PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 PRZY UL. M.DĄBROWSKIEJ 10 W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI : UL. M.DĄBROWSKIEJ 10, TARNOBRZEG BRANŻA ZAKRES : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE : OCIEPLENIE BUDYNKU: ocieplenie stropodachów wentylowanych, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, remont daszków nad wejściami, docieplenie ścian budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, obłożenie stopni schodków zewn., inne roboty zewnętrzne towarzyszące INWESTOR : URZĄD MIASTA TARNOBRZEG, DZIAŁ INWESTYCJI UL. KOŚCIUSZKI TARNOBRZEG SPORZĄDZIŁ : Data sporządzenia kosztorysu: 14 styczeń 2010

2 Nazwy i kody robót budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia: OCIEPLENIE BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 PRZY UL. M.DĄBROWSKIEJ 10 W TARNOBRZEGU CPV , Zakres prac objętych niniejszym kosztorysem obejmuje: Nr elementu kosztorysu Kody CPV Opis robót Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ; Ocieplenie dachów i stropodachów wentylowanych ; Remont daszków nad wejściami Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ; ; ; ; ; ; ; ; Ocieplenie ścian budynku Roboty zewnętrzne, chodniki, schody terenowe ; Rusztowania zewnętrzne Usuwanie gruzu i elementów z demontażu 2

3 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU 1. Zakres pozycji Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Dokumentacją Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem. Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru Robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert. Roboty dodatkowe (o ile takie będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich części Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektora Nadzoru. 2. Pomiary ilości 2.1. Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robót są podawane w systemie SI (zgodnie z ISO) Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą przewiduje się stawkę ryczałtową będzie płacona po tym, jak prace objęte ryczałtem zostaną wykonane. Kwoty ryczałtowe obejmują wszelkie niezbędne prace, sprzęt, opracowania, wymagane uzgodnienia i pozwolenia. 3. Wycenianie Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej, w oparciu o ceny zawarte w Przedmiarze Robót. Ceny jednostkowe i stawki wstawiane do Przedmiaru Robót powinny być wartościami w pełni obejmującymi wszystkie czynności i nakłady dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Zadaniu lub z niego wynikające. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe i stawki. Ceny jednostkowe i stawki powinny zawierać wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie. Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe i stawki wstawione dla innych elementów robót. Ceny jednostkowe i stawki powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): a) koszty bezpośrednie, b) koszty ogólne budowy, 3

4 c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę Ceny jednostkowe i stawki powinny być stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom w czasie realizacji Kontraktu. 4. Pozostałe założenia szczegółowe 4.1 Kosztorysy sporządzono w oparciu o Projekt budowlany ocieplenia budynków Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. M. Dąbrowskiej 10 w Tarnobrzegu, wizję lokalną, obmiary uzupełniające stanu istniejącego oraz ustalenia z Inwestorem. Dokładny zakres robót określa niniejszy kosztorys. 4.2 Kosztorys opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o katalogi KNNR, KNR lub karty technologiczne producentów technologii. 4.3 Normy zużycia niektórych materiałów czy technologii specjalistycznych i nietypowych, opracowano w oparciu o oferty firm lub dystrybutorów firm producenta np. ATLAS, itp. Pozostałe ceny na roboty i materiały nietypowe np. wykonanie docieplenia poddaszy wentylowanych metodą pneumatyczną czy dostawa i montaż stolarki wg ofert firm specjalistycznych. 4.4 Przyjęte w kosztorysie technologie i materiały wynikają z projektu, przyjęte założenia dla robót nie objętych projektem oraz ustalenia z Inwestorem. 4.5 Normy zużycia nietypowych materiałów, według cenników i kart technologicznych produktów firm specjalistycznych lub na podstawie osobnych ofert na materiały lub elementy nietypowe. 4.6 Roboty rozbiórkowe ograniczono do niezbędnego minimum z ochroną istniejących elementów budynku nie podlegających zmianom. 4.7 Kosztorys nie obejmuje naprawy stanu technicznego murku oporowego zjazdu do pomieszczeń piwnicznych oraz schodków znajdujących się bezpośrednio przy zjeździe, a tylko wykończenie powierzchni tych elementów po właściwej naprawie stanu technicznego tych elementów. Prace naprawcze muszą być przedmiotem osobnego opracowania projektowego, nie będącego w niniejszym zakresie. 4.8 Ze względu na przeprowadzony przez Inwestora remont dachu łącznika, przedmiar nie obejmuje demontażu obróbek blacharskich gzymsu oraz rynien dachowych już wymienionych. Jedynie zakłada demontaż rur spustowych do prac ocieplenia ścian i ponowny ich montaż po adaptacji do nowych warunków po ociepleniu. 4.9 Kosztorys nie obejmuje wymiany czy naprawy parapetów wewnętrznych po wymianie okien Kosztorys obejmuje w szczególności: Rozbiórkę daszków zewnętrznych z blachy trapezowej oraz dodanie nowych daszków systemowych na konstrukcji stalowo-aluminiowej z przeszkleniem z płyt poliwęglanowych dwukomorowych oraz uzupełnienie brakujących balustrad schodowych Pomalowanie istniejących balustrad schodowych nie demontowanych Demontaż krat oraz ich adaptacja do nowych warunków i ich ponowny montaż Demontaż tablic i innych drobnych elementów na ścianach Demontaż obróbek parapetów okiennych zewnętrznych i attyk (zmiana szer.) Demontaż/przełożenie instalacji piorunochronnej w zakresie ścian, attyk oraz dachu sali gimnastycznej Wykonanie docieplenie dachu sali gimnastycznej laminowanymi płytami styropianowymi gr 15cm z pokryciem z papy termozgrzewalnej oraz docieplenie pozostałych stropodachów wentylowanych w przestrzeni stropodachu metodą pneumatyczną z granulatu z wełny mineralnej gr 15cm. Kosztorys nie obejmuje remontu pokrycia 4

5 dachowego stropodachów wentylowanych (jeśli zaistnieje taka konieczność będzie to stanowić przedmiot osobnych opracowań) Montaż obróbek blacharskich attyk (zmiana szerokości ze względu na docieplenie) Podniesienie podstaw dachowych wentylatorów dachowych sali gimnastycznej i auli Docieplenie kominów płytami styropianowymi gr 14cm z wykonaniem tynków cienkowarstwowych akrylowych oraz obróbek blacharskich i kratek na wylotach kanałów Remont daszków nad wejściami do budynku: wymiana obróbek blacharskich, pokrycie papą, wyprawa z tynków cienkowarstwowych Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w zakresie nie wymienionym uprzednio na PCV. Stolarka ze współczynnikiem 1,0 W/m 2 K. Okna sali gimnastycznej szklone szkłem bezpiecznym hartowanym, drzwi i ścianki zewnętrzne tak samo z tym że dolne partie z wypełnieniem nieprzejrzystym Wykonanie docieplenia ścian płytami styropianowymi gr 14cm i ościeży budynku płytami styropianowymi gr 3cm z wykonaniem tynków cienkowarstwowych akrylowych i cokołu z tynku mozaikowego wraz wykonaniem obróbek blacharskich parapetów. Kolorystyka elewacji, zgodnie z projektem oraz uzgodnieniem z Inwestorem Malowanie różnych elementów stalowych pochodzących z demontażu Montaż odzyskanych krat, tablic, opraw oświetleniowych, drabiny stalowej i innych drobnych elementów na ścianach po adaptacji do nowej grubości ścian Wymiana opaski wokół budynku na opaskę z kostki betonowej w obrzeżu betonowym w zakresie trawników. Opaska w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika będzie wykonana przy ewentualnej zmianie nawierzchni tych chodników (nie w zakresie tego opracowania Obłożenie wszystkich schodów wejściowych płytkami Gress antypoślizgowymi oraz obłożeniem ich bocznych części i innych elementów murków zewnętrznych tynkiem cokołowym mozaikowym Rusztowania rurowe zewnętrzne do robót elewacyjnych Załadunek i wywóz gruzu i elementów z rozbiórek na odległość do 10 km. Dokładny zakres określa kosztorys Ze względu na remontowo-budowlany charakter robót kosztorys nie uwzględnia robót niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie projektowym przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych a wynikłych w trakcie wykonywania robót W kosztorysie przyjęto pewne założenia, w ramach alternatyw przewidzianych w projekcie odnośnie rozwiązań materiałowo technologicznych. Podane w dokumentach przetargowych nazwy handlowe producentów nie są obowiązujące pod warunkiem zastosowania materiałów o tych samych parametrach technicznych, tej samej jakości i standardzie, pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i Projektanta. Sporządziła 5

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Przebudowa wraz z ociepleniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo