ARTYKU 5 GIMNASTYKA SPORTOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU 5 GIMNASTYKA SPORTOWA"

Transkrypt

1 ARTYKU 5 powinny obowiàzywaç we wszystkich zawodach gimnastycznych rozgrywanych w systemie Olimpiad Specjalnych. Jako mi dzynarodowy program sportowy Olimpiady Specjalne stworzy y te przepisy w oparciu o przepisy Mi dzynarodowej Federacji Gimnastyki (FIG) i Narodowego Zwiàzku Sportowego w Gimnastyce Sportowej. Podczas rozgrywania zawodów zastosowanie powinny byç stosowane przepisy FIG za wyjàtkiem przypadków, kiedy przepisy te sà sprzeczne z przepisami Olimpiad Specjalnych. W takich przypadkach stosowaç nale y Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics. Przedstawione poni ej uk ady çwiczeƒ obowiàzkowych b dà obowiàzywaç do roku Zawodnicy z Zespo em Downa, u których zdiagnozowano niestabilnoêç stawu szczytowo obrotowego, nie mogà braç udzia u w zawodach gimnastyki sportowej. SEKCJA A KONKURENCJE 1. Konkurencje koedukacyjne (jedynie na poziomie A) (tylko na poziomie zawodów lokalnych, regionalnych, narodowych) a. Skok b. Szeroka równowa nia ( aweczka) c. åwiczenia wolne d. åwiczenia zwinnoêciowe e. Drà ek lub pojedyncza erdê f. Wielobój (suma punktów pi ciu wymienionych konkurencji) 2. Konkurencje m skie (poziomy: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty) a. åwiczenia wolne b. Koƒ z kami c. Kó ka d. Skok e. Por cze f. Drà ek g. Wielobój (szeêciobój, suma wyników wszystkich pi ciu konkurencji) 3. Konkurencje eƒskie a. Skok b. Por cze asymetryczne 5.1

2 c. Równowa nia d. åwiczenia wolne e. Wielobój (czwórbój, suma wyników wszystkich czterech konkurencji) 4. Zarówno kobiety jak i m czyêni mogà braç udzia we wszystkich konkurencjach tego samego poziomu (wielobój) lub w pojedynczych, bez mo liwoêci sklasyfikowania w wieloboju. 5. KolejnoÊç rozgrywania konkurencji. a. M czyêni çwiczenia wolne, koƒ z kami, kó ka, skok, por cze, drà ek. Zawodnik mo e startowaç w dowolnie wybranej przez siebie konkurencji, lecz musi dokonywaç zmian wraz z zast pem, do jakiego zosta przydzielony. b. Kobiety skok, por cze asymetryczne, równowa nia i çwiczenia wolne. Zawodniczka mo e startowaç w dowolnie wybranej przez siebie konkurencji, lecz musi dokonywaç zmian wraz z zast pem, do jakiego zosta a przydzielona. SEKCJA B PODZIA NA GRUPY/ ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW 1. Podzia na kategorie wiekowe. 2. Konkurencje odbywajà si na pi ciu poziomach: a. poziom A (çwiczenia obowiàzkowe dla zawodników z problemami w poruszaniu si, którzy sà jednak zbyt zaawansowani do startu w MATP), b. poziom I (çwiczenia obowiàzkowe dla poczàtkujàcych), c. poziom II (çwiczenia obowiàzkowe dla Êrednio zaawansowanych), d. poziom III (çwiczenia obowiàzkowe dla zaawansowanych), e. poziom IV (çwiczenia dowolne). 3. Zasady dotyczàce wszystkich poziomów 1. Decyzj o wyborze odpowiedniego poziomu dla zawodnika podejmuje trener. Pami taç nale y o tym, i zawodnik musi mieç opanowane wszystkie çwiczenia wchodzàce w sk ad uk adów çwiczeƒ w stopniu zapewniajàcym prawid owe i bezpieczne wykonanie. 2. Klasyfikacja wielobojowa prowadzona jest tylko w zakresie wybranego przez zawodnika i trenera poziomu (zarówno na zawodach krajowych jak i mi dzynarodowych). 3. W zawodach do poziomu narodowego i ni ej, zawodnicy bioràcy udzia w mniejszej liczbie konkurencji ni obowiàzujàca w wieloboju mogà startowaç na dwóch ró nych poziomach, lecz tylko na poziomach bezpoêrednio po sobie. W zawodach mi dzynarodowych ka dy zawodnik mo e startowaç wy àcznie w jednym wybranym przez siebie poziomie. 5.2

3 4. Kobiety bioràce udzia w zawodach gimnastyki sportowej nie mogà braç udzia u w zawodach gimnastyki artystycznej, rozgrywanych w ramach tej samej imprezy sportowej. 5. Tekst pisany jest oficjalnà obowiàzujàcà wersjà przepisów. Opisy graficzne, ilustracje, zapisy video czy DVD sà jedynie dodatkiem. Je eli wyst pujà ró nice merytoryczne pomi dzy tekstem, a innymi rodzajami zapisu nadrz dnà rol b dzie pe ni ten pierwszy (tekst pisany). 6. Przystosowanie przepisów dla potrzeb zawodników z ubytkami zmys u wzroku. a. W kolejnoêci podajemy nast pujàce typy pomocy dozwolone dla wszystkich poziomów rozgrywanych zawodów. 1) Sygna y dêwi kowe jak klaskanie mogà byç stosowane w czasie trwania ca ego çwiczenia. 2) Muzyka mo e byç odtwarzana w dowolnym, bliskim miejscu wokó maty lub te trener mo e przemieszczaç si z urzàdzeniem odtwarzajàcym wokó maty (çwiczenia wolne). 3) W konkurencji skoku, zawodnicy nie majà obowiàzku wykonywania rozbiegu. Mo na wykonywaç skok po jednym, dwóch krokach czy te po kilku odbiciach w miejscu na odskoczni (z d oƒmi u o onymi na koniu). Zawodnik mo e wykonywaç rozbieg trzymajàc w jego trakcie za link umiejscowionà z boku wzd u ca ej d ugoêci rozbiegu. Linka mo e byç podtrzymywana przez trenerów. 4) Trenerzy majà obowiàzek informowaç s dziego g ównego oraz s dziów poszczególnych konkurencji o problemach swoich zawodników przed rozpocz ciem wykonywania çwiczeƒ poszczególnych konkurencji. 7. Przystosowanie przepisów dla potrzeb zawodników z ubytkami zmys u s uchu. a. W çwiczeniach wolnych kobiet, trener ma prawo zasygnalizowaç zawodniczce moment rozpocz cia çwiczenia bez jakichkolwiek konsekwencji. b. Trenerzy majà obowiàzek informowaç s dziego g ównego oraz s dziów poszczególnych konkurencji o s uchowych problemach swoich zawodników przed zawodami, a w szczególnoêci przed rozpocz ciem çwiczeƒ wolnych. 8. Przystosowanie przepisów dla potrzeb zawodników u ywajàcych protez lub kul rehabilitacyjnych. a. W çwiczeniach wolnych trener ma prawo wchodziç na plansz çwiczeƒ w celu usuni cia lub prze o enia w dowolne miejsce kul czy innych przyrzàdów bez jakiejkolwiek kary. 5.3

4 SEKCJA C SPRZ T 1. Ubiór zawodników a. M czyzn obowiàzujà koszulki bez r kawów ÊciÊle przylegajàce do cia a i d ugie spodnie gimnastyczne lub te krótkie spodenki w zale noêci od konkurencji (çw. wolne, skok). Koszulka z krótkim r kawem wpuszczona w spodnie mo e zastàpiç koszulk bez r kawów. Zawodnicy mogà startowaç w skarpetach, kapciach gimnastycznych lub z go ymi stopami (go e stopy w çwiczeniach wolnych i w skoku). b. Zawodniczki wyst pujà w kostiumach gimnastycznych z go ymi nogami i stopami lub w kapciach gimnastycznych. D ugie obcis e rajtuzy (leginsy) w kolorze cielistym przy go ych stopach sà dopuszczalne, lecz niezalecane. D ugie r kawy kostiumów gimnastycznych sà dopuszczalne w przypadku, gdy usprawiedliwia to temperatura w sali çwiczeƒ. Jedynà dopuszczalnà bi uterià noszonà w czasie zawodów sà nie wiszàce kolczyki (na sztyfcie). 2. M ski i eƒski sprz t gimnastyczny a. Generalnie obowiàzujà przepisy FIG dotyczàce specyfikacji przyrzàdów i materacy. Modyfikacje dotyczà jedynie przypadków koniecznoêci dopasowania sprz tu do specyficznych wymagaƒ çwiczeƒ uk adów obowiàzkowych Olimpiad Specjalnych (wysokoêç, szerokoêç przyrzàdów). 1) Dodatkowe materace mogà byç stosowane w celu dopasowania wysokoêci przyrzàdów dla zawodników o niskim wzroêcie lub dla zwi kszenia bezpieczeƒstwa bez potràceƒ, je eli nie zmienià techniki wykonywanych elementów. 2) Odskocznie mogà byç stosowane dla u atwienia wejêcia na przyrzàd, lecz muszà byç natychmiast po rozpocz ciu çwiczenia usuwane. b. Plansza çwiczeƒ wolnych mo e byç o konstrukcji spr ynowej lub nie. c. Na poziomie A i poziomie pierwszym nie u ywamy konia i sto u do skoków. d. Wszystkie typy odskoczni gimnastycznych sà dopuszczalne. Os ony odskoczni muszà byç u ywane w przypadku skoków z odbiciem ty em do przyrzàdu. e. WysokoÊç por czy asymetrycznych, por czy symetrycznych i drà ka muszà byç dostosowane do wzrostu zawodnika. W przypadku braku mo liwoêci obni enia przyrzàdu stosujemy dodatkowe materace lub maty. f. Równowa nia 1) Poziom A szerokoêç 12,25 cm, wysokoêç nie wi ksza ni 10 cm mierzone od poziomu materacy. Równowa nia mo e byç przykryta materia owym (welur, zamsz itp.) pokrowcem. 2) Poziom I i poziom II regulaminowa (szer. 10 cm, d. 488 cm), wysokoêç nie wi ksza ni 30 cm mierzone od pod ogi i 10 cm mierzone od poziomu materacy lub równowa nia stosowana w poziomie trzecim. 3) Poziom III regulaminowa równowa nia (10 cm / 488 cm), przy wysokoêci od 88 cm do120 cm. 5.4

5 SEKCJA D WZGL DY BEZPIECZE STWA 1. WiadomoÊci ogólne a. Zgodnie z filozofià Olimpiad Specjalnych, wed ug której zawodnicy sà najwa niejsi, bezpieczeƒstwo jest podstawowym kryterium towarzyszàcym tworzeniu przepisów sportowych. Zgodnie z wytycznymi w adz Olimpiad Specjalnych, uk ady çwiczeƒ obowiàzkowych i uk ady dowolne muszà zabezpieczaç w aêciwy post p w opanowywaniu çwiczeƒ (od atwiejszego do trudniejszego). Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie przed wypadkami i kontuzjami. Na danym poziomie mogà startowaç wy àcznie zawodnicy, którzy w pe ni opanowali bezpieczny sposób wykonywania wszystkich çwiczeƒ z danego poziomu. Zawody w uk adach dowolnych sà przewidziane jedynie dla zawodników o najwy szym stopniu zaawansowania (przygotowania). b. OdpowiedzialnoÊç za w aêciwe post py w nauce çwiczeƒ pod wzgl dem techniki wykonania i bezpieczeƒstwa ponoszà trenerzy gimnastyki. Olimpiady Specjalne wymagajà od programów narodowych, aby treningi na poziomie zaawansowanym prowadzili instruktorzy i trenerzy gimnastyki sportowej zapewniajàcy w aêciwe post py i rozwój zawodników. Wiadomym jest jednak, e wielu z trenerów, rozpoczynajàc prac z zawodnikami Olimpiad Specjalnych ma ograniczone doêwiadczenie w tym wzgl dzie. Ci trenerzy muszà zaczynaç nauczaç jedynie uk ady obowiàzkowe poziomu I. Treningi na wy szych poziomach mogà byç prowadzone przez trenerów, z co najmniej dwuletnim doêwiadczeniem w pracy z zakresu gimnastyki podstawowej. Zalecane jest uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach Olimpiad Specjalnych dla trenerów pragnàcych prowadziç treningi na poziomie IV. 2. Zasady bezpieczeƒstwa Olimpiad Specjalnych a. Bez znaczenia jak wielkie Êrodki bezpieczeƒstwa zosta y przedsi wzi te, trener nie ma prawa zmuszaç (namawiaç) zawodników do wykonywania çwiczeƒ, których wykonanie nie le y w realnych mo liwoêciach zawodnika lub realnych mo liwo- Êciach i wiedzy koniecznej do nauczania çwiczeƒ posiadanej przez trenera. Wszyscy trenerzy muszà post powaç zgodnie ze stosownymi zaleceniami Narodowego Zwiàzku Sportowego. Special Olympics International Inc wyda o w sprawie bezpieczeƒstwa nast pujàce oêwiadczenie: Bezpieczeƒstwo zawodników jest odpowiedzialnoêcià wszystkich, lecz instruktorzy i trenerzy muszà zwracaç na tà sfer szczególnà uwag, nie wy àczajàc swojego udzia u i zainteresowania dzia aniami innych: rodziców, lekarzy i samych zawodników. Profilaktyka i leczenie sà najwa niejszymi obowiàzkami i odpowiedzialnoêcià w szeroko poj tym programie bezpieczeƒstwa, któremu wiele innych punktów musi byç podporzàdkowanych: otoczenie, post py w nauczaniu, przygotowanie fizyczne zawodników. Wymienione aspekty pracy instruktora/trenera nale à do zasadniczych elementów odpowiedzialnoêci zarówno moralnej jak i prawnej. Nie wystarczy poinformowaç i ostrzec, wszyscy zainteresowani muszà zdawaç sobie spraw i rozumieç ryzyko w ka dym momencie procesu treningu gimnastycznego. 5.5

6 b. Tak jak to zaznaczono przy opisie uk adów obowiàzkowych, trenerzy muszà znajdowaç si pod kó kami, drà kiem (patrz na wymagania specjalne dla ka dego poziomu çwiczeƒ na drà ku) i pod por czami asymetrycznymi, przygotowani do asekuracji i ewentualnej pomocy zanim zawodnik lub zawodniczka rozpocznà swój start na przyrzàdzie. Trener musi pozostawaç pod przyrzàdem przez ca y czas trwania çwiczenia. Potràcenia obowiàzujàce w przypadku nie zastosowania si do powy szych zasad sà nast pujàce: 1) zawodnik nie b dzie oceniany, a do momentu zaj cia wymaganego miejsca przez trenera, 2) trener b dzie wezwany przez arbitra konkurencji, otrzymuje potràcenie 0.3 pkt za niezdyscyplinowane zachowanie, 3) zak adajàc, e trener wraca na swà pozycj pod przyrzàdem, jego zawodnik b dzie oceniany przez s dziów od tego w aênie momentu, wszystkie çwiczenia wykonane do tego momentu b dà traktowane jako pomini te i odpowiednio zostanà potràcone punkty z oceny koƒcowej, 4) zawodnik lub zawodniczka mogà sami decydowaç o momencie rozpocz cia çwiczenia. Za opuszczenie miejsca startu lub za fizyczne (dotyk) ponaglenia przez trenera do rozpocz cia çwiczenia potràcenia 0,5 pkt., za opóênianie startu 0,2 pkt., 5) je eli trener nie zajmie wymaganego miejsca podczas trwania çwiczenia do momentu zakoƒczenia zeskoku zawodnik otrzymuje not zero (0) punktów. c. W czasie rozgrywania konkurencji skoku i por czy symetrycznych, trener musi znajdowaç si w pobli u przyrzàdu w trakcie çwiczenia ze wzgl dów bezpieczeƒstwa. SEKCJA E S DZIOWANIE/OCENY 1. Ogólne przepisy a. Ka dà konkurencj s dziuje od 2 do 6 s dziów. Je eli mamy czterech do szeêciu s dziów, najwy sze i najni sze oceny zostajà odrzucone, natomiast z pozosta ych wyliczamy ocen Êrednià, która b dzie rezultatem koƒcowym. S dziowie zajmujà dowolne pozycje wokó planszy lub przyrzàdu, lecz w taki sposób, aby nie mogli si konsultowaç pomi dzy sobà. Mo liwoêç porozumiewania si pomi dzy s dziami istnieje tylko na àdanie s dziego arbitra konkurencji, w przypadku zaistnienia zbyt du ych rozbie noêci pomi dzy ocenami poszczególnych s dziów. Rezultat koƒcowy jest wyêwietlany. b. S dziowie nie mogà rozmawiaç z trenerami na temat uk adów çwiczeƒ od momentu rozpocz cia zawodów. 5.6

7 c. Uk ady obowiàzkowe oceniamy jako ca oêç. Dopuszczalna rozbie noêç w ocenach s dziów punktowych przy ocenie uk adów obowiàzkowych: 9,5 10,0... 0,1 punktu 9,0 9, ,2 punktu 7,55 8, ,3 punktu 0,00 7,5... 0,5 punktu d) Potràcenia ogólne dokonywane z oceny koƒcowej. Przyk ady 1) Nieregulaminowy ubiór 0.1 ka dy uk ad 2) Niedozwolony sprz t i podpowiadanie 0.5 ka dy uk ad Trener mo e wnioskowaç o koniecznoêci u ycia niezb dnego sprz tu. 3) Spóênienie, przyspieszenie 0.2 ka dorazowo 4) Niezdyscyplinowanie i niesportowe chowanie 0.3 ka dorazowo 5) Brak zg oszenia rozpocz cia (nieprawid owe), 0.2 ka dorazowo bàdê nieprawid owe zakoƒczenie uk adu. (po zeskoku) 6) Nie odsuni cie odskoczni, pomylenie kierunków 0.3 ka dorazowo 7) Niedozwolona pomoc trenera (modyfikacje Olimpiad Specjalnych) a) Pomoc fizyczna 0.5 ka dorazowo b) Pomoc s owna (podpowiadanie) 0.3 ka dorazowo c) Sygna y wizualne 0.2 ka dorazowo Maksymalne potràcenia ogólne 4.0 punktu 8) Przekroczenie czasu 30 s do rozpocz cia 0.2 ka dorazowo 9) Brak numeru startowego (jeêli jest u ywany) 0.2 ka dorazowo 2. Protesty Obowiàzuje oficjalny formularz protestu, który zapewnia organizator zawodów. 3. Ocenianie a. Ârednia, która jest wynikiem koƒcowym jest zapisywana w protokole konkurencji i b dzie podstawà do okreêlenia odpowiedniej pozycji zawodnika w odpowiedniej konkurencji na odpowiednim poziomie i zdobycia odpowiedniego medalu. 4. S dziowanie çwiczeƒ obowiàzkowych a. Maksymalna ocena za uk ad obowiàzkowy to 10 punktów. Od tej oceny odejmowane sà punkty za b dy. W niektórych przypadkach zawodnikowi przys ugujà premie 0.5 punktu, lecz pomimo uzyskania przez zawodnika prawa do premii ocena koƒcowa nie mo e przekraczaç 10 punktów. 5.7

8 b. Wycena uk adów i elementów 1) WartoÊç wszystkich elementów uk adów obowiàzkowych to 9.5 pkt. Zarówno u kobiet jak i u m czyzn. W poziomie A wartoêç ta to 10.0 pkt. 2) Potràcenia za brak elementu = wartoêç elementu 0,5 punktu oraz dodatkowo minus 0.5 punktu. Tak samo traktujemy przypadek, gdy zawodnik próbuje jedynie wykonaç element (niepe ne wykonanie). 3) B dy wykonania sà potràcane od ka dego elementu. Dodatkowo okreêlamy cztery kategorie potràceƒ ogólnych: a) b àd ma y 0.1 nieznaczne ugi cie ramion, nóg, roz àczenie nóg, utrata równowagi, nieprawid owe u o enie d oni, etc., b) b àd Êredni 0.2 jak b àd ma y pope niony w wi kszym zakresie, c) du y b àd 0.3 maksymalne ugi cia ramion, nóg, roz àczenie nóg, ca kowita utrata równowagi (wymagajàca podparcia si ), d) bardzo du y b àd, upadek 0.5 zawiera w sobie upadki na przyrzàd jak i z przyrzàdu. 4) B àd amplitudy ruchu jest egzekwowany w stosunku do ka dego elementu, je eli odbiega od norm prawid owej techniki wykonania. OkreÊlamy odst pstwa od maksymalnej amplitudy wykonania 5) Rytm jak powy ej, potràcenia obejmujà ka dy element. W tej kategorii mieszczà si równie dodatkowe pojedyncze kroki (-0.1) po, ich serie oraz wykonanie ca ego uk adu w z ym rytmie. c. Premie za wykonanie 1) Za wyjàtkowo mistrzowskie wykonanie mo emy przyznaç premi w wysoko- Êci 0.5 punktu. Premia ta nie ma zastosowania w poziomie A. 2) Pod okreêleniem wirtuozeria rozumiemy idealnie precyzyjne wykonanie uk adu na maksymalnie mo liwej wysokoêci przy maksymalnym zamachu. 3) W niektórych przypadkach mo emy równie przyznaç premi, na przyk ad za çwiczenie na wysokiej równowa ni. Jak ju wczeêniej zosta o powiedziane, ocena koƒcowa nie mo e jednak przekroczyç 10 punktów. d. Uk ad çwiczeƒ wolnych jak i poszczególne elementy mogà byç wykonywane w stron wygodniejszà dla zawodnika pod warunkiem, e nie zmieniajà rysunku uk adu na planszy. 5. S dziowanie uk adów çwiczeƒ dowolnych. Taki sam uk ad musi byç wykonany w preeliminacjach jak i w zawodach fina owych. (S dziowanie kobiet i m czyzn zosta o uproszczone do jednego formatu, ze wzgl du na dà- enie trenerów jak i FIG do zwi kszana poziomu trudnoêci wykonywanych elementów) 5.8

9 a. Uk ady dowolne sà oceniane zarówno pod wzgl dem trudnoêci jak i sposobu wykonania z mo liwoêcià uzyskiwania premii za obie sk adowe. Maksymalna ocena koƒcowa to 10.0 punktów. Taka ocena mo e byç uzyskana przez zawodnika, je eli w opinii s dziów uk ad zawiera pe nà trudnoêç i zosta wykonany bezb dnie. Ocena mo e byç obni ana w nast pujàcy sposób. WartoÊci poszczególnych sk adowych oceny: TrudnoÊç (Panel A): TrudnoÊç çwiczeƒ Po àczenia, wymagania specjalne Premie Suma Wykonanie (Panel B): Wykonanie, prezentacja, przygotowanie Suma UWAGA: W wielu przypadkach ci sami s dziowie oceniajà zarówno trudnoêç jak i wykonanie. 1) TrudnoÊç çwiczeƒ/wycena trudnoêci (1.0) WartoÊç çwiczenia pod wzgl dem trudnoêci nie mo e przekraczaç 1.0 punktu. TrudnoÊç nie zawiera si tylko w wartoêci samych elementów, ale równie w po àczeniach jak i w wykonaniu. Dzielimy elementy pod wzgl dem trudnoêç na elementy grup: A, B, C i wy sze. Pe ne informacje na temat wartoêci poszczególnych elementów zawarte sà w przepisach (kodzie punktowym) Mi dzynarodowej Federacji Gimnastyki (FIG). Uk ad çwiczeƒ niezawierajàcy elementów z jakichkolwiek grup trudnoêci (z o ony z elementów bezwartoêciowych w rozumieniu przepisów FIG), lecz który zosta wykonany bardzo poprawnie mo e uzyskaç maksymalnà not 9.0, punktów. WartoÊci poszczególnych grup elementów: åwiczenia grupy A punktu ka de åwiczenia grupy B punktu ka de åwiczenia grupy C punktu ka de Wed ug przepisów FIG zawodnicy nie mogà wykonywaç elementów bezwartoêciowych, zamachów poêrednich, co wià e si z odpowiednimi karami. Powtórne wykonanie tego samego elementu nie powoduje adnych konsekwencji (drugie wykonanie nie jest w ogóle brane pod uwag ). Wymienione powy ej przepisy nie majà zastosowania w przypadku zawodów Olimpiad Specjalnych. 5.9

10 2) Po àczenia/wymagania specjalne (1.0) Za po àczenia pomi dzy poszczególnymi çwiczeniami lub bezpoêrednie wykonanie poszczególnych çwiczeƒ po sobie w szczególnoêci, gdy zawierajà w sobie spe nienie wymagaƒ specjalnych mo na otrzymaç maksymalnie do 1.0 punktu. Ka de spe nione wymaganie specjalne ma wartoêç 0.2 punktu. WYMAGANIA SPECJALNE M CZYèNI åwiczenia WOLNE - Rozciàgni cie, element. równowa ny, element si owy, skoki akrobatyczne, przewroty KO Z KAMI Element zamachowy jednà nogà, ko a oboczne o z àczonych nogach. KÓ KA Wytrzymanie si owe (2sek.), element w podporze, wytrzymanie si owe, element zamachowy, zeskok POR CZE Wytrzymanie si owe (2sek), element zamachowy w podporze nad erdziami, element zamachowy w zwisie. DRÑ EK Element z puszczeniem jednej lub dwóch ràk, ko owroty, element w pobli y drà ka zeskok. WYMAGANIA SPECJALNE KOBIETY CWICZENIA WOLNE åwiczenie akrobatyczne, elementy taneczne, elementy do przodu i do ty u, rozciàgni cie, elementy równowa ne. RÓWNOWA NIA Piruety, podskoki, elementy w pozycji niskiej (le- enie, kl k), elementy w postawie, po àczenia akrobatyczno taneczne, zeskok POR CZE ASYMETRYCZNE Wykorzystanie górnej i dolnej erdzi, puszczenia erdzi, zamachy do przodu i do ty u, zeskok Uwaga: Wymaganie specjalne mo e wype niç element nie zakwalifikowany wed ug przepisów FIG do adnej z grup trudnoêci (element bezwartoêciowy), a wi c taki jak przewroty, wyskok rozkroczny itp. 3) Premie dodatkowe (0.5) Ka dy zawodnik ma mo liwoêç uzyskania premii dodatkowej do wysokoêci 0.5 punktu. Pe nà (0.5) wysokoêç takiej premii mo e uzyskaç jedynie zawodnik który za wykonanie uk adu (7.5) nie mia wi cej ni 0.5 punktu potràceƒ Drugim przypadkiem mo liwoêci uzyskania tej premii jest wykonanie elementów trudnych w iloêci gdy ich wartoêç przekracza 1.0 punktu. Elementy grup A, B, C lub trudniejsze. 5.10

11 4) Wykonanie/prezentacja (7.5) Ocenà wyjêciowà wykonania uk adu ka dego zawodnika jest 7.5 punktu. Potràcenia b dà stosowane w ka dym przypadku pope nienia b dów technicznych na podstawie obowiàzujàcych przepisów Mi dzynarodowej Federacji Gimnastyki. UWAGA:, Je eli w uk adzie çwiczeƒ zawodnik wykona fragment uk adu obowiàzkowego z o onego, z co najmniej trzech elementów potràcenie w wysokoêci 1.0 punktu b. Skoki 1) Skoki dowolne sà oceniane inaczej ni pozosta e konkurencje dowolne (uk ady çwiczeƒ) 2) M czyêni mogà u ywaç do skoków konia ustawionego wzd u, wszerz lub sto u do skoków. Kobiety mogà skakaç przez konia wszerz lub przez stó do skoków. 3) Zawodnik b dzie móg wykonaç wi cej ni jednà prób (do 3) na ka dego rodzaju zawodach w nast pujàcych przypadkach: zawodnik nie trafi w odskoczni lub nie mia kontaktu z koniem lub sto- em do skoków. Zawodnik ma prawo wykonaç dwa skoki przez konia lub stó, mo e to byç dwukrotnie ten sam skok albo dwa ró ne. Lepsza ocena jest kwalifikowana jako rezultat koƒcowy. 1) Zawodnicy nie mogà wykonywaç skoków obowiàzkowych jako dowolnych. 2) Skoki sà oceniane zgodnie z przepisami FIG. 3) Oceny wyjêciowe skoków przedstawione sà poni ej zgodnie z kodem FIG. Je eli wykonywany skok nie jest wymieniony poni ej nale y takowy zaprezentowaç s dziom przed zawodami w celu ustalenia oceny wyjêciowej. Skok kuczny Skok rozkroczny Skok kuczny z zamachem Skok rozkroczny z zamachem

12 5.12

13 POZIOM A KOBIET I M CZYZN SKOK DRÑ EK RÓWNOWA NIA åwiczenia ZWINNOÂCIOWE åwiczenia WOLNE 5.13

14 POZIOM A Uwaga Zawody rozgrywane na poziomie A nie sà preeliminacjami do startu w zawodach na poziomu I. Jest to poziom dla zawodników o bardzo niskim poziomie sprawnoêci fizycznej, lecz ju zbyt wysokim, aby uczestniczyç w Programie AktywnoÊci Motorycznej Olimpiad Specjalnych (MATP), lecz byç mo e nigdy nie b dà w stanie osiàgnàç sprawnoêci umo liwiajàcej start w zawodach poziomu pierwszego. Wielu z tych zawodników potrzebuje pomocy w wykonywaniu swoich uk adów. SKOK POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Ocena Opis çwiczenia Postawa kilka kroków od odskoczni Marsz lub bieg na odskoczni lub po àczony z naskokiem na odskoczni.* Usytuowanie z àczonych stóp na Êrodku odskoczni Wyskok z odbicia obunó i zeskok z odskoczni Làdowanie na materacu i wyprost do postawy. Suma 10.0 *Dopuszcza si u ywanie mniejszych i l ejszych odskoczni dla m odszych zawodników. Skok wykonujemy dwukrotnie, lepszy rezultat b dzie ocenà koƒcowà. 5.14

15 SKOK POZIOM A KOBIETY / M CZYèNI 5 Skok #1 Element WartoÊç B dy Potràcenie Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # 1 Postawa PrzejÊcie 2.0 Odchylenie od prostej 3 Naskok na odskoczni 2.0 Naskok na jednà nog 0.5 Podwójne odbicie Wyskok prosty w gór 2.0 Brak wyprostu do 1.0 Brak wysokoêci Brak odleg oêci 0.5 Làdowanie 2.0 Kroki 0.1 Wyprost do postawy Upadek 0.5 Rezultat koƒcowy # Skok #2 Element WartoÊç B dy Potràcenie Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # Zawodnik # 1 Postawa PrzejÊcie 2.0 Odchylenie od prostej 3 Naskok na odskoczni Wyskok prosty w gór Làdowanie Wyprost do postawy 2.0 Naskok na jednà nog Podwójne odbicie Brak wyprostu Brak wysokoêci Brak odleg oêci Kroki Upadek do 1.0 Rezultat koƒcowy # Lepszy skok liczony 10.0 Skok wykonywany jest dwukrotnie, lepsza ocena liczy si jako rezultat koƒcowy konkurencji Ogólne potràcenia za b dy dotyczà wszystkich umiej tnoêci Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Potràcenia za zachowanie trenera Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka. 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.15

16 DRÑ EK POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Rozpoczynamy siedzàc (na wózku, wieku skrzyni itp.) z nogami opartymi o pod o e pod drà kiem. Wycena Opis çwiczeƒ Wznos ramion i chwyt drà ka nachwytem Wznos kolan (oderwanie stóp od pod o a)do siadu zwieszonego, skulonego Wyprost nóg do siadu prostego zwieszonego Rozkrok do siadu rozkrocznego zwieszonego Z àczenie nóg i opuszczenie na pod og Próba podciàgni cia si W siadzie puszczenie drà ka i opust ramion w dó WartoÊç uk adu Uwaga: W przypadku ograniczonych mo liwoêci zawodnika drà ek mo e byç nieco z przodu nad g owà. Trener mo e pomagaç osiàgnàç prawid owà pozycj nóg, lecz pomoc b dzie traktowana odpowiednio do obowiàzujàcych przepisów. 5.16

17 DRÑ EK Poziom A KOBIETY I M CZYèNI Wznos ramion i dochwyt nachwytem 1.0 Zawodnik # Siad skulony, zwieszony 2.0 Brak skulenia Siad prosty zwieszony 1.0 Siad prosty rozkroczny zwieszony 2.0 Zbyt ma y rozkrok Zawodnik # Z àczenie nóg i opuszczenie ich na pod o e 1.0 Próba podciàgni cia si do drà ka 2.0 Broda nie dochodzi do wysokoêci drà ka do 1.5 W siadzie puszczenie drà ka i opust ramion w dó. 1.0 OCENA KO COWA Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.17

18 RÓWNOWA NIA POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Postawa przodem do koƒca równowa ni. Wycena Opis çwiczeƒ Krok jednà nogà z wejêciem na koniec równowa ni Marsz do po owy d ugoêci równowa ni Postawa równowa na, wznos nogi w przód ugi tej w dó LR w przód PR w gór ( dowolna stopa i r ka ) Marsz do koƒca równowa ni Zeskok prosty z koƒca równowa ni 10.0 OCENA KO COWA Uwaga: Na tym poziomie, równowa nia ( aweczka) ma 15 cm szerokoêci i nie mo e si znajdowaç wy ej ni 10cm ponad poziom materacy. 5.18

19 RÓWNOWA NIA POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Krok jednà nogà z wejêciem na koniec równowa ni 2.0 Zawodnik # Marsz do po owy d ugoêci równowa ni 2.0 Brak p ynnoêci 0.3 Postawa równowa na (dowolna stopa i r ka) 2.0 Wytrzymanie 1 sekund 0.5 Brak wytrzymania 1.0 Marsz do koƒca równowa ni 2.0 Brak p ynnoêci 0.3 Zawodnik # Zeskok prosty z koƒca równowa ni 2.0 Zbyt ma a wysokoêç Brak wyprostu OCENA KO COWA Na tym poziomie, równowa nia ( aweczka) ma 15 cm szerokoêci i nie mo e si znajdowaç wy ej ni 10cm ponad poziom materacy. JeÊli zawodnik w celu poruszania si u ywa kul to stosuje si potracenia jak za pomoc trenerskà. Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.19

20 åwiczenia ZWINNOÂCIOWE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Rozpocz cie çwiczenia blisko kraw dzi maty. Wycena Opis çwiczeƒ Siad ugi ty z chwytem d oƒmi za podudzia, przetoczenie do ty u i do przodu Puszczenie podudzi i sk on tu owia w przód z chwytem za kostki Wyprost do, le enia ty em, wznos prostych nóg w przód 4. Rozkrok (10 45stopni), z àczenie nóg i wyprost do le enia ty em Wznos ramion w gór i dwa obroty w prawo do le enia ty em Wznos ramion w gór i dwa obroty w lewo do le enia ty em. Przez sk on tu owia w przód i kl k jednonó wstajemy do postawy OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi zejêç z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. JeÊli zawodnik nie porusza si samodzielnie rozpocz cie i zakoƒczenie çwiczenia mo e byç w pozycji siedzacej 5.20

21 åwiczenia ZWINNOÂCIOWE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Przetoczenie 2.0 Brak skulenia (prawid owego ugi cia i chwytu) Brak zakoƒczenia w siadzie ugi tym do 1.0 Zawodnik # Wznos nóg w przód 2.0 Ugi cie nóg Nogi nie w pionie do 1.0 Rozkrok (10-90<) 2.0 Brak rozkroku do 1.0 Zawodnik # Obroty w prawo 2.0 Brak wyprostu do 1.0 Brak p ynnoêci ruchu do 1.0 Obroty w lewo 2.0 Brak wyprostu do 1.0 Brak p ynnoêci ruchu do 1.0 OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi wstaç (podnieêç si ) z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.21

22 åwiczenia WOLNE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Wycena Opis çwiczeƒ Postawa wyjêciowa (dowolna) W le eniu obroty wzd u pod u nej osi cia a åwiczenie równowa ne wytrzymane (dowolne) Ruchy lokomocyjne (dowolne, np. podskoki, podskoki tempowe) Postawa (poza) koƒcowa (dowolna) OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi wstaç z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. Mo na u ywaç muzyki (dowolnej) åwiczenie mo e byç wykonywane w dowolnym porzàdku i dowolnych kierunkach. 5.22

23 åwiczenia WOLNE POZIOM A KOBIETY I M CZYèNI Postawa wyjêciowa (dowolna) 2.0 Zawodnik # W le eniu obroty wzd u pod u nej osi cia a 2.0 Brak wyprostu Brak p ynnoêci ruchu åwiczenie równowa ne (dowolne, wytrzymane) 2.0 Wytrzymanie 1s Brak wytrzymania Ruchy lokomocyjne (dowolne, np. podskoki, podskoki tempowe) 2.0 Zawodnik # Postawa koƒcowa (dowolna) 2.0 OCENA KO COWA åwiczenie mo e byç wykonywane na Êcie ce u o onej z materacy lub na planszy. Trener mo e pomóc zawodnikowi wstaç (podnieêç si ) z wózka lub odebraç kule bez potràceƒ. Ogólne potràcenia za b dy Potràcenia za zachowanie trenera Ma e 0.1 Ârednie 0.2 Du e 0.3 Upadek 0.5 Pomoc fizyczna Ka dorazowo 0.5 Pomoc s owna Ka dorazowo 0.3 Sygna y wizualne Ka dorazowo 0.2 Maksymalnie do 4.0 pkt Pozosta e potràcenia zgodnie z FIG 5.23

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa Ustawienie: D przed G w odległości kilku kroków w postawie zasadniczej

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY GIMNAZJALNE. Ćwiczenia dwójkowe dziewcząt gimnazjum

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY GIMNAZJALNE. Ćwiczenia dwójkowe dziewcząt gimnazjum RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY GIMNAZJALNE Ćwiczenia dwójkowe dziewcząt gimnazjum Ustawienie: w postawie zasadniczej, przodem do siebie, w odległości kilku kroków

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy)

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt Opis ćwiczeń: Objaśnienia: PZ pozycja zasadnicza RR obie ręce NN obunóż, T - tułów Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt 3. 5. 6. Z PZ, krok w przód, tylna noga na palcu, RR w bok. Przejście do arabeski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014 2016 GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy) kl. I 12-13

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2017 2020 GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) Polska reprezentacja seniorek na ME w Szwajcarii - 2016 Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa PZG kl. III PZG kl. II PZG kl. II elite

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS

PROGRAM KLASYFIKACYJNY PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS PROGRAM KLASYFIKACYJNY PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS Akrobatyka sportowa jest dyscypliną wczesną i coraz większa liczba małych dzieci uczęszcza na zajęcia ogólnorozwojowe z akrobatyki. Dlatego z myślą

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji.

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji. GIMNASTYKA SPORTOWA Oficjalne Przepisy sportowe Gimnastyki Sportowej obowiązujące dla wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych. Jako organizacja międzynarodowa, Olimpiady Specjalne opracowały poniższe przepisy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocena celująca-6 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5) Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych GIMNASTYKA SPORTOWA. WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych GIMNASTYKA SPORTOWA. WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych GIMNASTYKA SPORTOWA WERSJA: Lipiec 2016 Special Olympics, Inc., 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone www.olimpiadyspecjalne.pl GIMNASTYKA SPORTOWA 1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Praca na materacu. podczas pracy na materacu nale y zmieniaç p aszczyzn podparcia, zadania, punkty podparcia.

Praca na materacu. podczas pracy na materacu nale y zmieniaç p aszczyzn podparcia, zadania, punkty podparcia. Praca na materacu Terapia w pozycjach niskich w okresie terapii zaawansowanej, tj. gdy pacjent osiàgnie ju etap samodzielnego siedzenia, mo e zwi kszyç mo liwo- Êci pacjenta. Daje szans nauczenia pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych Skulenia (zgrupowania) Skulenie polega na maksymalnym i szybkim zbliżeniu do tułowia nóg ugiętych w stawach kolanowych i biodrowych. W

Bardziej szczegółowo

Zabrzańskie Igrzyska Sportowe Gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców

Zabrzańskie Igrzyska Sportowe Gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców Zabrzańskie Igrzyska Sportowe Gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców 1. Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu KS Iskra Zabrze Zespół Szkół Sportowych 2. Kontakt: Kamila Jankowiak e mail: kamila.wylot@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz

Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz STRETCHING Na podstawie Ÿróde³ internetowych opracowa³ Marek Dragosz Zginacze stawu biodrowego - warstwa g³êboka W dosyæ g³êbokim wypadzie, opieraj¹c siê rêkami o kolano zgiêtej nogi lub inn¹ podporê,

Bardziej szczegółowo

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy. KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI Temat: Doskonalenie ćwiczeń dwójkowych statycznych i dynamicznych. Klasa: IIIAC dziewczęta Miejsce: Sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: materace Czas: 45 Cele główne: Motoryczność:

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014-2016 GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN (MAG) Podział na kategorie wiekowe: Klasa młodzieżowa PZG.. 6-9 lat (młodzik) Klasa III PZG 9 11 lat (junior młodszy) Klasa II PZG..

Bardziej szczegółowo

Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut.

Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut. Test sprawnościowy dla sędziów (kobiet i mężczyzn) Wprowadzenie TEST KONDYCYJNY FIFA Oficjalny test kondycyjny dla sędziów piłki nożnej składa się z dwóch testów. Test 1, sprinty mierzą zdolność sędziego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE.

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. TEST SPRAWNOŚCI SKŁADA SIĘ Z 4 PRÓB W HALI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

23. Ustawienie tyłem do siebie, nn w rozkroku, rr w dole podane hakiem: jednoczesne wypchnięcie bioder w przód połączone z naciągnięciem rr. 24. Ustaw

23. Ustawienie tyłem do siebie, nn w rozkroku, rr w dole podane hakiem: jednoczesne wypchnięcie bioder w przód połączone z naciągnięciem rr. 24. Ustaw Ćwiczenia kształtujące ze współćwiczącym by Konrad Kulbacki & Adam Michalski Opracowanie: mgr Konrad Kulbacki i mgr Adam Michalski 1. Ćwiczący ustawieni twarzą do siebie, rr w bok podane partnerowi: obaj

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach.

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Cele szczegółowe - poznaje nowe formy aktywności ruchowej, - współdziała z kolegami z klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE. Poniższe przepisy dotyczą zawodów organizowanych przez Śląską Akademię Aikido.

PRZEPISY OGÓLNE. Poniższe przepisy dotyczą zawodów organizowanych przez Śląską Akademię Aikido. PRZEPISY OGÓLNE Poniższe przepisy dotyczą zawodów organizowanych przez Śląską Akademię Aikido. I. Ubiór zawodników i wymagania osobiste 1. Zawodnicy muszą być ubrani w białe gi które musi być czyste i

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

TRENING INDYWIDUALNY BRAMKARZA Poruszanie i praca nóg

TRENING INDYWIDUALNY BRAMKARZA Poruszanie i praca nóg TRENING INDYWIDUALNY BRAMKARZA Poruszanie i praca nóg Opracowanie: Marek Dragosz 2 Uk³ad i liczba niezbêdnych przyrz¹dów i organizacja æwiczenia jak na rysunku powy ej. Bramkarz rozpoczyna æwiczenie przeskokami

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV Starty z różnych pozycji wyjściowych w formie zabawowej Nauka startu niskiego Bieg na dystansie 30-40m doskonalenie startu niskiego Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. I. Dział gimnastyka. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla dziewcząt i chłopców klasa V. Uczniowie otrzymują ocenę semestralną i końcową na, składają się części składowe: 1. Aktywność na lekcji, stosunek

Bardziej szczegółowo

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA I A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Przyjmuje prawidłową postawę (2) Wykonuje podania jednorącz półgórne po korekcie n-la (2) Podania i chwyty w miejscu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk 1791 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 8 JUDO. SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE 1. W Judo jest tylko jedna konkurencja walka indywidualna

ARTYKU 8 JUDO. SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE 1. W Judo jest tylko jedna konkurencja walka indywidualna ARTYKU 8 Wszystkie zawody sportowe w judo rozgrywane b dà wed ug Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics. Jako mi dzynarodowy program sportowy Olimpiady Specjalne opracowa y te przepisy w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Drodzy Gimnazjaliści W załączeniu przedstawiamy testy sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy mistrzostwa sportowego. WAŻNE!!! Liczba kandydatów i wyniki testu sprawności

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej w naszym przedszkolu akcji MEN Ćwiczyć każdy może z obszaru I zrealizowano wszystkie

Bardziej szczegółowo

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Klasa: I a, I TG Data: 24 02 2004r. Czas: 45 minut Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie i podnoszenie dzieci i doros³ych

Przenoszenie i podnoszenie dzieci i doros³ych Przenoszenie i podnoszenie dzieci i doros³ych (wybór) D. La Vonne Jaeger, M.A., PT Joan Hewitt Gertz, M.S., PT Sandra Zanni, B.S., PT Elisa Bishop Dilly, M.S., PT Rose Dues, B.S., PT Frank DeSanto, B.S.,

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMFM. Nazwisko dziecka:...id #:... I II III IV V Daty ocen : 1.../.../ /.../ /.../ /.../...

GMFM. Nazwisko dziecka:...id #:... I II III IV V Daty ocen : 1.../.../ /.../ /.../ /.../... GMFM Physiotherapy&Medicine Nazwisko dziecka:...id #:... Data ur.:...gmfcs Poziom: I II III IV V Daty ocen : 1..../.../... 2..../.../... 3..../.../... 4..../.../.... Nazwisko oceniającego:... Warunki badania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Technika wykonania. Joga. P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny

Technika wykonania. Joga. P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny Joga LEKCJA 7 117 P rœvott n sana P rœva znaczy bok lub strona, utt na mo na rozbiæ na ut intensywny i t n wyd³u aæ, wyci¹gaæ, rozci¹gaæ, a wiêc ³¹cznie oznacza to intensywne rozci¹ganie. Nazwa sany sugeruje,

Bardziej szczegółowo

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS )

ZA ÑCZNIK 3 SPORTY ZUNIFIKOWANE (UNIFIED SPORTS ) ZA ÑCZNIK 3 (UNIFIED SPORTS ) SEKCJA A DEFINICJA SPORTÓW ZUNIFIKOWANYCH Sporty zunifikowane sà oficjalnym programem Olimpiad Specjalnych, który àczy w przybli eniu równà liczb osób z niepe nosprawnoêcià

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych (Trenerzy WOSSM Kraków: mgr Krystian Pać, mgr Łukasz Terlecki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych. 695 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA ZASADY KWALIFIKACJI XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO 2016 ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA Skoki do Wody A. KONKURENCJE (8) Konkurencje Mężczyzn (4) Konkurencje Kobiet (4) Skoki indywidualne Skoki indywidualne

Bardziej szczegółowo

ARTYKU 13 P YWANIE 13.1 P YWANIE. Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics

ARTYKU 13 P YWANIE 13.1 P YWANIE. Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics ARTYKU 13 Wszystkie konkurencje p ywania Olimpiad Specjalnych odbywajà si zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Special Olympics. W zwiàzku z mi dzynarodowym charakterem Olimpiad Specjalnych przepisy te zosta

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności......

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności...... Stempel zakładu opieki zdrowotnej /praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb programu Aktywny Samorząd ( prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim ) Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016

ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 ZESTAW PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS O PROFILU PIŁKARSKIM (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) wersja luty 2016 STOSUJEMY TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNEK (RÓŻNE NORMY), MIEJSCE: Boisko

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL

Nap dy do aluzji JAR. Instrukcja monta u nap dów do aluzji. Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL Nap dy do aluzji JAR Instrukcja monta u nap dów do aluzji Po zamontowaniu aluzji przymocowaç t instrukcj dla elektryka na kablu. PL-16 801.0202/0702 Monta kraƒcówki zabezpieczajàcej Odkleiç naklejk znajdujàcà

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo