KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017"

Transkrypt

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE

2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym jest Urząd Dzielnicy Warszawa Praga- Południe m. st. Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Pragi Południe m. st. Warszawy. Ramy prawne, organizacyjne i programowe funkcjonowania przedszkola określa statut. Przyjęte ustalenia wynikają z aktów wyższego rzędu i w pełni respektują przepisy prawa. 1. Charakterystyka otoczenia przedszkola, potencjału środowiska lokalnego. Przedszkole nr 250,,Akwarelka przy ul. Kinowej 10a jest placówką publiczną zlokalizowaną na osiedlu "Waszyngtona" przy ul. Kinowej 10a w Warszawie w dzielnicy Praga - Południe. Przedszkole istnieje od 1969 r. Położone jest wśród domów mieszkalnych w spokojnej, cichej okolicy. W pobliżu znajduje się Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, żłobek, szkoły podstawowe, kościół parafialny. Sąsiedztwo innych przedszkoli umożliwia rozwijanie wzajemnej współpracy. Bliskość działek pracowniczych oraz Parku Skaryszewskiego pozwala na bezpośrednie obcowanie z przyrodą we wszystkich porach roku. 2. Opis i ocena bazy materialnej Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku otoczonym ogrodem z dala od ciągów komunikacyjnych. W przedszkolu spełnione są warunki bezpieczeństwa, wymagane przez uregulowania prawne. Warunki lokalowe są bardzo dobre. Budynek obejmuje część dydaktyczną oraz zaplecze socjalne.

3 Do dyspozycji dzieci jest: szatnia, cztery sale do zajęć dydaktycznych, profesjonalnie urządzona sala plastyczna, sala do zajęć rytmiczno- muzycznych i gimnastycznych. Wyposażenie placówki jest estetyczne, dostosowane do potrzeb dzieci. W latach wykonano kapitalne remonty i modernizacje pomieszczeń przedszkola. Do najważniejszych należy zaliczyć : 1. remont dachu przedszkola, 2. zakończenie wymiany okien / sale zabaw oddział III, IV, hole / 3. wymiana podłóg w salach zabaw i sali plastycznej, 4. remont łazienek dziecięcych i pracowniczych, 5. remont pomieszczeń pralni, 6. remont,,leżakowni oddziałów I i II. 7. częściową wymianę nawierzchni placu zabaw, 8. częściową wymianę sprzętu ogrodowego, 9. modernizację sali gimnastycznej / malowanie, wymiana wykładziny, założenie klimatyzacji/ 10. malowanie sali plastycznej, 11. malowanie pokoju psychologiczno-logopedycznego, 12. częściową modernizację kuchni / wymiana wentylacji, doposażenie w sprzęt kuchenny zlewozmywaki, szafki, maszyna wieloczynnościowa/, 13. częściowa wymiana drzwi wew. i zew, 14. kompleksowe prace pielęgnacyjne zieleni. 15. wymianę mebli w szatni przedszkolnej, 16. zakup szafek ubraniowych; zorganizowanie szatni pracowniczej 17. wymianę zestawów meblowych/ oddziały: II, III /, 18. wymianę kącików tematycznych / oddziały: I, II/. 19. wymiana komputerów, 20. zakup kserokopiarek, Przedszkole jest systematycznie wyposażane w zabawki i pomoce dydaktyczne. W latach m.in.: 1. zakupiono telewizor LED oraz odtwarzacz DVD 2. zakupiono przybory do zajęć gimnastycznych 3. zakupiono pozycje książkowe do biblioteki przedszkolnej /50 pozycji/ 4.Zorganizowano: biblioteczkę muzyczną /ponad 70 pozycji/ biblioteczkę filmową /ponad 20 pozycji/

4 Pozyskano środki pozabudżetowe /środki rzeczowe/ 1. pozycje książkowe /100 egz./ 2. pomoce do zajęć plastycznych; 3. pomoce dydaktyczne /plansze, mapy/ Dzięki wsparciu finansowemu firm zorganizowano warsztaty dla dzieci /plastyczne; pierwszej pomocy/. 3. Organizacja pracy w placówce Działania przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki, zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Organizacja pracy w placówce uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców. Rodzice posiadają swoją reprezentację jaką jest Rada Rodziców. 4. Kadra Przedszkole zatrudnia 22 osoby w tym 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopedę oraz 12 pracowników administracji i obsługi. Wszystkie nauczycielki mają przygotowanie pedagogiczne, o kierunku wychowanie przedszkolne. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Wykorzystują elementy aktywnych metody i formy pracy z dzieckiem. Jedną ze stosowanych metod jest pedagogika zabawy. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z nauczycielami m. st. Warszawy prowadząc warsztaty plastyczne ; zajęcie otwarte. 5. Oferta edukacyjna Działalność edukacyjna przedszkola oparta jest na podstawie programowej MEN.

5 Oferta programowa Przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka -intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Przedszkole jest placówką realizującą ideę wychowania estetycznego wyrażającą się w jednej z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, jaką jest twórczość plastyczna. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego,,zanim będę uczniem Tokarska E, Kopała J. wyd. Edukacja Polska oraz programy opracowane przez nauczycielki przedszkola dotyczące edukacji plastycznej, rozwijania samodzielności. Uczestniczymy w realizacji programów edukacyjnych: miejskich i ogólnopolskich m.in. "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy" ;,,Kubusiowi przyjaciele natury. Do rodziców i dzieci nowoprzyjętych kierujemy program zajęć adaptacyjnych których celem jest zniwelowanie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami. Przedszkole oferuje dzieciom uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach, wycieczkach i imprezach oraz konkursach i przeglądach plastycznych, literackich, teatralnych itp. Nasze Przedszkolaki objęte są stałą, bezpłatną opieką specjalistyczną logopedy. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 w Warszawie oraz z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami m.in.: z Biurem Edukacji oraz szkołami w ramach kampanii,,sześciolatki w klasie pierwszej ; z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 16, ul. Walewska 7a ; z OSiR Praga- Południe Dzielnicowa Olimpiada Sportowa Przedszkolaków; z CPK Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2; przeglądy twórczości dziecięcej Fundacją Dom- Rodzina-Człowiek akcja zbierania plastikowych nakrętek; Ośrodkiem Hospicjum Domowe NZOZ Księży Marianów akcja POLA NADZIEI; Fundacją,,Azyl pod psim aniołem zbiórka artykułów dla zwierząt. Dzieci mają możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych : umuzykalnienia, jęz. angielskiego.

6 ANALIZA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA Silne strony placówki: Baza materialna Bardzo dobre warunki lokalowe Kadra Zaangażowany, kulturalny zespół pracowniczy; Wysoko wykwalifikowana, twórcza kadra pedagogiczna; Dobra atmosfera pracy. Opieka wychowanie - dydaktyka Plastyczny profil placówki, Bogata oferta edukacyjna, Dobrze organizowana opieka nad dzieckiem, Wypracowane formy i metody współpracy z rodzicami. Współpraca ze środowiskiem Wypracowane formy i metody współpracy ze środowiskiem lokalnym, Dostęp do technologii informacyjnej; strona internetowa placówki. Słabe strony placówki: Baza materialna położenie przedszkola (stare osiedle, utrudniony dojazd), zły stan techniczny ogrodu przedszkolnego. Szanse: systematyczne wzbogacanie oferty edukacyjnej, doskonaląca się kadra pedagogiczna, podejmowanie działań promujących. Zagrożenia zewnętrzne zagrożenia społeczno-ekonomiczne powodujące brak płynności w rozwoju placówki.

7 MISJA PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE,,Misja, czyli posłannictwo ważne, odpowiedzialne zadania do spełnienia. 1. Przedszkole: a) zapewnienia dzieciom właściwe warunki rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie; b) stwarza bezpieczne warunki do rozwoju każdego dziecka, tak aby mogło osiągnąć potencjalny sukces w dalszej edukacji ; c) propaguje ideę wychowania estetycznego rozumianego jako: wychowanie przez sztukę, oraz wychowanie dla sztuki; d) pełni wobec rodziców funkcję wspierającą i doradczą ; pomaga rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej; WIZJA PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE,,Wizja organizacji to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie, a także wytyczenie dróg jego osiągnięcia. Przedszkole będzie postrzegane jako miejsce bliskie dziecku, zapewniające podmiotowe traktowanie, bezpieczne, radosne i wszechstronne wzrastanie. Jako placówka: 1. ukierunkowana na dziecko: a) umożliwiająca wszechstronny rozwój jego osobowości z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, potrzeb i możliwości; b) zapewniająca rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności dzieci do wymagań stawianych w szkole i dorosłym życiu; c) tworząca warunki do równych szans edukacyjnych; d) wychowująca do wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna w atmosferze akceptacji każdego dziecka i poszanowaniu jego praw, 2. przyjazna, innowacyjna, zorientowana na sukces; 3. uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska; 4. tworząca partnerską relację przedszkola i rodziny; wspierająca działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;

8 5. dbająca o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną; 6. promująca wartość wychowania przedszkolnego i swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym; 7. analizująca, oceniająca i doskonaląca efekty swojej pracy; 8. systematycznie modernizowana. SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE Realizując ogólne zadania Przedszkola dążymy do tego, by nasz absolwent : był przygotowany do nauki w szkole podstawowej; posiadł niezbędną wiedzę, sprawności i umiejętności; osiągnął dojrzałość emocjonalną i społeczną. W szczególności dziecko kończące edukację w naszym Przedszkolu na miarę wieku i aktualnych możliwości : wykazuje: - umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, potrafi współdziałać w grupie), - samodzielność, - motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, - umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, - umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, posiada: - podstawową wiedzę o świecie, - zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób, umie: - poszukiwać, odkrywać, doświadczać rozumie, zna: - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, - zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, - zasady kultury współżycia, postępowania,

9 - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, - potrzebę szanowania przyrody i środowiska prezentuje postawę proekologiczną, nie obawia się: - występować publicznie, - wykazywać inicjatywę w działaniu, - prezentować swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, sukcesy, - wyrażać swoje uczucia. Realizacja wizji zawarta jest w koncepcji kierowania Przedszkolem nr 250,,Akwarelka w Warszawie na lata

10 KONCEPCJA KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE Możesz dyskutować bez końca o tym, jak trzeba tańczyć tango, ale dopóki nie ruszysz na parkiet, żeby spróbować nigdy nie nabierzesz swobody ruchu. I właśnie wtedy, gdy już zaczniemy myśleć, że zwycięsko stawiliśmy czoło wyzwaniom, pojawia się kolejny partner, czyli melodia, która sprawia, że gubisz rytm i przypomina że są nowe kroki, których trzeba się nauczyć Otto Kroger, Janet M. Thuesen PRIORYTETY W PRACY NA STANOWISKU DYREKTORA PRZEDSZKOLA Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga od dyrektora przedszkola podejmowania wielu różnorodnych działań dotyczących zadań opiekuńczowychowawczo dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz stałej współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielość zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania się i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. W swojej koncepcji kierowania placówką pragnę wykorzystać przeprowadzane analizy, kierunki rozwoju zapisane w planie rozwoju przedszkola oraz główne założenia polityki oświatowej władz lokalnych. Stąd też moja koncepcja kierowania przedszkolem obejmuje następujące obszary : 1. działania w zakresie edukacji przedszkolnej 2. działania w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej 3. działania w zakresie doskonalenia organizacji pracy 4. rozwijanie i wzbogacanie bazy materialnej przedszkola 5. kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

11 1. Działania w zakresie edukacji przedszkolnej,, Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Przy kształtowaniu oferty edukacyjnej będę przede wszystkim dbać o to, aby naszymi głównymi kryteriami działania były jakość i wartość, a w szczególności aby: wartość oferty była wysoka, jakość oferty była wysoka, został zachowany plastyczny profil placówki. Oferta edukacyjna będzie uwzględniała pełen rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. - wypracowane działania będą systematycznie stosowane i doskonalone, - oferta będzie stale wzbogacana o ciekawe metody, formy pracy z dzieckiem i środowiskiem, - w tworzeniu oferty wykorzystywane będą zasoby środowiska i przykłady dobrej praktyki, - oferta edukacyjna będzie uwzględniała oczekiwania i sugestie rodziców - tworzeniu ofert będzie sprzyjało stałe doskonalenie kadry pedagogicznej. Za priorytet w tym zakresie uważam kontynuowanie realizacji idei,,wychowania do sztuki i dla sztuki wyrażająca się poprzez kształcenie estetycznej wrażliwości i estetycznej kultury oraz pełnej osobowości dzieci, w sferze intelektualnej, moralno-społecznej oraz w dziedzinie kształtowania wyobraźni i postawy twórczej (pobudzanie, pielęgnowanie i rozwijanie ich twórczej aktywności). Dlatego będę realizowała program wynikający z profilu placówki poprzez: systematyczne doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie wychowania plastycznego (przygotowanie nauczycieli do umiejętnego wykorzystania mechanizmów twórczych w procesie wychowania dziecka, realizacji i organizowania zajęć plastycznych dla dzieci z zachowaniem specyfiki okresów rozwojowych); nawiązanie współpracy z innymi placówkami o podobnym profilu w kraju i za granicą;

12 doskonalenie rozwiązań organizacyjnych dotyczących edukacji plastycznej: - wykorzystywanie metod i form pracy z dzieckiem sprzyjających realizacji przyjętej idei,,wychowania do i przez sztukę ( plenery, warsztaty, inspirowanie działań plastycznych innymi dziedzinami sztuki muzyką, teatrem, literaturą, tworzenie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych; - spotkania z ciekawymi ludźmi / malarz, rzeźbiarz itp./; - udział w plenerach, wystawach, wernisażach; - wykorzystywanie ofert instytucji prowadzących działalność edukacyjną zgodną z profilem przedszkola : galerie, muzea, domy kultury. - systematyczne gromadzenie bazy dydaktycznej.,,nauczyciel powinien być przede wszystkim osobą, czyli człowiekiem, u którego na szczycie hierarchii wartości znajduje się drugi człowiek 2. Doskonalenie kadry pedagogicznej W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola będę sprawowała nadzór pedagogiczny. Zdobywanie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej będę realizowała poprzez: systematyczną współpracę z doradcą metodycznym, stwarzanie warunków sprzyjających awansowi zawodowemu nauczycielek, motywowanie Rady Pedagogicznej do podejmowania różnorodnych form doskonalenia i dokształcania. Wspomaganie nauczycielek prowadzone będzie poprzez: szkolenia i warsztaty w ramach WDN prowadzone metodami aktywnymi - wykorzystanie własnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kształceniu Rady Pedagogicznej oraz potencjału nauczycielek we współpracy z innymi przedszkolami, promowanie przykładów dobrej praktyki, dostarczanie bieżącej informacji o możliwościach doskonalenia zawodowego.

13 ,,Właściwie skonstruowany zespół może stworzyć potencjał, który jest zwielokrotnioną sumą możliwości tkwiących w każdej z jednostek. Preferowany styl oraz techniki zarządzania Moim celem będzie doskonalenie zespołu pracowniczego. Znajomość możliwości pracowników i ich preferencji co do pełnienia ról w zespole umożliwią mi taki przydział obowiązków nauczycielom, że ich mocne strony będą dobrze wykorzystane, a słabe nie spowodują obniżenia efektywności pracy zespołu. W swojej pracy na stanowisku dyrektora styl kierowania zespołem elastycznie dostosowuję do dojrzałości ludzi, do ich zdolności i motywacji do pracy. Metody zarządzania do sytuacji, struktury zadań, stosunków między pracownikami i moimi podwładnymi oraz mojej pozycji. Filarem ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości jest dobra organizacja pracy 3. Doskonalenie organizacji pracy Jestem nastawiona na systematyczne analizowanie potrzeb dzieci i rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi celem ich zaspakajania a tym samym zagwarantowania dobrej organizacji pracy placówki. Jako dyrektor zadbam o : stworzenie atmosfery pracy sprzyjającej wyrażaniu indywidualnych poglądów i emocji, jak również skłaniającej do postaw nastawionych na wykonanie zadań; sprawny i otwarty przepływ informacji; organizację spotkań oraz wspomaganie rozwoju indywidualnego poszczególnych osób tak, aby sprzyjały one stałemu doskonaleniu całości organizacji placówki; promocję zdrowego współzawodnictwa; opracowanie dokładnego zakresu obowiązków poszczególnych pracowników. Będę organizowała szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania postaw współudziału pracowników w organizacji warunków pracy na własnym stanowisku.

14 4. Rozwijanie i wzbogacanie bazy materialnej Właściwa baza materialna tworzy warunki pracy, które pozwalają realizować założone przez przedszkole cele : dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Korzystając z pomocy organu prowadzącego najbliższe lata poświęcę trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym oraz systematyczne wyposażanie w zabawki i pomoce dydaktyczne. Moim priorytetem w tym zakresie będzie: termomodernizacja budynku; modernizacja ogrodu przedszkolnego- rewitalizacja zieleni oraz systematyczne doposażanie w sprzęt terenowy, wymiana ogrodzenia; wymiana instalacji elektrycznej; malowanie całości pomieszczeń / sale zabaw, szatnia, hole, kuchnia itd./; remont pomieszczenia mieszkalnego przystosowanie do bieżących potrzeb; modernizacja holi ( przebudowa,,wejścia do przedszkola wyposażenie w meble do eksponowania prac plastycznych); oraz pomieszczeń leżakowni oddziałów III i IV; modernizacja pomieszczeń piwnicznych przystosowanie do bieżących potrzeb / przechowywanie pomocy dydaktycznych / Ponadto zamierzam : dokonywać systematycznej renowacji bądź wymiany mebli i sprzętów w salach zabaw; dbać o wyposażanie w niezbędne pomoce i przybory do zajęć dydaktycznych, dbać o estetykę i wystrój przedszkola / aplikacje drewniane /.

15 "O dobrych uczynkach i ich rozgłaszaniu nie zapominaj" 5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym kreowanie pozytywnego wizerunku placówki Jako dyrektor zadbam o umocnienie charakterystycznego oblicza, indywidualnego stylu i niepowtarzalnego klimatu placówki. Będę troszczyła się o kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku oraz upowszechnianie jego osiągnięć we współpracy z Urzędem Miasta i Dzielnicy z jego wydziałami oraz władzami i organizacjami lokalnymi. W ramach współpracy ze środowiskiem pragnę pozyskać przyjaciół przedszkola, którzy widząc celowość i skutek działań będą współpracować systematycznie i systematycznie wzbogacać finanse placówki. Współpraca z rodzicami Jestem przekonana, że ważnymi sprzymierzeńcami w realizacji priorytetowych zadań przedszkola są rodzice, których chciałbym pozyskać do współdziałania na zasadach partnerstwa i pełnego zrozumienia. Za nadrzędny cel tej współpracy przyjmuję dobro dziecka, starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Oprócz wypracowanych form współpracy z rodzicami proponuję : a) organizowanie wspólnych zebrań Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną; b) organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych.

16 Współpraca ze środowiskiem lokalnym Będę we właściwej i dostępnej formie prowadziła działania mające na celu zareklamowanie przedszkola w środowisku lokalnym i o szerszym zasięgu. Reklama Mając na uwadze promocję placówki pragnę: poszerzyć współpracę z lokalnym miesięcznikiem Mieszkaniec, w którym będę się starała umieszczać informacje o pracy, działaniach, osiągnięciach i planach placówki; zachęcać do publikowania doświadczeń przedszkola przez nauczycielki w artykułach ukazujących się w czasopismach i książkach fachowych na terenie całego kraju, dbać o rozwój strony internetowej jako oferty edukacyjnej; zorganizować akcję informacyjną dotyczącą działalności placówki (folder informacyjny przedszkola i materiały reklamowe). Public Relations Chcąc zapewnić kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola podejmę następujące działania: zadbam, aby pracownicy w stosunku do osób z zewnątrz odnosili się życzliwie i z kulturą. Dbali o wygląd osobisty; zapewnię udział wychowankom w konkursach o zasięgu lokalnym, miejskim, ogólnopolskim, międzynarodowym; zapewnię informację o akcjach charytatywnych; nawiążę współpracę z innymi przedszkolami, placówkami oświatowymi; placówkami użyteczności publicznej; będę inicjatorem i organizatorem różnych działań, służących lokalnej społeczności. Współpraca ze związkami zawodowymi Będę współpracować ze związkami zawodowymi w zakresie przewidzianym prawem ( konsultacje, opinie, uzgodnienia) oraz przy realizacji zadań wewnętrznego public relations takich jak: tworzenie informatora dla pracowników i biuletynów; dystrybucja plakatów i ulotek poruszających aktualne tematy, stały serwis informacyjny dla pracowników; organizacja kursów szkoleniowych.

17 W znaczący sposób może to wpłynąć na ich postrzeganie placówki oraz na informacje, jakie od organizacji związkowych będą otrzymywali szeregowi pracownicy. Włączenie organizacji związkowych w sieć komunikacji placówki może w dużym stopniu ułatwić osiągnięcie zamierzonych celów wewnętrznego public relations takich jak: budowanie w świadomości pracowników kultury organizacyjnej, poprawa stopnia zrozumienia między pracownikami a przełożonym. 6. Sposoby pozyskiwania środków pozabudżetowych Jako dyrektor będę starała się o zapewnienie środków pozabudżetowych dla placówki. Przewiduję następujące działania w tym zakresie : poszukiwanie sponsorów (uzyskanie wsparcia merytorycznego i rzeczowego np. nagród przeznaczonych dla uczestników konkursów i dla innych działań edukacyjnych).,, AKWARELKA - PRZEDSZKOLE,,JUTRA Zdaję sobie sprawę, że nawet najlepsza koncepcja pracy nie ma szans powodzenia, a przez to możliwości realizacji, jeżeli nie jest akceptowana i przyjęta przez współpracowników. Uważam jednak, że potrafię moimi działaniami i pomysłami zmobilizować Grono Pedagogiczne oraz pracowników obsługi i administracji do twórczej, zespołowej, odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju dzieci, a przez to całego Przedszkola. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednocześnie realizując własne marzenia. Wierzę, że dzięki mojej wytrwałej pracy, konsekwencji w realizacji wytyczonych celów uda mi się stworzyć przedszkole, o którym,, jutro ktoś powie:,,teraz wiem, ze przedszkole jest absolutnie konieczne, niezbędne, zbawienne i daje mojemu dziecku mnóstwo radości

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach,,Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera Jan Paweł II 1 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej i fizycznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Aktywny - samodzielny - twórczy przedszkolak. Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr1 w Dobrym Mieście

Aktywny - samodzielny - twórczy przedszkolak. Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr1 w Dobrym Mieście Aktywny - samodzielny - twórczy przedszkolak Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr1 w Dobrym Mieście Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości, zapewniamy wszechstronny, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi na lata

Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi na lata KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi z Oddziałami Integracyjnymi na lata 2013-2018 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 271 W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 271 W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 271 W WARSZAWIE Wizja przedszkola: Przedszkole nr 271 Wróbelka Elemelka jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W SUCHOWOLI NA LATA 2013-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA W MROWINIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W NAPACHANIU

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W NAPACHANIU KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA W MROWINIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W NAPACHANIU KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA W MROWINIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W NAPACHANIU NIE MA DZIECI, SĄ LUDZIE - J. KORCZAK Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. ,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. J.P.II Nasze logo Wartościowe przedszkole to sukces w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE LUDZIKOWO W BYDGOSZCZY Motto: Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Publicznego Przedszkola w Chróścicach na lata 2012 2017

Program rozwoju Publicznego Przedszkola w Chróścicach na lata 2012 2017 Program rozwoju Publicznego Przedszkola w Chróścicach na lata 2012 2017 I. Charakterystyka przedszkola Publiczne Przedszkole w Chróścicach mieści się w Gminie Dobrzeń Wielki. Niewielki budynek mieści trzy

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W HUCIE JÓZEFÓW. na lata 2015-2020

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W HUCIE JÓZEFÓW. na lata 2015-2020 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W HUCIE JÓZEFÓW na lata 2015-2020 1 Źródła opracowania Koncepcji: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji są: 1) wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach na lata 2015-2019

Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach na lata 2015-2019 Załącznik do uchwały nr 9/2015 z dnia 01. 09. 2015r. Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach na lata 2015-2019 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018 KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018 MISJA Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy I. Podstawa prawna i źródła opracowania koncepcji: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach obowiązujących aktów prawnych ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA BAJKOLANDIA KONIN UL. POZNAŃSKA 84a Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 150 Baśniowy Dom

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 150 Baśniowy Dom KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 150 Baśniowy Dom Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz Albert Einstein Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2014 nr 5/14/15

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019 Dobro dziecka jest naszym dobrem Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 AKADEMIA MALUCHA W ZAMBROWIE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 AKADEMIA MALUCHA W ZAMBROWIE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 AKADEMIA MALUCHA W ZAMBROWIE Koncepcja powstała w celu ustalenia kierunków pracy przedszkola na lata 2013-2016 W trakcie realizacji koncepcji dopuszcza się możliwość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola (wersja skrócona)

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola (wersja skrócona) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola (wersja skrócona) Koncepcja rozwoju Przedszkola Nr 300 w Warszawie powstała w oparciu analizę działalności pracy placówki oraz oczekiwania i opinie rodziców.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim na lata 2012/13-2016/17

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim na lata 2012/13-2016/17 KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim na lata 2012/13-2016/17 1. Misja przedszkola Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Niebocku na lata

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Niebocku na lata KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Niebocku na lata 2016-2021 PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

3. Statutu Przedszkola nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie

3. Statutu Przedszkola nr 6 im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz. 560), 2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO im. J. Korczaka w Sokołowsku na lata szkolne 2009-2014

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO im. J. Korczaka w Sokołowsku na lata szkolne 2009-2014 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO im. J. Korczaka w Sokołowsku na lata szkolne 2009-2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym Zespół Szkolno-Przedszkolny składa się z Przedszkola oraz Szkoły MISJA naszej szkoły i przedszkola Jesteśmy szkołą, w której: kształtuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W JASTRZĘBIU ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W JASTRZĘBIU ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W JASTRZĘBIU ZDROJU Wizja naszej placówki Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie Jako smakujesz aż się zepsujesz /Jan Kochanowski/ Pragniemy zatroszczyć się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne MISJA

Podstawy prawne MISJA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA. Wizja Przedszkola Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Konwencja

Bardziej szczegółowo

MISJA PRZEDSZKOLA W NASZYM PRZEDSZKOLU

MISJA PRZEDSZKOLA W NASZYM PRZEDSZKOLU MISJA PRZEDSZKOLA Nasze Przedszkole Mały Piekarczyk istnieje po to, by towarzyszyć dziecku w jego indywidualnym rozwoju ku przyszłości poprzez stwarzanie bezpiecznego, życzliwego i akceptującego otoczenia,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LEGIONOWIE

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LEGIONOWIE KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W LEGIONOWIE "Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna : Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola w Baranowie Mali Odkrywcy. na lata 2013-2016

Koncepcja pracy. Przedszkola w Baranowie Mali Odkrywcy. na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Przedszkola w Baranowie Mali Odkrywcy na lata 2013-2016 Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Autorskiego Przedszkola Niepublicznego KRÓL MACIUŚ im. J. Korczaka we Wrocławiu na lata 2013-2018 !!!!!!!!

Koncepcja pracy Autorskiego Przedszkola Niepublicznego KRÓL MACIUŚ im. J. Korczaka we Wrocławiu na lata 2013-2018 !!!!!!!! KONCEPCJA PRACY Autorskiego Przedszkola Niepublicznego KRÓL MACIUŚ im. Janusza Korczaka we Wrocławiu na Koncepcja pracy zatwierdzona do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2013r.,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016 PODSTAWA PRAWNA: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo