ARTYKU 5 GIMNASTYKA SPORTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU 5 GIMNASTYKA SPORTOWA"

Transkrypt

1 ARTYKU 5 powinny obowiàzywaç we wszystkich zawodach gimnastycznych rozgrywanych w systemie Olimpiad Specjalnych. Jako mi dzynarodowy program sportowy Olimpiady Specjalne stworzy y te przepisy w oparciu o przepisy Mi dzynarodowej Federacji Gimnastyki (FIG) i Narodowego Zwiàzku Sportowego w Gimnastyce Sportowej. Podczas rozgrywania zawodów zastosowanie powinny byç stosowane przepisy FIG za wyjàtkiem przypadków, kiedy przepisy te sà sprzeczne z przepisami Olimpiad Specjalnych. W takich przypadkach stosowaç nale y Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics. Przedstawione poni ej uk ady çwiczeƒ obowiàzkowych b dà obowiàzywaç do roku Zawodnicy z Zespo em Downa, u których zdiagnozowano niestabilnoêç stawu szczytowo obrotowego, nie mogà braç udzia u w zawodach gimnastyki sportowej. SEKCJA A KONKURENCJE 1. Konkurencje koedukacyjne (jedynie na poziomie A) (tylko na poziomie zawodów lokalnych, regionalnych, narodowych) a. Skok b. Szeroka równowa nia ( aweczka) c. åwiczenia wolne d. åwiczenia zwinnoêciowe e. Drà ek lub pojedyncza erdê f. Wielobój (suma punktów pi ciu wymienionych konkurencji) 2. Konkurencje m skie (poziomy: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty) a. åwiczenia wolne b. Koƒ z kami c. Kó ka d. Skok e. Por cze f. Drà ek g. Wielobój (szeêciobój, suma wyników wszystkich pi ciu konkurencji) 3. Konkurencje eƒskie a. Skok b. Por cze asymetryczne 5.1

2 c. Równowa nia d. åwiczenia wolne e. Wielobój (czwórbój, suma wyników wszystkich czterech konkurencji) 4. Zarówno kobiety jak i m czyêni mogà braç udzia we wszystkich konkurencjach tego samego poziomu (wielobój) lub w pojedynczych, bez mo liwoêci sklasyfikowania w wieloboju. 5. KolejnoÊç rozgrywania konkurencji. a. M czyêni çwiczenia wolne, koƒ z kami, kó ka, skok, por cze, drà ek. Zawodnik mo e startowaç w dowolnie wybranej przez siebie konkurencji, lecz musi dokonywaç zmian wraz z zast pem, do jakiego zosta przydzielony. b. Kobiety skok, por cze asymetryczne, równowa nia i çwiczenia wolne. Zawodniczka mo e startowaç w dowolnie wybranej przez siebie konkurencji, lecz musi dokonywaç zmian wraz z zast pem, do jakiego zosta a przydzielona. SEKCJA B PODZIA NA GRUPY/ ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 1. Podzia na kategorie wiekowe. 2. Konkurencje odbywajà si na pi ciu poziomach: a. poziom A (çwiczenia obowiàzkowe dla zawodników z problemami w poruszaniu si, którzy sà jednak zbyt zaawansowani do startu w MATP), b. poziom I (çwiczenia obowiàzkowe dla poczàtkujàcych), c. poziom II (çwiczenia obowiàzkowe dla Êrednio zaawansowanych), d. poziom III (çwiczenia obowiàzkowe dla zaawansowanych), e. poziom IV (çwiczenia dowolne). 3. Zasady dotyczàce wszystkich poziomów 1. Decyzj o wyborze odpowiedniego poziomu dla zawodnika podejmuje trener. Pami taç nale y o tym, i zawodnik musi mieç opanowane wszystkie çwiczenia wchodzàce w sk ad uk adów çwiczeƒ w stopniu zapewniajàcym prawid owe i bezpieczne wykonanie. 2. Klasyfikacja wielobojowa prowadzona jest tylko w zakresie wybranego przez zawodnika i trenera poziomu (zarówno na zawodach krajowych jak i mi dzynarodowych). 3. W zawodach do poziomu narodowego i ni ej, zawodnicy bioràcy udzia w mniejszej liczbie konkurencji ni obowiàzujàca w wieloboju mogà startowaç na dwóch ró nych poziomach, lecz tylko na poziomach bezpoêrednio po sobie. W zawodach mi dzynarodowych ka dy zawodnik mo e startowaç wy àcznie w jednym wybranym przez siebie poziomie. 5.2

3 4. Kobiety bioràce udzia w zawodach gimnastyki sportowej nie mogà braç udzia u w zawodach gimnastyki artystycznej, rozgrywanych w ramach tej samej imprezy sportowej. 5. Tekst pisany jest oficjalnà obowiàzujàcà wersjà przepisów. Opisy graficzne, ilustracje, zapisy video czy DVD sà jedynie dodatkiem. Je eli wyst pujà ró nice merytoryczne pomi dzy tekstem, a innymi rodzajami zapisu nadrz dnà rol b dzie pe ni ten pierwszy (tekst pisany). 6. Przystosowanie przepisów dla potrzeb zawodników z ubytkami zmys u wzroku. a. W kolejnoêci podajemy nast pujàce typy pomocy dozwolone dla wszystkich poziomów rozgrywanych zawodów. 1) Sygna y dêwi kowe jak klaskanie mogà byç stosowane w czasie trwania ca ego çwiczenia. 2) Muzyka mo e byç odtwarzana w dowolnym, bliskim miejscu wokó maty lub te trener mo e przemieszczaç si z urzàdzeniem odtwarzajàcym wokó maty (çwiczenia wolne). 3) W konkurencji skoku, zawodnicy nie majà obowiàzku wykonywania rozbiegu. Mo na wykonywaç skok po jednym, dwóch krokach czy te po kilku odbiciach w miejscu na odskoczni (z d oƒmi u o onymi na koniu). Zawodnik mo e wykonywaç rozbieg trzymajàc w jego trakcie za link umiejscowionà z boku wzd u ca ej d ugoêci rozbiegu. Linka mo e byç podtrzymywana przez trenerów. 4) Trenerzy majà obowiàzek informowaç s dziego g ównego oraz s dziów poszczególnych konkurencji o problemach swoich zawodników przed rozpocz ciem wykonywania çwiczeƒ poszczególnych konkurencji. 7. Przystosowanie przepisów dla potrzeb zawodników z ubytkami zmys u s uchu. a. W çwiczeniach wolnych kobiet, trener ma prawo zasygnalizowaç zawodniczce moment rozpocz cia çwiczenia bez jakichkolwiek konsekwencji. b. Trenerzy majà obowiàzek informowaç s dziego g ównego oraz s dziów poszczególnych konkurencji o s uchowych problemach swoich zawodników przed zawodami, a w szczególnoêci przed rozpocz ciem çwiczeƒ wolnych. 8. Przystosowanie przepisów dla potrzeb zawodników u ywajàcych protez lub kul rehabilitacyjnych. a. W çwiczeniach wolnych trener ma prawo wchodziç na plansz çwiczeƒ w celu usuni cia lub prze o enia w dowolne miejsce kul czy innych przyrzàdów bez jakiejkolwiek kary. 5.3

4 SEKCJA C SPRZ T 1. Ubiór zawodników a. M czyzn obowiàzujà koszulki bez r kawów ÊciÊle przylegajàce do cia a i d ugie spodnie gimnastyczne lub te krótkie spodenki w zale noêci od konkurencji (çw. wolne, skok). Koszulka z krótkim r kawem wpuszczona w spodnie mo e zastàpiç koszulk bez r kawów. Zawodnicy mogà startowaç w skarpetach, kapciach gimnastycznych lub z go ymi stopami (go e stopy w çwiczeniach wolnych i w skoku). b. Zawodniczki wyst pujà w kostiumach gimnastycznych z go ymi nogami i stopami lub w kapciach gimnastycznych. D ugie obcis e rajtuzy (leginsy) w kolorze cielistym przy go ych stopach sà dopuszczalne, lecz niezalecane. D ugie r kawy kostiumów gimnastycznych sà dopuszczalne w przypadku, gdy usprawiedliwia to temperatura w sali çwiczeƒ. Jedynà dopuszczalnà bi uterià noszonà w czasie zawodów sà nie wiszàce kolczyki (na sztyfcie). 2. M ski i eƒski sprz t gimnastyczny a. Generalnie obowiàzujà przepisy FIG dotyczàce specyfikacji przyrzàdów i materacy. Modyfikacje dotyczà jedynie przypadków koniecznoêci dopasowania sprz tu do specyficznych wymagaƒ çwiczeƒ uk adów obowiàzkowych Olimpiad Specjalnych (wysokoêç, szerokoêç przyrzàdów). 1) Dodatkowe materace mogà byç stosowane w celu dopasowania wysokoêci przyrzàdów dla zawodników o niskim wzroêcie lub dla zwi kszenia bezpieczeƒstwa bez potràceƒ, je eli nie zmienià techniki wykonywanych elementów. 2) Odskocznie mogà byç stosowane dla u atwienia wejêcia na przyrzàd, lecz muszà byç natychmiast po rozpocz ciu çwiczenia usuwane. b. Plansza çwiczeƒ wolnych mo e byç o konstrukcji spr ynowej lub nie. c. Na poziomie A i poziomie pierwszym nie u ywamy konia i sto u do skoków. d. Wszystkie typy odskoczni gimnastycznych sà dopuszczalne. Os ony odskoczni muszà byç u ywane w przypadku skoków z odbiciem ty em do przyrzàdu. e. WysokoÊç por czy asymetrycznych, por czy symetrycznych i drà ka muszà byç dostosowane do wzrostu zawodnika. W przypadku braku mo liwoêci obni enia przyrzàdu stosujemy dodatkowe materace lub maty. f. Równowa nia 1) Poziom A szerokoêç 12,25 cm, wysokoêç nie wi ksza ni 10 cm mierzone od poziomu materacy. Równowa nia mo e byç przykryta materia owym (welur, zamsz itp.) pokrowcem. 2) Poziom I i poziom II regulaminowa (szer. 10 cm, d. 488 cm), wysokoêç nie wi ksza ni 30 cm mierzone od pod ogi i 10 cm mierzone od poziomu materacy lub równowa nia stosowana w poziomie trzecim. 3) Poziom III regulaminowa równowa nia (10 cm / 488 cm), przy wysokoêci od 88 cm do120 cm. 5.4

5 SEKCJA D WZGL DY BEZPIECZE STWA 1. WiadomoÊci ogólne a. Zgodnie z filozofià Olimpiad Specjalnych, wed ug której zawodnicy sà najwa niejsi, bezpieczeƒstwo jest podstawowym kryterium towarzyszàcym tworzeniu przepisów sportowych. Zgodnie z wytycznymi w adz Olimpiad Specjalnych, uk ady çwiczeƒ obowiàzkowych i uk ady dowolne muszà zabezpieczaç w aêciwy post p w opanowywaniu çwiczeƒ (od atwiejszego do trudniejszego). Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie przed wypadkami i kontuzjami. Na danym poziomie mogà startowaç wy àcznie zawodnicy, którzy w pe ni opanowali bezpieczny sposób wykonywania wszystkich çwiczeƒ z danego poziomu. Zawody w uk adach dowolnych sà przewidziane jedynie dla zawodników o najwy szym stopniu zaawansowania (przygotowania). b. OdpowiedzialnoÊç za w aêciwe post py w nauce çwiczeƒ pod wzgl dem techniki wykonania i bezpieczeƒstwa ponoszà trenerzy gimnastyki. Olimpiady Specjalne wymagajà od programów narodowych, aby treningi na poziomie zaawansowanym prowadzili instruktorzy i trenerzy gimnastyki sportowej zapewniajàcy w aêciwe post py i rozwój zawodników. Wiadomym jest jednak, e wielu z trenerów, rozpoczynajàc prac z zawodnikami Olimpiad Specjalnych ma ograniczone doêwiadczenie w tym wzgl dzie. Ci trenerzy muszà zaczynaç nauczaç jedynie uk ady obowiàzkowe poziomu I. Treningi na wy szych poziomach mogà byç prowadzone przez trenerów, z co najmniej dwuletnim doêwiadczeniem w pracy z zakresu gimnastyki podstawowej. Zalecane jest uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach Olimpiad Specjalnych dla trenerów pragnàcych prowadziç treningi na poziomie IV. 2. Zasady bezpieczeƒstwa Olimpiad Specjalnych a. Bez znaczenia jak wielkie Êrodki bezpieczeƒstwa zosta y przedsi wzi te, trener nie ma prawa zmuszaç (namawiaç) zawodników do wykonywania çwiczeƒ, których wykonanie nie le y w realnych mo liwoêciach zawodnika lub realnych mo liwo- Êciach i wiedzy koniecznej do nauczania çwiczeƒ posiadanej przez trenera. Wszyscy trenerzy muszà post powaç zgodnie ze stosownymi zaleceniami Narodowego Zwiàzku Sportowego. Special Olympics International Inc wyda o w sprawie bezpieczeƒstwa nast pujàce oêwiadczenie: Bezpieczeƒstwo zawodników jest odpowiedzialnoêcià wszystkich, lecz instruktorzy i trenerzy muszà zwracaç na tà sfer szczególnà uwag, nie wy àczajàc swojego udzia u i zainteresowania dzia aniami innych: rodziców, lekarzy i samych zawodników. Profilaktyka i leczenie sà najwa niejszymi obowiàzkami i odpowiedzialnoêcià w szeroko poj tym programie bezpieczeƒstwa, któremu wiele innych punktów musi byç podporzàdkowanych: otoczenie, post py w nauczaniu, przygotowanie fizyczne zawodników. Wymienione aspekty pracy instruktora/trenera nale à do zasadniczych elementów odpowiedzialnoêci zarówno moralnej jak i prawnej. Nie wystarczy poinformowaç i ostrzec, wszyscy zainteresowani muszà zdawaç sobie spraw i rozumieç ryzyko w ka dym momencie procesu treningu gimnastycznego. 5.5

6 b. Tak jak to zaznaczono przy opisie uk adów obowiàzkowych, trenerzy muszà znajdowaç si pod kó kami, drà kiem (patrz na wymagania specjalne dla ka dego poziomu çwiczeƒ na drà ku) i pod por czami asymetrycznymi, przygotowani do asekuracji i ewentualnej pomocy zanim zawodnik lub zawodniczka rozpocznà swój start na przyrzàdzie. Trener musi pozostawaç pod przyrzàdem przez ca y czas trwania çwiczenia. Potràcenia obowiàzujàce w przypadku nie zastosowania si do powy szych zasad sà nast pujàce: 1) zawodnik nie b dzie oceniany, a do momentu zaj cia wymaganego miejsca przez trenera, 2) trener b dzie wezwany przez arbitra konkurencji, otrzymuje potràcenie 0.3 pkt za niezdyscyplinowane zachowanie, 3) zak adajàc, e trener wraca na swà pozycj pod przyrzàdem, jego zawodnik b dzie oceniany przez s dziów od tego w aênie momentu, wszystkie çwiczenia wykonane do tego momentu b dà traktowane jako pomini te i odpowiednio zostanà potràcone punkty z oceny koƒcowej, 4) zawodnik lub zawodniczka mogà sami decydowaç o momencie rozpocz cia çwiczenia. Za opuszczenie miejsca startu lub za fizyczne (dotyk) ponaglenia przez trenera do rozpocz cia çwiczenia potràcenia 0,5 pkt., za opóênianie startu 0,2 pkt., 5) je eli trener nie zajmie wymaganego miejsca podczas trwania çwiczenia do momentu zakoƒczenia zeskoku zawodnik otrzymuje not zero (0) punktów. c. W czasie rozgrywania konkurencji skoku i por czy symetrycznych, trener musi znajdowaç si w pobli u przyrzàdu w trakcie çwiczenia ze wzgl dów bezpieczeƒstwa. SEKCJA E S DZIOWANIE/OCENY 1. Ogólne przepisy a. Ka dà konkurencj s dziuje od 2 do 6 s dziów. Je eli mamy czterech do szeêciu s dziów, najwy sze i najni sze oceny zostajà odrzucone, natomiast z pozosta ych wyliczamy ocen Êrednià, która b dzie rezultatem koƒcowym. S dziowie zajmujà dowolne pozycje wokó planszy lub przyrzàdu, lecz w taki sposób, aby nie mogli si konsultowaç pomi dzy sobà. Mo liwoêç porozumiewania si pomi dzy s dziami istnieje tylko na àdanie s dziego arbitra konkurencji, w przypadku zaistnienia zbyt du ych rozbie noêci pomi dzy ocenami poszczególnych s dziów. Rezultat koƒcowy jest wyêwietlany. b. S dziowie nie mogà rozmawiaç z trenerami na temat uk adów çwiczeƒ od momentu rozpocz cia zawodów. 5.6

7 c. Uk ady obowiàzkowe oceniamy jako ca oêç. Dopuszczalna rozbie noêç w ocenach s dziów punktowych przy ocenie uk adów obowiàzkowych: 9,5 10,0... 0,1 punktu 9,0 9, ,2 punktu 7,55 8, ,3 punktu 0,00 7,5... 0,5 punktu d) Potràcenia ogólne dokonywane z oceny koƒcowej. Przyk ady 1) Nieregulaminowy ubiór 0.1 ka dy uk ad 2) Niedozwolony sprz t i podpowiadanie 0.5 ka dy uk ad Trener mo e wnioskowaç o koniecznoêci u ycia niezb dnego sprz tu. 3) Spóênienie, przyspieszenie 0.2 ka dorazowo 4) Niezdyscyplinowanie i niesportowe chowanie 0.3 ka dorazowo 5) Brak zg oszenia rozpocz cia (nieprawid owe), 0.2 ka dorazowo bàdê nieprawid owe zakoƒczenie uk adu. (po zeskoku) 6) Nie odsuni cie odskoczni, pomylenie kierunków 0.3 ka dorazowo 7) Niedozwolona pomoc trenera (modyfikacje Olimpiad Specjalnych) a) Pomoc fizyczna 0.5 ka dorazowo b) Pomoc s owna (podpowiadanie) 0.3 ka dorazowo c) Sygna y wizualne 0.2 ka dorazowo Maksymalne potràcenia ogólne 4.0 punktu 8) Przekroczenie czasu 30 s do rozpocz cia 0.2 ka dorazowo 9) Brak numeru startowego (jeêli jest u ywany) 0.2 ka dorazowo 2. Protesty Obowiàzuje oficjalny formularz protestu, który zapewnia organizator zawodów. 3. Ocenianie a. Ârednia, która jest wynikiem koƒcowym jest zapisywana w protokole konkurencji i b dzie podstawà do okreêlenia odpowiedniej pozycji zawodnika w odpowiedniej konkurencji na odpowiednim poziomie i zdobycia odpowiedniego medalu. 4. S dziowanie çwiczeƒ obowiàzkowych a. Maksymalna ocena za uk ad obowiàzkowy to 10 punktów. Od tej oceny odejmowane sà punkty za b dy. W niektórych przypadkach zawodnikowi przys ugujà premie 0.5 punktu, lecz pomimo uzyskania przez zawodnika prawa do premii ocena koƒcowa nie mo e przekraczaç 10 punktów. 5.7

8 b. Wycena uk adów i elementów 1) WartoÊç wszystkich elementów uk adów obowiàzkowych to 9.5 pkt. Zarówno u kobiet jak i u m czyzn. W poziomie A wartoêç ta to 10.0 pkt. 2) Potràcenia za brak elementu = wartoêç elementu 0,5 punktu oraz dodatkowo minus 0.5 punktu. Tak samo traktujemy przypadek, gdy zawodnik próbuje jedynie wykonaç element (niepe ne wykonanie). 3) B dy wykonania sà potràcane od ka dego elementu. Dodatkowo okreêlamy cztery kategorie potràceƒ ogólnych: a) b àd ma y 0.1 nieznaczne ugi cie ramion, nóg, roz àczenie nóg, utrata równowagi, nieprawid owe u o enie d oni, etc., b) b àd Êredni 0.2 jak b àd ma y pope niony w wi kszym zakresie, c) du y b àd 0.3 maksymalne ugi cia ramion, nóg, roz àczenie nóg, ca kowita utrata równowagi (wymagajàca podparcia si ), d) bardzo du y b àd, upadek 0.5 zawiera w sobie upadki na przyrzàd jak i z przyrzàdu. 4) B àd amplitudy ruchu jest egzekwowany w stosunku do ka dego elementu, je eli odbiega od norm prawid owej techniki wykonania. OkreÊlamy odst pstwa od maksymalnej amplitudy wykonania 5) Rytm jak powy ej, potràcenia obejmujà ka dy element. W tej kategorii mieszczà si równie dodatkowe pojedyncze kroki (-0.1) po, ich serie oraz wykonanie ca ego uk adu w z ym rytmie. c. Premie za wykonanie 1) Za wyjàtkowo mistrzowskie wykonanie mo emy przyznaç premi w wysoko- Êci 0.5 punktu. Premia ta nie ma zastosowania w poziomie A. 2) Pod okreêleniem wirtuozeria rozumiemy idealnie precyzyjne wykonanie uk adu na maksymalnie mo liwej wysokoêci przy maksymalnym zamachu. 3) W niektórych przypadkach mo emy równie przyznaç premi, na przyk ad za çwiczenie na wysokiej równowa ni. Jak ju wczeêniej zosta o powiedziane, ocena koƒcowa nie mo e jednak przekroczyç 10 punktów. d. Uk ad çwiczeƒ wolnych jak i poszczególne elementy mogà byç wykonywane w stron wygodniejszà dla zawodnika pod warunkiem, e nie zmieniajà rysunku uk adu na planszy. 5. S dziowanie uk adów çwiczeƒ dowolnych. Taki sam uk ad musi byç wykonany w preeliminacjach jak i w zawodach fina owych. (S dziowanie kobiet i m czyzn zosta o uproszczone do jednego formatu, ze wzgl du na dà- enie trenerów jak i FIG do zwi kszana poziomu trudnoêci wykonywanych elementów) 5.8

9 a. Uk ady dowolne sà oceniane zarówno pod wzgl dem trudnoêci jak i sposobu wykonania z mo liwoêcià uzyskiwania premii za obie sk adowe. Maksymalna ocena koƒcowa to 10.0 punktów. Taka ocena mo e byç uzyskana przez zawodnika, je eli w opinii s dziów uk ad zawiera pe nà trudnoêç i zosta wykonany bezb dnie. Ocena mo e byç obni ana w nast pujàcy sposób. WartoÊci poszczególnych sk adowych oceny: TrudnoÊç (Panel A): TrudnoÊç çwiczeƒ Po àczenia, wymagania specjalne Premie Suma Wykonanie (Panel B): Wykonanie, prezentacja, przygotowanie Suma UWAGA: W wielu przypadkach ci sami s dziowie oceniajà zarówno trudnoêç jak i wykonanie. 1) TrudnoÊç çwiczeƒ/wycena trudnoêci (1.0) WartoÊç çwiczenia pod wzgl dem trudnoêci nie mo e przekraczaç 1.0 punktu. TrudnoÊç nie zawiera si tylko w wartoêci samych elementów, ale równie w po àczeniach jak i w wykonaniu. Dzielimy elementy pod wzgl dem trudnoêç na elementy grup: A, B, C i wy sze. Pe ne informacje na temat wartoêci poszczególnych elementów zawarte sà w przepisach (kodzie punktowym) Mi dzynarodowej Federacji Gimnastyki (FIG). Uk ad çwiczeƒ niezawierajàcy elementów z jakichkolwiek grup trudnoêci (z o ony z elementów bezwartoêciowych w rozumieniu przepisów FIG), lecz który zosta wykonany bardzo poprawnie mo e uzyskaç maksymalnà not 9.0, punktów. WartoÊci poszczególnych grup elementów: åwiczenia grupy A punktu ka de åwiczenia grupy B punktu ka de åwiczenia grupy C punktu ka de Wed ug przepisów FIG zawodnicy nie mogà wykonywaç elementów bezwartoêciowych, zamachów poêrednich, co wià e si z odpowiednimi karami. Powtórne wykonanie tego samego elementu nie powoduje adnych konsekwencji (drugie wykonanie nie jest w ogóle brane pod uwag ). Wymienione powy ej przepisy nie majà zastosowania w przypadku zawodów Olimpiad Specjalnych. 5.9

10 2) Po àczenia/wymagania specjalne (1.0) Za po àczenia pomi dzy poszczególnymi çwiczeniami lub bezpoêrednie wykonanie poszczególnych çwiczeƒ po sobie w szczególnoêci, gdy zawierajà w sobie spe nienie wymagaƒ specjalnych mo na otrzymaç maksymalnie do 1.0 punktu. Ka de spe nione wymaganie specjalne ma wartoêç 0.2 punktu. WYMAGANIA SPECJALNE M CZYèNI åwiczenia WOLNE - Rozciàgni cie, element. równowa ny, element si owy, skoki akrobatyczne, przewroty KO Z KAMI Element zamachowy jednà nogà, ko a oboczne o z àczonych nogach. KÓ KA Wytrzymanie si owe (2sek.), element w podporze, wytrzymanie si owe, element zamachowy, zeskok POR CZE Wytrzymanie si owe (2sek), element zamachowy w podporze nad erdziami, element zamachowy w zwisie. DRÑ EK Element z puszczeniem jednej lub dwóch ràk, ko owroty, element w pobli y drà ka zeskok. WYMAGANIA SPECJALNE KOBIETY CWICZENIA WOLNE åwiczenie akrobatyczne, elementy taneczne, elementy do przodu i do ty u, rozciàgni cie, elementy równowa ne. RÓWNOWA NIA Piruety, podskoki, elementy w pozycji niskiej (le- enie, kl k), elementy w postawie, po àczenia akrobatyczno taneczne, zeskok POR CZE ASYMETRYCZNE Wykorzystanie górnej i dolnej erdzi, puszczenia erdzi, zamachy do przodu i do ty u, zeskok Uwaga: Wymaganie specjalne mo e wype niç element nie zakwalifikowany wed ug przepisów FIG do adnej z grup trudnoêci (element bezwartoêciowy), a wi c taki jak przewroty, wyskok rozkroczny itp. 3) Premie dodatkowe (0.5) Ka dy zawodnik ma mo liwoêç uzyskania premii dodatkowej do wysokoêci 0.5 punktu. Pe nà (0.5) wysokoêç takiej premii mo e uzyskaç jedynie zawodnik który za wykonanie uk adu (7.5) nie mia wi cej ni 0.5 punktu potràceƒ Drugim przypadkiem mo liwoêci uzyskania tej premii jest wykonanie elementów trudnych w iloêci gdy ich wartoêç przekracza 1.0 punktu. Elementy grup A, B, C lub trudniejsze. 5.10

11 4) Wykonanie/prezentacja (7.5) Ocenà wyjêciowà wykonania uk adu ka dego zawodnika jest 7.5 punktu. Potràcenia b dà stosowane w ka dym przypadku pope nienia b dów technicznych na podstawie obowiàzujàcych przepisów Mi dzynarodowej Federacji Gimnastyki. UWAGA:, Je eli w uk adzie çwiczeƒ zawodnik wykona fragment uk adu obowiàzkowego z o onego, z co najmniej trzech elementów potràcenie w wysokoêci 1.0 punktu b. Skoki 1) Skoki dowolne sà oceniane inaczej ni pozosta e konkurencje dowolne (uk ady çwiczeƒ) 2) M czyêni mogà u ywaç do skoków konia ustawionego wzd u, wszerz lub sto u do skoków. Kobiety mogà skakaç przez konia wszerz lub przez stó do skoków. 3) Zawodnik b dzie móg wykonaç wi cej ni jednà prób (do 3) na ka dego rodzaju zawodach w nast pujàcych przypadkach: zawodnik nie trafi w odskoczni lub nie mia kontaktu z koniem lub sto- em do skoków. Zawodnik ma prawo wykonaç dwa skoki przez konia lub stó, mo e to byç dwukrotnie ten sam skok albo dwa ró ne. Lepsza ocena jest kwalifikowana jako rezultat koƒcowy. 1) Zawodnicy nie mogà wykonywaç skoków obowiàzkowych jako dowolnych. 2) Skoki sà oceniane zgodnie z przepisami FIG. 3) Oceny wyjêciowe skoków przedstawione sà poni ej zgodnie z kodem FIG. Je eli wykonywany skok nie jest wymieniony poni ej nale y takowy zaprezentowaç s dziom przed zawodami w celu ustalenia oceny wyjêciowej. Skok kuczny Skok rozkroczny Skok kuczny z zamachem Skok rozkroczny z zamachem

12 5.12

13 POZIOM A KOBIET I M CZYZN SKOK DRÑ EK RÓWNOWA NIA åwiczenia ZWINNOÂCIOWE åwiczenia WOLNE 5.13

14 POZIOM A Uwaga Zawody rozgrywane na poziomie A nie sà preeliminacjami do startu w zawodach na poziomu I. Jest to poziom dla zawodników o bardzo niskim poziomie sprawnoêci fizycznej, lecz ju zbyt wysokim, aby uczestniczyç w Programie AktywnoÊci Motorycznej Olimpiad Specjalnych (MATP), lecz byç mo e nigdy nie b dà w stanie osiàgnàç sprawnoêci umo liwiajàcej start w zawodach poziomu pierwszego. Wielu z tych zawodników potrzebuje pomocy w wykonywaniu swoich uk adów. SKOK POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Ocena Opis çwiczenia Postawa kilka kroków od odskoczni Marsz lub bieg na odskoczni lub po àczony z naskokiem na odskoczni.* Usytuowanie z àczonych stóp na Êrodku odskoczni Wyskok z odbicia obunó i zeskok z odskoczni Làdowanie na materacu i wyprost do postawy. Suma 10.0 *Dopuszcza si u ywanie mniejszych i l ejszych odskoczni dla m odszych zawodników. Skok wykonujemy dwukrotnie, lepszy rezultat b dzie ocenà koƒcowà. 5.14

15 SKOK POZIOM A KOBIETY / M CZYèNI 5 Skok #1 Element WartoÊç B dy Potràcenie Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # 1 Postawa PrzejÊcie 2.0 Odchylenie od prostej 3 Naskok na odskoczni 2.0 Naskok na jednà nog 0.5 Podwójne odbicie Wyskok prosty w gór 2.0 Brak wyprostu do 1.0 Brak wysokoêci Brak odleg oêci 0.5 Làdowanie 2.0 Kroki 0.1 Wyprost do postawy Upadek 0.5 Rezultat koƒcowy # Skok #2 Element WartoÊç B dy Potràcenie Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # 1 Postawa PrzejÊcie 2.0 Odchylenie od prostej 3 Naskok na odskoczni Wyskok prosty w gór Làdowanie Wyprost do postawy 2.0 Naskok na jednà nog Podwójne odbicie Brak wyprostu Brak wysokoêci Brak odleg oêci Kroki Upadek do 1.0 Rezultat koƒcowy # Lepszy skok liczony 10.0 Skok wykonywany jest dwukrotnie, lepsza ocena liczy si jako rezultat koƒcowy konkurencji Ogólne potràcenia za b dy dotyczà wszystkich umiej tnoêci Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Potràcenia za zachowanie trenera Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka. 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.15

16 DRÑ EK POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Rozpoczynamy siedzàc (na wózku, wieku skrzyni itp.) z nogami opartymi o pod o e pod drà kiem. Wycena Opis çwiczeƒ Wznos ramion i chwyt drà ka nachwytem Wznos kolan (oderwanie stóp od pod o a)do siadu zwieszonego, skulonego Wyprost nóg do siadu prostego zwieszonego Rozkrok do siadu rozkrocznego zwieszonego Z àczenie nóg i opuszczenie na pod og Próba podciàgni cia si W siadzie puszczenie drà ka i opust ramion w dó WartoÊç uk adu Uwaga: W przypadku ograniczonych mo liwoêci zawodnika drà ek mo e byç nieco z przodu nad g owà. Trener mo e pomagaç osiàgnàç prawid owà pozycj nóg, lecz pomoc b dzie traktowana odpowiednio do obowiàzujàcych przepisów. 5.16

17 DRÑ EK Poziom A KOBIETY I M CZYèNI Wznos ramion i dochwyt nachwytem 1.0 Zawodnik # Siad skulony, zwieszony 2.0 Brak skulenia Siad prosty zwieszony 1.0 Siad prosty rozkroczny zwieszony 2.0 Zbyt ma y rozkrok Zawodnik # Z àczenie nóg i opuszczenie ich na pod o e 1.0 Próba podciàgni cia si do drà ka 2.0 Broda nie dochodzi do wysokoêci drà ka do 1.5 W siadzie puszczenie drà ka i opust ramion w dó. 1.0 OCENA KO COWA Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.17

18 RÓWNOWA NIA POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Postawa przodem do koƒca równowa ni. Wycena Opis çwiczeƒ Krok jednà nogà z wejêciem na koniec równowa ni Marsz do po owy d ugoêci równowa ni Postawa równowa na, wznos nogi w przód ugi tej w dó LR w przód PR w gór ( dowolna stopa i r ka ) Marsz do koƒca równowa ni Zeskok prosty z koƒca równowa ni 10.0 OCENA KO COWA Uwaga: Na tym poziomie, równowa nia ( aweczka) ma 15 cm szerokoêci i nie mo e si znajdowaç wy ej ni 10cm ponad poziom materacy. 5.18

19 RÓWNOWA NIA POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Krok jednà nogà z wejêciem na koniec równowa ni 2.0 Zawodnik # Marsz do po owy d ugoêci równowa ni 2.0 Brak p ynnoêci 0.3 Postawa równowa na (dowolna stopa i r ka) 2.0 Wytrzymanie 1 sekund 0.5 Brak wytrzymania 1.0 Marsz do koƒca równowa ni 2.0 Brak p ynnoêci 0.3 Zawodnik # Zeskok prosty z koƒca równowa ni 2.0 Zbyt ma a wysokoêç Brak wyprostu OCENA KO COWA Na tym poziomie, równowa nia ( aweczka) ma 15 cm szerokoêci i nie mo e si znajdowaç wy ej ni 10cm ponad poziom materacy. JeÊli zawodnik w celu poruszania si u ywa kul to stosuje si potracenia jak za pomoc trenerskà. Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.19

20 åwiczenia ZWINNOÂCIOWE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Rozpocz cie çwiczenia blisko kraw dzi maty. Wycena Opis çwiczeƒ Siad ugi ty z chwytem d oƒmi za podudzia, przetoczenie do ty u i do przodu Puszczenie podudzi i sk on tu owia w przód z chwytem za kostki Wyprost do, le enia ty em, wznos prostych nóg w przód 4. Rozkrok (10 45stopni), z àczenie nóg i wyprost do le enia ty em Wznos ramion w gór i dwa obroty w prawo do le enia ty em Wznos ramion w gór i dwa obroty w lewo do le enia ty em. Przez sk on tu owia w przód i kl k jednonó wstajemy do postawy OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi zejêç z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. JeÊli zawodnik nie porusza si samodzielnie rozpocz cie i zakoƒczenie çwiczenia mo e byç w pozycji siedzacej 5.20

21 åwiczenia ZWINNOÂCIOWE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Przetoczenie 2.0 Brak skulenia (prawid owego ugi cia i chwytu) Brak zakoƒczenia w siadzie ugi tym do 1.0 Zawodnik # Wznos nóg w przód 2.0 Ugi cie nóg Nogi nie w pionie do 1.0 Rozkrok (10-90<) 2.0 Brak rozkroku do 1.0 Zawodnik # Obroty w prawo 2.0 Brak wyprostu do 1.0 Brak p ynnoêci ruchu do 1.0 Obroty w lewo 2.0 Brak wyprostu do 1.0 Brak p ynnoêci ruchu do 1.0 OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi wstaç (podnieêç si ) z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.21

22 åwiczenia WOLNE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Wycena Opis çwiczeƒ Postawa wyjêciowa (dowolna) W le eniu obroty wzd u pod u nej osi cia a åwiczenie równowa ne wytrzymane (dowolne) Ruchy lokomocyjne (dowolne, np. podskoki, podskoki tempowe) Postawa (poza) koƒcowa (dowolna) OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi wstaç z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. Mo na u ywaç muzyki (dowolnej) åwiczenie mo e byç wykonywane w dowolnym porzàdku i dowolnych kierunkach. 5.22

23 åwiczenia WOLNE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Postawa wyjêciowa (dowolna) 2.0 Zawodnik # W le eniu obroty wzd u pod u nej osi cia a 2.0 Brak wyprostu Brak p ynnoêci ruchu åwiczenie równowa ne (dowolne, wytrzymane) 2.0 Wytrzymanie 1s Brak wytrzymania Ruchy lokomocyjne (dowolne, np. podskoki, podskoki tempowe) 2.0 Zawodnik # Postawa koƒcowa (dowolna) 2.0 OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi wstaç (podnieêç si ) z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.23

ARTYKU 12 PI KA NO NA

ARTYKU 12 PI KA NO NA ARTYKU 12 Wszystkie rozgrywki pi karskie Olimpiad Specjalnych odbywajà si zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics. W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo