Polityczne uwarunkowania rozwoju ruchu gimnastycznego i sportu w Niemczech w 200 lecie Ruchu Gimnastycznego (Turnbewegung)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityczne uwarunkowania rozwoju ruchu gimnastycznego i sportu w Niemczech 1811 1939 w 200 lecie Ruchu Gimnastycznego (Turnbewegung)"

Transkrypt

1 sąsiedzi Rafał Nowakowski, Tomasz Świętochoński Polityczne uwarunkowania rozwoju ruchu gimnastycznego i sportu w Niemczech w 200 lecie Ruchu Gimnastycznego (Turnbewegung) Gdy ponad 200 lat temu wojska napoleońskie kruszyły potęgę Prus pod Jeną i Auerstädt doprowadzająca niemal do upadku państwowości i potęgi Hohenzollernów, nikt nie przypuszczał, że zaprowadzone wówczas reformy stworzą trwałe podwaliny pod budowę ruchu gimnastycznego. Stał się on symbolem odrodzenia i modernizacji Prus, w którch znalazł dogodne warunki rozwoju. Jubileusz 200-lecia utworzenia ruchu gimnastycznego w Niemczech ( ) jest więc okazją do przypomnienia genezy i rozwoju tego ruchu, w którym niemały udział miała również stolica prowincji śląskiej. Ruch gimnastyczny i gimnastycy Okres napoleoński stanowi wyraźną cezurę w historii Europy, w tym również Niemiec. Przede wszystkim w ewolucji nowożytnej państwowości pruskiej i jej społeczeństwa, w których modernizacji ideały gimnastyki i sportu odegrały istotną rolę. Klęska Pruss pod Jeną i Auerstädt w 1806 r. (w tzw. czwartej koalicji interwencyjnej) to nie tylko kryzys państwowy i narodowy w państwach niemieckich, ale przede wszystkim upadek państwowości pruskiej. Szok i konsternacja wśród elit stały się podstawą szeregu reform. Nawet tradycyjnie oporne i przeciwne zmianom elity konserwatywne z kręgów ziemiaństwa (junkierstwa) z monarchą na czele wsparły daleko idące postulaty zmian lansowane przez szlachtę, mieszczaństwo i inteligencję. Wówczas powstał pakiet reform, które przemodelowały gruntownie strukturę państwa i społeczeństwa pruskiego. Dotyczyły one reorganizacji administracji państwa przez zdecentralizowanie jej funkcji na rzecz nowo utworzonego samorządu gminnego (Stadteordnete) w ramach pakietu Steina-Hardenberga, uzdrowienia finansów publicznych przez reformę stosunków na wsi i sekularyzację dóbr kościelnych, budowy nowoczesnej i silnej armii z poboru (pakiet Scharnhorsta-Gneisenau) a przede wszystkim reformy oświaty. Zgodnie z wizją Wilhelma von Humboldta wprowadzono szkolnictwo powszechne według trójstopniowego modelu, obejmujące szkolnictwo elementarne, gimnazjalne i uniwersyteckie. Zostało ono podporządkowane władzy państwowej przy wykluczeniu tradycyjnych wpływów Kościoła w wychowaniu i kształceniu. Znacznej zmianie uległ program edukacyjny, w którym wiele miejsca poświęcono ćwiczeniom fizycznym: gimnastyce, fechtunkowi i pływaniu, co było sygnałem wzrostu zainteresowania kulturą fizyczną ze strony oświeconych elit. Wspomniane reformy, zwłaszcza reforma szkolnictwa, łączyły się ściśle z tzw. ruchem przebudzeniowym, który wyrastał z ożywienia narodowego Niemców i znalazł odzwierciedlenie we wprowadzonych zmianach. Ojcami duchowymi tego ruchu byli m.in. Hegel, Fichte, Arndt, ale także ojciec gimnastyki Friedrich Ludwig Jahn ( ), syn ewangelickiego pastora, urodzony w okolicach brandenburskiej Wittenbergi. Odegrał on istotną rolę w przemodelowaniu państwa i społeczeństwa pruskiego. Jahn w opublikowanym w 1800 r. traktacie pt. Popieranie patriotyzmu w państwie pruskim i w książce z 1810 r. pt. Niemiecka ludowość przypisał 41

2 Niemcom zadanie zbawcze w Europie Środkowej. Zasadniczą rolę w tej misji wyznaczył Prusom, które uznał za siłę napędową dopełnienia. Narzędziem realizowania tej idei było wskrzeszenie miłości do własnego narodu i państwa poprzez propagowanie ojczyźnianych wędrówek, świąt ludowych, rozwój symboli i budowę pomników, troskę o rozwój potencjału i języka narodu, moralną i fizyczną odnowę Niemców, którzy stracili wiarę we własne siły. Miało to być gwarantem siły i waleczności społeczeństwa w obliczu potencjalnego zagrożenia, a w ówczesnej sytuacji Prus siłą, która miała pokonać Francuzów i odrodzić wielkie Prusy. Niepoślednią rolę w realizowaniu tego zadania wyznaczył Jahn gimnastyce i tężyźnie fizycznej młodzieży. Dość szybko gimnastyka znalazła się wśród zajęć dydaktycznych w instytucjach oświatowych i w wojsku. W obydwu przypadkach miała pełnić funkcje szkoleniowe i wychowawcze, podporządkowane państwowej racji stanu. Gimnastyka miała przestać być przywilejem elit. Założenia te dość szybko zostały wprowadzone w czyn. Nieudana kampania moskiewska Napoleona w 1813 r. ożywiła w Prusach tendencje wolnościowe. Ich wyrazem była tzw. wojna wyzwoleńcza (Befreiungskrieg), oparta na idei samowyzwolenia kraju spod okupacji Francuzów na drodze zrywu narodowego. Warto zaznaczyć, że na mocy pokoju w Tylży z 1807 r. Prusy traciły tereny położone na zachód od Łaby, ziemie polskie II i III rozbioru, a także Westfalię. Nic więc dziwnego, że na tych terenach narodził się silny i niezależny zryw wolnościowy. W lutym 1813 r. do oswobodzonego Wrocławia, stolicy prowincji śląskiej, który od 1807 r. był okupowany przez Francuzów, zjechał król Fryderyk Wilhelm III, który stanął na czele rodzącego się wrocławskiego ruchu antyfrancuskiego. Ogłosił pobór do tzw. Jagerabtailungen (oddziałów szaserów) i zezwolił na formowanie nieregularnych oddziałów Freikorpsów. W dekrecie An mein Kriegsheer (Do mojego wojska) i An mein Volk (Do mojego ludu) wezwał mieszkańców i żołnierzy do walki o niepodległość, kończąc słowami: Nie ma innego rozwiązania niż honorowy pokój bądź chwalebna klęska. W odpowiedzi na wezwanie króla ruszyła fala ochotników. Rola Wrocławia w wojnie wyzwoleńczej i w procesie budowy państwowości pruskiej była ogromna. We Wrocławiu w marcu 1813 r. został ustanowiony przez króla tzw. Krzyż Żelazny, najwyższe odznaczenie wojskowe Niemiec, a kolor mundurów ochotników Lutzowa czarny mundur z czerwonymi wypustkami i złotymi guzikami zainspirował jeneńską korporację studencką (Burschenschaften) do używania od 1815 r. tych kolorów jako swoich symboli za radą i sugestią samego Jahna. Później kolory te posłużyły do utworzenia niemieckiej flagi państwowej. Wśród ochotników było wielu gimnastyków, wychowanych w dyscyplinie, bezwzględnym posłuszeństwie, przyuczonych do porządku, za hartowanych w trudach i oddanych sprawie narodowej. W najsłynniejszym oddziale mjra Lutzowa znalazł się m.in. Friedrich Jahn. Przewodził jednemu z pododdziałów, w którym znaleźli się jego bracia oraz wielu jego uczniów, studentów, a także wykładowców. Były to oddziały o wysokim poziomie świadomości i o świetnym wyszkoleniu. Po 1815 r. i Kongresie Wiedeńskim, który przywrócił w istocie status quo ante w Europie, gimnastycy weterani stali się rozsadnikiem ogólnoniemieckich idei narodowych: imperialnych, nacjonalistycznych, ale o wyraźnym zabarwieniu antyfeudalnym. Jednak ich postulaty demokratyzacji państwa w duchu oświeceniowym, liberalizacji ustroju i zjednoczenia uderzały w żywotne interesy dynastyczne, przez co ich twórcy często popadali w konflikt z prawem trafiali do więzienia. Nie uniknął tego nawet sam ojciec ruchu turnerskiego (ruchu gimnastycznego), który sprzeciwił się zakazowi uprawiania w Prusach gimnastyki i z etykietą demagoga odbył karę sześciu lat zamknięcia w twierdzy. Decyzją królewską tzw. Turnsperre z 1820 r. zamknięto wszystkie boiska gimnastyczne w państwie na ponad dwadzieścia lat. Jednak żołnierze garnizonów wojskowych w tym wrocławskiego objęci byli programem ćwiczeń zalecanym przez Jahna i ćwiczyli regularnie dwa razy w tygodniu po 3 5 godzin pod kierunkiem oficera. Czym była de facto inicjatywa Jahna? Była najbardziej dziwacznym pisze anglosaski historyk 42

3 Pierwsze Niemieckie Święto Gimnastyki i Młodzieży, Coburg 1860 r., fot. zbiory prywatne Rafała Nowakowskiego Clark wyrazem idei powstańczej. Ruch gimnastyczny (Turnbewegung) został założony przez Jahna w 1811 r. w parku Hasenheide w obecnej dzielnicy berlińskiej Neukoelln. Celem ruchu było szkolenie młodych mężczyzn przed nadchodzącą wojną z Francją. Zamiarem było nie tylko uczenie wojskowego rzemiosła, ale też rozwijanie specyficznie cywilnych form sprawności ciała i patriotycznego zaangażowania w przygotowaniu do ówczesnych zmagań militarnych. Gimnastycy nie byli więc żołnierzami, ale obywatelami żołnierzami, których zaciąg był całkowicie dobrowolny, bo motywowany miłością do ojczyzny. Gimnastycy nie maszerowali, lecz kroczyli. Sztuka gimnastyki pisał Jahn jest trwałą podstawą do zbudowania nowych cnót obywatelskich, poczucia przyzwoitości, praworządności i radosnego posłuszeństwa bez szkody dla wolności jednostki i niepodległości jej ducha. Dryl wojskowy zastąpić miał duch egalitaryzmu między gimnastykami, którzy głosili, że są równi stanem i rangą. Rewolucyjnym hasłom towarzyszyła demonstracja siły i jedności. Ćwiczenia odbywały się na otwartym terenie, co przyciągało wielkie tłumy widzów. Zdaniem Jahna miało to demonstrować siłę i determinację jego podopiecznych. To m.in. dlatego Jahn przeszedł do historii jako klasyk niemieckiego nacjonalizmu, a jego słowa Czcij Niemców mowę, gardź obcym słowem kładły podwaliny pod kult niemieckości. Tężyzna fizyczna forsowana jako forma patriotyzmu, rozwijana w towarzystwach gimnastycznych, służyć miała solidaryzmowi i grupowemu współdziałaniu odpowiadającemu ambicjom już imperialnych Niemiec Kajzerowskich (odmiennie niż w Anglii, gdzie ideałem był sport indywidualny). W ten sposób gimnastyka stała się kuźnią patriotyzmu i szkołą wspólnoty, wyprzedzając na długo zjednoczenie Niemiec. Mimo zatargu ojca gimnastyki i jego wychowanków z tronem idee gimnastyki zostały szybko rozpropagowane w społeczeństwie pruskim, a także w innych państwach niemieckich. Wkrótce rola gimnastyki została doceniona przez monarchę i wyniesiona do rangi cnoty i obowiązku obywatelskiego. Hart ducha i dyscyplina idealnie wpisywały się bowiem w plany imperialne Hohenzollernów. Pod patronatem władzy królewskiej i cesarskiej Hohenzollernów Mimo trudnych początków kultura fizyczna miała już w XIX w. w Prusach ugruntowaną pozycję, zwłaszcza w życiu mieszkańców miast pruskich. Stara maksyma: Mens sana in corpore sano bardzo przemawiała do kolejnych pokoleń imperialnych Niemiec. W epoce cesarskiej pojawiło się w całych Niemczech wiele organizacji gimnastycznych. 43

4 Od połowy XIX w. nastąpił żywiołowy rozwój stowarzyszeń gimnastycznych i sportowych, które zakładały korty tenisowe i boiska sportowe. Na przełomie XIX/XX w. odbywały się regularnie rozgrywki i turnieje w miastach i na prowincji w całym kraju. W 1860 r., roku zjednoczenia towarzystw gimnastycznych w jedną organizację Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Deutsche Turnschaft (DT), odbyło się pierwsze ogólnoniemieckie święto Gimnastyki i Sportu Deutsches Turn und Sportfest w Coburgu, które miało wzniecić ducha wspólnoty wśród podzielonych Niemców. Ruch gimnastyczny propagował idee integracyjne, wyprzedzając znacznie zjednoczenie Niemiec w 1871 r. Warto nadmienić, że w toczącej się dyskusji politycznej nad kształtem przyszłej wspólnoty DT opowiadało się za wizją wielkoniemiecką osadzoną w granicach językowych, plemiennych i kulturowych, dlatego zapewniało członkostwo w strukturach austriackim klubom turnerskim. Nawet po klęsce Austrii w wojnie 1866 r. DT nie dopuściło do dezintegracji ruchu, lansując solidaryzm narodowy wszystkich Niemców, co ułatwiło znacznie zawiązanie Bismarckowi sojuszu militarno-politycznego z Wiedniem w 1879 r. Turnerstwo wpływało bowiem silnie na kształtowanie się świadomości narodowej i światopoglądu Niemców. Podobnie było z ruchem turystycznym, który na obszarze Alp zrzeszał w jednym związku Niemieckie i Austriackie towarzystwa górskie, tj. Deutscher und Osterreichischer Alpenverein (DuOAV). Rozwojowi sportu sprzyjały industrializacja i rozwój techniki. Przyczyniły się one między innymi do tworzenia klubów motorowych i automobilowych. Pierwszy niemiecki klub sportowy został założony w 1855 r. w Królewcu (Konigsberg obecnie Kaliningrad w Rosji). W 1858 r. powstał we Wrocławiu Alter Turnverein, czyli Stare Towarzystwo Gimnastyczne. Pierwszy klub wioślarski we Wrocławiu (EBRV) założono w 1876 r. Popularny Niemiecki Klub Cyklistów (DRB) rozpoczął działalność w 1884 r., a w 1900 r. Wrocław był gospodarzem mistrzostw Europy, które odbyły się w Parku Szczytnickim (Scheitnig). Ponadto Wrocław miał swoich dżokejów, myśliwych, strzelców, szachistów, wędkarzy, alpinistów i wędrowców. Naturalnym miejscem rekreacyjno-turystycznym były Karkonosze Riesengebirge. W 1900 r. we Wrocławiu działały aż cztery sekcje alpinistyczne niemieckiego Alpenverein. Szacuje się, że co roku szczyt Śnieżki (Schneekoppe) zdobywało tys. turystów, czyli ok. 150 osób dziennie. Bliskość gór sprzyjała rozwojowi sportów zimowych i klubów narciarskich czy towarzystw górskich. W tym czasie turystyka stawała się bardzo popularnym zjawiskiem, a sport wydawał się już być integralnym składnikiem kultury niemieckiej. Nacisk niemieckich elit politycznych na zwiększenie roli gimnastyki i sportu wynikał z kilku faktów. Bez wątpienia duch epoki, odkrycia biologii, zwłaszcza darwinizmu, odcisnęły silne piętno na kulturze niemieckiej, w której tężyzna fizyczna i pielęgnacja ciała wkrótce przerodziły się w gloryfikację siły i przemocy. Wzrost potęgi Niemiec na przełomie XIX i XX w. połączony z sukcesami gospodarczymi i politycznymi rozbudził niepohamowane ambicje mocarstwowe i nacjonalistyczne w Prusach, które wkrótce skierowały Europę ku nieuchronnemu konfliktowi zbrojnemu. Mimo, że wojna wybuchła w 1914 r., kilkuletnie przygotowania Niemiec rozpoczęły się znacznie wcześniej. Jak zwykle duży nacisk kładziono na sprawność i tężyznę fizyczną. Państwo finansowało tzw. kluby wojenne (Kriegsverein) oraz kluby gier i sportów (Spiel und Sportverein). Ich zadaniem było podnoszenie sprawności fizycznej i ideologicznej wśród cywilów, zwłaszcza młodzieży, wśród której propagowano duch militaryzmu (militarische Jugenderziehung). Świadoma polityka Niemiec epoki wilhelmińskiej spowodowała, że Niemcy przełomu wieków były jedynym krajem, w którym istniał rządowy program zaopatrywania zakładów przemysłowych w sprzęt sportowy, a przerwy w pracy na gimnastykę były obowiązkowe. W szkołach zajęcia sportowe odbywały się aż pięć razy w tygodniu. Podobnie było w urzędach państwowych: królewskich i samorządowych, gdzie urzędnicy zobligowani byli do ćwiczeń gimnastycznych w miejscu pracy, w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach i salach. Konsekwencją tych decyzji 44

5 Zawody sportowe Hitlerjugend we Wrocławiu, sierpień 1943, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe jak piszą poznańscy badacze dziejów kultury niemieckiej było instrumentalne podporządkowanie ruchu sportowego wizji silnego państwa. Od 1842 r. wychowanie fizyczne wprowadzono do obowiązkowego programu szkolnego. Rozporządzeniem króla Fryderyka Wilhelma IV z 6 czerwca 1842 r. wprowadzono gimnastykę do zajęć szkolnych i wojskowych. Od 1860 r. wychowanie fizyczne wprowadzono do wszystkich szkół w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. czas ten zwiększono do trzech godzin tygodniowo, do których dodano codzienne pięciominutowe ćwiczenia na otwartej przestrzeni. Dziewczęta objęto takim samym programem ćwiczeń fizycznych jak chłopców. Jednak proces upowszechnienia sportu daleki był jeszcze od ideału. Z przyczyn społecznych i politycznych na marginesie tych procesów pozostały niższe warstwy, zwłaszcza robotnicy miejscy. Podziały społeczne w Niemczech były nader widoczne. Znalazło to odzwierciedlenie w ruchu sportowym. Robotnicy tworzyli swoje stowarzyszenia sportowe, turnieje i zawody, separując się od reszty społeczeństwa prusko-niemieckiego. Idea solidaryzmu społecznego uległa rozbiciu, gdyż członkowie proletariatu utworzyli Robotniczy Związek Gimnastyczny (ATB Arbeiter Turnerbund), który w krótkim czasie stał się największą organizacją robotniczej kultury fizycznej na świecie. W propagowanie sportowego stylu życia włączył się osobiście ostatni cesarz Wilhelm II, który mimo swej wrodzonej ułomności fizycznej (niedowład ręki) uprawiał różne dyscypliny sportowe i był miłośnikiem sportu. Rodzina cesarska chętnie udzielała patronatu wszelkim zawodom i igrzyskom na terenie Rzeszy. Już w latach 40. XIX w. decyzją władz powołano Prusko-Królewski Centralny Urząd ds. Gimnastyki (Koniglisch Preusseischen Zentralturnanstalt), a w połowie 1897 r. utworzono specjalny Fundusz Dyspozycyjny do wspierania niemieckich zrzeszeń, towarzystw i klubów sportowych. Zaangażowanie autorytetu monarchy i państwa w propagowanie kultury fizycznej sprzyjało rozwojowi gimnastyki i sportu w Rzeszy Niemieckiej oraz poza jej granicami. Sport w Republice Weimarskiej Okres republiki weimarskiej ( ) to trudny czas dla Niemiec powojennych. Jednak wbrew pozorom trudności natury gospodarczej i polityczno-społecznej nie przyczyniły się do marginalizacji sportu w życiu społecznym. Wręcz przeciwnie, stały się motorem intensyfikacji działań na niwie sportowej i wychowawczej, zwłaszcza wobec ograniczeń 45

6 w dziedzinie militarnej, jakie zostały narzucone przez państwa Ententy w 1919 r. Pod egidą klubów i towarzystw sportowych prowadzono szkolenie paramilitarne młodzieży. Z tego względu na czele wielu klubów sportowo-gimnastycznych stali byli wojskowi. Szacuje się, że w okresie republiki weimarskiej przeszkolono w ten sposób ok. 4,5 mln rekrutów członków klubów. Podczas krótkiego, bo zaledwie czternastoletniego, okresu funkcjonowania Niemiec w ustroju republikańskim sport znajdował się u szczytu rozwoju. Nowe prawa socjalne i wolnościowe wpłynęły zasadniczo na rozwój związków i klubów sportowych dla dzieci, młodzieży, a przede wszystkim kobiet. Z tych powodów lata 20. nazywane są złotym okresem sportu w Niemczech: Goldene Jahre in der Weimar Republik. Nadal jednak jedność ruchu sportowego w Niemczech była rozbita. Niemiecka klasa robotnicza głównie w największych miastach wciąż tworzyła i rozbudowywała robotnicze związki sportowe, w których znalazła możliwość wyrażenia własnej tożsamości grupowej. Preferowana była ciężka atletyka (boks, ciężary i zapasy). Już w 1925 r. we Frankfurcie nad Menem zorganizowano pierwszą olimpiadę robotniczą, w której wzięło udział 100 tys. widzów i sportowców. Olimpiada była demonstracją międzynarodowej solidarności ludzi pracy. Według danych na 1927 r. robotnicze związki sportowe liczyły 1,05 mln członków, podczas gdy sport mieszczański liczył 1,3 mln. członków, a kościelny ok. miliona członków. Władze republiki zreformowały sport, uniezależniając go od Związku Turnerskiego (1,6 mln członków), który utracił monopol na prowadzenie ćwiczeń fizycznych. Upowszechnieniu sportu sprzyjał rozwój mediów masowych. W okresie międzywojennym w Niemczech triumfowała kultura masowa, a w jej ramach kino, radio i sport. Jeśli chodzi o sport, do najpopularniejszych dyscyplin należały kolarstwo i piłka nożna oglądane i słuchane dzięki nowościom technicznym. Wspomnieć należy, że w samej tylko stolicy Dolnego Śląska na przełomie lat 20.i 30. XX w. działały 36 kluby piłkarskie (!), 4 pływackie i 4 ciężkiej atletyki, 2 bokserskie, 1 szermierczy, 6 tenisowych, 1 hokeja, 4 wioślarskie, 10 kajakarskich, 1 łyżwiarski, 1 narciarski, 24 kolarskie, 10 strzeleckich, 2 kręglarskie, 3 bilardowe, 3 żeglarskie i 1 tenisa stołowego. Imponująca była również infrastruktura sportowa: stadion olimpijski, 34 obiekty sportowe z boiskami i bieżniami lekkoatletycznymi i krytymi pływalniami oraz 11 otwartych kąpielisk. Propagowanie sportu zmieniło krajobraz miast niemieckich. Na każdym nowopowstałym osiedlu budowano boisko z bieżniami i skoczniami oraz salami sportowymi, a w stolicach prowincji wznoszono okazałe obiekty sportowe. Z końcem lat 30. zainteresowania sportowe Niemców skierowały się ku lotnictwu i szybownictwu sportowemu, na których potrzeby tworzono sportowe szkółki pilotażu. Jedną z absolwentek tych kursów odbywających się koło Jeleniej Góry (Hirschberg) była Hanna Reitsch, pierwsza dama lotnictwa III Rzeszy, a po wojnie wielokrotna mistrzyni lotnictwa w RFN. Kobiety masowo uczestniczyły w ruchu sportowym. Początkowo uprawiały sport, czyniąc go symbolem swej emancypacji. Aktywizacja kobiet niemieckich na gruncie sportowym sprzyjała przełamywaniu ówczesnego stereotypu i modelu kobiety w niemiecko-pruskim społeczeństwie, opartego na trzech filarach tzw. 3K: Kirche, Kinder, Kuche (kościół, dzieci, kuchnia). Również mniejszości narodowe i wyznaniowe, m.in. Żydzi i Polacy, wykorzystywały sport dla podkreślenia swojej niezależności i odrębności społeczeństwie. W przypadku tych pierwszych czynnikiem, który zmusił ich do budowy własnych związków sportowych, tj. Judische Turnerschaft, już w 1898 r. było wykluczenie Żydów z wielu dziedzin życia społecznego na fali rozruchów antysemickich końca XIX w. W przypadku Polaków ucisk i dyskryminacja narodowościowa ery bismarckowskiej przyczyniły się do samookreślenia narodowego przy pomocy wszelkich związków, stowarzyszeń i klubów, w tym sportowych. W odpowiedzi Niemcy w Poznańskiem utworzyli specjalny fundusz dyspozycyjny do wspierania niemieckiego życia społecznego. Beneficjentem były zwłaszcza niemieckie kluby sportowe, które nie tylko stanowiły ośrodki rozwoju tężyzny fizycznej Niemców w Poznaniu, ale również prowadziły działalność kulturalno-oświatową i towarzyską, przyczyniając się tym samym do rozbudzenia 46

7 Obiekty sportowe Razem Obiekty sportowe Razem Obiekty sportowe Razem Obiekty > 3 ha 51 Boiska szkolne 2893 Obiekty jeździeckie otwarte 114 * bieżnie 85 Sale gimnastyczne szkolne 239 Obiekty jeździeckie halowe 10 * skocznie 147 Sale gimnastyczne i bokserskie 107 Tory wyścigów konnych 2 * boiska 216 Sale gimnastyczne pomocnicze 375 Tory wyścigów rowerowych 3 Obiekty < 3 ha 1539 Strzelnice 1118 Drogi dla rowerów (w km) 187 * bieżnie 159 Pola golfowe 1 Baseny letnie 226 * skocznie 329 Obiekty tenisowe otwarte 176 Baseny halowe 8 * boiska 1051 * korty tenisowe 412 Przystanie 62 Obiekty pomocnicze 791 Hale tenisowe 1 Lodowiska naturalne 77 * boiska 753 * korty tenisowe 2 Tory saneczkowe 62 Tory bobslejowe 3 Skocznie narciarskie 26 Źródło: Statistik des Deutschen Reichs. Die sportlichen Ubungsstatten im Deutschen Reich, Band 518, Berlin Tabela 1. Obiekty sportowe na Dolnym Śląsku stan na 1 października 1935 r. uczuć patriotycznych w duchu narodowo-niemieckim i zapobiegając odpływowi Niemców z Poznania do centralnych landów Rzeszy. Gimnastyka i sport w cieniu władzy totalitarnej Upadek Republiki Weimarskiej i przejęcie władzy przez narodowych socjalistów w 1933 r. spowodowały podporządkowanie państwu i ideologii każdej sfery życia publicznego i prywatnego Niemców. Nie ominęło to również sportu i kultury fizycznej, którym wyznaczono istotną rolę w przebudowie społeczeństwa. Nacisk na sport w III Rzeszy wynikał z faktu, że nowa władza pragnęła, aby młodzież niemiecka była wytrzymała niczym rzemień, rącza jak chart i twarda jak stal Kruppa. W sferze ideologicznej potwierdzić miała wyższość rasy aryjskiej. W dziedzinie sztuki militarno-wojennej prezentować miała siłę i bitność w nadchodzącej wojnie światowej. Według nowych przywódców chłopiec niemiecki będzie władał swobodnie bronią jak piórem. Stąd wśród dyscyplin sportowych czołowe miejsce zajmowały forsowne marsze, strzelanie, rzut granatem i jazda konna. Wszystkie organizacje sportowe i gimnastyczne miały wdrażać nadrzędny cel wychowawczy młodzieży: poprzez sport chłopcy mają rozwijać swoje wrodzone cechy żołnierza, dziewczynki zaś cechy żony, matki i gospodyni. W sferze propagandowej miały sławić kulturalną wielkość i biologiczną siłę narodu niemieckiego oraz rasy aryjskiej. Mimo że głównym wydarzeniem sportowym Niemiec nazistowskich były Igrzyska Olimpijskie w 1936 r. w Berlinie, dla stolicy Dolnego Śląska najważniejszą imprezą sportową okresu międzywojnia były bez wątpienia XII Deutsche Turn und Sportfest czyli Niemieckie Mistrzostwa Sportowe, które odbyły się w lipcu 1938 r. we Wrocławiu. Sportowcy Rzeszy współzawodniczyli przez 9 dni we wszystkich możliwych dyscyplinach w obecności Fuehrera oraz publiczności liczącej łącznie 600 tys. widzów. W III Rzeszy zaszły istotne zmiany w systemie zarządzania kulturą fizyczną i ruchem sportowym. Podporządkowaniu sportu władzy służyła organizacja patronacka Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen (NSRL), czyli Narodowosocjalistyczny Wszechniemiecki Związek Wychowania Fizycznego, który od 1934 r. został przemianowany na Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen (DRL). Zastąpiła ona DT Deutsche Turnschaft, którą po 73 latach funkcjonowania rozwiązał Hitler. Na czele nowej organizacji stał Reichssportführer, który od 1934 r. przewodniczył również niemieckiemu komitetowi olimpijskiemu. W odróżnieniu od poprzedniczki NSRL z czasów wilhelmowskich tj. Deutscher Spiele Reichsausschuss (DRA), która zrzeszała wszystkie kluby i związki sportowe w Niemczech (poza robotniczymi), poza jego strukturami znalazły się 47

8 organizacje sportowe afiliowane przy Partii Socjalistycznej i Partii Komunistycznej, a nawet kościelne Deutsche Jugendschaft. Pod auspicjami DRL, tej centralnej instytucji, znalazło się stowarzyszeń zrzeszających mln członków (z czego 0,5 mln stanowiły kobiety), które utraciły swą tożsamość, niezależność i funkcjonowały jako jednostki Fachamter. Nowa struktura miała realizować wizję poprawy moralnej i wydajności pracowników niemieckich ze sportem jako źródłem narodowej dumy Niemców. W nowym ustroju sport miała charakteryzować jedność ideowa. W systemie władzy totalnej niezależność ruchu sportowego na dłuższą metę nie była możliwa do utrzymamia. Założenia polityki sportowej wyłuszczył już w 1933 r. minister spraw wewnętrznych Wilhelm Frick, który stwierdził: Nie może być ani jednego dnia, w którym młody człowiek dwa razy dziennie rano i wieczorem nie poddawałby się ćwiczeniom fizycznym i to w każdej dyscyplinie sportu. Celem naszym jest stworzenie z tej masy materiału ludzkiego (Menschenmaterial) uformowanie, wykucie, wyciosanie prawdziwych Niemców. Od tej pory sport był traktowany jako służba ojczyźnie. Nie ulega wątpliwości, że ścisły związek gimnastyki i sportu z polityką państwa był podyktowany racją stanu ówczesnych Prus i Cesarstwa Niemieckiego. W połowie XIX w. położono podwaliny pod ścisłe zespolenie ruchu gimnastycznego i sportowego z militarnymi i politycznymi celami państwa. W ten sposób docenione zostały walory siły i dyscypliny, które przez cały okres państwowości niemieckiej, bez względu na ustrój polityczny wynoszone były do rangi cnoty i obowiązku obywatelskiego. Szczególnie widoczne było to w okresie III Rzeszy, a także w trakcie 40-letniej historii istnienia NRD, gdzie sport traktowany był jako element legitymizacji reżimu N. Davies, R. Moorhouse, Wrocław. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Kraków T. Kulak, Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001, t. II. W. Gniewkowski, Rozwój głównych europejskich systemów wf i ich wpływ na kształtowanie się sytemu wf w Polsce od Oświecenia do 1939 r., Warszawa F. Langer, Schwarze Jaeger. Der Befreiungskriege , [w:] Die Deutsche Romantik, Geopoche Deutschland nr 5 vom 1 Januar M. Ordyłowski, A. Ostrowski, 1000 lat wrocławskiego sportu, Wrocław C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek , Warszawa K. Hagemann, Deutschkeit, Mannheit, Freiheit, Die Zeit nr 42 z 2002 r. M. Pollack, Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, Wołowiec Młodzikowski, Genealogia społeczna i klasowe funkcje sportu w latach , Warszawa K. Popiński, Rekreacja fizyczna mieszkańców Wrocławia, Śląski Labirynt Krajoznawczy, nr 6, T. Pregiel, T. Przerwa, Dzieje Śląska, Wrocław Samorząd Poznania w XIX i XX w., Kronika miasta Poznania, Poznań 1999, nr 2. Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa T. Kulak, Dolny Śląsk w Rzeszy Niemieckiej ( ) [w:] Dolny Śląsk, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław B. Ernst, Entwicklung von Turner und Sport in der Wermeier Republik, e-book, (www.hausarbeiten.de). K. Frey, E. Karle, Unsere Gegner, Lepzig (dane z tabeli na temat rozwoju członkowskiego i gminnego w ruchu DT). P. Pregiel, T. Przerwa, Dzieje Śląska, Wrocław J. Kozłowski, Wielkopolska pod zaborem pruskim , Poznań 2006 T. Żiółkowska, Niemiecki sport w Poznaniu do 1918 r., Kronika miasta Poznania Sport, Poznań 2010, nr 1. T. Kulak, Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001, t. II. M. Ordyłowski, Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra K. Gelles, Trzecia Rzesza w ujęciu raportów SPD, Wrocław Literatura L. Trzeciakowski, Otton von Bismarck, Wrocław M. Ordyłowski, Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra H.A. Winkler, Długa droga na Zachód. Dzieje Niemiec , Wrocław 2007, t. I. M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec , Warszawa 48

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT WNIOSEK POZNANIA O PRZYZNANIE TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 SPIS TREŚCI 1 PROLOG 4 9 WPROWADZENIE 15 DLACZEGO POZNAŃ POWINIEN ZOSTAĆ EUROPEJSKĄ STOLICĄ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Migracja wartość dodana?

Migracja wartość dodana? Migracja wartość dodana? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL Studia nad migracją t. 2 Migracja wartość dodana? Redakcja: Krzysztof Markowski

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE

DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE DLA LEPSZEJ KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY W REGIONIE Szanowni Państwo, Jan Szomburg prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową po trzech latach wspólnie

Bardziej szczegółowo

KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016

KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 KULTURA WOLNOŚCI FORMULARZ KANDYDATURY GDAŃSKA DO TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 selekcja końcowa Gdańsk 2011 Z dumą składam w Państwa ręce aplikację Gdańska i Metropolii do tytułu Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

ELITY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ ALGIERII

ELITY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ ALGIERII INP UWM Olsztyn Forum Politologiczne - Tom 7 2008 Ks. Adam Romejko ELITY WŁADZY WE WSPÓŁCZESNEJ ALGIERII THE RULING ELITĘ OF MODERN ALGERIA Dla przeciętnego Polaka Algieria jawi się jako kraj daleki i

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym

Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym C O L L E G I U M C I V I T A S Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym Tom 2 ZESZYTÓW GOSPODARKI SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Ewy Leś i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY Mirosława Blaszczak-Waclawik Wojciech Błasiak Tomasz Nawrocki GÓRNY ŚLĄSK SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 Kalisz 2014 rok SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza... 4 1.1. Uwarunkowania ogólne... 4 1.1.1. Położenie geograficzne i dostępność

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją. Marek Matusiak

Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją. Marek Matusiak 29 Gruzińskie wybory Między silnym państwem a demokracją Marek Matusiak NUMER 29 WARSZAWA LIPIEC 2012 Gruzińskie wybory Między silnym państwem a demokracją Marek Matusiak Copyright by Ośrodek Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

pheniben nr 8 październik-listopad-grudzień 2012 FANtOMOWE G Karolina Przewrocka, str. 28-35 G Cygańskie wnętrza 2009. Mołdawia

pheniben nr 8 październik-listopad-grudzień 2012 FANtOMOWE G Karolina Przewrocka, str. 28-35 G Cygańskie wnętrza 2009. Mołdawia G POMNIK W CIENIU Romowie siadali w kole pod wielkim drzewem. Miejskie władze, by się ich pozbyć, kazały wysypywać pod drzewem śmieci G FOtOrEPOrtAż To portrety ludzi, którzy chcą pokazać, że wreszcie

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo