SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA WIELEŃ UL. SZKOLNA Opracowała: Anna Kołłątaj WIELEŃ MAJ 2012 R 1

2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Dane ogólne 1.1. Adres i nazwa obiektu Sala gimnastyczna remont i przebudowa, Wieleń ul. Szkolna 4 dz. nr 577/ Inwestor Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu ul. Szkolna 4 2. Podstawa opracowania 2.1. Umowa o prace projektowe 2.2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia uchwala Nr 346/XLIV/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 października 2006 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 193 z 11 grudnia 2006 r Obowiązujące przepisy techniczno- budowlane 3. Dane charakterystyczne budynku - powierzchnia zabudowy 445,47 m 2 - kubatura 3 762,50 m 3 - powierzchnia użytkowa 374,10 m 2 Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt konstrukcji murowej z dachem stromym krytym dachówką. Program funkcjonalno użytkowy: sala gimnastyczna 4. Lokalizacja i opis terenu Działka, na której zlokalizowany jest budynek, znajduje się w południowej części miasta, na terenie istniejącej zabudowy związanej z edukacją i położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Dojazd do budynku drogą gminną ulicą Szkolną o nawierzchni utwardzonej, istniejącym zjazdem. Teren działki w zasadzie płaski, ze spadkiem w kierunku południowym, w stronę kanału Stara Noteć. Działka posiada uzbrojenie w wodę, kanalizację sanitarną i energię elektryczną. Projektowana przebudowa nie wymaga wykonania nowych przyłączy. 5. Warunki gruntowo wodne Na podstawie odkrywek fundamentów ustalono, że w rejonie istniejącego budynku w poziomie ław fundamentowych występują grunty spoiste ( glina piaszczysta ). Grunty te mogą być podłożem do bezpośredniego fundamentowania budynku. W poziomie posadowienia nie stwierdzono wód gruntowych. W związku z powyższym stwierdza się I kat. geotechniczną całego obiektu. 6. Projektowane zagospodarowanie działki Na terenie działki projektuje się wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową istniejącego budynku sali gimnastycznej oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudowa schodów wejściowych. Projektowana przebudowa nie zmienia dotychczasowej funkcji budynku, ale podniesie jej standard i poprawia jej funkcjonalność. Projektuje się roboty podnoszące sprawność techniczną oraz estetykę budynku. Teren przed budynkiem oraz dojście do podjazdu z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie cementowo piaskowej. 2

3 7. Bezpieczeństwo pożarowe Budynek o klasie odporności D. Elementy budynku spełniają następujące warunki: - główna konstrukcja nośna ( ściany z cegły ) nie rozprzestrzeniające ognia - dach konstrukcja z drewna litego zabezpieczona lakierem ogniochronnym pęczniejącym - w części socjalno sanitarnej sufit z płyt gipsowo kartonowych ognioodpornych. 8. Ochrona cieplna budynku W części przebudowywanej, przegrody po wykonaniu robót budowlanych będą spełniały wymogi w zakresie izolacyjności cieplnej: - współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych U = 0,27 (W/m2K) < U max = 0,3 (W/m2K) - dla posadzek na gruncie U = 0,41 (W/m2K) < U max = 0,45 (W/m2K) - dla stropu U = 0,24 (W/m2K) < U max = 0,25 (W/m2K) 9. Przystosowanie obiektu do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne : - zaprojektowano pojazd przy wejściu głównym do budynku 10. Odprowadzenie wód deszczowych z dachu do gruntu na terenie nieruchomości 10. Gromadzenie odpadów Na terenie działki istnieje miejsce do gromadzenia odpadów. 3

4 01. CZĘŚĆ OGÓLNA SST Dane ogólne 1.1. Adres i nazwa obiektu : Sala gimnastyczna SP. Wieleń 1.2. Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Wieleń ul. Szkolna 1.3. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Sala gimnastyczna remont i przebudowa, Wieleń ul. Szkolna 4 dz. nr 577/ Dane ogólne o budynku. 2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST: 2.1 Roboty murowe Wyburzeniu ulegają: ścianki działowe, fragmenty ścian nośnych, poszerzenia otworów drzwiowych wg oznaczeń na rysunku nr 1 - rozbiórka ścianek działowych grub. 12 cm ( 15 cm z tynkiem ) z cegły w sanitariacie - w ścianach konstrukcyjnych projektuje się zamurowania istniejących otworów drzwiowych cegłą pełną klasy 10 na zaprawie cem. wap. Rz = 3,0 MPa z przewiązaniem co 3 cia warstwa. - w ścianach nośnych projektuje się wykonanie otworów drzwiowych lub ich poszerzenie. W związku z tym należy wykuć bruzdę z jednej strony muru, osadzić belkę stalową na podkładkach stalowych 250x250x10 mm, na warstwie zaprawy cementowej Rz= 8,0 MPa, a następnie wykuć bruzdę z drugiej strony muru i osadzić drugą belkę. Belki stalowe łączyć śrubami M12 umieszczonymi w otworach wywierconych w środnikach w połowie wysokości belek. Po związaniu zaprawy w miejscu otworu drzwiowego usunąć mur poprzez wycięcie. 2.2 Elementy wykończenia a. Izolacje Izolacja termiczna posadzki styropianem grub. 10 cm, dachu styropapą grub. 15cm( wc od strony drogi), wełną mineralną gr. 18 cm stropodach( poddasze,sala) ściany styropianem grub. 10;15 cm Izolacje przeciwwilgociowe posadzek folią izolacyjną b.stolarka okienna typowa -okna PCW zespolone szklone podwójnie. Przewiduje się wymianę okien. Projektuje się głównie okna dwudzielne, ze skrzydłami uchylnymi i uchylno - rozwieralnymi ( RU ) o profilu wielokomorowym, z mikrowentylacją, w kolorze białym, szyby zespolone o współczynniku izolacyjności k =1,1 W/(m2K ) Okna wyposażone w okucia obwiedniowe. Przed wykonaniem okien należy ich wymiar sprawdzić na budowie. c.stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe ewakuacyjne z PVC ocieplane,. Drzwi wewnętrzne płycinowe z okleiną drewnopodobną. Ościeżnice stalowe typowe. d. Ścianki działowe - ścianka działowa z cegły grub. 12cm na zaprawie cem-wap 7, W.C. męskie,damskiej kabina sanitarna z laminatu e. Tynki i okładziny w sali sufit ocieplony i obłożone deską boazeryjną, w pozostałych pomieszczeniach tynk cem. wap. kat. III, w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszony z płyt gipsowo kartonowych typu woda ogień. Na ścianach tynk kat. III z gładzią gipsową. Pomieszczenia W.C wyłożony glazurą w W.C. wysokości 2,10 m, f. Posadzki rozebrać istniejące podłogi z desek,parkietu,pcv Szczegóły posadzek na rysunkach przekroju i rzucie. W posadzkach uzupełnić bruzdy po ściankach działowych i kanale. Podłoga w Sali sportowej 4

5 1) Folia polietylenowa budowlana gr. 0,2 mm 2) ruszt sprężysty gr. 54mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym, 3) ślepa podłoga z desek gr. 15mm, 4) folia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm, 5) płyty OSB rozkładające obciążenia gr. 12 mm, 6) wykładzina sportowa, PU, 7) istwy przyścienne wentylacyjne. g. Pokrycie dachu - papą termozgrzewalną na styropapie grub. 15 cm.9wc od strony drogi) WC po kotłowni,deska OSB-3 gr.22 mm następnie 2x papa termozgrzewalna Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. h. Elewacja ocieplenie ścian styropianem grub. 15 cm w systemie lekkim mokrym. Malowanie farbą akrylową odporną na ścieranie i zabrudzenia. WC chłopców ściana od zewnątrz ocieplona styropianem gr.10,15 cm następnie domurowana ścianka gr. 12 cm z cegieł klinkierowych i.elementy zewnętrzne - wejście do budynku wyposażone w podjazd pochylnia o spadku 15 % umożliwiająca korzystanie osobom niepełnosprawnym. Podjazd i spoczniki wejściowe z betonu obłożone płytką ceramiczną mrozoodporną.w spoczniku zamontować wycieraczki. Uwaga! W przypadku wystąpienia w trakcie robót innych warunków jak przewidziano w projekcie należy wezwać projektanta. Prace rozbiórkowe i adaptacyjne wykonywać ostrożnie bez naruszenia istniejącej konstrukcji z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp oraz wytycznych wykonania robót. 3. Opis elementów konstrukcyjnych Fundamenty z kamienia.. Projektowany zakres robót nie będzie powodowała zwiększenia obciążenia istniejących fundamentów. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej, wapienno piaskowej grub. 28,45 54 cm, na zaprawie wapienno - cementowej. W przypadku występujących niewielkich zarysowań wystarczy istniejące pęknięcia oczyścić z tynku i zanieczyszczeń i wypełnić zaprawą Ceresit Cx5. Nie zwiększa się obciążenia ścian zewnętrznych. Jedynie w przypadku oparcia belek stalowych występuje miejscowe obciążenie siłą skupioną. W tych przypadkach belki opierać za pośrednictwem podkładek stalowych. Ściany wewnętrzne poprzeczne grub. 38 i 25 cm z cegły ceramicznej. Stan murów dobry. Ściany zewnętrzne istniejące Zamurowania otworów drzwiowych cegłą pełną klasy 10 na zaprawie cem. wap. Rz = 3,0 MPa z przewiązaniem co 3 cia warstwa. Wykonanie otworów i drzwiowych w istniejących ścianach przez wycięcie otworu po uprzednim wykonaniu nadproża Naprawa pęknięć i zarysowań ścian: Zarysowania pionowe ściany podłużnej od strony północnej wzmocnić poprzez osadzenie w co trzeciej warstwie na zaprawie cementowej 5 MPa prętów Ф 6 A- III o dł. 100 cm od strony wewnętrznej i zewnętrznej muru na głębokość min. 5cm, po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu spoin. Pozostałe niewielkie rysy oczyścić z zaprawy i tynku, po zwilżeniu wodą wypełnić zaprawą Ceresit Cx5. Dokonać sprawdzenia właściwego powiązania ścian zewnętrznych ze ścianą grub. 25 cm, która po wyburzeniu ściany szczytowej będzie ścianą zewnętrzną, przed wykonanie fundamentów, w przypadku braku należy takie powiązanie wykonać. Nadproża Nad otworami drzwiowymi nadproża stalowe z ceownika 100 mm W przypadkach wykuwania otworów okiennych belki osadzić w wykutej bruździe z obu stron ściany, a następnie wyciąć fragment ściany. Konstrukcja dachu Konstrukcja dachu drewniana pokrycie dachówką ceramiczną karpiówką Izolacje Izolacja termiczna posadzki styropianem grub. 10 cm, dachu wełną mineralną grub. 18 cm, styropapą gr.15 cm ścian styropianem grub. 10;15 cm 5

6 Izolacje przeciwwilgociowe posadzek folią izolacyjną Stolarka okienna typowa -okna PCW zespolone szklone podwójnie. Przewiduje się wymianę okien. Projektuje się głównie okna dwudzielne, ze skrzydłami uchylnymi i uchylno - rozwieralnymi ( RU ) o profilu wielokomorowym, z mikrowentylacją, w kolorze białym, szyby zespolone o współczynniku izolacyjności k =1,1 W/(m2K ) Okna wyposażone w okucia obwiedniowe. Przed wykonaniem okien należy ich wymiar sprawdzić na budowie. Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe ewakuacyjne z PVC ocieplane,. Drzwi wewnętrzne płycinowe z okleiną drewnopodobną. Ościeżnice stalowe typowe Ścianki działowe - ścianka działowa z cegły grub. 12 cm, W.C. męskie kabina sanitarna z laminatu Tynki i okładziny w sali sufit ocieplony i obłożone deską boazeryjną, w pozostałych pomieszczeniach tynk cem. wap. kat. III, w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszony z płyt gipsowo kartonowych typu woda ogień. Na ścianach tynk kat. III z gładzią gipsową. Pomieszczenia W.C wyłożony glazurą w W.C. wysokości 2,10 m, Posadzki rozebrać istniejące podłogi z desek,parkietu,pcv Szczegóły posadzek na rysunkach przekroju i rzucie. W posadzkach uzupełnić bruzdy po ściankach działowych i kanale. Podłoga w Sali sportowej 1) Folia polietylenowa budowlana gr. 0,2 mm 2) ruszt sprężysty gr. 54mm: podwójny legar z przekładką i elementem elastycznym, 3) ślepa podłoga z desek gr. 15mm, 4) folia PE luźno rozłożona na zakładkę gr. 0,03mm, 5) płyty OSB rozkładające obciążenia gr. 12 mm, 6) wykładzina sportowa, PU, 7) listwy przyścienne wentylacyjne. Pokrycie dachu - papą termozgrzewalną na styropapie grub. 15 cm. (WC od strony drogi) WC po kotłowni,deska OSB-3 gr.22 mm następnie 2x papa termozgrzewalna Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Elewacja ocieplenie ścian styropianem grub. 15 cm w systemie lekkim mokrym. Malowanie farbą akrylową odporną na ścieranie i zabrudzenia. WC chłopców ściana od zewnątrz ocieplona styropianem gr.10,15 cm następnie domurowana ścianka gr. 12 cm z cegieł klinkierowych Elementy zewnętrzne - wejście do budynku wyposażone w podjazd pochylnia o spadku 15 % umożliwiająca korzystanie osobom niepełnosprawnym. Podjazd i spoczniki wejściowe z betonu obłożone płytką ceramiczną mrozoodporną.w spoczniku zamontować wycieraczki. Instalacje 4. Grupy,klasy,kategorie wg. Wspólnego Słownika Zamówień Dział 45 Roboty budowlane grupa Grupa 451 Roboty rozbiórkowe Grupa 452 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów Grupa 453 Roboty izolacji cieplnej, tynki Grupa 454 Podkłady, podłogi,malarskie, elewacyjne 5. Zgodność robót z dokumentacją kosztorysową i Specyfikacjami Technicznymi a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. b) Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy c) Zabezpieczenie Terenu Budowy 6

7 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: - Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z remontem i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. - Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robót. - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. d) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. - Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. e) Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. f) Ochrona i utrzymanie robót g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. h) Wymagania dotyczące kadry technicznej - kierownik robót : osoba wskazana przez wykonawcę, musi dysponować doświadczeniem w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie mniej niż dwa lata w charakterze kierownika budowy. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności wynika z Ustawy Prawo budowlane. Kwalifikacje wyżej wymienionej osoby należy udokumentować. Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę zawodową, wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu i przeszkolenie w zakresie BHP. 6.Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 7.Wymagania dotyczące materiałów 7.1. Materiały stosowane przy robotach budowlano - montażowych muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zastosowane zgodnie z dokumentacją projektową lub posiadać równoważne parametry i normy techniczne. Za wbudowane materiały odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania oraz usunąć z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 7

8 7.2 Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,póz, 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 7.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 8. Transport Materiały budowlane przewożone mogą być dowolnym środkiem transportu. Transport i składowanie materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta). 9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Wykonawca na swój koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracowników. Inwestor wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce na zaplecze techniczne budowy Pobór wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty liczników/. 10. Niektóre określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Kosztorysową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2) Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 11. Warunki realizacji zadania: a/ Wykonawca odpowiada za prawidłowa realizację robót, w tym celu winien: - prowadzić książkę obmiarów na bieżąco - oznakować teren budowy. - dysponować materiałami, sprzętem, maszynami i kadrą pozwalającą za zachowanie rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem - dysponować sprzętem do wykonania robót. b/prowadzić roboty wg wymagań PN i technologii. 12. Wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 8

9 13.Kontrola jakości robót - Kontrola jakości robót przeprowadzana będzie zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". - Kontrola jakości materiałów. Sprawdzenie atestów. 14. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru podane są w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Obmiar polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz wyliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru dokonuje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robót powinien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidzialne, których konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie określonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją kosztorysową w celu określenia różnic w ilości robót, materiałów oraz należnościach. Obmiary powinny być przeprowadzone przed końcowym i częściowymi odbiorami robót. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 15.Warunki odbioru robót Odbiory robót należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Odbiór robót ulegających zakryciu. Polega na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości danej części robót do odbioru Odbiór częściowy robót. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia (jeśli umowa przewiduje częściową wypłatę wynagrodzenia). Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbiór ostateczny robót. Odbiór ten polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości oraz wartości. Odbioru ostatecznego robót należy dokonać w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów. Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokółem końcowym Dokumenty do Odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), atesty jakościowe wbudowanych materiałów, Odbiór pogwarancyjny. Polega ona na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 16 Podstawa płatności Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa będzie obejmować: - robociznę bezpośrednią, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 9

10 -koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), - koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, -opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna 17. Przepisy związane 17,1. Ustalenia ogólne Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowiązujące), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI Dane ogólne 1.1. Adres i nazwa obiektu : Sala gimnastyczna SP. Wieleń 1.2. Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Wieleń ul. Szkolna 1.3. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Sala gimnastyczna remont i przebudowa, Wieleń ul. Szkolna 4 dz. nr 577/2 2. Zakres robót rozbiórkowych 2.1. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: a) teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, b) pomieszczenia wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP c) zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie Roboty rozbiórkowe 1 Rozebranie kominów wolnostojących 10

11 2 Wykucie z muru drzwi stalowych - kotłownia 3 Wykucie z muru stolarki drzwiowej 4 Wykucie z muru stolarki drzwiowej 5 Demontaż drabinek sportowych 6 Demontaż starych elementów do ćwiczeń 7 Demontaż osiatkowania okien od wewnątrz 8 Wykucie z muru okien drewnianych 9 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej wraz z poręczami 10 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 11 Rozebranie posadzek z parkietu 12 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 13 Oczyszczenie stropu ze śmieci 14 Rozebranie legarów podłogowych 15 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych 16 Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 17 Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 18 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych- kotłownia 19 Mechaniczna rozbiórka stropu nad składem opalu 20 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegł. na zaprawie wapiennej lub cementowowapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 21 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 22 Demontaż obicia ścian wraz z elementami wykończenia- boazeria 23 Rozebranie okładziny ściennej 24 Odbicie tynków wewnętrznych 25 Rozebranie posadzek z płytek 26 Mechaniczna rozbiórka podkładu z betonu pod płytkami 27 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 28 Utylizacja eternitu 29 Demontaż starej instalacji wod-kan. co 30 Demontaż instalacji elektrycznej Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Obiekty kubaturowe lub ich części: Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko i do utylizacji (np.papa,eternit) 3.MATERIAŁY 2.1. Dla robót rozbiórkowych i przygotowawczych materiały występują: - stemple budowlane - deski, bale 4.Sprzęt 4.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 5.Transport Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem 6.Kontrola jakości robót Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi są: Rozbiórki obiektów kubaturowych lub ich części [m3] Rozbiórki stolarki okiennej, drzwiowej szt, m2 8.Odbiór robót Wszystkie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 11

12 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie Uwagi szczegółowe Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektor nadzoru SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 03.ROBOTY MUROWE Dane ogólne 1.1. Adres i nazwa obiektu : Sala gimnastyczna SP. Wieleń 1.2. Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Wieleń ul. Szkolna 1.3. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Sala gimnastyczna remont i przebudowa, Wieleń ul. Szkolna 4 dz. nr 577/ Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST i poleceniami inspektora nadzoru Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót: a) Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł b) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm c) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami d) Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. e) Kanały z pustaków ceramicznych wentylacyjny typu RONDO 67/20 cm f) Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 ceg. ponad dachem g) Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł h) Nadproża łukowe z cegły klinkierowej -podobnej do istniejącej i) Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie j) Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy Roboty murowe wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I, część 2, PN-68/B Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze,oraz wytycznymi producenta wyrobów stalowych 12

13 Nad otworami drzwiowymi nadproża stalowe z ceownika 160 mm W przypadkach wykuwania otworów okiennych belki osadzić w wykutej bruździe z obu stron ściany, a następnie wyciąć fragment ściany. 2. Materiały 2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 2.2.Wyroby ceramiczne Cegła budowlana pełna klasy 20 wg PN-B-12050: Cegła budowlana pełna klinkierowa klasy 35 MPa 2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5 C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 2.4 Wyroby żelbetowe prefabrykowanie nadproża 3. Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 5. Wykonanie robót Wymagania ogólne: Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Technologia wykonania nadproży w ścianach istniejących : Nad otworami drzwiowymi nadproża stalowe z ceownika 120 mm W przypadkach wykuwania otworów okiennych belki osadzić w wykutej bruździe z obu stron ściany, a następnie wyciąć fragment ściany. Prace przygotowawcze: Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny (nośność ściany) w miejscu przewidywanego oparcia elementów prefabrykowanych. Tymczasowo podeprzeć stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego nadproża. Wytrasować miejsce montażu nadproża. 13

14 Wymurować fragmenty muru do uzupełnienia z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Prace montażowe: W miejscu podparcia elementów nadproża wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe, zaleca się wykonanie w/w poduszek przy użyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu Ceresit CX15. Wykuć po jednej stronie ściany poziomą bruzdę dla osadzenia nadproży i przewiercić ścianę w miejscu projektowanych śrub (otwory wykonać z dużą tolerancją). Osadzić nadproży na podkładkach stalowych i zaprawie montażowej. Za pomocą klinów umieszczonych na długości nadproża wbijanych między nowoprojektowane elementy żelbetowe a mur należy wstępnie obciążyć wykonywane nadproże. Przestrzeń nad nadprożem nadmurować, starannie wypełniając spoinę odłamkami cegieł lub dachówek. Po osiągnięciu przez użyte zaprawy montażowe wymaganej nośności można wykonać projektowany otwór w ścianie, zleca się wycięcie dla uniknięcia nadmiernych drgań podczas ewentualnego kucia. Uwagi wykonawcze i zalecenia: Prace powinny być prowadzone przez przeszkoloną ekipę pod bezpośrednim nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z zasadami BHP, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Wszystkie prace rozbiórkowe (kucie) należy prowadzić ręcznie. Dopuszcza się ewentualne stosowanie pił, wiertnic i wiertarek natomiast jest wykluczone stosowanie wszelkiego rodzaju młotów udarowych. Zaleca się stosowanie zaprawy cementowej montażowej szybkosprawnej typu Ceresit CX15, którą można obciążać już po upływie 24 godzin, natomiast w wypadku zastosowania tradycyjnej zaprawy cementowej nadproże można przebić dopiero po upływie 3 tygodni. 6. Kontrola jakości 6.1.Materiały ceramiczne Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest mb,m2,m3 muru. 8. Odbiór robót 8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 8.2.Wszystkie roboty objęte w tym dziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 9. Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 10. Przepisy związane PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12069:1998 Wyroby ceramiczne cegła, pustaki, elementy poryzowane PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-97/B Cement murarski

15 PN-88/B Cement hutniczy 25. PN-86/B Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04. POKRYCIA DACHOWE Dane ogólne 1.1. Adres i nazwa obiektu : Sala gimnastyczna SP. Wieleń 1.2. Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Wieleń ul. Szkolna 1.3. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Sala gimnastyczna remont i przebudowa, Wieleń ul. Szkolna 4 dz. nr 577/2 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: a) Murłaty - 140x140 mm b) Podwaliny z tarcicy nasyconej c) Krokwie zwykłe długości d) Deskowanie połaci dachowych płytą OSB gr.22 mm e) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe f) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe g) Izolacje cieplne - STYROPAPA, warstwowe płyty styropianowe dwustronne EPS-100, 1000/1000mm grubość 150 mm układanej na dachu betonowym - nad WC od strony drogi h) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 15

16 i) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej j) Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej5 k) Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej l) Miski odpływowe pod rury spustowe z betonu 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowokosztorysową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 2. Materiały Materiałami stosowanymi do wykonania Robót są: a) Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 b) Płyty styropianowe - STYROPAPA, warstwowe płyty styropianowe dwustronne EPS-100, 1000/1000mm grubość 150mmRoztwór asfaltowy do grunt."abizol R" c) Papa termozgrzewalna nawierzchniowa d) Rynny dachowe z blachy z cynku - fi 150 mm e) Rury spustowe z blachy z cynku - fi 120mm f) Krawędziaki 14x14 cm, g) krokwie 5x20 cm 3 Sprzęt stosowany - sprzęt ręczny, mechaniczny do tego zakresu robót 4.Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 5. Wykonanie robót Warunki wykonania robót - Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 5.1 Ocieplenie budynku - stropodach. - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem pokrycia dachowego należy dokonać dokładnych oględzin i naprawić uszkodzenia istniejących warstw papowych (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy naciąć na krzyż, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. Należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych (1sztuka na m2 dachu). W tym przypadku przygotowane wcześniej podłoże należy podziurawić w celu udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2, np. wiertłem Ø10, aż do warstwy zawilgoconej). Na suche, czyste i wyreperowane podłoże papowe należy nanieść cienką warstwę asfaltowej emulsji anionowej. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepności papy do istniejącego podłoża. Emulsję nanosi się szczotką dekarską lub wałkiem. Emulsję można rozcieńczyć w zależności od potrzeb, dodając maksymalnie 3 objętości wody, po czym całość energicznie wymieszać. Zużycie materiału :ok. 0,2-0,4 kg emulsji na 1m 2 dachu - WARSTWA DOCIEPLENIOWA Jako ocieplenie stropodachu zaprojektowano płyty laminowane dwustronnie typu PS-E FS 20 gr 20cm. Izolację mocujemy do podłoża za pomocą bitumicznego kleju na zimno. Styropian laminowany produkowany jest w postaci płyt o wym. 1 x 1,5m lub 0,5 x 1m. Papa wystaje poza krawędź styropianu, tworząc pięciocentymetrowy zakład chroniący spojenia izolacji. Na podłoże należy nanieść klej pasmowo lub plackami (średnio 20 placków średnicy 10cm na 1m 2 zużycie kleju ok. 0,3-0,4kg/m 2 ), a następnie kolejno układać płyty do czoła w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały, a zakłady pokrywały sąsiednie arkusze. Kierunek układania zakładów musi być zgodny z kierunkiem spadku dachu. Zużycie materiału: ok. 1,05m 2 płyty na 1m 2 dachu. W miejscach ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory zarówno w izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i do podłoża. Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelnić wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową lub uszczelniacz trwale plastyczny. Kominki wentylacyjne ustawiamy na izolacji termicznej. 16

17 - UŁOŻENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ ZGRZEWALNEJ Warstwę wierzchnią wodoszczelną wykonać z zastosowaniem papy zgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego do pokryć jednowarstwowych. Papę zgrzewać na całej powierzchni do płyty laminowanej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzewać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szer. 0,522 1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szer. 15cm. Wypływający asfalt sypiemy posypką w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać palnikiem i lekko wcisnąć w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego sklejenia pap w złączu Zużycie materiału: ok. 1,22m 2 papy na 1m 2 dachu 1. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 2. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 3. Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 4. Papę należy układać pasami równoległymi do okapu. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny - 12cm - poprzeczny - 15cm zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Łączniki mechaniczne w strefie brzegowej rozmieszczamy w taki sposób, aby brzeg podkładki lub grzybka znajdował się w odległości min. 1cm od brzegu papy. -SKŁADOWANIE I TRANSPORT PAP ZGRZEWALNYCH Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie muszą spełniać dwa podstawowe zadania, zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachu, oraz zapewnić estetykę pokrycia. Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachów zlokalizowane są w pasach krawędziowych dachu, gdzie występują największe obciążenia spowodowane ssaniem wiatru stąd należy je mocować bardzo solidnie w odległości co ok.33 cm Rynny i rury spustowe Montaż haków rynnowych - haki mocujemy do podłoża betonowego dachu za pomocą kołków rozporowych. Zamocować najdalszy hak na przeciwległym końcu odpływu tak, aby zapewnić zalecany spadek. Koniec haka nie może przecinać płaszczyzny przedłużenia połaci dachowej. Umożliwi to zsuwanie się śniegu bez obciążania rynny Rozstaw haków nie może przekraczać 50 cm Montaż rynny i łączników - montaż rynien rozpoczynamy od miejsca najdalszego od odpływu.pierwszą rynnę dopasowujemy do haków, jej koniec wyznacza nam miejsce montażu łącznika.po zamocowaniu łącznika montujemy rynnę wciskając kolejno w zamki zewnętrzne haków. W ten sam sposób montujemy kolejne rynny dochodząc do odpływu. Zalecamy wycięcie otworu w rynnie w miejscu odpływu zamiast przecinania całkowicie rynny. Nie zalecamy wykorzystywania odpływu jako łącznika dwóch odrębnych odcinków rynny. Połączenie odpływu z rurą odpływową lub kolankiem. - Przy dachach bez okapu rurę wkładamy (przy pomocy mufy) bezpośrednio do odpływu. Przy dachach z okapem łączymy odpływ z rurą spustową przy pomocy dwóch kolanek i przyciętego na odpowiednią długość odcinka rury. Montaż obejm - obejmy mocujemy w odstępach nie większych niż 1,8 m, wkrętami (dyblami) o długości dostosowanej do grubości ściany. Zadaniem obejm jest przytrzymywanie rur w pionie, nie mogą one utrudniać ekspansji termicznej systemu nie należy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma nie może ściskać rury) Zakończenie instalacji odprowadzenie wody - odprowadzenie na grunt - na końcu rury spustowej należy zamocować kolano lub wylewkę. Minimalna odległość wylewki od gruntu wynosi 20 cm, lub odprowadzenie do kanalizacji deszczo 17

18 wej lub zbiornika na deszczówkę - końcówkę rury należy zainstalować w otworze przygotowanego wcześniej osadnika (rewizji) łączącego system orynnowania z kanalizacją deszczową. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w B Postanowienia Podstawowe pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) Szczegółowe zasady kontroli robót Kontrola jakości pokryć dachowych polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają: powierzchnia dachu, jakość połączeń. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu Szczegółowe zasady obmiaru robót Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, mb ). 8. PRZEJĘCIE ROBÓT 8.1. Warunki ogólne Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt niniejszych warunków odbioru należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1) PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 2) PN-80/B Papowe pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze wymagania i badania 3) PN-EN 612: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 4) PN-91/B Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 5) PN-90/B Papa smołowa na tekturze budowlanej 6) PN-92/B Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 7) PN-89/B 27617/Az1: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1) 8) PN-B-27620: Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 9) PN-B-27621: Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 10) PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-płyty styropianowe 11) PN-B-20130/Az1: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Płyty styropianowe (PS-E) 12) PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja 13) PN-B-20132: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania 18

19 14) PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 15) PN-B 20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 16) PN-B Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 17) PN-B 24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 18) PN-B 24620:1998/Az: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco 19)Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 20)Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. 21) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn ETAG 004 Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi - Dz. Urz.WEC212 z ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT15/V.01/ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. ZUAT fi 15/V.07/ Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 ETAG Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych - Dz. Urz.WEC212 z PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-70/B (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,nr 120, poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 19

20 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 05. STOLARKA BUDOWLANA Dane ogólne 1.1. Adres i nazwa obiektu : Sala gimnastyczna SP. Wieleń 1.2. Inwestor: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego Wieleń ul. Szkolna 1.3. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie: Sala gimnastyczna remont i przebudowa, Wieleń ul. Szkolna 4 dz. nr 577/2 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo- kosztorysową, ST i poleceniami inspektora nadzoru Zakres robót objętych ST a) Okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV - z mikrowentylacją - nawiewniki higrosterowane,szyba zespolona współczynnik k=1,1 W/(m2k),okucia obwiedniowe wyposażone w blokadę nieprawidlowego położenia klamki b) Ościeżnice drzwiowe stalowe kątowe c) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne w kolorze dębu lub buka o wym 90x205 d) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne w kolorze dębu lub buka o wym 100x205+ naświetle 100x35 cm e) Ścianka systemowa z płyt HD 28S typ nierdzewny w pomieszczeniach wc wraz z drzwiami f) Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe częsciowo oszklone szkłem bezpiecznym wraz z ościeżnica drewnianą w kolorze dębu lub buka g) Drzwi z PCV wyjście awaryjne 100*205 + naświetle 100x30 cm h) Wymiana elementów balustrady na balkonie - podwalina 130x130 strugana czterostronnie i) Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze balkon j) Wymiana elementów balustrady balkonu - tralki prostokątne balkon k) Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne 130x130 mm balkon l) Dostawa i montaż schodów drewnianych wraz z poręczami, uchwytami i podbitką od spodu Wymiary drzwi w dokumentacji projektowej podano w świetle ościeżnicy. Montaż okien Okna mogą być osadzane w wykonanych otworach jeżeli budynek lub jego część jest zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1 mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach. 1) Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych co umożliwi jej wypoziomowanie. W tym celu stosować należy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiału. Klocki te zostają na stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i obróbce konstrukcji. 2) Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i wypoziomowana za pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na wysokości naroży ramy. Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, maksymalne odchyłki w długości przekątnych 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica ściany - 5 mm. 3) Zasadniczo sposoby mocowania można podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków jednakowo skuteczne: z użyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpośrednio do podłoża mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie dużych obciążeń, dlatego powinno być zastosowane przy montażu wszystkich konstrukcji o dużych wymiarach 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE Zał. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45- ROBOTY MUROWE. Wstęp.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z betonu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa i remont hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Gorzów Wielkopolski, ul. Czereśniowa 1 (SST- 2) Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr B.03.00.00 Roboty murowe Kod CPV 45262522 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B Roboty murowe KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B Roboty murowe KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 Roboty murowe KOD CPV 45260000-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45410000-4 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 5 KONSTRUKCJE MUROWE Spis treści ST 5 Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.3 ROBOTY MURARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.3 ROBOTY MURARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.3 ROBOTY MURARSKIE Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych Roboty murarskie 45262522-6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 4 ROBOTY MUROWE, ZASYPANIE WYKOPÓW. kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 4 ROBOTY MUROWE, ZASYPANIE WYKOPÓW. kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 4 ROBOTY MUROWE, ZASYPANIE WYKOPÓW kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie ROBOTY MUROWE I NAPRAWY MURÓW ZLECENIODAWCA: Zakład

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAPRAWY I KONSREWACJI POKYCIA DACHOWEGO Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH KRYCIE DACHU PAPĄ MOGAPLAN PYE PV250 S5 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ROBOTY MUROWE 55 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 57 2. MATERIAŁY... 58 3. SPRZĘT... 58 4. TRANSPORT...59 5. WYKONANIE ROBÓT... 59 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV , KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 06 Kod CPV 45 261 100-5. 45 261 210-9, 45 321 000-3 KONSTRUKCJA, KRYCIE, ODWODNIENIE, IZOLACJA TERMICZNA DACHU 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : Data opracowania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 4560-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45443000-4 Roboty elewacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.00. Rozbiórki 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 01.00. ROZBIÓRKI ST 01.00. Rozbiórki 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane

Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane Specyfikacja Techniczna ST- 00.07 45421146-9 Sufity podwieszane Strona 1 SST-00.07- Lekki zabudowy i sufity podwieszone z płyt g-k 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Wyspiańskiego 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW ORAZ POŁACI DACHOWYCH WE WSZYSTKICH SPZOZ ADRES INWESTYCJI : 60-480 POZNAŃ UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH KAMA JOACHIM KRUPA 43-100 TYCHY ul. Słoneczników 43 tel./fax. (32) 227-84-95 NIP 646-182-13-53 TEL KOM. 607-938-634 E mail: joachimkrupa@poczta.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stropodachu budynku nr 2 (plebania) ADRES INWESTYCJI : ul. Kaliskiego 49, Warszawa INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SST-O1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

SST-O1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE NAZWA I ADRES OBIEKTU: NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY OSP Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ. TROSZYN POLSKI GMINA GĄBIN DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 204 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST ROBOTY MUROWE ST 01.03. Roboty murowe 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.03. ROBOTY MUROWE ST 01.03. Roboty murowe 2 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 6 Roboty murowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 6 Roboty murowe Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW I N Ż Y N I E R I A L Ą D O W A Magdalena Radlak 45-355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo