Efekty działalności innowacyjnej wdrażanej w roku szkolnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty działalności innowacyjnej wdrażanej w roku szkolnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI"

Transkrypt

1 Efekty działalnści innwacyjnej wdrażanej w rku szklnym 2007/2008 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 W ŁODZI Opracwała: mgr Izabela Jagdzińska Łódź 2008

2 Wstęp Dbra, pprawna pstawa ciała ma grmne znaczenie dla rzwijająceg się rganizmu i zdrwia dziecka. Prawidłwe warunki życia, dpwiednie dżywianie i wystarczająca ilść wszechstrnneg ruchu pwinny ukształtwać zdrwe dzieck z pprawną pstawą ciała. Nie zawsze jednak tak jest. Niejednkrtnie pstawa ciała dziecka wykazuje cechy pstawy wadliwej. Niedbór ruchu, siedzący tryb życia, dprwadzają d słabienia układu mięśniweg, niezbędneg d utrzymania sprawnści kręgsłupa i prawidłwej pstawy. Przyjmwanie na c dzień nieprawidłwych pzycji: garbienie się, siedzenie na pdwiniętej jednej ndze, t pwszechne złe nawyki, które mgą przyczynić się d pwstania wady pstawy. Występujące u dzieci wady pstawy bniżają ich gólną sprawnść fizyczną, hamują rzwój naturalnych czynnści ruchwych, pwdują bóle kręgsłupa i dprwadzają d zaburzeń w sylwetce dziecka. Dlateg też tak ważne jest, aby d najmłdszych lat przeciwdziałać ich pwstawaniu. Jestem nauczycielem dla któreg szczególnie ważna jest dbałść prawidłwą pstawę ciała u dzieci. Ukńczne studia pdyplmwe w zakresie Terapia ruchwa z gimnastyką kmpensacyjn krekcyjną umżliwiają mi prwadzenie ddatkwych zajęć z gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej z dziećmi z wadami pstawy. Przeprwadzne we wrześniu 2005 r. i 2006 r. na terenie przedszkla badania rtpedyczne i badania kmputerwe kręgsłupa, wykazały występwanie u większści przedszklaków licznych wad pstawy. W trsce prawidłwą pstawę ciała u dzieci zrdził się pmysł wdrżenia w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 innwacji charakterze prgramwym Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy skierwanej d grupy dzieci 4 5 letnich. Innwacja parta jest ABC Prgram wychwania przedszklneg XXI wieku pracwany przez Ładę Grdzicką A., Bełczewską E., Kwiatkwską M, Wasilewską J. Wzbgaca prgram elementy gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej, które mgą być wykrzystane w pracy z dziećmi w wieku przedszklnym. Załżeniem innwacji Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy jest zapewnienie dziecim w wieku przedszklnym wszechstrnnej, zgdnej z ptrzebami rzwjwymi aktywnści ruchwej. Pdstawwym celem prpnwanych zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie pwstawaniu raz pgłębianiu się wad pstawy ciała. 2

3 Sprawzdanie z realizacji innwacji Innwacja Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy realizwana była w rku szklnym 2007/2008 w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 228 w czasie gdzin dydaktycznych pracy nauczyciela. Przystępując d jej realizacji, nawiązałam współpracę ze specjalistą w celu przebadania pstawy ciała przedszklaków. We wrześniu przeprwadzne zstały badania rtpedyczne i badania kmputerwe kręgsłupa. Wykazały ne występwanie u 50% dzieci wad pstawy, takich jak: skliza, stpa płask kślawa, klana kślawe, asymetria łpatek, ustawienie barków d przdu, plecy krągłe. Wyniki badań ptwierdziły kniecznść pdejmwania d najmłdszych lat działań prfilaktycznych. Pstanwiłam również zebrać infrmacje d rdziców na temat prfilaktyki i krekcji wad pstawy. Na pczątku rku skierwałam d rdziców annimwą ankietę, której wyniki zstały przedstawine na wykresie. liczba sób pddanych ankiecie Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 tak nie czasami dpwiedź Pytanie 1 Czy zwraca Pan(i) na c dzień uwagę na prawidłwą pstawę u swjeg dziecka? Pytanie 2 Czy Pana(i) dzieck był badane przez lekarza rtpedę w celu rzpznania lub wykluczenia wady pstawy? Pytanie 3 Czy u dziecka zstała stwierdzna wada pstawy? Pytanie 4 Czy dzieck uczęszcza na gimnastykę krekcyjną? Pytanie 5 - Czy dzieck wyknuje ćwiczenia kmpensacyjn krekcyjne w dmu? Pytanie 6 - Czy dzieck chętnie wychdzi na pdwórk? 3

4 Analiza przeprwadznej ankiety (20 ankiet): 11 sób zwraca na uwagę na prawidłwą pstawę u swjeg dziecka, 8 sób czasami, 1 sba nie zwraca uwagi, 19 dzieci zstał przebadanych przez lekarza specjalistę, 1 dzieck nie przebadane, 10 dzieci ma stwierdzne wady pstawy, 10 dzieci ma prawidłwą pstawę, 10 dzieci uczęszcza na gimnastykę krekcyjną, 10 dzieci nie uczęszcza, 12 dzieci nie wyknuje ćwiczeń w dmu, 7 dzieci czasami, 1 wyknuje ćwiczenia, 17 dzieci chętnie wychdzi na pdwórk, zwłaszcza w kresie letnim i wisennym, 3 dzieci czasami. Na pytanie dtyczące czasu spędzania dziecka przed telewizrem, rdzice dpwiedzieli: d 1 d 2 gdzin dziennie gląda telewizję - 6 dzieci, 1 gdzinę gląda - 10 dzieci, 3 gdziny gląda - 4 dzieci. Na pytanie Jakie Pana(i) zadaniem będą knsekwencje u drsłych nie lecznych wad pstawy rdzice wpisali, takie dpwiedzi: skrzywienia kręgsłupa, wypadanie dysku, bóle kńczyn, nieprawidłwa pstawa, krzyw ustawine łpatki, blesnść nóg, niszczenie buwia, zwyrdnienia kręgsłupa, garb, dysfunkcje wielu narządów wewnętrznych, mniejsza sprawnść ruchwa, a w jej wyniku chrby serca i tyłść, defrmacje ciała, chrby kręgsłupa, nieładna sylwetka: krzyw ustawine łpatki, garbienie się, skliza, płaskstpie, kślawe klana i stpy, bóle lędźwiw krzyżwe. 4

5 Wniski Na pdstawie przeprwadznej ankiety stwierdziłam, iż rdzice psiadają wiedzę na temat knsekwencji nie lecznych wad pstawy. Jednakże nie wszyscy rdzice zwracali uwagę swjemu dziecku na prawidłwą pstawę ciała 55% zwracał uwagę, 40% czasami, 5% nie zwracał uwagi. Nie wszystkie dzieci u których występwała wada pstawy uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki krekcyjnej raz nie wszystkie wyknywały zalecane ćwiczenia w dmu - 60% nie wyknywał, 35% czasami, tylk 5% wyknywał. Z wynikami ankiety zapznałam rdziców na zebraniu rganizacyjnym. Następnie przedstawiłam główne załżenia i cele wdrażanej w przedszklu innwacji. P wyrażeniu zgdy na jej realizację, rdzice zbwiązali się d wspierania mich działań w zakresie prfilaktyki wad pstawy. W ciągu całeg rku w pracy z dziećmi stswałam różnrdne ćwiczenia i zabawy ruchwe z elementami gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej. Były t ćwiczenia i zabawy mające na celu kształtwanie druchu prawidłwej pstawy ciała, wzmcnienie mięśni psturalnych (wytwrzenie silneg grsetu mięśniweg), ćwiczenia przeciw płaskstpiu raz dpwiednie ćwiczenia ddechwe. Prwadzne były zabawy ruchwe w terenie las, bisk, plac przedszklny, c wpływał na zwiększenie aktywnści ruchwej u dzieci. Wiele ćwiczeń zwłaszcza ze ślizgiem w leżeniu i w siadzie klęcznym raz na drabinkach zstał przeprwadznych na sali gimnastycznej Szkły Pdstawwej nr 202 w Łdzi. Na terenie przedszkla prwadziłam również ddatkwe zajęcia z gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej dla dzieci z wadami pstawy z grupy II. W zajęciach tych brał udział 10 dzieci. W ramach współpracy z dmem, rdzice trzymywali materiały zawierające ćwiczenia d wyknywania w dmu. Na łamach dwumiesięcznika przedszkla Orzechwych Wiadmści prwadziłam stały kącik Aktywnść ruchwa z prfilaktyką wad pstawy, gdzie zamieszczałam prpzycje ćwiczeń i zabaw ruchwych raz zdjęcia ćwiczeń wyknywanych przez dzieci w przedszklu. 5

6 Dla nauczycieli przedszkla zstały przeprwadzne zajęcia z elementami gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej, które mgą być wykrzystane w pracy z dziećmi w wieku przedszklnym: W lesie zabawy ruchwe kształtujące prawidłwą pstawę ciała. Wyspa skarbów wzmcnienie mięśni psturalnych ciała. Zabawy stpami zabawy i ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp. Ruch t zdrwie! zabawy ruchwe w lesie. Trzymaj się prst! zabawy kształtujące prawidłwą pstawę ciała dziecka. W zajęciu uczestniczyli również rdzice dzieci 40%. W ciągu całeg rku zwracałam uwagę na prawidłwą pstawę dzieci w czasie spżywania psiłków, pracy przy stliku (malwanie, układanie klcków, ryswanie). Stliki i krzesełka dstswane były d wzrstu dziecka. Systematycznie prwadziłam również bserwacje dzieci w zakresie aktywnści ruchwej. Analiza półrcznej i kńcwej bserwacji dziecka w zakresie aktywnści ruchwej z prfilaktyką wad pstawy pzwliła mi na dknanie ewaluacji. Ewaluacja wykazała: 100% dzieci przyjmuje prawidłwą pzycję w leżeniu tyłem, 100% dzieci przyjmuje prawidłwą pzycję w siadzie przy ścianie, 90% dzieci przyjmuje pzycję skrygwaną w staniu, 100% dzieci zachwuje równwagę ciała w utrudninych warunkach (chód p ławeczce i p linie z wyprstwaną pstawą), 95% dzieci wyknuje prawidłw ślizgi w siadzie klęcznym, 90% dzieci utrzymuje pzycje skrygwane pdczas ćwiczeń wzmacniających mięśnie psturalne, 100% dzieci prawidłw czwrakuje, 100% dzieci chwyta palcami stóp, wyrzuca w górę, przekłada stpą w inne miejsce przybry, 100% dzieci wyknuje ćwiczenia z nietypwym przybrem, 100% dzieci biega w różnych kierunkach z pknywaniem przeszkód, 95% dzieci przyjmuje prawidłwą pstawę pdczas siedzenia przy stliku, 6

7 100% dzieci wyknuje prawidłw ćwiczenia ddechwe, 100% dzieci współuczestniczy w rganizacji zajęć. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych dla rdziców dzieci bjętych wdrażaniem innwacji zstała przedstawina na wykresach. Wyniki pracwane były w parciu dane z 18 wypełninych przez rdziców ankiet. Ankieta ewaluacyjna liczba sób pddanych ankiecie mały stpień w znacznym stpniu Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 nie wiem dpwiedź Pytanie 1 Czy zstał(a) Pan(i) zapznany(a) z załżeniami innwacji? Pytanie 2 Czy wspmaga Pan(i) działania nauczycielek w zakresie prfilaktyki wad pstawy? Pytanie3 Jak Pan(i) cenia przydatnść innwacji? 18 sób zstał zapznanych w znacznym stpniu z załżeniami innwacji, 16 sób wspmaga w znacznym stpniu działanie nauczycielek w zakresie prfilaktyki wad pstawy, 2 sób wspmaga w małym stpniu działania nauczycielek. 18 sób cenia w znacznym stpniu przydatnść innwacji. 7

8 liczba sób pddanych ankiecie Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 tak nie czas am i nie wiem dpwiedź Pytanie 1 Czy przedszkle stwarza warunki sprzyjające aktywnści ruchwej dziecka? Pytanie 2 Czy dzieck wyknuje ćwiczenia w dmu? Pytanie 3 Czy dzieck przyjmuje prawidłwą pstawę w czasie spżywania psiłków, glądania telewizji, pracy przy stliku (ryswanie, malwanie itp.) 17 sób zaznaczył, że przedszkle stwarza warunki sprzyjające aktywnści ruchwej dziecka; 1 sba stwierdziła, iż przedszkle nie stwarza takich warunków, 13 dzieci wyknuje ćwiczenia w dmu; 5 dzieci wyknuje ćwiczenia czasami, 17 dzieci przyjmuje prawidłwą pstawę w czasie spżywania psiłków, glądania telewizji, pracy przy stliku; 1 dzieck przyjmuje czasami prawidłwą pstawę. Jedna ankieta zawierała uwagę: przedszkle nie psiada pmieszczeń, które miałyby pmóc w rzwijaniu aktywnści ruchwej u naszych dzieci. Wniski Na pdstawie ankiet ewaluacyjnych mżna stwierdzić: 100% rdziców zstał zapznanych z załżeniami innwacji, 89% wspmaga w znacznym stpniu działanie nauczycielek w zakresie prfilaktyki wad pstawy, 11% wspmaga działanie nauczycielek w małym stpniu, 8

9 100% cenia w znacznym stpniu przydatnść innwacji, 95% uważa, że przedszkle stwarza warunki sprzyjające aktywnści ruchwej dziecka, 5% uważa, że takich warunków przedszkle nie stwarza, 72% wyknuje ćwiczenia w dmu, 28% wyknuje ćwiczenia czasami, 95% przyjmuje prawidłwą pstawę w czasie spżywania psiłków, glądania telewizji, pracy przy stliku, 5% przyjmuje czasami prawidłwą pstawę. Systematyczna praca pdjęta w ramach realizacji innwacji we współpracy z rdzicami i specjalistami przynisła czekiwane efekty. Dzieci pamiętały prawidłwej pstawie pdczas różnrdnych czynnści dnia cdzienneg raz dbały wyprstwaną sylwetkę. Pprzez liczne ćwiczenia i zabawy z elementami gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej wzmcnine zstały mięśnie dpwiedzialne za utrzymanie prawidłwej pstawy ciała. Pdniósł się również gólny pzim sprawnści ruchwej dzieci 4-5 letnich bjętych wdrażaną innwacją. Kntynuacją załżeń innwacji jest pracwany prgram własny z gimnastyki kmpensacyjn krekcyjnej Zabawa i ruch t dbry duch przeznaczny dla I etapu edukacyjneg dla dzieci klas I III. Pdejmując pracę w szkle na stanwisku nauczyciela kształcenia zintegrwaneg, dstswałam prgram d warunków i mżliwści szkły raz wieku dzieci. Prgram zstał dpuszczny d użytku przez dyrektra szkły raz włączny d szklneg zestawu prgramów nauczania pd numerem GKK/I III/08. Pwstał w parciu własne dświadczenia i zgrmadzne materiały pdczas realizacji innwacji w przedszklu. Prirytetem prgramu jest mtywwanie uczniów d udziału w zajęciach pprzez zabawwe frmy ruchu, gry ruchwe raz stswanie różnrdnych przybrów i przyrządów. Prpzycje zabaw kształtujących druch prawidłwej pstawy Zabawa Magik czaruje Przybry: instrument np. talerze, bębenek. Dzieci swbdnie pruszają się p sali bieg we wspięciu na palce. Na jedn uderzenie magika w talerze lub klaśnięcie w ręce raz zapwiedź Ściana dzieci przyjmują pstawę skrygwaną przy ścianie test ścienny. Prwadzący sprawdza pstawę dzieci prsta ściana. Swbdny bieg. Dwa uderzenia i zapwiedź Pdłga leżenie tyłem, ngi ugięte, stpy parte na pdłdze, brzuch wciągnięty, plecy przylegają d pdłgi, wzrk skierwany w górę. Pwtórzyć 3x. wyrbienie nawyku prawidłwej pstawy w leżeniu i w staniu. 9

10 Zabawa ze ślizgiem Klaun patrzy Przybry: duże kulary. Dzieci siadają klęcznie na kcyku w szeregu przed liną. W czasie krótkieg tekstu wypwiadaneg przez prwadzącą (dwrócną d ściany) raz, dwa, trzy klaun patrzy, uczestnicy zabawy pruszają się d przdu dpychając się raminami d pdłgi. Wyknują ślizgi na kcyku. Kiedy klaun się dwróci, dzieci przyjmują pstawę skrygwaną w siadzie i wytrzymują w bezruchu. Klaun sprawdza pstawę dzieci. W przypadku braku krekcji pstawy, dzieck wraca d pczątkweg ustawienia. wzmcnienie mięśni grzbietu, przyjmwanie pzycji skrygwanej w siadzie. zdjęcie 1 Zabawa z elementem czwrakwania Pszukaj kści Przybry: wreczki. Dzieci siedzą tyłem d prwadząceg (przdem d jednej ze ścian) w siadzie skrzyżnym ze skrzydełkami. Prwadzący chwa na sali wreczki - kści. Na sygnał prwadząceg dzieci dwracają się i udając pieski na czwrakach pruszają się p sali szukając schwanych kści. P znalezieniu wreczka pieski siadają przy ścianie w pzycji skrygwanej. Nauczyciel wyróżnia dzieci, które prawidłw czwrakwały i przyjęły prawidłwą pzycję przy ścianie. - dciążenie kręgsłupa d ucisku siweg, - kształtwanie pzycji skrygwanej w siadzie przy ścianie. Zabawa Ogień, wda, ziemia Przybry i przyrządy: drabinki, instrument. Swbdny bieg we wspięciu na palcach stóp. Na sygnał dźwiękwy i zapwiedź Ogień siad ugięty, tyłem d ściany, plecy i barki przylegają d ściany. Prwadzący sprawdza pstawę dzieci. Swbdny bieg. Na zapwiedź Wda wejście na drabinki, Ziemia leżenie tyłem, przyjmwanie pstawy skrygwanej w leżeniu. Pwtórzyć 2x. 10

11 - wyrbienie nawyku prawidłwej pstawy w siadzie i w leżeniu. Ćwiczenie ddechwe Pzycja wyjściwa: Stanie przy ścianie. Ruch: Wdech nsem, ręce w górę, wydech ustami z wymawianiem ssss..., ręce wzdłuż tułwia. Zabawa Kt utrzyma wreczek na głwie Przybry: wreczek dla każdeg dziecka, instrument. Stanie w pstawie skrygwanej. Na głwę dzieci kładą wreczek. Chód p sali, na sygnał dźwiękwy przejście d przysiadu z dtknięciem dłńmi pdłgi zrywanie kwiatów i pwrót d stania z utrzymaniem pstawy skrygwanej. Pwtórzyć 5x. - kształtwanie nawyku pstawy skrygwanej. zdjęcie 2 Zabawa Akrbata na linie Przybry: gruba lina. Uczestnicy zabawy siedzą skrzyżnie w szeregu przy ścianie (wyprstwane plecy parte ścianę). Na sygnał prwadząceg dzieck pdchdzi klejn d liny i przechdzi z rękma wyprstwanymi w bk na jej drugi kniec, wzrk skierwany przed siebie. Przejście plega na dtykaniu liny całą pwierzchnią stpy. Pzstałe dzieci widwnia nagradzają brawami (bicie braw stpami) występ akrbaty. Inna dmiana zabawy przejście p ławeczce z wreczkiem na głwie. - wzmcnienie mięśni wysklepiających stpy, - przyjmwanie prawidłwej pstawy w chdzie. Zabawa Start rakiety Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając ręce w pzycji skrzydełek. Ich ręce są rakietami na wyrzutni. Wspólnie dliczają: 3, 2, 1 start. Na słw start wyknują energiczny wyprst rąk w górę. Następnie uginają ręce, przensząc je d pzycji skrzydełek druga rakieta szykuje się d startu. 11

12 - elngacja kręgsłupa (wydłużenie). Stsujące elngację, uzyskuje się skrygwanie kręgsłupa niezależnie d jeg lkalizacji i kierunku. zdjęcie 3 zdjęcie 4 Zabawa Ptaki w karmniku Przybry: kółk lub bręcz dla każdeg dziecka. Swbdny bieg między kółkami we wspięciu na palcach stóp ptaki latają. Na sygnał prwadząceg dzieci siadają skrzyżnie w kółkach plecy wyprstwane, ręce w pzycji skrzydełek. wyrbienie nawyku prawidłwej pstawy w siadzie. Ćwiczenie ddechwe Pzycja wyjściwa: siad skrzyżny. Ręce w pzycji skrzydełek, dłnie zaciśnięte w pięść. Palce wskazujące ustawine pinw. Ruch: Wdech nsem, ze skrętem głwy w bk, a następnie dmuchnięcie na palec, jakby się gasił świeczkę długi wydech. - wzmacnianie mięśni ddechwych, - nauka wydłużneg ddechu. Zabawa Pająk Przybry: lina d znaczenia sieci, bębenek. Wybieramy spśród dzieci pająka. Muchy pruszają się p sali przy dźwiękach bębenka, na przerwę w grze na instrumencie i zapwiedź słwną pająk idzie dzieci przyjmują kreślną prawidłwą pstawę np. stanie w pzycji wyprstwanej. Pająk wyszukuje dzieci, które przybrały wadliwą pstawę i zabiera je d swjej sieci, gdzie prwadzący kryguje pstawę. - przyjmwanie prawidłwej pzycji w staniu i w siadzie skrzyżnym. 12

13 zdjęcie 5 Zabawa z elementem czwrakwania Znajdź swój klr Przybry: szarfy w dwóch klrach, dwie chrągiewki na pdstawkach w klrach szarf. Dzieci znaczne szarfami w dwóch klrach (szarfa załżna jak trnister) pruszają się p sali na czwrakach. Na hasł prwadząceg Znajdź swój klr dzieci szukają chrągiewki zgdnej z klrem szarfy i siadają skrzyżnie w raminami w pzycji skrzydełek. Zabawę pwtarzamy 3 4 razy każdrazw zmieniając ustawienie chrągiewek. Prwadzący sprawdza pstawę w siadzie skrzyżnym raz zwraca uwagę na prawidłwe czwrakwanie. - dciążenie kręgsłupa d ucisku siweg, - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki, - utrwalenie nawyku prawidłwej pzycji w siadzie. Ćwiczenie ddechwe Piłeczka w bręczy Pzycja wyjściwa: w parach dzieci siadają w klęku pdpartym naprzeciwk siebie. Między nimi na pdłdze leży bręcz, a w niej piłeczka d tenisa stłweg. Ruch: dzieci wyknują silne dmuchnięcia, tak aby piłeczka zataczała kła wewnątrz bręczy. - wzmcnienie mięśni ddechwych. Zabawa ze ślizgiem Wartwnik Przybry: paska d zawiązania czu wartwnikwi, kcyk dla każdeg dziecka. Uczestnicy zabawy siadają na kcykach na bwdzie wyznaczneg dużeg kła. Wyznaczne dzieck z zasłniętymi czyma siada w kle w siadzie skrzyżnym w pzycji skrygwanej. Na sygnał prwadząceg dzieci na bwdzie kła wyknują ślizgi na kcykach, starają się bezszelestnie dtrzeć d wartwnika i dtknąć g. Gdy wartwnik usłyszy szmer, mówi STÓJ! i wskazuje kierunek skąd, jeg zdaniem, zbliża się skradający. Wskazane dzieck wycfuje się d tyłu. Dzieck, które pierwsze w spsób prawidłwy dtknie wartwnika zajmuje jeg miejsce, a zabawa rzpczyna się d pczątku. - wzmcnienie mięśni prstwnika grzbietu dcinka piersiweg, - wzmcnienie mięśni karku, - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki. Zabawa Klry 13

14 Siad skrzyżny w kle, dłnie na klanach. Prwadzący wymienia nazwy różnych klrów, na klr CZARNY i BIAŁY dzieck przyjmuje pstawę skrygwaną w siadzie ręce w skrzydełka. - utrwalenie prawidłwej pstawy. Samlt rakieta drzutwiec Leżenie przdem z ngami wyprstwanymi i złącznymi, z rękma ułżnymi w bk raz uniesiną głwą. Pd brzuchem w klicach pępka zrlwany kcyk lub ręcznik (zabezpiecza lrdzę lędźwiwą kręgsłupa przed pwiększaniem w trakcie ćwiczeń). Zadaniem dziecka jest przyjmwanie pzycji dpwiadających pdawanym hasłm: samlt (zdjęcie nr 6) ręce uniesine, wyciągnięte w bk, rakieta (zdjęcie nr 7) ręce uniesine, wyciągnięte w przód, drzutwiec (zdjęcie nr 8) ręce uniesine, wyciągnięte skśnie w tył. W takcie ćwiczenia należy pamiętać, żeby wzrk dziecka był skierwany w pdłgę. Pwtarzamy p 6 haseł. zdj ę- cie nr 6 zdjęcie nr 7 zdjęcie nr 8 Ćwiczenie Ślizg między ławeczkami Pzycja wyjściwa: leżenie przdem na kcyku między dwiema ustawinymi równlegle (w dległści k cm d siebie ławeczkami). Głwa uniesina, wyciągnięta w przód, wzrk skierwany w pdłgę. Dłnie trzymają brzegi ławeczek. Ruch: ślizg na kcyku w przód między ławeczkami. W czasie ćwiczenia klatka piersiwa pwinna przylegać d kcyka. - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki, - wzmcnienie mięśni prstwnika grzbietu dcinka piersiweg i mięśni karku. Zabawa Szczur w siadzie Pmce: szczur - lina lub skakanka. Dzieci siedzą na bwdzie kła i wyknują siad prsty z rękma partymi za sbą pdłgę. W śrdku sti prwadzący lub wyznaczne przez nieg dzieck i kręci szczurem tak, aby wirwał n na pdłdze, pd ngami siedzących zawdników. Dzieci brnią się przed trafieniem szczura unsząc d góry wyprstwane ngi i przechdząc d siadu równważneg. Wygrywają te dzieci, które nie dadzą się trafić szczurwi, unszą wyprstwane ngi i trzymają prst plecy. - wzmcnienie mięśni brzucha. Zabawa Piłka w kle Pmce: piłka. 14

15 Leżenie przdem na bwdzie kła, twarzą d śrdka. Ngi wyprstwane i złączne, głwa uniesina nad pdłgą, ręce w pzycji skrzydełek. Pdawanie d siebie piłki tak, aby łkcie rąk nie dtykały pdłgi. - dciążenie kręgsłupa d ucisku siweg, - wzmcnienie mięśni karku, - wzmcnienie mięśni prstwnika grzbietu dcinka piersiweg, - wzmcnienie mięśni ściągających łpatki. Izabela Jagdzińska nauczyciel Szkły Pdstawwej nr 202 w Łdzi 15

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez A. Gierczuk poniedziałek, 24 marca :32 - Poprawiony poniedziałek, 24 marca :47

Wpisany przez A. Gierczuk poniedziałek, 24 marca :32 - Poprawiony poniedziałek, 24 marca :47 ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Aneta Gierczuk Miejsce zajęć: sala zajęć Data: 6 III 2014 r. Wiek dzieci: 6 lat Wady postawy ciała: postawa skoliotyczna,, stopy płaskie. Przybory i przyrządy:

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem.

OPIS CEREMONIAŁU. Sztandar Szkoły o Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej otoczeniem. OPIS CEREMONIAŁU Sztandar Szkły Jest symblem Małej Ojczyzny, jaką jest szkła wraz z najbliższym jej tczeniem. Pierwszy sztandar, ufundwany ze składek rdziców w 1937 r., przekazany zstał d Muzeum Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ Nie pdejmuje żadnych prób panwania nwych umiejętnści sprtwych i W czasie gry umyślnie stsuje błędną technikę. Nie zależy mu na panwaniu żadnych nwych umiejętnści.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Gimnastyka krekcyjna i rehabilitacja / Fizjterapia wad pstawy ciała Charakterystyka studiów : Celem studiów jest umżliwienie nauczycielm, fizjterapeutm

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania Prjekt Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych Craz lepiej czytam i piszę prgram zajęć dla dzieci z trudnściami w nauce czytania i pisania rk szklny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie:

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Postaw: Uczeń: kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad współdziałania w grupie

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Realizacja obszaru nr 3

Realizacja obszaru nr 3 Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 3 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Autr: ElŜbieta MuŜ PO CO BAJCE KOLOR- SCENARIUSZ ZAJĘĆ CZYTELNICZO - EDUKACYJNYCH DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH CEL GŁÓWNY: [ NA PODSTAWIE KSIĄŻKI MARII KRϋGER PT. APOLEJKA I JEJ OSIOŁEK ] -zapznanie dzieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sp25kielce.pl Kielce: Dwóz uczniów d SP Nr 25 w Kielcach w rku szklnym 2015/2016. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej.

Konspekt lekcji gimnastyki korekcyjnej. Małgorzata Sobczak nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie. Posiadam kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w klasach I III. Korektywę prowadzę

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ

KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ĆWICZENIA ODDECHOWE I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ Opracowanie: mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie mgr Wiesław Jóźwiak nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie KONSPEKT ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TEMAT ZAJĘĆ:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

by Roman Wierzbicki zapotrzebowaniem tlenowym organizmu dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe we własnym tempie! 2. Nie powinno się stosować jednorazowo

by Roman Wierzbicki zapotrzebowaniem tlenowym organizmu dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe we własnym tempie! 2. Nie powinno się stosować jednorazowo Ćwiczenia i zabawy dla dzieci chorych na astmę wskazówki dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego Opracował mgr Roman Wierzbicki Chorowanie na astmę oskrzelową nie oznacza, iż nie możesz

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Temat Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Zadanie główne: mięśni pośladkowych i brzucha.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH. dla płaskostopia i pleców wklęsło okrągłych

KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH. dla płaskostopia i pleców wklęsło okrągłych KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH dla płaskostopia i pleców wklęsło okrągłych Temat: Rozciąganie i wzmacnianie mięśni nadmiernie napiętych i przykurczonych. Cele główne: Wzmacnianie mięśni podeszwowych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka

Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan. 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Domowe ćwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szpotawością kolan 1. Pozycja wyjściowa - siad płotkarski, plecy wyprostowane, ręce w skrzydełka Ruch wytrzymać w pozycji licząc do dziesięciu i zmiana nogi 2.

Bardziej szczegółowo

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego /karta usług/ Karta informacyjna Urząd Gminy Zawja OS.0143.3.18.2015.BMZ 34-222 Zawja 1307 Tel.(33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 Fax. (33) 8775-015 sekretariat@zawja.ug.pl http://zawja.ug.pl/ Wydawanie dwdu sbisteg /karta usług/

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 6-letnich w ramach realizacji akcji Szkoła w ruchu odbytych dnia 6 marca 2014r. w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Temat

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM. KATARZYNA KOWALIK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach TRZYMAJ FORMĘ 2009/ 2010 W POWIECIE BARTOSZYCKIM KATARZYNA KOWALIK Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Bartszycach TRZYMAJ FORMĘ Działania ania pdjęte w ramach realizacji prgramu: Wysłanie d dyrektrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna Scenariusz zajęć

Gimnastyka korekcyjna Scenariusz zajęć Chybie, maj 2003 rok Danuta Żydek nauczyciel nauczania zintegrowanego, gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe

Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Literka.pl Gimnastyka korekcyjna stopy płaskie i płasko - koślawe Data dodania: 2013-04-01 23:57:52 Autor: Anna Helak Gry i zabawy z elementem korekcji wzmacniające krótkie mięsnie stóp GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU

ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU Autorzy: mgr Agnieszka Chodyna mgr Małgorzata Wrona mgr Izabela Trela ZESTAW ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU Ćwiczenia korygujące poszczególne wady postawy, które dzieci wykonują na zajęciach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej. Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d Punktu Przedszklneg w Kłbuczynie i ddziałów przedszklnych w Szkle Pdstawwej w Kaliskach na rk szklny 2016/2017 Zasady gólne W pstępwaniu rekrutacyjnym birą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo