RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1

2 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie Finansowe APN Promise S.A. za okres od do roku. 2.1 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku Rachunek Zysków i Strat Przepływy pieniężne Zmiany w kapitale własnym Informacje dodatkowe i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności APN Promise S.A. w 2013 roku Informacje o Spółce Władze Spółki Struktura Akcjonariatu Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmowała Spółka APN Promise S.A. w 2013 roku. 3.6 Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok Liczba zatrudnionych Plany rozwoju Spółki APN Promise S.A Czynniki Ryzyka Czynniki, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki finansowe w 2014 roku. 4 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego APN Promise S.A Oświadczenie Zarządu dotyczące biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe APN Promise S.A. 6 Oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek 36 Notowanych na NewConnect w 2013 roku Raport zawiera 37 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 40. 2

3 Raport Roczny APN Promise S.A. został zatwierdzony przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 13 czerwca 2014 roku. Piotr Paszczyk Prezes Zarządu Tomasz Bator Wiceprezes Zarządu 3

4 1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Przekazujemy Państwu roczny raport Spółki APN Promise S.A. za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta. W roku 2013 przychody Spółki wzrosły o 18%, do 230 mln zł, a zysk osiągnął rekordowy poziom 2,75 mln zł. Stało się tak dzięki konsekwentnie realizowanej strategii agresywnej sprzedaży kontraktów licencyjnych na rynkach dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rygorystycznej kontroli kosztów. Jednocześnie Spółka wzmocniła swoją pozycję, jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Głównym celem Zarządu w roku 2014 będzie dalsze wzmacnianie pozycji Spółki w jej podstawowych obszarach kompetencji oraz dalszy rozwój nowych obszarów, takich jak rozwiązania rozproszone ( Cloud Computing ), rozwiązania telekomunikacyjne oraz zaawansowane technologie sieciowe. Przekazując raport roczny, dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie. Jednocześnie zapewniamy, że rok 2014 będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Spółki, a osiągnięte wyniki finansowe będą satysfakcjonującym zwieńczeniem naszych starań oraz wytężonej pracy. Z poważaniem, Piotr Paszczyk Prezes Zarządu 4

5 2. Sprawozdanie Finansowe APN Promise S.A. za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy) Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej zł są amortyzowane jednorazowo Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2013 roku według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2013 r. Środki na rachunkach bankowych oraz stan należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald. Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku (art. 34 ust. 2 ustawy) Towary wydawane z magazynu w związku ze sprzedażą są zaliczane w koszty w miesiącu wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż według metody FIFO. Na koniec roku obrotowego sporządzana jest inwentaryzacja ilościowa towarów w magazynie. Różnice inwentaryzacyjne rozliczane są w księgach roku obrotowego, którego dotyczą. Pomiar stopnia zaawansowania usług budowlanych objętych umową długoterminową. Inne nie dotyczy Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia. 5

6 2.2. Bilans APN Promise S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku. AKTYWA A. Aktywa trwałe , ,62 I. Wartości niematerialne i prawne , ,25 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,25 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,38 1. Środki trwałe , ,38 a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod. c) urządzenia techniczne i maszyny , ,74 d) środki transportu ,67 e) inne środki trwałe , ,59 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - udziały lub akcje ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach ,51 - udziały lub akcje ,51 - inne papiery wartościowe ,00 - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,99 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,99 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,26 I. Zapasy , ,04 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku , ,10 3. Produkty gotowe 4. Towary , ,47 5. Zaliczki na dostawy ,47 II. Należności krótkoterminowe , ,10 6

7 1. Należności od jednostek powiązanych ,01 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,01 - do 12 miesięcy ,01 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,82 - do 12 miesięcy , ,82 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podat., dotacji, ceł, ubezp. Społ , ,69 c) inne , ,59 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,76 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,76 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,76 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,76 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,36 Aktywa razem , ,88 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , ,40 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,60 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,53 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,27 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,48 I. Rezerwy na zobowiązania , ,59 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , ,59 7

8 dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe ,07 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,07 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,07 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,99 1. Wobec jednostek powiązanych , ,10 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,10 - do 12 miesięcy , ,10 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,27 a) kredyty i pożyczki , ,09 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,99 - do 12 miesięcy , ,99 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,19 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne ,23 3. Fundusze specjalne , ,62 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,90 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,90 - długoterminowe - krótkoterminowe , ,90 Pasywa razem , ,88 8

9 2.3. Rachunek Zysków i Strat. Treść 9 Od do Od do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,59 - od jednostek powiązanych ,25 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,57 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,02 B. Koszty działalności operacyjnej , ,80 I. Amortyzacja , ,09 II. Zużycie materiałów i energii , ,21 III. Usługi obce , ,49 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,43 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,28 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,41 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,98 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,91 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,79 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,32 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,44 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 9 386, ,88 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,82 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,80 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,05 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,02 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,29 G. Przychody finansowe , ,06 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: , ,49 - od jednostek powiązanych , ,49 II. Odsetki, w tym: , ,24 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , ,33

10 H. Koszty finansowe , ,82 I. Odsetki, w tym: , ,84 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,98 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,53 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , ,53 L. Podatek dochodowy , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0, ,26 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , , Przepływy pieniężne. Treść 10 od do od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,27 II. Korekty razem , ,19 1. Amortyzacja , ,09 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych ,65 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,89 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,64 5. Zmiana stanu rezerw , ,97 6. Zmiana stanu zapasów , ,62 7. Zmiana stanu należności , ,18 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,65 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , ,46 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,13 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,64 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: , ,49 a) w jednostkach powiązanych , ,49

11 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych, - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,34 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,34 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: , ,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach , ,00 - nabycie aktywów finansowych , ,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,21 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,24 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,60 2. Kredyty i pożyczki ,40 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe , ,24 II. Wydatki , ,86 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,09 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 107, ,37 8. Odsetki , ,84 9. Inne wydatki finansowe ,65 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,38 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,63 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,72 11

12 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,13 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym , ,76 - o ograniczonej możliwości dysponowania 2.5. Zmiany w kapitale własnym. Treść od do od do I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,53 - korekty błędów podstawowych 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,53 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,60 a) zwiększenie (z tytułu) 0, ,60 - wydania udziałów (emisji akcji) ,60... b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,60 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00... b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 12

13 4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)... b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty - korekta błędu Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00... b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , ,58 a) zwiększenie (z tytułu) , ,58 - podział zysku , ,58 - wartość akcji powyżej wartości nominalnej ,00 emisja akcji b) zmniejszenie (z tytułu)... 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,53 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,58 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,58 13

14 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych... 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,58 przekazanie na kapitała rezerwowy , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia... 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu)... 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto , ,27 a) zysk netto , ,27 b) strata netto c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,40 14

15 2.6. Informacje dodatkowe i objaśnienia za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia roku. 1. Objaśnienia do bilansu. 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości Zmiana wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 1.3 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu Wartość obliczono jako wartość ofertową z dnia zawarcia umowy leasingu pomniejszoną o wartość amortyzacji liczonej z zastosowaniem stawki 20% w skali roku. 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, Właściciel udziału/akcji ilość % całej wartość udziałów/akcji wartości Piotr Paszczyk ,00 18,35% Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny zamkniety ,00 36,69% Spółek Niepublicznych Sankorex Investments Limited ,00 31,19% Pozostali ,60 13,77% suma ,60 wartość 1 udziału/akcji 0,1 1.6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, Wyszczególnienie Pozostałe kapitały Razem rezerwowe Stan na początek roku , ,53 Zwiększenia , ,27 a) zysk za ,00 15

16 b) podwyższenie kapitału rezerwowego , ,27 Zmniejszenia 0,00 0,00 a)wypłata dywidendy 0,00 0,00 b)umorzenie udziałów 0,00 0,00 c)niewypłacona dywidenda 0,00 0,00 Stan na koniec roku , , Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, Stan na Stan na Rodzaj rezerw Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie koniec początek roku roku Rezerwa na podatek , ,39 0, ,98 dochodowy odroczony Pozostałe rezerwy - rezerwa 0,00 0,00 0,00 0,00 na ekwiwalenty za niew.urlop , ,39 0,00 0, , Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, Tytuły rozliczeń Kwota Czynne rozliczenia międzyokresowe ,33 Polisy ubezpieczeniowe ,94 Pozostałe ,99 noty odsetkowe 507,90 Prenumerata 1 281,52 Domeny 2 911,31 wstępna opłata leasing ,67 Bierne rozliczenia międzyokresowe ,86 Wawin Metalplast kontrakt ,87 Europol Gas kontrakt ,39 Polkomtel kontrakt ,39 Ergo Hestia ,16 Magazyn ,35 kontrakt forward ,12 Pozostałe ,58 Przychody przyszłych okresów 121,14 16

17 1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), wg rodzaju ubezpieczenia 1. towary Bilans otwarcia Bilans zamknięcia Razem 1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; 2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat 2.1 Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Rodzaje działalności kwota udział w % sprzedaż towarów ,82 2,03% sprzedaż usług ,26 97,97% 100,00% RAZEM ,08 Struktura terytorialna kwota udział w % kraj 96,86% Eksport 3,14% 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrot. lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2 17

18 2.6 Gdy jednostki sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym 2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska Nakłady na poniesione planowane niefinansowe aktywa trwałe ochronę środowiska Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 3.1 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny; 4. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy firmy 4.2 Istotne transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, członkami zarządu oraz innymi osobami 4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe, Zatrudnienie w grupach Ilość osób Zarząd 2,00 Administracja 5,00 Przedstawiciele handlowi 27,00 Pozostałe 7,00 RAZEM 41,00 Dane podano w przeliczeniu na pełne etaty. 18

19 4.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), Wynagrodzenie wypłacone osobom należącym do organów zarządczych wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących Łącznie , Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; 4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy Wynagrodzenie za: Łącznie obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające 0,00 usługi doradztwa 0,00 podatkowego pozostałe usługi 0,00 RAZEM 0,00 5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym. 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrot. W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 6. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach. 19

20 6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, W 2013 roku APN Promise S.A. zakupiła od jednostek powiązanych - RET-ALL SP.zo.o. usługi o wartości 37084,00zł,towary o wartości ,53; od firmy TTS COMPANY SP.ZO.O. towary handlowe o wartości ,50 zł; od firmy Alterkom Sp.z o.o. towary handlowe o wartości ,01zł. W 2013 roku spółka APN Promise SA sprzedała jednostce powiązanej - RET-ALL SP.zo.o. usługi o wartośći 6840,00 zł; TTS Company Sp.z.o.o. towary o wartości ,63 zł oraz usługi o wartości 36086,40 zł; Alterkom towary o wartości 97950,24 zł oraz usługi 17430,00 zł. 6.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu Nazwa i siedziba spółki Procent udziałów TTS Ccompany Sp.z o.o.. Kryniczna Warszawa 100 Ret- All SP Z.O.O Gdynia 100 Alterkom Sp.z o.o. 70 Stopień w zarządz. Wynik finansowy 6.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 6.5 Informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższy szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a) 7. Połączenie jednostki z inną jednostką 7.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki 8.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane 9. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki 9.1 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. 20

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo