POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY"

Transkrypt

1 POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009

2 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów Przepisy dla Zawodników, Trenerów i S"dziów Organizacja Komisji S"dziowskich Cz#"$ II 4. Ocena wykonania Ocena trudno%ci Przepisy dotycz&ce wykonania 'wicze$ (wiczenie wolne Ko$ z )"kami Kó)ka Skok Por"cze Dr&#ek Symbole COP2009-GSM-PL 2/52

3 CZ%&' PIERWSZA WYMAGANIA DOTYCZ(CE S%DZIÓW, TRENERÓW I ZAWODNIKÓW. Rozdzia! 1. Zadania i cel przepisów s#dziowania. Artyku! 1 1. Celem przepisów s"dziowania jest zagwarantowanie obiektywnej oceny 'wicze$ zawodników w zawodach krajowych i mi"dzynarodowych. a) Wy)onienia najlepszego zawodnika na ka#dego rodzaju zawodach b) Stanowi& one przewodnik dla zawodników i ich trenerów, zarówno przy kompozycji 'wicze$ jak i przygotowania do zawodów. c) Stanowi& *ród)o informacji niezb"dnych na zawodach dla s"dziów, zawodników i trenerów. Rozdzia! 2. Wymagania dotycz)ce zawodników, trenerów i s#dziów Artyku! 2 Prawa i obowi)zki zawodników. 1. Mi"dzy innymi zawodnik ma prawo do: a) Uzyskania sprawiedliwej oceny swojego 'wiczenia zgodnie z przepisami s"dziowania b) Na oficjalnych zawodach FIG wykonywa' swoje 'wiczenia na przyrz&dach posiadaj&cych homologacj" FIG c) Pomocy trenera lub innego zawodnika celem uzyskania wyj%ciowej pozycji w zwisie na dr&#ku i kó)kach d) Obecno%ci trenera przy kó)kach, skoku, por"czach i dr&#ku, e) 30-sec. przerwy dla odpoczynku po upadku z przyrz&du f) U#ywania zarówno magnezji, poprawy sprz"tu osobistego oraz rozmowy z trenerem w trakcie 30 sec. przerwy po upadku z przyrz&du jak równie# pomi"dzy pierwszym i drugim skokiem w fina)ach. g) U#ywania banda#y, jak i skórek ochraniaj&cych h) 30-sekundowej rozgrzewki na ka#dym przyrz&dzie (50 sekund do 'wicze$ na por"czach) lub rozgrzewki zgodnie z regulaminem technicznym danych zawodów i) Otrzymania wyra*nego sygna)u od arbitra do rozpocz"cia 'wiczenia. Na oficjalnych zawodach FIG po zapaleniu zielonego %wiat)a do 30 sec. zawodnik rozpoczyna swoje 'wiczenie. j) Otrzymania na pi%mie wyceny trudno%ci zg)oszonego nowego elementu k) Powtórzenia 'wiczenia, je#eli zosta)o ono przerwane nie z jego winy COP2009-GSM-PL 3/52

4 l) Z)o#enia pro%by do Prezydenta MTC (Kierownictwa Zawodów) o podwy#szenie wysoko%ci dr&#ka lub kó)ek stosownie do jego wzrostu m) Z)o#enia pro%by do arbitra o pozwolenie opuszczenia miejsca zawodów ze wzgl"dów osobistych i uzyskanie zgody n) Pokazania publicznie oceny natychmiast po zako$czeniu jego 'wiczenia 2. Obowi&zki zawodników a) Zawodnicy powinni zna' Przepisy S"dziowania b) Zg)oszenia na pi%mie, osobi%cie, lub przez trenera pro%by o wycen" trudno%ci nowego elementu na 24 godziny przed oficjalnym treningiem na podium c) Zg)oszenia na pi%mie, osobi%cie, lub przez trenera pro%by o podwy#szenie wysoko%ci dr&#ka lub kó)ek stosownie do jego wzrostu na 24 godziny przed oficjalnym treningiem na podium d) Jego strój musi odpowiada' n/w zasadom: I. Taki sam jak pozosta)ych zawodników dru#yny w zawodach dru#ynowych II. Na koniu z )"kami, kó)kach, por"czach i dr&#ku obowi&zuj& d)ugie spodnie i skarpety lub pantofle gimnastyczne. Spodnie gimnastyczne nie mog& by' koloru czarnego, ciemnoniebieskiego, zielonego lub br&zowego III. 'wiczenia wolne i skok zawodnik mo#e wykona' ubrany w krótkie spodenki, bez pantofli i skarpet. IV. Koszulka gimnastyczna obowi&zuje na ka#dym przyrz&dzie. V. Pantofle gimnastyczne nie s& obowi&zkowe na #adnym przyrz&dzie VI. Numer startowy musi by' prawid)owo przymocowany do koszulki VII. Emblemat kraju musi by' przymocowany do koszulki zgodnie z aktualnym regulaminem technicznym FIG VIII. Emblemat lub reklama sponsora musi by' zgodna z aktualnym regulaminem technicznym FIG e) Poprzez podniesienie r"ki, w postawie zasadniczej, zawodnik potwierdza Przewodnicz&cemu Komisji S"dziowskiej i pozosta)ym s"dziom, swoj& gotowo%' do rozpocz"cia 'wiczenia f) Musi upewni' si", #e banda#e i skórki s& odpowiednio za)o#one g) W trakcie trwania zawodów zawodnikowi nie wolno rozmawia' z s"dziami h) Zawodnikowi nie wolno regulowa' wysoko%ci przyrz&dów. i) Oddalania si" od zast"pu bez zezwolenia, powtórnego wej%cia na podium po zako$czeniu 'wiczenia, lub innego naruszenia jego lub innych uczestników obowi&zków j) Niedozwolone jest #adne niezdyscyplinowane zachowanie k) Musi uczestniczy' w ceremonii zako$czenia zawodów COP2009-GSM-PL 4/52

5 Artyku! 3 Prawa i obowi)zki trenerów. 1. Prawa a) Asystowa' zawodnikowi przy sk)adaniu jego pro%by o wycen" nowego elementu lub dostosowanie wysoko%ci przyrz&dów b) By' obecnym i udziela' pomocy zawodnikom w trakcie rozgrzewki c) Udziela' pomocy przy przygotowaniu przyrz&du do startu zawodnika d) Udziela' pomocy zawodnikowi celem uzyskania wyj%ciowej pozycji w zwisie na dr&#ku i kó)kach e) By' obecnym na podium w trakcie 'wicze$ na kó)kach, skoku, por"czach i dr&#ku f) Udziela' rad zawodnikowi po jego upadku z przyrz&du lub pomi"dzy skokami w zawodach fina)owych g) Pokazania publicznie oceny zawodnika natychmiast po zako$czeniu jego 'wiczenia 2. Obowi&zki a) Ka#dy trener musi zna' i przestrzega' przepisy uj"te w Przepisach S"dziowania b) Ka#dy trener zobowi&zany jest dzia)a' w sposób umo#liwiaj&cy szybkie i sprawne prze prowadzenie zawodów. Oprócz swoich trenerskich obowi&zków musi wyegzekwowa' od swoich zawodników sportowe zachowanie podczas 'wiczenia, zmiany przyrz&dów, wymarszu z sali, jak i ceremonii nagradzania c) Niedozwolona jest zmiana wysoko%ci przyrz&dów d) Oddalania si" od zast"pu bez zezwolenia, powtórnego wej%cia na podium po zako$czeniu 'wiczenia, lub innego naruszenia obowi&zków e) Trenerowi nie wolno mówi' do zawodnika w trakcie wykonywania przez niego 'wiczenia f) Trenerowi nie wolno rozmawia' z s"dziami w trakcie zawodów g) Niedozwolone jest #adne niezdyscyplinowane zachowanie h) Musi uczestniczy' w ceremonii zako$czenia zawodów Artyku! 4 Potr)cenia za naruszenie obowi)zków zawodników i trenerów 1. Potr&cenia za naruszenie obowi&zków wymienionych w art. 2 i 3 wynosz& 0.30 pkt. Natomiast naruszenie obowi&zków zwi&zane z danym przyrz&dem 0.50 pkt. Potr&ce$ dokonuje Przewodnicz&cy Komisji S"dziowskiej od oceny ko$cowej 'wiczenia 2. W artykule 4.5 podano kilka takich potr&ce$ 3. Powy#sze potracenia s& zawsze dokonywane przez Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej od oceny ko$cowej 'wiczenia 4. W kra$cowych przypadkach zawodnik lub trener mo#e by' usuni"ty z areny zawodów i dodatkowo ukarany 5. Przyk)ady COP2009-GSM-PL 5/52

6 Przekroczenie Potr)cenie Nieodpowiednie zachowanie Nieodpowiedni strój zawodnika 0.30 od oceny ko$cowej (tylko jeden raz w trakcie zawodów) przez S"dziego G)ównego Nie powiadomienie arbitra o jakichkolwiek przypadkach wynikaj&cych w trakcie zawodów 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Przekroczenie 30-sto sec. czasu rozpocz"cia 'wiczenia po sygnale 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Przekroczenie 30-sto sec. czasu rozpocz"cia 'wiczenia po upadku z przyrz&du Ocena ko$cowa do czasu upadku Powrót zawodnika na podium po zako$czeniu 'wiczenia 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Odzywanie si" trenera do zawodnika w trakcie 'wiczenia 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Inne niezdyscyplinowane lub obra*liwe dla innych uczestników zachowanie 0.30 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Naruszenie przepisów na przyrz)dzie Niedozwolona obecno%' zawodnika przy przyrz&dzie 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Nie prawid)owe korzystanie z przyrz&du i magnezji 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Niedozwolone po)o#enie dodatkowych materacy lub nie po)o#enie jej zgodnie z Regulaminem 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Technicznym Przestawianie materaca przez trenera w trakcie wykonywania 'wiczenia 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Podnoszenie wysoko%ci przyrz&du bez zezwolenia 0.50 od oceny ko$cowej przez s"dziego D1 Inne indywidualne naruszenia przepisów Opuszczenie zast"pu bez zezwolenia Dyskwalifikacja przez S"dziego G)ównego Nieobecno%' na ceremonii zamkni"cia zawodów Ocena ko$cowa zarówno dru#yny jak i indywidualna zawodnika jest anulowana przez S"dziego G)ównego Rozpocz"cie 'wiczenia bez zezwolenia (sygna)u od arbitra) Ocena ko$cowa = 0.00 pkt. Dru*ynowe naruszenia przepisów Niezachowana kolejno%' startu w dru#ynie 1.0 od oceny ko$cowej dru#yny na danym przyrz&dzie (przez S"dziego G)ównego) Niejednolity strój dru#yny zawodników 1.0 od oceny ko$cowej, tylko jeden raz w trakcie zawodów, przez S"dziego G)ównego Niedozwolone niezdyscyplinowane zachowanie przez trenera Pierwszy raz 1.0, drugi raz 1.0 (od oceny ko$cowej dru#yny) i usuni"cie z zawodów przez S"dziego G)ównego Niedozwolone niezdyscyplinowane zachowanie przez trenera na zawodach indywidualnych Pierwszy raz 1.0 (od wszystkich zawodników danej federacji), drugi raz 1.0 (od wszystkich zawodników danej federacji) i usuni"cie z zawodów przez S"dziego G)ównego COP2009-GSM-PL 6/52

7 Zachowanie trenerów Zachowania trenerów niemaj)ce bezpo"redniego wp!ywu na wynik/wyst#p zawodników/dru*yny Niesportowe zachowanie niemaj&ce wp)ywu na wynik/wyst"p 1-szy raz #ó)ta kartka dla trenera (ostrze#enie) zawodnika/dru#yny (we wszystkich fazach konkurencji) 2-gi raz - czerwona karta dla trenera i usuni"cie trenera z zawodów.* Inne ohydne, obel#ywe i niezdyscyplinowane zachowanie niemaj&ce wp)ywu Natychmiastowa Czerwona karta dla trenera i usuni"cia trenera z zawodów.* na wyst"p gimnastyka / zespo)u (we wszystkich fazach konkurencji) Zachowania trenerów maj)ce bezpo"redni wp!yw na wynik/wyst#p zawodników/dru*yny Niesportowe zachowanie maj&ce wp)yw na wyst"p zawodnika/dru#yny, (we 1-szy raz od oceny zawodnika/dru#yny i #ó)ta kartka dla trenera wszystkich fazach konkurencji), np. opó*nienie lub przerwanie konkurencji, (ostrzegawcza), je#eli trener rozmawia z s"dziami rozmowa z s"dziami oprócz A1 (za pozwoleniem), itp. 1-szy raz od oceny zawodnika/dru#yny i #ó)ta kartka dla trenera (ostrzegawcza), je#eli trener jest agresywny wobec s"dziów.* 2-gi raz 1.00 od oceny zawodnika/dru#yny i czerwona kartka dla trenera oraz Inne ohydne, obel#ywe i niezdyscyplinowane zachowanie maj&ce wp)yw na wyst"p zawodnika/dru#yny, np. niew)a%ciwej obecno%ci z podczas konkurencji, itp. COP2009-GSM-PL 7/52 usuni"cia trenera z zawodów.*! 1.00 od oceny zawodnika/dru#yny i natychmiastowa czerwona kartka dla trenera i usuni"cia trenera z zawodów.*! (*): Je#eli jeden trener zawodnika / zespo)u zosta) usuni"ty, to jest mo#liwe, by zast&pi) go inny trener jeden raz podczas ca)ych zawodów. Je#eli jest tylko jeden trener wówczas mo#e pozosta' w sali, ale nie otrzyma akredytacji w nast"pnych oficjalnych zawodach FIG (Mistrzostwa +wiata, Igrzyska Olimpijskie, Fina) Pucharu +wiata). W niektórych przypadkach, "czerwona kartka musz& zosta' doniesione do Sekretarza Generalnego, który wy%le taki przypadek do Komisji Dyscyplinarnej z mo#liwo%ci& dalszych sankcji (np. zawieszenie trenera na pewien okres lub kilka zawodów mistrzowskich). Trener, który otrzymuje sankcj" podczas wydarzenia ma prawo do odwo)ania. Musi to zrobi' jak najszybciej, ale nie pó*niej ni# jedn& (1) godzin" po otrzymaniu sankcji. 1-sze wykroczenie = #ó)ta kartka 2-gie wykroczenie = czerwona kartka, trener jest wy)&czony z reszty zawodów mistrzowskich. Artyku! 5 Prawa i obowi)zki cz!onków Komitetu Technicznego. 1. Na oficjalnych zawodach FIG cz)onkowie Komitetu Technicznego stanowi& Nadrz"dn& Komisj" s"dziowsk& zawodów a) Przewodnicz&cy Komitetu Technicznego FIG lub jego reprezentant jest przewodnicz&cym tej komisji. Do jego obowi&zków nale#y: I. Rozwi&zywanie i wyja%nianie wszelkich problemów wyst"puj&cych w trakcie zawodów zgodnie z regulaminem technicznym tych zawodów II. Zwo)ywa' i przewodniczy' wszystkim spotkaniom s"dziów III. Dostosowanie wymaga$ regulaminów s"dziowskich i technicznych do danych zawodów

8 IV. Okre%lenie trudno%ci zg)oszonych, nowych elementów, podwy#szenie wysoko%ci dr&#ka i kó)ek, opuszczenie miejsca zawodów jak równie# innych spornych problemów, które mog& si" pojawi' w trakcie zawodów. Normalnie tego rodzaju decyzje s& podejmowane przez Komitet Techniczny. V. Przestrzega' i pilnowa' Programu Zawodów. VI. Kontrolowa' prac" Arbitrów konkurencji. Z wyj&tkiem protestu, #adna zmiana wyniku nie jest dozwolona, gdy wynik zosta) og)oszony przez Arbitra konkurencji. VII. W przypadku niezgodno%ci pomi"dzy Arbitrem i S"dziami D, uzgodni' wynik D z jury d appel. VIII. W przypadku niezgodno%ci pomi"dzy Arbitrem i jednym albo kilku S"dziami-E, zdecydowa' dostosowanie poszczególnych ocen IX. Zaj&' si" pytaniami przedstawionymi w art. 25. X. W wspó)pracy z S"dzi& G)ównym, wyda' ostrze#enia, albo zast&pi' jak&% osob" dzia)aj&c& wbrew przepisom XI. XII. Podczas Zawodów, prowadzi' bie#&c& analiz" wideo i w przypadku pomy)ek wyci&ga' odpowiednie konsekwencje wobec winnych. Z)o#y' sprawozdanie do Komitetu Technicznego FIG, jak najwcze%niej, ale nie pó*niej ni# 30 dni po Zawodach, które powinno zawiera': - Ogólne uwagi o konkurencji zawieraj&ce wa#ne zdarzenia i wnioski na przysz)o%'. - Szczegó)owe analizy s"dziów zawieraj&ce propozycje do nagradzania najlepszych i sankcji przeciw s"dziom niespe)niaj&cym oczekiwania - Szczegó)owy lista wszystkich interwencji (zmiany ocen przed i po opublikowaniu) b) Cz)onkowie Komitetu Technicznego lub ich reprezentanci wchodz& w sk)ad Nadrz"dnej Komisji S"dziowskiej danych zawodów. Pe)ni& zarazem obowi&zki kontrolera poszczególnych przyrz&dów. Do ich obowi&zków nale#y: I. Przewodniczy' spotkaniom s"dziowskim i instruktorskim, skierowanie s"dziów dla pracy na poszczególnych przyrz&dach II. III. Przestrzeganie "Przepisów S"dziowskich konsekw"tnie i zgodnie z aktualnymi przepisami i kryteriami kontrolowanie sprawiedliwo%ci Zapisanie ca)ej zawarto%ci uk)adów symbolami - obliczenie "D - warto%' uk)adu - obliczenie "E - b)"dy wykonania - zapisanie wszystkich wyników 'wicze$ dla celu oceny komisji D i E. IV. Skontrolowanie ca)kowitego wyniku i oceny ko$cowej ka#dego 'wiczenia V. Zapewnienie poprawnego wyniku ka#demu zawodnikowi za jego wyst"p przez przestrzeganie punktów vii i viii VI. Je#eli #adna interwencja nie jest konieczna, pokazanie wyniku (prawomocnego). Je#eli wynik powinien by' poprawiony interweniowa' jak podano w punkcie vii i viii VII. Ocena E Je#eli ró#nica pomi"dzy 4 liczonymi potr&ceniami (ocenami), (lub na zawodach z 4 s"dziami E, 2 %rodkowe potr&cenia ocena), zgodnie z %rednimi potr&ceniami E jest wy#sza ni# tolerowane odchylenia (art. 8.4), po przegl&dni"ciu jego oceny, Arbiter na przyrz&dzie mo#e zdecydowa': COP2009-GSM-PL 8/52

9 - Nie interweniowa' w ko$cow& ocen" E, je%li w jego opinii jest akceptowalna, pomimo ró#nic wchodz&cych potr&ce$ (ocen), które s& wy#sze ni# tolerowane odchylenia, lub - Je#eli ocena E znacz&co ró#ni si" od oceny Arbitra na przyrz&dzie (nawet, je%li wchodz&ce potr&cenia s"dziów s& w tolerowanym odchyleniu), lub skrajne oceny znacz&co ró#ni& si" od %rodkowych w porozumieniu z Przewodnicz&cym Komitetu Technicznego mog& oni interweniowa' natychmiast po zako$czeniu 'wiczenia lub po zako$czeniu kolejnej zmiany przyrz&dów, zmieniaj&c jedn& lub kilka ocen. System IRCOS Longines/FIG, (je%li nie ma dost"pnego video) musi by' kontroler do tych celów. Je%li jest konieczna interwencja, z aprobat& Komisji Technicznej, arbiter na przyrz&dzie mo#e zmieni' jedn& lub kilka ocen E po konsultacji z odpowiednim s"dzi&. Je#eli nie dojdzie do porozumienia, Arbiter na przyrz&dzie mo#e zmieni' ocen". Je#eli jeden lub kilku s"dziów E i Arbiter na przyrz&dzie nie mog& si" zgodzi', Arbiter musi poinformowa' zainteresowanego s"dziego(-ów) o ko$cowej decyzji Komisji Technicznej i zmieni' ocen". Arbiter na przyrz&dzie po poinformowaniu przewodnicz&cego Komisji Technicznej o interwencji do oceny E i nieuzyskaniu porozumienia musi umie' powiedzie', co by)o przyczyn& (np. S"dzia nie policzy) upadku, dodatkowego zamachu itp.) VIII. Ocena D: Arbiter na przyrz&dzie za aprobat& Przewodnicz&cego Komitetu Technicznego podejmuje interwencj" w przypadku niezgodno%ci: - S"dziego D1 i D2 lub Komisji D z ocen& Arbitra, Arbiter na przyrz&dzie mo#e pokaza' ocen" D, dopiero po konsultacji i zgodzie Komisji D - Je#eli Arbiter na przyrz&dzie i Komisja D nie mog& si" zgodzi', to o ocenie D decyduje Komisja Techniczna Arbiter musi poinformowa' zainteresowanego s"dziego(-ów) o ko$cowej decyzji Komisji Technicznej i zmieni' ocen". System IRCOS Longines/FIG, (je%li nie ma dost"pnego video) musi by' kontroler do tych celów. IX. Po pokazaniu oceny przez Arbitra na przyrz&dzie ocena nie mo#e zosta' zmieniona. X. Arbiter na przyrz&dzie musi zarejstrowa' wszystkie interwencje i zdarzenia, napisa' szczegó)owy raport (zawieraj&cy dane zawodnika) tego samego dnia do Przewodnicz&cego Komisji Technicznej. Artyku! 6 Prawa i obowi)zki s#dziów 1. Mi"dzy innymi ka#dy s"dzia jest zobowi&zany do: a) doskona)ej znajomo%ci Przepisów S"dziowania, Regulaminu Technicznego FIG i innych niezb"dnych informacji do sprawnego przeprowadzenia zawodów b) posiadanie aktualnych uprawnie$ s"dziego zwi&zkowego lub mi"dzynarodowego oraz odpowiedni& kategori" niezb"dn& do s"dziowania zawodów c) posiadania znajomo%ci wspó)czesnej gimnastyki, rozumie' intencje, cel, interpretacj" i stosowanie obecnych przepisów d) by' dobrze przygotowanym do pe)nienia swoich obowi&zków, ocenia' wszystkie 'wiczenia obiektywnie i szybko jednocze%nie pami"taj&c, #e w przypadku wyst&pienia w&tpliwo%ci, co do oceny danego 'wiczenia, maj& by' one interpretowane na korzy%' zawodnika e) uczestniczenia w kursach s"dziowskich, planowanych spotkaniach oraz treningu na podium COP2009-GSM-PL 9/52

10 f) stosowa' si" do specjalnie organizowanych instrukcji s"dziowskich, dawanych przez w)a%ciwych autorytetów g) bycia obecnym w sali zawodów jedn& godzin" przed rozpocz"ciem zawodów, by' odpowiednio ubranym, tj. szare spodnie, granatowa marynarka, bia)a koszula i krawat h) by' przygotowanym do pracy w komisji D lub E bez wcze%niejszego powiadomienia i) by' przygotowanym do wykonywania innych obowi&zków takich jak: - prawid)owe wype)nienie formularzy ocen - obs)ugi sprz"tu elektronicznego lub mechanicznego na zawodach - u)atwienia sprawnego przeprowadzenia zawodów, - posiada' umiej"tno%' komunikowania si" z innymi uczestnikami j) nie opuszczanie swojego miejsca, niekontaktowanie si" z innymi osobami, nieanga#owanie si" w dyskusj" z trenerami, zawodnikami i innymi s"dziami k) zachowywa' si" przez ca)y czas profesjonalnie l) dok)adnie zna' szczegó)y artyku)u 10.1 (s"dzia D1), 10.2 (Komisja D), lub artyku) 10.3 (Komisja E) 2. Zgodnie z przepisami kontroli pracy s"dziów, s"dziowanie niezgodne z Przepisami S"dziowania lub instrukcjami udzielonymi przez TC grozi ukaraniem zgodnie z aktualn& wersj& Przepisów S"dziowania i/lub Technicznym regulaminem danych zawodów 3. S"dzia ma prawo do przed)o#enia protestu na pi%mie do Kierownictwa Zawodów, w przypadku (jego zdaniem) nieodpowiedniej oceny jego s"dziowania przez Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej. Artyku! Na oficjalnych zawodach FIG s"dziowie s& zobowi&zani do z)o#enia %lubowania: W imieniu wszystkich s#dziów i przedstawicieli obiecuj#, *e b#d# obiektywnie i uczciwie s#dziowa$ wszystkie $wiczenia bez *adnych uprzedze+ zarówno do dru*yn jak i poszczególnych zawodników 7.2 Na Mistrzostwach +wiata zawodnicy s& zobowi&zani do z)o#enia %lubowania: W imieniu wszystkich zawodników obiecuj#, *e b#d# przestrzega! na tych Mistrzostwach &wiata przepisów, które nas obowi)zuj), startowa$ bez dopingu i narkotyków, w prawdziwym duchu sportowym, dla chwa!y sportu i honoru gimnastyków COP2009-GSM-PL 10/52

11 Rozdzia! 3. Organizacja komisji s#dziowskiej. Artyku! 8 Sk!ad komisji s#dziowskiej 1. Na wszystkich oficjalnych zawodach FIG (Mistrzostwach +wiata, Igrzyskach Olimpijskich, Fina) Pucharu +wiata), komisja s"dziowska na wszystkich przyrz&dach, b"dzie sk)ada' si" z: a) Komisja D sk)ada si" z dwóch s"dziów, z których jeden (D1) jest wyznaczony przez KT FIG zgodnie z aktualnym Regulaminem Technicznym i jest on odpowiedzialny za prac" komisji b) Komisja E sk)ada si" z 6-ciu s"dziów c) Dodatkowych s"dziów i pomocników takich jak: I. dwóch s"dziów liniowych do 'wicze$ wolnych II. jeden s"dzia liniowy na skoku III. mierz&cych czas na 'wiczeniach wolnych oraz rozgrzewki zawodników na por"czach IV. obs)ugi sekretariatu, komputera itp. 2. Powy#szy sk)ad komisji s"dziowskiej obowi&zuje na wszystkich rodzajach zawodów ( kwalifikacyjne, fina) dru#ynowy, fina) wieloboju, fina)y na przyrz&dach). 3. Na turniejach mi"dzynarodowych, kontynentalnych czy krajowych, art.8.1 mo#e by' modyfikowany 4. W zawodach gdzie wyst"puje czterech lub mniej s"dziów w E -komisji ró#nica pomi"dzy dwoma %rodkowymi sumami potr&ce$ za b)"dy nie mo#e przekracza': przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,6 10, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,4 9, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,4 9, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 9,0 8, przy potr&ceniach pomi"dzy , ocena 8,5 8, przy potr&ceniach pomi"dzy ,50, ocena 8,0 7, przy potr&ceniach pomi"dzy > 2,50, ocena < 7,5 5. Selekcja s"dziów, losowanie do poszczególnych komisji s"dziowskich, zebrania, przeprowadzane b"d& zgodnie z Regulaminem Technicznym. 6. Wymagania dotycz&ce kwalifikacji s"dziów do pe)nienia swoich obowi&zków s& okre%lone w Regulaminie Technicznym FIG COP2009-GSM-PL 11/52

12 Artyku! 9 Organizacja komisji s#dziowskiej 1. S"dziowie b"d& rozmieszczeni w takim miejscu i takiej odleg)o%ci od przyrz&du, aby nic nie ogranicza)o ich pola widzenia i nie przeszkadza)o w ocenie 'wiczenia 2. D-komisja jest usytuowana w jednej linii oddzielnie (w niewielkiej odleg)o%ci) przed przyrz&dem. Przy s"dziowaniu skoku w miejscu l&dowania zawodnika. E2 E3 E4 E5 E1 D2; D1; E6 3. Usytuowanie E - komisji jest zgodne ze wskazówkami zegara zaczynaj&c od lewej strony D-komisji. Oraz przy skoku w pobli#u miejsca l&dowania. Odst"pstwo od tej zasady jest mo#liwe w zale#no%ci od wyst"puj&cych warunków na hali sportowej a) s"dziowie liniowi zajmuj& miejsce w dwóch rogach planszy naprzeciwko siebie i obserwuj& dwie linie b) S"dzia mierz&cy czas zajmuje miejsce w pobli#u Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej 4. S"dziowie musz& przedstawi' swoj& ocen" na pi%mie, nawet w przypadku, gdy u#yty jest komputerowy system przekazywania ocen. 5. W zawodach, na których nie wyst"puje komputerowy system przekazywania ocen, s"dziowie dostarczaj& swoje indywidualne oceny do s"dziego A1 odpowiedzialnego za prac" komisji. Artyku! 10 Obowi)zki s#dziów 1. Na oficjalnych zawodach Przewodnicz&cy Komisji S"dziowskiej (arbiter) na wszystkich przyrz&dach, oprócz innych zada$, pe)ni nast"puj&ce funkcje: a) Koordynuje prac" wszystkich cz)onków komisji b) Utrzymuje )&czno%' z Kierownictwem S"dziowskim Zawodów c) Odpowiada za efektywny przebieg (w)&cznie z rozgrzewk&) konkurencji na swoim przyrz&dzie. Ponadto: I. udzielanie zezwolenia na rozpocz"cie 'wiczenia poprzez w)&czenie %wiat)a zielonego (lub inny widoczny sygna)), które zawodnik musi rozpocz&' w ci&gu 30 sec COP2009-GSM-PL 12/52

13 II. potwierdzi' zako$czenie 'wiczenia. d) Kontroluje ocen" ko$cow& ka#dego 'wiczenia e) Zastosowania dodatkowych potr&ce$ i kar przewidzianych w Przepisach S"dziowania Dodatkowe potr&cenia za z)e zachowanie s& przedstawiane na tablicy %wietlnej i odejmowane od oceny ko$cowej przed jej wy%wietleniem wy%wietlanej dodatkowe potr&cenia za przekroczenie czasu i linii ograniczaj&cej pole 'wicze$ wolnych s& przedstawiane na tablicy %wietlnej i odejmowane od oceny ko$cowej, przed jej wy%wietleniem 2. S"dziowie D-komisji oprócz innych obowi&zków, pe)ni& nast"puj&ce funkcje: a) S"dzia D1 (wyznaczony przez FIG MKT) I. Jest zarówno koordynatorem komisji s"dziowskiej jak i cz)onkiem D-komisji II. Rejestruje wszystkie sk)adniki oceny (- trudno%ci elementów, grupy trudno%ci, ewentualne premie). III. Przestawia uzgodnion& ocen" D-komisji lub informuje kontrolera (cz)onka Nadrz"dnej Komisji S"dziowskiej) o wyst"puj&cej rozbie#no%ci w ocenie s"dziów D-komisji IV. Na zako$czenie zawodów przedstawia pisemny raport Przewodnicz&cemu Komisji Technicznej, z informacj& o problemach, naruszeniach przepisów, lub niejasno%ci dotycz&cych poszczególnych zawodników V. W terminie do 2-ch miesi"cy przedstawia pisemny raport, wykonany w jednym z oficjalnych j"zyków FIG, Przewodnicz&cemu Komisji Technicznej, zawieraj&cy ocen" wszystkich 'wicze$. b) S"dzia D1 oraz D2 I. Oceniaj& zawarto%' 'wiczenia obejmuj&c&: Okre%lenie trudno%ci elementów i po)&cze$ Obliczenie warto%ci 9-ciu najtrudniejszych elementów (7-miu dla juniorów), (max. 4 elementów z jednej grupy trudno%ci patrz artyku) 11.1) plus warto%' zeskoku Obliczenie warto%' po)&cze$ na podstawie wytycznych dla poszczególnych przyrz&dów Obliczenie ilo%ci i warto%ci wymaganych elementów z poszczególnych grup strukturalnych Obliczenie oceny D-komisji poprzez dodanie powy#szych sk)adników II. Oceniaj& wszystkie aspekty D oceny zgodnie z przepisami uj"tymi w artykule 3 III. Ka#dy s"dzia niezale#nie ocenia warto%' 'wiczenia, niemniej jednak mog& konsultowa' si" z sob& IV. S& zobowi&zani do bezb)"dnego zapisu warto%ci 'wiczenia V. Ich pe)na odpowiedzialno%' zosta)a uj"ta w artykule 6 COP2009-GSM-PL 13/52

14 3. S"dziowie E - komisji s& odpowiedzialni za: a) Ocen" sumy potr&ce$ za wykonania 'wiczenia zgodnie z technicznymi i estetycznymi wymaganiami, niezale#nie i bez konsultacji z innymi s"dziami. b) S& zobowi&zani do wy%wietlenia swojej oceny w 10 sekund po zako$czeniu 'wiczenia. c) Oceniaj& wszystkie aspekty wykonania 'wiczenia zgodnie z przepisami zawartymi w artyku)ach od 6 do 12 d) Ich pe)na odpowiedzialno%' zosta)a uj"ta w artykule 6 4. S"dziowie liniowi informuj& Przewodnicz&cego Komisji S"dziowskiej o wszystkich przekroczeniach linii, które potwierdzaj& na pi%mie. 5. S"dzia mierz&cy czas na 'wiczeniach wolnych daje wyra*ny sygna), po 60 sek a nast"pnie po 70 sekundach trwania 'wiczenia. Jest zobowi&zany do rejestracji czasu przekroczenia trwania 'wiczenia powy#ej 70 sekund. Rozdzia! 4. Ocena wykonania Artyku! 11 Zasady ogólne CZ%&' DRUGA 1. Na wszystkich przyrz&dach ocena ko$cowa za 'wiczenie b"dzie sum& dwóch oddzielnych ocen: D i E Komisja s"dziowska D okre%la trudno%' prezentowanego 'wiczenia, natomiast komisja E kompozycj" i techniczne wykonanie 'wiczenia i pozycj" cia)a. Ocena komisji s"dziowskiej D obejmuje: - wycen" 10 8 dla juniorów najtrudniejszych elementów w 'wiczeniu ( 9 7 dla juniorów, ale maksymalnie 4 elementy z tej samej grupy strukturalnej liczonych elementów + zeskok). Je#eli s"dzia potrzebuje wybra' spo%ród 9 7 dla juniorów elementów, które maj& t& sam& warto%', ale pochodz& z ró#nych grup strukturalnych, musi wybra' zawsze na korzy%' zawodnika (Na 'wiczeniach wolnych zeskok jest liczony jako pierwszy element z danej grupy strukturalnej) Przyk)ad 1 I III I II III III III III IV IV V A B B B B B B C C C D A B B B B B C C C D COP2009-GSM-PL 14/52

15 Przyk)ad 2 III III I II II II III III III III IV V B B B B B B B D D D D D B B B B B D D D D D - okre%lenie premii za po)&czenia poszczególnych elementów zgodnie z przepisami dotycz&cymi poszczególnych przyrz&dów. - wycen" okre%lonych w przepisach grup strukturalnych, które wchodz& w 10 liczonych elementów (8 dla juniorów) S"dziowie E-komisji s& odpowiedzialni za ocen" wykonania 'wiczenia zgodnie z technicznymi i estetycznymi wymaganiami. Ocen& wyj%ciow& jest 10 pkt., od której b"d& odejmowane potracenia za b)"dy w dziesi"tnych punkta: - estetyk" i wykonanie poszczególnych elementów i po)&cze$ - technik" wykonania oraz kompozycj" 'wiczenia Najni#sze i najwy#sze potr&cenia za b)"dy techniczne, estetyczne, wykonania i kompozycj" 'wiczenia (komisja E ) s& eliminowane. +rednia ocena z czterech pozosta)ych jest odejmowana od 10.0 pkt. Suma ocen Komisji D i E stanowi ocen" ko$cow& za 'wiczenie. 2. Powy#sze zasady oceny 'wiczenia i okre%lania oceny ko$cowej za to 'wiczenie s& identyczne dla wszystkich rodzajów zawodów (kwalifikacyjne, fina)y dru#ynowe, fina)y w wieloboju, fina)y na poszczególnych przyrz&dach) z wyj&tkiem skoków, do których stosowane s& specjalne przepisy odno%nie kwalifikacji i fina)u na tym przyrz&dzie (zobacz rozdzia) 10). 3. Ocena za wielobój jest sum& ocen uzyskanych przez zawodnika na 6-ciu przyrz&dach. 4. Wyniki dru#ynowe s& obliczane zgodnie z aktualnym Technicznym Regulaminem Kierownictwa zawodów. 5. Kwalifikacja i udzia) w fina)ach dru#ynowych, fina)ach w wieloboju, fina)ach na poszczególnych przyrz&dach, b"d& obliczane zgodnie z aktualnym Technicznym Regulaminem Kierownictwa zawodów. 6. Ocena ko$cowa jest obliczana przez sekretariat zawodów niemniej jednak musi by' ona zatwierdzona przez osob" odpowiedzialn& za prac" komisji s"dziowskich przed przekazaniem jej do publicznej wiadomo%ci. 7. Na oficjalnych zawodach FIG poszczególne oceny komisji D i E b"d& wy%wietlane. Ocena poszczególnych s"dziów komisji E (po odj"ciu od 10-ciu pkt. potr&ce$ za b)"dy) równie# b"dzie wy%wietlana. Na pozosta)ych zawodach oceny komisji D i E i ocena ko$cowa musz& by' podawane publiczno%ci COP2009-GSM-PL 15/52

16 Rozdzia! 5. Ocena trudno"ci Artyku! 12 Trudno"$ 1. Na 'wiczeniach wolnych, na koniu z )"kami, kó)kach, por"czach i dr&#ku trudno%' poszczególnych elementów jest nast"puj&ca: Grupa trudno"ci A B C D E F G Warto"$ Poszczególne elementy 'wicze$ posiadaj& okre%lon& warto%' i swój numer identyfikacyjny w tabelach trudno%ci. 3. Elementy, które nie s& opisane w tabelach trudno%ci musz& by' zg)oszone do Przewodnicz&cego Komisji Technicznej FIG na 24 godziny przed oficjalnym treningiem na podium celem okre%lenia ich warto%ci. Na zawodach mi"dzynarodowych, krajowych i lokalnych tymczasow& trudno%' elementu okre%la cz)onek Komisji Technicznej. 4. Elementy (lub elementy posiadaj&ce ten sam numer identyfikacyjny) mog& by' powtórzone w 'wiczeniu, niemniej jednak nie b"dzie zaliczana ich trudno%' przez Komisj" D. 5. Elementy, które od d)u#szego czasu nie wyst"puj& w tabelach trudno%ci s& na ogó) niedozwolone lub b"d& traktowane jako elementy bez warto%ci, niezaliczane przez Komisj" D Artyku! 13 Wymagania dotycz)ce grup elementów i zeskoku 1. S"dziowie oceniaj& wykonanie poszczególnych grup elementów okre%laj&c odchylenia od wzorcowego wykonania tych grup, ich technicznego wykonania, mo#liwo%ci zawodnika podkre%laj&cych ró#norodno%' w planowanej strukturze 'wiczenia. 2. Na ka#dym przyrz&dzie okre%lono 4 grupy strukturalne, natomiast zeskoki oznaczono jako grup" 5-t&, (wyj&tek 'wiczenia wolne). 3. Zawodnik musi je wykona' (min. 1 z ka#dej grupy strukturalnej) w swoim 'wiczeniu. 4. Wymagane elementy, o których mowa musz& znajdowa' si" w tabelach trudno%ci. 5. Za ka#dy element spe)niaj&cy ten warunek (w ramach 10-ciu elementów 'wiczenia), komisja D przyznaje 0.50 pkt. 6. (wiczenie (z wyj&tkiem 'wicze$ wolnych i skoku) musi by' zako$czone zeskokiem okre%lonym w tabelach (zobacz rozdzia) 7 i 10). Niedozwolone zeskoki obejmuj&: I. odbicia z nóg ( z wyj&tkiem 'wicze$ wolnych) II. brak zeskoku III. cz"%ciowo wykonany zeskok IV. brak zako$czenia 'wiczenia w pozycji stoj&cej (dotyczy to równie# elementów do przewrotu na 'wiczeniach wolnych) V. zeskok z zamierzonym l&dowaniem bokiem. UWAGA: Wykonanie tego rodzaju zeskoków nie b#dzie zaliczane przez komisj# D zarówno jako element oraz element grupy strukturalnej. COP2009-GSM-PL 16/52

17 7. Przy ocenie zeskoków spe)niaj&cych wymagania dotycz&cych grup elementów b"d& stosowane n/w zasady: - przy warto"ci zeskoku grupy A lub B pkt. ( nie spe!nia wymagania) - przy warto"ci zeskoku grupy C pkt. (cz#"ciowo spe!nia wymaganie) - przy warto"ci zeskoku grupy D lub wy*szej pkt. (spe!nia wymaganie) Dla juniorów - przy warto"ci zeskoku grupy A pkt. ( nie spe!nia wymagania) - przy warto"ci zeskoku grupy B pkt. (cz#"ciowo spe!nia wymaganie) - przy warto"ci zeskoku grupy C lub wy*szej pkt. (spe!nia wymaganie) Artyku! 14 Premie za po!)czenia elementów 1. Premia za po)&czenie elementów jest przyznawana przez Komisj" D. Premie za po)&czenia s)u#& do lepszego zró#nicowania 'wicze$, które zawieraj& wyj&tkowe po)&czenia elementów, które s& szczegó)owo opisane dla ka#dego przyrz&du. 2. Premia mo#e by' przyznana za po)&czenia wykonane poprawnie technicznie bez du#ego b)"du. Artyku! 15 Ocena Komisji D 1. Komisja D jest odpowiedzialna za okre%lenie prawid)owej oceny wyj%ciowej za 'wiczenie na ka#dym przyrz&dzie. Jak okre%lono w rozdziale 7 do 12 z wyj&tkiem art.15. pkt.5. oraz zarejestrowanie i wycen" wszystkich elementów prawid)owo wykonanych. 2. Zawodnik jest zobowi&zany do prezentacji tylko takich elementów, które mo#e wykona' z ca)kowitym bezpiecze$stwem i poprawnie technicznie. Elementy *le wykonane technicznie nie b"d& zaliczane przez Komisj" D oraz dodatkowo stosowane b"d& potr&cenia przez Komisj" E. 3. W tabelach trudno%ci jest opisana pozycja ko$cowa elementu, której wykonanie decyduje o zaliczeniu trudno%ci danego elementu lub b"dzie wykonany perfekcyjnie. 4. Za elementy, które nie oceni)a Komisja D, zawodnikowi nie zostanie zaliczona warto%' tego elementu. 5. Komisja D nie b"dzie zalicza)a elementów, których wykonanie wyra*nie odbiega od opisu uj"tego w tabelach trudno%ci nie stosuj&c dodatkowych potr&ce$. Przyk)ady: a) Wykonanie elementu, który rozpocz&) si" poza liniami 'wicze$ wolnych (rozdzia) 7) b) Wykonanie niedozwolonego skoku (rozdzia) 10) c) Wykonanie elementu w 'wiczeniach na dr&#ku z oparciem stóp na dr&#ku (rozdzia) 12) d) Wykonanie statycznego si)owego elementu z nogami w rozkroku na dowolnym przyrz&dzie, o ile nie jest on umieszczony w tabelach trudno%ci e) Wykonanie elementu w sposób odbiegaj&cy od opisu (zobacz artyku) 13.3) np.: I. Wykonanie elementu si)owego zamachem II. Wykonanie elementu zamachowego si)& COP2009-GSM-PL 17/52

18 III. Wykonanie elementu si)owego wyra*nie w zgrupowaniu lub w pozycji )amanej. W tym przypadku trudno%' jego zostanie okre%lona na podstawie jego wykonania. IV. Wykonanie elementu si)owego o nogach w rozkroku, gdy normalnie jest on wykonywany o nogach z)&czonych. V. Wykonanie wytrzyma$ o wyra*nie ugi"tych ramionach VI. Wykonanie stania na r"kach w 'wiczeniu na kó)kach z oparciem nóg o liny f) Pomoc trenera przy wykonaniu elementu g) Upadek na przyrz&d lub z przyrz&du w trakcie wykonywania elementu h) Je#eli zawodnik upad) na przyrz&d lub z przyrz&du bez osi&gni"cia pozycji ko$cowej, zezwala si" na dodatkowy zamach, lub w inny sposób, by odzyska' kontrol" do kontynuacji 'wiczenia. i) Wytrzymanie elementu poni#ej jednej sekundy j) Trudno%' elementu si)owego, którego pozycj& wyj%ciow& by) statyczny element si)owy, nie zostanie zaliczona, je#eli nie zosta)a zaliczona wcze%niej trudno%' tego statycznego elementu si)owego. k) Je#eli zawodnik wykonuj&c elementy z obrotami wzd)u# pionowej osi cia)a wykonuje je poni#ej lub powy#ej 90º lub, je#eli w elementach zamachowych odchylenie od ko$cowej prawid)owej pozycji wynosi 45º, lub wi"cej (zobacz rozdzia) 13.1), trudno%' elementu nie b"dzie zaliczona. W szczególno%ci na skoku trudno%' takiego skoku mo#e nie by' zaliczona i jego warto%' zostanie okre%lona przez komisj" D. l) Przy w"drówkach poprzek lub bokiem na koniu z )"kami odchylenie 45º w ca)ej w"drówce lub jej wi"kszej cz"%ci od prawid)owej pozycji cia)a m) Je#eli wytrzymania s& wykonane z odchyleniem od prawid)owej pozycji tu)owia, ramion lub nóg 45º lub wi"cej Na przyk)ad: I. Stanie na r"kach w rozpi"ciu, po)o#enie g)owy powy#ej kó)ek ( zwykle jest to>45º) II. Rozpi"cie z po)o#eniem barków powy#ej kó)ek( zwykle jest to>45º) III. (zobacz równie# art.23). 6. We wszystkich przypadkach Komisja D wycenia 'wiczenia zgodnie z opisem i prawid)owym technicznym wykonaniem elementu. W przypadkach w&tpliwych zawsze rozstrzyga w&tpliwo%' na korzy%' zawodnika. 7. Je#eli element jest bardzo *le wykonany, zawodnik zostanie dodatkowo ukarany przez Komisj" E. Artyku! 16 Powtórzenia 1. Zawodnik mo#e powtórzy' 'wiczenie je#eli przerwa w 'wiczeniu nie nast&pi)a z jego winy. Zawodnik nie mo#e powtórzy' 'wiczenia mo#e je tylko kontynuowa'. 2. Je#eli zawodnik upad) z przyrz&du lub na przyrz&d, mo#e je kontynuowa' od momentu upadku lub powtórzy' ten element celem uzyskania warto%ci tego elementu (patrz artyku) 22.5). COP2009-GSM-PL 18/52

19 3.,aden element (posiadaj&cy ten sam numer identyfikacyjny) nie mo#e by' powtórzony w 'wiczeniu dla uzyskania wy#szej trudno%ci uk)adu. Dotyczy to równie# elementów wykonywanych w po)&czeniach (wyj&tek stanowi& pewne elementy i ko)a na koniu z )"kami, które powoduj& wzrost warto%ci po)&czenia w specjalnych po)&czeniach). 4. Elementy powtórzone (posiadaj&ce ten sam numer identyfikacyjny) nie b"d& zaliczane do oceny wyj%ciowej przez Komisj" D. Na kó)kach warto%' elementów zako$czonych w pozycji wytrzymania b"d& zaliczane dwukrotnie je#eli pozycja wyj%ciowa b"dzie ró#na. Przyk)adami takich elementów mog& by': np. stanie na r"kach w rozpi"ciu, waga w podporze na poziomie kó)ek ( samolot ) itp. Trudno%' tych elementów i po)&cze$ w których wyst"puj& b"dzie dwukrotnie zaliczana przez Komisj" D (patrz tak#e rozdzia) 9) 5. Je#eli z jakiegokolwiek powodu Komisja D nie zaliczy)a trudno%ci danego elementu wówczas ten element równie# nie spe)nia wymagania dotycz&cego wyceny grup strukturalnych. Artyku! 17 Potr)cenia Komisji D B)&d Brak elementu z wymaganej grupy strukturalnej Grupa zeskoków Juniorzy B)&d l&dowania powoduj&cy nie zaliczenie zeskoku (patrz artyku) 15.5 i 24) Pomoc trenera Wytrzymanie < 1 sekundy Powtórzenie elementu Odbicie z nóg do zeskoku lub inny niedozwolony zeskok Wytrzymanie si)owe elementu z nogami w rozkroku lub inny niedozwolony element Potr&cenie 0.50 za ka#dym razem Zeskok grupy A lub B = Zeskok grupy C = Zeskok grupy D,E,F = Zeskok grupy A = Zeskok grupy B = Zeskok grupy C lub wy#szej = Nie zaliczenie trudno%ci Nie zaliczenie trudno%ci Nie zaliczenie trudno%ci Dozwolone lecz niezaliczona trudno%' Nie zaliczenie zeskoku i nie zaliczenie wymagania dotycz&cego zeskoku Nie zaliczenie trudno%ci COP2009-GSM-PL 19/52

20 Rozdzia! 6. Przepisy dotycz)ce wykonania $wicze+ Artyku! 18 Wymagania dotycz)ce wykonania uk!adów 1. Kompozycja 'wicze$ powinna zawiera' sk)adniki uk)adu, zgodne z kierunkami obowi&zuj&cymi w wspó)czesnej gimnastyce. S"dziowie E - komisji s& odpowiedzialni za ocen" wykonania 'wiczenia: zgodnie z technicznymi i kompozycyjnym wykonaniem (g)ówne zasady dla uk)adów), estetycznymi wymaganiami. Stosowania potr&ce$ 0.05 pkt. celem zró#nicowania najlepiej wykonanych 'wicze$ 2. Maksymalna ocena Komisji E wynosi pkt. 3. Dla krótkich uk)adów zasady s& nast"puj&ce: Ocena od 7 lub wi"cej elementów pkt. 6 elementów pkt. 5 elementów pkt. 1 4 elementy pkt. brak elementów pkt. Artyku! 19 Obliczenie potr)ce+ przez Komisj# E 1. S"dziowie komisji E s& zobowi&zani do niezale#nej oceny ka#dego 'wiczenia i przes)ania swojej oceny w okresie 10 sec. po zako$czeniu 'wiczenia (patrz równie# artyku) 9.2). 2. Ka#de 'wiczenie jest oceniane w porównaniu do perfekcyjnego wykonania tego 'wiczenia. Wszystkie potr&cenia za b)"dy wykonania, techniczne i estetyczne poszczególnych elementów oraz kompozycji ca)o%ci 'wiczenia b"d& odejmowane od oceny pkt. Artyku! 20 Kompozycja $wiczenia 1. Przy ocenie 'wiczenia komisja E musi mie' pewno%', #e poszczególne elementy i cz"%ci 'wiczenia zawodnik wykonuje z perfekcj& i ich wykonanie nie zagra#a jego zdrowiu i s& one po)&czone z sob& w sposób harmonijny, elegancki i ci&g)y oraz odpowiadaj& planowanej strukturze 'wiczenia. I tylko takie elementy zawodnik mo#e prezentowa' w swoim 'wiczeniu. 2. Zawodnik nie mo#e zwi"ksza' trudno%ci 'wiczenia kosztem perfekcyjnego wykonania prezentowanych elementów COP2009-GSM-PL 20/52

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek dla wycigów motocyklowych obowizujce w 2008 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPORTU MODZIEOWEGO. Zasady i regulaminy wspózawodnictwa dzieci i modziey uzdolnionej sportowo

SYSTEM SPORTU MODZIEOWEGO. Zasady i regulaminy wspózawodnictwa dzieci i modziey uzdolnionej sportowo SYSTEM SPORTU MODZIEOWEGO Zasady i regulaminy wspózawodnictwa dzieci i modziey uzdolnionej sportowo ZASADY WSPÓZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MODZIEY 1. Cel popularyzacja i upowszechnienie sportu, rozszerzanie

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art. 129 2 otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek wycigów motocyklowych obowizujce w 2006 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2006

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. DBICKICH SAPERÓW W DBICY Dbica, padziernik 2003 roku Rozdzia! I 1. Rada rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 im. Dbickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r. Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 2 lipca 2003 r. ustanawiajca zasady majce zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych (zmieniona decyzj Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 24 wrzenia 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów Ortograficznych

Regulamin Konkursów Ortograficznych RegulaminKonkursówOrtograficznych OstrowskieDyktando2014 oraz OstrowskieDyktando2014dlaDziennikarzy Organizatorem Konkursów Ortograficznych Ostrowskie Dyktando 2014 oraz Ostrowskie Dyktando 2014 dla Dziennikarzy

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

regulamin us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365

regulamin us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365 regulamin us?ugi IT dla Firm - pakiet Office 365 Dzia?I. Definicje U?yte w Regulaminie us?ugi IT dla Firm- pakiet Office 365 poj?cia oznaczaj?: 1 1) Administrator osoba fizyczna wskazana Umowie (b?d? w

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo