Polityczne uwarunkowania rozwoju ruchu gimnastycznego i sportu w Niemczech w 200 lecie Ruchu Gimnastycznego (Turnbewegung)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityczne uwarunkowania rozwoju ruchu gimnastycznego i sportu w Niemczech 1811 1939 w 200 lecie Ruchu Gimnastycznego (Turnbewegung)"

Transkrypt

1 sąsiedzi Rafał Nowakowski, Tomasz Świętochoński Polityczne uwarunkowania rozwoju ruchu gimnastycznego i sportu w Niemczech w 200 lecie Ruchu Gimnastycznego (Turnbewegung) Gdy ponad 200 lat temu wojska napoleońskie kruszyły potęgę Prus pod Jeną i Auerstädt doprowadzająca niemal do upadku państwowości i potęgi Hohenzollernów, nikt nie przypuszczał, że zaprowadzone wówczas reformy stworzą trwałe podwaliny pod budowę ruchu gimnastycznego. Stał się on symbolem odrodzenia i modernizacji Prus, w którch znalazł dogodne warunki rozwoju. Jubileusz 200-lecia utworzenia ruchu gimnastycznego w Niemczech ( ) jest więc okazją do przypomnienia genezy i rozwoju tego ruchu, w którym niemały udział miała również stolica prowincji śląskiej. Ruch gimnastyczny i gimnastycy Okres napoleoński stanowi wyraźną cezurę w historii Europy, w tym również Niemiec. Przede wszystkim w ewolucji nowożytnej państwowości pruskiej i jej społeczeństwa, w których modernizacji ideały gimnastyki i sportu odegrały istotną rolę. Klęska Pruss pod Jeną i Auerstädt w 1806 r. (w tzw. czwartej koalicji interwencyjnej) to nie tylko kryzys państwowy i narodowy w państwach niemieckich, ale przede wszystkim upadek państwowości pruskiej. Szok i konsternacja wśród elit stały się podstawą szeregu reform. Nawet tradycyjnie oporne i przeciwne zmianom elity konserwatywne z kręgów ziemiaństwa (junkierstwa) z monarchą na czele wsparły daleko idące postulaty zmian lansowane przez szlachtę, mieszczaństwo i inteligencję. Wówczas powstał pakiet reform, które przemodelowały gruntownie strukturę państwa i społeczeństwa pruskiego. Dotyczyły one reorganizacji administracji państwa przez zdecentralizowanie jej funkcji na rzecz nowo utworzonego samorządu gminnego (Stadteordnete) w ramach pakietu Steina-Hardenberga, uzdrowienia finansów publicznych przez reformę stosunków na wsi i sekularyzację dóbr kościelnych, budowy nowoczesnej i silnej armii z poboru (pakiet Scharnhorsta-Gneisenau) a przede wszystkim reformy oświaty. Zgodnie z wizją Wilhelma von Humboldta wprowadzono szkolnictwo powszechne według trójstopniowego modelu, obejmujące szkolnictwo elementarne, gimnazjalne i uniwersyteckie. Zostało ono podporządkowane władzy państwowej przy wykluczeniu tradycyjnych wpływów Kościoła w wychowaniu i kształceniu. Znacznej zmianie uległ program edukacyjny, w którym wiele miejsca poświęcono ćwiczeniom fizycznym: gimnastyce, fechtunkowi i pływaniu, co było sygnałem wzrostu zainteresowania kulturą fizyczną ze strony oświeconych elit. Wspomniane reformy, zwłaszcza reforma szkolnictwa, łączyły się ściśle z tzw. ruchem przebudzeniowym, który wyrastał z ożywienia narodowego Niemców i znalazł odzwierciedlenie we wprowadzonych zmianach. Ojcami duchowymi tego ruchu byli m.in. Hegel, Fichte, Arndt, ale także ojciec gimnastyki Friedrich Ludwig Jahn ( ), syn ewangelickiego pastora, urodzony w okolicach brandenburskiej Wittenbergi. Odegrał on istotną rolę w przemodelowaniu państwa i społeczeństwa pruskiego. Jahn w opublikowanym w 1800 r. traktacie pt. Popieranie patriotyzmu w państwie pruskim i w książce z 1810 r. pt. Niemiecka ludowość przypisał 41

2 Niemcom zadanie zbawcze w Europie Środkowej. Zasadniczą rolę w tej misji wyznaczył Prusom, które uznał za siłę napędową dopełnienia. Narzędziem realizowania tej idei było wskrzeszenie miłości do własnego narodu i państwa poprzez propagowanie ojczyźnianych wędrówek, świąt ludowych, rozwój symboli i budowę pomników, troskę o rozwój potencjału i języka narodu, moralną i fizyczną odnowę Niemców, którzy stracili wiarę we własne siły. Miało to być gwarantem siły i waleczności społeczeństwa w obliczu potencjalnego zagrożenia, a w ówczesnej sytuacji Prus siłą, która miała pokonać Francuzów i odrodzić wielkie Prusy. Niepoślednią rolę w realizowaniu tego zadania wyznaczył Jahn gimnastyce i tężyźnie fizycznej młodzieży. Dość szybko gimnastyka znalazła się wśród zajęć dydaktycznych w instytucjach oświatowych i w wojsku. W obydwu przypadkach miała pełnić funkcje szkoleniowe i wychowawcze, podporządkowane państwowej racji stanu. Gimnastyka miała przestać być przywilejem elit. Założenia te dość szybko zostały wprowadzone w czyn. Nieudana kampania moskiewska Napoleona w 1813 r. ożywiła w Prusach tendencje wolnościowe. Ich wyrazem była tzw. wojna wyzwoleńcza (Befreiungskrieg), oparta na idei samowyzwolenia kraju spod okupacji Francuzów na drodze zrywu narodowego. Warto zaznaczyć, że na mocy pokoju w Tylży z 1807 r. Prusy traciły tereny położone na zachód od Łaby, ziemie polskie II i III rozbioru, a także Westfalię. Nic więc dziwnego, że na tych terenach narodził się silny i niezależny zryw wolnościowy. W lutym 1813 r. do oswobodzonego Wrocławia, stolicy prowincji śląskiej, który od 1807 r. był okupowany przez Francuzów, zjechał król Fryderyk Wilhelm III, który stanął na czele rodzącego się wrocławskiego ruchu antyfrancuskiego. Ogłosił pobór do tzw. Jagerabtailungen (oddziałów szaserów) i zezwolił na formowanie nieregularnych oddziałów Freikorpsów. W dekrecie An mein Kriegsheer (Do mojego wojska) i An mein Volk (Do mojego ludu) wezwał mieszkańców i żołnierzy do walki o niepodległość, kończąc słowami: Nie ma innego rozwiązania niż honorowy pokój bądź chwalebna klęska. W odpowiedzi na wezwanie króla ruszyła fala ochotników. Rola Wrocławia w wojnie wyzwoleńczej i w procesie budowy państwowości pruskiej była ogromna. We Wrocławiu w marcu 1813 r. został ustanowiony przez króla tzw. Krzyż Żelazny, najwyższe odznaczenie wojskowe Niemiec, a kolor mundurów ochotników Lutzowa czarny mundur z czerwonymi wypustkami i złotymi guzikami zainspirował jeneńską korporację studencką (Burschenschaften) do używania od 1815 r. tych kolorów jako swoich symboli za radą i sugestią samego Jahna. Później kolory te posłużyły do utworzenia niemieckiej flagi państwowej. Wśród ochotników było wielu gimnastyków, wychowanych w dyscyplinie, bezwzględnym posłuszeństwie, przyuczonych do porządku, za hartowanych w trudach i oddanych sprawie narodowej. W najsłynniejszym oddziale mjra Lutzowa znalazł się m.in. Friedrich Jahn. Przewodził jednemu z pododdziałów, w którym znaleźli się jego bracia oraz wielu jego uczniów, studentów, a także wykładowców. Były to oddziały o wysokim poziomie świadomości i o świetnym wyszkoleniu. Po 1815 r. i Kongresie Wiedeńskim, który przywrócił w istocie status quo ante w Europie, gimnastycy weterani stali się rozsadnikiem ogólnoniemieckich idei narodowych: imperialnych, nacjonalistycznych, ale o wyraźnym zabarwieniu antyfeudalnym. Jednak ich postulaty demokratyzacji państwa w duchu oświeceniowym, liberalizacji ustroju i zjednoczenia uderzały w żywotne interesy dynastyczne, przez co ich twórcy często popadali w konflikt z prawem trafiali do więzienia. Nie uniknął tego nawet sam ojciec ruchu turnerskiego (ruchu gimnastycznego), który sprzeciwił się zakazowi uprawiania w Prusach gimnastyki i z etykietą demagoga odbył karę sześciu lat zamknięcia w twierdzy. Decyzją królewską tzw. Turnsperre z 1820 r. zamknięto wszystkie boiska gimnastyczne w państwie na ponad dwadzieścia lat. Jednak żołnierze garnizonów wojskowych w tym wrocławskiego objęci byli programem ćwiczeń zalecanym przez Jahna i ćwiczyli regularnie dwa razy w tygodniu po 3 5 godzin pod kierunkiem oficera. Czym była de facto inicjatywa Jahna? Była najbardziej dziwacznym pisze anglosaski historyk 42

3 Pierwsze Niemieckie Święto Gimnastyki i Młodzieży, Coburg 1860 r., fot. zbiory prywatne Rafała Nowakowskiego Clark wyrazem idei powstańczej. Ruch gimnastyczny (Turnbewegung) został założony przez Jahna w 1811 r. w parku Hasenheide w obecnej dzielnicy berlińskiej Neukoelln. Celem ruchu było szkolenie młodych mężczyzn przed nadchodzącą wojną z Francją. Zamiarem było nie tylko uczenie wojskowego rzemiosła, ale też rozwijanie specyficznie cywilnych form sprawności ciała i patriotycznego zaangażowania w przygotowaniu do ówczesnych zmagań militarnych. Gimnastycy nie byli więc żołnierzami, ale obywatelami żołnierzami, których zaciąg był całkowicie dobrowolny, bo motywowany miłością do ojczyzny. Gimnastycy nie maszerowali, lecz kroczyli. Sztuka gimnastyki pisał Jahn jest trwałą podstawą do zbudowania nowych cnót obywatelskich, poczucia przyzwoitości, praworządności i radosnego posłuszeństwa bez szkody dla wolności jednostki i niepodległości jej ducha. Dryl wojskowy zastąpić miał duch egalitaryzmu między gimnastykami, którzy głosili, że są równi stanem i rangą. Rewolucyjnym hasłom towarzyszyła demonstracja siły i jedności. Ćwiczenia odbywały się na otwartym terenie, co przyciągało wielkie tłumy widzów. Zdaniem Jahna miało to demonstrować siłę i determinację jego podopiecznych. To m.in. dlatego Jahn przeszedł do historii jako klasyk niemieckiego nacjonalizmu, a jego słowa Czcij Niemców mowę, gardź obcym słowem kładły podwaliny pod kult niemieckości. Tężyzna fizyczna forsowana jako forma patriotyzmu, rozwijana w towarzystwach gimnastycznych, służyć miała solidaryzmowi i grupowemu współdziałaniu odpowiadającemu ambicjom już imperialnych Niemiec Kajzerowskich (odmiennie niż w Anglii, gdzie ideałem był sport indywidualny). W ten sposób gimnastyka stała się kuźnią patriotyzmu i szkołą wspólnoty, wyprzedzając na długo zjednoczenie Niemiec. Mimo zatargu ojca gimnastyki i jego wychowanków z tronem idee gimnastyki zostały szybko rozpropagowane w społeczeństwie pruskim, a także w innych państwach niemieckich. Wkrótce rola gimnastyki została doceniona przez monarchę i wyniesiona do rangi cnoty i obowiązku obywatelskiego. Hart ducha i dyscyplina idealnie wpisywały się bowiem w plany imperialne Hohenzollernów. Pod patronatem władzy królewskiej i cesarskiej Hohenzollernów Mimo trudnych początków kultura fizyczna miała już w XIX w. w Prusach ugruntowaną pozycję, zwłaszcza w życiu mieszkańców miast pruskich. Stara maksyma: Mens sana in corpore sano bardzo przemawiała do kolejnych pokoleń imperialnych Niemiec. W epoce cesarskiej pojawiło się w całych Niemczech wiele organizacji gimnastycznych. 43

4 Od połowy XIX w. nastąpił żywiołowy rozwój stowarzyszeń gimnastycznych i sportowych, które zakładały korty tenisowe i boiska sportowe. Na przełomie XIX/XX w. odbywały się regularnie rozgrywki i turnieje w miastach i na prowincji w całym kraju. W 1860 r., roku zjednoczenia towarzystw gimnastycznych w jedną organizację Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Deutsche Turnschaft (DT), odbyło się pierwsze ogólnoniemieckie święto Gimnastyki i Sportu Deutsches Turn und Sportfest w Coburgu, które miało wzniecić ducha wspólnoty wśród podzielonych Niemców. Ruch gimnastyczny propagował idee integracyjne, wyprzedzając znacznie zjednoczenie Niemiec w 1871 r. Warto nadmienić, że w toczącej się dyskusji politycznej nad kształtem przyszłej wspólnoty DT opowiadało się za wizją wielkoniemiecką osadzoną w granicach językowych, plemiennych i kulturowych, dlatego zapewniało członkostwo w strukturach austriackim klubom turnerskim. Nawet po klęsce Austrii w wojnie 1866 r. DT nie dopuściło do dezintegracji ruchu, lansując solidaryzm narodowy wszystkich Niemców, co ułatwiło znacznie zawiązanie Bismarckowi sojuszu militarno-politycznego z Wiedniem w 1879 r. Turnerstwo wpływało bowiem silnie na kształtowanie się świadomości narodowej i światopoglądu Niemców. Podobnie było z ruchem turystycznym, który na obszarze Alp zrzeszał w jednym związku Niemieckie i Austriackie towarzystwa górskie, tj. Deutscher und Osterreichischer Alpenverein (DuOAV). Rozwojowi sportu sprzyjały industrializacja i rozwój techniki. Przyczyniły się one między innymi do tworzenia klubów motorowych i automobilowych. Pierwszy niemiecki klub sportowy został założony w 1855 r. w Królewcu (Konigsberg obecnie Kaliningrad w Rosji). W 1858 r. powstał we Wrocławiu Alter Turnverein, czyli Stare Towarzystwo Gimnastyczne. Pierwszy klub wioślarski we Wrocławiu (EBRV) założono w 1876 r. Popularny Niemiecki Klub Cyklistów (DRB) rozpoczął działalność w 1884 r., a w 1900 r. Wrocław był gospodarzem mistrzostw Europy, które odbyły się w Parku Szczytnickim (Scheitnig). Ponadto Wrocław miał swoich dżokejów, myśliwych, strzelców, szachistów, wędkarzy, alpinistów i wędrowców. Naturalnym miejscem rekreacyjno-turystycznym były Karkonosze Riesengebirge. W 1900 r. we Wrocławiu działały aż cztery sekcje alpinistyczne niemieckiego Alpenverein. Szacuje się, że co roku szczyt Śnieżki (Schneekoppe) zdobywało tys. turystów, czyli ok. 150 osób dziennie. Bliskość gór sprzyjała rozwojowi sportów zimowych i klubów narciarskich czy towarzystw górskich. W tym czasie turystyka stawała się bardzo popularnym zjawiskiem, a sport wydawał się już być integralnym składnikiem kultury niemieckiej. Nacisk niemieckich elit politycznych na zwiększenie roli gimnastyki i sportu wynikał z kilku faktów. Bez wątpienia duch epoki, odkrycia biologii, zwłaszcza darwinizmu, odcisnęły silne piętno na kulturze niemieckiej, w której tężyzna fizyczna i pielęgnacja ciała wkrótce przerodziły się w gloryfikację siły i przemocy. Wzrost potęgi Niemiec na przełomie XIX i XX w. połączony z sukcesami gospodarczymi i politycznymi rozbudził niepohamowane ambicje mocarstwowe i nacjonalistyczne w Prusach, które wkrótce skierowały Europę ku nieuchronnemu konfliktowi zbrojnemu. Mimo, że wojna wybuchła w 1914 r., kilkuletnie przygotowania Niemiec rozpoczęły się znacznie wcześniej. Jak zwykle duży nacisk kładziono na sprawność i tężyznę fizyczną. Państwo finansowało tzw. kluby wojenne (Kriegsverein) oraz kluby gier i sportów (Spiel und Sportverein). Ich zadaniem było podnoszenie sprawności fizycznej i ideologicznej wśród cywilów, zwłaszcza młodzieży, wśród której propagowano duch militaryzmu (militarische Jugenderziehung). Świadoma polityka Niemiec epoki wilhelmińskiej spowodowała, że Niemcy przełomu wieków były jedynym krajem, w którym istniał rządowy program zaopatrywania zakładów przemysłowych w sprzęt sportowy, a przerwy w pracy na gimnastykę były obowiązkowe. W szkołach zajęcia sportowe odbywały się aż pięć razy w tygodniu. Podobnie było w urzędach państwowych: królewskich i samorządowych, gdzie urzędnicy zobligowani byli do ćwiczeń gimnastycznych w miejscu pracy, w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach i salach. Konsekwencją tych decyzji 44

5 Zawody sportowe Hitlerjugend we Wrocławiu, sierpień 1943, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe jak piszą poznańscy badacze dziejów kultury niemieckiej było instrumentalne podporządkowanie ruchu sportowego wizji silnego państwa. Od 1842 r. wychowanie fizyczne wprowadzono do obowiązkowego programu szkolnego. Rozporządzeniem króla Fryderyka Wilhelma IV z 6 czerwca 1842 r. wprowadzono gimnastykę do zajęć szkolnych i wojskowych. Od 1860 r. wychowanie fizyczne wprowadzono do wszystkich szkół w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. czas ten zwiększono do trzech godzin tygodniowo, do których dodano codzienne pięciominutowe ćwiczenia na otwartej przestrzeni. Dziewczęta objęto takim samym programem ćwiczeń fizycznych jak chłopców. Jednak proces upowszechnienia sportu daleki był jeszcze od ideału. Z przyczyn społecznych i politycznych na marginesie tych procesów pozostały niższe warstwy, zwłaszcza robotnicy miejscy. Podziały społeczne w Niemczech były nader widoczne. Znalazło to odzwierciedlenie w ruchu sportowym. Robotnicy tworzyli swoje stowarzyszenia sportowe, turnieje i zawody, separując się od reszty społeczeństwa prusko-niemieckiego. Idea solidaryzmu społecznego uległa rozbiciu, gdyż członkowie proletariatu utworzyli Robotniczy Związek Gimnastyczny (ATB Arbeiter Turnerbund), który w krótkim czasie stał się największą organizacją robotniczej kultury fizycznej na świecie. W propagowanie sportowego stylu życia włączył się osobiście ostatni cesarz Wilhelm II, który mimo swej wrodzonej ułomności fizycznej (niedowład ręki) uprawiał różne dyscypliny sportowe i był miłośnikiem sportu. Rodzina cesarska chętnie udzielała patronatu wszelkim zawodom i igrzyskom na terenie Rzeszy. Już w latach 40. XIX w. decyzją władz powołano Prusko-Królewski Centralny Urząd ds. Gimnastyki (Koniglisch Preusseischen Zentralturnanstalt), a w połowie 1897 r. utworzono specjalny Fundusz Dyspozycyjny do wspierania niemieckich zrzeszeń, towarzystw i klubów sportowych. Zaangażowanie autorytetu monarchy i państwa w propagowanie kultury fizycznej sprzyjało rozwojowi gimnastyki i sportu w Rzeszy Niemieckiej oraz poza jej granicami. Sport w Republice Weimarskiej Okres republiki weimarskiej ( ) to trudny czas dla Niemiec powojennych. Jednak wbrew pozorom trudności natury gospodarczej i polityczno-społecznej nie przyczyniły się do marginalizacji sportu w życiu społecznym. Wręcz przeciwnie, stały się motorem intensyfikacji działań na niwie sportowej i wychowawczej, zwłaszcza wobec ograniczeń 45

6 w dziedzinie militarnej, jakie zostały narzucone przez państwa Ententy w 1919 r. Pod egidą klubów i towarzystw sportowych prowadzono szkolenie paramilitarne młodzieży. Z tego względu na czele wielu klubów sportowo-gimnastycznych stali byli wojskowi. Szacuje się, że w okresie republiki weimarskiej przeszkolono w ten sposób ok. 4,5 mln rekrutów członków klubów. Podczas krótkiego, bo zaledwie czternastoletniego, okresu funkcjonowania Niemiec w ustroju republikańskim sport znajdował się u szczytu rozwoju. Nowe prawa socjalne i wolnościowe wpłynęły zasadniczo na rozwój związków i klubów sportowych dla dzieci, młodzieży, a przede wszystkim kobiet. Z tych powodów lata 20. nazywane są złotym okresem sportu w Niemczech: Goldene Jahre in der Weimar Republik. Nadal jednak jedność ruchu sportowego w Niemczech była rozbita. Niemiecka klasa robotnicza głównie w największych miastach wciąż tworzyła i rozbudowywała robotnicze związki sportowe, w których znalazła możliwość wyrażenia własnej tożsamości grupowej. Preferowana była ciężka atletyka (boks, ciężary i zapasy). Już w 1925 r. we Frankfurcie nad Menem zorganizowano pierwszą olimpiadę robotniczą, w której wzięło udział 100 tys. widzów i sportowców. Olimpiada była demonstracją międzynarodowej solidarności ludzi pracy. Według danych na 1927 r. robotnicze związki sportowe liczyły 1,05 mln członków, podczas gdy sport mieszczański liczył 1,3 mln. członków, a kościelny ok. miliona członków. Władze republiki zreformowały sport, uniezależniając go od Związku Turnerskiego (1,6 mln członków), który utracił monopol na prowadzenie ćwiczeń fizycznych. Upowszechnieniu sportu sprzyjał rozwój mediów masowych. W okresie międzywojennym w Niemczech triumfowała kultura masowa, a w jej ramach kino, radio i sport. Jeśli chodzi o sport, do najpopularniejszych dyscyplin należały kolarstwo i piłka nożna oglądane i słuchane dzięki nowościom technicznym. Wspomnieć należy, że w samej tylko stolicy Dolnego Śląska na przełomie lat 20.i 30. XX w. działały 36 kluby piłkarskie (!), 4 pływackie i 4 ciężkiej atletyki, 2 bokserskie, 1 szermierczy, 6 tenisowych, 1 hokeja, 4 wioślarskie, 10 kajakarskich, 1 łyżwiarski, 1 narciarski, 24 kolarskie, 10 strzeleckich, 2 kręglarskie, 3 bilardowe, 3 żeglarskie i 1 tenisa stołowego. Imponująca była również infrastruktura sportowa: stadion olimpijski, 34 obiekty sportowe z boiskami i bieżniami lekkoatletycznymi i krytymi pływalniami oraz 11 otwartych kąpielisk. Propagowanie sportu zmieniło krajobraz miast niemieckich. Na każdym nowopowstałym osiedlu budowano boisko z bieżniami i skoczniami oraz salami sportowymi, a w stolicach prowincji wznoszono okazałe obiekty sportowe. Z końcem lat 30. zainteresowania sportowe Niemców skierowały się ku lotnictwu i szybownictwu sportowemu, na których potrzeby tworzono sportowe szkółki pilotażu. Jedną z absolwentek tych kursów odbywających się koło Jeleniej Góry (Hirschberg) była Hanna Reitsch, pierwsza dama lotnictwa III Rzeszy, a po wojnie wielokrotna mistrzyni lotnictwa w RFN. Kobiety masowo uczestniczyły w ruchu sportowym. Początkowo uprawiały sport, czyniąc go symbolem swej emancypacji. Aktywizacja kobiet niemieckich na gruncie sportowym sprzyjała przełamywaniu ówczesnego stereotypu i modelu kobiety w niemiecko-pruskim społeczeństwie, opartego na trzech filarach tzw. 3K: Kirche, Kinder, Kuche (kościół, dzieci, kuchnia). Również mniejszości narodowe i wyznaniowe, m.in. Żydzi i Polacy, wykorzystywały sport dla podkreślenia swojej niezależności i odrębności społeczeństwie. W przypadku tych pierwszych czynnikiem, który zmusił ich do budowy własnych związków sportowych, tj. Judische Turnerschaft, już w 1898 r. było wykluczenie Żydów z wielu dziedzin życia społecznego na fali rozruchów antysemickich końca XIX w. W przypadku Polaków ucisk i dyskryminacja narodowościowa ery bismarckowskiej przyczyniły się do samookreślenia narodowego przy pomocy wszelkich związków, stowarzyszeń i klubów, w tym sportowych. W odpowiedzi Niemcy w Poznańskiem utworzyli specjalny fundusz dyspozycyjny do wspierania niemieckiego życia społecznego. Beneficjentem były zwłaszcza niemieckie kluby sportowe, które nie tylko stanowiły ośrodki rozwoju tężyzny fizycznej Niemców w Poznaniu, ale również prowadziły działalność kulturalno-oświatową i towarzyską, przyczyniając się tym samym do rozbudzenia 46

7 Obiekty sportowe Razem Obiekty sportowe Razem Obiekty sportowe Razem Obiekty > 3 ha 51 Boiska szkolne 2893 Obiekty jeździeckie otwarte 114 * bieżnie 85 Sale gimnastyczne szkolne 239 Obiekty jeździeckie halowe 10 * skocznie 147 Sale gimnastyczne i bokserskie 107 Tory wyścigów konnych 2 * boiska 216 Sale gimnastyczne pomocnicze 375 Tory wyścigów rowerowych 3 Obiekty < 3 ha 1539 Strzelnice 1118 Drogi dla rowerów (w km) 187 * bieżnie 159 Pola golfowe 1 Baseny letnie 226 * skocznie 329 Obiekty tenisowe otwarte 176 Baseny halowe 8 * boiska 1051 * korty tenisowe 412 Przystanie 62 Obiekty pomocnicze 791 Hale tenisowe 1 Lodowiska naturalne 77 * boiska 753 * korty tenisowe 2 Tory saneczkowe 62 Tory bobslejowe 3 Skocznie narciarskie 26 Źródło: Statistik des Deutschen Reichs. Die sportlichen Ubungsstatten im Deutschen Reich, Band 518, Berlin Tabela 1. Obiekty sportowe na Dolnym Śląsku stan na 1 października 1935 r. uczuć patriotycznych w duchu narodowo-niemieckim i zapobiegając odpływowi Niemców z Poznania do centralnych landów Rzeszy. Gimnastyka i sport w cieniu władzy totalitarnej Upadek Republiki Weimarskiej i przejęcie władzy przez narodowych socjalistów w 1933 r. spowodowały podporządkowanie państwu i ideologii każdej sfery życia publicznego i prywatnego Niemców. Nie ominęło to również sportu i kultury fizycznej, którym wyznaczono istotną rolę w przebudowie społeczeństwa. Nacisk na sport w III Rzeszy wynikał z faktu, że nowa władza pragnęła, aby młodzież niemiecka była wytrzymała niczym rzemień, rącza jak chart i twarda jak stal Kruppa. W sferze ideologicznej potwierdzić miała wyższość rasy aryjskiej. W dziedzinie sztuki militarno-wojennej prezentować miała siłę i bitność w nadchodzącej wojnie światowej. Według nowych przywódców chłopiec niemiecki będzie władał swobodnie bronią jak piórem. Stąd wśród dyscyplin sportowych czołowe miejsce zajmowały forsowne marsze, strzelanie, rzut granatem i jazda konna. Wszystkie organizacje sportowe i gimnastyczne miały wdrażać nadrzędny cel wychowawczy młodzieży: poprzez sport chłopcy mają rozwijać swoje wrodzone cechy żołnierza, dziewczynki zaś cechy żony, matki i gospodyni. W sferze propagandowej miały sławić kulturalną wielkość i biologiczną siłę narodu niemieckiego oraz rasy aryjskiej. Mimo że głównym wydarzeniem sportowym Niemiec nazistowskich były Igrzyska Olimpijskie w 1936 r. w Berlinie, dla stolicy Dolnego Śląska najważniejszą imprezą sportową okresu międzywojnia były bez wątpienia XII Deutsche Turn und Sportfest czyli Niemieckie Mistrzostwa Sportowe, które odbyły się w lipcu 1938 r. we Wrocławiu. Sportowcy Rzeszy współzawodniczyli przez 9 dni we wszystkich możliwych dyscyplinach w obecności Fuehrera oraz publiczności liczącej łącznie 600 tys. widzów. W III Rzeszy zaszły istotne zmiany w systemie zarządzania kulturą fizyczną i ruchem sportowym. Podporządkowaniu sportu władzy służyła organizacja patronacka Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen (NSRL), czyli Narodowosocjalistyczny Wszechniemiecki Związek Wychowania Fizycznego, który od 1934 r. został przemianowany na Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen (DRL). Zastąpiła ona DT Deutsche Turnschaft, którą po 73 latach funkcjonowania rozwiązał Hitler. Na czele nowej organizacji stał Reichssportführer, który od 1934 r. przewodniczył również niemieckiemu komitetowi olimpijskiemu. W odróżnieniu od poprzedniczki NSRL z czasów wilhelmowskich tj. Deutscher Spiele Reichsausschuss (DRA), która zrzeszała wszystkie kluby i związki sportowe w Niemczech (poza robotniczymi), poza jego strukturami znalazły się 47

8 organizacje sportowe afiliowane przy Partii Socjalistycznej i Partii Komunistycznej, a nawet kościelne Deutsche Jugendschaft. Pod auspicjami DRL, tej centralnej instytucji, znalazło się stowarzyszeń zrzeszających mln członków (z czego 0,5 mln stanowiły kobiety), które utraciły swą tożsamość, niezależność i funkcjonowały jako jednostki Fachamter. Nowa struktura miała realizować wizję poprawy moralnej i wydajności pracowników niemieckich ze sportem jako źródłem narodowej dumy Niemców. W nowym ustroju sport miała charakteryzować jedność ideowa. W systemie władzy totalnej niezależność ruchu sportowego na dłuższą metę nie była możliwa do utrzymamia. Założenia polityki sportowej wyłuszczył już w 1933 r. minister spraw wewnętrznych Wilhelm Frick, który stwierdził: Nie może być ani jednego dnia, w którym młody człowiek dwa razy dziennie rano i wieczorem nie poddawałby się ćwiczeniom fizycznym i to w każdej dyscyplinie sportu. Celem naszym jest stworzenie z tej masy materiału ludzkiego (Menschenmaterial) uformowanie, wykucie, wyciosanie prawdziwych Niemców. Od tej pory sport był traktowany jako służba ojczyźnie. Nie ulega wątpliwości, że ścisły związek gimnastyki i sportu z polityką państwa był podyktowany racją stanu ówczesnych Prus i Cesarstwa Niemieckiego. W połowie XIX w. położono podwaliny pod ścisłe zespolenie ruchu gimnastycznego i sportowego z militarnymi i politycznymi celami państwa. W ten sposób docenione zostały walory siły i dyscypliny, które przez cały okres państwowości niemieckiej, bez względu na ustrój polityczny wynoszone były do rangi cnoty i obowiązku obywatelskiego. Szczególnie widoczne było to w okresie III Rzeszy, a także w trakcie 40-letniej historii istnienia NRD, gdzie sport traktowany był jako element legitymizacji reżimu N. Davies, R. Moorhouse, Wrocław. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Kraków T. Kulak, Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001, t. II. W. Gniewkowski, Rozwój głównych europejskich systemów wf i ich wpływ na kształtowanie się sytemu wf w Polsce od Oświecenia do 1939 r., Warszawa F. Langer, Schwarze Jaeger. Der Befreiungskriege , [w:] Die Deutsche Romantik, Geopoche Deutschland nr 5 vom 1 Januar M. Ordyłowski, A. Ostrowski, 1000 lat wrocławskiego sportu, Wrocław C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek , Warszawa K. Hagemann, Deutschkeit, Mannheit, Freiheit, Die Zeit nr 42 z 2002 r. M. Pollack, Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, Wołowiec Młodzikowski, Genealogia społeczna i klasowe funkcje sportu w latach , Warszawa K. Popiński, Rekreacja fizyczna mieszkańców Wrocławia, Śląski Labirynt Krajoznawczy, nr 6, T. Pregiel, T. Przerwa, Dzieje Śląska, Wrocław Samorząd Poznania w XIX i XX w., Kronika miasta Poznania, Poznań 1999, nr 2. Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa T. Kulak, Dolny Śląsk w Rzeszy Niemieckiej ( ) [w:] Dolny Śląsk, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław B. Ernst, Entwicklung von Turner und Sport in der Wermeier Republik, e-book, (www.hausarbeiten.de). K. Frey, E. Karle, Unsere Gegner, Lepzig (dane z tabeli na temat rozwoju członkowskiego i gminnego w ruchu DT). P. Pregiel, T. Przerwa, Dzieje Śląska, Wrocław J. Kozłowski, Wielkopolska pod zaborem pruskim , Poznań 2006 T. Żiółkowska, Niemiecki sport w Poznaniu do 1918 r., Kronika miasta Poznania Sport, Poznań 2010, nr 1. T. Kulak, Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001, t. II. M. Ordyłowski, Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra K. Gelles, Trzecia Rzesza w ujęciu raportów SPD, Wrocław Literatura L. Trzeciakowski, Otton von Bismarck, Wrocław M. Ordyłowski, Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra H.A. Winkler, Długa droga na Zachód. Dzieje Niemiec , Wrocław 2007, t. I. M. Wawrykowa, Dzieje Niemiec , Warszawa 48

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1

Marek Wąsowicz. Historia. ustroju państw Zachodu. zarys wykładu. wydanie 1 Marek Wąsowicz Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu wydanie 1 LIBER Warszawa 1998 Spis treści WSTĘP 11 I. PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI USTRÓJ DESPOTII WSCHODNICH I POLIS GRECKIEJ 1. Uwagi wstępne 17

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

USTAWA. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego PROJEKT USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIÓW MIASTO SPORTU SPORT TO NASZA PASJA

DZIERŻONIÓW MIASTO SPORTU SPORT TO NASZA PASJA DZIERŻONIÓW MIASTO SPORTU SPORT TO NASZA PASJA Ośrodek Sportu i Rekreacji Ul. Strumykowa 1 Dzierżoniów 58-200 Tel/fax /74/645-05-41 www.hotelosir.pl E-mail imprezy@hotelosir.pl Łączne wykorzystanie obiektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Rodzaje imprez sportoworekreacyjnych

Rodzaje imprez sportoworekreacyjnych Rodzaje imprez sportoworekreacyjnych Organizacjom pozarządowym w ramach swojej działalności zdarza się organizować różne imprezy, np. koncerty, przedstawienia uliczne, festyny, pikniki, kiermasze, marsze,

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej DOKTRYNY POLITYCZNE XIX i XX wieku pod redakcją: Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm Doktryna socjaldemokracji Nauczanie społeczne Kościoła Totalitaryzm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej, oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) Rok akademicki 2013/14 I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy historycznej; rozbudzanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

600,00 zł ,00 zł ,00 zł

600,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedstawia zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 244 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kwota. przyznana/ Koszt całkowity. zadania (w zł.) Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie 4 100,00 / 9 700,00

Kwota. przyznana/ Koszt całkowity. zadania (w zł.) Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie 4 100,00 / 9 700,00 Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowych w mieście Złotowie w 2012 r. Dokument powstał w oparciu o zawarte umowy na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Kwota Lp. Zadanie Podmiot

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ Gniezno 2015 str. 1 Spis treści 1. Kim jesteśmy str. 3 2. Tradycje str. 4 3. Cele str. 5 4. Sposoby realizacji celów str. 7 5. Zakładana

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

z dnia r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia... 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Wychowania Fizycznego Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Historia turystyki Kod

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu : Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku

Rozstrzygnięcie konkursu : Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku Rozstrzygnięcie konkursu : Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku Lista rankingowa ofert w/g oceny Komisji Oceniającej: Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Europa w XIX wieku - opis przedmiotu

Europa w XIX wieku - opis przedmiotu Europa w XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Europa w XIX wieku Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-E19/4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Europeistyka i stosunki transgraniczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 29 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji i działania oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 671 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 671 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 671 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2016 ISSN 2353-5822 Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plażowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI

Turniej w piłkę nożną kl. IV - VI VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa Miejscowości: Status miejscowości: Miasto i Gmina Województwo: Zachodniopomorskie Starostwo: Myśliborskie Data imprezy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 2000-2005 Kraków, 28 czerwca 2005 STO 1

Podsumowanie realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 2000-2005 Kraków, 28 czerwca 2005 STO 1 Podsumowanie realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim 2000-2005 Kraków, 28 czerwca 2005 STO 1 Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół w ramach PAOW wykonawca projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SZKOLENIE WOJSKOWE. Założenia ogólne.

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SZKOLENIE WOJSKOWE. Założenia ogólne. PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SZKOLENIE WOJSKOWE Założenia ogólne. Innowacja pedagogiczna Szkolenie Wojskowe została opracowana w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej i wyjścia naprzeciw obecnym trendom

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00 L.p. DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS Nazwa organizacji Kwota dotacji (zł) 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 22 500,00 2 2 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR 22 500,00 gimnastyka artystyczna 45 000,00

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Program Edukacyjny. Muzeum Twierdzy Kostrzyn. dla uczniów. Szkół Podstawowych

Program Edukacyjny. Muzeum Twierdzy Kostrzyn. dla uczniów. Szkół Podstawowych Program Edukacyjny Muzeum Twierdzy Kostrzyn dla uczniów Szkół Podstawowych Wykonał: Jerzy Dreger 1. Założenia Podstawowym celem działalności edukacyjnej Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest przybliżanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie Załącznik nr 1 Rodzaj zadania: KULTURA FIZYCZNA Lp Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 1 2 3 4 5 6 CZWÓRKA ul. 27 Stycznia 1, 64-000 Kościan CZWÓRKA ul. 27 Stycznia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy na rok 2016 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Wlkp. 2. Liga Gminna tenisa stołowego sobota, 3. Aktywny Senior (piłka nożna, siatkowa, zdrowy, 4.

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Baza Klubów Sportowych w Koszalinie

Baza Klubów Sportowych w Koszalinie Uwaga: Gmina Miasto Koszalin nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność zapisów Baz danych ze stanem faktycznym, z uwagi na fakt, iż proces ten uzależniony jest od czynników zewnętrznych. Bazy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego

Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży województwa lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wicemarszałek Województwa - Maciej Szykuła Jednym z priorytetów Zarządu

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Europa po kongresie wiedeńskim

Europa po kongresie wiedeńskim Europa po kongresie wiedeńskim 1. Przeciwnicy ładu wiedeńskiego Kongres ma przywrócić często to co było znienawidzone (ustrój feudalny) Arystokracja wraca do władzy mniejsze wpływy bogatego mieszczaństwa

Bardziej szczegółowo