Efekty działalności innowacyjnej wdrażanej w roku szkolnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty działalności innowacyjnej wdrażanej w roku szkolnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI"

Transkrypt

1 Efekty działalnści innwacyjnej wdrażanej w rku szklnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI Opracwała: mgr Izabela Jagdzińska Łódź 2008

2 Wstęp Dbra, pprawna pstawa ciała ma grmne znaczenie dla rzwijająceg się rganizmu i zdrwia dziecka. Prawidłwe warunki życia, dpwiednie dżywianie i wystarczająca ilść wszechstrnneg ruchu pwinny ukształtwać zdrwe dzieck z pprawną pstawą ciała. Nie zawsze jednak tak jest. Niejednkrtnie pstawa ciała dziecka wykazuje cechy pstawy wadliwej. Niedbór ruchu, siedzący tryb życia, dprwadzają d słabienia układu mięśniweg, niezbędneg d utrzymania sprawnści kręgsłupa i prawidłwej pstawy. Przyjmwanie na c dzień nieprawidłwych pzycji: garbienie się, siedzenie na pdwiniętej jednej ndze, t pwszechne złe nawyki, które mgą przyczynić się d pwstania wady pstawy. Występujące u dzieci wady pstawy bniżają ich gólną sprawnść fizyczną, hamują rzwój naturalnych czynnści ruchwych, pwdują bóle kręgsłupa i dprwadzają d zaburzeń w sylwetce dziecka. Dlateg też tak ważne jest, aby d najmłdszych lat przeciwdziałać ich pwstawaniu. Jestem nauczycielem dla któreg szczególnie ważna jest dbałść prawidłwą pstawę ciała u dzieci. Ukńczne studia pdyplmwe w zakresie Terapia ruchwa z gimnastyką kmpensacyjn krekcyjną umżliwiają mi prwadzenie ddatkwych zajęć z gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej z dziećmi z wadami pstawy. Przeprwadzne we wrześniu 2005 r. i 2006 r. na terenie przedszkla badania rtpedyczne i badania kmputerwe kręgsłupa, wykazały występwanie u większści przedszklaków licznych wad pstawy. W trsce prawidłwą pstawę ciała u dzieci zrdził się pmysł wdrżenia w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 innwacji charakterze prgramwym Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy skierwanej d grupy dzieci 4 5 letnich. Innwacja parta jest ABC Prgram wychwania przedszklneg XXI wieku pracwany przez Ładę Grdzicką A., Bełczewską E., Kwiatkwską M, Wasilewską J. Wzbgaca prgram elementy gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej, które mgą być wykrzystane w pracy z dziećmi w wieku przedszklnym. Załżeniem innwacji Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy jest zapewnienie dziecim w wieku przedszklnym wszechstrnnej, zgdnej z ptrzebami rzwjwymi aktywnści ruchwej. Pdstawwym celem prpnwanych zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie pwstawaniu raz pgłębianiu się wad pstawy ciała. 2

3 Sprawzdanie z realizacji innwacji Innwacja Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy realizwana była w rku szklnym 2007/2008 w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 w czasie gdzin dydaktycznych pracy nauczyciela. Przystępując d jej realizacji, nawiązałam współpracę ze specjalistą w celu przebadania pstawy ciała przedszklaków. We wrześniu przeprwadzne zstały badania rtpedyczne i badania kmputerwe kręgsłupa. Wykazały ne występwanie u 50% dzieci wad pstawy, takich jak: skliza, stpa płask kślawa, klana kślawe, asymetria łpatek, ustawienie barków d przdu, plecy krągłe. Wyniki badań ptwierdziły kniecznść pdejmwania d najmłdszych lat działań prfilaktycznych. Pstanwiłam również zebrać infrmacje d rdziców na temat prfilaktyki i krekcji wad pstawy. Na pczątku rku skierwałam d rdziców annimwą ankietę, której wyniki zstały przedstawine na wykresie. liczba sób pddanych ankiecie Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 tak nie czasami dpwiedź Pytanie 1 Czy zwraca Pan(i) na c dzień uwagę na prawidłwą pstawę u swjeg dziecka? Pytanie 2 Czy Pana(i) dzieck był badane przez lekarza rtpedę w celu rzpznania lub wykluczenia wady pstawy? Pytanie 3 Czy u dziecka zstała stwierdzna wada pstawy? Pytanie 4 Czy dzieck uczęszcza na gimnastykę krekcyjną? Pytanie 5 - Czy dzieck wyknuje ćwiczenia kmpensacyjn krekcyjne w dmu? Pytanie 6 - Czy dzieck chętnie wychdzi na pdwórk? 3

4 Analiza przeprwadznej ankiety (20 ankiet): 11 sób zwraca na uwagę na prawidłwą pstawę u swjeg dziecka, 8 sób czasami, 1 sba nie zwraca uwagi, 19 dzieci zstał przebadanych przez lekarza specjalistę, 1 dzieck nie przebadane, 10 dzieci ma stwierdzne wady pstawy, 10 dzieci ma prawidłwą pstawę, 10 dzieci uczęszcza na gimnastykę krekcyjną, 10 dzieci nie uczęszcza, 12 dzieci nie wyknuje ćwiczeń w dmu, 7 dzieci czasami, 1 wyknuje ćwiczenia, 17 dzieci chętnie wychdzi na pdwórk, zwłaszcza w kresie letnim i wisennym, 3 dzieci czasami. Na pytanie dtyczące czasu spędzania dziecka przed telewizrem, rdzice dpwiedzieli: d 1 d 2 gdzin dziennie gląda telewizję - 6 dzieci, 1 gdzinę gląda - 10 dzieci, 3 gdziny gląda - 4 dzieci. Na pytanie Jakie Pana(i) zadaniem będą knsekwencje u drsłych nie lecznych wad pstawy rdzice wpisali, takie dpwiedzi: skrzywienia kręgsłupa, wypadanie dysku, bóle kńczyn, nieprawidłwa pstawa, krzyw ustawine łpatki, blesnść nóg, niszczenie buwia, zwyrdnienia kręgsłupa, garb, dysfunkcje wielu narządów wewnętrznych, mniejsza sprawnść ruchwa, a w jej wyniku chrby serca i tyłść, defrmacje ciała, chrby kręgsłupa, nieładna sylwetka: krzyw ustawine łpatki, garbienie się, skliza, płaskstpie, kślawe klana i stpy, bóle lędźwiw krzyżwe. 4

5 Wniski Na pdstawie przeprwadznej ankiety stwierdziłam, iż rdzice psiadają wiedzę na temat knsekwencji nie lecznych wad pstawy. Jednakże nie wszyscy rdzice zwracali uwagę swjemu dziecku na prawidłwą pstawę ciała 55% zwracał uwagę, 40% czasami, 5% nie zwracał uwagi. Nie wszystkie dzieci u których występwała wada pstawy uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki krekcyjnej raz nie wszystkie wyknywały zalecane ćwiczenia w dmu - 60% nie wyknywał, 35% czasami, tylk 5% wyknywał. Z wynikami ankiety zapznałam rdziców na zebraniu rganizacyjnym. Następnie przedstawiłam główne załżenia i cele wdrażanej w przedszklu innwacji. P wyrażeniu zgdy na jej realizację, rdzice zbwiązali się d wspierania mich działań w zakresie prfilaktyki wad pstawy. W ciągu całeg rku w pracy z dziećmi stswałam różnrdne ćwiczenia i zabawy ruchwe z elementami gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej. Były t ćwiczenia i zabawy mające na celu kształtwanie druchu prawidłwej pstawy ciała, wzmcnienie mięśni psturalnych (wytwrzenie silneg grsetu mięśniweg), ćwiczenia przeciw płaskstpiu raz dpwiednie ćwiczenia ddechwe. Prwadzne były zabawy ruchwe w terenie las, bisk, plac przedszklny, c wpływał na zwiększenie aktywnści ruchwej u dzieci. Wiele ćwiczeń zwłaszcza ze ślizgiem w leżeniu i w siadzie klęcznym raz na drabinkach zstał przeprwadznych na sali gimnastycznej Szkły Pdstawwej nr 202 w Łdzi. Na terenie przedszkla prwadziłam również ddatkwe zajęcia z gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej dla dzieci z wadami pstawy z grupy II. W zajęciach tych brał udział 10 dzieci. W ramach współpracy z dmem, rdzice trzymywali materiały zawierające ćwiczenia d wyknywania w dmu. Na łamach dwumiesięcznika przedszkla Orzechwych Wiadmści prwadziłam stały kącik Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy, gdzie zamieszczałam prpzycje ćwiczeń i zabaw ruchwych raz zdjęcia ćwiczeń wyknywanych przez dzieci w przedszklu. 5

6 Dla nauczycieli przedszkla zstały przeprwadzne zajęcia z elementami gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej, które mgą być wykrzystane w pracy z dziećmi w wieku przedszklnym: W lesie zabawy ruchwe kształtujące prawidłwą pstawę ciała. Wyspa skarbów wzmcnienie mięśni psturalnych ciała. Zabawy stpami zabawy i ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp. Ruch t zdrwie! zabawy ruchwe w lesie. Trzymaj się prst! zabawy kształtujące prawidłwą pstawę ciała dziecka. W zajęciu uczestniczyli również rdzice dzieci 40%. W ciągu całeg rku zwracałam uwagę na prawidłwą pstawę dzieci w czasie spżywania psiłków, pracy przy stliku (malwanie, układanie klcków, ryswanie). Stliki i krzesełka dstswane były d wzrstu dziecka. Systematycznie prwadziłam również bserwacje dzieci w zakresie aktywnści ruchwej. Analiza półrcznej i kńcwej bserwacji dziecka w zakresie aktywnści ruchwej z prfilaktyką wad pstawy pzwliła mi na dknanie ewaluacji. Ewaluacja wykazała: 100% dzieci przyjmuje prawidłwą pzycję w leżeniu tyłem, 100% dzieci przyjmuje prawidłwą pzycję w siadzie przy ścianie, 90% dzieci przyjmuje pzycję skrygwaną w staniu, 100% dzieci zachwuje równwagę ciała w utrudninych warunkach (chód p ławeczce i p linie z wyprstwaną pstawą), 95% dzieci wyknuje prawidłw ślizgi w siadzie klęcznym, 90% dzieci utrzymuje pzycje skrygwane pdczas ćwiczeń wzmacniających mięśnie psturalne, 100% dzieci prawidłw czwrakuje, 100% dzieci chwyta palcami stóp, wyrzuca w górę, przekłada stpą w inne miejsce przybry, 100% dzieci wyknuje ćwiczenia z nietypwym przybrem, 100% dzieci biega w różnych kierunkach z pknywaniem przeszkód, 95% dzieci przyjmuje prawidłwą pstawę pdczas siedzenia przy stliku, 6

7 100% dzieci wyknuje prawidłw ćwiczenia ddechwe, 100% dzieci współuczestniczy w rganizacji zajęć. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dla rdziców dzieci bjętych wdrażaniem innwacji zstała przedstawina na wykresach. Wyniki pracwane były w parciu dane z 18 wypełninych przez rdziców ankiet. Ankieta ewaluacyjna liczba sób pddanych ankiecie mały stpień w znacznym stpniu Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 nie wiem dpwiedź Pytanie 1 Czy zstał(a) Pan(i) zapznany(a) z załżeniami innwacji? Pytanie 2 Czy wspmaga Pan(i) działania nauczycielek w zakresie prfilaktyki wad pstawy? Pytanie3 Jak Pan(i) cenia przydatnść innwacji? 18 sób zstał zapznanych w znacznym stpniu z załżeniami innwacji, 16 sób wspmaga w znacznym stpniu działanie nauczycielek w zakresie prfilaktyki wad pstawy, 2 sób wspmaga w małym stpniu działania nauczycielek. 18 sób cenia w znacznym stpniu przydatnść innwacji. 7

8 liczba sób pddanych ankiecie Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 tak nie czas am i nie wiem dpwiedź Pytanie 1 Czy przedszkle stwarza warunki sprzyjające aktywnści ruchwej dziecka? Pytanie 2 Czy dzieck wyknuje ćwiczenia w dmu? Pytanie 3 Czy dzieck przyjmuje prawidłwą pstawę w czasie spżywania psiłków, glądania telewizji, pracy przy stliku (ryswanie, malwanie itp.) 17 sób zaznaczył, że przedszkle stwarza warunki sprzyjające aktywnści ruchwej dziecka; 1 sba stwierdziła, iż przedszkle nie stwarza takich warunków, 13 dzieci wyknuje ćwiczenia w dmu; 5 dzieci wyknuje ćwiczenia czasami, 17 dzieci przyjmuje prawidłwą pstawę w czasie spżywania psiłków, glądania telewizji, pracy przy stliku; 1 dzieck przyjmuje czasami prawidłwą pstawę. Jedna ankieta zawierała uwagę: przedszkle nie psiada pmieszczeń, które miałyby pmóc w rzwijaniu aktywnści ruchwej u naszych dzieci. Wniski Na pdstawie ankiet ewaluacyjnych mżna stwierdzić: 100% rdziców zstał zapznanych z załżeniami innwacji, 89% wspmaga w znacznym stpniu działanie nauczycielek w zakresie prfilaktyki wad pstawy, 11% wspmaga działanie nauczycielek w małym stpniu, 8

9 100% cenia w znacznym stpniu przydatnść innwacji, 95% uważa, że przedszkle stwarza warunki sprzyjające aktywnści ruchwej dziecka, 5% uważa, że takich warunków przedszkle nie stwarza, 72% wyknuje ćwiczenia w dmu, 28% wyknuje ćwiczenia czasami, 95% przyjmuje prawidłwą pstawę w czasie spżywania psiłków, glądania telewizji, pracy przy stliku, 5% przyjmuje czasami prawidłwą pstawę. Systematyczna praca pdjęta w ramach realizacji innwacji we współpracy z rdzicami i specjalistami przynisła czekiwane efekty. Dzieci pamiętały prawidłwej pstawie pdczas różnrdnych czynnści dnia cdzienneg raz dbały wyprstwaną sylwetkę. Pprzez liczne ćwiczenia i zabawy z elementami gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej wzmcnine zstały mięśnie dpwiedzialne za utrzymanie prawidłwej pstawy ciała. Pdniósł się również gólny pzim sprawnści ruchwej dzieci 4-5 letnich bjętych wdrażaną innwacją. Kntynuacją załżeń innwacji jest pracwany prgram własny z gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej Zabawa i ruch t dbry duch przeznaczny dla I etapu edukacyjneg dla dzieci klas I III. Pdejmując pracę w szkle na stanwisku nauczyciela kształcenia zintegrwaneg, dstswałam prgram d warunków i mżliwści szkły raz wieku dzieci. Prgram zstał dpuszczny d użytku przez dyrektra szkły raz włączny d szklneg zestawu prgramów nauczania pd numerem GKK/I III/08. Pwstał w parciu własne dświadczenia i zgrmadzne materiały pdczas realizacji innwacji w przedszklu. Prirytetem prgramu jest mtywwanie uczniów d udziału w zajęciach pprzez zabawwe frmy ruchu, gry ruchwe raz stswanie różnrdnych przybrów i przyrządów. Prpzycje zabaw kształtujących druch prawidłwej pstawy Zabawa Magik czaruje Przybry: instrument np. talerze, bębenek. Dzieci swbdnie pruszają się p sali bieg we wspięciu na palce. Na jedn uderzenie magika w talerze lub klaśnięcie w ręce raz zapwiedź Ściana dzieci przyjmują pstawę skrygwaną przy ścianie test ścienny. Prwadzący sprawdza pstawę dzieci prsta ściana. Swbdny bieg. Dwa uderzenia i zapwiedź Pdłga leżenie tyłem, ngi ugięte, stpy parte na pdłdze, brzuch wciągnięty, plecy przylegają d pdłgi, wzrk skierwany w górę. Pwtórzyć 3x. wyrbienie nawyku prawidłwej pstawy w leżeniu i w staniu. 9

10 Zabawa ze ślizgiem Klaun patrzy Przybry: duże kulary. Dzieci siadają klęcznie na kcyku w szeregu przed liną. W czasie krótkieg tekstu wypwiadaneg przez prwadzącą (dwrócną d ściany) raz, dwa, trzy klaun patrzy, uczestnicy zabawy pruszają się d przdu dpychając się raminami d pdłgi. Wyknują ślizgi na kcyku. Kiedy klaun się dwróci, dzieci przyjmują pstawę skrygwaną w siadzie i wytrzymują w bezruchu. Klaun sprawdza pstawę dzieci. W przypadku braku krekcji pstawy, dzieck wraca d pczątkweg ustawienia. wzmcnienie mięśni grzbietu, przyjmwanie pzycji skrygwanej w siadzie. zdjęcie 1 Zabawa z elementem czwrakwania Pszukaj kści Przybry: wreczki. Dzieci siedzą tyłem d prwadząceg (przdem d jednej ze ścian) w siadzie skrzyżnym ze skrzydełkami. Prwadzący chwa na sali wreczki - kści. Na sygnał prwadząceg dzieci dwracają się i udając pieski na czwrakach pruszają się p sali szukając schwanych kści. P znalezieniu wreczka pieski siadają przy ścianie w pzycji skrygwanej. Nauczyciel wyróżnia dzieci, które prawidłw czwrakwały i przyjęły prawidłwą pzycję przy ścianie. - dciążenie kręgsłupa d ucisku siweg, - kształtwanie pzycji skrygwanej w siadzie przy ścianie. Zabawa Ogień, wda, ziemia Przybry i przyrządy: drabinki, instrument. Swbdny bieg we wspięciu na palcach stóp. Na sygnał dźwiękwy i zapwiedź Ogień siad ugięty, tyłem d ściany, plecy i barki przylegają d ściany. Prwadzący sprawdza pstawę dzieci. Swbdny bieg. Na zapwiedź Wda wejście na drabinki, Ziemia leżenie tyłem, przyjmwanie pstawy skrygwanej w leżeniu. Pwtórzyć 2x. 10

11 - wyrbienie nawyku prawidłwej pstawy w siadzie i w leżeniu. Ćwiczenie ddechwe Pzycja wyjściwa: Stanie przy ścianie. Ruch: Wdech nsem, ręce w górę, wydech ustami z wymawianiem ssss..., ręce wzdłuż tułwia. Zabawa Kt utrzyma wreczek na głwie Przybry: wreczek dla każdeg dziecka, instrument. Stanie w pstawie skrygwanej. Na głwę dzieci kładą wreczek. Chód p sali, na sygnał dźwiękwy przejście d przysiadu z dtknięciem dłńmi pdłgi zrywanie kwiatów i pwrót d stania z utrzymaniem pstawy skrygwanej. Pwtórzyć 5x. - kształtwanie nawyku pstawy skrygwanej. zdjęcie 2 Zabawa Akrbata na linie Przybry: gruba lina. Uczestnicy zabawy siedzą skrzyżnie w szeregu przy ścianie (wyprstwane plecy parte ścianę). Na sygnał prwadząceg dzieck pdchdzi klejn d liny i przechdzi z rękma wyprstwanymi w bk na jej drugi kniec, wzrk skierwany przed siebie. Przejście plega na dtykaniu liny całą pwierzchnią stpy. Pzstałe dzieci widwnia nagradzają brawami (bicie braw stpami) występ akrbaty. Inna dmiana zabawy przejście p ławeczce z wreczkiem na głwie. - wzmcnienie mięśni wysklepiających stpy, - przyjmwanie prawidłwej pstawy w chdzie. Zabawa Start rakiety Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając ręce w pzycji skrzydełek. Ich ręce są rakietami na wyrzutni. Wspólnie dliczają: 3, 2, 1 start. Na słw start wyknują energiczny wyprst rąk w górę. Następnie uginają ręce, przensząc je d pzycji skrzydełek druga rakieta szykuje się d startu. 11

12 - elngacja kręgsłupa (wydłużenie). Stsujące elngację, uzyskuje się skrygwanie kręgsłupa niezależnie d jeg lkalizacji i kierunku. zdjęcie 3 zdjęcie 4 Zabawa Ptaki w karmniku Przybry: kółk lub bręcz dla każdeg dziecka. Swbdny bieg między kółkami we wspięciu na palcach stóp ptaki latają. Na sygnał prwadząceg dzieci siadają skrzyżnie w kółkach plecy wyprstwane, ręce w pzycji skrzydełek. wyrbienie nawyku prawidłwej pstawy w siadzie. Ćwiczenie ddechwe Pzycja wyjściwa: siad skrzyżny. Ręce w pzycji skrzydełek, dłnie zaciśnięte w pięść. Palce wskazujące ustawine pinw. Ruch: Wdech nsem, ze skrętem głwy w bk, a następnie dmuchnięcie na palec, jakby się gasił świeczkę długi wydech. - wzmacnianie mięśni ddechwych, - nauka wydłużneg ddechu. Zabawa Pająk Przybry: lina d znaczenia sieci, bębenek. Wybieramy spśród dzieci pająka. Muchy pruszają się p sali przy dźwiękach bębenka, na przerwę w grze na instrumencie i zapwiedź słwną pająk idzie dzieci przyjmują kreślną prawidłwą pstawę np. stanie w pzycji wyprstwanej. Pająk wyszukuje dzieci, które przybrały wadliwą pstawę i zabiera je d swjej sieci, gdzie prwadzący kryguje pstawę. - przyjmwanie prawidłwej pzycji w staniu i w siadzie skrzyżnym. 12

13 zdjęcie 5 Zabawa z elementem czwrakwania Znajdź swój klr Przybry: szarfy w dwóch klrach, dwie chrągiewki na pdstawkach w klrach szarf. Dzieci znaczne szarfami w dwóch klrach (szarfa załżna jak trnister) pruszają się p sali na czwrakach. Na hasł prwadząceg Znajdź swój klr dzieci szukają chrągiewki zgdnej z klrem szarfy i siadają skrzyżnie w raminami w pzycji skrzydełek. Zabawę pwtarzamy 3 4 razy każdrazw zmieniając ustawienie chrągiewek. Prwadzący sprawdza pstawę w siadzie skrzyżnym raz zwraca uwagę na prawidłwe czwrakwanie. - dciążenie kręgsłupa d ucisku siweg, - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki, - utrwalenie nawyku prawidłwej pzycji w siadzie. Ćwiczenie ddechwe Piłeczka w bręczy Pzycja wyjściwa: w parach dzieci siadają w klęku pdpartym naprzeciwk siebie. Między nimi na pdłdze leży bręcz, a w niej piłeczka d tenisa stłweg. Ruch: dzieci wyknują silne dmuchnięcia, tak aby piłeczka zataczała kła wewnątrz bręczy. - wzmcnienie mięśni ddechwych. Zabawa ze ślizgiem Wartwnik Przybry: paska d zawiązania czu wartwnikwi, kcyk dla każdeg dziecka. Uczestnicy zabawy siadają na kcykach na bwdzie wyznaczneg dużeg kła. Wyznaczne dzieck z zasłniętymi czyma siada w kle w siadzie skrzyżnym w pzycji skrygwanej. Na sygnał prwadząceg dzieci na bwdzie kła wyknują ślizgi na kcykach, starają się bezszelestnie dtrzeć d wartwnika i dtknąć g. Gdy wartwnik usłyszy szmer, mówi STÓJ! i wskazuje kierunek skąd, jeg zdaniem, zbliża się skradający. Wskazane dzieck wycfuje się d tyłu. Dzieck, które pierwsze w spsób prawidłwy dtknie wartwnika zajmuje jeg miejsce, a zabawa rzpczyna się d pczątku. - wzmcnienie mięśni prstwnika grzbietu dcinka piersiweg, - wzmcnienie mięśni karku, - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki. Zabawa Klry 13

14 Siad skrzyżny w kle, dłnie na klanach. Prwadzący wymienia nazwy różnych klrów, na klr CZARNY i BIAŁY dzieck przyjmuje pstawę skrygwaną w siadzie ręce w skrzydełka. - utrwalenie prawidłwej pstawy. Samlt rakieta drzutwiec Leżenie przdem z ngami wyprstwanymi i złącznymi, z rękma ułżnymi w bk raz uniesiną głwą. Pd brzuchem w klicach pępka zrlwany kcyk lub ręcznik (zabezpiecza lrdzę lędźwiwą kręgsłupa przed pwiększaniem w trakcie ćwiczeń). Zadaniem dziecka jest przyjmwanie pzycji dpwiadających pdawanym hasłm: samlt (zdjęcie nr 6) ręce uniesine, wyciągnięte w bk, rakieta (zdjęcie nr 7) ręce uniesine, wyciągnięte w przód, drzutwiec (zdjęcie nr 8) ręce uniesine, wyciągnięte skśnie w tył. W takcie ćwiczenia należy pamiętać, żeby wzrk dziecka był skierwany w pdłgę. Pwtarzamy p 6 haseł. zdj ę- cie nr 6 zdjęcie nr 7 zdjęcie nr 8 Ćwiczenie Ślizg między ławeczkami Pzycja wyjściwa: leżenie przdem na kcyku między dwiema ustawinymi równlegle (w dległści k cm d siebie ławeczkami). Głwa uniesina, wyciągnięta w przód, wzrk skierwany w pdłgę. Dłnie trzymają brzegi ławeczek. Ruch: ślizg na kcyku w przód między ławeczkami. W czasie ćwiczenia klatka piersiwa pwinna przylegać d kcyka. - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki, - wzmcnienie mięśni prstwnika grzbietu dcinka piersiweg i mięśni karku. Zabawa Szczur w siadzie Pmce: szczur - lina lub skakanka. Dzieci siedzą na bwdzie kła i wyknują siad prsty z rękma partymi za sbą pdłgę. W śrdku sti prwadzący lub wyznaczne przez nieg dzieck i kręci szczurem tak, aby wirwał n na pdłdze, pd ngami siedzących zawdników. Dzieci brnią się przed trafieniem szczura unsząc d góry wyprstwane ngi i przechdząc d siadu równważneg. Wygrywają te dzieci, które nie dadzą się trafić szczurwi, unszą wyprstwane ngi i trzymają prst plecy. - wzmcnienie mięśni brzucha. Zabawa Piłka w kle Pmce: piłka. 14

15 Leżenie przdem na bwdzie kła, twarzą d śrdka. Ngi wyprstwane i złączne, głwa uniesina nad pdłgą, ręce w pzycji skrzydełek. Pdawanie d siebie piłki tak, aby łkcie rąk nie dtykały pdłgi. - dciążenie kręgsłupa d ucisku siweg, - wzmcnienie mięśni karku, - wzmcnienie mięśni prstwnika grzbietu dcinka piersiweg, - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki. Izabela Jagdzińska nauczyciel Szkły Pdstawwej nr 202 w Łdzi 15

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo