2 Słownik pojęć i definicji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Słownik pojęć i definicji"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013

2 1 Spis treści 1 Spis treści Słownik pojęć i definicji Przedmiot zamówienia Wykaz zadań do realizacji Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Wymagania dotyczące integracji z ETAPEM I RIIP WL Wymagania dotyczące wydajności Wymagania dotyczące wdrożenia Wymagania prawne Wymagania dotyczące licencjonowania Wymagania dotyczące danych Równoważność rozwiązań Wymagania w zakresie określonym Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokument Zarządczy i Suplement do Projektu Organizacyjno Technicznego (POT) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Dokumentacja Powykonawcza ZAŁĄCZNIK NR 3 Sprzęt i oprogramowanie systemowe Wymagania ogólne Stacje robocze (graficzne) Drukarki Ploter z funkcją skanowania i kopiowania Serwery Blade Switch ZAŁĄCZNIK NR 4 Oprogramowanie aplikacyjne modułów tematycznych ZAŁĄCZNIK NR 5 Oprogramowanie bazodanowe (SZBD) i narzędziowe RIIP WL ZAŁĄCZNIK NR 6 Wykaz ilościowy sprzętu (ETAPY II i III) ZAŁĄCZNIK NR 7 Wykaz ilościowy oprogramowania dla ETAPÓW II i III RIIP WL ZAŁĄCZNIK NR 8 Warunki gwarancji ZAŁĄCZNIK NR 9 Szkolenia w formule warsztatów i laboratoriów ZAŁĄCZNIK NR 10 Wykaz lokalizacji Zamawiającego ZAŁĄCZNIK NR 11 Specyfikacja produktów dostarczonych podczas realizacji ETAPU I RIIP WL... 69

3 2 Słownik pojęć i definicji Adres Pojęcie Aktywna warstwa Architektura informacji Baza adresów Baza Danych Ogólnogeograficznych Biblioteka BDOT, BDOT10k CEOTiPT CWOH Czas odpowiedzi Dane georeferencyjne Dane przestrzenne Dane tematyczne Dyrektywa INSPIRE EGIB EOD Definicja Następujący zestaw informacji: nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT; nazwa gminy i jej identyfikator TERYT; rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (sołectwo, dzielnica, osiedle i inne); nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT; nazwa miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT; nazwa ulicy lub placu i jej identyfikator TERYT; numer porządkowy; kod pocztowy. Bieżąca edytowalna warstwa (warstwa robocza). Zakres, uporządkowanie i powiązanie informacji w systemie informacyjnym. Baza danych zawierająca adresy nieruchomości przyporządkowane do ich położenia względem układu współrzędnych. Topograficzna mapa wektorowa o rozdzielczości informacyjnej odpowiadającej skali 1: oraz 1: , 1: i 1: Zbiór zasobów i funkcji oprogramowania. Baza Danych Obiektów Topograficznych rozdzielczości informacyjnej odpowiadającej skali 1: Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich. Czas upływający od momentu wykonania przez Użytkownika na końcówce systemu akcji wyzwalającej działanie systemu do momentu uzyskania oczekiwanego wyniku tej akcji na końcówce użytkownika, pomniejszony o czas transportu komunikatów w elementach infrastruktury nie będących przedmiotem dostaw od Wykonawcy. Dane stanowiące odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych. Dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dane opisujące pewne aspekty (tematy) świata rzeczywistego w nawiązaniu do danych referencyjnych. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Ewidencja Gruntów i Budynków. Elektroniczny Obieg Dokumentów oprogramowanie dedykowane do wykonywania czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów

4 Format SWDE Format XML GEMET GML GUGiK Full use Gazetteer Geographical Information System (GIS): Gwarancja/rękojmia Incydent Infrastruktura techniczna zakładowych. Oprogramowanie to zapewnia obsługę dokumentów w postaci elektronicznej (Dokument Elektroniczny) oraz papierowej, obieg przesyłek i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem mechanizmów przepływu pracy (Workflow), archiwizację dokumentów oraz wymianę dokumentów z systemami teleinformatycznymi, Aplikacjami i Modułami. Skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych format SWDE służy do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencji gruntów i budynków. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. Format XML (Extensible Markup Language) jest to obecnie powszechnie uznany standard publiczny, umożliwiający wymianę danych między różnymi systemami. Ang. General Multilingual Environmental Thesaurus. Zbiór wyrazów ułożonych i opracowanych według pewnej zasady, zwykle alfabetycznie, najczęściej objaśnianych pod względem znaczeniowym i ilustrowanych przykładami użycia. Oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Typ licencji dający użytkownikom nieograniczone prawo do tworzenie aplikacji niestandardowych na podstawie oprogramowania standardowego. Ma szczególne zastosowanie przy integracji systemów. Wykaz (w formie katalogu lub słownika) oficjalnie uznanych nazw geograficznych wraz z ich lokalizacją. System informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej stosowany jest również jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Okres udzielenia gwarancji, rozszerzonej rękojmi na oprogramowanie i sprzęt teleinformatyczny oznacza okres w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewnia Zamawiającemu gwarancję, rozszerzoną rękojmię na dostarczone oprogramowanie i sprzęt teleinformatyczny zgodnie ze wzorem umowy a w szczególności zgodnie z załącznikiem do wzoru Umowy określającym warunki jej świadczenia. Zamawiający wymaga, aby okres udzielenia gwarancji, rozszerzonej rękojmi był nie krótszy niż 5 lat. Obligatoryjne zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania i zapewnienia spójności i pracy ciągłej poszczególnych elementów (części składowych) Systemu RIIP WL i kompatybilności oprogramowania. Zdarzenie (problem), nie będące częścią normalnego działania Usług, które powoduje lub może spowodować przerwanie świadczenia Usług lub obniżenie jej jakości, związane z częścią składową infrastruktury. Sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna oraz Oprogramowanie dostarczone w ramach Projektu przez Wykonawcę, służące do poprawnego funkcjonowania systemu

5 RIIP WL zgodnie z wymaganiami SIWZ. Instytucja wiodąca Organ administracji publicznej właściwy dla określonego tematu danych przestrzennych zgodnie z Art. 3 ust. 7 Ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych. Lokalizacja Miejsce zainstalowania elementu systemu wskazane przez Zamawiającego. Mapa rastrowa Prezentacja obrazu (np. mapy) za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. Metadane: W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. Metadanych katalog: System ułatwiający użytkownikom danych przestrzennych dostęp do potrzebnych im danych znajdujących się u wielu dostawców danych, którymi mogą być różne jednostki organizacyjne sektora publicznego i sektora prywatnego. Migracja danych Przeniesienie danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi lub nośnikami danych, bazami danych lub zmiana formatu tych danych. W ramach migracji należy dokonać uspójnienia danych. Multiselekcja szkicem Multiselekcja obiektów na podstawie wprowadzonego szkicu poligonu. OEM Ang. Orginal Equipment Manufacturer. Oprogramowanie przypisane do komputera lub jego części bez możliwości przeniesienia na inny komputer. OGC (Open Geospatial Międzynarodowa organizacja niedochodowa utworzona w roku Consortium): 1994, z główną siedzibą w Wayland, Massachusets, która ma na celu: pełną integrację danych geoprzestrzennych i zasobów przetwarzania tych danych z głównym nurtem informatyzacji, jak również upowszechnianie przez infrastrukturę informacyjną: a) oprogramowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych, b) produktów geoinformacyjnych. OIIP BG Oddział Infrastruktury Informacji Przestrzennej Biura Geodezji. Oprogramowanie Oprogramowanie Dedykowane Oprogramowanie Standardowe OPZ Ortofotomapa Oprogramowanie Standardowe oraz Dedykowane. Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane i wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, nie wprowadzone wcześniej do dystrybucji przez Wykonawcę. Dopuszcza się, aby oprogramowanie aplikacyjne oraz zarządzające stanowiło oprogramowanie dedykowane. Wszelkie oprogramowanie i programy komputerowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, w tym: sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie bazodanowe, narzędziowe, aplikacyjne i inne w postaci kodu wynikowego, gotowe w na dzień składania ofert, do których autorskie prawa majątkowe przysługują wykonawcy lub osobom trzecim, a na które Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji lub sublicencji na podstawie Umowy. Opis Przedmiotu Zamówienia. Mapa obrazowa utworzona z pojedynczych obrazów poddanych procesowi ortorektyfikacji oraz przedstawiona w nawiązaniu do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego.

6 Portal mapowy (geoportal) POT Prace zlecone przez Zamawiającego Projekt RIIP WL SIWZ Sprzęt komputerowy Studium Wykonalności System teleinformatyczny RIIP WL, SIP, System SWDE Witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych. Projekt Organizacyjno-Techniczny RIIP WL. Wszelkie prace (modyfikacje, rozszerzenia, rozbudowy) związane z rozwojem i powstaniem nowych funkcjonalności RIIP WL, które będą zapewnione przez Wykonawcę i ujęte w koszcie przedmiotu zamówienia. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego (RIIP WL). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Urządzenia teleinformatyczne dostarczone w ramach zamówienia przez Wykonawcę, służące do poprawnego funkcjonowania RIIP WL zgodnie z wymaganiami SIWZ. Studium Wykonalności Projektu RIIP WL. To zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. System Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Ogół rozwiązań technicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych wdrożonych w ramach Projektu, w szczególności: sprzęt i infrastruktura serwerowa, sprzęt i infrastruktura stanowiskowa, oprogramowanie GIS, pozostały niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem określony w niniejszym przedmiocie zamówienia. Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych format wymiany danych EGiB. TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS. Uaktualnienie (upgrade/update) UMWL Usługa Usługa gazetter VMAP Level 2 Wdrożenie Uaktualnienie (upgrade) systemu teleinformatycznego RIIP WL tj. aktualizacja do nowych wersji zastosowanego oprogramowania dedykowanego i standardowego od uruchomienia każdego z poszczególnych modułów, na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego. Uaktualnienie poszczególnych aplikacji wchodzących w skład systemu musi być realizowane przez producenta/autora oprogramowania. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Funkcje, działania realizowane przez dostarczoną w ramach zamówienia infrastrukturę. Usługa sieciowa pozwalająca na wyszukiwanie lokalizacji obiektów geograficznych. Implementacja usługi może stosować protokół WFS. Istnieje dedykowany profil dla usługi WFS bazujący na normie ISO Topograficzne mapy wektorowe: Vmap Level 1 odpowiada skali 1: a Vmap Level 2 - skali 1: Ciąg następujących po sobie lub występujących równolegle czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji

7 Web Feature Service (WFS): Web Map Service (WMS): Wykonawca Wyszukiwanie rozmyte Wsparcie/asysta techniczna Zgłoszenie kat. A (sytuacja awaryjna) Zgłoszenie kat. B Zgłoszenie kat. C. XSLT technicznej i użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu. Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu mapowego obiektów geoprzestrzennych. Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu i udostępniania map. Zwycięzca postępowania na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego (RIIP WL), z którym zostanie podpisana umowa. Wyszukiwanie polegające na uwzględnianiu wielu różnych form szukanej frazy. Rozmycie powinno uwzględniać: dowolną kolejność wprowadzanych wyrazów nazwy, słowa pisane bez polskich znaków diakrytycznych, nie uwzględnianie wielkich liter. Utrzymanie RIIP WL. Zamawiający wymaga świadczenia wsparcia/asysty technicznej w okresie do 31 grudnia 2018 r., nie krócej jednak niż do upływu 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Wystąpił Problem, który powoduje niedostępność systemu RIIP WL i nie może być rozwiązany przez pracowników pierwszej linii wsparcia. Wystąpił Problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: infrastruktura funkcjonuje w sposób niezgodny z dokumentacją RIIP WL występują istotne ograniczenia w działaniu RIIP WL ale nie powodujące przerwania świadczenia Usług przez RIIP WL poniżej Gwarantowanego Poziomu Usług. nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności RIIP WL. Zgłoszenie kategorii B nie obejmuje sytuacji objętych Zgłoszeniem kategorii A. Oznacza działanie RIIP WL w sposób niezgodny z dokumentacją systemu. Zgłoszenie kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych Zgłoszeniem kategorii B i Zgłoszeniem kategorii A. XSLT (ang. XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations) oparty na XML-u język przekształceń dokumentów XML. Pozwala na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na dowolny inny format zgodny ze składnią XML-a 3 Przedmiot zamówienia Niniejsze zamówienie zostało poprzedzone będącym w trakcie realizacji zamówieniem ETAPU I RIIP WL obejmującym modernizację infrastruktury technicznej Biura Geodezji oraz informatyzację i modernizację Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

8 Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są prace analityczne, projektowe, wdrożeniowe, dokumentacyjne oraz dostawy i szkolenia związane z: Budową Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego, zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE, przepisami wykonawczymi UE oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w Urzędzie Marszałkowskim w oparciu o georeferencyjne dane WODGiK. Prace te zostaną wykonane w dwóch etapach: ETAP II - Pilotaż RIIP WL dla wybranych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, EATP III - Wdrożenie RIIP WL dla pozostałych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego objętych Projektem. We wszystkich elementach ETAPU III muszą być uwzględnione wnioski wynikające z realizacji etapu II pilotażu RIIP WL. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych Projektem wraz z podaniem ich lokalizacji i informacji o ich przyporządkowaniu do jednego z powyżej wymienionych etapów stanowi załącznik nr 10. Powyższe zamówienie obejmie w szczególności: 1. Opracowanie Dokumentu Zarządczego ETAPU II i III, 2. Opracowanie suplementów i zmian do Projektu Organizacyjno Technicznego opracowanego i dostarczonego w trakcie realizacji ETAPU I RIIP WL, 3. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego: a. Uzupełnienie infrastruktury systemowej Biura Geodezji, b. Dostawę wyposażenia podstawowego, w szczególności: stacji roboczych, drukarek i ploterów z funkcją skanowania. 4. Dostawę oprogramowania standardowego (bazodanowego i narzędziowego): a. Systemu zarządzania bazą danych zapewniającego bezpieczne gromadzenie oraz autoryzowany dostęp do danych opisowych oraz przestrzennych, zawierającego funkcje indeksowania oraz poprawnego, topologicznego zapisu danych przestrzennych, zgodnego ze standardem OpenGIS Implementation Specification Geographic information - Simple Feature SQL for Binary Geometry, Types and Functions, b. Oprogramowania narzędziowego, w szczególności: oprogramowania narzędziowego GIS wraz z rozszerzeniami. 5. Dostawę lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, 6. Konwersję, migrację i instalację w Systemie danych i metadanych objętych procesem wdrożenia, 7. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu, w szczególności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. Wszystkie rozwiązania techniczne muszą być oparte o architekturę zorientowaną na usługi sieciowe (SOA). W celu zapewnienia interoperacyjności wymaga się stosowania norm ISO serii standardów OGC oraz warunków technicznych INSPIRE, w szczególności mających wpływ na poprawę dostępności zbiorów danych, zrozumienie i użycie informacji niezależnie od platform, środowisk narzędziowych i fizycznej lokalizacji zasobów wg wymagań Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Wykonawca ma obowiązek stosowania modeli danych opracowanych przez organy wiodące i specyfikacji danych (Data Specifications) INSPIRE o ile zostały one opracowane. 4 Wykaz zadań do realizacji Nr zadania Zakres zadania ETAP II

9 Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 Opracowanie dokumentacji zarządczej ETAPU II i ETAPU III RIIP WL. Opracowanie suplementu do Projektu Organizacyjno Technicznego ETAP II Szkolenia specjalistyczne Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego Opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Konwersja, migracja i instalacja w Systemie danych objętych procesem wdrożenia Wdrożenie pilotażowe w tym przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu, w szczególności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. ETAPU III RIIP WL. Nr zadania Zakres zadania ETAP III Zadanie 1 Opracowanie zmian i uzupełnień suplementu do Projektu Organizacyjno Technicznego Etap III Zadanie 2 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego Zadanie 3 Opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Zadanie 4 Szkolenia specjalistyczne dla OIIP BG Zadanie 5 Konwersja, migracja i instalacja w Systemie danych objętych procesem wdrożenia Zadanie 6 Wdrożenie systemu w tym przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu, w szczególności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. Terminy i kolejnośc realizacji zadań Wykonawca zaproponuje w uzgodnieniu z Zamawiającym w Dokumencie Zarządczym. Propozycje Wykonawcy w tej dziedzinie wymagają akceptacji Zamawiającego. 5 Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Wszystkie produkty wytworzone w ramach przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata " dostępnymi pod adresem: zakładka: Dokumenty/Realizacja projektów/informacja i promocja w ramach RPO WL Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Rozwiązanie techniczne zastosowane w RIIP WL muszą umożliwiać tworzenie kopii zapasowych (archiwizacja pełna i przyrostowa) danych. Zaoferowane rozwiązania muszą być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż raz dziennie. Na podstawie kopii zapasowych musi być możliwe automatyczne odtworzenie systemu RIIP WL wraz z danymi w dowolnym momencie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić modele organizacji bezpieczeństwa w Projekcie RIIP WL, tworzące systemy zarządzania bezpieczeństwem dostępu do informacji, w szczególności procedur nadzoru i raportowania w odniesieniu do bezpieczeństwa przechowywanych danych. System musi zapewnić działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację Infrastruktury, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: poufność, integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.

10 5.2 Wymagania dotyczące integracji z ETAPEM I RIIP WL Zamawiający bezwzględnie wymaga integracji dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia produktów, w tym infrastruktury sprzętowej, oprogramowania standardowego i dedykowanego, z produktami i rozwiązaniami dostarczonymi w trakcie realizacji ETAPU I RIIP WL. W szczególności zakłada się wykorzystanie dostarczonej w ETAPIE I infrastruktury serwerowni, w tym zasobów przestrzeni dyskowej oraz pełną współpracę z oprogramowaniem zarządzającym bazą danych a także serwerem usług danych przestrzennych. Będące w toku prace ETAPU I obejmują w szczególności: 1. Opracowanie Dokumentu Zarządczego w tym propozycja Wykonawcy, co do sposobu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami SIWZ; 2. Uruchomienie prototypu portalu mapowego; 3. Opracowanie Projektu Organizacyjno Technicznego (POT); 4. Prace związane z dostosowaniem pomieszczeń Biura Geodezji do administrowania RIIP WL: a. Budowa okablowania sieci strukturalnej (teleinformatycznej oraz energetycznej); b. Połączenie światłowodem budynku Biura Geodezji z serwerownią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego; 5. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego: a. Infrastruktura systemowa, w szczególności infrastruktura serwerowa, macierze dyskowe, urządzenia sieciowe, urządzenia do archiwizacji danych wraz z oprogramowaniem do systemu backup, urządzenia UPS; b. Wyposażenie podstawowe, w szczególności: stacje robocze, komputery osobiste, drukarki, skanery, ploter; 6. Dostawę oprogramowania bazodanowego i narzędziowego: a. System zarządzania bazą danych zapewniający bezpieczne gromadzenie oraz autoryzowany dostęp do danych opisowych oraz przestrzennych, zawierające funkcje indeksowania oraz poprawnego, topologicznego zapisu danych przestrzennych, zgodny ze standardem OpenGIS Implementation Specification Geographic information - Simple Feature SQL for Binary Geometry, Types and Functions; b. Oprogramowanie narzędziowe, w szczególności: serwery usług sieciowych, serwery aplikacji, oprogramowanie standardowe GIS wraz z rozszerzeniami, oprogramowanie zarządzające; 7. Dostawę lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, w tym integracja z EOD w szczególności: klient usług wraz z dedykowanymi modułami obsługi rejestrów; 8. Migrację i ładowanie danych z baz danych i metadanych objętych procesem wdrożenia; 9. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu, w szczególności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego. Specyfikacja produktów dostarczonych w ramach ETAPU I RIIP WL została zawarta w załączniku nr 11 do niniejszego OPZ. 5.3 Wymagania dotyczące wydajności Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiedniej wydajności Systemu przez 5 lat od odbioru RIIP WL (zasada trwałości Projektu). Wydajność systemu musi być dostosowana przez Wykonawcę do ilości przetwarzanych w systemie danych, liczby użytkowników oraz liczby transakcji - przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost obciążenia systemu w przyszłości, przy czym założenia dotyczące wydajność i pojemności oraz skalowania tych parametrów w czasie muszą zostać przedstawione przez Wykonawcę w POT. Podstawowym założeniem skalowania systemu jest konieczność zapewnienia przez Wykonawcę jakości usług zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19

11 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych. Dodatkowo system musi spełniać następujące wymagania dotyczące wydajności: a) maksymalny czas odpowiedzi nieprzekraczający 3 sek. (przy założeniu warunków sieci LAN 100 Mbps i większej oraz zamawianego sprzętu i oprogramowania), b) przepustowość - min. 30 obsługiwanych jednocześnie poleceń usługi wyszukiwania, c) dostępność - 99 % czasu funkcjonowania danego serwisu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych testów wydajnościowych (w dowolnym czasie w trakcie okresu gwarancyjnego) osobiście lub przez firmę trzecią, w obu przypadkach przy udziale Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wprowadzenia niezbędnych poprawek do RIIP WL. Jeżeli system RIIP WL dostarczony przez Wykonawcę nie będzie spełniał powyższych wymagań lub przestanie je spełniać w okresie trwałości Projektu, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio uzupełnić sprzęt i oprogramowanie (np. poprzez zwiększenie pojemności dysków, mocy obliczeniowej, dostarczenie dodatkowych maszyn, licencji) bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 5.4 Wymagania dotyczące wdrożenia Wdrożenie systemu RIIP WL obejmuje dostawy, instalację, konfigurację i uruchomienie sprzętu i oprogramowania we wskazanych przez POT lokalizacjach. Proces instalacji i konfiguracji obejmuje w szczególności: W zakresie sprzętu: a) fizyczny montaż komponentów serwerowych w szafie RACK w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, b) fizyczny montaż stacji graficznych, ploterów, drukarek w lokalizacjach określonych w załączniku nr 10, c) podłączenie sprzętu do najbliższego punktu styku z Internetem oraz siecią energetyczną i wszystkimi wymaganymi instalacjami teletechnicznymi. W zakresie instalacji i konfiguracji oprogramowania: a) instalację, konfigurację i uruchomienie wszelkiego niezbędnego oprogramowania systemowego (wirtualizacja, systemy operacyjne, itp.), b) instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania aplikacyjnego, c) instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego, d) instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania narzędziowego, e) instalację, konfigurację i uruchomienie oprogramowania zarządzającego, f) integrację oprogramowania z pozostałymi systemami wg wymagań określonych w dalszej części niniejszego OPZ, g) opracowanie i uruchomienie dedykowanych kompozycji mapowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych objętych Projektem. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy: a) przetestowanie wykonanych instalacji, b) przygotowanie raportu z czynności instalacyjnych dla Zamawiającego, c) migracja danych źródłowych do systemu, d) oznaczenie zainstalowanego sprzętu naklejkami Projektu, e) dostarczenie dokumentacji powykonawczej, f) przeprowadzenie szkoleń, g) wsparcie Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu,

12 h) zagwarantowanie w okresie minimum 5 lat od końcowego terminu odbioru utrzymanie Systemu RIIP WL w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, jego rozwój i uaktualnianie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji w zakresie opisanym odpowiednio poniżej. Wszelkie prace związane z udzieleniem pakietu gwarancyjnego i rozwojem Systemu RIIP WL mają być zapewnione przez Wykonawcę i ujęte w koszcie przedmiotu zamówienia, i) czynności powdrożeniowe: Zamawiający wymaga wykonania niżej wymienionych prac w okresie do 31 grudnia 2018 r., nie krócej jednak niż do upływu 5 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: utrzymanie Systemu RIIP WL począwszy od daty uruchomienia każdego z poszczególnych modułów na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego. rozwój Systemu RIIP WL począwszy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. uaktualnienie (upgrade) Systemu RIIP WL tj. aktualizacja do nowych wersji zastosowanego oprogramowania dedykowanego i standardowego - od daty uruchomienia każdego z poszczególnych modułów, na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego. Uaktualnienie poszczególnych aplikacji wchodzących w skład Systemu musi być realizowane przez producenta oprogramowania. pakiet gwarancyjny na Systemu RIIP WL począwszy od daty uruchomienia każdego z poszczególnych modułów - na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego. j) wykonawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia spójności poszczególnych elementów (części składowych) Systemu RIIP WL i kompatybilności oprogramowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ pkt 6.8 Załącznik nr 8 Warunki gwarancji, k) wsparcie Autorskie Wykonawcy: W trakcie realizacji projektu Wykonawca zapewni realizację prac zlecanych w ramach Wsparcia Autorskiego. W ramach Wsparcia Autorskiego mogą być realizowane prace związane z: modyfikacjami i rozszerzeniami dostarczonego Systemu RIIP WL oraz wszelkimi pracami związanymi z ich wytworzeniem, instalacjami i przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń dla pracowników Zamawiającego; rozbudową zbiorów danych, w szczególności konwersji, migracji i instalacji danych (nie uwzględnionych wprost w przedmiocie zamówienia) Wykonawca zapewni Wsparcie Autorskie w wymiarze 6000 (sześć tysięcy) roboczogodzin. Wsparcie Autorskie będzie obowiązywać od zadania związanego z opracowaniem i wdrożeniem oprogramowania aplikacyjnego lub do wykorzystania roboczogodzin nie dłużej jednak niż okres trwałości projektu tj. pięć lat od jego zakończenia. Usługa Wsparcia Autorskiego realizowana będzie przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (wezwanie określając będzie wymagany zakres prac i termin wykonania) na podstawie szczegółowej wyceny, zakresu prac i harmonogramu dostarczonego przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Produkty Wsparcia Autorskiego podlegać będą przyjętym w projekcie procedurom odbioru, l) aktualizacja Systemu RIIP WL W okresie trwałości projektu tj. pięć lat od jego zakończenia Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji Systemu RIIP WL zapewniających zgodność funkcji systemu z wymaganiami formalno-prawnymi w przypadku zaistnienia zmian przepisów prawa. Przez zmianę przepisów prawa rozumie się w szczególności uchylenie danego aktu prawnego i zastąpienie go innym o analogicznym lub zbliżonym przedmiocie regulacji oraz każdą nowelizację, która może wywołać konieczność aktualizacji Systemu RIIP WL i/lub modernizacji funkcji w oparciu o ten sam projekt bazy danych i przy wykorzystaniu tych samych narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji. W przypadku zmiany przepisów prawa nie będących przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji lub modernizacji systemu teleinformatycznego Systemu RIIP WL, w takim czasie, aby był on zgodny z ww. regulacjami po okresie vacatio legis aktu prawnego. W przypadku zmiany przepisów wewnętrznych Zamawiającego Strony każdorazowo ustalą termin aktualizacji Systemu RIIP WL i/lub modernizacji funkcji w oparciu o ten sam projekt bazy danych i przy wykorzystaniu tych samych narzędzi programistycznych do tworzenia aplikacji z uwzględnieniem czasu koniecznego do wykonania dostosowania. W takim

13 przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy treść przepisów wewnętrznych Zamawiającego, w odniesieniu do których ma nastąpić uaktualnienie. 5.5 Wymagania prawne Wykonawca powinien stosować się do następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 235 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. nr 128 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 6. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 262 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 647 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 12. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) wraz z aktami wykonawczymi; 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U nr 84 poz. 712) wraz z aktami wykonawczymi; 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U r. nr 102 poz. 651); 16. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U nr 45 poz. 236); 17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U nr 193 poz. 1194); 18. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U nr 42 poz. 340 z późniejszymi zmianami); 19. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U nr 143 poz. 963 z późniejszymi zmianami); 20. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U nr 106 poz. 675 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 21. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U nr 42 poz. 274); 22. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U nr 80 poz. 526); 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U nr 25 poz. 150) wraz z aktami wykonawczymi;

14 24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U 2009 r. nr 151 poz. 20 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 25. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U r. nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U r. nr 0 poz. 21); 27. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U nr 138 poz. 865 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 28. Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U nr 0 poz. 391); 29. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U r. nr 127 poz.1066 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 30. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U r. nr 12 poz. 59) wraz z aktami wykonawczymi; 31. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U r. nr 121 poz. 1266); 32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity. Dz. U r. nr 223 poz. 2268) wraz z aktami wykonawczymi; 33. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U r. nr 162 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 34. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U r. nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 35. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U r. nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 36. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U r. nr 0 poz. 182) wraz z aktami wykonawczymi; 37. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U r. nr 0 poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 38. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U r. nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 39. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 40. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jedn. Dz. U nr 155 poz. 924 z późniejszymi zmianami); 41. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 42. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U nr 234 poz z późniejszymi zmianami); 43. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U nr 46 poz. 203); 44. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (test jedn. Dz. U nr 0 poz. 406); 45. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 46. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz. U nr 178 poz z późniejszymi zmianami). Oferowane przez Wykonawcę produkty i usługi powinny być zgodne z wszelkimi wytycznymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami prawno technicznymi opracowanymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i inne organy wiodące określone Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Powinny one ponadto uwzględniać wyniki prac prowadzonych przez GUGiK i inne organy wiodące, przy współudziale GUGiK lub pod patronatem GUGiK. Przy realizacji zadań Wykonawcę wiązać będą przepisy aktów prawnych, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż na 60 dni przed umownym terminem realizacji zamówienia. W przypadku projektów aktów prawnych znajdujących się w procesie legislacyjnym Wykonawcę wiązać będzie ostatnia wersja projektu tego aktu udostępniona przez Zamawiającego nie później niż 90 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu zamówienia.

15 5.6 Wymagania dotyczące licencjonowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane i wdrożone w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne. W zakresie oprogramowania innych producentów (np. oprogramowanie zestawów komputerowych, inne oprogramowanie gotowe standardowe), Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej licencji stosowanej przez producenta i wystawionej na Zamawiającego. W zakresie produktów własnych Wykonawcy oraz rozwiązań informatycznych opracowanych samodzielnie i wdrożonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu licencji umożliwiających korzystanie z tych produktów na następujących zasadach: 1. Licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone co do ilości użytkowników upoważnionych do korzystania z dostarczonego oprogramowania; 2. Licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z dostarczonego oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje w programie komputerowym, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązku rękojmi lub rozwiązania umowy o świadczenie asysty technicznej i/lub nadzoru autorskiego po upływie okresu rękojmi. 3. Udzielone licencje obejmować będą każdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę w okresie trwania licencji wersję oprogramowania. 4. Udzielona licencja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju Systemu w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację lub możliwości techniczne zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia, jak: świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny; konfiguracja wdrożonego oprogramowania; tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami systemu RIIP WL; uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją i publikacją danych (np.: nowe usługi danych przestrzennych). Wykonawca udzieli Zamawiającemu - bez dodatkowych kosztów - bezterminowej, nieodwołalnej, niewyłącznej i nieograniczonej, co do ilości użytkowników licencji na korzystanie z opracowanej przez siebie dokumentacji. Licencja uprawniać ma Zamawiającego do korzystania z dokumentacji w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (art. 50 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych); obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (art. 50 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych); wprowadzania zmian - celem dalszego rozwoju systemu i dostosowywania go do potrzeb Zamawiającego; wykorzystywania całej dokumentacji lub jej fragmentów w niezależnych publikacjach/działaniach własnych związanych z edukacją lub promocją systemu.

16 5.7 Wymagania dotyczące danych W ramach wdrożenia RIIP WL na poziomie województwa wymaga się przeprowadzenie procesu konwersji, migracji i ładowania zbiorów danych do zaprojektowanych struktur systemu. Ze względu na różnorodność formatów danych źródłowych (również w ramach jednego zbioru) część danych będzie wymagała harmonizacji i uspójnienia. Zakres danych przewidzianych do konwersji bądź migracji, lokalizacji przestrzennej oraz zainstalowania w Systemie RIIP WL zawarty jest w specyfikacji wymagań dla modułów tematycznych (Załącznik nr 4). Na podstawie tych danych Wykonawca opublikuje usługi sieciowe w zakresie przeglądania (w szczególności WMS i WMTS), pobierania (WFS, WCS) oraz analiz przestrzennych (REST). Dla zbiorów danych oraz opublikowanych usług opracowane zostaną metadane. Wymagania w zakresie lokalizacji przestrzennej obiektów zawartych w bazach danych: 1. lokalizację przestrzenną wszystkich obiektów należy wykonać w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992; 2. jako główny źródłowy materiał referencyjny do określania lokalizacji przestrzennej obiektów należy traktować Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla województwa lubelskiego; 3. jako referencyjny materiał uzupełniający należy traktować ortofotomapę; 4. dane w bazie muszą być zapisane w taki sposób, aby odzwierciedlały poprawnie relacje topologiczne pomiędzy reprezentowanymi obiektami. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia kontroli poprawności topologicznej obiektów bazy danych; 5. w przypadku przebiegu granic i linii obiektów bazy danych zgodnie z granicami obiektów referencyjnych BDOT granica (linia) obiektu bazy danych musi być zgodna z granicą (linią) obiektu referencyjnego; 6. dla wszystkich klas obiektów, dla których obiektami referencyjnymi są budynki, do bazy danych należy wprowadzić obrys geometryczny obiektu zgodny z obrysem obiektu referencyjnego a ponadto w bazie danych należy umieścić współrzędne środka geometrycznego tego obiektu. W przypadku, gdy środek geometryczny obiektu znajduje się poza jego obrysem do bazy należy wprowadzić współrzędne punktu leżącego w centralnej części obiektu. W systemie przewiduje się cykliczne pozyskiwanie i ładowanie zbiorów danych do bazy danych. Działanie to musi być realizowane automatycznie w sposób zachowujący dotychczas wprowadzone do bazy dane (w tym lokalizację przestrzenną obiektów). 5.8 Równoważność rozwiązań W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

17 Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana Oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy UMWL. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie (kompletne i spójne) dane, przeszkolić użytkowników, skonfigurować Oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania Oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp. 5.9 Wymagania w zakresie określonym Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Ze względu na trwający proces wprowadzania w życie zapisów Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej wymaga się bezwzględnie zgodności RIIP WL z działaniami, projektami i pracami realizowanymi w tej dziedzinie na zamówienie organów wiodących, o których mowa w artykule 3 punkt 7 Ustawy, odpowiedzialnych za tematy danych przestrzennych, o których mowa w załącznikach do Ustawy. 6 Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 6.1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokument Zarządczy i Suplement do Projektu Organizacyjno Technicznego (POT) Suplement do Projektu Organizacyjno Techniczny (POT) L.P. Wymaganie Minimalne wymagania dotyczące Projektu Organizacyjno - Technicznego 1. Dokument Zarządczy 2. Wymagania ogólne 3. DZ.1. W pierwszej fazie realizacji Projektu Wykonawca musi opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym Dokument Zarządczy Projektu i uzyskać akceptację Zamawiającego dla tego dokumentu. 4. DZ.2. Dokument Zarządczy musi zawierać co najmniej: definicję Projektu, metodykę zarządzania Projektem, strukturę zespołu zarządzania Projektem, opisy ról w Projekcie, strategie zarządzania jakością, ryzykiem i komunikacją w Projekcie, koncepcję wdrożenia, w tym: o architekturę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem prac i produktów ETAPU I RIIP WL, o podział Projektu na fazy realizacji, o o informacje o użytkownikach i ich uprawnieniach, opis działań związanych z pozyskaniem, konwersją i migracją danych oraz ich instalacją w Systemie. 5. Suplement do Projektu Organizacyjno-Technicznego Wymagania ogólne 6. SPOT.1. System musi posiadać suplement do Projektu Organizacyjno

18 Technicznego (POT) wykonanego i przekazanego Zamawiającemu podczas realizacji ETAPU I - sporządzony przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do realizacji ETAPU II a następnie ETAPU III RIIP WL. 7. SPOT.2. Suplement do POT dla ETAPU III musi zawierać wnioski z realizacji pilotażu (ETAPU II) i sposób ich uwzględnienia w ETAPIE III. 8. SPOT.3. Wykonawca jest zobowiązany konsultować i uzgadniać suplement do POT z Zamawiającym na etapie jego tworzenia. 9. SPOT.4. Suplement do POT musi obejmować opis całości realizowanego Projektu, w tym szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, 10. SPOT.5. Opracowanie Suplementu do POT Wykonawca musi poprzedzić wykonaniem prac analitycznych dotyczących szczegółowej funkcjonalności modułów tematycznych, ich zakresu danych a także dokumentów wynikowych oraz konwersji i migracji danych. 11. SPOT.6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego uprzednio uzgodnionych z Inżynierem Projektu wniosków ze spotkań i prac analitycznych. Przedstawiciele kierownictwa Projektu ze strony Zamawiającego biorą udział w spotkaniach analitycznych bez obowiązku wypowiadania się lub określania stanowiska. 12. SPOT.7. Suplement do POT musi zawierać: opis architektury proponowanego systemu, wykaz modułów tematycznych Systemu, szczegółowy zakres funkcjonalny modułów tematycznych, zakres danych w poszczególnych modułach tematycznych wraz z opisem procedur ich konwersji, migracji, uspójnienia i harmonizacji z danymi referencyjnymi, specyfikację raportów, kartogramów i kartodiagramów generowanych w poszczególnych modułach tematycznych, opis zarządzania danymi przekazywanymi zainteresowanym wraz z opisem zasad dokonywania płatności (w tym za pośrednictwem zewnętrznych usług internetowych płatności bezgotówkowych) w przypadku, gdy przekazywanie tych danych jest odpłatne, opis metodyki lokalizowania w przestrzeni obiektów baz danych obsługiwanych przez moduły tematyczne, wykaz kompozycji mapowych Systemu wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych departamentów i filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych biorących udział w Projekcie, opis kompozycji mapowych przeznaczonych dla departamentów i filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych biorących udział w Projekcie. 13. SPOT.8. Zawarte w Suplemencie do POT zapisy dotyczące poszczególnych komórek struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i jego samorządowych jednostek organizacyjnych muszą być z nimi uzgodnione i muszą uzyskać ich akceptację. 14. SPOT.9. Suplement do POT musi zawierać pełny opis struktury bazy danych tworzonych w trakcie ETAPU II i III RIIP WL. 15. SPOT.10. Suplement do POT musi zawierać opis modelu danych oparty o model warstw i obiektów systemu i opisy prezentacji poszczególnych warstw

19 danych tworzonych w trakcie realizacji ETAPU II i III RIIP WL. 16. SPOT.11. Suplement do POT musi zawierać opis zasad wykonywania kopii bezpieczeństwa danych. 17. SPOT.12. Suplement do POT musi zawierać: specyfikację komponentów sprzętu komputerowego dane techniczne oraz ich rozlokowanie w Biurze Geodezji; specyfikację komponentów sprzętu komputerowego oraz ich rozlokowanie w pozostałych lokalizacjach; specyfikację oprogramowania standardowego i dedykowanego wraz z jego rozlokowaniem w poszczególnych lokalizacjach. 18. SPOT.13. Suplement do POT musi zawierać specyfikację oferowanego oprogramowania standardowego i dedykowanego wraz z instrukcjami jego instalacji na poszczególnych stanowiskach. 19. SPOT.14. Suplement do POT musi zawierać opis wszystkich dostarczonych produktów z następującymi atrybutami: nazwa produktu, ogólny opis produktu, rodzaj produktu ( np. oprogramowanie, sprzęt, dokument), przeznaczenie, zakres produktu, zespół realizujący lub osoba odpowiedzialna za wytworzenie produktu, źródła danych, pochodzenie produktu, kryteria akceptacji, forma dostawy. 20. SPOT.15. Suplement do POT musi zawierać wykaz wszystkich przewidzianych do realizacji instruktaży i szkoleń wraz z harmonogramem ich przeprowadzenia i informacjami dotyczącymi: zakresu tematycznego instruktaży i szkoleń, proponowanego podejścia do logistyki instruktaży i szkoleń, opisu zawartości materiałów i skryptów szkoleniowych i instruktażowych. 21. SPOT.16. Suplement do POT musi zawierać uzgodniony z Zamawiającym sposób implementacji w Systemie zasobu danych przestrzennych departamentów i filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych biorących udział w Projekcie, które to dane zostały zinwentaryzowane podczas ETAPU I RIIP WL. Wymagania szczegółowe 22. SPOT.17. Suplement do POT musi zawierać zdefiniowane i opisane źródła danych wraz z określeniem zasad ich wykorzystania. 23. SPOT.18. Suplement do POT musi zawierać specyfikację testów funkcjonalnych, migracyjnych, implementacyjnych, wydajnościowych, imtegracyjnych, regresyjnych i akceptacyjnych Systemu. 24. SPOT.19. Suplement do POT musi zawierać szczegółowy harmonogram realizacji ETAPU II i ETAPU III Projektu RIIP WL w formie wykresu Gantta. 25. SPOT.20. Suplement do POT musi zawierać plan prac tworzenia dokumentacji oraz opis i plan procesów wytwórczych oprogramowania dedykowanego. 26. SPOT.21. Suplement do POT musi zawierać harmonogram rzeczowo - finansowy

20 Projektu oraz inne dane zgodnie z wymogami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 27. SPOT.22. Suplement do POT musi zawierać założenia polityki bezpieczeństwa RIIP WL dla jednostek organizacyjnych objętych ETAPEM II i III RIIP WL SPOT.23. Suplement do POT musi zawierać: a. dokumentację funkcjonalną Systemu RIIP WL, b. dokumentację pozafunkcjonalną Systemu RIIP WL, c. dokumentację techniczną Systemu RIIP WL. Dokumentacja musi zostać opracowana na podstawie analizy wymagań Opisu przedmiotu zamówienia oraz spotkań zespołów analitycznych, projektowych i wdrożeniowych Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego. 29. SPOT.24. Dokumentacja funkcjonalna musi udokumentować wymagania Zamawiającego odnośnie architektury logicznej, zakresu informacji (danych) oraz funkcjonalności Systemu RIIP WL. W dokumencie przedstawiony zostanie model wymagań i model przypadków użycia dla poszczególnych modułów tematycznych wraz z przykładami graficznego interfejsu użytkownika. Dokumentacja zawierać musi dla każdego modułu tematycznego co najmniej: a. opis oraz diagramy modelu dziedziny, b. analiza wymagań przedstawionych jako diagramy, lista przypadków użycia wraz z dokumentacją GUI, c. model komunikacji - katalog zewnętrznych źródeł danych oraz katalog interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi, d. model danych katalog magazynów danych wraz z ogólnym modelem danych, e. model przetwarzania danych, f. model wymagań katalog wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, g. katalog aktorów. 30. SPOT.25. Dokumentacja pozafunkcjonalna musi zawierać: a. uwarunkowania prawne wykaz aktów prawnych (w tym wykonawczych) związanych z realizacją poszczególnych modułów tematycznych Systemu RIIP WL oraz analizę obowiązków wynikających z prac prowadzonych przez organy wiodące wymienione w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w szczególności w zakresie harmonizacji i interoperacyjności, b. standardy i wytyczne techniczne zawierające wykaz standardów i wytycznych technicznych, które zostaną uwzględnione podczas realizacji Systemu RIIP WL, c. założenia i ograniczenia zawierające przyjęte założenia do realizacji Systemu RIIP WL oraz ograniczenia wynikające z uwarunkowań prawnych bądź technicznych, d. wymagania niefunkcjonalne zawierające listę wymagań niefunkcjonalnych podzielone na kategorie: bezpieczeństwo, wydajność, współdziałanie, niezawodność. 31. SPOT.26. Dokumentacja techniczna musi opisywać architekturę technologiczną przedstawiającą podział technologiczny wraz z wyborem klas technologii w celu realizacji wymagań funkcjonalnych. Architektura technologiczna musi opisywać sposób realizacji elementów funkcjonalnych tj. przy pomocy jakich

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r.

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Cel prezentacji Wprowadzenie Plan prezentacji Omówienie głównych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl

e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego http://sip.e-swietokrzyskie.pl e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Jacek Jarząbek - Wiceprezes GUGiK Ewa Janczar - BGWM Anita Wierzejska - Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56

Opracowanie pt.: Autor: dr Leszek Litwin. Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 56 Opracowanie pt.: Analiza wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do umowy nr. Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie

Załącznik nr do umowy nr. Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie Załącznik nr do umowy nr. Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie Wszystkie zapisy zawarte w niniejszym załączniku do Umowy oraz pozostałych załącznikach do Umowy należy traktować jako wzajemnie się

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA

JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) JAK PRAWIDŁOWO ZAMAWIAĆ SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA PERSPEKTYWA OBSERWATORA AGATA MICHAŁEK-BUDZICZ ul. Staszica 25/8, 60-524 Poznań, tel.: +48.

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Waldemar Izdebski. Implementacja GML w praktyce

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Waldemar Izdebski. Implementacja GML w praktyce Implementacja GML w praktyce Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Implementacja GML w praktyce 1 Konstrukcja języka XML XML (ang. extensible Markup

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo