SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE"

Transkrypt

1 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dostosowaną dla potrzeb podopiecznych mieszkających całodobowo w SOSW w Rudniku nad Sanem.

2 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

3 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI ROBÓT SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Mury z cegły ceramicznej KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA MATERIAŁÓW KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Cena jednostkowa 1m2 ściany z określonych materiałów obejmuje: Cena jednostkowa 1szt. Otworów na drzwi oraz 1m nadproża obejmuje: PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE WSTĘP PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MATERIAŁY DO WYKONANIA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH WYMAGANIA OGÓLNE Tynki wewnętrzne i malowanie...13

4 Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek Osadzenie stolarki Posadzki z płytek ceramicznych KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA MATERIAŁÓW KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Cena jednostkowa 1m2 wykonania wyrównania podłoży obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 tynków wewnętrznych obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 wykonania okładzin wewnętrznych obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 posadzki obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 wykonania stolarki drzwiowej obejmuje: Cena jednostkowa 1mb wykonania cokolika posadzki obejmuje: PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE...18

5 5 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją zadania p.n. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dostosowaną dla potrzeb podopiecznych mieszkających całodobowo w SOSW w Rudniku nad Sanem. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych- opis techniczny oraz rysunki obejmują: - prace murowe z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowej M-7 wykonanie nowych ścian działowych - nadproża prefabrykowane L-19 w otworach drzwiowych wykonywanych ścian. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami zawartymi w ST-0 Wymagania ogólne. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót, jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 Wymagania ogólne. Materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami Materiały użyte do realizacji robót. Do wykonania robót wyszczególnionych w p.1.3. należy użyć następujących materiałów: - cement portlandzki z dodatkami 25 spełniający wymagania norm -PN-EN 196(3), PN-EN197-1:2002 (1), PN-EN 413-2:1999 (2). - cement portlandzki zwykły 35 spełniający wymagania norm jak wyżej. - wapno suchogaszone hydratyzowane PN-EN 459-1:2002 (5), PN-EN 459-2:2002 (6), - woda do betonów i zapraw- PN-88/B (4), - cegła ceramiczna dziurawka - PN-B-12050:1996 (7), - zaprawa cementowo-wapienna M4- PN-90/B (10), PN-85/B (11), - zaprawa cementowa M7- PN-90/B-14501(10), PN-85/B (11), - piasek do zaprawy- PN-79/B (19), - wody do zaprawy- PN-88/B (20), - gwoździe- PN-EN :2002 (U) (25), - nadproża żelbetowe prefabrykowane L-19

6 6 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne. Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu: - betoniarka do produkcji zapraw o pojemności 150 dm 3, - rusztowania stojakowe, - narzędzia murarskie, Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Inny sprzęt można użyć pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-0. Wymagania ogólne. Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następujących środków transportu: - samochód dostawczy do 5t, lub innych umożliwiających transport poszczególnych materiałów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport samochodami gotowych elementów i prefabrykatów powinien odbywać się w poziomie ich wbudowania. Dla zabezpieczenia przy transporcie Wykonawca dokona ich usztywnienia przy pomocy przekładek, rozporów, klinów z drewna bądź gumy lub innych odpowiednich materiałów. Transport materiałów w paletach lub prefabrykatów powinien odbywać się samochodami umożliwiającymi ich bezpieczny rozładunek. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0-Wymagania ogólne Mury z cegły ceramicznej. Grubość spoin poziomych ~15mm, grubość spoin pionowych ~15mm. Mury przewidziane do tynkowania Wykonawca wykona na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy zewnętrznych licach na głębokość 5 10mm. Cegłę ułamkową można stosować jedynie w przypadku konieczności stosowania jej dla uzyskania prawidłowego wiązania muru. Roboty wykonać zgodnie z PN-68/B (26), PN-68/B (29). 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. Wymagania Ogólne Badania materiałów Przed zastosowaniem materiałów w robotach ogólnobudowlanych, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, iż zastosowane materiały odpowiadają wymaganiom norm, ST, aprobatom technicznym. Parametry mechaniczne i fizyczne muszą być zgodne z wymogami odnośnych norm, zaleceń Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Inspektora Nadzoru Kontrola jakości robót Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz zgodnościami z niniejszą Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

7 7 Zakres badań i pomiarów: - odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, - odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, - odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, - odchylenia wymiarów otworów ościeży, 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie wadliwie wykonane roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST-0. Wymagania ogólne. Jednostkami odbioru są; m 2 ściany murowane m nadproża. 8. ODBIÓR ROBÓT Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z wymogami ST-0. Wymagania ogólne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. Wymagania Ogólne Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa 1m 2 ściany z określonych materiałów obejmuje: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - wymurowanie ściany i naroży, - ustawienie i rozebranie rusztowań, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty Cena jednostkowa 1szt. Otworów na drzwi oraz 1m nadproża obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - ustawienie i rozebranie rusztowań, - wymurowanie ościeży otworów, - ułożenie i obmurowanie nadproży żelbetowych - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty.

8 8 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 2. PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań. 3. PN-EN 196 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 4. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do cementu i zapraw. 5. PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1: definicje, wymagania i kryteria zgodności. 6. PN-EN 459-2:2002 (U) Wapno budowlane. Część 2: metody badań. 7. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 8. PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe. 9. PN-B-19301:1997/Az1: 2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe (zmiana Az1). 10. PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. 11. PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 19. PN-79/B (19) Kruszywa mineralne. Piaski do napraw budowlanych. 20. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 25. PN-EN :2002 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: gwoździe ogólnego (U) przeznaczenia. 26. PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 28. PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości przy przenikaniu pary wodnej. 29. PN-68/B Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych YTONG. Wymagania i badania przy odbiorze. 30. PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: nadproża. 31. PN-B-23117:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Bloki i płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

9 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU

10 10 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI ROBÓT SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE Mury z cegły ceramicznej KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA MATERIAŁÓW KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Cena jednostkowa 1m2 ściany z określonych materiałów obejmuje: Cena jednostkowa 1szt. Otworów na drzwi oraz 1m nadproża obejmuje: PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE WSTĘP PRZEDMIOT ST ZAKRES STOSOWANIA ST ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST OKREŚLENIA PODSTAWOWE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MATERIAŁY OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW MATERIAŁY DO WYKONANIA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH WYMAGANIA OGÓLNE Tynki wewnętrzne i malowanie Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek Osadzenie stolarki Posadzki z płytek ceramicznych...15

11 11 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA MATERIAŁÓW KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT OGÓLNE ZASADY ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Cena jednostkowa 1m2 wykonania wyrównania podłoży obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 tynków wewnętrznych obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 wykonania okładzin wewnętrznych obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 posadzki obejmuje: Cena jednostkowa 1m2 wykonania stolarki drzwiowej obejmuje: Cena jednostkowa 1mb wykonania cokolika posadzki obejmuje: PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY INNE...18

12 12 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n. Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dostosowaną dla potrzeb podopiecznych mieszkających całodobowo w SOSW w Rudniku nad Sanem. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót wykończeniowych w budynku adaptowanym pod potrzeby Regionalnego Centrum Wikliniarstwa, zgodnie z Dokumentacją Projektową- opis techniczny oraz rysunki obejmują: - przygotowanie podłoży betonowych pod posadzki z płytek ceramicznych z zaprawy samopoziomującej, - wykonanie posadzek z płytek terakotowych antypoślizgowych 30x30cm na zaprawie klejowej z cokolikami wysokości 10cm na ścianach, oraz paneli podłogowych - wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na nowowykonanych ścianach - wykonaniu gładzi gipsowych tynków przeznaczonych do malowania - malowanie tynków ścian dwukrotnie farbą emulsyjną, - wykonanie okładziny ścian z płytek glazurowych 20x25cm na zaprawie klejowej w obrębie łazienki - osadzenie drzwi w nowych otworach. 1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami zawartymi w ST-0 Wymagania ogólne. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 0 Wymagania Ogólne. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt.2. Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 2.2 Materiały do wykonania prac wykończeniowych Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć następujących materiałów spełniających wymagania norm: - piasek naturalny zwykły na podkłady- PN-B-11113:1996 (1), - piasek do zapraw budowlanych- PN-79/B (2), - cement- PN-EN 197-1:2002 (3), PN-EN 197-2:2002 (4), PN-EN 196 (5), - woda do zapraw- PN-88/B (6),

13 13 - wapno PN-EN 459-1:2000 (U) (7), PN-EN 459-2:2000 (8), - płytki ceramiczne posadzkowe - PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO :1999 (11), - płytki ceramiczne szkliwione (glazura)- - PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO :1999 (11), - farba emulsyjna- zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, - masa do fugowania- zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, - pianka poliuretanowa-zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, - zaprawa klejowa- zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, - drzwi płytowe, - PN-88/B (14), PN-88/B zmiana 2 (15), PN-8/B /Az3:2001 (16), - gips szpachlowy 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne. Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: - mieszarka do zapraw, - agregaty tynkarskie, - pomocniczy sprzęt tynkarski- rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., - narzędzia niezbędne przy układaniu płytek ceramicznych lub inny niezbędny do prowadzenia robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: - samochody skrzyniowe, - samochody dostawcze, lub innych umożliwiających transport poszczególnych materiałów w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniom. Transport samochodami gotowych elementów i prefabrykatów powinien odbywać się w poziomie ich wbudowania. Dla zabezpieczenia przy transporcie Wykonawca dokona niezbędnego usztywnienia przy pomocy przekładek, rozporów, klinów z drewna bądź gumy lub innych odpowiednich materiałów. Transport materiałów w paletach powinien odbywać się samochodami umożliwiającymi ich bezpieczny rozładunek. 5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST-0. Wymagania ogólne Tynki wewnętrzne i malowanie Wykonawca wykona tynki wewnętrzne kat. III wg zaleceń Inspektora Nadzoru zgodnie z normami PN-70/B (17) z zachowaniem następujących warunków: - prace wykonywać w temperaturze +10 do +25ºC, - warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4mm z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego, - zaprawa cementowo-wapienna na narzut winna jest mieć konsystencję odpowiadającą 7-10mm zanurzenia stożka pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm, a jej powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą,

14 14 - tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw, ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej, - świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem, - tynki cementowe i cementowo wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą, - mur z cegły do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny ( nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. Z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania należy usunąć wyciekłą ze spoin zaprawę. Podłoże ceglane oczyścić dokładnie z kurzu oraz zmyć wodą. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnię muru bezpośrednio przed tynkowaniem należy zwilżyć wodą, - powierzchnie murów z bloczków z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy, - mury z betonu komórkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą, - w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroża ochronić wpuszczanymi w tynk narożnikami z blachy stalowej ocynkowanej, - powierzchnię ścian i stropu po wykonaniu i odbiorze robót tynkarskich pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym, - dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B (29) Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek Podczas wykonania okładzin należy zachować następujące warunki: - wyrównać ewentualne nierówności podłoża. Podłoża pod okładziny z płytek na zaprawie cementowej powinny być układane tak przygotowane, jak podłoża pod tynki zwykłe, przy klejeniu podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń, - płytki przed układaniem zanurzyć na kilka minut w wodzie, - pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie wypoziomowany, - układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite, - klej lub zaprawę układać szpachlą ząbkowaną, - płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie, - dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń, - temperatura podczas robót, co najmniej 15ºC, - przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu minut od chwili naniesienia kleju, - po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnięciu spoiny wypełnić specjalną masą do fugowania, spoiny wypełnić za pomocą pędzla lub szpachli gumowej, - po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą i po wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami Osadzenie stolarki Podczas osadzenia stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: - osadzać elementy stolarki ustawiając do pionu i poziomu, - mocować ościeżnice w odległości ok.30cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100cm dla okien i 70cm dla drzwi, - osadzenie ościeżnic drzwiowych równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, - sprawdzić prawidłowość działania skrzydeł i okuć zamykających, - uszczelnić elementy stolarki na całym obwodzie pianką poliuretanową, - pod oknami osadzić parapety z konglomeratu, - od zewnątrz okien wykonać obróbkę blacharską dokładnie umocowaną we wrębie progu ościeżnicy.

15 Posadzki z płytek ceramicznych Wykonawca wykona posadzki z płytek ceramicznych zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z normą PN-63/B (19) z zachowaniem następujących warunków: - spadki posadzek ukształtować w podłożu, - szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału, - płytki układać na warstwie zaprawy cementowej o grubości >15mm lub warstwie klejowej o grubości od 5-10mm, - przed ułożeniem płytki zanurzyć w wodzie, ale nie nasycić wodą, - po kilku dniach od ułożenia płytek wykonać spoiny >2mm, jednakowej grubości, wypełnione zaprawą, - wykonać cokoły wys.100mm z płytek ceramicznych w pomieszczeniach w których nie wykonuje się okładzin ściennych z płytek ceramicznych, - dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm, - dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie powinno być większe niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki, - spoiny między płytkami powinny być jednakowej szerokości; szerokość spoin powinna wynosić 1-2mm, - posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate, - posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana, - powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z projektem). 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. Wymagania ogólne Badania materiałów Badanie materiałów użytych do wykonania następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych Kontrola jakości wykonanych robót Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: - grubość i spadki podłoży - grubość i spadki posadzek - związanie posadzki z podkładem, - wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki, - przygotowanie podłoża pod tynki, - związanie podłoża z tynkiem, - grubość tynku, - krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, - odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku, - zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, - przygotowanie podłoża pod okładziny, - połączenie okładziny z podłożem, - jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni, - dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, - jednolitość barwy powłok malarskich, - przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie, - pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych, - mocowanie okuć elementów stolarki, - gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki,

16 16 - sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki, 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenia Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w Specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podane w ST-0. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: m 2 wykonanie tynków, szpachlowania, malowanie tynków, okładzin z płytek, wykonanie posadzki, wykonanie warstwy wyrównawczej, montaż stolarki, wykonanie sufitów podwieszanych mb cokolik z płytek. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady Ogólne zasady podano w ST-0. Wymagania ogólne Odbiór robót Odbiór robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano- Montażowych (27) oraz wymogami St PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. Wymagania ogólne Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa 1m 2 wykonania wyrównania podłoży obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - oczyszczenie podłoża, - rozłożenie zaprawy, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty Cena jednostkowa 1m 2 tynków wewnętrznych obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - przygotowanie powierzchni, - zabezpieczenie naroży kątownikami z blachy, - wykonanie obrzutki i narzutu oraz tynku na ścianach, stropach i ościeżach, - obsadzenie drobnych elementów z naprawą tynków po obsadzeniu, - ustawienie i rozebranie rusztowań, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty.

17 Cena jednostkowa 1m 2 wykonania okładzin wewnętrznych obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - zagruntowanie powierzchni ścian, - moczenie płytek w wodzie, - przycięcie i dopasowanie płytek, - ułożenie płytek (z przycięciem) na zaprawie klejowej, z odrobieniem wnęk i ościeży, - ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni, - ustawienie i rozebranie rusztowań, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty Cena jednostkowa 1m 2 posadzki obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych, - sortowanie płytek, - moczenie płytek w wodzie, - przycięcie i dopasowanie płytek, - ułożenie płytek na zaprawie klejowej, z obrobieniem wnęk i ościeży, - spoinowanie i oczyszczenie powierzchni posadzki, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty Cena jednostkowa 1m 2 wykonania stolarki drzwiowej obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów i gotowych, fabrycznie wykończonych elementów stolarki do wbudowania, - transport materiałów i elementów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem, - regulacja skrzydeł i okuć okiennych, - zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć drzwi, - obicie opaskami i ćwierćwałkami, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty Cena jednostkowa 1mb wykonania cokolika posadzki obejmuje: - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania, - transport materiałów na miejsce wbudowania, - roboty przygotowawcze, - wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych, - przycięcie tynku, - sortowanie płytek, - zagruntowanie podłoża, - przycięcie i dopasowanie płytek, - ułożenie płytek na zaprawie klejowej, z obrobieniem wnęk i ościeży, - spoinowanie i oczyszczenie powierzchni posadzki, - wykonanie prac porządkowych po zakończeniu roboty. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy

18 18 1. PN-79/B Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 2. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: ocena zgodności. 5. PN-EN 196 Metody badania cementu. 6. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 7. PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1: definicje, wymagania i badania. 8. PN-EN 459-2:2002 (U) Wapno budowlane. Część 2: metody badań. 9. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 10. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 11. PN-EN ISO : Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie 1999 jakości powierzchni. 12. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 14. PN-88/B Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 15. PN-88/B Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana). zmiana PN-88/B /Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana Az3). 17. PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 18. PN-65/B Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 19. PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 20. PN-61/B Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 25. PN-B-11212:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty z konglomeratów kamiennych Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku internatu i adaptacji pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część 3. Specyfikacje techniczne 2

ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część 3. Specyfikacje techniczne 2 1 Część 3. Specyfikacje techniczne 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-2 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-2 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ST-3 Roboty ogólnobudowlane. 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B ROBOTY MURARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY MURARSKIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej. ST-03. POSADZKI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45262321-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1 PRZEDMIOT ST... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.03. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Numery pozycji CPV -45450000-6 Tynkowanie-45324000-4 Kładzenie glazury-45431200-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

CPV KONSTRUKCJE MUROWE

CPV KONSTRUKCJE MUROWE Załącznik nr 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 1.3. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-06 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 1 Spis treści 1.Wstęp... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.06. TYNKI I OKŁADZINY Numery pozycji CPV 45450000-6 Tynkowanie-45410000-4 Kładzenie płytek-45431000-7 Kładzenie płytek gresowych-45432112-2 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W BUDYNKU Roboty wykończeniowe budynku SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 91 1.1.Przedmiot ST... 91 1.2.Zakres stosowania ST... 91 1.3.Zakres robót objętych ST... 91 1.4.Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6a)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6a) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST(6a) Zadanie inwestycyjne: Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu Lokalizacja: Kalisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-4 Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 4 ROBOTY MUROWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B ROBOTY MURARSKIE KOD CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 04.00 ROBOTY MURARSKIE KOD CPV 45262500-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 66 2. MATERIAŁY... 66 3. SPRZĘT... 67 4. TRANSPORT... 67 5. WYKONANIE ROBÓT... 67 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 3 1.5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Kwiecień 2016r. 119 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.00 OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 45233120-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 83 2. MATERIAŁY... 83 3. SPRZĘT... 84 4. TRANSPORT... 84 5. WYKONANIE ROBÓT... 84 6.

Bardziej szczegółowo

ST-01. ROBOTY MUROWE. Spis treści

ST-01. ROBOTY MUROWE. Spis treści ST-01. ROBOTY MUROWE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45262500-0 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-5 Roboty tynkarskie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 ROBOTY TYNKARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

5. WYKONANIE ROBÓT...

5. WYKONANIE ROBÓT... D-08.0.01 Obrzeża chodnikowe str. 1 z 6 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych Szczegółowe specyfikacje techniczne 1 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne D 08.03.01

Bardziej szczegółowo

ST-A.01 Roboty murarskie Spis treści

ST-A.01 Roboty murarskie Spis treści ST-A.01 Roboty murarskie Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2 1.3. Ogólny Zakres Robót objętych ST... 2 1.4. Określenia podstawowe... 2

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 2.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 2.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty murowe ST 2.0 1. WSTĘP 1.1Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MURARSKIE

KONSTRUKCJE MURARSKIE Kod 45262522-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) KONSTRUKCJE MURARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE Zał. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45- ROBOTY MUROWE. Wstęp.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z betonu

Bardziej szczegółowo

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych

Maksymalna różnica pomiędzy wymiarami dwóch przekątnych płyty drogowej nie powinna przekraczać następujących wartości: Tablica 1 Odchyłki przekątnych M-23.03.05 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nr: ST-07. PODŁOśA I POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nr: ST-07. PODŁOśA I POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr: ST-07 PODŁOśA I POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ K C P Y : 45262321-7 88 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... S. 01.09 POSADZKI 1. WSTĘP... 19 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 19 1.2. Zakres stosowania ST... 19 1.3. Zakres robót objętych ST... 19 1.4. Określenia podstawowe... 19 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B B

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B B B.04.01.01. Tynki cementowo-wapienne B.04.02.01. Okładziny ścienne 1. Wstęp 1.1 Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 06 Tynkowanie strona 1

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 06 Tynkowanie strona 1 ST 06 Tynkowanie strona 1 Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 453-3 STOLARKA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Określenia podstawowe 1.4. Zakres robót objętych SST 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY MUROWE 1 KNNR 3/303/1 Przebicia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,10*1,95*0,25 = 0,536250 0,536 0,536 m3 2 KNR 19/928/1 (1) Demontaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU 1 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 4.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty murowe ST 4.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty murowe ST 4.0 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV 45400000-1 Warszawa 2011 1 1/10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE. 10.1. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT PRZEDSZKOLA KOD 45442100-8 POSADZKI I ROBOTY MALARSKIE KOD 45442100-8 Nazwa zadania: Remont Przedszkola Małkinia Górna Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.05.01.10 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP...44 1.1 PRZEDMIOT SST...44 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST...44 1.3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST...44 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...44

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa i remont hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Gorzów Wielkopolski, ul. Czereśniowa 1 (SST- 2) Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH EKO

NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH EKO NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH EKO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniem terenu przy

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

ST-2b ROBOTY STANU SUROWEGO

ST-2b ROBOTY STANU SUROWEGO ST-2b ROBOTY STANU SUROWEGO 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stanu surowego dla budynku zamieszkania zbiorowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty Malarskie

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty Malarskie Załącznik nr 7a Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty Malarskie SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1.Przedmiot ST... 3 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji... 3 1.3.Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 15 SST 01 - TYNKI ZEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5 ROBOTY TYNKARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 35 w Koninie Budowa: Konin; ul. Kard. St. Wyszyńskiego 35 Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane Lokalizacja: Konin Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5

Przedmiar robót. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5 Przedmiar robót Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5 Inwestor: Główny Instytut Górnictwa, Katowice 40-166 Pl. Gwarków 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Dział

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo