WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Jedlnia-Letnisko, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych dyrektora szkoły pełnoletniego ucznia z urzędu II. Dane osobowe wnioskodawcy: 1 Nazwisko 2 Imię 3 Adres 4 Numer telefonu kontaktowego III. Dane osobowe ucznia ubiegającego się o stypendium: 1 Nazwisko 2 Imię 3 PESEL ucznia 4 Imię i nazwisko ojca 5 Imię i nazwisko matki IV. Miejsce zamieszkania i stałego pobytu ucznia: 1 Adres zamieszkania (aktualny adres pobytu) ul nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość 2 Adres zameldowania na pobyt stały, czasowy (wpisać jeśli inny niż adres zamieszkania) ul nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość V. Informacja o szkole (wypełnia szkoła): 1 nazwa szkoły 2 adres szkoły ul. nr budynku kod pocztowy - miejscowość 3 Potwierdzenie Dyrektora szkoły

2 Ubiegający się o stypendium szkolne.. (imię i nazwisko ucznia) (nr PESEL..) jest uczniem klasy podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, technikum, liceum, innej*... (Pieczęć szkoły i data) *właściwe zaznaczyć (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) VI. Pożądana forma stypendium szkolnego: (należy zaznaczyć wszystkie właściwe pozycje) 1. W formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w tym: a) opłat związanych z wyjściem do kina, teatru, muzeum zorganizowanego przez szkołę b) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne c) zajęć pozaszkolnych (muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych i innych o charakterze edukacyjnym) d) zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania e) wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym f) zajęć terapeutycznych g) zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych poza systemem szkolnym (zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.) h) zakwaterowanie w internacie lub bursie i) nauki j) zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego k) zakup pomocy dydaktycznych w tym specjalistycznych, edukacyjnych programów komputerowych l) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia ł) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów itp. m) zakup przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu dydaktycznego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia n) zakup stroju gimnastycznego ( sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego

3 o) zakup przyborów i odzieży niezbędnych do nauki zawodu, itp. w szkole fryzjerskiej p) zakup okularów korekcyjnych r) zakup stroju apelowego s) pokrycie kosztów abonamentu internetowego od m-ca IX br. t) pokrycie kosztów dojazdu związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( różnica między otrzymywanym dodatkiem do zasiłku rodzinnego a poniesionymi kosztami) 2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, (jaka, proszę wymienić)... VII. Uzasadnienie składania wniosku: 1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe: LP Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 1 wnioskodawca Miejsce zatrudnienia/nauki 2. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: a) świadczenia rodzinne zł - zasiłek rodzinny zł - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego zł - dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zł - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka zł - dodatek z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania od IX br. zł - dodatek z tytułu zamieszkiwania dziecka poza miejscem zamieszkania od IX br. Zł - zasiłek pielęgnacyjny zł - świadczenie pielęgnacyjne zł

4 - zasiłek dla opiekunów zł - specjalny zasiłek opiekuńczy zł - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zł b) fundusz alimentacyjny zł c) zasiłek okresowy zł d) zasiłek stały zł e) dodatek mieszkaniowy zł f) dochód z pracy dorywczej zł 3. Potwierdzenie pracownika socjalnego (wypełnia pracownik socjalny rodziny) Rodzina Pani/Pana (imię i nazwisko, adres zamieszkania) W miesiącu. (słownie nazwa miesiąca i rok) Okres przyznanej pomocy w formie zasiłku stałego/ okresowego* Uzyskała z pomocy społecznej dochód w wysokości. zł ** Nie korzystała/ nie korzysta z pomocy społecznej* Jedlnia-Letnisko, dn. (czytelny podpis i pieczątka imienna pracownika socjalnego) *właściwe zaznaczyć **do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych INFORMACJA DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO Wpisany dochód winien być zgodny z oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę w części VI pkt.2 4. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu (netto) rodziny uzyskanego z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (dochody należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami): a) wynagrodzenie ze stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (netto) zł b) działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach ogólnych zł c) działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego zł d) dochody z gospodarstwa rolnego pow. 1 ha przeliczeniowego x 250,00 zł zł e) emerytura/renta/ renta rodzinna/ renta socjalna (netto) zł f) świadczenie rehabilitacyjne/ zasiłek chorobowy zł g) alimenty zł h) zasiłek dla bezrobotnych (netto) zł i) inne dochody np. pomoc rodziny (jaka?) zł zł

5 5. Odliczenia od dochodu: Alimenty świadczone na rzecz innych osób (innej rodziny) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosły. zł. gr. (wydatek należy potwierdzić wyrokiem sądu, zaświadczeniem od komornika, dowodem płaconych alimentów) 6. Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie wyniósł.. zł. gr. (od sumy dochodów z punktu 2 i 4 należy odjąć kwotę wykazaną w punkcie 5 i podzielić przez liczbę osób wykazanych w punkcie 1) 7. Sytuacja społeczna w rodzinie: RODZINA JEST PEŁNA (właściwe zaznaczyć X): tak nie W RODZINIE WYSTĘPUJE ( właściwe zaznaczyć X): bezrobocie niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo - wychowawczych alkoholizm narkomania inne ( jakie). 8. Oświadczam, że., którego dotyczy wniosek (imię i nazwisko stypendysty) otrzymuje / nie otrzymuje (właściwe podkreślić) inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych w wysokości. miesięcznie na okres od..... do. 9. Oświadczam, że w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego rodzina moja uzyskała / nie uzyskała ( właściwe podkreślić) dochód jednorazowy przekraczający pięciokrotnie kryterium dochodowe rodziny w wysokości. z tytułu... * * w przypadku uzyskania powyższego proszę podać dokładną kwotę i źródło dochodu. Jedlnia-Letnisko,.. (data) (czytelny podpis wnioskodawcy) VIII. Oświadczenia wnioskodawcy: Ja.. urodzony/a/. zamieszkały/a/ legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria. nr wydanym przez. oświadczam, że Zostałam/em poinformowany o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (skreślenia z listy uczniów, umieszczeniu w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, zmianie sytuacji materialnej rodziny itp.)

6 Świadoma /świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuje się udokumentować fakturą VAT lub rachunkiem wydatki poniesione na cele edukacyjne dla ucznia w terminach określonych w decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojej rodziny w celach związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższego oświadczenia. Jedlnia-Letnisko,.. (data) (czytelny podpis wnioskodawcy) IX. Po udokumentowaniu poniesionych przeze mnie wydatków na cele edukacyjne ucznia proszę o przekazanie środków pieniężnych przyznanych w ramach niniejszego stypendium przelewem na poniższy numer konta bankowego, którego posiadaczem jest.. zam. Jedlnia-Letnisko,.. (data) (czytelny podpis wnioskodawcy) X. Weryfikacja wniosku (wypełnia pracownik przyjmujący wniosek): Potwierdzam, że dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wyniósł* Dochód w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł. zł. zł Liczba osób w rodzinie (data i czytelny podpis osoby weryfikującej) *art. 8 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)

7 .. /miejscowość, data/ Z A Ś W I A D C Z E N I E Zaświadcza się, że Pan/i/... zamieszkały/a/.. jest zatrudniony/a/ w.. na stanowisku.. Uzyskał/a/ wynagrodzenie za miesiąc* 1. Przychód 2. Składki na ubezpieczenie społeczne 3. Zaliczka na podatek dochodowy 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5. Netto Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia odnośnym władzom. *dotyczy miesiąca sierpnia 2015 r.... /podpis i pieczątka osoby upoważnionej/

8 Pan (i). zam... O Ś W I A D C Z E N I E Świadomy odpowiedzialności karnej w art Kodeksu Karnego: Kto składając fałszywe zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, oświadczam co następuje: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

9 Rzeczowy wykaz kosztów kwalifikowanych do stypendium szkolnego: 1. Zakwaterowaniem: a) w bursie lub w internacie b) na stancji wymagana umowa najmu potwierdzona w Urzędzie Skarbowym i potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy wynajmującego lub odcinek przekazu pocztowego przesłania pieniędzy na adres wynajmującego 2. Transportem do szkoły i ze szkoły w przypadku osób nie pobierających dodatku na dojazdy przy zasiłku rodzinnym (faktura/rachunek) lub jako różnica między otrzymywanym dodatkiem do zasiłku rodzinnego a poniesionymi kosztami, 3. Opłata czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej (w przypadku uczniów szkół niepublicznych) 4. Zakupem podręczników szkolnych 5. Wydatkami obligatoryjnie wymaganymi przez szkołę, określonymi na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której stypendysta uczęszcza, np.: a) zakup stroju gimnastycznego ( koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, getry gimnastyczne) nie więcej niż 2 pary na dziecko w jednym semestrze b) zakup obuwia sportowego, adidasy, trampki, halówki, tenisówki, nie więcej niż 2 pary na dziecko w jednym semestrze c) zakup dresu sportowego, d) zakup obuwia zastępczego do użytku w szkole e) plecak szkolny/ tornister f) koszty związane z wykonaniem prac dyplomowych g) opłaty wnoszone na wyjazdy organizowane przez szkołę (wycieczki; teatr; film zielona szkoła ; - wymagana kserokopia faktury wystawionej na szkołę z adnotacją dyrektora szkoły o pobycie stypendysty na wyjeździe; h) zakup słowników, tablic matematycznych, zbiorów zadań, pomocy naukowych, lektur, encyklopedii, tekstów źródłowych, atlasów, multimedialnych programów edukacyjnych i) zakup pomocy szkolnych: zeszyty; skoroszyty; papier ksero; środki piśmienne, linijki; j) zakup kalkulatora; k) ksero materiałów potrzebnych na lekcje; l) zakup materiałów i sprzętu potrzebnego na zajęcia praktyczne, m) zakup ubrania roboczego wykorzystywanego do praktycznej nauki zawodu dla ucznia szkoły kształcącej w określonym zawodzie (rachunek/faktura potwierdzona przez dyrektora szkoły), n) strój określony w statucie szkoły (rachunek/faktura potwierdzona przez dyrektora szkoły), o) tusz do drukarki, p) zakup komputera, akcesoria komputerowe, oprogramowanie r) okulary korekcyjne, s) koszty abonamentu internetowego od m-ca IX br. Rachunki i faktury wystawione na wnioskodawcę należy doręczyć przed wypłatą stypendium w terminach określonych w decyzji. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym pouczeniem (Data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

10 Oświadczenie o nie kwalifikowalności wydatków o charakterze nieedukacyjnym do stypendium szkolnego Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: 1. Sprzęt rehabilitacyjny, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, itp. 2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne). 3. Rower dla ucznia szkoły zwykłej nie sportowej. 4. Kurtki sportowe dla ucznia szkoły zwykłej nie sportowej. 4. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta. 5. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, czy wyżywienie w szkole. 6. Rajstopy, skarpety, bielizna osobista, czapki, itp. 7. Strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny. 8. Obozy i zimowiska rekreacyjne, śpiwory, namioty, meble, itp. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym pouczeniem (Data i czytelny podpis osoby ubiegającej się o stypendium) OŚWIADCZENIE.. (miejscowość i data) Oświadczam, że zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zostałam/em pouczona/y o prawnej możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 1. Nie wnoszę uwag do sprawy i zebranego materiału dowodowego* 2. Wnoszę następujące uwagi do sprawy i zebranego materiału dowodowego* *właściwe podkreślić ( czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wniosek o pomoc. ...dnia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. 1. Nazwisko i imię. 2. Wiek Pesel. 3. Adres. 4. Telefon. Proszę o przyznanie.

Wniosek o pomoc. ...dnia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. 1. Nazwisko i imię. 2. Wiek Pesel. 3. Adres. 4. Telefon. Proszę o przyznanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie...dnia. Wniosek o pomoc 1. Nazwisko i imię. 2. Wiek Pesel. 3. Adres. 4. Telefon. Proszę o przyznanie. Uzasadnienie Rodzina ponosi opłaty: - energia. - czynsz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ z ubezpieczenia społecznego rolników..., dnia... 20... r. Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z informacją zamieszczoną w dalszej części formularza A. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Kraków, Marzec 2012 Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo