KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017"

Transkrypt

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE

2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym jest Urząd Dzielnicy Warszawa Praga- Południe m. st. Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Pragi Południe m. st. Warszawy. Ramy prawne, organizacyjne i programowe funkcjonowania przedszkola określa statut. Przyjęte ustalenia wynikają z aktów wyższego rzędu i w pełni respektują przepisy prawa. 1. Charakterystyka otoczenia przedszkola, potencjału środowiska lokalnego. Przedszkole nr 250,,Akwarelka przy ul. Kinowej 10a jest placówką publiczną zlokalizowaną na osiedlu "Waszyngtona" przy ul. Kinowej 10a w Warszawie w dzielnicy Praga - Południe. Przedszkole istnieje od 1969 r. Położone jest wśród domów mieszkalnych w spokojnej, cichej okolicy. W pobliżu znajduje się Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, żłobek, szkoły podstawowe, kościół parafialny. Sąsiedztwo innych przedszkoli umożliwia rozwijanie wzajemnej współpracy. Bliskość działek pracowniczych oraz Parku Skaryszewskiego pozwala na bezpośrednie obcowanie z przyrodą we wszystkich porach roku. 2. Opis i ocena bazy materialnej Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku otoczonym ogrodem z dala od ciągów komunikacyjnych. W przedszkolu spełnione są warunki bezpieczeństwa, wymagane przez uregulowania prawne. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Budynek obejmuje część dydaktyczną oraz zaplecze socjalne.

3 Do dyspozycji dzieci jest: szatnia, cztery sale do zajęć dydaktycznych, profesjonalnie urządzona sala plastyczna, sala do zajęć rytmiczno- muzycznych i gimnastycznych. Wyposażenie placówki jest estetyczne, dostosowane do potrzeb dzieci. W latach wykonano kapitalne remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkola. Do najważniejszych należy zaliczyć : 1. remont dachu przedszkola, 2. zakończenie wymiany okien / sale zabaw oddział III, IV, hole / 3. wymiana podłóg w salach zabaw i sali plastycznej, 4. remont łazienek dziecięcych i pracowniczych, 5. remont pomieszczeń pralni, 6. remont,,leżakowni oddziałów I i II. 7. częściową wymianę nawierzchni placu zabaw, 8. częściową wymianę sprzętu ogrodowego, 9. modernizację sali gimnastycznej / malowanie, wymiana wykładziny, założenie klimatyzacji/ 10. malowanie sali plastycznej, 11. malowanie pokoju psychologiczno-logopedycznego, 12. częściową modernizację kuchni / wymiana wentylacji, doposażenie w sprzęt kuchenny zlewozmywaki, szafki, maszyna wieloczynnościowa/, 13. częściowa wymiana drzwi wew. i zew, 14. kompleksowe prace pielęgnacyjne zieleni. 15. wymianę mebli w szatni przedszkolnej, 16. zakup szafek ubraniowych; zorganizowanie szatni pracowniczej 17. wymianę zestawów meblowych/ oddziały: II, III /, 18. wymianę kącików tematycznych / oddziały: I, II/. 19. wymiana komputerów, 20. zakup kserokopiarek, Przedszkole jest systematycznie wyposażane w zabawki i pomoce dydaktyczne. W latach m.in.: 1. zakupiono telewizor LED oraz odtwarzacz DVD 2. zakupiono przybory do zajęć gimnastycznych 3. zakupiono pozycje książkowe do biblioteki przedszkolnej /50 pozycji/ 4.Zorganizowano: biblioteczkę muzyczną /ponad 70 pozycji/ biblioteczkę filmową /ponad 20 pozycji/

4 Pozyskano środki pozabudżetowe /środki rzeczowe/ 1. pozycje książkowe /100 egz./ 2. pomoce do zajęć plastycznych; 3. pomoce dydaktyczne /plansze, mapy/ Dzięki wsparciu finansowemu firm zorganizowano warsztaty dla dzieci /plastyczne; pierwszej pomocy/. 3. Organizacja pracy w placówce Działania przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki, zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Organizacja pracy w placówce uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców. Rodzice posiadają swoją reprezentację jaką jest Rada Rodziców. 4. Kadra Przedszkole zatrudnia 22 osoby w tym 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopedę oraz 12 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne, o kierunku wychowanie przedszkolne. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Wykorzystują elementy aktywnych metody i formy pracy z dzieckiem. Jedną ze stosowanych metod jest pedagogika zabawy. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z nauczycielami m. st. Warszawy prowadząc warsztaty plastyczne ; zajęcie otwarte. 5. Oferta edukacyjna Działalność edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawie programowej MEN.

5 Oferta programowa Przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka -intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Przedszkole jest placówką realizującą ideę wychowania estetycznego wyrażającą się w jednej z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, jaką jest twórczość plastyczna. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego,,zanim będę uczniem Tokarska E, Kopała J. wyd. Edukacja Polska oraz programy opracowane przez nauczycielki przedszkola dotyczące edukacji plastycznej, rozwijania samodzielności. Uczestniczymy w realizacji programów edukacyjnych: miejskich i ogólnopolskich m.in. "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy" ;,,Kubusiowi przyjaciele natury. Do rodziców i dzieci nowoprzyjętych kierujemy program zajęć adaptacyjnych których celem jest zniwelowanie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami. Przedszkole oferuje dzieciom uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach, wycieczkach i imprezach oraz konkursach i przeglądach plastycznych, literackich, teatralnych itp. Nasze Przedszkolaki objęte są stałą, bezpłatną opieką specjalistyczną logopedy. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 w Warszawie oraz z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami m.in.: z Biurem Edukacji oraz szkołami w ramach kampanii,,sześciolatki w klasie pierwszej ; z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a ; z OSiR Praga- Południe Dzielnicowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków; z CPK Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2; przeglądy twórczości dziecięcej Fundacją Dom- Rodzina-Człowiek akcja zbierania plastikowych nakrętek; Ośrodkiem Hospicjum Domowe NZOZ Księży Marianów akcja POLA NADZIEI; Fundacją,,Azyl pod psim aniołem zbiórka artykułów dla zwierząt. Dzieci mają możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych : umuzykalnienia, jęz. angielskiego.

6 ANALIZA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA Silne strony placówki: Baza materialna Bardzo dobre warunki lokalowe Kadra Zaangażowany, kulturalny zespół pracowniczy; Wysoko wykwalifikowana, twórcza kadra pedagogiczna; Dobra atmosfera pracy. Opieka wychowanie - dydaktyka Plastyczny profil placówki, Bogata oferta edukacyjna, Dobrze organizowana opieka nad dzieckiem, Wypracowane formy i metody współpracy z rodzicami. Współpraca ze środowiskiem Wypracowane formy i metody współpracy ze środowiskiem lokalnym, Dostęp do technologii informacyjnej; strona internetowa placówki. Słabe strony placówki: Baza materialna położenie przedszkola (stare osiedle, utrudniony dojazd), zły stan techniczny ogrodu przedszkolnego. Szanse: systematyczne wzbogacanie oferty edukacyjnej, doskonaląca się kadra pedagogiczna, podejmowanie działań promujących. Zagrożenia zewnętrzne zagrożenia społeczno-ekonomiczne powodujące brak płynności w rozwoju placówki.

7 MISJA PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE,,Misja, czyli posłannictwo ważne, odpowiedzialne zadania do spełnienia. 1. Przedszkole: a) zapewnienia dzieciom właściwe warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie; b) stwarza bezpieczne warunki do rozwoju każdego dziecka, tak aby mogło osiągnąć potencjalny sukces w dalszej edukacji ; c) propaguje ideę wychowania estetycznego rozumianego jako: wychowanie przez sztukę, oraz wychowanie dla sztuki; d) pełni wobec rodziców funkcję wspierającą i doradczą ; pomaga rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej; WIZJA PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE,,Wizja organizacji to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie, a także wytyczenie dróg jego osiągnięcia. Przedszkole będzie postrzegane jako miejsce bliskie dziecku, zapewniające podmiotowe traktowanie, bezpieczne, radosne i wszechstronne wzrastanie. Jako placówka: 1. ukierunkowana na dziecko: a) umożliwiająca wszechstronny rozwój jego osobowości z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, potrzeb i możliwości; b) zapewniająca rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności dzieci do wymagań stawianych w szkole i dorosłym życiu; c) tworząca warunki do równych szans edukacyjnych; d) wychowująca do wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna w atmosferze akceptacji każdego dziecka i poszanowaniu jego praw, 2. przyjazna, innowacyjna, zorientowana na sukces; 3. uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska; 4. tworząca partnerską relację przedszkola i rodziny; wspierająca działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;

8 5. dbająca o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną; 6. promująca wartość wychowania przedszkolnego i swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym; 7. analizująca, oceniająca i doskonaląca efekty swojej pracy; 8. systematycznie modernizowana. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE Realizując ogólne zadania Przedszkola dążymy do tego, by nasz absolwent : był przygotowany do nauki w szkole podstawowej; posiadł niezbędną wiedzę, sprawności i umiejętności; osiągnął dojrzałość emocjonalną i społeczną. W szczególności dziecko kończące edukację w naszym Przedszkolu na miarę wieku i aktualnych możliwości : wykazuje: - umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, potrafi współdziałać w grupie), - samodzielność, - motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, - umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, - umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, posiada: - podstawową wiedzę o świecie, - zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób, umie: - poszukiwać, odkrywać, doświadczać rozumie, zna: - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, - zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, - zasady kultury współżycia, postępowania,

9 - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, - potrzebę szanowania przyrody i środowiska prezentuje postawę proekologiczną, nie obawia się: - występować publicznie, - wykazywać inicjatywę w działaniu, - prezentować swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, sukcesy, - wyrażać swoje uczucia. Realizacja wizji zawarta jest w koncepcji kierowania Przedszkolem nr 250,,Akwarelka w Warszawie na lata

10 KONCEPCJA KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE Możesz dyskutować bez końca o tym, jak trzeba tańczyć tango, ale dopóki nie ruszysz na parkiet, żeby spróbować nigdy nie nabierzesz swobody ruchu. I właśnie wtedy, gdy już zaczniemy myśleć, że zwycięsko stawiliśmy czoło wyzwaniom, pojawia się kolejny partner, czyli melodia, która sprawia, że gubisz rytm i przypomina że są nowe kroki, których trzeba się nauczyć Otto Kroger, Janet M. Thuesen PRIORYTETY W PRACY NA STANOWISKU DYREKTORA PRZEDSZKOLA Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga od dyrektora przedszkola podejmowania wielu różnorodnych działań dotyczących zadań opiekuńczowychowawczo dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz stałej współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielość zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania się i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. W swojej koncepcji kierowania placówką pragnę wykorzystać przeprowadzane analizy, kierunki rozwoju zapisane w planie rozwoju przedszkola oraz główne założenia polityki oświatowej władz lokalnych. Stąd też moja koncepcja kierowania przedszkolem obejmuje następujące obszary : 1. działania w zakresie edukacji przedszkolnej 2. działania w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej 3. działania w zakresie doskonalenia organizacji pracy 4. rozwijanie i wzbogacanie bazy materialnej przedszkola 5. kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

11 1. Działania w zakresie edukacji przedszkolnej,, Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Przy kształtowaniu oferty edukacyjnej będę przede wszystkim dbać o to, aby naszymi głównymi kryteriami działania były jakość i wartość, a w szczególności aby: wartość oferty była wysoka, jakość oferty była wysoka, został zachowany plastyczny profil placówki. Oferta edukacyjna będzie uwzględniała pełen rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. - wypracowane działania będą systematycznie stosowane i doskonalone, - oferta będzie stale wzbogacana o ciekawe metody, formy pracy z dzieckiem i środowiskiem, - w tworzeniu oferty wykorzystywane będą zasoby środowiska i przykłady dobrej praktyki, - oferta edukacyjna będzie uwzględniała oczekiwania i sugestie rodziców - tworzeniu ofert będzie sprzyjało stałe doskonalenie kadry pedagogicznej. Za priorytet w tym zakresie uważam kontynuowanie realizacji idei,,wychowania do sztuki i dla sztuki wyrażająca się poprzez kształcenie estetycznej wrażliwości i estetycznej kultury oraz pełnej osobowości dzieci, w sferze intelektualnej, moralno-społecznej oraz w dziedzinie kształtowania wyobraźni i postawy twórczej (pobudzanie, pielęgnowanie i rozwijanie ich twórczej aktywności). Dlatego będę realizowała program wynikający z profilu placówki poprzez: systematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie wychowania plastycznego (przygotowanie nauczycieli do umiejętnego wykorzystania mechanizmów twórczych w procesie wychowania dziecka, realizacji i organizowania zajęć plastycznych dla dzieci z zachowaniem specyfiki okresów rozwojowych); nawiązanie współpracy z innymi placówkami o podobnym profilu w kraju i za granicą;

12 doskonalenie rozwiązań organizacyjnych dotyczących edukacji plastycznej: - wykorzystywanie metod i form pracy z dzieckiem sprzyjających realizacji przyjętej idei,,wychowania do i przez sztukę ( plenery, warsztaty, inspirowanie działań plastycznych innymi dziedzinami sztuki muzyką, teatrem, literaturą, tworzenie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych; - spotkania z ciekawymi ludźmi / malarz, rzeźbiarz itp./; - udział w plenerach, wystawach, wernisażach; - wykorzystywanie ofert instytucji prowadzących działalność edukacyjną zgodną z profilem przedszkola : galerie, muzea, domy kultury. - systematyczne gromadzenie bazy dydaktycznej.,,nauczyciel powinien być przede wszystkim osobą, czyli człowiekiem, u którego na szczycie hierarchii wartości znajduje się drugi człowiek 2. Doskonalenie kadry pedagogicznej W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola będę sprawowała nadzór pedagogiczny. Zdobywanie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej będę realizowała poprzez: systematyczną współpracę z doradcą metodycznym, stwarzanie warunków sprzyjających awansowi zawodowemu nauczycielek, motywowanie Rady Pedagogicznej do podejmowania różnorodnych form doskonalenia i dokształcania. Wspomaganie nauczycielek prowadzone będzie poprzez: szkolenia i warsztaty w ramach WDN prowadzone metodami aktywnymi - wykorzystanie własnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kształceniu Rady Pedagogicznej oraz potencjału nauczycielek we współpracy z innymi przedszkolami, promowanie przykładów dobrej praktyki, dostarczanie bieżącej informacji o możliwościach doskonalenia zawodowego.

13 ,,Właściwie skonstruowany zespół może stworzyć potencjał, który jest zwielokrotnioną sumą możliwości tkwiących w każdej z jednostek. Preferowany styl oraz techniki zarządzania Moim celem będzie doskonalenie zespołu pracowniczego. Znajomość możliwości pracowników i ich preferencji co do pełnienia ról w zespole umożliwią mi taki przydział obowiązków nauczycielom, że ich mocne strony będą dobrze wykorzystane, a słabe nie spowodują obniżenia efektywności pracy zespołu. W swojej pracy na stanowisku dyrektora styl kierowania zespołem elastycznie dostosowuję do dojrzałości ludzi, do ich zdolności i motywacji do pracy. Metody zarządzania do sytuacji, struktury zadań, stosunków między pracownikami i moimi podwładnymi oraz mojej pozycji. Filarem ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości jest dobra organizacja pracy 3. Doskonalenie organizacji pracy Jestem nastawiona na systematyczne analizowanie potrzeb dzieci i rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi celem ich zaspakajania a tym samym zagwarantowania dobrej organizacji pracy placówki. Jako dyrektor zadbam o : stworzenie atmosfery pracy sprzyjającej wyrażaniu indywidualnych poglądów i emocji, jak również skłaniającej do postaw nastawionych na wykonanie zadań; sprawny i otwarty przepływ informacji; organizację spotkań oraz wspomaganie rozwoju indywidualnego poszczególnych osób tak, aby sprzyjały one stałemu doskonaleniu całości organizacji placówki; promocję zdrowego współzawodnictwa; opracowanie dokładnego zakresu obowiązków poszczególnych pracowników. Będę organizowała szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania postaw współudziału pracowników w organizacji warunków pracy na własnym stanowisku.

14 4. Rozwijanie i wzbogacanie bazy materialnej Właściwa baza materialna tworzy warunki pracy, które pozwalają realizować założone przez przedszkole cele : dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Korzystając z pomocy organu prowadzącego najbliższe lata poświęcę trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym oraz systematyczne wyposażanie w zabawki i pomoce dydaktyczne. Moim priorytetem w tym zakresie będzie: termomodernizacja budynku; modernizacja ogrodu przedszkolnego- rewitalizacja zieleni oraz systematyczne doposażanie w sprzęt terenowy, wymiana ogrodzenia; wymiana instalacji elektrycznej; malowanie całości pomieszczeń / sale zabaw, szatnia, hole, kuchnia itd./; remont pomieszczenia mieszkalnego przystosowanie do bieżących potrzeb; modernizacja holi ( przebudowa,,wejścia do przedszkola wyposażenie w meble do eksponowania prac plastycznych); oraz pomieszczeń leżakowni oddziałów III i IV; modernizacja pomieszczeń piwnicznych przystosowanie do bieżących potrzeb / przechowywanie pomocy dydaktycznych / Ponadto zamierzam : dokonywać systematycznej renowacji bądź wymiany mebli i sprzętów w salach zabaw; dbać o wyposażanie w niezbędne pomoce i przybory do zajęć dydaktycznych, dbać o estetykę i wystrój przedszkola / aplikacje drewniane /.

15 "O dobrych uczynkach i ich rozgłaszaniu nie zapominaj" 5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym kreowanie pozytywnego wizerunku placówki Jako dyrektor zadbam o umocnienie charakterystycznego oblicza, indywidualnego stylu i niepowtarzalnego klimatu placówki. Będę troszczyła się o kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku oraz upowszechnianie jego osiągnięć we współpracy z Urzędem Miasta i Dzielnicy z jego wydziałami oraz władzami i organizacjami lokalnymi. W ramach współpracy ze środowiskiem pragnę pozyskać przyjaciół przedszkola, którzy widząc celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i systematycznie wzbogacać finanse placówki. Współpraca z rodzicami Jestem przekonana, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań przedszkola są rodzice, których chciałbym pozyskać do współdziałania na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. Za nadrzędny cel tej współpracy przyjmuję dobro dziecka, starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Oprócz wypracowanych form współpracy z rodzicami proponuję : a) organizowanie wspólnych zebrań Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną; b) organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych.

16 Współpraca ze środowiskiem lokalnym Będę we właściwej i dostępnej formie prowadziła działania mające na celu zareklamowanie przedszkola w środowisku lokalnym i o szerszym zasięgu. Reklama Mając na uwadze promocję placówki pragnę: poszerzyć współpracę z lokalnym miesięcznikiem Mieszkaniec, w którym będę się starała umieszczać informacje o pracy, działaniach, osiągnięciach i planach placówki; zachęcać do publikowania doświadczeń przedszkola przez nauczycielki w artykułach ukazujących się w czasopismach i książkach fachowych na terenie całego kraju, dbać o rozwój strony internetowej jako oferty edukacyjnej; zorganizować akcję informacyjną dotyczącą działalności placówki (folder informacyjny przedszkola i materiały reklamowe). Public Relations Chcąc zapewnić kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola podejmę następujące działania: zadbam, aby pracownicy w stosunku do osób z zewnątrz odnosili się życzliwie i z kulturą. Dbali o wygląd osobisty; zapewnię udział wychowankom w konkursach o zasięgu lokalnym, miejskim, ogólnopolskim, międzynarodowym; zapewnię informację o akcjach charytatywnych; nawiążę współpracę z innymi przedszkolami, placówkami oświatowymi; placówkami użyteczności publicznej; będę inicjatorem i organizatorem różnych działań, służących lokalnej społeczności. Współpraca ze związkami zawodowymi Będę współpracować ze związkami zawodowymi w zakresie przewidzianym prawem ( konsultacje, opinie, uzgodnienia) oraz przy realizacji zadań wewnętrznego public relations takich jak: tworzenie informatora dla pracowników i biuletynów; dystrybucja plakatów i ulotek poruszających aktualne tematy, stały serwis informacyjny dla pracowników; organizacja kursów szkoleniowych.

17 W znaczący sposób może to wpłynąć na ich postrzeganie placówki oraz na informacje, jakie od organizacji związkowych będą otrzymywali szeregowi pracownicy. Włączenie organizacji związkowych w sieć komunikacji placówki może w dużym stopniu ułatwić osiągnięcie zamierzonych celów wewnętrznego public relations takich jak: budowanie w świadomości pracowników kultury organizacyjnej, poprawa stopnia zrozumienia między pracownikami a przełożonym. 6. Sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych Jako dyrektor będę starała się o zapewnienie środków pozabudżetowych dla placówki. Przewiduję następujące działania w tym zakresie : poszukiwanie sponsorów (uzyskanie wsparcia merytorycznego i rzeczowego np. nagród przeznaczonych dla uczestników konkursów i dla innych działań edukacyjnych).,, AKWARELKA - PRZEDSZKOLE,,JUTRA Zdaję sobie sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przez to możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Uważam jednak, że potrafię moimi działaniami i pomysłami zmobilizować Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju dzieci, a przez to całego Przedszkola. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednocześnie realizując własne marzenia. Wierzę, że dzięki mojej wytrwałej pracy, konsekwencji w realizacji wytyczonych celów uda mi się stworzyć przedszkole, o którym,, jutro ktoś powie:,,teraz wiem, ze przedszkole jest absolutnie konieczne, niezbędne, zbawienne i daje mojemu dziecku mnóstwo radości

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola

Misja Przedszkola. Wizja Przedszkola Misja Przedszkola Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, uczymy dzieci samodzielnego myślenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE Legionowo, maj 2013 r. Wstęp Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014

Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2011-2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo