Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej"

Transkrypt

1 Eleonora Pacewicz Dobór ćwiczeń w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej. Koszalin 2008

2 SPIS TREŚCI Wstęp.. Rozdział pierwszy Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej... Rozdział drugi Trójtorowość postępowania korekcyjnego I. Reedukacja posturalna - kształtowanie nawyku prawidłowej postawy II. Korekcja odchyleń w sferze morfologicznej A. Zasady doboru ćwiczeń. III. Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków środowiska zewnętrznego.. Rozdział trzeci Wady w płaszczyźnie strzałkowej. Opis wady i przykłady ćwiczeń I. Plecy wklęsłe... II. Plecy okrągłe. III. Plecy wklęsło-okrągłe.. IV. Plecy kołyskowe... V. Plecy płaskie.. Zakończenie.. Bibliografia

3 Wstęp Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzące w środowisku człowieka odbija się na nim niekorzystnie. Zmiany te często procentują schorzeniami spowodowanymi niedostosowaniem się człowieka do ich tempa: nerwice, zaburzenia psychiczne, choroby układu krąŝenia (stres), a w zakresie narządu ruchu częstą dolegliwością u dorosłych są wiąŝące się z przeciąŝeniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa bóle krzyŝa. Czy naleŝałoby więc uznać pionizację człowieka za wybryk natury? Patrząc na sylwetkę człowieka zaobserwować moŝna, Ŝe zakres ruchu zgięcia róŝnych odcinków kręgosłupa jest naprzemiennie większy to do przodu, to do tyłu. Kręgi szyjne z głową zginają się do przodu, kręgi piersiowe do tyłu, lędźwiowe wybitnie do przodu, krzyŝowe do tyłu. Zgięcie w stawie biodrowym następuje do przodu, w stawie kolanowym tylko do tyłu, w stawie skokowym do przodu, a w stawach śródstopno-paliczkowych silnie podeszwowo. Wygięcia kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej siedemnastokrotnie wzmacniają jego wytrzymałość. W amortyzacyjnej funkcji wspierają go spręŝyste krąŝki międzykręgowe. Stawy międzykręgowe i stawy kończyn są silnie stabilizowane przez więzadła i torebki stawowe. Te walory naszego aparatu ruchu umoŝliwiają nam utrzymanie pionowej postawy i duŝą amortyzację podczas skoków i chodu, ale tylko przy sprawnie działającym czynnym układzie ruchu, czyli mięśniach szkieletowych działający antagonistycznie w stosunku do siebie. Dla utrzymania równowagi chwiejnej, charakteryzującej postawę człowieka, niezbędna jest harmonijna praca czynnego aparatu ruchu polegająca na zmiennym napinaniu odpowiednich grup mięśniowych i stałym minimalnym przemieszczaniu ciała. Regulacja ta sterowana jest przez układ nerwowy, który o stanie zagroŝenia stabilności informowany jest przez receptory narządów równowagi, wzroku, skóry oraz proprioreceptory mięśni i stawów. Biochemiczne i fizjologiczne uwarunkowanie samoregulacji w utrzymywaniu wyprostowanego ciała w pozycji stojącej dotyczy tylko zachowania równowagi, 3

4 a nie jakości postawy. Znamienną właściwością postawy jest jej zmienność w filo- i ontogenezie. Kształt kręgosłupa w pozycji stojącej wykazuje współzaleŝność z usytuowaniem głowy, barków, łopatek, z wysklepieniem klatki piersiowej i z przodopochyleniem miednicy tworząc zespół cech charakteryzujących postawę ciała. RóŜnorodność czynników wpływających na kształtowanie się postawy sprawia, Ŝe staje się ona cechą indywidualną, charakterystyczną dla kaŝdego człowieka. Przy czym nie zawsze jest to postawa prawidłowa, posiadająca następujące cechy: - zapewnia optymalne zrównowaŝenie i stabilność ciała, - jej utrzymanie wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, - zapewnia duŝą wydolność statyczno-dynamiczną, - stwarza warunki do właściwego ułoŝenia i działania narządów wewnętrznych. Odchylenia od wyŝej wymienionych cech postawy prawidłowej prowadzą do załamania się wzajemnej harmonii, przy czym naruszenie ustalonej równowagi w jednym odcinku, w celu zachowania ogólnego zrównowaŝenia ciała, wyzwala ciąg następstw(kompensacja wstępująca i zstępująca) tworząc zespół błędów i wad. Błędy i wady szpecą sylwetkę i niestety mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie organizmu: - pogłębienie kifozy piersiowej wywołuje wysunięcie głowy ku przodowi, a to przyczynia do większego obciąŝenia i spłaszczenia klatki piersiowej, co pogarsza warunki pracy układu krąŝenia i układu oddechowego, - nadmiernej lordozie lędźwiowej towarzyszy wystawanie brzucha, a związane z tym rozciągnięcie mięśni i opuszczenie trzewi jest niekorzystne dla pracy układu trawiennego, - hiperlordoza szyjna moŝe być przyczyną bólów głowy, - zbyt duŝe albo zbyt małe krzywizny kręgosłupa, wszelkie objawy asymetrii ciała przyczyniają się do nierównomiernego obciąŝenia powierzchni stawowych, co moŝe prowadzić do zmian degeneracyjnych stawów i dolegliwości bólowych, 4

5 - świadomość posiadania złej postawy moŝe rodzić kompleksy, utrudniające podejmowanie decyzji o realizacji własnych pragnień, zamierzeń. To tylko niektóre z moŝliwych negatywnych wpływów wad postawy na jakość funkcjonowania organizmu. Dlatego teŝ w pełni uzasadnione jest dąŝenie do kształtowania i korygowania postawy ciała. Chciałabym by ta praca w przystępny sposób opowiedziała o tym, jak dochodzi do powstawania wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej, jak te procesy zwalczać i jak im przeciwdziałać. 5

6 Rozdział pierwszy Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej Tadeusz Kasperczyk bardzo obrazowo porównał nasz kręgosłup do osadzonego w miednicy masztu, który bez odpowiednio napiętego olinowania nie spełniałby naleŝycie swej funkcji. Aby dać sobie szansę na utrzymanie postawy prawidłowej tj. takiego kształtu ciała wynikającego z budowy i nawykowego usytuowania poszczególnych jego części, który sprzyja podstawowym funkcjom organizmu 1 naleŝy zadbać o to, aby długość i napięcie owego olinowania z przodu i z tyłu masztu zapewniało zachowanie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, które umoŝliwiają równowaŝenie całości postawy drogą przesunięć odpowiednich segmentów ciała nad płaszczyzną podporu. Z przodu za utrzymanie pozycji stojącej odpowiadają: - mięśnie szyi, - mięśnie klatki piersiowej, - mięśnie brzucha, - mięśnie czworogłowe uda. Z tyłu: - mięsień prostownik grzbietu, - mięśnie pośladkowe, - mięśnie kulszowo-goleniowe. Kąt przodopochylenia miednicy ma wpływ na pogłębienie lub zmniejszenie fizjologicznych wygięć kręgosłupa. Wartość kąta przodopochylenia miednicy moŝna zmierzyć kątomierzem Wilesa lub cyrklem połoŝniczym połączonym z kątomierzem albo poprzez wykreślenie taśmą centymetrową linii od górnego brzegu spojenia łonowego do kolca biodrowego górnego tylnego. Linia ta z linią poziomą powinny tworzyć kąt 50 do 60 st. Kąt 1 Zeyland-Malawka E O kryteriach oceny postawy. (W:) Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. Pod red. J. ŚliŜyńskiego. AWF Katowice. 6

7 większy od 60st. świadczy o hiperlordozie lędźwiowej, a mniejszy od 50st. o zmniejszeniu fizjologicznej lordozy. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z zaburzeniami statyki i dynamiki kręgosłupa, które mogą być przyczyną schorzeń i dolegliwości. Miednica bierze udział w łańcuchu zmian kinetycznych za pośrednictwem dwóch ruchomych elementów: - stawu biodrowego, - odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W ustaleniu połoŝenia miednicy biorą udział dwa zespoły mięśni: - zwiększające swym skurczem przodopochylenie miednicy: mięsień prosty uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy (z przodu), mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień prostownik grzbietu odcinka lędźwiowego (z tyłu), - zmniejszające swym skurczem przodopochylenie miednicy: mięśnie pośladkowe wielkie, mięśnie półbłoniaste, mięśnie półściegniste, głowy długie mięśni dwugłowych, mięśnie przywodziciele wielkie, mięśnie pośladkowe średnie, mięśnie brzucha. Z wyŝej wymienionych mięśni na szczególną uwagę zasługuje mięsień biodrowo-lędźwiowy. Składa się z trzech części: mięśnia biodrowego biegnącego od wewnętrznej powierzchni talerza miedniczego, mięśnia lędźwiowego małego i mięśnia lędźwiowego duŝego przyczepiających się bezpośrednio na kręgosłupie w jego odcinku lędźwiowym (Th 12 -L 5 ). Dolny przyczep tych mięśni znajduje się na krętarzu mniejszym kości udowej. Mięsień biodrowo-lędźwiowy swym skurczem wpływa na pogłębienie lordozy lędźwiowej bezpośrednio poprzez pociąganie w dół odcinka lędźwiowego kręgosłupa przez mięśnie lędźwiowe i pośrednio poprzez pociąganie w dół talerza miednicy przez mięsień biodrowy. Optimum jego działania stanowią ruchy zgięcia w stawach biodrowych pod kątem prostym. Przykurcz tego mięśnia powoduje zwiększenie lordozy lędźwiowej. W postępowaniu korekcyjnym w przypadku hiperlordozy 7

8 lędźwiowej dąŝymy do skrócenia mięśni brzucha poprzez ćwiczenia w pozycji zbliŝenia przyczepów zapominając często o tym, Ŝe mięsień biodrowolędźwiowy równieŝ pracuje wówczas w warunkach zbliŝenia przyczepów. Postępując w ten sposób mimo skracania mięśni brzucha nie zmniejszamy hiperlordozy lędźwiowej, poniewaŝ przykurczeniu ulegają równieŝ mięśnie biodrowo-lędźwiowe, które w pozycji pionizacji pociągane przez swoje dolne przyczepy hiperlordozę pogłębiają. 8

9 Rozdział drugi Trójtorowość postępowania korekcyjnego Jeśli chcemy skutecznie przeciwdziałać pogłębianiu się wady postawy musimy mieć na uwadze źródła jej powstawania. Postawa jest nawykiem ruchowym kształtującym się na określonym podłoŝu morfologicznym i funkcjonalnym oraz związanym z codzienną działalnością danego osobnika 1. Istotą zaburzeń w sferze fizjologicznej jest nawyk nieprawidłowej postawy, w sferze morfologicznej jest brak równowagi napięcia mięśniowego, w sferze środowiskowej niekorzystne warunki środowiska zewnętrznego, w którym Ŝyje dziecko. Wszystkie te trzy sfery muszą być w pracy korekcyjnej równolegle uwzględniane, stąd mowa o trójtorowości metod postępowania korekcyjnego. I. Reedukacja posturalna kształtowanie nawyku prawidłowej postawy Proces reedukacji przebiega w czterech fazach: 1. Uświadomienie dziecku nieprawidłowości jego postawy Dla dziecka z wadą postawy nawykowa postawa nieprawidłowa jest czymś zwykłym, nie wymagającym wysiłku. Przyjęcie postawy skorygowanej wymaga często znacznego wysiłku nie tylko mięśniowego lecz i psychicznego. Odpowiednio waŝna i przekonująca musi być motywacja dziecka, aby chciało ono wziąć aktywny udział w reedukacji posturslnej. 2. Umiejętność dokonywania korekcji lokalnych i globalnych Doprowadzenie do wygaszenia nieprawidłowego nawyku ruchowego i wytworzenie nawyku prawidłowego z wykorzystaniem zastępczych sprzęŝeń zwrotnych. 3. Wyrobienie wytrzymałości posturalnej 1 Kutzner-Kozińska M Korekcja wad postawy. WSiP Warszawa 9

10 Wytworzenie zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy. 4. Utrwalenie nawyku postawy prawidłowej Wykształcenie automatycznych mechanizmów przyjmowania postawy prawidłowej. II. Korekcja odchyleń w sferze morfologicznej Ma na celu usunięcie dystonii mięśniowej i wytworzenie gorsetu mięśniowego z mięśni posturalnych oraz ogólne wzmocnienie dziecka i poprawę jego sprawności ruchowej. A. Zasady doboru ćwiczeń 1. Określenie odpowiedniego zakresu ruchu NiezaleŜnie od etiologii mechanizm utrwalania się postawy nieprawidłowej jest taki sam: na skutek nawykowego lub wywołanego innymi przyczynami częstego przyjmowania takich samych pozycji ciała przyczepy pewnych grup mięśniowych są stale zbliŝane a innych oddalane. Pierwsze będą ulegały skróceniu lub nawet przykurczeniu, a drugie rozciągnięciu. NaleŜy znieść ograniczenie ruchomości stawów poprzez rozciąganie okołostawowych tkanek miękkich, oraz mięśnie zbyt krótkie wydłuŝyć, a zbyt długie skrócić poprzez ćwiczenia w odpowiednim zakresie ruchu. Aby otrzymać mięsień krótki, jego skurcze (izometryczne lub izotoniczne) powinny odbywać się w pozycji gdy przyczepy mięśni są zbliŝone a ruchy wykonywane są w nieduŝym zakresie (zakres wewnętrzny). Aby uzyskać wydłuŝenie mięśnia jego praca zachodzić musi w warunkach oddalenie przyczepów, przy czym amplituda ruchów jest takŝe niewielka (zakres zewnętrzny). Ćwiczeniami wykonywanymi w pełnym zakresie ruchów nie uzyska się ani wydłuŝenia ani 10

11 skrócenia mięśni. Jeśli chcemy mięśnie rozciągnąć uŝywamy siły zewnętrznej, np. partner, obciąŝenie, druga kończyna. 2. Pozycje wyjściowe Właściwy dobór pozycji wyjściowych w duŝym stopniu determinuje wartość stosowanego ćwiczenia. Odpowiednio dobrana pozycja wyjściowa pozwala na właściwe zlokalizowanie ruchu. W początkowym okresie stosowania ćwiczeń korekcyjnych dobiera się pozycje ułatwiające poprawne ich wykonywanie oraz unieruchamiające te odcinki ciała, które nie mogą brać udziału w danym ćwiczeniu. Z czasem poprzez dobór pozycji stwarzających utrudnienia zwiększa się intensywność ćwiczeń oraz dąŝy do tego by ruch był właściwie zlokalizowany bez biernego blokowania, a prawidłowe ułoŝenie poszczególnych części ciała było utrzymywane czynnie, poprzez statyczną pracę mięśni. Ta sama pozycja wyjściowa moŝe być korzystna dla określonej postawy, a niekorzystna dla innych. Korygowanie jednego odcinka ciała moŝe pogłębić nieprawidłowości w innej części ciała. Np. rotacje zewnętrzne ramion koryguje nadmierną kifozę piersiową, wysunięcie barków w przód, odstawanie łopatek, uwypukla klatkę piersiową ale pogłębia lordozę lędźwiową. NaleŜy więc zalecić taką pozycję, która zabezpieczy lordozę lędźwiową np. siad skrzyŝny. Pamiętać teŝ naleŝy, Ŝe pozycje wydłuŝające ciało, maksymalnie jego prostować, zwłaszcza prostowanie stawów kolanowych, obciągnięcie stóp, wspięcia na palce, wznosy ramion, bierne zwisy pogłębiają lordozę lędźwiową, natomiast pozycje skulne znoszą lordozę i kifozują kręgosłup. Najczęściej stosowane pozycje wyjściowe: - leŝenie tyłem 11

12 Poprzez odpowiednie przyleganie ciała do podłoŝa uzyskuje się w tej pozycji dość łatwo korekcję nieprawidłowości widocznych w pozycji stojącej. U dzieci z nadmierną lordozą lędźwiową zalecamy zgięcie nóg w stawach biodrowych i kolanowych w celu wygładzenia lordozy. U dzieci ze zmniejszonym przodopochyleniem miednicy (plecy płaskie i okrągłe) zalecimy maksymalne zgięcie podeszwowe stóp i wyprostowanie nóg w stawach kolanowych oraz rozluźnienie mięśnia brzucha i pośladkowych lub podłoŝenie kocyka pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa aby uzyskać powstanie lordozy lędźwiowej. W przypadku duŝej nie korygującej się w leŝeniu tyłem kifozy piersiowej (plecy kołyskowe i okrągłe) w pozycji tej będzie się pogłębiać lordoza szyjna, a głowa odchylać w tył, naleŝy więc pod głowę podłoŝyć złoŝony kocyk, tak aby znajdowała się ona w przedłuŝeniu tułowia. - leŝenie przodem Pozycja ta równieŝ zapewnia znaczną korekcję nieprawidłowości postawy. PołoŜenie tułowia i nóg proste i symetryczne stopy oparte grzbietową stroną o podłoŝe, ramiona w bok przodem zgięte, dłonie pod głową. NaleŜy zwracać uwagę aby dzieci nie opierały się na łokciach, poniewaŝ pogłębia się wtedy lordoza lędźwiowa. U dzieci z nadmierną lordozą naleŝy podkładać pod brzuch zrolowany kocyk. - siad prosty Pozycje siedzące zmniejszają lordozę lędźwiową, a w siadzie prostym, na skutek pociągania miednicy ku tyłowi przez mięśnie kulszowo- goleniowe i pośladkowe, powstaje nawet tendencja do wytwarzania się kifozy w lędźwiowym odcinku kręgosłupa i kifotycznego wygięcia całego kręgosłupa. 12

13 Kifotyzujące oddziaływanie siadu prostego moŝna zmniejszyć przez podparcie się na ramionach z dłońmi na podłoŝu z tyłu tułowia. - siad skrzyŝny Jest to pozycja polecana w przypadkach koślawości kolan i stóp. Nie pozwala ona na dłuŝsze utrzymywanie tułowia w wyproście. W tej pozycji dzieci nie powinny zbyt długo przebywać i trzeba je często korygować. - siad ugięty Miejsce podparcia dłoni powinno być modyfikowane w zaleŝności od nieprawidłowości postawy. - siad skulony Pozycja pogłębiająca wadliwe ustawienie górnej części tułowia. MoŜe być stosowany jako pokazowe pogłębianie się nieprawidłowej pozycji z następowym jej skorygowaniem. - siad na ławeczce (ze stania pobok) W celu poprawienia ustawienia barków i uniknięcia pogłębienia się kifozy piersiowej dłonie trzymają tylną krawędź ławeczki. - siad okroczny na ławeczce Zapewnia prawidłowe ustawienie miednicy, daje moŝliwość jej unieruchomienia przez ściśnięcie udami ławeczki oraz duŝe uniezaleŝnienie od ruchów ramion. - siad klęczny Korekcja układu ciała w tej pozycji jest utrzymana stosunkowo długo i łatwo. Stopy oparte grzbietami o podłoŝe powinny być skierowane palcami do 13

14 wewnątrz, w przeciwnym razie przyśrodkowe łuki stóp będą ulegały spłaszczeniu pod wpływem cięŝaru ciała spoczywającego na piętach. - klęk obunóŝ Kręgosłup przybiera kształt podobny jak podczas stania jednak istnieje tendencja do pogłębiania się lordozy lędźwiowej na skutek pociągania miednicy w dół przez mięśnie proste uda. Zalecany dla pleców płaskich i okrągłych. - klęk jednonóŝ Zgięcie jednej nogi w stawie biodrowym i związane z tym oddalenie dalszych przyczepów mięśni pośladkowych po tej samej stronie powoduje bardziej poprawne niŝ w klęku obunóŝ ustawienie miednicy. Powoduje asymetryczne skręcenie miednicy, naleŝy więc stosować go naprzemiennie. - klęk podparty Jest pozycją korzystną do ćwiczeń rozluźniających kręgosłup, który jest w tej pozycji odciąŝony. Szczególnie polecany jest w przypadku pleców okrągłych, poniewaŝ jednocześnie koryguje kifotyczne ustawienie piersiowej części kręgosłupa i pogłębia lordozę lędźwiową poprzez bierne opadanie kręgosłupa w dół. U dzieci z nadmierną lordozą lędźwiową klęk podparty musi być wykonywany ze skorygowaniem ustawienia miednicy poprzez napięcie mięśni brzucha i mięśni pośladkowych. - zwis bierny Bywa zalecany w celu biernego korygowania nadmiernych krzywizn kręgosłupa oraz rozciągnięcia przykurczeń okołostawowych. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe podczas zwisu pogłębia się lordoza lędźwiowa i rozciągnięciu ulegają nie tylko mięśnie przykurczone ale takŝe mięśnie ustalające łopatki. 14

15 Stąd zalecenie, aby stosować go z duŝą ostroŝnością w wybranych wypadkach i przez krótki czas. - zwis czynny tzn. z ramionami ustawionymi poziomo i w połączeniu z silnym napięciem mięśni ustalających łopatki wzmacnia mięśnie tułowia i obręczy barkowej. - pozycja stojąca Stwarza najwięcej trudności w utrzymaniu poszczególnych odcinków ciała, podczas wykonywania ćwiczeń, w ułoŝeniu skorygowanym. Pozycji stojącej nie naleŝy zbyt długo podtrzymywać, poniewaŝ długotrwałe, jednostajne obciąŝenie stóp powoduje szybkie naciąganie się mięśni i bierne ich rozciąganie. Unikać teŝ naleŝy pozycji w rozkroku, poniewaŝ wówczas obciąŝone są głównie przyśrodkowe brzegi stóp co powoduje spłaszczenie podłuŝnego ich sklepienia. - połoŝenie rąk MoŜe oddziaływać na ustawienie barków, kręgosłupa, głowy. Np. wznos ramion w górę, czy rotacja zewnętrzna zmniejsza kifozę piersiową ale jednocześnie zwiększa lordozę szyjną i lędźwiową. ZałoŜenie rąk na biodrach połączone z rotacją wewnętrzną zmniejsza lordozę lędźwiową, a zwiększa kifozę piersiową oraz wysunięcie barków ku przodowi. Dobrym ułoŝeniem ramion w przypadku nawykowego wysunięcia barków ku przodowi, jest układ ramion skurczu tj. maksymalne zgięcie w stawach łokciowych i nadgarstkowych, palce dotykają barków przy czym łokcie znajdują się w płaszczyźnie czołowej i skierowane są jak najbardziej w dół. 15

16 UłoŜenie lub splecenie rąk za głową z łokciami cofniętymi jest korzystniejsze niŝ układ ramiona na kark, poniewaŝ w tym ostatnim istnieje tendencja do wysuwania głowy w przód. - usytuowanie głowy Powinna znajdować się w przedłuŝeniu osi tułowia. KaŜdy człowiek reaguje inaczej na przyjęcie takiej samej pozycji. Stąd konieczne jest ciągłe sprawdzanie czy w wybranej pozycji wyjściowej uzyskano zamierzony efekt korygujący. 3. Dozowanie intensywności ćwiczeń Regulujemy poprzez: - zwiększenie liczby powtórzeń, - długość czasu wytrzymań, - zmianę długości dźwigni i cięŝaru podnoszonego segmentu, - obciąŝenia dodatkowe (np. przybory ), - stopień nachylenia tułowia. W ruchu korekcyjnym wielkość oporu (obciąŝenia) oraz czas jego trwania są podporządkowane zdolności utrzymania uzyskanego uprzednio, skorygowanego połoŝenia ciała. 4. Częste powtarzanie Dla osiągnięcia bezpośredniego celu ćwiczeń i dla utrwalenia w pamięci ruchowej poprawnie wykonywanych ruchów i utrzymywanych pozycji ciała. 5. Kontrola i autokontrola. Kontrola przez prowadzącego, aby nie dopuścić do nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, kontroli przez współćwiczącego, aby uczulić dzieci na 16

17 dostrzeganie jakości ruchu, autokontroli aby wyrabiać czucie ciała i nawyk utrzymywania go w pozycjach skorygowanych. 6. Zasada dostępności Stopniowanie trudności tj. od łatwego do trudnego, od znanego do nieznanego, od prostego do złoŝonego. 7. Odpowiedni rytm Rytm ćwiczeń nie moŝe być zbyt szybki, bo nie będą one dokładnie wykonywane, ani zbyt wolny, Ŝeby nie były nuŝące. 8. Zasada wszechstronności i zmienności pracy oraz wysiłku. 9. Zasada dokładności ruchu. 17

18 III Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków środowiska zewnętrznego Środowisko opiekuńczo-wychowawcze dziecka powinno wspomagać proces korekcji przez zapewnienie dziecku odpowiednich warunków. Te warunki to najczęściej: - odpowiednie urządzenia mieszkania, - zapewnienie dziecku odpowiedniej dawki snu tj. około 10 godzin na dobę, - zadbanie o to, aby dziecko spało na twardym materacu z poduszką o takiej grubości, by w leŝeniu na boku wypełniała ona przestrzeń między barkiem a głową, - równomierne rozłoŝenie ksiąŝek w tornistrze, - dobranie wysokości ławek i krzeseł do wzrostu dziecka, - zwracanie uwagi, by podczas pisania, ręka od łokcia do nadgarstka znajdowała się na pulpicie, - ćwiczenia śródlekcyjne, - oglądanie telewizji w siadzie telewizyjnym, - lekcje wf prowadzone w taki sposób, aby rozbudzały potrzebę ciągłej aktywności ruchowej, - gimnastyka poranna, - zapewnienie racjonalnego wyŝywienie, - nie przeciąŝanie dziecka zajęciami pozaszkolnymi, - współpraca w nauczaniu dziecka przyjmowania pozycji prawidłowej (rodzice powtarzają np. test ścienny, korygują błędy postawy), - prowadzenie i kontrola wykonywanych ćwiczeń domowych, - wyrobienie nawyków rekreacji rodzinnej. Aby rodzice mogli być współpartnerami w korygowaniu wad postawy i spełniać oczekiwane zadania powinni być odpowiednio przygotowani w zakresie wiadomości i umiejętności. 18

19 Profilaktyka wad postawy zakłada oświatę zdrowotną adresowaną do rodziców. Wiemy, Ŝe jest ona w Polsce znikoma. Brak w mediach audycji radiowych, telewizyjnych, filmów dydaktycznych, popularnych publikacji traktujących o zagroŝeniach, jakie dla funkcjonowania człowieka i tego małego i tego duŝego, niosą zaniedbania w zakresie korekcji wad postawy oraz materiałów instruktaŝowych, jak postępować w przypadku wystąpienia wady. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne winni bardziej dogłębnie być informowani o wadzie, profilaktyce, postępowaniu korekcyjnym. Wiedzę tę naleŝy przekazywać stopniowo, w sposób przystępny oraz łączyć z demonstracją ćwiczeń korekcyjnych. Realizacja powyŝszych postulatów powinna przybierać następujące formy: 1. Podmiotowe traktowanie rodziców i dzieci podczas badania ortopedycznego, wskazywanie zauwaŝonych nieprawidłowości i sposób ich wykrywania. 2. Współpraca z rodzicami w przeprowadzeniu testów siłowej wytrzymałości mięśni. 3. Udział rodziców w lekcjach. 4. Przekazywanie rodzicom informacji o aktualnie realizowanych celach korekcyjnych. 5. Instruowanie w zakresie wykonywanych ćwiczeń domowych. 6. Prowadzenie róŝnych form samokontroli. 19

20 Rozdział trzeci Wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. Opis wady i przykłady ćwiczeń korekcyjnych. Ze względu na stopień przodopochylenia miednicy i ruchomość kręgosłupa rozróŝnia się następujące typy wad postawy: I. Plecy wklęsłe Opis wady Istota wady polega na zwiększeniu przodopochylenia miednicy i co za tym idzie pogłębieniu lordozy lędźwiowej. MoŜe być wadą wrodzoną lub nabytą, będącą skutkiem dystonii mięśniowej. Towarzyszy jej prawidłowa ruchomość kręgosłupa. Ze względu na lokalizację zmian wyróŝniamy: - pogłębienie fizjologicznej lordozy bez zmiany lokalizacji, - przemieszczenie szczytu lordozy i stąd podział na: lordozę niską krótką, z towarzyszącą jej kifozą o długim łuku lordozę wysoką długą, obejmującą wygięciem lordotycznym takŝe dolny odcinek piersiowy. Sylwetkę dziecka z tą wadą charakteryzuje wypięty brzuch, uwypuklenie pośladków, tułów pochylony do przodu. Dystonia mięśniowa sprowadza się do nadmiernego napięcia (czasem przykurczu): mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, mięśni czworobocznych lędźwi, mięśni biodrowolędźwiowych, mięśni prostych uda i jednoczesnego osłabienia (często rozciągnięcia): mięśni brzucha, mięśni pośladkowych wielkich i mięśni kulszowo-goleniowych. Postępowanie korekcyjne WydłuŜanie poprzez pracę w zakresie zewnętrznym tj. w warunkach oddalenia przyczepów mięśni przykurczonych: mięśni prostowników grzbietu w odcinku lędźwiowym, mięśni zginaczy stawu biodrowego. 20

21 przy rozciąganiu mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych mięśni trzeba zabezpieczyć odcinek piersiowy kręgosłupa przed pogłębieniem kifozy lub wyrównywać niekorzystne oddziaływanie ćwiczeniami wyprostnymi w ćwiczeniach rozciągających mięśni biodrowo-lędźwiowych i prostych uda naleŝy zadbać o stabilizację przyczepu górnego tych mięśni, aby oddalanie przyczepu dolnego nie powodowało pogłębiania lordozy lędźwiowej. Najłatwiej moŝna ją osiągnąć przez zgięcie jednej nogi w stawie biodrowym Skracanie przez wzmacnianie w zakresie wewnętrznym mięśni osłabionych (wydłuŝonych): mięśni brzucha, mięśni kulszowogoleniowych, mięśni pośladkowych. powinno odbywać się w postawie skorygowanej w plecach wklęsłych w szczególności rozciągnięta i osłabiona jest część podpępkowa mięśnia prostego brzucha. Dlatego preferowane jest sterowanie oddolne (ruch nóg przy ustabilizowanym tułowiu) pamiętać teŝ trzeba o bezpiecznym kącie pracy, tj. takim który nie powoduje pogłębienia lordozy lędźwiowej ( najczęściej powyŝej 45st.) większa liczba ćwiczeń wzmacniających mięśni brzucha powoduje teŝ wzmacnianie i skracanie mięśni biodrowo-lędźwiowych stąd konieczność stosowania większej ilości ćwiczeń rozciągających te mięśnie wzmacniając mięśnie pośladkowe i kulszowo-goleniowe nie naleŝy przekraczać kąta st. wyprostu w stawie biodrowym 21

22 Przykłady ćwiczeń 1. Pozycja wyjściowa : półszpagat, pochylenie wyprostowanego tułowia w przód, ramiona w pozycji skrzydełek. Ruch : rozluźnienie zginaczy stawu biodrowego. Oddziaływanie: rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i prostego uda 2. Pozycja wyjściowa: klęk podparty z jedna nogą wyprostowaną Ruch: przejście do pozycji niskiej Klappa bez odrywania rąk od podłogi Oddziaływanie: rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i prostego uda nogi wyprostowanej 22

23 3. Pozycja wyjściowa: pozycja niska Klappa z jedną nogą wyprostowaną Ruch: wymach nogą wyprostowaną w górę Oddziaływanie: -rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i prostego uda nogi wyprostowanej - wzmacnianie mięśni pośladkowych nogi wyprostowanej 4. Pozycja wyjściowa: klęk podparty z jedną nogą wyprostowaną Ruch: ugięcie ramion z przejściem do pozycji średniej Klappa z wymachem nogi prostej Oddziaływanie: - rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i prostego uda nogi wyprostowanej - wzmacnianie mięśni pośladkowych nogi wyprostowanej - wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i ściągających łopatki 23

24 5. Pozycja wyjściowa: przysiad zwieszony przodem do drabinki na 5-6 szczeblu z jedną nogą wyprostowaną Ruch: wymach nogą wyprostowaną w tył Oddziaływanie: - rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i prostego uda nogi wyprostowanej - wzmacnianie mięśni pośladkowych nogi wyprostowanej - elongacja kręgosłupa 6. Pozycja wyjściowa: postawa, ręce wyprostowane w górze, Ruch: skłon tułowia z wymachem jednej nogi w górę 24

25 Oddziaływanie: -rozciąganie mięśnia biodrowo-lędźwiowego i prostego uda nogi wymachowej -rozciąganie mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych lędźwi - wzmacnianie mięśni pośladkowych nogi wymachowej Uwaga: niewskazane dla dzieci z plecami okrągłymi. 7. Pozycja wyjściowa: leŝenie przewrotne, ręce w pozycji skrzydełek Ruch: wytrzymać, rozluźnić mięśnie grzbietu Oddziaływanie: -rozciąganie mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych lędźwi 8. Pozycja wyjściowa: siad skulny Ruch: przetaczanie na plecy i powrót do siadu skulnego 25

26 Oddziaływanie: -rozciąganie mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych lędźwi Nie wskazane dla dzieci z plecami okrągłymi 9. Pozycja wyjściowa: stanie na czworakach z nogami wyprostowanymi Ruch: marsz na czworakach bez uginania nóg Oddziaływanie: rozciąganie mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych 10. Pozycja wyjściowa: leŝenie tyłem, NN ugięte, stopy oparte o podłoŝe RR w pozycji skrzydełek leŝą w podłodze Ruch: - uniesienie nóg z próbą połoŝenia kolan na podłodze przy głowie 26

27 Oddziaływanie: -rozciąganie mięśni prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mięśni czworobocznych lędźwi - wzmacnianie mięśni brzucha 11. Pozycja wyjściowa: leŝenie tyłem przy drabince, RR ugięte w łokciach trzymają 1 szczebelek drabinki, NN złączone, wyprostowane uniesione do pionu Ruch: unoszenie miednicy nad podłogę Oddziaływanie: wzmacnianie mięśni brzucha 12. Pozycja wyjściowa: leŝenie tyłem, NN ugięte, stopy oparte o podłogę. Na brzuchu leŝy piłka. RR w pozycji skrzydełek leŝą w podłodze 27

28 Ruch: uniesienie NN i przyciskanie udami piłki do brzucha Oddziaływanie: wzmacnianie mięśni brzucha 28

29 II. Plecy okrągłe Opis wady Wada lokalizująca się na odcinku piersiowym kręgosłupa. Połączona z ograniczoną ruchomością kręgosłupa (długa, utrwalona kifoza) i ze zmniejszonym przodopochyleniem miednicy. Przy zbyt małej lordozie lędźwiowej cały tułów pochyla się do przodu, zwiększa się lordoza szyjna i pochylenie głowy do przodu. Klatka piersiowa ulega spłaszczeniu, barki wysuwają się do przodu, łopatki odstają. Kolana i łokcie często są w pozycji lekkiego zgięcia. Dochodzi do zaburzeń pracy układu oddechowego i krąŝenia. Dystonia mięśniowa objawia się: - skróceniem(nadmiernym napięciem, przykurczem) mięśni brzucha, mięśni prostowników biodra i mięśni piersiowych - osłabieniem, wydłuŝeniem (rozciągnięciem) mięśni biodrowo-lędźwiowych prostowników grzbietu w odcinku piersiowym, mięśni ściągających łopatki, mięśni karku. Postępowanie korekcyjne WydłuŜanie(rozciąganie) poprzez pracę w zakresie zewnętrznym mięśni skróconych i przykurczonych: mięśni karku i szyi, mięśni brzucha, mięśni pośladkowych i kulszowo-goleniowych, mięsni piersiowych. Istnienie przykurczów ogranicza ruchomość stawową i uniemoŝliwia przyjęcie postawy skorygowanej. Ich rozciąganie i przywrócenie pełnej ruchomości stawowej jest pierwszym etapem likwidacji dystonii mięśniowej 29

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2012/2013 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. - Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina: Grupa: dziewczęta i chłopcy 2. Wiek ćwiczących: 7 10 lat ćwiczących: 7 3. Wada: ScThLsin śladowa DP/DC 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 ZADANIA OGÓLNE: 1. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. 2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie fizjologicznej kifozy piersiowej, kompensacyjne patologiczne pogłębienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III

ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III ZESTAW ĆWICZEŃ DOMOWYCH Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW KLAS 0 III 1 WSTĘP Zdrowe i proste dziecko to marzenie i dążenie wszystkich rodziców i wychowawców. Czy takie będzie Wasze dziecko? W dużym

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej.

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej. Małgorzata Sobczak nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w klasach I III. Korektywę prowadzę

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Zbiórka Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji.

Konspekt lekcji. Zbiórka Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. Tomasz Nowak Konspekt lekcji Wada: Boczne skrzywienie kręgosłupa Wiek: 10 lat Temat: Nauka zabawy Berek na czworakach Zadanie: Ćwiczenia rozciągające mm odcinka piersiowego i lędźwiowego Miejsce ćwiczeń:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak 2. Wiek ćwiczących: 12-15 lat Ilość ćwiczących: 6 3. Wady: A ScThLsin DR g-0,3, B

Bardziej szczegółowo

PIR poizometryczna relaksacja mięśni

PIR poizometryczna relaksacja mięśni PIR poizometryczna relaksacja mięśni Pojęcie PIR może wydawać się nam obce jednak to nic innego jak jedna z najlepszych technik rozciągania mięśni poprzez zastosowanie niewielkiego oporu. Rozciąganie to

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ANATOMIA 1. Kręgi zaliczane są do kości: 2. Kręgi lędźwiowe nie posiadają: 3. W obrębie kręgosłupa nie występują: 4. Szkielet kręgosłupa zbudowany jest z: 5. W obrębie kręgosłupa występują połączenia:

Bardziej szczegółowo

Czynności ucznia. Część. Metody 1 2 3 4 5 Część wstępna. lekcji Docelowe Zadania nauczyciela. Czynności. Słucha informacji nauczyciela.

Czynności ucznia. Część. Metody 1 2 3 4 5 Część wstępna. lekcji Docelowe Zadania nauczyciela. Czynności. Słucha informacji nauczyciela. SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY III (gimnastyka korekcyjna) ZADANIE GŁÓWNE: Plecy okrągłe ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu i rozciągające mieśnie klatki piersiowej. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. 2

Konspekt lekcji. Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji. 2 Tomasz Nowak Konspekt lekcji Wada: Postawy skoliotyczne Wiek: 7-10 lat Temat: Nauka zabawy Ogonki Zadanie: Nauka prawidłowego oddychania torem m i przeponowym Miejsce ćwiczeń: Salka gimnastyczna Czas:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

DOBRE I ZŁE ĆWICZENIA FIZYCZNE

DOBRE I ZŁE ĆWICZENIA FIZYCZNE DOBRE I ZŁE ĆWICZENIA FIZYCZNE Przyjmowanie niewłaściwych postaw ciała przy wykonywaniu podstawowych czynności Ŝycia codziennego, siedzący tryb Ŝycia oraz brak aktywności fizycznej stanowią o najczęstszych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY. Założenia programowe

ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY. Założenia programowe ZAŁĄCZNIK nr 1 INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY Założenia programowe Program ten przygotowany jest dla ucznia klasy gimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wskazania:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Wady nabyte powstają najczęściej w wyniku następujących chorób: krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna.

Wady postawy. Wady nabyte powstają najczęściej w wyniku następujących chorób: krzywicy, gruźlicy i choroby Scheuermanna. Wady postawy. Aneta Michalska W Polsce jest coraz więcej dzieci z wadami postawy. Co to jest wada postawy? Wada postawy to zmiany utrwalone w układzie kostnym, błędy trzymania się, to także zaburzenia

Bardziej szczegółowo

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych Skulenia (zgrupowania) Skulenie polega na maksymalnym i szybkim zbliżeniu do tułowia nóg ugiętych w stawach kolanowych i biodrowych. W

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA KOREKCYJNE W WODZIE PO MASTEKTOMII I: (ĆWICZENIA ZAPOBIEGAJACE I ZMNIEJSZJĄCE OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W STAWIE BARKOWYM)

ĆWICZENIA KOREKCYJNE W WODZIE PO MASTEKTOMII I: (ĆWICZENIA ZAPOBIEGAJACE I ZMNIEJSZJĄCE OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W STAWIE BARKOWYM) ĆWICZENIA KOREKCYJNE W WODZIE PO MASTEKTOMII I: (ĆWICZENIA ZAPOBIEGAJACE I ZMNIEJSZJĄCE OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W STAWIE BARKOWYM) Oddaję w ręce Pań zbiór ćwiczeń do wykonywania w wodzie dla osób pływających

Bardziej szczegółowo

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp.

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp. Temat: Bawiąc się i ćwicząc dbam o prawidłową postawę. 1. Wada: skoliozy, stopy płaskie, płasko - koślawe 2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum)

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) W warunkach nieprawidłowych, patologicznych, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa podlegają zmianom dającym obraz kliniczny różnych wad. Wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego.

Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego. Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego. Spis treści. Zadania ćwiczeń kształtujących. Zasady prowadzenia ćwiczeń kształtujących. Kolejność prowadzenia ćwiczeń kształtujących. Podział ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W dniu 25.03.2014r. w hali sportowej Zespołu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej - 2

Bardziej szczegółowo

L. przodem leżenie na brzuchu L. tyłem leżenienaplecach

L. przodem leżenie na brzuchu L. tyłem leżenienaplecach ZESTAW KOREKCYJNYCH ĆWICZEŃ DOMOWYCH PRZECIW PLECOM OKRĄGŁYM (DORSUM ROTUNDUM) PLECY OKRĄGŁE są najczęstszą wadą postawy w wieku szkolnym. Wada ta lokalizuje się w odcinku piersiowym kręgosłupa. Jest to

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W związku z przystąpieniem naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z TAŚMĄ THERA-BAND W REHABILITACJI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

ĆWICZENIA Z TAŚMĄ THERA-BAND W REHABILITACJI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ĆWICZENIA Z TAŚMĄ THERA-BAND W REHABILITACJI CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE Ćwiczenia z taśmą Thera-Band wykorzystywane są w leczeniu od 30 lat, wpisały się w rehabilitację oraz trening sportowy i stanowią

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO -

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA WPROWADZENIE Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj ćwiczeń, które mają skompensować pewien niedobór ruchowy zarówno pod

Bardziej szczegółowo

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się: Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku szyjnym zwiększoną lordozą szyjną i pochyleniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym Autorzy: mgr Bartosz Nazimek, dr med. Dariusz Łątka Opole, kwiecień 2010 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA MAMO, TATO ĆWICZMY RAZEM

GIMNASTYKA KOREKCYJNA MAMO, TATO ĆWICZMY RAZEM GIMNASTYKA KOREKCYJNA MAMO, TATO ĆWICZMY RAZEM Szybki rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą przeobrażenia w środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego życia ulega dość istotnej zmianie, następuje

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIE FIZYCZNE TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające i kształtujące mięśnie obręczy barkowej. Klasa: 1technikum Miejsce: siłownia Pomoce i przyrządy: brama gimnastyczna, ławeczka do wyciskania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE W WODZIE PO MASTEKTOMII:

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE W WODZIE PO MASTEKTOMII: ĆWICZENIA RELAKSACYJNE W WODZIE PO MASTEKTOMII: Oddaję w ręce Pań zbiór ćwiczeń do wykonywania w wodzie dla osób pływających i nie posiadających tej umiejętności. Pragnę zaprezentować pakiet ćwiczeń, które

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Informator dla rodziców i opiekunów Sprawdź postawę swojego dziecka! Każdy Rodzic chce, aby jego dziecko było zwinne, wysportowane i miało piękną sylwetkę. Warunki, w jakich żyje, uczy sie i wypoczywa

Bardziej szczegółowo

APEL DO RODZICÓW- DBAJCIE O POSTAWĘ SWOJEGO DZIECKA!!!

APEL DO RODZICÓW- DBAJCIE O POSTAWĘ SWOJEGO DZIECKA!!! APEL DO RODZICÓW- DBAJCIE O POSTAWĘ SWOJEGO DZIECKA!!! W profilaktyce wad postawy bardzo waŝną role odgrywają rodzice. Oddziaływanie domu rodzinnego na organizm młodego człowieka jest szczególnie duŝe

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY U DZIECI

WADY POSTAWY U DZIECI 1 WADY POSTAWY U DZIECI Postawę dziecka kształtuje w dużej mierze środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła. Od chwili rozpoczęcia nauki szkoła staje się miejscem wielogodzinnego przebywania

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Materiały edukacyjne z Czerwcowej sesji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 07 czerwca 2014 Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Michał Prawda

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych (Trenerzy WOSSM Kraków: mgr Krystian Pać, mgr Łukasz Terlecki,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu W związku z przystąpieniem naszej szkoły do akcji Ćwiczyć każdy może w ramach Roku Szkoły w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ W RÓśEWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY 2007 / 2008 r. PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI WADAMI POSTAWY Opracowała: mgr Małgorzata Zdaniukiewicz WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna Scenariusz zajęć

Gimnastyka korekcyjna Scenariusz zajęć Chybie, maj 2003 rok Danuta Żydek nauczyciel nauczania zintegrowanego, gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Klasa: I a, I TG Data: 24 02 2004r. Czas: 45 minut Miejsce:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH. dla płaskostopia i pleców wklęsło okrągłych

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH. dla płaskostopia i pleców wklęsło okrągłych KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH dla płaskostopia i pleców wklęsło okrągłych Temat: Rozciąganie i wzmacnianie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych. Cele główne: Wzmacnianie mięśni podeszwowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA KRĘGOSŁUP (columna vertebralis) Kręgosłup jest ruchomym słupem kostnym składa się z kręgów zrośniętych ze sobą w odcinkach krzyżowym i guzicznym oraz ruchomych połączeo w części

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU

ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU Autorzy: mgr Agnieszka Chodyna mgr Małgorzata Wrona mgr Izabela Trela ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU Ćwiczenia korygujące poszczególne wady postawy, które dzieci wykonują na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa PLECY OKRĄGŁE To choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. Nieleczona kifoza może nie tylko się pogłębić i doprowadzić

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ĆWICZEŃ. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH. Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń:

RODZAJE ĆWICZEŃ. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH. Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń: Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 RODZAJE ĆWICZEŃ PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń: ćwiczenia ogólnokształtujące, ćwiczenia specjalne I. ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wady Postawy Cia ł a

Wady Postawy Cia ł a Wady Postawy Ciała Wada postawy - okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych

Bardziej szczegółowo

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis)

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SKOLIOZY BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Jest to odchylenie osi anatomicznej kręgosłupa od mechanicznej w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Skolioza

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV PSP Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

www.pandm.prv.pl ĆWICZENIA W CZASIE CIĄŻY

www.pandm.prv.pl ĆWICZENIA W CZASIE CIĄŻY ĆWICZENIA W CZASIE CIĄŻY Ćwiczenia zwiększające ruchomość kręgosłupa, wzmacniające mięśnie brzucha oraz zapobiegające częstym bólom kręgosłupa na odcinku krzyżowo-lędźwiowym. Siad rozkroczny na krześle,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU.

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. Wadą postawy nazywamy zmiany w wyprostowanej swobodnej pozycji ciała, zdecydowanie różniącej się od ukształtowania typowych dla danej płci,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO. GIMNASTYKA KOREKCYJNA NIE ZAWSZE SERIO. Moja koleżanka w publikacji zatytułowanej wady postawy przedstawiła istotę problemu. Czym zajmuje się gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Scharakteryzowała wady

Bardziej szczegółowo

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym

Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym lan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym Zadanie główne (temat lekcji): oznajemy podstawowe kroki fitness i wykonujemy ćwiczenia wzmacniające z obciążeniem. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć działanie mięśni dna miednicy zaciśnij pośladki i wszystkie

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA W CZASIE PRACY

JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA W CZASIE PRACY JAK ZAPOBIEGAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA W CZASIE PRACY Systematyczna i racjonalna aktywność ruchowa może w sposób istotny zapobiec wielu dolegliwościom, które wiążą się zsiedzącym trybem życia. Równocześnie przeciwdziała

Bardziej szczegółowo

http://www.mariuszgizynski.pl/

http://www.mariuszgizynski.pl/ 1. Rozciąganie pasma tylnego nóg (dwógłowy uda, łydka) 1 wersja: Noga wyprostowana, palce na siebie, ramiona splecione nad kolanem. Skłon tułowia w przód, plecy wyprostowane. Przytrzymad 15 sekund, rozluźnid,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE.

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. OPRACOWAŁA: MGR ANNA KOTLARCZYK AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI WSTĘP Żadne lekarstwo nie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Do powyższych wyników dołączamy przykładowe konspekty zajęć korekcyjno- kompensacyjnych prowadzonych w wodzie jak i na sali gimnastycznej. KONSPEKT LEKCJI PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TEMAT: Ćwiczenia korekcyjne

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej opracowane przez Iwonę Kaszubowską nauczycielkę Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Lutogniewie Temat: Profilaktyka i korekcja

Bardziej szczegółowo

Kinezjologiczna analiza łucznictwa

Kinezjologiczna analiza łucznictwa Treść Schemat mięśni szkieletowych Kinezjologiczna analiza łucznictwa Neuromuskularne podstawy ruchów ciała Anatomia górnych części ciała Mięśnie zaangażowane w łucznictwie Mięśnie podczas pracy 1 UTRZYMYWANIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Fitness i Sportów Siłowych Fitness Osoby prowadzące przedmiot: 1. Zarębska Aleksandra, adiunkt, olazarebska@o2.pl 2.

Bardziej szczegółowo

www.pandm.prv.pl METODA KLAPPA Charakterystyka :

www.pandm.prv.pl METODA KLAPPA Charakterystyka : METODA KLAPPA Charakterystyka : Metoda ta polega na zastosowaniu odpowiednich pozycji izolowanych oraz schematu ruchu jakim jest sterowanie oddolne ( obręczą biodrową ) oraz sterowanie odgórne ( obręczą

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE

WARSZTAT TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE WARSZTAT TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE 1. Pies z głową w górę i w dół, czyli stretch kręgosłupa przy biurku WDECH plecy wygięte do tyłu, uniesiona broda, oczy skierowane do góry, pięty na podłodze WYDECH

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich

PROGRAM KURSU. Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich PROGRAM KURSU Terapia Manualna Holistyczna Tkanek Miękkich MODUŁ I Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Autorski program edukacyjny Opracowała mgr Jadwiga Szponder Gozd 2005 Wstęp W rozwoju młodego człowieka bardzo ważna jest harmonia. Chodzi o to, aby prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Trening mięśni brzucha

Trening mięśni brzucha Trening mięśni brzucha Delikatnie zarysowane mięśnie brzucha prezentują się naprawdę fantastycznie i są super sexy. Dobry trening na tę partię mięśniową przyniesie szybkie i trwałe efekty. Aby mieć płaski

Bardziej szczegółowo

BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009

BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009 BEMOWSKI POMOCNIK: JAK DBAĆ O SIEBIE Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2009 Praca siedząca, najczęściej przy komputerze bardzo szybko i negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia mięśni bioder

Ćwiczenia mięśni bioder Aktywność fizyczna to lekarstwo na zdrowie czyli sprawność i urodę Proste przykłady ćwiczeń na wybrane grupy mięśni, możliwe do samodzielnego wykonania w domu. Aktywność ruchowa jest nieodłącznym atrybutem

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona),

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona), RODZAJE WAD POSTAWY WADY KRĘGOSŁUPA PLECY OKRĄGŁE. Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE.

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. Temat : Ruchy NN do stylu grzbietowego przy ścianie i ze współćwiczącym. Data: 26.03.2014 r. Cele szczegółowe w zakresie : A. sprawności motorycznej

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla pleców okrągłych

Konspekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla pleców okrągłych Nauczanie zintegrowane konspekty Konspekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla pleców okrągłych Mariola Kobos nauczyciel nauczania zintegrowanego Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu Według toku lekcyjnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I

KATALOG OFERTOWY. Siłownie zewnętrzne I KATALOG OFERTOWY Siłownie zewnętrzne I marzec 2015 0 Motyl odwrotny Nr kat. NW 4225W Wzmacnia mięśnie ramion, pleców i grzbietu, oraz górne partie ciała. Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. Usiądź

Bardziej szczegółowo

TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Tok lekcyjny dla pleców okrągłych Ćwiczenia oddechowe można wprowadzać po każdym wykonanym zadaniu jako: uspokojenie organizmu i zadanie korekcyjne Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego PSP Sława Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji ruchowej Umiejętności: Poprawne wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM Opracowanie i realizacja: mgr Anna Sobczak 1 AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadzę

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo