POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY"

Transkrypt

1 POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009

2 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów Przepisy dla Zawodników, Trenerów i S"dziów Organizacja Komisji S"dziowskich Cz#"$ II 4. Ocena wykonania Ocena trudno%ci Przepisy dotycz&ce wykonania 'wicze$ (wiczenie wolne Ko$ z )"kami Kó)ka Skok Por"cze Dr&#ek Symbole COP2009-GSM-PL 2/52

3 CZ%&' PIERWSZA WYMAGANIA DOTYCZ(CE S%DZIÓW, TRENERÓW I ZAWODNIKÓW. Rozdzia! 1. Zadania i cel przepisów s#dziowania. Artyku! 1 1. Celem przepisów s"dziowania jest zagwarantowanie obiektywnej oceny 'wicze$ zawodników w zawodach krajowych i mi"dzynarodowych. a) Wy)onienia najlepszego zawodnika na ka#dego rodzaju zawodach b) Stanowi& one przewodnik dla zawodników i ich trenerów, zarówno przy kompozycji 'wicze$ jak i przygotowania do zawodów. c) Stanowi& *ród)o informacji niezb"dnych na zawodach dla s"dziów, zawodników i trenerów. Rozdzia! 2. Wymagania dotycz)ce zawodników, trenerów i s#dziów Artyku! 2 Prawa i obowi)zki zawodników. 1. Mi"dzy innymi zawodnik ma prawo do: a) Uzyskania sprawiedliwej oceny swojego 'wiczenia zgodnie z przepisami s"dziowania b) Na oficjalnych zawodach FIG wykonywa' swoje 'wiczenia na przyrz&dach posiadaj&cych homologacj" FIG c) Pomocy trenera lub innego zawodnika celem uzyskania wyj%ciowej pozycji w zwisie na dr&#ku i kó)kach d) Obecno%ci trenera przy kó)kach, skoku, por"czach i dr&#ku, e) 30-sec. przerwy dla odpoczynku po upadku z przyrz&du f) U#ywania zarówno magnezji, poprawy sprz"tu osobistego oraz rozmowy z trenerem w trakcie 30 sec. przerwy po upadku z przyrz&du jak równie# pomi"dzy pierwszym i drugim skokiem w fina)ach. g) U#ywania banda#y, jak i skórek ochraniaj&cych h) 30-sekundowej rozgrzewki na ka#dym przyrz&dzie (50 sekund do 'wicze$ na por"czach) lub rozgrzewki zgodnie z regulaminem technicznym danych zawodów i) Otrzymania wyra*nego sygna)u od arbitra do rozpocz"cia 'wiczenia. Na oficjalnych zawodach FIG po zapaleniu zielonego %wiat)a do 30 sec. zawodnik rozpoczyna swoje 'wiczenie. j) Otrzymania na pi%mie wyceny trudno%ci zg)oszonego nowego elementu k) Powtórzenia 'wiczenia, je#eli zosta)o ono przerwane nie z jego winy COP2009-GSM-PL 3/52

4 l) Z)o#enia pro%by do Prezydenta MTC (Kierownictwa Zawodów) o podwy#szenie wysoko%ci dr&#ka lub kó)ek stosownie do jego wzrostu m) Z)o#enia pro%by do arbitra o pozwolenie opuszczenia miejsca zawodów ze wzgl"dów osobistych i uzyskanie zgody n) Pokazania publicznie oceny natychmiast po zako$czeniu jego 'wiczenia 2. Obowi&zki zawodników a) Zawodnicy powinni zna' Przepisy S"dziowania b) Zg)oszenia na pi%mie, osobi%cie, lub przez trenera pro%by o wycen" trudno%ci nowego elementu na 24 godziny przed oficjalnym treningiem na podium c) Zg)oszenia na pi%mie, osobi%cie, lub przez trenera pro%by o podwy#szenie wysoko%ci dr&#ka lub kó)ek stosownie do jego wzrostu na 24 godziny przed oficjalnym treningiem na podium d) Jego strój musi odpowiada' n/w zasadom: I. Taki sam jak pozosta)ych zawodników dru#yny w zawodach dru#ynowych II. Na koniu z )"kami, kó)kach, por"czach i dr&#ku obowi&zuj& d)ugie spodnie i skarpety lub pantofle gimnastyczne. Spodnie gimnastyczne nie mog& by' koloru czarnego, ciemnoniebieskiego, zielonego lub br&zowego III. 'wiczenia wolne i skok zawodnik mo#e wykona' ubrany w krótkie spodenki, bez pantofli i skarpet. IV. Koszulka gimnastyczna obowi&zuje na ka#dym przyrz&dzie. V. Pantofle gimnastyczne nie s& obowi&zkowe na #adnym przyrz&dzie VI. Numer startowy musi by' prawid)owo przymocowany do koszulki VII. Emblemat kraju musi by' przymocowany do koszulki zgodnie z aktualnym regulaminem technicznym FIG VIII. Emblemat lub reklama sponsora musi by' zgodna z aktualnym regulaminem technicznym FIG e) Poprzez podniesienie r"ki, w postawie zasadniczej, zawodnik potwierdza Przewodnicz&cemu Komisji S"dziowskiej i pozosta)ym s"dziom, swoj& gotowo%' do rozpocz"cia 'wiczenia f) Musi upewni' si", #e banda#e i skórki s& odpowiednio za)o#one g) W trakcie trwania zawodów zawodnikowi nie wolno rozmawia' z s"dziami h) Zawodnikowi nie wolno regulowa' wysoko%ci przyrz&dów. i) Oddalania si" od zast"pu bez zezwolenia, powtórnego wej%cia na podium po zako$czeniu 'wiczenia, lub innego naruszenia jego lub innych uczestników obowi&zków j) Niedozwolone jest #adne niezdyscyplinowane zachowanie k) Musi uczestniczy' w ceremonii zako$czenia zawodów COP2009-GSM-PL 4/52

5 Artyku! 3 Prawa i obowi)zki trenerów. 1. Prawa a) Asystowa' zawodnikowi przy sk)adaniu jego pro%by o wycen" nowego elementu lub dostosowanie wysoko%ci przyrz&dów b) By' obecnym i udziela' pomocy zawodnikom w trakcie rozgrzewki c) Udziela' pomocy przy przygotowaniu przyrz&du do startu zawodnika d) Udziela' pomocy zawodnikowi celem uzyskania wyj%ciowej pozycji w zwisie na dr&#ku i kó)kach e) By' obecnym na podium w trakcie 'wicze$ na kó)kach, skoku, por"czach i dr&#ku f) Udziela' rad zawodnikowi po jego upadku z przyrz&du lub pomi"dzy skokami w zawodach fina)owych g) Pokazania publicznie oceny zawodnika natychmiast po zako$czeniu jego 'wiczenia 2. Obowi&zki a) Ka#dy trener musi zna' i przestrzega' przepisy uj"te w Przepisach S"dziowania b) Ka#dy trener zobowi&zany jest dzia)a' w sposób umo#liwiaj&cy szybkie i sprawne prze prowadzenie zawodów. Oprócz swoich trenerskich obowi&zków musi wyegzekwowa' od swoich zawodników sportowe zachowanie podczas 'wiczenia, zmiany przyrz&dów, wymarszu z sali, jak i ceremonii nagradzania c) Niedozwolona jest zmiana wysoko%ci przyrz&dów d) Oddalania si" od zast"pu bez zezwolenia, powtórnego wej%cia na podium po zako$czeniu 'wiczenia, lub innego naruszenia obowi&zków e) Trenerowi nie wolno mówi' do zawodnika w trakcie wykonywania przez niego 'wiczenia f) Trenerowi nie wolno rozmawia' z s"dziami w trakcie zawodów g) Niedozwolone jest #adne niezdyscyplinowane zachowanie h) Musi uczestniczy' w ceremonii zako$czenia zawodów Artyku! 4 Potr)cenia za naruszenie obowi)zków zawodników i trenerów 1. Potr&cenia za naruszenie obowi&zków wymienionych w art. 2 i 3 wynosz& 0.30 pkt. Natomiast naruszenie obowi&zków zwi&zane z danym przyrz&dem 0.50 pkt. Potr&ce$ dokonuje Przewodnicz&cy Komisji S"dziowskiej od oceny ko$cowej 'wiczenia 2. W artykule 4.5 podano kilka takich potr&ce$ 3. Powy#sze potracenia s& zawsze dokonywane przez Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej od oceny ko$cowej 'wiczenia 4. W kra$cowych przypadkach zawodnik lub trener mo#e by' usuni"ty z areny zawodów i dodatkowo ukarany 5. Przyk)ady COP2009-GSM-PL 5/52

6 Przekroczenie Potr)cenie Nieodpowiednie zachowanie Nieodpowiedni strój zawodnika 0.30 od oceny ko$cowej (tylko jeden raz w trakcie zawodów) przez S"dziego G)ównego Nie powiadomienie arbitra o jakichkolwiek przypadkach wynikaj&cych w trakcie zawodów 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Przekroczenie 30-sto sec. czasu rozpocz"cia 'wiczenia po sygnale 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Przekroczenie 30-sto sec. czasu rozpocz"cia 'wiczenia po upadku z przyrz&du Ocena ko$cowa do czasu upadku Powrót zawodnika na podium po zako$czeniu 'wiczenia 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Odzywanie si" trenera do zawodnika w trakcie 'wiczenia 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Inne niezdyscyplinowane lub obra*liwe dla innych uczestników zachowanie 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Naruszenie przepisów na przyrz)dzie Niedozwolona obecno%' zawodnika przy przyrz&dzie 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Nie prawid)owe korzystanie z przyrz&du i magnezji 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Niedozwolone po)o#enie dodatkowych materacy lub nie po)o#enie jej zgodnie z Regulaminem 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Technicznym Przestawianie materaca przez trenera w trakcie wykonywania 'wiczenia 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Podnoszenie wysoko%ci przyrz&du bez zezwolenia 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Inne indywidualne naruszenia przepisów Opuszczenie zast"pu bez zezwolenia Dyskwalifikacja przez S"dziego G)ównego Nieobecno%' na ceremonii zamkni"cia zawodów Ocena ko$cowa zarówno dru#yny jak i indywidualna zawodnika jest anulowana przez S"dziego G)ównego Rozpocz"cie 'wiczenia bez zezwolenia (sygna)u od arbitra) Ocena ko$cowa = 0.00 pkt. Dru*ynowe naruszenia przepisów Niezachowana kolejno%' startu w dru#ynie 1.0 od oceny ko$cowej dru#yny na danym przyrz&dzie (przez S"dziego G)ównego) Niejednolity strój dru#yny zawodników 1.0 od oceny ko$cowej, tylko jeden raz w trakcie zawodów, przez S"dziego G)ównego Niedozwolone niezdyscyplinowane zachowanie przez trenera Pierwszy raz 1.0, drugi raz 1.0 (od oceny ko$cowej dru#yny) i usuni"cie z zawodów przez S"dziego G)ównego Niedozwolone niezdyscyplinowane zachowanie przez trenera na zawodach indywidualnych Pierwszy raz 1.0 (od wszystkich zawodników danej federacji), drugi raz 1.0 (od wszystkich zawodników danej federacji) i usuni"cie z zawodów przez S"dziego G)ównego COP2009-GSM-PL 6/52

7 Zachowanie trenerów Zachowania trenerów niemaj)ce bezpo"redniego wp!ywu na wynik/wyst#p zawodników/dru*yny Niesportowe zachowanie niemaj&ce wp)ywu na wynik/wyst"p 1-szy raz #ó)ta kartka dla trenera (ostrze#enie) zawodnika/dru#yny (we wszystkich fazach konkurencji) 2-gi raz - czerwona karta dla trenera i usuni"cie trenera z zawodów.* Inne ohydne, obel#ywe i niezdyscyplinowane zachowanie niemaj&ce wp)ywu Natychmiastowa Czerwona karta dla trenera i usuni"cia trenera z zawodów.* na wyst"p gimnastyka / zespo)u (we wszystkich fazach konkurencji) Zachowania trenerów maj)ce bezpo"redni wp!yw na wynik/wyst#p zawodników/dru*yny Niesportowe zachowanie maj&ce wp)yw na wyst"p zawodnika/dru#yny, (we 1-szy raz od oceny zawodnika/dru#yny i #ó)ta kartka dla trenera wszystkich fazach konkurencji), np. opó*nienie lub przerwanie konkurencji, (ostrzegawcza), je#eli trener rozmawia z s"dziami rozmowa z s"dziami oprócz A1 (za pozwoleniem), itp. 1-szy raz od oceny zawodnika/dru#yny i #ó)ta kartka dla trenera (ostrzegawcza), je#eli trener jest agresywny wobec s"dziów.* 2-gi raz 1.00 od oceny zawodnika/dru#yny i czerwona kartka dla trenera oraz Inne ohydne, obel#ywe i niezdyscyplinowane zachowanie maj&ce wp)yw na wyst"p zawodnika/dru#yny, np. niew)a%ciwej obecno%ci z podczas konkurencji, itp. COP2009-GSM-PL 7/52 usuni"cia trenera z zawodów.*! 1.00 od oceny zawodnika/dru#yny i natychmiastowa czerwona kartka dla trenera i usuni"cia trenera z zawodów.*! (*): Je#eli jeden trener zawodnika / zespo)u zosta) usuni"ty, to jest mo#liwe, by zast&pi) go inny trener jeden raz podczas ca)ych zawodów. Je#eli jest tylko jeden trener wówczas mo#e pozosta' w sali, ale nie otrzyma akredytacji w nast"pnych oficjalnych zawodach FIG (Mistrzostwa +wiata, Igrzyska Olimpijskie, Fina) Pucharu +wiata). W niektórych przypadkach, "czerwona kartka musz& zosta' doniesione do Sekretarza Generalnego, który wy%le taki przypadek do Komisji Dyscyplinarnej z mo#liwo%ci& dalszych sankcji (np. zawieszenie trenera na pewien okres lub kilka zawodów mistrzowskich). Trener, który otrzymuje sankcj" podczas wydarzenia ma prawo do odwo)ania. Musi to zrobi' jak najszybciej, ale nie pó*niej ni# jedn& (1) godzin" po otrzymaniu sankcji. 1-sze wykroczenie = #ó)ta kartka 2-gie wykroczenie = czerwona kartka, trener jest wy)&czony z reszty zawodów mistrzowskich. Artyku! 5 Prawa i obowi)zki cz!onków Komitetu Technicznego. 1. Na oficjalnych zawodach FIG cz)onkowie Komitetu Technicznego stanowi& Nadrz"dn& Komisj" s"dziowsk& zawodów a) Przewodnicz&cy Komitetu Technicznego FIG lub jego reprezentant jest przewodnicz&cym tej komisji. Do jego obowi&zków nale#y: I. Rozwi&zywanie i wyja%nianie wszelkich problemów wyst"puj&cych w trakcie zawodów zgodnie z regulaminem technicznym tych zawodów II. Zwo)ywa' i przewodniczy' wszystkim spotkaniom s"dziów III. Dostosowanie wymaga$ regulaminów s"dziowskich i technicznych do danych zawodów

8 IV. Okre%lenie trudno%ci zg)oszonych, nowych elementów, podwy#szenie wysoko%ci dr&#ka i kó)ek, opuszczenie miejsca zawodów jak równie# innych spornych problemów, które mog& si" pojawi' w trakcie zawodów. Normalnie tego rodzaju decyzje s& podejmowane przez Komitet Techniczny. V. Przestrzega' i pilnowa' Programu Zawodów. VI. Kontrolowa' prac" Arbitrów konkurencji. Z wyj&tkiem protestu, #adna zmiana wyniku nie jest dozwolona, gdy wynik zosta) og)oszony przez Arbitra konkurencji. VII. W przypadku niezgodno%ci pomi"dzy Arbitrem i S"dziami D, uzgodni' wynik D z jury d appel. VIII. W przypadku niezgodno%ci pomi"dzy Arbitrem i jednym albo kilku S"dziami-E, zdecydowa' dostosowanie poszczególnych ocen IX. Zaj&' si" pytaniami przedstawionymi w art. 25. X. W wspó)pracy z S"dzi& G)ównym, wyda' ostrze#enia, albo zast&pi' jak&% osob" dzia)aj&c& wbrew przepisom XI. XII. Podczas Zawodów, prowadzi' bie#&c& analiz" wideo i w przypadku pomy)ek wyci&ga' odpowiednie konsekwencje wobec winnych. Z)o#y' sprawozdanie do Komitetu Technicznego FIG, jak najwcze%niej, ale nie pó*niej ni# 30 dni po Zawodach, które powinno zawiera': - Ogólne uwagi o konkurencji zawieraj&ce wa#ne zdarzenia i wnioski na przysz)o%'. - Szczegó)owe analizy s"dziów zawieraj&ce propozycje do nagradzania najlepszych i sankcji przeciw s"dziom niespe)niaj&cym oczekiwania - Szczegó)owy lista wszystkich interwencji (zmiany ocen przed i po opublikowaniu) b) Cz)onkowie Komitetu Technicznego lub ich reprezentanci wchodz& w sk)ad Nadrz"dnej Komisji S"dziowskiej danych zawodów. Pe)ni& zarazem obowi&zki kontrolera poszczególnych przyrz&dów. Do ich obowi&zków nale#y: I. Przewodniczy' spotkaniom s"dziowskim i instruktorskim, skierowanie s"dziów dla pracy na poszczególnych przyrz&dach II. III. Przestrzeganie "Przepisów S"dziowskich konsekw"tnie i zgodnie z aktualnymi przepisami i kryteriami kontrolowanie sprawiedliwo%ci Zapisanie ca)ej zawarto%ci uk)adów symbolami - obliczenie "D - warto%' uk)adu - obliczenie "E - b)"dy wykonania - zapisanie wszystkich wyników 'wicze$ dla celu oceny komisji D i E. IV. Skontrolowanie ca)kowitego wyniku i oceny ko$cowej ka#dego 'wiczenia V. Zapewnienie poprawnego wyniku ka#demu zawodnikowi za jego wyst"p przez przestrzeganie punktów vii i viii VI. Je#eli #adna interwencja nie jest konieczna, pokazanie wyniku (prawomocnego). Je#eli wynik powinien by' poprawiony interweniowa' jak podano w punkcie vii i viii VII. Ocena E Je#eli ró#nica pomi"dzy 4 liczonymi potr&ceniami (ocenami), (lub na zawodach z 4 s"dziami E, 2 %rodkowe potr&cenia ocena), zgodnie z %rednimi potr&ceniami E jest wy#sza ni# tolerowane odchylenia (art. 8.4), po przegl&dni"ciu jego oceny, Arbiter na przyrz&dzie mo#e zdecydowa': COP2009-GSM-PL 8/52

9 - Nie interweniowa' w ko$cow& ocen" E, je%li w jego opinii jest akceptowalna, pomimo ró#nic wchodz&cych potr&ce$ (ocen), które s& wy#sze ni# tolerowane odchylenia, lub - Je#eli ocena E znacz&co ró#ni si" od oceny Arbitra na przyrz&dzie (nawet, je%li wchodz&ce potr&cenia s"dziów s& w tolerowanym odchyleniu), lub skrajne oceny znacz&co ró#ni& si" od %rodkowych w porozumieniu z Przewodnicz&cym Komitetu Technicznego mog& oni interweniowa' natychmiast po zako$czeniu 'wiczenia lub po zako$czeniu kolejnej zmiany przyrz&dów, zmieniaj&c jedn& lub kilka ocen. System IRCOS Longines/FIG, (je%li nie ma dost"pnego video) musi by' kontroler do tych celów. Je%li jest konieczna interwencja, z aprobat& Komisji Technicznej, arbiter na przyrz&dzie mo#e zmieni' jedn& lub kilka ocen E po konsultacji z odpowiednim s"dzi&. Je#eli nie dojdzie do porozumienia, Arbiter na przyrz&dzie mo#e zmieni' ocen". Je#eli jeden lub kilku s"dziów E i Arbiter na przyrz&dzie nie mog& si" zgodzi', Arbiter musi poinformowa' zainteresowanego s"dziego(-ów) o ko$cowej decyzji Komisji Technicznej i zmieni' ocen". Arbiter na przyrz&dzie po poinformowaniu przewodnicz&cego Komisji Technicznej o interwencji do oceny E i nieuzyskaniu porozumienia musi umie' powiedzie', co by)o przyczyn& (np. S"dzia nie policzy) upadku, dodatkowego zamachu itp.) VIII. Ocena D: Arbiter na przyrz&dzie za aprobat& Przewodnicz&cego Komitetu Technicznego podejmuje interwencj" w przypadku niezgodno%ci: - S"dziego D1 i D2 lub Komisji D z ocen& Arbitra, Arbiter na przyrz&dzie mo#e pokaza' ocen" D, dopiero po konsultacji i zgodzie Komisji D - Je#eli Arbiter na przyrz&dzie i Komisja D nie mog& si" zgodzi', to o ocenie D decyduje Komisja Techniczna Arbiter musi poinformowa' zainteresowanego s"dziego(-ów) o ko$cowej decyzji Komisji Technicznej i zmieni' ocen". System IRCOS Longines/FIG, (je%li nie ma dost"pnego video) musi by' kontroler do tych celów. IX. Po pokazaniu oceny przez Arbitra na przyrz&dzie ocena nie mo#e zosta' zmieniona. X. Arbiter na przyrz&dzie musi zarejstrowa' wszystkie interwencje i zdarzenia, napisa' szczegó)owy raport (zawieraj&cy dane zawodnika) tego samego dnia do Przewodnicz&cego Komisji Technicznej. Artyku! 6 Prawa i obowi)zki s#dziów 1. Mi"dzy innymi ka#dy s"dzia jest zobowi&zany do: a) doskona)ej znajomo%ci Przepisów S"dziowania, Regulaminu Technicznego FIG i innych niezb"dnych informacji do sprawnego przeprowadzenia zawodów b) posiadanie aktualnych uprawnie$ s"dziego zwi&zkowego lub mi"dzynarodowego oraz odpowiedni& kategori" niezb"dn& do s"dziowania zawodów c) posiadania znajomo%ci wspó)czesnej gimnastyki, rozumie' intencje, cel, interpretacj" i stosowanie obecnych przepisów d) by' dobrze przygotowanym do pe)nienia swoich obowi&zków, ocenia' wszystkie 'wiczenia obiektywnie i szybko jednocze%nie pami"taj&c, #e w przypadku wyst&pienia w&tpliwo%ci, co do oceny danego 'wiczenia, maj& by' one interpretowane na korzy%' zawodnika e) uczestniczenia w kursach s"dziowskich, planowanych spotkaniach oraz treningu na podium COP2009-GSM-PL 9/52

10 f) stosowa' si" do specjalnie organizowanych instrukcji s"dziowskich, dawanych przez w)a%ciwych autorytetów g) bycia obecnym w sali zawodów jedn& godzin" przed rozpocz"ciem zawodów, by' odpowiednio ubranym, tj. szare spodnie, granatowa marynarka, bia)a koszula i krawat h) by' przygotowanym do pracy w komisji D lub E bez wcze%niejszego powiadomienia i) by' przygotowanym do wykonywania innych obowi&zków takich jak: - prawid)owe wype)nienie formularzy ocen - obs)ugi sprz"tu elektronicznego lub mechanicznego na zawodach - u)atwienia sprawnego przeprowadzenia zawodów, - posiada' umiej"tno%' komunikowania si" z innymi uczestnikami j) nie opuszczanie swojego miejsca, niekontaktowanie si" z innymi osobami, nieanga#owanie si" w dyskusj" z trenerami, zawodnikami i innymi s"dziami k) zachowywa' si" przez ca)y czas profesjonalnie l) dok)adnie zna' szczegó)y artyku)u 10.1 (s"dzia D1), 10.2 (Komisja D), lub artyku) 10.3 (Komisja E) 2. Zgodnie z przepisami kontroli pracy s"dziów, s"dziowanie niezgodne z Przepisami S"dziowania lub instrukcjami udzielonymi przez TC grozi ukaraniem zgodnie z aktualn& wersj& Przepisów S"dziowania i/lub Technicznym regulaminem danych zawodów 3. S"dzia ma prawo do przed)o#enia protestu na pi%mie do Kierownictwa Zawodów, w przypadku (jego zdaniem) nieodpowiedniej oceny jego s"dziowania przez Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej. Artyku! Na oficjalnych zawodach FIG s"dziowie s& zobowi&zani do z)o#enia %lubowania: W imieniu wszystkich s#dziów i przedstawicieli obiecuj#, *e b#d# obiektywnie i uczciwie s#dziowa$ wszystkie $wiczenia bez *adnych uprzedze+ zarówno do dru*yn jak i poszczególnych zawodników 7.2 Na Mistrzostwach +wiata zawodnicy s& zobowi&zani do z)o#enia %lubowania: W imieniu wszystkich zawodników obiecuj#, *e b#d# przestrzega! na tych Mistrzostwach &wiata przepisów, które nas obowi)zuj), startowa$ bez dopingu i narkotyków, w prawdziwym duchu sportowym, dla chwa!y sportu i honoru gimnastyków COP2009-GSM-PL 10/52

11 Rozdzia! 3. Organizacja komisji s#dziowskiej. Artyku! 8 Sk!ad komisji s#dziowskiej 1. Na wszystkich oficjalnych zawodach FIG (Mistrzostwach +wiata, Igrzyskach Olimpijskich, Fina) Pucharu +wiata), komisja s"dziowska na wszystkich przyrz&dach, b"dzie sk)ada' si" z: a) Komisja D sk)ada si" z dwóch s"dziów, z których jeden (D1) jest wyznaczony przez KT FIG zgodnie z aktualnym Regulaminem Technicznym i jest on odpowiedzialny za prac" komisji b) Komisja E sk)ada si" z 6-ciu s"dziów c) Dodatkowych s"dziów i pomocników takich jak: I. dwóch s"dziów liniowych do 'wicze$ wolnych II. jeden s"dzia liniowy na skoku III. mierz&cych czas na 'wiczeniach wolnych oraz rozgrzewki zawodników na por"czach IV. obs)ugi sekretariatu, komputera itp. 2. Powy#szy sk)ad komisji s"dziowskiej obowi&zuje na wszystkich rodzajach zawodów ( kwalifikacyjne, fina) dru#ynowy, fina) wieloboju, fina)y na przyrz&dach). 3. Na turniejach mi"dzynarodowych, kontynentalnych czy krajowych, art.8.1 mo#e by' modyfikowany 4. W zawodach gdzie wyst"puje czterech lub mniej s"dziów w E -komisji ró#nica pomi"dzy dwoma %rodkowymi sumami potr&ce$ za b)"dy nie mo#e przekracza': przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,6 10, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,4 9, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,4 9, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,0 8, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 8,5 8, przy potr&ceniach pomi"dzy ,50, ocena 8,0 7, przy potr&ceniach pomi"dzy > 2,50, ocena < 7,5 5. Selekcja s"dziów, losowanie do poszczególnych komisji s"dziowskich, zebrania, przeprowadzane b"d& zgodnie z Regulaminem Technicznym. 6. Wymagania dotycz&ce kwalifikacji s"dziów do pe)nienia swoich obowi&zków s& okre%lone w Regulaminie Technicznym FIG COP2009-GSM-PL 11/52

12 Artyku! 9 Organizacja komisji s#dziowskiej 1. S"dziowie b"d& rozmieszczeni w takim miejscu i takiej odleg)o%ci od przyrz&du, aby nic nie ogranicza)o ich pola widzenia i nie przeszkadza)o w ocenie 'wiczenia 2. D-komisja jest usytuowana w jednej linii oddzielnie (w niewielkiej odleg)o%ci) przed przyrz&dem. Przy s"dziowaniu skoku w miejscu l&dowania zawodnika. E2 E3 E4 E5 E1 D2; D1; E6 3. Usytuowanie E - komisji jest zgodne ze wskazówkami zegara zaczynaj&c od lewej strony D-komisji. Oraz przy skoku w pobli#u miejsca l&dowania. Odst"pstwo od tej zasady jest mo#liwe w zale#no%ci od wyst"puj&cych warunków na hali sportowej a) s"dziowie liniowi zajmuj& miejsce w dwóch rogach planszy naprzeciwko siebie i obserwuj& dwie linie b) S"dzia mierz&cy czas zajmuje miejsce w pobli#u Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej 4. S"dziowie musz& przedstawi' swoj& ocen" na pi%mie, nawet w przypadku, gdy u#yty jest komputerowy system przekazywania ocen. 5. W zawodach, na których nie wyst"puje komputerowy system przekazywania ocen, s"dziowie dostarczaj& swoje indywidualne oceny do s"dziego A1 odpowiedzialnego za prac" komisji. Artyku! 10 Obowi)zki s#dziów 1. Na oficjalnych zawodach Przewodnicz&cy Komisji S"dziowskiej (arbiter) na wszystkich przyrz&dach, oprócz innych zada$, pe)ni nast"puj&ce funkcje: a) Koordynuje prac" wszystkich cz)onków komisji b) Utrzymuje )&czno%' z Kierownictwem S"dziowskim Zawodów c) Odpowiada za efektywny przebieg (w)&cznie z rozgrzewk&) konkurencji na swoim przyrz&dzie. Ponadto: I. udzielanie zezwolenia na rozpocz"cie 'wiczenia poprzez w)&czenie %wiat)a zielonego (lub inny widoczny sygna)), które zawodnik musi rozpocz&' w ci&gu 30 sec COP2009-GSM-PL 12/52

13 II. potwierdzi' zako$czenie 'wiczenia. d) Kontroluje ocen" ko$cow& ka#dego 'wiczenia e) Zastosowania dodatkowych potr&ce$ i kar przewidzianych w Przepisach S"dziowania Dodatkowe potr&cenia za z)e zachowanie s& przedstawiane na tablicy %wietlnej i odejmowane od oceny ko$cowej przed jej wy%wietleniem wy%wietlanej dodatkowe potr&cenia za przekroczenie czasu i linii ograniczaj&cej pole 'wicze$ wolnych s& przedstawiane na tablicy %wietlnej i odejmowane od oceny ko$cowej, przed jej wy%wietleniem 2. S"dziowie D-komisji oprócz innych obowi&zków, pe)ni& nast"puj&ce funkcje: a) S"dzia D1 (wyznaczony przez FIG MKT) I. Jest zarówno koordynatorem komisji s"dziowskiej jak i cz)onkiem D-komisji II. Rejestruje wszystkie sk)adniki oceny (- trudno%ci elementów, grupy trudno%ci, ewentualne premie). III. Przestawia uzgodnion& ocen" D-komisji lub informuje kontrolera (cz)onka Nadrz"dnej Komisji S"dziowskiej) o wyst"puj&cej rozbie#no%ci w ocenie s"dziów D-komisji IV. Na zako$czenie zawodów przedstawia pisemny raport Przewodnicz&cemu Komisji Technicznej, z informacj& o problemach, naruszeniach przepisów, lub niejasno%ci dotycz&cych poszczególnych zawodników V. W terminie do 2-ch miesi"cy przedstawia pisemny raport, wykonany w jednym z oficjalnych j"zyków FIG, Przewodnicz&cemu Komisji Technicznej, zawieraj&cy ocen" wszystkich 'wicze$. b) S"dzia D1 oraz D2 I. Oceniaj& zawarto%' 'wiczenia obejmuj&c&: Okre%lenie trudno%ci elementów i po)&cze$ Obliczenie warto%ci 9-ciu najtrudniejszych elementów (7-miu dla juniorów), (max. 4 elementów z jednej grupy trudno%ci patrz artyku) 11.1) plus warto%' zeskoku Obliczenie warto%' po)&cze$ na podstawie wytycznych dla poszczególnych przyrz&dów Obliczenie ilo%ci i warto%ci wymaganych elementów z poszczególnych grup strukturalnych Obliczenie oceny D-komisji poprzez dodanie powy#szych sk)adników II. Oceniaj& wszystkie aspekty D oceny zgodnie z przepisami uj"tymi w artykule 3 III. Ka#dy s"dzia niezale#nie ocenia warto%' 'wiczenia, niemniej jednak mog& konsultowa' si" z sob& IV. S& zobowi&zani do bezb)"dnego zapisu warto%ci 'wiczenia V. Ich pe)na odpowiedzialno%' zosta)a uj"ta w artykule 6 COP2009-GSM-PL 13/52

14 3. S"dziowie E - komisji s& odpowiedzialni za: a) Ocen" sumy potr&ce$ za wykonania 'wiczenia zgodnie z technicznymi i estetycznymi wymaganiami, niezale#nie i bez konsultacji z innymi s"dziami. b) S& zobowi&zani do wy%wietlenia swojej oceny w 10 sekund po zako$czeniu 'wiczenia. c) Oceniaj& wszystkie aspekty wykonania 'wiczenia zgodnie z przepisami zawartymi w artyku)ach od 6 do 12 d) Ich pe)na odpowiedzialno%' zosta)a uj"ta w artykule 6 4. S"dziowie liniowi informuj& Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej o wszystkich przekroczeniach linii, które potwierdzaj& na pi%mie. 5. S"dzia mierz&cy czas na 'wiczeniach wolnych daje wyra*ny sygna), po 60 sek a nast"pnie po 70 sekundach trwania 'wiczenia. Jest zobowi&zany do rejestracji czasu przekroczenia trwania 'wiczenia powy#ej 70 sekund. Rozdzia! 4. Ocena wykonania Artyku! 11 Zasady ogólne CZ%&' DRUGA 1. Na wszystkich przyrz&dach ocena ko$cowa za 'wiczenie b"dzie sum& dwóch oddzielnych ocen: D i E Komisja s"dziowska D okre%la trudno%' prezentowanego 'wiczenia, natomiast komisja E kompozycj" i techniczne wykonanie 'wiczenia i pozycj" cia)a. Ocena komisji s"dziowskiej D obejmuje: - wycen" 10 8 dla juniorów najtrudniejszych elementów w 'wiczeniu ( 9 7 dla juniorów, ale maksymalnie 4 elementy z tej samej grupy strukturalnej liczonych elementów + zeskok). Je#eli s"dzia potrzebuje wybra' spo%ród 9 7 dla juniorów elementów, które maj& t& sam& warto%', ale pochodz& z ró#nych grup strukturalnych, musi wybra' zawsze na korzy%' zawodnika (Na 'wiczeniach wolnych zeskok jest liczony jako pierwszy element z danej grupy strukturalnej) Przyk)ad 1 I III I II III III III III IV IV V A B B B B B B C C C D A B B B B B C C C D COP2009-GSM-PL 14/52

15 Przyk)ad 2 III III I II II II III III III III IV V B B B B B B B D D D D D B B B B B D D D D D - okre%lenie premii za po)&czenia poszczególnych elementów zgodnie z przepisami dotycz&cymi poszczególnych przyrz&dów. - wycen" okre%lonych w przepisach grup strukturalnych, które wchodz& w 10 liczonych elementów (8 dla juniorów) S"dziowie E-komisji s& odpowiedzialni za ocen" wykonania 'wiczenia zgodnie z technicznymi i estetycznymi wymaganiami. Ocen& wyj%ciow& jest 10 pkt., od której b"d& odejmowane potracenia za b)"dy w dziesi"tnych punkta: - estetyk" i wykonanie poszczególnych elementów i po)&cze$ - technik" wykonania oraz kompozycj" 'wiczenia Najni#sze i najwy#sze potr&cenia za b)"dy techniczne, estetyczne, wykonania i kompozycj" 'wiczenia (komisja E ) s& eliminowane. +rednia ocena z czterech pozosta)ych jest odejmowana od 10.0 pkt. Suma ocen Komisji D i E stanowi ocen" ko$cow& za 'wiczenie. 2. Powy#sze zasady oceny 'wiczenia i okre%lania oceny ko$cowej za to 'wiczenie s& identyczne dla wszystkich rodzajów zawodów (kwalifikacyjne, fina)y dru#ynowe, fina)y w wieloboju, fina)y na poszczególnych przyrz&dach) z wyj&tkiem skoków, do których stosowane s& specjalne przepisy odno%nie kwalifikacji i fina)u na tym przyrz&dzie (zobacz rozdzia) 10). 3. Ocena za wielobój jest sum& ocen uzyskanych przez zawodnika na 6-ciu przyrz&dach. 4. Wyniki dru#ynowe s& obliczane zgodnie z aktualnym Technicznym Regulaminem Kierownictwa zawodów. 5. Kwalifikacja i udzia) w fina)ach dru#ynowych, fina)ach w wieloboju, fina)ach na poszczególnych przyrz&dach, b"d& obliczane zgodnie z aktualnym Technicznym Regulaminem Kierownictwa zawodów. 6. Ocena ko$cowa jest obliczana przez sekretariat zawodów niemniej jednak musi by' ona zatwierdzona przez osob" odpowiedzialn& za prac" komisji s"dziowskich przed przekazaniem jej do publicznej wiadomo%ci. 7. Na oficjalnych zawodach FIG poszczególne oceny komisji D i E b"d& wy%wietlane. Ocena poszczególnych s"dziów komisji E (po odj"ciu od 10-ciu pkt. potr&ce$ za b)"dy) równie# b"dzie wy%wietlana. Na pozosta)ych zawodach oceny komisji D i E i ocena ko$cowa musz& by' podawane publiczno%ci COP2009-GSM-PL 15/52

16 Rozdzia! 5. Ocena trudno"ci Artyku! 12 Trudno"$ 1. Na 'wiczeniach wolnych, na koniu z )"kami, kó)kach, por"czach i dr&#ku trudno%' poszczególnych elementów jest nast"puj&ca: Grupa trudno"ci A B C D E F G Warto"$ Poszczególne elementy 'wicze$ posiadaj& okre%lon& warto%' i swój numer identyfikacyjny w tabelach trudno%ci. 3. Elementy, które nie s& opisane w tabelach trudno%ci musz& by' zg)oszone do Przewodnicz&cego Komisji Technicznej FIG na 24 godziny przed oficjalnym treningiem na podium celem okre%lenia ich warto%ci. Na zawodach mi"dzynarodowych, krajowych i lokalnych tymczasow& trudno%' elementu okre%la cz)onek Komisji Technicznej. 4. Elementy (lub elementy posiadaj&ce ten sam numer identyfikacyjny) mog& by' powtórzone w 'wiczeniu, niemniej jednak nie b"dzie zaliczana ich trudno%' przez Komisj" D. 5. Elementy, które od d)u#szego czasu nie wyst"puj& w tabelach trudno%ci s& na ogó) niedozwolone lub b"d& traktowane jako elementy bez warto%ci, niezaliczane przez Komisj" D Artyku! 13 Wymagania dotycz)ce grup elementów i zeskoku 1. S"dziowie oceniaj& wykonanie poszczególnych grup elementów okre%laj&c odchylenia od wzorcowego wykonania tych grup, ich technicznego wykonania, mo#liwo%ci zawodnika podkre%laj&cych ró#norodno%' w planowanej strukturze 'wiczenia. 2. Na ka#dym przyrz&dzie okre%lono 4 grupy strukturalne, natomiast zeskoki oznaczono jako grup" 5-t&, (wyj&tek 'wiczenia wolne). 3. Zawodnik musi je wykona' (min. 1 z ka#dej grupy strukturalnej) w swoim 'wiczeniu. 4. Wymagane elementy, o których mowa musz& znajdowa' si" w tabelach trudno%ci. 5. Za ka#dy element spe)niaj&cy ten warunek (w ramach 10-ciu elementów 'wiczenia), komisja D przyznaje 0.50 pkt. 6. (wiczenie (z wyj&tkiem 'wicze$ wolnych i skoku) musi by' zako$czone zeskokiem okre%lonym w tabelach (zobacz rozdzia) 7 i 10). Niedozwolone zeskoki obejmuj&: I. odbicia z nóg ( z wyj&tkiem 'wicze$ wolnych) II. brak zeskoku III. cz"%ciowo wykonany zeskok IV. brak zako$czenia 'wiczenia w pozycji stoj&cej (dotyczy to równie# elementów do przewrotu na 'wiczeniach wolnych) V. zeskok z zamierzonym l&dowaniem bokiem. UWAGA: Wykonanie tego rodzaju zeskoków nie b#dzie zaliczane przez komisj# D zarówno jako element oraz element grupy strukturalnej. COP2009-GSM-PL 16/52

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo