35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku"

Transkrypt

1 KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych z punktu widzenia skuteczności wykrywania węzłów niekooperatywnych 3. Implementacja wielowarstwowej architektury bezpieczeństwa w systemach post-ip opartych na wirtualizacji zasobów sieciowych 4. Porównanie skuteczności ataków i mechanizmów obronnych w wieloagentowych systemach reputacyjnych przeznaczonych dla sieci IP 5. Implementacja mechanizmu kryptograficznej sumy kontrolnej w karcie netfpga na potrzeby węzła Internetu Przyszłości 6. Badanie efektywności systemu reputacyjnego opartego na potwierdzeniach end-to-end w bezprzewodowej sieci wieloskokowej ad hoc 7. Badanie efektywności wybranych strategii obrony przed nieuczciwymi terminalami dołączonymi do wielu bezprzewodowych sieci lokalnych standardu IEEE Ocena skuteczności propagacji elementów DISSAT w zapewnianiu równowagi satysfakcji dla bezprzewodowej sieci lokalnej wspierającej jakość usług przy pomocy mechanizmu EDCA 9. Bezpieczny protokół sterowania włączaniem i wyłączaniem terminali gwarantujący minimalną liczbę aktywnych terminali w sieci sensorowej 10. Projekt i implementacja mobilnego klienta sieci umożliwiającego płynne przełączanie pomiędzy punktami dostępowymi w ramach tej samej sieci WiFi 11. Analiza i badania symulacyjne protokołów IEEE p wspierających komunikację między pojazdami (V2V/ C2C) dla wybranych scenariuszy komunikacyjnych 12. Model symulacyjny systemu IMS w środowisku NS Analiza protokołów przełączania stacji ruchomej w sieciach IEEE z uwzględnieniem jakości kanału 14. Mechanizmy lokalizacyjne w sieciach bezprzewodowych 15. Mechanizmy zarządzania środowiskiem wirtualizacyjnym oferowanym przez system Microsoft Hyper-V 16. Wykrywanie i autokonfiguracja usług aplikacyjnych w systemach sieciowych IP 17. Mechanizmy kontroli jakości obsługi ruchu sieciowego w systemach standardu IEEE Bezpieczeństwo wirtualnych systemów sieciowych 19. Ocena jakości mechanizmów Quality of Service w sieci bezprzewodowej standardu IEEE Integracja rzeczywistego ruchu IPv4/IPv6 z symulatorami/emulatorami sieci pakietowych 21. Ocena możliwości wykorzystania adresacji anycast na potrzeby mobilności w warstwie sieciowej 22. Analiza funkcjonalna bezpieczeństwa cloud computing 23. Symulacja mobilności Proxy MobileIPv6 w środowisku ns Analiza porównawcza systemów Car2car/Car2-x 25. Klasyfikacja algorytmów stosowanych w radiu kognitywnym 26. Zdalne podsłuchiwanie ruchu sieciowego 27. Projekt i implementacja narzędzia pomiarowego podstawowych parametrów QoS 28. Projekt i implementacja narzędzia generującego i analizującego ruch dla systemu czasu rzeczywistego 29. Symulacja poruszania się statków na Bałtyku w oparciu o dane z systemu AIS 30. DHCPv6 failover praktyczne aspekty podnoszenia niezawodności automatycznej konfiguracji 31. Implementacja klienta DHCPv6 o minimalnych wymaganiach 32. Implementacja serwera DHCPv6 o minimalnych wymaganiach 33. Walidacja poprawności implementacji protokołu DHCPv6 za pomocą narzędzi Scapy oraz Lettuce (Python) 34. Monitoring sieci IPv6 za pomocą protokołu DHCPv6 bulk leasequery

2 35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku sieci bezprzewodowych 38. Automatyczna ocena jakości wyników symulacji stacji mobilnych IPv6 39. Internet na całym Bałtyku ocena możliwości realizacji 40. Ocena współpracy systemów OAM warstw 2 i 3 modelu IS-OSI 41. Oszczędna energetycznie sieć Ethernet propozycje nowych mechanizmów 42. Ocena implementacji OpenFlow na przełączniku EZAplliance 43. Symulacyjna ocena jakości działania mechanizmów niezawodności zaimplementowanych w sieciach pierścieniowych oraz propozycje ich modyfikacji 44. Weryfikacja automatycznej migracji usług z IPv4 do IPv6 45. Porównanie i implementacja rozwiązań programowych i sprzętowych telefonów i wideotelefonów VoIPv6 46. Ocena proaktywnych lub reaktywnych mechanizmów sprawiedliwości realizowanych w autorskiej sieci przewodowej 47. Rozwiązania P2P wymiany numeracji w systemach VoIP propozycje modyfikacji i ich ocena 48. Projekt, implementacja i ocena jakości skanera IP - sieci, aplikacji i usług 49. Projekt i implementacja systemu prac dyplomowych magisterkich na WETI 50. Projekt i implementacja systemu automatycznej migracji aplikacji FreeRADIUS oraz vsftpd z IPv4 do IPv6 51. Projekt i implementacja systemu automatycznej migracji firewalla z IPv4 do IPv6 w środowisku Linux 52. Opracowanie i wykonanie systemu obsługującego podstawowe komunikaty w sygnalizacji SIP i wywołującego na ich podstawie akcje w systemie operacyjnym. 53. Projekt i implementacja klienta IMS dla systemu Android 54. Projekt i implementacja videotelefonu oraz serwera wideokonferencji na platformie IMS 55. Integracja systemu VoIPv6 z innymi operatorami 56. Projekt i implementacja systemu zarządzania rozproszoną platformą telekonferencji 57. Opracowanie laboratorium dydaktycznego - System VoIP 58. Wymiarowanie zasobów sieci w architekturze Internetu przyszłości 59. Wykorzystanie metod optymalizacji kombinatorycznej do modelowania rozdziału zasobów sieci 60. Modelowanie przeżywalności sieci wspierające realizację kontraktów poziomu usług 61. Analiza możliwości elastycznego zwiększenia wydajności zadań sieciowych w oparciu o Intel DPDK. 62. Implementacja systemu zarządzania usługami sieciowymi w oparciu o platforme mobilną. 63. Implementacja interfejsu logicznego umożliwiająca realizację miękkiego przełączania w systemie Proxy Mobile IPv6 64. Systemu wspomagający ocenę QoS/QoE w sieciach bezprzewodowych 65. Opracowanie zajęć laboratoryjnych z rozwiązań mobilności w sieciach IP 66. Wpływ zabezpieczania transmisji VoIP na wydajność w środowisku IPv6

3 -2 Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową Study of selfish node strategies in wireless mesh networks with account of MAC- and packet-layer interactions dr hab. inż. Jerzy Konorski Atak egoistyczny poprzez odmowę przekazu pakietów jest typowy dla sieci bezprzewodowych bez stałej infrastruktury komunikacyjnej i motywowany głównie oszczędnością energii. W sieciach mesh główną motywacją staje się oszczędność pasma radiowego dla własnego ruchu źródłowego. Praca stanowić będzie studium eksperymentalne mające wykazać, czy i w jakich warunkach ataki egoistyczne mogą stanowić zagrożenie w sieciach mesh. 1. Adaptacja istniejącego modelu symulacyjnego w narzędziu OPNet. 2. Analiza wpływu położenia węzłów egoistycznych i lokalnej gęstości sieci na skuteczność ataków egoistycznych. 3. Ocena groźby rywalizacji ruchu tranzytowego z własnym ruchem źródłowym i docelowym w warstwie MAC. 1. IEEE P802.11s/D3.0, Mar 2009 draft standard 2. OPNET Modeler Wireless Suite 3. I. Akyildiz, X. Wang, Wireless Mesh Networks, 2009 Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych z punktu widzenia skuteczności wykrywania węzłów niekooperatywnych Comparison of reputation combination methods in computer networks with a view on the effectiveness of noncooperative node detection dr hab. inż. Jerzy Konorski Miary reputacyjne dotyczące oceny skłonności do współpracy ustalonego węzła sieci, otrzymywane od wielu węzłów sieci bezprzewodowej w formie rekomendacji, są często we wzajemnym konflikcie i powodują, że wypracowanie na ich podstawie syntetycznej miary reputacji jest niełatwe. W pracy dokonane zostanie porównanie kilku znanych metod scalania reputacji w celu wyboru odpowiedniej metody dla tworzonej na Wydziale ETI eksperymentalnej sieci sensorowej. 1. Analiza metod scalania opartych m. in. na modelach liniowych, niezależnych i logice subiektywnej. 2. Stworzenie modelu sieci mobilnej z węzłami niekooperatywnymi. 3. Obserwacja wpływu horyzontu czasowego reputacji i związanych z tym zjawisk negatywnej selekcji. 4. Analiza szybkości wykrywania węzłów niekooperatywnych i odporności na fałszywe rekomendacje. 1. S. Buchegger, J.-Y. Le Boudec, A Robust Reputation System for Mobile Ad-hoc Networks, 2003

4 2. Y. Rebahi et al., A Reputation-Based Trust Mechanism for Ad hoc Networks, Y. L. Sun et al., Information Theoretic Framework of Trust Modeling and Evaluation for Ad Hoc Networks, Implementacja wielowarstwowej architektury bezpieczeństwa w systemach post-ip opartych na wirtualizacji zasobów sieciowych Implementation of an in-depth security architecture in post-ip systems based on virtualization of network resources dr hab. inż. Jerzy Konorski Bezpieczeństwo systemów sieciowych wykorzystujących wirtualne łącza i rutery jest przedmiotem badań wielu realizowanych obecnie projektów europejskich. Celem pracy jest przedstawienie możliwości implementacji architektury stanowiącej kombinację zabezpieczeń kryptograficznych oraz technik wykrywania anomalii zachowań. 1. Opis środowiska węzła integrującego różne techniki przekazu danych 2. Specyfikacja mechanizmów zabezpieczeń na poziomie wirtualizacji niskowarstwowych zasobów sieciowych, w szczególności procedur uwierzytelniania jednostek danych, filtrów incydentów bezpieczeństwa oraz wieloagentowych systemów ich przetwarzania po kontrolą systemu Linux 3. Opracowanie i realizacja scenariuszy testowych dla wybranych algorytmów wykrywania anomalii. 1. strona projektu IIP W. Stallings, Cryptography and Network Security, Prentice- Hall Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości Porównanie skuteczności ataków i mechanizmów obronnych w wieloagentowych systemach reputacyjnych przeznaczonych dla sieci IP Comparison of effectiveness of attacks and defenses in multiagent reputation systems for IP networks dr hab. inż. Jerzy Konorski Opracowanie poradnika dla projektantów systemów reputacyjnych wspomagających zarządzanie przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami komputerowymi. 1. Przegląd i analiza istniejących rozwiązań w zakresie zbierania i przetwarzania danych reputacyjnych 2. Zestawienie kryteriów oceny systemów reputacyjnych

5 3. Eksperymentalna ocena skutków ataków i działania mechanizmów obronnych w środowiskach testowych i symulacyjnych 1. K. Hoffman, D. Zage, and C. Nita-Rotaru, A survey of attack and defense techniques for reputation systems, ACM Computing Surveys, vol. 42, no. 1, pp. 1-31, X. Chu et al., Reputation and trust management in heterogeneous peer-to-peer networks, Telecomm. Systems (2010) 44: praca może być realizowana przez 1 lub 2 osoby Implementacja mechanizmu kryptograficznej sumy kontrolnej w karcie netfpga na potrzeby węzła Internetu Przyszłości Implementation of the cryptographic checksum mechanism in a netfpga card for a Future Internet node dr hab. inż. Jerzy Konorski Mechanizm kryptograficznej sumy kontrolnej HMAC należy zaimplementować w posiadanej przez Katedrę Teleinformatyki 1- gigowej karcie netfpga dla ochrony ruchu w wydzielonym dla projektu IIP segmencie sieci VLAN przed wprowadzaniem nieautoryzowanego ruchu zewntrznego. Umożliwi to włączenie PG do sieci PL-LAB i przeprowadzanie eksperymentów testujących inne mechanizmy bezpieczeństwa. 1. Zapoznanie się z działaniem mechanizmu HMAC 2. Zapoznanie się z programową i sprzętową implementacją HMAC opracowaną przez zespół z AGH. 3. Wykonanie implementacji w karcie netfpga i przeprowadzenie testów możliwości integracji z siesią PL-LAB 1. Raport specyfikacyjny projektu IIP, Raport z implementacji HMAC w karcie netfpga 1 Gb, 2011/ W. Stallings, Cryptography and Network Security, Prentice-Hall Badanie efektywności systemu reputacyjnego opartego na potwierdzeniach end-to-end w bezprzewodowej sieci wieloskokowej ad hoc Performance evaluation of an end-to-end ack-based reputation system in a mobile ad hoc network dr hab. inż. Jerzy Konorski Zadaniem systemu reputacyjnego w bezprzewodowej sieci wieloskokowej jest precyzyjny rozdział węzłów na zachowujące się poprawnie i niepoprawnie na podstawie potwierdzeń dostarczenia kolejnych pakietów do węzła przeznaczenia. Propagacja ocen

6 -2 reputacji poszczególnych węzłów powinna być energochłonna dla ograniczenia skutków ataków typu "self-appraisal". Celem pracy jest symulacyjna implementacja wybranego mechanizmu reputacyjnego i ocena wymienności pomiędzy jego energochłonnością a skutecznością rozpoznawania węzłów zachowujących się niepoprawnie. 1. Zapoznanie się z działaniem systemów reputacyjnych w sieciach MANET 2. Specyfikacja mechanizmu wypracowywania i propagacji ocen reputacji węzłów wykorzystującego potwierdzenia end-to-end 3. Wykonanie i przetestowanie modelu symulacyjnego w wybranym dostępnym narzędziu symulacji sieci bezprzewodowych 1. K. Hoffman, D. Zage, and C. Nita-Rotaru, A survey of attack and defense techniques for reputation systems, ACM Computing Surveys, vol. 42, no. 1, pp. 1-31, X. Chu et al., Reputation and trust management in heterogeneous peer-to-peer networks, Telecomm. Systems (2010) 44: R. Guha et al., Propagation of Trust and Distrust, Proc. WWW materiały autorskie do uzyskania u opiekuna Badanie efektywności wybranych strategii obrony przed nieuczciwymi terminalami dołączonymi do wielu bezprzewodowych sieci lokalnych standardu IEEE Performance evaluation of selected defense strategies against dishonest terminals multihomed on multiple IEEE WLANs dr hab. inż. Jerzy Konorski Terminal bezprzewodowy dołączony do wielu sieci WLAN powinien wybierać sieć zgodnie z ustalonym algorytmem zapewniającym sprawiedliwy rozdział pasma pomiędzy wszystkie aktywne terminale. Jednak nieuczciwy terminal w nadmiernym stopniu preferuje sieci o lepszych parametrach transmisyjnych, co może prowadzić do zjawisk natłoku. Postępowanie takie jest zasadniczo niewykrywalne bez kosztownych systemów monitorowania wybieranych przez każdy terminal sieci. Celem pracy jest przebadanie skuteczności rozproszonych strategii obronnych typu "wet-za-wet" dla terminali uczciwych, polegających na okresowym naśladowaniu terminali nieuczciwych. 1. Zapoznanie się ze standardem IEEE k i ocena możliwości nadużyć przez terminale nieuczciwe 2. Wykonanie modelu symulacyjnego środowiska terminali bezprzewodowych dokonujących wyboru sieci 3. Analiza efektów działania terminali nieuczciwych oraz implementacja i ocena prostej strategii "wet-za-wet" 1. J. Ylitalo et al., Dynamic network interface selection in multihomed mobile hosts, S. Shakkottai et al., Multihoming of users to access points in WLANs: A population game perspective, 2007

7 3. O. Ormond et al., Utility-Based Intelligent Network Selection in Beyond 3G Systems, Ocena skuteczności propagacji elementów DISSAT w zapewnianiu równowagi satysfakcji dla bezprzewodowej sieci lokalnej wspierającej jakość usług przy pomocy mechanizmu EDCA Investigation of the effectiveness of DISSAT propagation in assuring satisfaction equilibrium for a wireless local network with QoS support using EDCA dr hab. inż. Jerzy Konorski Możliwość fałszywego przypisania priorytetu pakietu do klasy dostępu AC w mechanizmie EDCA rodzi sytuację strategiczną znaną jako "pokusa nadużycia". Celem pracy jest eksperymentalne zbadanie, na ile groźba wykrycia tego nadużycia, propagowana w postaci elementów DISSAT w przypadku niespełnienia wymagań QoS, oraz stosownej penalizacji w postaci zagłuszania ramek wymusza dobrowolną rezygnację z fałszowania klasy dostępu. 1. Zapoznanie się z działaniem mechanizmu EDCA i możliwościami realizacji jego nadużyć w architekturze węzła bezprzewodowego 2. Implementacja mechanizmu DISSAT w modelu symulacyjnym 3. Eksperymentalna ocena scenariuszy dochodzenia do równowagi satysfakcji w zbiorze terminali realizującyh przekaz danych oraz usługi VoIP 1. G. Bianchi et al.,, Experimental Assessment of the Backoff Behavior of Commercial IEEE b Network Cards, INFOCOM IEEE Std (Revision of IEEE Std ), Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, S. H. Nguyen, L. L. H. Andrew, and H. L. Vu, "Service Differentiation Without Prioritization in IEEE WLANs," S. Wiethoelter, M. Emmelmann, C. Hoene, and A. Wolisz, "TKN EDCA Model for ns-2", Technical report, 2006 Bezpieczny protokół sterowania włączaniem i wyłączaniem terminali gwarantujący minimalną liczbę aktywnych terminali w sieci sensorowej A secure protocol for terminal activation/deactivation guaranteeing a minimum fraction of active terminals in a wireless sensor network dr hab. inż. Jerzy Konorski Dla niektórych zastosowań sieci sensorowych krytycznym wymaganiem jest stała aktywność określonej części terminali (niekoniecznie tych samych) dla podtrzymania życiowo ważnych

8 -2 funkcji sieci. Należy wobec tego stosownie zabezpieczyć procedury wysyłania polecenia dezaktywacji terminala przez stację bazową, poprzez wprowadzenie kryptograficznych protokołów autoryzacji. Celem pracy jest zaproponowanie i przebadanie na modelu symulacyjnym wybranych protokołów uniezależniających przeżywalność sieci od ewentualnego wrogiego zarażenia oprogramowania stacji bazowej. 1. Zapoznanie się z zasadami pracy sieci sensorowych i współdziałania stacji bazowej i terminala 2. Opracowanie i specyfikacja kodu protokołu zabezpieczającego dezaktywację terminala przez stację bazową 3. Wykonanie badań testowych na modelu symulacyjnym 1. W. Stallings, Cryptography and Network Security, Prentice-Hall A. Boukerche (ed.), Handbook of Algorithms for Wireless Networking and Mobile Computing, R. Verdone et al., Wireless Sensor and Actuator Networks: Technologies, Analysis and Design, opracowania autorskie do uzyskania u opiekuna Projekt i implementacja mobilnego klienta sieci umożliwiającego płynne przełączanie pomiędzy punktami dostępowymi w ramach tej samej sieci WiFi. Design and implementation of mobile client for networks which provides seamless switch-over between access points within the same network. prof. dr hab. inż. Józef Woźniak mgr inż. Łukasz Wiszniewski Zaprojektowanie oraz implementacja oprogramowania mobilnego klienta sieci bezprzewodowej typu WiFi umożliwiającego płynne przełączanie pomiędzy punktami dostępowymi w ramach tej samej sieci. Uwzględnić należy różne scenariusze działania sieci WiFi. Przełączanie odbywać musi się w sposób nie powodujący zerwania połączenia. 1. Analiza przełączania w sieciach WiFi 2. Opracowanie sposobu przełączania się pomiędzy punktami dostępowymi, który nie powoduje utraty łączności 3. Projekt oprogramowania wykorzystującego opracowane podejście 4. Implementacja nowego mobilnego klienta na platformę

9 Linux 5. Testy oraz zbadanie wpływu różnych konfiguracji sieci WiFi na sprawność działania 1. Grupa standardów (WiFi) Do rozwiązania problemu należy rozważyć wykorzystanie dwóch kart bezprzewodowych działających w tych samych zakresach częstotliwości i tych samych standardach łączności. magisterskiej Tytuł w j. angielskim Analiza i badania symulacyjne protokołów IEEE p wspierających komunikację między pojazdami (V2V/ C2C) dla wybranych scenariuszy komunikacyjnych Analysis and research of IEEE p protocols supporting C2C communication, for selected communication scenarios prof. dr hab. inż. Józef Woźniak mgr inż. Michał Hoeft Zapoznanie z założeniami standardu IEEE p Komponenty systemów komunikacyjnych typu v2v Metody poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wykorzystanie komunikacji radiowej krótkiego zasięgu Modelowanie pracy systemów v2v Zapoznanie się ze standardem IEEE p Przegląd podstawowych mechanizmów i komponentów wspierajacych komunikację v2v Modelowanie pracy sieci stosującej rozwiązania standardu IEEE p Badania symulacyjne (ns3) Literatura Standardy serii IEEE Draft IEEE p Opisy symulatorów ns-2 i ns3 IEEE Communications Magazine, vol. 47, Nov 2009 (i podobne) Wskazana dobra znajomość języka angielskiego i podstaw symulacji magisterskiej Tytuł w j. angielskim Model symulacyjny systemu IMS w środowisku NS-2 Implementation of IMS simulation model in NS-2 environment prof. Józef Woźniak Michał Hoeft Wykonanie modelu symulacyjnego systemu IMS, który mógłby posłużyć do oceny efektywności pracy systemu IMS. Implementacja (w języku C++) modułów dla pakietu NS-2

10 Literatura symulujących bloki funkcjonalne systemu IMS: węzłów CSCF (Serving, Interrogating, Proxy), węzła HSS, serwera aplikacji SIP AS oraz terminala IMS. Demonstracja procedury rejestracji i wyrejestrowania terminala IMS w systemie IMS oraz samej sesji IMS w oparciu o zaimplementowane moduły. [1] Specyfikacje organizacji 3GPP definiujące system IMS: TS , TS [2] Gonzalo Camarillo, Miguel A. Garcia-Martin The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds [3] Miikka Poikselka, Georg Mayer, Hisham Khartabil, Aki Niemi IMS IP multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain [4] Dokumentacja projektu NS-2: magisterskiej Tytuł w j. angielskim Analiza protokołów przełączania stacji ruchomej w sieciach IEEE z uwzględnieniem jakości kanału Analysis of channel quality aware handover algorithms in IEEE network. prof. Józef Woźniak mgr Michał Hoeft W ramach pracy ma zostać wykonana analiza protokołów, porównanie wydajności w modelu symulacyjnym oraz przedstawienie własnych propozycji usprawnień. Analiza algorytmów lokalizacji stacji. Implementacja wybranych protokołów w modelu symulacyjnym. Przeprowadzenie badań symulacyjnych w celu porównania wydajności protokołów. Literatura [1] IEEE k: Amendment 1: Radio Resource Measurement of Wireless LANs, IEEE Std k- 2008, June 2008 [2] Athanasiou G., Korakis T., Tassiulas L., "An k Compliant Framework for Cooperative Handoff in Wireless Networks", EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, July 2009 [3] Meschke, R. Krohn, M. Daher, R. Gladisch, A. Tavangarian, D., Novel handoff concepts for roadside networks using mechanisms of IEEE k & IEEE v, 2010 International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), December 2010

11 magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura magisterskiej Tytuł w j. angielskim Mechanizmy lokalizacyjne w sieciach bezprzewodowych Location mechanisms in wireless networks prof. dr hab. inż. Józef Woźniak Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Celem pracy jest dokonanie przeglądu i analizy mechanizmów lokalizacji użytkownika stosowanych w różnego rodzaju sieciach bezprzewodowych, poczynając od sieci PAN, poprzez popularne rozwiązania WLAN, a kończąc na sieciach WWAN w rodzaju sieci komórkowych. Cześć praktyczna pracy obejmuje wdrożenie wybranego mechanizmu lokalizacji w środowisku testowym. Przegląd podstawowych metod lokalizacji użytkowania w sieciach radiowych Przegląd i porównanie mechanizmów lokalizacji stosowanych w popularnych technikach sieci radiowych Wdrożenie i testy wybranego mechanizmu lokalizacyjnego w środowisku laboratoryjnym. Artykuły z konferencji naukowych wskazane przez prowadzącego Standardy IETF Mechanizmy zarządzania środowiskiem wirtualizacyjnym oferowanym przez system Microsoft Hyper-V Microsoft Hyper-V server virtualization management mechanisms Prof. Józef Woźniak Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Celem pracy jest dokonanie przeglądu i analizy funkcjonalności szeroko pojętych mechanizmów mogących znaleźć zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem wirtualizacyjnym MS Hyper-V. Interesuje nas zarówno zarządzanie samym hypervisorem (w tym obsługą sieci wirtualnych), jak i systemami operacyjnymi maszyn wirtualnych. Przegląd i analiza mechanizmów zarządzania dostępnych na platformie Hyper-V, Projekt i uruchomienie systemu demonstracyjnego, wykorzystującego możliwości oferowane różnorodne mechanizmy zarządzania Określenie mechanizmów zarządzania preferowanych

12 Literatura dla realizacji zróżnicowanych zadań administracyjnych i utrzymaniowych na platformie Hyper-V dokumentacja Microsoft Technet, podręczniki MS-Press, inne pozycje literaturowe podane przez opiekuna pracy. magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura magisterskiej Tytuł w j. angielskim Wykrywanie i autokonfiguracja usług aplikacyjnych w systemach sieciowych IP Discovery and autoconfiguration of application-level services in modern IP networks Dr Krzysztof Nowicki Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Celem pracy jest dokonanie przeglądu oraz analizy funkcjonalnej mechanizmów odnajdywania oraz rozgłaszania informacji o usługach usług w sieciach IP (np. NetBIOS Name Service, DNS SRV, Windows ). Przedmiotem naszego zainteresowania są tu zarówno mechanizmy wykorzystywane obecnie, jak i dopiero opracowywane. Przegląd i analiza stosowanych oraz opracowywanych mechanizmów publikowania informacji o usługach, Przegląd i analiza stosowanych oraz opracowywanych mechanizmów wyszukiwania usług, Opracowanie praktycznej demonstracji / ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego powyższych mechanizmów. dokumenty RFC, standardy IEEE, inne pozycje literaturowe podane przez opiekuna pracy. Mechanizmy kontroli jakości obsługi ruchu sieciowego w systemach standardu IEEE Quality of service mechanisms in IEEE based wireless network systems Prof. Józef Woźniak Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Celem pracy jest ocena funkcjonalności, wydajności i efektywności mechanizmów QoS wprowadzonych do popularnego standardu bezprzewodowych sieci LAN IEEE Głównym przedmiotem naszego zainteresowania będzie tu rozszerzenie standardu IEEE e oraz jego komercyjna implementacja WME (Wireless Multimedia Extensions). Przegląd funkcjonalności oferowanej przez standard e i WME oraz sposobów ich integracji z innymi

13 Literatura rozwiązaniami QoS stosowanymi w sieciach IP, Praktyczne wdrożenie i testy sieci wykorzystującej wyżej wymienione mechanizmy, Ocena efektywności badanych rozwiązań oraz efektywności realizacji popularnych usług czasu rzeczywistego w ich środowisku (np. VoD, VoIP, itp.). standardy IEEE, materiały udostępniane przez producentów rozwiązań komercyjnych (np. Cisco Systems, Meru Networks, HP, BelAir Networks), inne pozycje literaturowe podane przez opiekuna pracy. magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura magisterskiej Tytuł w j. angielskim Bezpieczeństwo wirtualnych systemów sieciowych Security of virtual network systems Prof. Józef Woźniak Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Celem pracy jest przeprowadzenie analizy poziomu bezpieczeństwa sieciowego dostępnych obecnie systemów wirtualizacyjnych oraz możliwości zastosowania tego rodzaju rozwiązań jako elementów systemów bezpieczeństwa sieciowego. Przegląd popularnych platform wirtualizacji systemów operacyjnych oraz ich ocena pod kątem oferowanego poziomu bezpieczeństwa, Przegląd rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego wykorzystujących rozwiązania wirtualizacyjne, Realizacja przykładowego systemu zabezpieczeń sieciowych, wykorzystującego powyższe rozwiązania. podręczniki MS-Press, Cisco oraz VMWare, inne pozycje literaturowe podane przez opiekuna pracy. Ocena jakości mechanizmów Quality of Service w sieci bezprzewodowej standardu IEEE Analysis of Quality of Service mechanisms employed in IEEE based network Prof. Józef Woźniak Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Sieć standardu IEEE (WiMAX) wspiera rozbudowane mechanizmy QoS. Celem pracy jest dokonanie analizy ich funkcjonalności i efektywności, a także sposobów integracji z zewnętrznymi systemami. Przegląd mechanizmów QoS wykorzystywanych w sieciach standardu IEEE , Praktyczne testy funkcjonalności i efektywności

14 Literatura powyższych rozwiązań w testowej sieci WiMAX (IEEE ) pracującej na WETI PG. Ocena efektywności badanych rozwiązań oraz efektywności realizacji popularnych usług czasu rzeczywistego w ich środowisku (np. VoD, VoIP, itp.). Opracowanie zbioru demonstracji / zadań laboratoryjnych, mających na celu zademonstrowanie przykładów zastosowania powyższych mechanizmów. standardy IEEE, dokumentacja techniczna badanego rozwiązania sprzętowego, inne materiały udostępnione przez producenta badanego rozwiązania sprzętowego, inne pozycje literaturowe podane przez opiekuna pracy. Integracja rzeczywistego ruchu IPv4/IPv6 z symulatorami/emulatorami sieci pakietowych External traffic with IPv4/IPv6 network simulators and emulators integration dr inż. Tomasz Gierszewski Istnieje szeroka gama symulatorów i emulatorów sieci pakietowych. Pozwalają one prowadzić symulacje z wykorzystaniem protokołów IPv4/IPv6 jako jeden z modelowanych elementów sieci. Celem pracy jest ocena stopnia, w jakim integracja rzeczywistego ruchu jest możliwa w wybranych rozwiązaniach modelowania protokołów sieciowych. 1. Przegląd symulatorów sieci pakietowych 2. Ocena możliwości przetwarzania próbek rzeczywistego ruchu sieciowego w środowiskach modelowania sieci 3. Ocena możliwości integracji zewnętrznego ruchu pakietowego w czasie rzeczywistym ze środowiskami modelowania sieci 1. Strony domowe symulatorów sieci takich jak PacketTracer (Cisco Systems), OmNet++, OpNet, ns2/ns3 2.

15 Ocena możliwości wykorzystania adresacji anycast na potrzeby mobilności w warstwie sieciowej Anycast addressing for the purpose of network layer mobility concept evaluation dr inż. Tomasz Gierszewski Adresacja anycast, wprowadzona w protokole IPv6 otwiera nowe możliwości w zakresie między innymi redundancji, wysokiej dostępności czy równoważeni obciążenia. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania adresacji anycast na potrzeby obsługi mobilności w warstwie sieciowej modelu OSI z wykorzystaniem protokołu IPv6. 1. Opis koncepcji adresacji anycast 2. Analiza istniejących zastosowań adresacji anycast 3. Ocena możliwości wykorzystania adresacji anycast na potrzeby mobilności w warstwie sieciowej 1. Louwersheimer R.: Implementing Anycast in IPv4 Networks, Ballani, H. Francis, P.: Towards a Global IP Anycast Service, Computer Communication Review, 2005, Vol 35, No 4, pp Park, V. Macker, J.: Anycast Routing for Mobile Networking, MILCOM 1999, pp. 1 5 Analiza funkcjonalna bezpieczeństwa cloud computing Functional analysis of cloud computing security

16 dr inż. Tomasz Gierszewski Cloud computing zyskuje coraz większą popularność dzięki gotowym rozwiązaniom szeregu problemów w rodzaju skalowalności, prac utrzymaniowych infrastruktury serwerowej itp. Rozproszone środowiska przetwarzania danych cechują się stosunkowo dużą złożonością w porównaniu do rozwiązań jednoplatformowych. Taka złożoność w połączeniu ze specyficznym rodzajem komunikacji w cloud computingu może czynić system wrażliwym pod względem bezpieczeństwa. Celem pracy jest analiza funkcjonalna mechanizmów bezpieczeństwa stosowanych w cloud computingu. 1. Przegląd wybranych mechanizmów bezpieczeństwa 2. Przegląd środowisk cloud computing 3. Analiza mechanizmów bezpieczeństwa obecnych w środowiskach 1. Wik P.: Thunderclouds: Managing SOA-Cloud Risk, Service Technology Magazine, Winkler, V.: Cloud Computing: Virtual Cloud Security Concerns, Technet Magazine, Microsoft, Hickey, K.: Dark Cloud: Study finds security risks in virtualization, Government Security News, 2012 Symulacja mobilności Proxy MobileIPv6 w środowisku ns-3 Proxy MobileIPv6 mobility protocol simulation in ns-3 environment dr inż. Tomasz Gierszewski Rozwiązanie Proxy MobileIPv6 stanowi alternatywę dla

17 klasycznego wariantu mobilności MobileIP(v6), który jest zorientowany na terminal mobilny. Proxy MobileIPv6 jest zorientowane na sieć dostawcy usługi mobilności, dzięki czemu sieć przejmuje na siebie całość sygnalizacji związanej z obsługą przełączeń terminala mobilnego. Celem pracy jest opracowanie sposobów zasymulowania obsługi mobilności w środowisku symulatora ns Przegląd protokołów mobilności warstwy sieciowej modelu OSI 2. Analiza funkcjonalności oferowanej przez symulator ns-3 w aspekcie mobilności 3. Opracowanie scenariusza symulacji mobilności w środowisku ns Gundavelli S., Leung K., Devarapalli V., Chowdhury K., Patil B.: Proxy Mobile IPv6, RFC 5213, 2008 Analiza porównawcza systemów Car2car/Car2-x Car2car/Car2-x systems comparative analysis dr inż. Tomasz Gierszewski Istnieje szereg rozwiązań protokolarnych pozwalających realizować komunikację samochodową. Najbardziej rozpowszechnionym jest standard IEEE p, który specyfikuje alternatywną w stosunku do IEEE warstwę fizyczną i zmodyfikowaną warstwę łącza danych. Istnieją jednak projekty realizujące podobną funkcjonalność z wykorzystaniem innego wariantu warstwy fizycznej lub łącza danych. Celem pracy jest analiza porównawcza tych rozwiązań. 1. Przegląd standardów IEEE oraz ETSI normalizujących standardy IEEE p i WAVE 2. Przegląd alternatywnych metod komunikacji samochodowej 3. Analiza porównawcza znalezionych rozwiązań

18 1. Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 6: Wireless Access in Vehicular Environments". IEEE p published standard, IEEE, Balasubramanian A., Mahajan R., Venkataramani A., Levine B. N., Zahorjan J.: Interactive wifi connectivity for moving vehicles, SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 38, 4, 2008, pp Klasyfikacja algorytmów stosowanych w radiu kognitywnym Classification of adaptation algorithms in cognitive radio dr inż. Tomasz Gierszewski Radio kognitywne jako koncepcja stanowi bardzo atrakcyjne rozwinięcie stosowanych aktualnie metod dostępu do medium. Opiera się o rozpoznawanie zajętości medium i podejmowanie decyzji o jego wykorzystaniu do własnej transmisji. Celem pracy jest klasyfikacja algorytmów proponowanych w różnych etapach funkcjonowania radia kognitywnego. 1. Opis koncepcji radia kognitywnego 2. Przegląd literaturowy propozycji algorytmów 3. Usystematyzowanie i klasyfikacja znalezionych w literaturze algorytmów 1. Haykin, S.: Cognitive radio: brain-empowered wireless communications, Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, 2005, vol.23, no.2, pp

19 Zdalne podsłuchiwanie ruchu sieciowego Remote network traffic sniffing dr inż. Tomasz Gierszewski Istnieje szereg rozwiązań pozwalających w sposób zdalny przechwytywać pakiety. Funkcjonalność taka znajduje zastosowanie od urządzeń sieciowych pracujących w trybie 24/7 (także platforma MikroTik), poprzez rozwiązania programowe w rodzaju etherpuppet, kismet-drone, nprobe, po narzędzia firm trzecich zdalnego gromadzenia statystyk ruchowych (np. Observer+Drone). Celem pracy jest przeprowadzenie analizy takich rozwiązań pod kątem ich zastosowania w określonych środowiskach sieciowych. 1. Przegląd sprzętowych rozwiązań podsłuchiwania ruchu 2. Przegląd programowych rozwiązań zdalnego podsłuchiwania ruchu 3. Analiza porównawcza rozwiązań pod względem ich stosowalności 1. Dokumentacja urządzeń sieciowych w laboratoriach 2. Dokumentacja rozwiązań programowych Materiały dostępne u opiekuna Projekt i implementacja narzędzia pomiarowego podstawowych parametrów QoS Design and implementation of a tool for measuring basic QoS metrics dr inż. Tomasz Gierszewski

20 Istnieje szereg narzędzi OpenSource pozwalających zmierzyć wybrane aspekty transmisji w rodzaju przepływności, opóźnienia czy wahania opóźnień netperf, iperf itp. Każde z nich posiada pewne ograniczenia, które utrudniają kompleksowe zbieranie statystyk pomiarowych. Celem pracy jest implementacja narzędzia, które pozwoli wyeliminować podstawowe wady popularnych rozwiązań. 1. Analiza parametrów QoS cechujących transmisje w sieciach IP/IPv6 w aspekcie gromadzenia statystyk 2. Analiza istniejących narzędzi pomiaru parametrów QoS 3. Projekt i implementacja narzędzia pomiarowego 1. Dokumentacja narzędzi analizy sieciowej Projekt i implementacja narzędzia generującego i analizującego ruch dla systemu czasu rzeczywistego Design and implementation of a tool for generating and analyzing network traffic in real-time operating system dr inż. Tomasz Gierszewski Istnieje szereg rozwiązań sprzętowego testowania wydajności sieci komputerowych. Podobnie, szereg narzędzi programowych oferuje zbliżoną funkcjonalność. Wstępne prace w zakresie analizy ruchu sieciowego w systemie RTLinux wykazały przewagę takiego rozwiązania nad klasycznymi systemami operacyjnymi. Celem pracy jest opracowanie narzędzia programowego, które pozwoli z relatywnie dużą dokładnością testować wydajność urządzeń sieciowych. 1. Klasyfikacja parametrów cechujących ruch sieciowy 2. Analiza strumieni ruchu sieciowego pod względem możliwości ich zastosowania do testowania wydajności 3. Projekt i implementacja narzędzia operującego na wybranych charakterystykach ruchowych

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu

Model integracji systemów komunikacji interaktywnej z platformą e-biznesu 90 JAROSŁAW JANKOWSKI, SYLWIA JASIAK dr inż. Jarosław Jankowski mgr inż. Sylwia Jasiak Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Model integracji systemów komunikacji interaktywnej

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji

Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Robert PĘKALA, Bogdan KWIATKOWSKI, Zbigniew GOMÓŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Wstęp Kształcenie studentów na kierunkach informatycznych

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo