie za daną Zmianę 3% (jednak nie mniej niż 250 zł, słwnie: dwieście pięćdziesiąt złtych 00/100) za każdy dzień późnienia,; 2) innych terminów kreślnych w Załączniku nr 2 d Umwy, Usługbirca naliczy Usługdawcy karę umwną w wyskści 250,00 zł (słwnie: dwieście pięćdziesiąt złtych 00/100) za każdy dzień późnienia. 4. Jeżeli w kresie 3 (słwnie: trzech), następujących p sbie, miesięcy świadczenia Usług Wskaźnik Jakści Usługi dla dwlnej z Usług siągnie pzim niższy niż 50 %, Usługbirca mże, bez wyznaczenia ddatkweg terminu, dstąpić d danej Usługi (w terminie 30 dni d wystąpienia przesłanki umżliwiającej mu takie dstąpienie) raz zażądać kary umwnej w wyskści 50 % kwty miesięczneg ryczałtweg wynagrdzenia brutt za tę Usługę, kreślneg w 6 ust. 2 Umwy, z zachwaniem prawa d bniżenia wynagrdzenia zgdnie z ust. 2, liczneg d dnia dstąpienia przez Usługbircę d Usługi. Usługbirca mże naliczyć karę umwną także bez krzystania z uprawnienia dstąpienia d Usługi. 5. W przypadku, gdyby zstały naruszne przez Usługdawcę zasady bezpieczeństwa infrmacji bwiązujące u Usługbircy i wskazane w 3 ust. 5 Umwy, Usługdawca zbwiązuje się d ich usunięcia w wyznacznym przez Usługbircę terminie. W przypadku niezastswania się przez Usługdawcę d wydanych mu pleceń, Usługbirca mże naliczyć karę umwną w wyskści 500,00 zł (słwnie: pięćset złtych) za każdy przypadek stwierdznej nieprawidłwści. 6. Jeżeli nieprawidłwści, których mwa w ust. 5 zstaną pnwnie ujawnine, Usługbirca mże naliczyć karę umwną, bez wyznaczania terminu d ich usunięcia.

9 7. Jeżeli Usługdawca nie przekaże wiedzy na warunkach kreślnych w 11 ust. 4 Umwy, Usługbirca mże bciążyć Usługdawcę karą umwną w wyskści dwukrtneg wynagrdzenia ryczałtweg za Usługę, której dtyczy przekazywana wiedza za przedstatni kres, w którym Usługa była świadczna przed ustaleniem zakńczenia jej świadczenia. 8. Jeżeli na skutek niewyknania lub nienależyteg wyknania Umwy pwstanie szkda przewyższająca zastrzeżną karę umwną lub pwstała szkda nie zstanie wyrównana pprzez bniżenie wynagrdzenia, Usługbircy prócz kary umwnej i bniżenia wynagrdzenia przysługuje praw d dchdzenia dszkdwania uzupełniająceg. Jeżeli szkda pwstanie z innych przyczyn, niż te, ze względu, na które zastrzeżn karę umwną lub praw d bniżenia wynagrdzenia, Usługbircy przysługuje uprawnienie d dchdzenia dszkdwania na zasadach gólnych Kdeksu cywilneg. 9. Kary umwne płatne są w terminie 14 dni d daty trzymania wezwania, przy czym Usługbirca mże ptrącać kary umwne z wynagrdzenia należneg Usługdawcy za wyknanie Umwy. 9. WADY PRAWNE 1. Usługdawca gwarantuje, że utwry pwstałe w wyniku realizacji Umwy nie naruszają własnści intelektualnej, w tym praw autrskich i praw pkrewnych, ani innych praw sób trzecich. 2. Usługdawca pnsi dpwiedzialnść za wady prawne utwrów, z których Usługbirca krzysta w zakresie przysługujących mu praw, w przypadku wystąpienia sób trzecich wbec Usługbircy z rszczeniem partym na twierdzeniu, że używane przez Usługbircę utwry pwstałe w wyniku realizacji Umwy naruszają jakieklwiek prawa, których mwa w ust Usługbirca niezwłcznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni d chwili trzymania zawiadmienia rszczeniu, zawiadmi Usługdawcę rszczeniu zgłsznym przez sbę trzecią raz tczącym się pstępwaniu sadwym, a także przekaże psiadaną dkumentację raz infrmacje ddatkwych klicznściach, które mgą być przydatne dla Usługdawcy lub których wydanie zwróci się Usługdawca, a w szczególnści Usługbirca udzieli Usługdawcy stswnych pełnmcnictw d występwania w imieniu Usługbircy i pdejmwania wszelkich czynnści sądwych lub pzasądwych związanych z brną przed rszczeniem sby trzeciej, zgdnie z przepisami prawa 4. W przypadku wystswania przeciwk Usługbircy rszczenia pisaneg w ust. 2, Usługdawca zbwiązuje się zapewnić Usługbircy, na swój kszt, chrnę prawną raz pnieść knsekwencje rzeczenia sądweg lub stateczneg rzstrzygnięcia sprawy w spsób pzasądwy w przypadku uprzedniej akceptacji warunków przedmitweg rzstrzygnięcia przez Usługdawcę. 5. W przypadku wydania rzeczenia sądweg, uznania rszczenia, którym mwa w ust. 2 przez Usługdawcę lub stateczneg rzstrzygnięcia sprawy w zakresie ww. rszczenia w spsób pzasądwy, Usługdawca zbwiązany jest d dstarczenia Usługbircy nwej wersji utwru, bjęteg ww. rzstrzygnięciem, wlneg d wad w terminie nie dłuższym niż 10 Dni rbczych. Usługdawca mże zwrócić się d Usługbircy z wniskiem wydłużenie terminu, którym mwa w zdaniu pprzednim, wskazując przyczyny, dla których nie jest mżliwe dstarczenie nwej wersji utwru w tym terminie. W uzasadninych przypadkach, d czasu dstarczenia nwej wersji utwru przez Usługdawcę, Strny mgą uzgdnić zastępczy spsób zapewnienia ciągłści działania Usługbircy. W przypadku niedtrzymania terminu na dstarczenie nwej wersji utwru, kreślneg na zasadach pisanych w niniejszym ustępie Usługbirca zastrzega sbie praw żądania d Usługdawcy zapłaty kary umwnej w wyskści zł (słwnie: piętnaście tysięcy zł). 10. ZAWIADOMIENIA 1. Wszelkie zawiadmienia wymienine w Umwie, niezależnie d nazwy, pd którą występują, dla swjej skutecznści Strny muszą przekazać sbiście za ptwierdzeniem dbiru lub pcztą plecną ze zwrtnym pświadczeniem ich dbiru i będą uważane za skutecznie dręczne w dniu ich dbiru, chyba że Umwa przewiduje inaczej. 2. Zawiadmienia, zapytania, infrmacje niewymienine w pstanwieniach Umwy mgą być przesyłane faksem, dręczane sbiście, przesyłane kurierem, listem lub za pśrednictwem pczty elektrnicznej, pd warunkiem ich ptwierdzenia przez dbircę. 3. Zawiadmienia będą wysyłane na adresy lub numery faksów pdane przez Strny. Każda ze Strn zbwiązana jest d infrmwania drugiej Strny każdej zmianie miejsca siedziby, adresu, adresu

10 pczty elektrnicznej lub numeru faksu. Jeżeli Strna nie pwiadmiła zmianie miejsca siedziby, adresu, adresu pczty elektrnicznej lub numeru faksu, zawiadmienia wysłane na statni znany adres, adres pczty elektrnicznej lub numer faksu, Strny uznają za dręczne. 11. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Strny mgą dstąpić d Umwy w przypadkach przewidzianych bwiązującymi przepisami Kdeksu Cywilneg lub w przypadkach przewidzianych Umwą pprzez złżenie świadczenia w frmie pisemnej pd rygrem nieważnści. 2. W razie zaistnienia isttnej zmiany klicznści pwdującej, że wyknanie Umwy nie leży w interesie publicznym, czeg nie mżna był przewidzieć w chwili zawarcia Umwy, Usługbirca mże dstąpić d Umwy w terminie 30 dni d pwzięcia wiadmści tych klicznściach. W takim wypadku Usługdawca mże żądać wyłącznie wynagrdzenia należneg z tytułu wyknania Umwy d dnia dstąpienia. 3. Usługbirca zastrzega sbie praw d wypwiedzenia Umwy lub części Umwy (pszczególnych Usług), bez pdania przyczyny z zachwaniem dwumiesięczneg kresu wypwiedzenia liczneg d pierwszeg dnia miesiąca następująceg p miesiącu, w którym Usługbirca pinfrmwał pisemnie Usługdawcę wypwiedzeniu. W takim wypadku Usługdawcy będzie przysługiwał praw d wynagrdzenia d dnia upływu kresu wypwiedzenia. 4. W kresie wypwiedzenia Usługdawca zbwiązany będzie d przekazania wiedzy d Usługbircy pprzez przekazanie całej dkumentacji, instrukcji, haseł, bazy Incydentów i Zgłszeń wraz z rzwiązaniami raz innych dkumentów wypracwanych w trakcie świadczenia danej Usługi. Przekazanie nastąpi na warunkach uzgdninych przez Kierwników Utrzymania Strn, w terminie nie dłużej niż 14 dni d wypwiedzenia. 12. POUFNOŚĆ ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Wszelkie Infrmacje wrażliwe, których psiadanie uzyskał, bądź uzyska Usługdawca lub Usługbirca przy zawieraniu i wyknywaniu Umwy d drugiej Strny, jest zbwiązany zachwać w tajemnicy. Usługdawca i Usługbirca zbwiązują się nie ujawniać ich sbm trzecim (z wyłączeniem pdwyknawców, przy czym wyłączenie t nie dtyczy przekazywania przez Usługdawcę pdwyknawcy danych sbwych uzyskanych d Usługbircy) bez zgdy drugiej Strny, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem i Umwą. 2. Zbwiązanie d zachwania pufnści nie dnsi się d Infrmacji wrażliwych dtyczących Usługbircy lub Usługdawcy, które: 1) są lub staną się publiczne bez naruszania zbwiązania d zachwania pufnści przez Strnę je trzymującą lub 2) ujawninych za uprzednią pisemna zgda strny ujawniającej. 3. Usługdawca zbwiązuje się d pisemneg zbwiązania sób realizujących Umwę, także pdwyknawców, d zachwania w pufnści wiadmści infrmacji wrażliwych, których mwa w ust W wypadku niedtrzymania przez Usługdawcę zbwiązania z ust. 1 Usługbirca zastrzega sbie praw dchdzenia dszkdwania na zasadach gólnych. 5. Każda ze strn mże, na żądanie właściweg sadu, rganu administracyjneg lub innych upważninych rganów, udstępnić im Infrmacje wrażliwe dtyczące drugiej Strny w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. 6. Z zastrzeżeniem pstanwienia pniżej, w przypadku rzwiązania lub wygaśnięcia Umwy raz w przypadku dstąpienia d Umwy, Strny zbwiązane są d wzajemneg zwrtu lub d zniszczenia wszelkich Infrmacji wrażliwych, jakie trzymały d drugiej Strny w związku z wyknywaniem Umwy. 7. Żadna ze Strn Umwy nie mże dmagać się traktwania, jak Infrmacji wrażliwej, którą druga Strn już psiada, które zstały przez druga strnę niezależnie wypracwane lub które uzyskała na zgdnie z prawem i bez klauzuli zachwania pufnści d sób trzecich, jak tez infrmacji, których ujawnienie wymagane jest przez bezwzględnie bwiązujące przepisy prawa.

11 8. Określne w niniejszym paragrafie zbwiązanie d zachwania w pufnści infrmacji wrażliwych bwiązywać będzie w czasie trwania Umwy raz w terminie 5 lat d daty zakńczenia Umwy, ile przepisy pwszechnie bwiązujące nie przewidują dłuższych kresów ich chrny. 9. Pwierzenie przetwarzania danych sbwych, niezbędnych d realizacji Umwy, nastąpi na pdstawie drębnej umwy, która stanwi Załącznik nr 7 d Umwy. W przypadku pdwyknawców każdy z nich zawrze drębną umwę pwierzenia danych sbwych z Usługbircą, której wzór stanwi Załącznik nr 7a d Umwy. Usługdawca będzie dstarczał Usługbircy wykaz pdwyknawców, z którymi będą zawierane Umwy pwierzenia przetwarzania danych sbwych zgdne z Załącznikiem nr 7a d niniejszej Umwy. 10. Usługdawca pinfrmuje Usługbircę jakie dane sbwe ze zbirów Usługbircy są niezbędne jeg pdwyknawcm w celu wyknania pwierznych mu zadań raz jaki będzie zakres przetwarzania tych danych i kres przetwarzania. 11. Usługdawca zbwiązany jest d każdrazweg zawiadamiania Usługbircy wygaśnięciu umwy z pdwyknawcą Usługdawcy (niezależnie d przyczyny wygaśnięcia) najpóźniej w dniu jej wygaśnięcia. 12. W przypadku, gdy na skutek nieprawidłwści w przetwarzaniu danych sbwych przez pdwyknawcę zstanie mu naliczna przez Usługbircę kara umwna lub Usługbirca dchdzić będzie d pdwyknawcy dszkdwania uzupełniająceg na zasadach gólnych Kdeksu cywilneg na pdstawie drębnej umwy zawartej zgdnie z Załącznikiem nr 7a d Umwy - Usługbirca zastrzega sbie praw d ptrącenia nalicznej pdwyknawcy kary umwnej lub dchdzneg dszkdwania z wynagrdzenia należneg Usługdawcy na pdstawie niniejszej Umwy lub praw d skrzystania ze złżneg przez Usługdawcę zabezpieczenia należyteg wyknania Umwy. 13. ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie uzupełnienia raz zmiany treści Umwy wymagają frmy pisemnej pd rygrem nieważnści, chyba, ze w Umwie zastrzeżn inaczej. 2. Usługdawca nie mże bez zgdy Usługbircy przenieść wierzytelnści na sbę trzecią (przelew). 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulwanych Umwą mają zastswanie przepisy Kdeksu cywilneg raz ustawy Praw zamówień publicznych. 2. Ewentualne spry mgące wyniknąć na tle wyknania Umwy rzstrzygać będzie sąd pwszechny, właściwy ze względu na siedzibę Usługbircy. 3. Załączniki wymienine w Umwie stanwią jej integralną część: 1) Załącznik nr 1A Karta Usługi USDI; 2) Załącznik nr 1B Karta Usługi ULW; 3) Załącznik nr 1C Karta Usługi USKZ; 4) Załącznik nr 1D Karta Usługi USPE; 5) Załącznik nr 1E Karta Usługi USZI; 6) Załącznik nr 1F Karta Usługi USDR; 7) Załącznik nr 1G Karta Usługi USS; 8) Załącznik nr 1H Karta Usługi USHPUX-L; 9) Załącznik nr 1I Karta Usługi USWIN; 10) Załącznik nr 1J Karta Usługi USPM; 11) Załącznik nr 2 Prcedura bsługi Zmian; 12) Załącznik nr 2A Wzór Wnisku Zmianę; 13) Załącznik nr 2B Wzór Odpwiedzi na Wnisek Zmianę; 14) Załącznik nr 2C Wzór Weryfikacji dpwiedzi na Wnisek Zmianę; 15) Załącznik nr 2D Wzór Zatwierdzenia Realizacji Zmiany; 16) Załącznik nr 2E Wzór Prtkłu Odbiru Zmiany;

12 17) Załącznik nr 3 - Wykaz Lkalizacji Usługbircy; 18) Załącznik nr 4 Wykaz Infrastruktury IT; 19) Załącznik nr 4 a Zestawienie licencji; 20) Załącznik nr 5 Zasady Współpracy; 21) Załącznik nr 6 Zarządzenie nr 40/2008 Prezesa ARiMR z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa infrmacji w ARiMR z późn. zm.. 22) Załącznik nr 7 Umwa pwierzenia przetwarzania danych sbwych; 23) Załącznik nr 7a Wzór umwy pwierzenia przetwarzania danych sbwych dla pdwyknawców; 24) Załącznik nr 8 - Prcedura bsługi Zgłszeń. 4. Umwę sprządzn w 5 jednbrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Usługdawcy i trzy egzemplarze dla Usługbircy. USŁUGOBIORCA USŁUGODAWCA

13 Załącznik nr 1A d Umwy nr. DI/2011/2610 z dnia. KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Dstępu d Internetu (USDI) INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI OPIS USŁUGI: Celem usługi USDI jest zapewnienie prawidłweg działania i dstępnści wszystkich Kmpnentów Systemu Dstępu d Internetu (SDI) rzlkwanych w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) i Równległym Ośrdku Przetwarzania Danych (ROPD). Kmpnenty USDI zstały wymienine w Zał. Nr 4 i Nr 4a Opis i funkcje Kmpnentów USDI: 1.1.1) Kmpnent: Rutery dstępwe d Internetu (RDI) Rutery dstępwe działają z łączami d różnych peratrów w trybie aktywny-aktywny. Wykrzystywane są dwa łącza dstarczane przez różnych peratrów (jedn w śrdku CPD, drugie w śrdku ROPD). Wyska dstępnść p strnie sieci Internet realizwana jest za pmcą uruchmineg na ruterach prtkłu BGP, w parciu psiadaną przez ARiMR adresację publiczną klasy C i publiczny numer AS. Wyska dstępnść p strnie sieci wewnętrznej realizwana jest za pmcą prtkłu HSRP. Rutery dstępwe bjęte są mnitrwaniem wydajnści i utylizacji pprzez system zarządzający HP OV NNM. Zdarzenia na ruterach rejestrwane są na serwerze Syslg. Dla zarządzania i wprwadzania wymaganych mdyfikacji knfiguracji przez Usługdawcę zapewniny jest dstęp administracyjny przez prt knsli urządzeń, z wykrzystaniem ruterów terminalwych. Funkcje: a) Płączenie sieci ARiMR z sieciami peratrów ISP w celu zapewnienia kmunikacji pmiędzy siecią ARiMR a siecią Internet; b) Obsługa prtkłu BGP na styku z peratrami ISP i pmiędzy CPD i ROPD; c) Filtracja pakietów za pmcą list kntrli dstępu; d) Realizacja mnitrwania aktywnści ukierunkwanej na adresację ARiMR ) Kmpnent: Rutery płączeniwe (RP) Rutery płączeniwe rzmieszczne są w bu śrdkach (CPD i ROPD). Realizują płączenia d zewnętrznych pdmitów krzystających z usług udstępnianych przez ARiMR lub świadczących usługi na ptrzeby ARiMR. Wykrzystywane są łącza różnych typów (KC, FR, ISDN), dstarczane przez różnych peratrów. Na łączach stswane jest szyfrwanie z wykrzystaniem IPSec. Zdarzenia na ruterach rejestrwane są na serwerze Syslg. Dla zarządzania i wprwadzania wymaganych mdyfikacji knfiguracji przez Usługdawcę zapewniny jest dstęp administracyjny przez prt knsli urządzeń, z wykrzystaniem ruterów terminalwych. Funkcje: a) Płączenie sieci ARiMR z sieciami zewnętrznych pdmitów; b) Szyfrwanie i deszyfrwanie ruchu przesyłaneg łączami; c) Filtracja pakietów za pmcą list kntrli dstępu ) Kmpnent: Przełączniki LAN (PLAN) Przełączniki rzmieszczne są symetrycznie w śrdkach CPD i ROPD. Przełączniki są płączne pmiędzy śrdkami CPD i ROPD w taki spsób, aby wszystkie pdsieci VLAN w jednym śrdku były płączne z dpwiadającymi im pdsieciami VLAN w drugim śrdku, dzięki czemu

14 twrzą LAN rzciągnięty pmiędzy śrdkami CPD i ROPD. D realizacji rzciągniętych pdsieci VLAN wykrzystane zstały udstępnine płączenia DWDM. Dla zachwania wyskiej dstępnści, spsób płączenia pmiędzy śrdkami zakłada jednczesne wykrzystanie, dla każdej z sieci VLAN, dwóch kanałów pprwadznych różnymi trasami. Z graniczenia dstępnej ilści kanałów DWDM wynika pdział sieci VLAN na bszary różnych pzimach zaufania. Płączenia pmiędzy przełącznikami twrzącymi dany bszar zaufania zstały zrealizwane z wykrzystaniem łącz typu Trunk, z enkapsulacją przesyłanych ramek (standard IEEE 802.1Q). W celu uniknięcia zapętlania przesyłanych ramek w ramach pszczególnych bszarów zaufania, wykrzystan prtkół STP. Zdarzenia na przełącznikach rejestrwane są na serwerze Syslg. Mnitrwanie dstępnści przełączników realizwane jest z dedykwanej stacji z wykrzystaniem prtkłu ICMP (kmunikaty ICMP typu Ech Request/Ech Replay). Dla zarządzania i wprwadzania wymaganych mdyfikacji knfiguracji, zapewniny jest dstęp administracyjny przez prt knsli urządzeń, z wykrzystaniem ruterów terminalwych. Funkcje: a) Realizacja pdsieci VLAN rzciągniętych pmiędzy śrdkami CPD i ROPD; b) Zapewnienie płączeń d pdsieci VLAN dla serwerów i stacji rbczych; c) Realizacja płączeń Trunk pmiędzy przełącznikami; d) Realizacja prtów mnitrujących dla wybranych VLAN, dla pdłączenia snd sieciwych d wykrywania włamań ) Kmpnent: zewnętrzne zapry gniwe PIX Firewall (ZZO) Zapry gniwe PIX Firewall rzmieszczne są symetrycznie w śrdkach CPD i ROPD. Wyska dstępnść realizwana jest na urządzeniach pracujących w układzie aktywny-czekujący, z wykrzystaniem mechanizmu PIX failver, pprzez LAN. Urządzenia raprtują swje działanie z wykrzystaniem mechanizmu syslg d Kmpnentu RAP. Dla zarządzania i wprwadzania wymaganych mdyfikacji knfiguracji przez Usługdawcę zapewniny jest dstęp administracyjny przez prt knsli urządzeń, z wykrzystaniem ruterów terminalwych. Funkcje: a) Filtracja ruchu za pmcą list kntrli dstępu przypisanych d interfejsów sieciwych; b) Ochrna pprzez analizę prtkłów kmunikacyjnych mechanizm fixup ; c) Rzdzielenie ruchu d wewnętrznych systemów przyłącznych w bszarach DMZ, wkół wewnętrznych zapór gniwych ścieżki biurwej i ścieżki bizneswej ; d) Translacja adresów IP 1.1.5) Kmpnent: wewnętrzne zapry gniwe Check Pint (WZO) Wewnętrzne zapry gniwe, parte rzwiązanie Check Pint NGX na platfrmie systemwej SecurePlatfrm, rzmieszczne są symetrycznie w śrdkach CPD i ROPD, z zapewnieniem wyskiej dstępnści. Zastswane są ddzielne węzły dla ścieżki biurwej i bizneswej. W każdej ze ścieżek, węzły wymuszające zapry gniwej działają w knfiguracji aktywny-aktywny na dwóch serwerach, rzsuniętych p jednym d bu lkalizacji. Redundancję raz synchrnizację tablic płączeń zapewnia mechanizm wyskiej dstępnści ClusterXL bejmujący ba węzły, W przypadku Niedstępnści przejmwanie funkcji przez sprawny węzeł następuje w pmijalnym czasie i bez utraty ustanwinych wcześniej płączeń. Serwery zarządzające SmartCenter realizują funkcję administracyjną dla zapry gniwej ścieżki biurwej i bizneswej przechwując lgi systemu raz przygtwując plityki bezpieczeństwa uruchamiane na węzłach wymuszających. Urządzenia raprtują swje działanie z wykrzystaniem mechanizmu LEA (Lg Exprt API) d kmpnentu RAP. Serwery zarządzające Smart Center zlkalizwane zstały w dwóch śrdkach (CPD i ROPD) i dla takiej instalacji uruchmine zstał rzwiązanie wyskiej dstępnści Check Pint Management HA dpwiedzialne za synchrnizację plityki działania. Funkcje zapry ścieżki bizneswej : a) Realizacja stref DMZ; b) Translacja adresów i prtów TCP/UDP; c) Kntrla ruchu pmiędzy separwanymi strefami pdłącznymi d interfejsów węzłów, Internetem i instytucjami zewnętrznymi, zgdnie z zaimplementwaną plityką, m.in.:

15 udstępnianie na ptrzeby upważninych klientów usług świadcznych przez rzmieszczne w strefach DMZ systemy (Cienki Klient, Platfrma A2A, Interfejs B2B, OFSA PROW-DD i in.), udstępnianie, na ptrzeby upważninych użytkwników wewnętrznych, usług świadcznych przez zewnętrzne systemy, udstępnianie zdalneg zarządzania, wewnętrznymi śrdwiskami ARiMR, upważninym wyknawcm. Funkcje zapry ścieżki biurwej : a) Realizacja stref DMZ; b) Translacja adresów i prtów TCP/UDP; c) Kntrla ruchu pmiędzy separwanymi strefami pdłącznymi d interfejsów węzłów raz Internetem, zgdnie z zaimplementwaną plityką m. in: udstępnianie zasbów Internet (smtp, dns, http/https, ftp ), udstępnianie zdalneg zarządzania, wewnętrznymi śrdwiskami ARiMR, upważninym wyknawcm ) Kmpnent: wykrywanie włamań (WW) Wykrywanie włamań działa w parciu sndy sieciwe ISS Prventia G, rzmieszczne w isttnych punktach bezpieczneg dstępu d sieci Internet raz sndy serwerwe, ISS RealSecure Server Sensr i ISS Prventia Server, zainstalwane na kluczwych serwerach rzmieszcznych w strefach DMZ SDI. Sndy sieciwe mnitrują w spsób ciągły ruch w bserwwanym segmencie sieci, natmiast agenci mnitrują ruch dchdzący d serwerów i zdarzenia zachdzące na serwerach. Sndy sieciwe i serwerwe, w związku z wykrytymi zdarzeniami, wyknują zdefiniwane działania i przekazują lgi d centralneg mdułu SitePrtectr, parteg platfrmę systemwą Windws, umżliwiająceg zarządzanie i raprtwanie. SitePrtectr mnitruje pracę agentów, pbiera z nich dane zarejestrwanych zdarzeniach, umieszcza je w bazie danych raz dknuje ich analizy i krelacji (z wykrzystaniem mdułu Fusin). Site Prtectr działa na czterech serwerach, umieszcznych w CPD i ROPD.W każdym z śrdków zaimplementwan system w architekturze rzprsznej na dwóch serwerach. Systemy działają w trybie Failver, z regularną synchrnizacją knfiguracji. W przypadku Niedstępnści serwera pdstawweg, utrzymanie funkcjnalnści zarządzania, utrzymuje wykrzystując mechanizm SecureSync zawarty w prgramwaniu SitePrtectr, umżliwiający stswanie manualneg przełączania zarządzania pmiędzy systemami. Baza danych sygnaturach rzpznanych ataków pdlega stałej aktualizacji przez prducenta (XPU). Funkcje: a) Mnitring ruchu (w segmencie sieci i wchdząceg na chrniny serwer) pd kątem znanych wzrców ataków raz zdefiniwanych przez administratra parametrów celem wykrycia zdarzeń; b) Mnitring zdarzeń zachdzących na mnitrwanym serwerze; c) Krelacja i analiza zarejestrwanych zdarzeń i danych dstarczanych przez wspierane elementy Kmpnentu wykrywania luk bezpieczeństwa; d) Wyknywanie zdefiniwanych przez administratra działań w związku z wykrytymi zdarzeniami; e) Generwanie zdefiniwanych raprtów na pdstawie zgrmadznych lgów ) Kmpnent: wykrywanie luk bezpieczeństwa (WLB) Wykrywanie luk bezpieczeństwa jest parte dwa Kmpnenty prgramwe: ISS Internet Scanner raz Assuria Auditr (wcześniej ISS System Scanner). Pierwszy z nich realizuje weryfikację stanu bezpieczeństwa, wybranych systemów i pdsieci SDI, z pzimu sieci ( d strny zewnętrznej ). Drugi (Assuria Auditr) pzwala na badanie stanu systemu peracyjneg raz wykrycie wszelkich słabści, naruszeń integralnści raz śladów nieautryzwaneg działania d wewnątrz, na serwerze z zainstalwanym agentem. Oprgramwanie dstarcza bazę zawierającą zarówn wzrce ataków jak również zalecenia dla pprawnie sknfigurwanych systemów kmputerwych. Zarządzanie prgramwaniem Internet Scanner realizwane jest z pzimu SitePrtectra. Mduł zarządzający (knsla) prgramwania Assuria Auditr zstał zainstalwany na dwóch serwerach, partych platfrmę systemwą Windws, w śrdkach CPD i ROPD. Ze względu na fakt, iż prgramwanie Assuria

16 Auditr nie dyspnuje mechanizmami autmatycznej synchrnizacji knfiguracji i zgrmadznych infrmacji wykrytych lukach bezpieczeństwa pmiędzy mdułami zarządzającymi (pdstawwym i zapaswym), w trakcie eksplatacji prgramwania knieczne jest dknywanie manualnej replikacji (pprzez kpiwanie) wybranych Kmpnentów. Mduł Internet Scanner Sensr zstał zintegrwany z prgramwaniem d wykrywania włamań SitePrtectr, pzwalając na zasilanie wynikami skanwania bazy danych i wykrzystanie uzyskiwanych wyników w krelacji zdarzeń zapewnianej przez mduł Security Fussin prgramwania SitePrtectr. Baza danych znanych pdatnściach pdlega stałej aktualizacji przez prducentów (XPU). Funkcje: a) Wykrywanie pdatnści na serwerach i innych wybranych elementach SDI; b) Zasilanie bazy danych d wykrywania włamań wynikami skanwania ) Kmpnent: raprtwanie (RAP) Raprtwanie jest parte aplikację Security Reprting Center i Kiwi Syslg Daemn, zainstalwane na serwerach w CPD i ROPD z platfrma systemwą Windws. Ddatkw na serwerach zainstalwane są narzędzia GUI dla zarządzania wewnętrznymi zaprami gniwymi i kntrlą antywiruswą. W przypadku awarii serwera pdstawweg wymagane jest ręczne przełączenie na serwer zapaswy. Funkcje: a) Raprtwanie działania zapór zewnętrznych węzły zapry przesyłają lgi za pmcą mechanizmu syslg; b) Raprtwanie działania zapór wewnętrznych prgramwanie Security Reprting Center pbiera z serwera SmartCenter lgi dtyczące działania zapór gniwych; wykrzystywany mechanizm LEA (Lg Exprt API); c) Grmadzenie lgów z innych urządzeń Bramki Internetwej (przełączniki, rutery kmunikacyjne) z wykrzystaniem mechanizmu syslg za pmcą prgramwania Kiwi Syslg Daemn; d) Udstępnianie narzędzi GUI dla zarządzania zaprami wewnętrznymi i kntrlą antywiruswą ) Kmpnent: rzkład bciążenia (RO) Rzkład bciążenia jest party urządzenia Cisc CSS. Urządzenia działające w ścieżce biurwej i bizneswej płączne są w pary, w układzie aktywny-pasywny. Płączenie synchrnizacyjne realizwane jest pprzez LAN. W ścieżce biurwej Kmpnent Usługi bejmuje: skanwanie zawartści dla ruchu HTTP, DNS reslver i DNS publiczny, wymiana pczty elektrnicznej, zdalny dstęp d pczty elektrnicznej OWA raz bufrwany dstęp d zasbów WWW w sieci Internet za pmcą prtkłów HTTP i HTTPS. W ścieżce bizneswej Kmpnent Usługi bejmuje serwery WWW cienkieg klienta. Funkcje: a) Dynamiczny rzkład bciążenia bsługiwanych elementów SDI; b) Zapewnienie redundancji dla usług udstępnianych przez bsługiwane elementy SDI ) Kmpnent: skanwanie zawartści (SZ) Skanwanie zawartści parte jest prdukt esafe Gateway (ESG) z mdułami Advanced Anti-Spam Add-n i URL Filter Add-n, na platfrmie esafe XG Appliance. Skanwanie zawartści danych przesyłanych pprzez SDI dbywa się wyłącznie w ścieżce usług biurwych, którą wymienia się dane z siecią publiczną. Mduły ddatkwe prgramwania realizują chrnę antyspamwą i kntrlę dstępu d zasbów URL zgdnie z bwiązującymi zasadami. Cztery urządzenia skanują ruch http/ftp i kntrlują adresy URL, dwa zaś skanują ruch smtp i realizują chrnę antyspamwą raz pełnią funkcję mail relay Oprgramwanie działa w trybach Mail Gateway i Web Gateway. Wyska dstępnść realizwana jest przez rzkład bciążenia dla smtp i tryb NI Ruter Cluster dla http/ftp. Bazy danych ESG i mdułów Add-On pdlegają stałej aktualizacji przez prducenta.

17 Funkcje: a) Skanwanie zawartści dla prtkłu SMTP, blkwanie niebezpiecznej i niedzwlnej zawartści; b) Przekazywanie pczty przychdzącej d wewnętrznych serwerów pczty; c) Przekazywanie pczty wychdzącej z wewnętrznych serwerów pczty d sieci Internet. d) Skanwanie zawartści dla prtkłu HTTP i FTP, blkwanie niebezpiecznej i niedzwlnej zawartści; e) Wykrywanie i blkwanie przesyłek pcztwych uznanych za SPAM; f) Blkwanie dstępu d adresów URL kreślnych, jak niedzwlne ) Kmpnent: bufrwanie (BUF) Bufrwanie dstępu d sieci Internet działa w śrdwisku platfrmy systemwej Windws i party jest aplikację Micrsft ISA. Elementy Kmpnentu rzmieszczne zstały zarówn w bszarze SDI (CPD, ROPD), dwa serwery, jak i w sieci wewnętrznej: Centralna Serwerwnia (CPD, RPDP), dwa serwery, Centrala Biur, jeden serwer raz Ośrdki Reginalne, p jednym serwerze. D bezpśrednieg krzystania z bufrwaneg dstępu uprawnieni są wszyscy użytkwnicy wewnętrzni z pewnymi graniczeniami, które kreślają, kmu wln krzystać z serwerów bufrujących na kreślnym pzimie raz d jakich zasbów mżliwy jest dstęp. Z serwerów reginalnych krzystać mgą użytkwnicy należący d daneg reginu i przynależnych mu jednstek terenwych, z serwerów centralnych krzystać mgą serwery reginalne raz użytkwnicy z Centralnej Serwerwni (śrdki CPD i ROPD), natmiast z serwerów bufrujących w bszarze Bramki krzystać mgą wyłącznie serwery centralne, c jest ddatkw wymuszane regułami kntrli dstępu na zaprach gniwych. Ddatkw na najniższym pzimie hierarchii prwadzna jest kntrla uprawnień dstępu d zasbów Internet. Serwery bufrujące w bszarze SDI realizują także funkcje dstępu d pczty elektrnicznej z sieci publicznej. Wyska dstępnść i rzkład bciążenia realizwany jest w bszarze SDI przez Kmpnent Usługi rzkładu bciążenia, w bszarze Centralnej Serwerwni (CPD, ROPD), przez knfigurację zrealizwaną na serwerach reginalnych. Jeden z serwerów w Centrali zdefiniwany jest na każdym z serwerów reginalnych, jak pdstawwy, natmiast drugi z serwerów w Centrali, jak zapaswy. Serwery bufrwaneg dstępu pzimu reginalneg nie pracują w knfiguracji wyskiej dstępnści Administracja aplikacją Micrsft ISA prwadzna jest za pmcą knsli administratrskiej MMC W knsli MMC uruchamiana jest wtyczka (plug-in) d zarządzania aplikacją instalwana na serwerze pdczas instalacji MS ISA. Funkcje: a) Pśredniczenie w wymianie danych prtkłami http, https i ftp ver http pmiędzy wewnętrznymi, centralnymi serwerami Prxy a zasbami WWW w Internecie; b) Przechwywanie pbieranych strn; c) Autmatyczne dświeżanie strn przechwywanych w plikach bufrów wg kreślnych zasad; d) Kntrla uprawnień dstępu d zasbów Internet. e) Dstęp d pczty elektrnicznej z sieci publicznej ) Kmpnent: DNS (DNS) DNS działa na platfrmie systemwej HP-UX 11i., na dwóch serwerach zlkalizwanych w CPD i ROPD. Redundancja zapewniana jest przez Kmpnent Usługi rzkład bciążenia. Na każdym z serwerów zstały uruchmine dwie niezależne instancje prgramwania BIND. Pierwsza z nich jest dpwiedzialna wyłącznie za bsługę dmeny zewnętrznej, natmiast druga instalacja dpwiada za rzwiązywanie zewnętrznych nazw DNS ( reslver ) dla wybranych systemów wewnętrznych raz przekazywanie zapytań d serwerów rt zlkalizwanych w sieci Internet. Ddatkw druga instancja prgramwania BIND dpwiedzialna jest za pełnienie autrytatywneg źródła infrmacji dla dmeny wewnętrznej, zawierającej nazwy serwerów pracujących w strefie Bramki Internetwej.

18 Funkcje: a) Autrytatywne serwery DNS dla dmeny zewnętrznej; b) Autrytatywne serwery DNS dla dmeny wewnętrznej, zastswanej w Bramce Internetwej; c) Rzwiązywanie zewnętrznych nazw DNS ( reslver ) dla wybranych systemów wewnętrznych; d) Przekazywanie zapytań d serwerów rt zlkalizwanych w sieci Internet; ) Kmpnent: zdalny dstęp VPN (VPN) Zdalny dstęp VPN party jest kncentratry VPN ASA5550 rzmieszczne w CPD i ROPD, pracujące w trybie aktywny-pasywny. Kmpnent ten zapewnia realizację bezpiecznych kanałów VPN i WebVPN, pprzez sieć Internet, na ptrzeby zdalneg dstępu d usług zapewnianych przez wybrane aplikacje rzmieszczne w strefach DMZ SDI. Autryzacja użytkwników krzystających z WebVPN dbywa się na wewnętrznym centralnym systemie kntrli dstępu Cisc Secure ACS. Dla zarządzania i wprwadzania wymaganych mdyfikacji knfiguracji zapewniny jest dstęp administracyjny przez prt knsli urządzeń, z wykrzystaniem ruterów terminalwych. Funkcje: a) Zestawianie i bsługa kanałów kmunikacyjnych VPN i WebVPN pprzez Internet; b) Twrzenie interfejsów dstępwych; c) Autryzacja zewnętrznych użytkwników w centralnym systemie kntrli dstępu Cisc Secure ACS; d) Kntrla dstępu ) Kmpnent: zdalny dstęp administracyjny (ZDA) Zdalny dstęp administracyjny działa na platfrmie systemwej Red Hat Enterprise Linux AS release 4. Umżliwia kntrlwany dstęp użytkwników zewnętrznych d chrninych zasbów wewnętrznych raz wymianę plików. Na dzień zawarcia Umwy zapewnia prwadzenie zdalneg wsparcia pdmitów zewnętrznych, w ramach realizwanych usług utrzymania systemów wewnętrznych. Oparty jest n serwery SSH-Relay terminujące płączenia SSH z upważninych zdalnych stacji. P pzytywnym uwierzytelnieniu i autryzacji zdalneg użytkwnika zestawiane są (uprzedni sknfigurwane) płączenia prwadzące d stacji użytkwnika kńcweg d serwerów dcelwych w sieci wewnętrznej. Serwer feruje też usługę ftp na ptrzeby transferu plików. Funkcje: a) Terminwanie płączeń SSH inicjwanych z upważnineg adresu IP; b) Uwierzytelnienie i autryzacja zdalneg użytkwnika; c) Kntrla dstępu; d) Zestawianie predefiniwanych płączeń d sieci wewnętrznej; e) Udstępnianie serwera ftp ) Kmpnent: Rutery terminalwe (TERM) Rutery terminalwe zapewniają mżliwść zdalneg dstępu z sieci wewnętrznej d prtów knslwych urządzeń infrastruktury sieciwej SDI. Użytkwnik p pzytywnej autryzacji na wewnętrznym centralnym systemie kntrli dstępu Cisc Secure ACS uzyskuje mżliwść zalgwania się na ruter terminalwy i zestawienie płączenia na prt knslwy urządzenia w infrastrukturze SDI. Funkcje: a) Terminwanie płączenia dla usługi telnet; b) Autryzacja użytkwnika w centralnym systemie kntrli dstępu Cisc Secure ACS; c) Kntrla dstępu; d) Zestawienie płączenia d prtu knsli wybraneg urządzenia infrastruktury SDI.

19 1.1.16) Kmpnent: wymiana plików (WP) Wymiana plików jest parta platfrmę Windws i serwer FTP, FTPS i umżliwia wymianę plików z pdmitami zewnętrznymi. Funkcje: a) Pbieranie i składwanie plików przez autryzwanych użytkwników; b) Lkalna autryzacja użytkwników. ZADANIA DO WYKONANIA 1.2) W ramach świadczenia usługi USDI Usługdawca zbwiązany jest d wyknywania, c najmniej niżej wymieninych czynnści: 1.2.1) Mnitrwanie pracy urządzeń i Kmpnentów Usługi: a) Mnitrwanie dstępnści i stanu pracy urządzeń sieciwych, serwerów i Kmpnentów Usługi; b) Mnitrwanie lgów urządzeń sieciwych, serwerów i Kmpnentów Usługi pd kątem ich pprawneg działania i realizwania funkcji; c) Mnitrwanie wydajnści i stanu łącz raz kanałów VPN; d) Mnitrwanie wydajnści urządzeń sieciwych, serwerów i zasbów sprzętwych Kmpnentu Usługi; e) Mnitrwanie stanu bezpieczeństwa - lgów urządzeń sieciwych, serwerów i Kmpnentów Usługi pd kątem zdarzeń z bszaru bezpieczeństwa ) Obsługa bieżąca: a) Analiza lgów pd kątem pprawneg działania Kmpnentów Usługi, ich elementów składwych raz pdejmwanie niezbędnych działań; b) Obsługa platfrmy systemwej, prgramwej i usługwej; c) Obsługa Ostrzeżeń i Niedstępnści, przywracanie pprawnści działania Kmpnentów Usługi USDI, ich elementów składwych i funkcjnalnści platfrmy systemwej i aplikacyjnej; d) Zarządzanie bezpieczeństwem, analiza lgów pd kątem zdarzeń w bszarze bezpieczeństwa i pdejmwanie niezbędnych działań celem przywrócenia i utrzymania wymaganeg stanu bezpieczeństwa kreślneg przez Plitykę Bezpieczeństwa ARiMR; e) Identyfikacja i usuwanie przyczyn występwania Ostrzeżeń i Niedstępnści, w tym w bszarze bezpieczeństwa; f) Nadzór nad prcesem usuwania nieprawidłwści w działaniu łączy; g) Nadzór nad prcesem usuwania nieprawidłwści w działaniu urządzeń; h) Mdyfikacje Kmpnentów Usługi w zakresie architektury, działania, realizwanej Plityki Bezpieczeństwa, zbierania infrmacji i raprtwania, niewymagające rzbudwy/przebudwy systemu, na pdstawie Zgłszeń; i) Administracja kntami i uprawnieniami użytkwników, w parciu bwiązujące prcedury, dkumentacje i Zgłszenia; j) Instalacja pprawek i aktualizacji platfrmy systemwej i prgramwej, usuwanie pdatnści, na pdstawie bwiązujących prcedur, dkumentacji, wytycznych utrzymaniwych; k) Realizacja prcedur i wytycznych utrzymaniwych dla Kmpnentów Usługi; l) Zarządzanie backupem Kmpnentów Usługi i grmadznych lgów, zgdnie z prcedurami i wytycznymi; m) Odtwarzanie knfiguracji i danych wszystkich Kmpnentów Usługi ) Działania prfilaktyczne

20 a) Okreswa, raz na miesiąc raz p każdej mdyfikacji Kmpnentów Usługi SDI lub aktualizacji WLB, identyfikacja występujących pdatnści raz ich analiza i pdejmwanie niezbędnych działań; b) Okreswa, raz na miesiąc, analiza w zakresie pzimu bezpieczeństwa Kmpnentów Usługi, zidentyfikwanych pdatnści, prób włamań i innych zdarzeń w bszarze bezpieczeństwa, Niedstępnści, rdzaju i ilści ruchu raz rekmendwanie niezbędnych działań; c) Okreswe, raz na miesiąc, przeglądy uprawnień; d) Okreswa, raz na miesiąc, analiza spójnści knfiguracji Kmpnentów Usługi w kntekście realizwanej Plityki Bezpieczeństwa, i rekmendwanie działań; e) Bieżące sprawdzanie i rekmendwanie listy aktualizacji i pprawek; f) Planwanie i rekmendwanie zmian w SDI ) Twrzenie raz aktualizacja prcedur i dkumentacji a) Prcedury przywracania funkcjnalnści, pstępwania w przypadku Niedstępnści; b) Prcedury zarządzania backupami; c) Prcedury i wytyczne utrzymaniwe; d) Dkumentacje Zmian raz aktualizacje półrczne dkumentacji pwyknawczej SDI; e) Dkumenty wymagane przez Plitykę Bezpieczeństwa ) Raprtwanie a) Wyknywanie miesięcznych raprtów w zakresie USDI; b) Wyknywanie miesięcznych raprtów w zakresie wyników analizy Ostrzeżeń i Niedstępnści pzimu >= HIGH w bszarze bezpieczeństwa i pdjętych działań; c) Wyknywanie miesięcznych raprtów w zakresie wyników analizy pdatnści pzimu >= HIGH, i pdjętych działań; d) Wyknywanie, na pdstawie Zgłszeń, raprtów statystycznych i bezpieczeństwa. 2 PARAMETRY USŁUGI 2.1 GODZINY ŚWIADCZENIA USŁUGI: 7x24h 2.2 OKNA SERWISOWE: W gdz. 22:00 05:00, p uzgdnieniu z Usługbircą w terminie c najmniej 3 Dni rbczych przed planwanymi pracami. 2.3 CZASY REALIZACJI: OPIS Usunięcie Niedstępnści Zgłszenia dtyczące bszaru bezpieczeństwa Realizacja Zgłszenia dt. dstarczania raprtów Inne Zgłszenia Czas na rzpznanie i zarejestrwanie Incydentu Czas na pdjęcie Zgłszenia d realizacji (zmiana statusu Zgłszenia w SD z Nwe na Realizwane) Realizacja Zgłszenia Przygtwanie d mnitrwania nweg parametru jakściweg Aktualizacja Kmpnentu Usługi CZAS REALIZACJI 4 h 2 h Statystyczne 5 Dni rbczych Bezpieczeństwa 1 Dzień rbczy p Zgłszeniu Inne raprty - 10 dni 1 Dzień rbczy 30 minut 30 minut 10 Dni rbczych 2 dni d ukazania się aktualizacji

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo