ZDROWIE I HIGIENA DZIEWCZĄT I MŁODYCH KOBIET NA ZIEMIACH POLSKICH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX W. ZALECENIA A RZECZYWISTOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDROWIE I HIGIENA DZIEWCZĄT I MŁODYCH KOBIET NA ZIEMIACH POLSKICH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX W. ZALECENIA A RZECZYWISTOŚĆ"

Transkrypt

1 Nowiny Lekarskie 2010, 2, ANETA BOŁDYREW ZDROWIE I HIGIENA DZIEWCZĄT I MŁODYCH KOBIET NA ZIEMIACH POLSKICH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX W. ZALECENIA A RZECZYWISTOŚĆ HEALTH AND HYGIENE OF YOUNG GIRLS AND WOMEN IN POLAND BY THE END OF THE 19TH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY. RECOMMENDATIONS AND REALITY Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytet Łódzki Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Michalski Streszczenie W drugiej połowie XIX w. na ziemiach polskich ważnym problemem w dyskusji lekarzy, higienistów, pedagogów i publicystów była kwestia poprawienia stanu zdrowia i higieny społeczeństwa. Jednym z najważniejszych zagadnień była sprawa biologicznej kondycji młodego pokolenia. Troska o jego zdrowie, wychowanie i edukację spoczywała na matce, a postulaty poprawy jakości opieki nad dzieckiem stały się jednym z elementów programu pracy organicznej. Było to tym ważniejsze, że kiedy w krajach zachodnioeuropejskich administracja państwowa ponosiła wielki wysiłek na rzecz podnoszenia jakości życia swych obywateli, a co za tym idzie umocnienia potencjału kraju, na ziemiach polskich sytuacja polityczna często wykluczała takie działania. Bardzo ważnym obszarem zainteresowania specjalistów była kwestia zdrowia i higieny dziewcząt w okresie dojrzewania i młodych kobiet; od ich kondycji zależeć miało zdrowie ich potomstwa. Dlatego na łamach czasopism i poradników propagowano nowe wzorce w zakresie pożywienia, dbałości o czystość, kondycję fizyczną, odzież. Problemy te interesowały także środowisko feministyczne, które apelowało o poprawienie kondycji młodych kobiet, by łatwiej było im brać aktywny udział w życiu publicznym i walczyć o właściwą pozycję w społeczeństwie. Akceptacja nowych zaleceń nie przebiegała jednak bez trudności, wynikających przede wszystkim z uprzedzeń natury obyczajowej. Na przełomie XIX i XX w. w postępowych środowiskach zaczęły już jednak być widoczne zmiany w zakresie dbałości o zdrowie i higienę dziewcząt. Na zmianę stylu życia wpływ miał także postęp w sferze cywilizacyjnej i rewolucja technologiczna. SŁOWA KLUCZOWE: zdrowie, higiena, druga połowa XIX w., biologiczna kondycja młodego pokolenia. Summary In the second part of the 19th century at the area of Poland one of the most important problems discussed by doctors, hygienists, pedagogues and publicists was the issue of improvement of health condition and hygiene of the society. It was the mother who was supposed to look after health, bringing-up and education, and the postulates to improve the quality of parental care became one of the elements of organic labour. It was the more important in the situation when the Western European governments made great efforts to increase quality of life of their citizens, thus strengthening their national potential, while in the Polish territories such actions were often excluded by actual political situation. One of the most significant subjects was biological condition of the young generation. The specialists devoted much of their attention to the matter of health and hygiene of girls at the age of puberty but also young women. Health of the future generations depended much on their mothers condition. That is why in journals and book guides it was recommended to follow new patterns of nutrition, to take care of neatness, physical condition and clothes. The feminists were also interested in those issues and they appealed to improve the conditions of young women so that they could take more easily active part in public life and fight for the right position of a woman in society. The acceptance of new recommendations did not happen without difficulties. They were mostly the result of moral prejudice. Nevertheless, on the turn of the 19th century the changes concerning hygiene and protection of health of girls were visible in progressive groups of society. The style of life was also greatly changed by civilisation progress and technological revolution. KEY WORDS: health, hygiene, the second half of the 19th century, biological condition of the young generation. Problem potrzeby zmian w zakresie dbałości o zdrowie i higienę w środowisku domowym na ziemiach polskich pojawił się u schyłku XVIII w., wraz z popularyzacją wizji J. J. Rousseau, opierającej się na koncepcji powrotu do natury. Za priorytetową uznano kwestię właściwego wychowania fizycznego młodego pokolenia. Nowe traktowanie dziecka i dzieciństwa na przełomie XVIII i XIX w., eksponowanie znaczenia zdrowia, higieny i witalności fi- zycznej zdobyło sprzymierzeńców w większości krajów europejskich. Na polskim gruncie jednym z pierwszych propagatorów nowych wzorców był Jędrzej Śniadecki, autor pracy O fizycznem wychowaniu dzieci, której zasadniczy szkic ukazał się w 1805 r., a rozszerzone wydania kolejno w 1822 i 1840 r. W drugim ćwierćwieczu XIX w. na polskim rynku wydawniczym coraz liczniej pojawiały się poradniki omawiające aktualne osiągnięcia naukowe,

2 138 Aneta Bołdyrew wśród których dużą część stanowiły publikacje poświęcone tematyce zdrowotnej i higienicznej. Po 1864 r. tematyka zdrowotno-higieniczna i wychowawcza była jednym z najczęściej poruszanych problemów na łamach popularnej prasy i poradników. Lekarze i higieniści szansy na stworzenie odpowiedniego klimatu służącego przyswojeniu nowych zasad w szerszych kręgach upatrywali w rozpowszechnieniu wiedzy dotyczącej zdrowia i higieny w skali gospodarstwa rodzinnego. Jednym z zagadnień poruszanych najczęściej w publicznej debacie dotyczącej podniesienia poziomu higieny, poprawy stanu zdrowia i warunków życia była sprawa odpowiedniej pielęgnacji dzieci i młodzieży. W prasie, w poradnikach i literaturze pięknej podkreślano konieczność poprawy kulturowego i cywilizacyjnego oblicza polskiego społeczeństwa. Zasadniczą rolę odgrywać miało środowisko rodzinne. Podstawą nowoczesnego społeczeństwa miało być młode pokolenie. Postulaty poprawy jakości opieki nad dzieckiem stały się jednym z kluczowych elementów programu pracy organicznej. Było to tym ważniejsze, że kiedy w krajach zachodnioeuropejskich administracja państwowa ponosiła wielki wysiłek na rzecz podnoszenia jakości życia obywateli, a co za tym idzie umocnienia potencjału kraju, na ziemiach polskich sytuacja polityczna często wykluczała takie działania. O ile w zaborze pruskim zmiany te były stosunkowo najszybsze i znaczące, o tyle na ziemiach Królestwa Polskiego w okresach kryzysów wywoływanych kolejnymi powstaniami władze zmniejszały wydatki na publiczną ochronę higieny i zdrowia. W tej sytuacji środowisko rodzinne przejmowało ciężar troski o biologiczną i intelektualną kondycję młodego pokolenia. Bardzo istotnym problemem była kwestia właściwego fizycznego wychowania dziewcząt. Niniejszy artykuł zawiera kilka refleksji na temat stanu zdrowia i higieny osobistej dziewcząt i młodych kobiet. Problem ten niewątpliwie wymaga szczegółowych, interdyscyplinarnych i komparatystycznych badań. Toteż poniższy szkic jest jedynie próbą zwrócenia uwagi na interesujący obszar badawczy i zasygnalizowania wybranych problemów, godnych szerszej analizy. Skoncentrowałam przy tym się na wyższych warstwach społecznych, bowiem w rodzinach z nieelitarnych grup jakość życia codziennego, w tym stan zdrowia i higieny, drastycznie odbiegał od zaleceń specjalistów i był nieporównywalny z realiami życia w bogatych i średniozamożnych środowiskach. Problem stanu zdrowia i higieny w rodzinach robotniczych i chłopskich, w tym warunków życia dziewcząt i kobiet, wymaga osobnego studium. Z uwagi na obszerność tematu za główny cel rozważań w zakresie źródeł postulatywnych przyjęto omówienie wątku, dotyczącego propagowania wychowania dziewcząt mającego zapewnić im właściwy stan zdrowia i tężyzny fizycznej, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w okresie adolescencji i dorosłości, co dla większości specjalistów było najważniejszym elementem przygotowującym do funkcji prokreacyjnej. Zwrócono uwagę na zalecenia specjalistów, pojawiające się na łamach czasopiśmiennictwa lekarskiego, głównie z obszaru Królestwa Polskiego, a więc Medycyny, Kroniki Lekarskiej, a przede wszystkim koncentrującego się na sprawach sanitarno-higienicznych Zdrowia. Interesujące są także refleksje lekarzy, publikowane w Sterze czy Czystości. W obszarze stanu rzeczywistego przedstawiono wybrane informacje zawarte w przekazach pamiętnikarskich, w poradnikach dla kobiet, prasie i kalendarzach. W XIX w., a szczególnie w jego drugiej połowie, lekarze i higieniści zwracali uwagę na konieczność poprawy zdrowia i kondycji polskiego społeczeństwa. Niewłaściwe nawyki, niezdrowy styl życia, niehigieniczne warunki codziennej egzystencji dotyczyły, choć w różnym stopniu, każdej grupy społecznej. O ile jednak w przypadku niższych grup społecznych bieda i fatalne warunki bytowania utrudniały realizację nowych zasad dbałości o zdrowie i higienę, o tyle w wyższych kręgach głównym utrudnieniem w szerokim rozpowszechnieniu nowych, prozdrowotnych i prohigienicznych haseł były uprzedzenia natury obyczajowej. Doskonale widać to właśnie w przypadku prób upowszechniania nowych wzorców w zakresie zdrowia i higieny dziewcząt i młodych kobiet. Nowe zalecenia specjalistów dotyczące zdrowia, higieny, sposobów odżywiania, strojów, ruchu na świeżym powietrzu, gimnastyki często spotykały się z krytyką odbiorców z kręgów ziemiaństwa i zamożnego mieszczaństwa. W ostatnich dekadach XIX w. widać pewną poprawę klimatu w zakresie recepcji nowych haseł, ale nadal niełatwo było przedrzeć się przez mur obojętności; częstokroć ustalone od pokoleń sposoby troski o zdrowie dzieci były traktowane niemal dogmatycznie. W wielu rodzinach nie widziano potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian. Nie bez znaczenia była również niechęć, jaką często żywiono w stosunku do nieznanych sobie bezpośrednio osób. Zaufaniem obdarzano często wyłącznie lekarza opiekującego się rodziną, czasem względy snobistyczne przesłaniały rzeczywiste kwalifikacje. Popularność rozmaitych poradników, w tym prac poświęconych sprawom zdrowia i higieny wzrosła w okresie pauperyzacji znacznej części społeczeństwa polskiego, kiedy duża grupa kobiet zmuszona była do samodzielnej opieki nad rodziną, co z kolei obligowało nie mające często właściwego przygotowania do tych zadań kobiety do zdobywania niezbędnej wiedzy [1]. Jednocześnie ogólnoeuropejskie trendy w spoj rzeniu na rolę i miejsce dziecka zmuszały poniekąd do rewizji poglądów na metody i cele wychowania młodego pokolenia. Ważnym elementem w praktycznym przełożeniu najnowszych osiągnięć naukowych na potrzeby przeciętnej jednostki były artykuły lekarzy zamieszczane w poczytnych dziennikach czy tygodnikach. Artykuły te stanowiły często fragmenty publikowanych później zwartych prac. Prasa była z reguły łatwiej dostępna niż wydawnictwa książkowe, nierzadko również czytelnicy sięgali do artykułów dotyczących higieny i zdrowia niejako przy okazji lektury zasadniczych działów czasopisma. Próby włączenia tematyki prozdrowotnej w orbitę zainteresowań czytelników widać w większości czaso-

3 Zdrowie i higiena dziewcząt i młodych kobiet na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 139 pism krajowych i regionalnych 1. W prasie pojawiały się również reklamy wydawanych popularnych poradników medycznych czy środków wspomagających, dostępnych w aptekach czy składach aptecznych. Do najpopularniejszych preparatów wzmacniających i pobudzających apetyt należały: Serravallo wino chinowe z żelazem, Ferrophosphat, Liquor Mangano Ferri Peptonati, Hematogen doktora Hommela, proszek fosforowo-pszenny, lecytyna Clina 2. Wiele z nich podawano dorastającym dziewczętom w celu zapobiegania anemii. Odbiorcami popularnych poradników i artykułów w prasie były przede wszystkim kobiety. Zmiany w spojrzeniu na rolę matki sprawiły, że coraz częściej zwracano się do niej jako do świadomego odbiorcy i najbliższego współpracownika lekarza. W książkach, broszurach i prasie adresowanych do matek podkreślano konieczność merytorycznego przygotowania się do prawidłowego, świadomego i wszechstronnego wychowania młodego pokolenia. Szczególnie istotne były próby poprawy warunków higieniczno-zdrowotnych. Od kobiet oczekiwano także znajomości podstaw fizjologii, a przede wszystkim elementarnych zasad higieny. Należy także podkreślić, że w drugiej połowie, a zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu XIX w., niektóre ziemianki na podstawie własnych doświadczeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa i wychowaniem dzieci zabierały głos w publicznej dyskusji na temat miejsca kobiety w przestrzeni życia domowego, hierarchii rodziny, statusu dziecka, podniesienia poziomu codziennego życia, zachęcane przez redaktorów popularnych gazet i czasopism czy pedagogów, jak choćby Anielę Szycównę 3. Kobiety wypowiadały się na łamach prasy, odwiedzały i komentowały wystawy i odczyty, wreszcie jak Karolina Nakwaska, Anastazja z Jełowickich Dzieduszycka, Waleria z Malletskich 1. v. Morzkowska, 2. v. Marrene, Maria Kleniewska, Zofia Kowerska, Anna z Działyńskich Potocka, pisały poradniki poświęcone zdrowiu i higienie, wychowaniu dzieci, relacjom małżeńskim, organizacji domowej przestrzeni [2]. Miały świadomość potrzeby zmian, dostosowania stylu życia czy relacji wewnątrzrodzinnych do społeczno-ekonomicznych wymogów epoki, przy czym zamierzeniem ich było zachęcenie do unowocześnienia stylu życia i mentalności czytelniczek niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Zabierając głos w dyskusji na forum publicznym kobiety stawały się quasi ekspertami. Większość z nich deklarowała się jako obrończynie tradycyjnego porządku, w którym religia i paternalistyczna hierarchia rodziny były kodem porządkującym [3], ale propagując idee odpowiedzialnego, pełnego udziału w życiu rodzinnym podejmowały próbę unowocześnienia tej 1 Zob. m.in.: Bluszcz, Gazeta Świąteczna, Tygodnik Mód i Powieści, Świat Kobiecy, Rodzina i Szkoła, Dobra Gospodyni, Dziennik Domowy, Głos, Bluszcz, Dziecko, Tydzień piotrkowski. 2 Reklamy na początku XX w. w Przeglądzie Lekarskim, Medycynie, Zdrowiu. 3 Zob. korespondencję w Archiwum Państwowym w Łodzi, Archiwum K. Walewskiego z Tubądzina, sygn. 86, s Por. Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, sygn. II/87 plik 1, s i n. części kultury życia codziennego, która pozostawała domeną kobiety 4. Cenną pracą dotyczącą wychowania dzieci była zwłaszcza praca ziemianki z Królestwa Zofii Kowerskiej pt. O wychowaniu macierzyńskim, nagrodzona na konkursie Bluszczu w 1879 r., wydana w latach 1881 i W zakresie wzorców obyczajowych Kowerska opierała się na tradycyjnym modelu, nowatorskie były natomiast jej poglądy w zakresie szeroko rozumianego wychowania fizycznego, dotyczące także dziewcząt. Właściwa troska matek o zdrowie i higienę dorastających córek była ważnym elementem nowego wzorca wychowania w środowisku rodzinnym. Prócz doraźnych rezultatów miała przynieść długofalowe korzyści, nie tylko w kontekście poprawy stanu zdrowia młodego pokolenia, ale także podniesienia świadomości zdrowotnej i higienicznej. Specjaliści zgodnie bowiem uważali, że to właśnie od kobiet zależy to, czy nowe zalecenia zostaną wprowadzone w czyn. Matka przekazywać miała dorastającym córkom także wiedzę dotyczącą problematyki zdrowia i higieny. Karolina Nakwaska, autorka popularnego wśród ziemianek poradnika Dwór wiejski... zaznaczała w drugim wydaniu książki, że do ponownego wydania pracy zachęciły ją zgłaszania się księgarzy z różnych stron kraju. Autorka we wstępie pisała, że najlepszą nagrodą dla jej przedsięwzięcia będzie, jeżeli czuła matka ukochanej córce do wyprawy doda mój skromny Dwór Wiejski, jako użytecznego przewodnika w początkującem gospodarstwie [4]. Kwestiom higieny poświęcono obszerne części poradnika 5. Mimo powolnej poprawy w zakresie zdrowia i higieny w wyższych kręgach społecznych w kolejnych dekadach XIX w. sytuacja w tej dziedzinie pozostawiała wiele do życzenia. Jeśli chodzi o kondycję dzieci i młodzieży, to z pewnością bardziej korzystne warunki rozwoju fizycznego mieli chłopcy, którym pozostawiano więcej swobody, wyrażającej się chociażby w możliwościach swobodnych zabaw na świeżym powietrzu, kąpieli w rzekach i stawach, swobodniejszych strojach. W wielu rodzinach dziewczęta w okresie adolescencji przestawały korzystać ze swobody, a konieczność poddania się konwenansom określała także ramy zachowań, które bezpośrednio wpływały na stan zdrowia i higieny. Zdaniem autorów poradników i artykułów w prasie był to wpływ zdecydowanie niekorzystny. W 1874 r. w poradniku Kilka myśli o wychowaniu i wy- 4 Pisanie poradników przez reprezentantki ziemiaństwa było tym istotniejsze, że w wielu wypadkach mówić można o hermetyczności tego środowiska, budowaniu dystansu wobec osób spoza niego, czasem nieufności i niechęci do zaleceń lekarzy czy pedagogów. Pisząc o problemach higienicznozdrowotnych i pedagogicznych ziemianki łączyły metody zalecane przez współczesnych specjalistów ze starymi, wypróbowanymi sposobami, przekazanymi przez poprzednie pokolenia, co uwiarygodniało ich zalecenia wśród czytelniczek. 5 Należy podkreślić, że w rodzinach ziemiańskich zwyczaj przekazywania córkom przez matki wiedzy dotyczącej kwestii zdrowotnych i higienicznych miał długą tradycję, co wynikało ze zwyczaju gromadzenia informacji o tematyce higienicznej i medycznej, spisywania receptur, samodzielnego wykonywania preparatów ziołowych, które stosowano w celach leczniczych i higienicznych.

4 140 Aneta Bołdyrew kształceniu niewiast naszych ziemianka i publicystka pedagogiczna Anastazja Dzieduszycka (autorka m.in. także innych poczytnych poradników: Gawędy matki, wyd. 1872, Książka młodej kobiety, wyd. 1881, Listy nauczycielki, wyd. 1883) pisała, że słabość i niedołężność kobiety jest owocem sztucznym niewłaściwego wychowania. Doprowadziło to do sytuacji, w której kobieta wykwintna wszelkie zajęcia około rodziny obcym musiała powierzyć dłoniom, bo jej ramiona uginają się pod ciężarem dziecka własnego, bo ona powiewu rodzinnego powietrza znieść nie może [5]. Konkluzja Dzieduszyckiej była znamienna, bowiem wszyscy autorzy, niezależnie od światopoglądu i pochodzenia społecznego zwracali uwagę na dwa aspekty kondycji dziewcząt niekorzystnego wpływu wychowania, powodującego wątłość czy wręcz zniedołężniałość młodych kobiet, co z kolei przekładało się na to, iż nie były one w stanie w należyty sposób pełnić roli matki. Problem ten był szczególnie eksponowany na przełomie XIX i XX w., co było konsekwencją popularyzacji haseł o konieczności troski o biologiczną kondycję rasy ludzkiej. Wychowanie dziewczęcia miało zapewnić mu prawidłowy rozwój psychofizyczny, co zdaniem większości specjalistów miało być podporządkowane celowi reproduktywnemu i wypełnieniu przyszłych zadań w rodzinie. Pisząc w 1913 r. na łamach Zdrowia o fizycznym wychowaniu młodych dziewcząt zaznaczano: Z punktu widzenia hygieny rasy jeden jest tylko cel wychowania zdrowych i normalnych dziewcząt: oto wychowanie uzdolniające do spełnienia obowiązków żony i matki. Lekarze upatrywali w odpowiedniej kondycji dziewcząt i młodych kobiet antidotum na problemy wieku nerwowego : Nerwowości i wątłości współczesnego pokolenia możemy zapobiegać jedynie skutecznie przez racyonalne wychowanie dziewcząt. Nerwowe matki rodzą nerwowe dzieci [6]. W podobny sposób o konsekwencjach niewłaściwego stanu zdrowia i higieny dziewcząt i kobiet pisały także autorki popularnych poradników, krytykując tradycyjny system wychowania, obowiązujący w środowiskach ziemiańskich i burżuazyjnych. Zofia Kowerska pisała o konieczności zmian w wychowaniu dziewcząt, poprawy kondycji w związku z przygotowaniem kobiety do roli matki: Brak zdrowia nie pozwala kobietom wydawać na świat dzieci zdrowych. Pragmatycznie wskazywała jednocześnie na inne zalety troski o zdrowie dorastającej dziewczyny, mianowicie powodzenie na rynku matrymonialnym. Dopiero przełom XIX i XX w. przyniósł zmianę stosunku do zdrowia i kondycji dziewcząt i kobiet, które stały się celem samym w sobie, służąc kobiecie nie jako potencjalnej matce, ale jej samej, jako autonomicznej i samodzielnej jednostce. Środowisko feministyczne apelowało o poprawienie kondycji młodych kobiet, by łatwiej było im brać aktywny udział w życiu publicznym i walczyć o pozycję w społeczeństwie [7, 8]. Już w pierwszej połowie XIX w. podnoszono kwestię wychowania fizycznego dziewcząt w aspekcie higienicznym i zdrowotnym; w drugiej połowie stulecia problem ten był stałym przedmiotem zainteresowania specjalistów i propagatorów nowego stylu życia. W czasopismach lekarskich i higienicznych, w prasie kobiecej, w poradnikach i kalendarzach podkreślano znaczenie ruchu dla dziewcząt, pisano, że potrzeby zmian w tym zakresie są ogromne. W dużej części rodzin aktywność fizyczna młodej dziewczyny ograniczała się do krótkich spacerów w towarzystwie guwernantki i nauki tańca. Panienka wychowująca się w domu za całą rozrywkę ma zwykle przechadzkę z nauczycielką lub matką. To za mało [9]. A. Szycówna pisała o dziewczętach na pensji żeńskiej: dla większości pójście na pensyę i powrót do domu stanowiły jedyną sposobność użycia świeżego powietrza. Były i dziewczęta, które mieszkały w budynku, w którym mieściła się pensja i nie odbywały żadnych przechadzek, naturalnie były to dziewczęta wątłe, anemiczne, zapadające często na zdrowiu [10]. Jeszcze w przededniu I wojny zdecydowana większość dorastających dziewcząt nie była dostatecznie sprawna fizycznie, a ich sylwetki pozostawiały wiele do życzenia 6. Irena Krzywicka wspominała, że wśród jej koleżanek wiele było dziewcząt rozlazłych, otyłych, krościatych, anemicznych. Była to epoka przed-sportowa, przed-powszechnie-urlopowa, tak że biedaczki często nigdy nosa nie wychylały z miasta, a jeżeli jeździły do jakichś uzdrowisk, to i tam prowadziły życie miejskie. Tylko córki ziemiańskie miały zdrowe cery i jędrne ciała, ale i to nie zawsze [11]. Rzeczywiście, w niektórych rodzinach ziemiańskich dziewczęta dzięki konnej jeździe, swobodnym zabawom i grom oraz gimnastyce na świeżym powietrzu, dalekim spacerom cieszyły się dobrą kondycją. W takich warunkach wychowywała się np. urodzona w 1872 r. Zofia z Grabskich Kirkor- Kiedroniowa, która pisała: Jako kilkunastoletnia dziewczynka uczyłam się fechtować i strzelać, ale na pierwszym planie była konna jazda i powożenie [12]. Do dziesiątego roku życia mieszkała w majątku rodziców w Borowie nad Bzurą koło Łowicza, później, po rozpoczęciu nauki na warszawskiej pensji, okresem swobody były spędzane w rodzinnym majątku wakacje. Lekarze zwracali uwagę, że młode dziewczęta powinny jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu i zażywać ruchu, który zapewni im czerstwość, siłę i zdrowie. Pływanie czy jazda konna miały sprzyjać szczególnie zdrowiu panien od 13 do 17 lat, w których zaczynają się rozwijać zewnętrzne oznaki dojrzałości, i u których nie ma jeszcze menstruacji, przechadzki, skakanie przez sznur czy tańce dobre były dla dziewczęcia w każdym okresie zapewniając właściwy rozwój najważniejszych części ciała kobiety [13]. Pisano, że dziewczętom i kobietom potrzebne są ćwiczenia rąk, ramion i palców, by wzmocnić mięśnie zmęczone robótkami ręcznymi. Mimo zatrudnień gospodarskich należało codziennie przeznaczyć od kwadransa do półgodziny 6 Opierając się na wynikach badań zachodnioeuropejskich specjalistów W. Popiel podawał, że przeciętna waga ciała dziewcząt i kobiet wynosi: w wieku 10 lat ok. 23,5 kg, w wieku 13 lat ok. 33 kg, w wieku 15 lat ok. 41 kg, w wieku 18 lat ok. 51 kg, w wieku 20 lat ok. 53 kg, w wieku 25 lat ok. 54 kg, w wieku 30 lat ok. 55 kg.

5 Zdrowie i higiena dziewcząt i młodych kobiet na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 141 na ćwiczenia ruchowe. W poradniku gimnastycznym dla kobiet z 1859 r. zalecano, by wykonywać je przy akompaniamencie muzyki, najlepiej granej przez matkę, tak by gimnastyka wiązała się z doznaniami estetycznymi, a jednocześnie była czasem przyjemności i relaksu i dla córek, i dla matki [14]. Od pierwszych lat istnienia pisma problem zdrowia, higieny, ruchu fizycznego dziewcząt pojawiał się także na łamach Przeglądu Pedagogicznego. Od lat 70. w poradnikach i prasie propagowano zabawy ruchowe już dla małych dzieci, niezależnie od płci, pisano, by jak najwięcej zabaw odbywało się spontanicznie, tak by dzieci nie czuły się skrępowane konwenansami. Za szczególnie ważne uznawano zabawy z rówieśnikami, bo prócz rozrywki i ruchu stwarzały okazję do nauki współżycia w grupie. Podkreślano, że w przypadku dziewcząt takie zasady należy kontynuować również w okresie dorastania [15]. Jednocześnie nadal podkreślano potrzebę kontrolowania bawiących się dzieci przez matkę, by nie zachowywały się nieobyczajnie ; przypominano, że zabawy powinny nie kolidować z płcią dziecka, bowiem gry chłopców powinny przeważnie uwzględniać siłę, energię, bystrość rozumu, a dziewcząt, miłe ruchy, głębokość uczucia i pewną fantazyję. W pismach teoretyków zakres swobody nie był jednak mały. Hippika, krokiet, tenis, kręgle, palant, wolant, puszczanie latawca, wyścigi, ślepa babka, jazda na rowerze, gry w piłkę, zabawy na ślizgawce, zabawy na śniegu (lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami), jazda konna, pływanie i wioślarstwo u schyłku XIX w. były polecane dla obu płci; tylko szczudła, świetne dla chłopców, uważano za niestosowne dla dziewcząt. Propagując gimnastykę i sport w wychowaniu dziewcząt odwoływano się często do ustaleń zachodnioeuropejskich specjalistów. U schyłku XIX w. w coraz powszechniejszym już przekonaniu wykształconej części społeczeństwa sport zaczął być uważany za integralny składnik higieny w wychowaniu dziewcząt. Pod koniec XIX w. zaczęły powstawać zakłady gimnastyczne dla dziewcząt i kobiet w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Oddziały kobiece zakładano również przy gniazdach Sokoła. W 1906 r. w Warszawie powołano pierwszą kobiecą organizację gimnastyczną pod nazwą Grażyna, w tym samym roku powstało Towarzystwo Popierania Rozwoju Fizycznego Kobiet i Dzieci oraz Towarzystwo Kolonii Letnich dla Kobiet Pracujących. I chociaż rola organizacji gimnastycznych w rozwoju wychowania fizycznego kobiet i dziewcząt jest znacząca, w większości korzystały z nich tylko kobiety z dużych miast, rekrutujące się z zamożnych i wykształconych grup ludności, choć i w tych grupach przeszkodą w szerokim upowszechnianiu nowych zasad były względy obyczajowe. Zorganizowany ruch na rzecz kultury fizycznej kobiet w większym stopniu stał się egalitarnym dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Przed pierwszą wojną światową nadal najistotniejszą funkcję w rekreacji i sporcie dziewcząt odgrywały ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane w domu, podczas spacerów oraz sezonowych wyjazdów. Mimo że w wielu domach z nieufnością podchodzono do zaleceń entuzjastów dziewczęcej gimnastyki i sportu, nowe wzorce zyskiwały jednak powoli zwolenników. Urodzona w 1882 r. Maria Łozińska wspominając dzieciństwo, którego znaczną część spędziła we Lwowie pisała, że ojciec zapisał ją i jej siostrę na zajęcia sportowe do Sokoła. Byłyśmy pierwszymi panienkami z towarzystwa uczęszczającymi na lekcje gimnastyki do Sokoła w latach Pamiętnikarka jako kilkuletnie dziecko, a później nastoletnia panienka pływała ojciec wynajmował czasami basen i uczył córki pływania. Rodzina miała także własny kort tenisowy, na którym zimą urządzano ślizgawkę [16]. Warszawianka Helena Duninówna u schyłku XIX w. wraz z bratem chodziła na zajęcia z gimnastyki do zakładu Heleny Kuczalskiej. Wywoływało to liczne obawy przyjaciółek matki dzieci o niestosowność takich poczynań w przypadku dziewczynki [17]. Mimo wątpliwości, a często i niechęci warszawskiego towarzystwa wobec inicjatywy Heleny Kuczalskiej i jej podobnych pionierów matka Duninówny konsekwentnie dbała o to, by dzieci systematycznie uczestniczyły w lubianych przez siebie zajęciach. Mamusia idzie z biegiem czasu, mamusia jest postępowa! wspominała dumna z postawy matki pamiętnikarka. Zajęcia gimnastyczne łączono z zabawami, a w czasie karnawału urządzano zabawę kostiumową. Do tego samego zakładu uczęszczały Maria i Hanna Gebethnerówny. Ich brat Jan wspominał w pamiętniku, że taki sposób wychowania dzieci łączący zabawę z gimnastyką był zupełną nowością w Warszawie, opisywaną w 1899 r. w prasie codziennej [18]. Wszystkie dzieci Gebethnerów były wysportowane, dziewczęta prócz uprawiania gimnastyki chodziły systematycznie na ślizgawkę. Jazda na łyżwach była zresztą jedną z najbardziej rozpowszechnionych rozrywek wśród dziewcząt. Ważnym czynnikiem, wpływającym na kondycję młodego pokolenia były rodzinne wyjazdy. Miejsce wypoczynku było uzależnione przede wszystkim od statusu finansowego, najbogatsi wyjeżdżali do modnych zagranicznych kurortów. Rodziny z kręgów burżuazji i ziemiaństwa Królestwa Polskiego, Galicji i Wielkopolski bywały np. w Wiesbaden, Merano, Marienbadzie, Warmkelt, Salzbrun, Ems [19, 20]. Popularyzacja turystyki w drugiej połowie XIX w. sprawiła, że liczba wyjeżdżających na letni wypoczynek rodzin systematycznie wzrastała. Gorzej sytuowani nie mogli pozwolić sobie na pobyt w renomowanych uzdrowiskach we Francji, Włoszech i Niemczech. Toteż w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. wzrastała popularność polskich miejscowości uzdrowiskowych, choćby Nałęczowa, Rabki, Krynicy i Zakopanego. Chętnie wyjeżdżano nad Bałtyk, np. do Kołobrzegu czy Sopotu [21]. Potrzeba letniego odpoczynku odczuwana była szczególnie przez ludność miejską, dla której kontakt z przyrodą były przeciwwagą dla życia w przemysłowym mieście. Ceniony był zapewniający stosunkowo dużą swobodę, także dziewczętom, odpoczynek u krewnych w ziemiańskim dworze czy na podmiejskich letniskach. Taka wilegiatura dostępna była dla mniej zamożnego mieszczaństwa. W ostatnich dekadach XIX w. w wizerunek idealnej matki wpisany był obo-

6 142 Aneta Bołdyrew wiązek zorganizowania kanikuły dla dzieci, zapewnienia im różnorodnych atrakcji. Nierzadko zdarzało się, że matka zabierała na wyjazd, służący głównie jej odpoczynkowi czy regeneracji zdrowia, dorastające córki. Wydaje się jednak, że głównym celem takich wyjazdów w przypadku dziewcząt było raczej nawiązanie kontaktów towarzyskich i zdobycie ogłady, ale pobyt w miejscowościach uzdrowiskowych sprzyjał ich zdrowiu. Najważniejsze w tym zakresie było z pewnością urządzanie rodzinnych wyjazdów, w czasie których dzieci i młodzież mogły swobodnie spędzać czas na łonie natury. Niektóre rodziny przez kilka lat z rzędu wynajmowały na czas wakacji dom w Zakopanem, kiedy rozpowszechniło się przekonanie o klimatycznych wartościach stolicy Podhala, po odkryciu jej leczniczych zalet przez Tytusa Chałubińskiego. Na przełomie XIX i XX w. coraz więcej entuzjastów zdobywały wędrówki po tatrzańskich szlakach. Uczestniczyły w nich również dziewczęta, jak np. wspomniane Maria i Hanna Gebethnerówny. Na początku XX w. dziewczęta z ojcem i bratem odbyły szereg wycieczek na liczące ok m szczyty Tatr. Jan Gebethner wspominał także wyprawę pod opieką zaprzyjaźnionego z rodziną słynnego tatrzańskiego przewodnika Klimka Bachledy, w czasie której wraz z siostrami przeszli od Bystrego (część Zakopanego koło Jaszczurówki) przez Zawrat do Morskiego Oka. Kilkunastoletnie dzieci chętnie brały udział w długich i niełatwych wędrówkach, co świadczy o silnej kondycji i sprawności. Również pobyt nad morzem był okazją dla dzieci do aktywności fizycznej, choć nie zawsze budziło to pełną akceptację rodziców. Ziemianka z Wielkopolski, będąc w 1894 r. ze swymi dziećmi w Kołobrzegu pisała, że jej kilkunastoletnie córki chętnie wchodziły do morza, bawiły się na plaży piłką, uczyły się gry w tenisa. Biegają, są pełne życia, wesołe, szybko się opalają. Będzie mi wstyd odwieźć je na pensję: wyglądają niczym wieśniaczki czy Cyganki, a jak od słońca psuje się cera! Moje córki są jednak zbyt żywe i ruchliwe, a także bardzo nieuważne, i nie chce się im naturalnie chronić twarzy i rąk przed działaniem słońca, mimo że mają letnie parasolki oraz kostiumy kąpielowe typu marynarskiego [22]. Matka liczyła, że przed powrotem na pensję zdoła rozjaśnić cerę dziewcząt zsiadłym mlekiem i plasterkami świeżych ogórków. Aktywność fizyczną dziewcząt i młodych kobiet ograniczały często konwenanse, ale także, w dosłownym znaczeniu, strój. Stroje dla dziewcząt i kobiet, będąc mechanicznym odwzorowaniem mody, nie mogły być wygodne i użyteczne. W poradnikach w drugiej połowie XIX w. niezmiennie podkreślano konieczność wprowadzenia zmian przede wszystkim w strojach dziewczęcych. Lekarze, społecznicy, pedagodzy wydali walkę matkom strojącym swe córki jak lalki, nie zwracając uwagi na szkodliwość krępujących ciało części garderoby. Należało unikać wszystkich elementów stroju, które nadmiernie uciskały ciało: ciasnych kołnierzy, pasków lub rzemieni, podwiązek, ciasnego obuwia z wąskimi podeszwami i wysokimi obcasami. Oczywiście największą krytykę budziły gorsety [23, 24]. H. Wernic pisał: Niedorzeczne przedwczesne sznurowanie dziewczynek przysparza tylko ilość wątłych, słabowitych kobiet [25]. O szkodliwości gorsetu i wywoływanych przez noszenie go chorobach i wadach rozwojowych pisano w fachowym czasopiśmiennictwie lekarskim, pedagogicznym, w prasie kobiecej, w poradnikach dla matek [26, 27]. Zalecenia specjalistów jednak bagatelizowano; dla większości kobiet w końcu XIX w. było oczywiste, że córka będzie nosić gorset. Producenci próbowali dostosować się do nowych warunków, reklamując w prasie swe wyroby jako odpowiadające wymogom lekarzy. W 1892 r. w Tygodniku Ilustrowanym jako sensacyjną nowość przedstawiano elastyczny, ale nie gumowy, gorset Pabsta. W 1905 r. w Kraju do kupna swych produktów zachęcała klientki Specjalna fabryka gorsetów nieszkodliwych Hygiena z Warszawy. Walenty Miklaszewki, lekarz, antropolog i publicysta krytykował strój dorastających dziewcząt i młodych kobiet w artykułach, wydawanych na początku XX w. na łamach Steru i Czystości. Miklaszewski krytykował strój kobiety za to, że spełniać miał tylko funkcje estetyczne, miał pomóc kobiecie podobać się mężczyźnie, co uważał za niemoralne, budzące płochość, poniżenie, pustkę życia. Upodobaniom polskich kobiet do strojów przeciwstawiał amatorki sportowego stylu życia na zachodzie Europy, pisał o rowerzystkach, w skromnych i wygodnych strojach. Równie wiele uwagi poświęcano problemowi pożywienia dorastających dziewcząt. Zmieniały się w tym względzie zalecenia specjalistów, w pierwszej połowie XIX w. zalecając ostrożność w wyborze i ilości pokarmów w dziecięcym jadłospisie przekonywano do ograniczania ilości pokarmów białkowych pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsa. Wyznawano zasadę, że mięso ma niekorzystny wpływ na rozwój dzieci i preferowano pokarmy roślinne i mączne. Dieta ta spełniała szczególną rolę w żywieniu dziewcząt aż do okresu dojrzałości. Uważano, że pokarmy roślinne mają wielki wpływ na delikatność i białość płci, co było tym istotniejsze, że jak twierdzono, dziewczęcy układ ciała jest delikatniejszy i słabszy [28]. Za najpożywniejsze uchodziło mięso pieczone, uważano natomiast, że gotowane mięso nie dość, że wywołuje niestrawności, to w dodatku nie ma żadnej wartości, bo wszystka w bulion przechodzi. Autorzy poradników zalecali, by nie podawać dzieciom tłustego mięsa (w szczególności gęsi, kaczek, wieprzowiny), a także tłustych ryb i potraw smażonych w dużej ilości tłuszczu. W wielu domach kilkuletnim dzieciom i dorastającej młodzieży nie podawano jednak mięsa częściej niż raz w tygodniu w przeświadczeniu, iż w większych ilościach szkodzi ono zdrowiu dzieci. Teodor Tripplin podawał, że dziewczęta i kobiety powinny zadowolić się pokarmami dziecięcia. [...] W czasie w którym panienka dojrzewa i staje się panną, nie trzeba ani podniecać pokarmami, ani też osłabiać. Zastrzegał jednak, że jeśliby się dołączyła do tego stanu bladaczka, wówczas koniecznem jest żywienie obfite i wzmacniające. Za szczególnie pożywne uważano rosoły; niekiedy zalecano podawanie ich nawet trzy razy dziennie. Karo-

7 Zdrowie i higiena dziewcząt i młodych kobiet na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w. 143 lina Nakwaska zalecała, by dodawać do nich samodzielnie przygotowaną w domu mąkę ziemniaczaną, lżej strawną i zdrowszą. Z kolei obecną w wielu domach modę oszczędnego żywienia dzieci krytykowała Anna z Działyńskich Potocka, która za niewłaściwe uważała podawanie dzieciom zbyt małej ilości warzyw i owoców, nabiału, a przede wszystkim mięsa [29]. Jednocześnie przestrzegano przed podawaniem pokarmów, które mogły wywoływać nadmierne podniecenie i sprzyjać miały onanizmowi. Moraliści zalecali, by nie dawać dzieciom obfitych i wykwintnych posiłków, przede wszystkim dużej ilości mięsa, a także tłustych ciast, potraw doprawionych przyprawami korzennymi, mocnej herbaty i kawy oraz alkoholu pod jakąkolwiek postacią. Włączenie do diety dziecka takich pokarmów i napojów miało prowadzić do powstania u dzieci skłonności do uporu, kłótliwości, lubieżności, a nade wszystko zbrodni samogwałtu. S. Kneipp do środków pobudzających zaliczał także czekoladę, sól, pietruszkę, sałatę, jajka; zalecał także całkowite wyeliminowanie z diety dziecka mięsa i zastąpienie go potrawami mącznymi [30]. W odniesieniu do dorastających dziewcząt B. Rosenblum przestrzegał, iż zbyt ciepłe i nadmiernie przyprawione, zwłaszcza korzennymi przyprawami potrawy przyczyniają się do moralnego zepsucia, do zawczesnego obudzenia dojrzałości płciowej, a tem samem do wczesnego zestarzenia się. Dlatego zalecał unikanie wszelkich przypraw i korzeni, czokolady, a nawet w zbytnich ilościach herbaty i kawy [31]. Na przełomie XIX i XX w. w wielu rodzinach zaczęto podawać dzieciom i młodzieży obu płci więcej warzyw i owoców, także surowych, wcześniej uważanych za szkodliwe. W praktyce pożywienie dziewcząt wyglądało bardzo różnie, podobnie jak sylwetki młodych panien. Część dziewcząt przy pomocy gorsetu maskowała nadmierną tuszę, część z powodu niewłaściwej diety cierpiała na anemię. Udzielająca w Warszawie w latach 20. XX w. korepetycji młoda Irena Goldberg, przyszła Krzywicka, wspominała, że jej podopieczna, młoda hrabianka z zamożnej rodziny, nie mogła skupić uwagi, była bowiem senna z głodu. Nie mógł to być rezultat kryzysu (hrabiostwo mieli wielkie dobra), tylko po prostu skąpstwa i obojętności. Przypadki anemicznych dziewcząt wywoływały wielki, wręcz histeryczny lęk specjalistów w całej Europie 7, w wielu publikacjach pisano o blednicy, rozumiejąc pod tym pojęciem zarówno niedokrwistość z powodu niskiego poziomu hemoglobiny, jak i niedoborów żelaza; szukano także pozamedycznych przyczyn niedokrwistości, jak masturbacja, nadmierna emocjonalność czy prowadzenie zbyt aktywnego trybu życia [32]. Zalecano wówczas przede wszystkim spożywanie obfitych i kalorycznych posiłków. Blednicę przypisywano 7 J. Funk w 1899 r. pisał: Blednica [...] powstaje na tle usposobienia rodzinnego. Osobniki żeńskie całych rodzin, z pokolenia w pokolenie, okazują skłonność do zapadania na blednicę. Widywałem niejednokrotnie seryę blednic u wszystkich lub kilku sióstr, i to niekiedy w całej grupie blisko spokrewnionych rodzin. często nazbyt pochopnie a priori młodym dziewczętom, zwracając uwagę na jej fatalne konsekwencje z uwagi na wpływ na przyszłe potomstwo. W podobnym tonie wypowiadali się autorzy poradników. Z. Kowerska pisała: Wpływ bladaczki, którą wszystkie, z małemi wyjątkami, przechodzimy, fizyologowie uważają za niesłychanie zgubny dla rozwoju, zarówno fizycznego, jak umysłowego przyszłych pokoleń. Niepokój lekarzy budził także w ogóle okres dojrzewania dziewcząt. Oceniano, że łączy się on nierzadko z dolegliwościami psychicznymi. W kategoriach zagrożenia dla zdrowia pisano o menstruacji dziewcząt; zaznaczano, iż miesiączkowanie często powoduje neurozę [33]. Z jednej strony pisano o nadpobudliwości w czasie miesiączki, z drugiej podkreślano, że nieregularne miesiączki u młodych dziewcząt także stanowią problem. W prasie lekarskiej i higienicznej pisano o fatalnym wpływie dojrzewania na stan wzroku dziewcząt, bóle głowy, nerwowość, neurastenię, histerię, epilepsję, pląsawicę. Takie podejście środowiska lekarskiego do problemu dojrzewania dziewcząt nie ułatwiało racjonalizacji stosunku społeczeństwa do tego zjawiska, sprzyjało utrzymywaniu podszytej nieufnością obawy co do intelektualnych i emocjonalnych możliwości dziewcząt i kobiet, deprecjonowaniu ich w życiu publicznym. Istotnym tematem pojawiającym się w podręcznikach higienistów i lekarzy była kwestia osobistej higieny dorastających dziewcząt. W poradnikach przeznaczonych dla matek przedstawiano zasady pielęgnowania zdrowia i higieny dziewcząt w okresie dojrzewania. W XIX-wiecznych realiach nie dopuszczano możliwości pisania takich poradników bezpośrednio dla młodych dziewcząt. Dopiero matka w odpowiedniej formie, w wersji ocenzurowanej mogła zapoznać córkę z kwestiami związanymi ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania, dbałością o czystość w czasie menstruacji, a także pouczyć ją o właściwym celu narządów płciowych. Niełatwo było odejść od schematu, w którym matka uczyła dorastającą córkę zasad higieny. Jak wspominano, ważną rolę w popularyzowaniu nowych tendencji w zakresie zdrowia i higieny pełniły artykuły lekarzy zamieszczane w poczytnych dziennikach i tygodnikach, w których tworzono osobne działy poświęcone higienie. Wiele miejsca poświęcano kwestiom higieny w popularnych kalendarzach, np. wydawanych przez Lucynę Ćwierczakiewiczową. Innym sposobem upowszechniania nowych zasad higieny było organizowanie publicznych wystaw. Na pierwszej wystawie higienicznej w Warszawie w 1887 r. (pierwszej w tej części Europy, a czwartej na świecie, po Londynie, Berlinie i Brukseli) pokazywano ubrania, buty, łóżka, ławki szkolne, urządzenia gimnastyczne i sportowe i inne przedmioty przeznaczone dla dzieci i młodzieży. W 1896 r. urządzono drugą warszawską wystawę higieniczną. W prasie zamieszczano także relacje z wystaw odbywających się w innych krajach europejskich. Przyczyniało się to do poprawy świadomości higienicznej, a była to rzecz bezcenna, w związku z licznymi uprzedzeniami, dotyczącymi higieny osobistej.

8 144 Aneta Bołdyrew Przez dużą część XIX w. panowała nieufność wobec kąpieli, przekonanie o szkodliwości ciepłej wody, utożsamianie ciepłoty z lubieżnością. Wiele emocji wzbudzała nagość. Propagowanie nowych zasad higieny pociągało za sobą konieczność wpojenia przekonania nie tylko o dobroczynnym działaniu czystości dla zdrowia, ale również o nieszkodliwości moralnej codziennych ablucji. Konieczne stało się umoralnienie czystości. Temat higieny wkroczył do publicznej dyskusji stając się powszechnym przedmiotem rozważań [34]. Jeszcze w połowie XIX w. lekarze zwracali uwagę na dbanie o temperaturę wody, co było szczególnie ważne w przypadku młodych dziewcząt. Niejedno bowiem dziewczę niewłaściwym sposobem kąpania się grzeszy i nawet upada. Druga połowa XIX w. przyniosła powolne, ale widoczne zmiany w tym zakresie. Propagowane przez lekarzy, higienistów, popularyzatorów przekonanie o korzystnym znaczeniu czystości zaczęło zyskiwać akceptację w kręgach ziemiaństwa i bogatego ziemiaństwa. Częściej korzystano z kąpieli, upowszechniało się codzienne używanie mydła. Przestano je uważać za symbol luksusu i rekwizyt kokieterii, podobnie jak środki do czyszczenia zębów stało się nieodzownym narzędziem higieny i zdrowia. W wielu zamożnych domach w połowie XIX w. mydło należało do przedmiotów codziennego użytku, co widać w wykazach domowych rachunków rodzin ziemiańskich i inwentarzach mieszczańskich, gdzie wielokrotnie są wzmianki o jego zakupie. Posiadano również platerowane puszki do przechowywania mydła. W wyposażeniu pomieszczeń higienicznych były także zapasy kadzideł w proszku, a także najrozmaitszych szczotek i szczoteczek. Dużo uwagi poświęcano urodzie dziewcząt. W rodzinach arystokracji, ziemiaństwa i burżuazji kobiety przechowywały broszury, wycinki z prasy i własnoręcznie sporządzane notatki dotyczące pielęgnowania urody, później przekazywały je córkom. Dużo informacji o pielęgnowaniu urody zawierały także poradniki dobrych obyczajów. Problem metod, środków, urządzeń wykorzystywanych do dbania o higienę osobistą jest bardzo obszernym zagadnieniem, godnym odrębnych badań, dlatego w niniejszym artykule zaledwie zasygnalizowano kilka kwestii. Ostatnio o tym problemie szerzej pisała D. Fleming [35]. W drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. polscy lekarze, higieniści, pedagodzy nadali zdrowiu, higienie, tężyźnie fizycznej priorytetowe znaczenie nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także jako dobru zbiorowemu, warunkującemu przyszłość narodu. Podobne podejście do zdrowotności i higieny miało miejsce w tym czasie w całej Europie, ale w polskich realiach miało szczególne znaczenie. W realiach zaborowych w kategoriach społecznego imperatywu zaczęto traktować konieczność troski o właściwe wychowanie i sprawność fizyczną młodego pokolenia, uznanego za kapitał społeczeństwa, gwarancję przetrwania narodu. Zdrowie dziewcząt i młodych kobiet było ważnym, immanentnym elementem programu, postulowanego przez specjalistów, propagujących ideę, by patriotyzm wyrażać również poprzez podniesienie zdrowotności i higieny, w myśl hasła Ramię krzep, Ojczyźnie służ. Liczono, że nowe wzorce wpłyną także na styl życia, zmianę obyczajów dnia codziennego. Nowe zasady miały odwieść dziewczęta od prowadzenia siedzącego trybu życia, noszenia krępujących sylwetkę strojów, zachowania szczupłej sylwetki nie dzięki fizycznemu ruchowi, ale niewłaściwej diecie. Postęp cywilizacyjny umożliwił w znacznym stopniu rozpowszechnienie części podstawowych zaleceń higienicznych i zdrowotnych, ale uprzedzenia natury obyczajowej utrudniały w wielu środowiskach akceptację nowych haseł, zwłaszcza związanych z szeroko pojętą seksualnością. Znaczące zmiany w zakresie strojów, aktywności fizycznej, dbałości o sylwetkę, stosunku do higieny miały miejsce dopiero po I wojnie światowej. Piśmiennictwo 1. Bołdyrew A.: Hygiena polska, czyli o roli popularnych poradników medycznych w krzewieniu osiągnięć nauki w zakresie higieny i pielęgnacji zdrowia dzieci na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku. red. Płonka-Syroka Bożena, Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004, Bołdyrew A.: Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, Markiewiczowa H.: Wizerunek kobiety II połowy XIX wieku w prasie warszawskiej. red. Jakubiak Krzysztof, Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000, Nakwaska K.: Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym. I, Księgarnia Michelsena, Lipsk 1857, XIV- XV. 5. Dzieduszycka z Jełowieckich A.: Kilka myśli o wychowaniu i wykształceniu niewiast naszych. Gebethner i Wolff, Warszawa 1874, Chodecki W.: Gruber, Wychowanie dziewcząt i hygiena rasy. Zdrowie, 1913, 29, Budzińska-Tylicka J.: O konieczności zreformowania fizycznego wychowania dziewcząt. Ster, 1910, 4, Budzińska-Tylicka J.: O wychowaniu dziewcząt. Ster, 1910, 4, Kowerska Z.: O wychowaniu macierzyńskiem. Wydawnictwo M. Glücksberg, Warszawa 1881, Szyc A.: Udział kobiet w wychowaniu fizycznem i konieczność przygotowania się do tej roli. Zdrowie, 1904, 20, Krzywicka I.: Wyznania gorszycielki. Czytelnik, Warszawa 1995, Kirkor-Kiedroniowa z Grabskich Z.: Wspomnienia, I, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1986, Kosiński S.: Higiena dla panien. Przez... lekarza szpitala Starozakonnych w Suwałkach, Warszawa 1865, Wagner J.B.: Domowa gimnastyka dla płci żeńskiej. Praktyczny wykład wykonywania ćwiczeń ciała, zapewniających zbawienne rozwinięcie sił i wzmocnienie zdrowia. Warszawa 1859, s. 10, 36, Wroczyński R.: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, 242.

9 Zdrowie i higiena dziewcząt i młodych kobiet na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w Łozińska- Hempel z Łozińskich M.: Z łańcucha wspomnień. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, Duninówna H.: Ludzie i rzeczy. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1968, Gebethner J.: Młodość wydawcy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, Sikorska-Kowalska M.: Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku. Ibidem, Łódź 2001, Pytlas S.: Łódzka burżuazja przemysłowa w latach Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, Drzewiecki Z.: Wspomnienia muzyka. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1971, 10-11, Fedorowicz J., Konopińska J.: Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w latach z tradycji rodzinnej. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1977, Tripplin T.: Hygiena polska, czyli sztuka zachowania zdrowia, przedłużenia życia i uchronienia się od chorób, zastosowana do użytku popularnego, z szczególnym poglądem na okoliczności w naszym kraju i klimacie wpłynąć mogące na tworzenie się słabości, cierpień i chorób, I, Wydawnictwo S. Orgelbrand, Warszawa 1857, Polak J.: Hygiena mężatek i matek. Ciąża, poród, połóg, pielęgnowanie noworodków. Księgarnia L. Polaka, Warszawa 1882, Wernic H.: Praktyczny przewodnik wychowania. Wydawnictwo G. Centnerszwer, Warszawa 1891, Simon A.: Medycyna ludowa czyli treściwy pogląd na środki ochronne, poznawanie i leczenie chorób. Poradnik lekarski dla wszystkich stanów według najnowszych źródeł. Wydawnictwo M. Glücksberg, Warszawa 1860, Moszczeńska I.: Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna? M. Arct, Warszawa 1904, Dziekoński T.: O wychowaniu dzieci ze szczególnym do płci żeńskiej zastosowaniem. Przez... rektora szkoły wojewódzkiej praktyczno-pedagogicznej, profesora liceum warszawskiego i instytutu rządowego wychowania płci żeńskiej. Drukarnia KRWRiOP, Warszawa 1828, Potocka z Działyńskich A.: Mój pamiętnik. oprac. A. Jastrzębski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1973, Kneipp S.: Dziecko zdrowe i chore. Poradnik dla matek i ojców troskliwych. Wydawnictwo J. Guranowski, Warszawa 1894, 69-76, Rosenblum B.: Kobieta, miłość i małżeństwo pod względem moralnym, fizycznym dyetetyczno-lekarskim. Wydawnictwo J. Kaczanowski, Warszawa 1844, Funk J.: O cierpieniach skóry, towarzyszącym blednicy. Medycyna 1899, 34, Warszawski M.: Theilhaber, Choroby nerwowe i zaburzenia w organach płciowych kobiecych. Kronika Lek.,, 1902, 23, Vigarello G.: Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku. W.A.B, Warszawa 1996, Fleming D.: Warszawianka w kąpieli. Problem higieny w warszawskiej prasie kobiecej lat Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, Adres do korespondencji: dr n. hum. Aneta Bołdyrew Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 46/ Łódź

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI

ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA. Krzysztof KWILECKI ROZWAŻANIA O CZASIE WOLNYM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof KWILECKI Katowice 2011 Recenzent: Prof. dr hab. WIESŁAW SIWIŃSKI Redakcja: Agnieszka Łukaszewicz Projekt okładki: Tatiana Hojczyk Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA Standardy edukacji seksualnej w Europie Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem Biuro Regionalne Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego

Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego 129 Katarzyna Gawlicz Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego Jak cytować: Gawlicz, K.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz

W numerze: Rys. Marcin Bartosiewicz Rys. Marcin Bartosiewicz W numerze: Od redaktora..................................... 2 Problemy polskiej edukacji Czy polska szkoła ma szansę być lepsza?....................... 5 Zadowolenie rodziców

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Bożena Alejziak TURYSTYKA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ

Bożena Alejziak TURYSTYKA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Państwo i Społeczeństwo 2011 (XI) nr 1 Bożena Alejziak TURYSTYKA JAKO ELEMENT STYLU ŻYCIA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Abstract: Present paper aims at determining the position of tourism in a life style

Bardziej szczegółowo

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży

Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży 69 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Dorota Maciąg 1, Agata Figuła 2, Małgorzata Cichońska 3, Katarzyna Kucharska 4 Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży Streszczenie Autorki

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo, prof. dr hab. Jacek Wysocki Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla Województwa Wielkopolskiego Szanowni Państwo, Wasze dziecko weszło w niezwykle ważny okres swojego życia. W wieku 13-16 lat dokonuje się bardzo intensywny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny. Błędy popełnione w tym okresie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI. Nr 10

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI. Nr 10 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI Nr 10 Rada Naukowa 1. Dr hab. Prof. AWF Stefan Bosiacki 2. Dr prof. WSTiH Jerzy Gospodarek 3. Dr hab. prof. AWFIS Barbara Marciszewska 4. Dr hab. prof. WSE Kazimierz Michałowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 18 (2) 2012 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne pod redakcją Marii Jolanty Żmichrowskiej Wydawnictwo Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster

Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster Największą wartością na świecie jest różnica pomiędzy tym czym jesteśmy a tym, czym moglibyśmy zostać. Ben Herbster Seria wydawnicza: Wybór Zawodu Koordynator serii: Joanna Aksman Recenzent: dr Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych w edukacji przedszkolnej POMORSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDYNI Instytut Pedagogiczny Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Zintegrowana Krzysztof Kwiecień Nr albumu 1901 Zastosowanie najnowocześniejszych metod pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników

Bardziej szczegółowo