SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Postępowanie nr BZP BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnosocjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych Załącznik nr 5 - Wykaz osób Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień Załącznik nr 7 - Wzór umowy Załącznik nr 8 - Projekt budowlany Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy (a- cz. architektoniczna i konstrukcyjna, b- cz. instalacje elektryczne, c- cz. instalacje sanitarne) Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (a- cz. architektoniczna i konstrukcyjna, b- cz. instalacje elektryczne, c- cz. instalacje sanitarne) Załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (a- cz. architektura i konstrukcja, b- cz. instalacje elektryczne, c- cz. instalacje sanitarne) ZATWIERDZAM: REKTOR prof. dr hab. Marek Bojarski Wrocław, maj 2012 r. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia r. Kodeks cywilny. 2. Zamawiającym jest: Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki Wrocław NIP PL: REGON: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana 1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu - ETAP I. Roboty do wykonania: a) branża budowlana 1. Prace rozbiórkowo- demontażowe: - demontaż krat okiennych, - demontaż parapetów zewnętrznych stalowych, - demontaż wszystkich okien i drzwi zewnętrznych w granicy opracowania, - wyburzenia w ścianach konstrukcyjnych celem wykonania nowych otworów drzwiowych, przejść, oraz przebić dla przewodów instalacji wentylacji, wod.kan. - demontaż wszystkich drzwi (w tym zewnętrznych prowadzących z Sali ćwiczeń na taras) oraz ościeżnic; wykonanie korekt budowlanych w przypadku osadzenia drzwi w tym samym otworze drzwiowym (powiększenie lub pomniejsze nie otworu drzwiowego) pod nową stolarkę, - demontaż wszystkich okien i wykonanie korekt budowlanych pod nowa stolarkę, - demontaż parapetów wewnętrznych, - w pozostałych pomieszczeniach demontaż pokryć podłóg do poziomu istniejącej wylewki, ewentualnie korekta dla zachowania odpowiedniego poziomu posadzek, skucie cokołów przyściennych, - w sali gimnastycznej wykonanie bruzd i poprowadzenie instalacji elektrycznej, wod-kan i ppoż w ścianach sali, - demontaż istniejących obudów oświetleniowych, - demontaż wszystkich sufitów podwieszanych (nad pom. toalety i w Aneksie), - zaślepienie nieużywanych otworów po wentylacji grawitacyjnej, - w Aneksie pomiędzy salą sportów walki a Aulą w pasie o szer. 60 cm demontaż wszystkich warstw podłogi do poziomu gruntu celem poprowadzenia instalacji wod-kan. zgodnie z projektem branżowym, - demontaż drzwi do tablic z licznikami 2. Prace budowlane: - z istniejących ścian konstrukcyjnych po wykonaniu niezbędnych przebić należy zerwać tapety, naprawić i uzupełnić ubytki w tynku, a w razie potrzeby skuć tynki, naprawienie ścian metodą iniekcji, - wykonanie nowych nadproży - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej - montaż nowych podokienników - wykonanie nowych tynków cementowo -wapiennych, kategorii III, - wykonanie ścian działowych o gr. 8 cm i 12 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 oraz zabudowa ścianką z płyt g-k na stelażu - naprawa lub wykonanie nowych posadzek (płytki, wykładzina PCV) 2

3 - wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k - wykończenie ścian (malowanie, okładziny z płytek) - wyposażenie sanitariatów b) branża elektryczna 1. Wymiana rozdzielnicy RH (istniejące zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian). 2. Wykonanie instalacji oświetlenia szatni damskiej wraz z przyległą do niej toaletą damską, korytarza oraz pokoju instruktora i toalety dla niepełnosprawnych. 3. Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych powyższych pomieszczeń oraz zasilania i sterowania centrali nawiewnej N3 z wentylatorami kanałowymi, a także klap pożarowych. 4. Powyższe obwody zasilić z rozdzielnicy RH. Zamontować w niej również zabezpieczenia oświetlenia sali sportów walki c) branża sanitarna 1. Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach: 1.13 w.c. niepełnospr., 1.14 przedsionek, 1.16 umywalnia damska. 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach: 1.12 przebieralnia trenera, 1.13 w.c. niepełnospr., 1.14 przedsionek,1.15 szatnia damska, 1.16 umywalnia damska, 3. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej. 4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: 1.12 przebieralnia trenera, 1.13 w.c. niepełnospr., 1.14 przedsionek,1.15 szatnia damska, 1.16 umywalnia damska, UWAGA: Zakres prac budowlanych I ETAPU został wydzielony w projekcie wykonawczym w opisie oraz poprzez zaznaczenie linią przerywaną na poszczególnych rysunkach. Przedmiary robót zawierają roboty przewidziane do realizacji w I ETAPIE Szczegółowy zakres prac opisuje: a) Projekt budowlany Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnosocjalnym w budynku należącym do Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, opracowanie: Rockfor, listopad 2011r. - załącznik nr 8 do SIWZ; b) Projekt wykonawczy Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku należącym do Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, opracowanie: Rockfor, listopad 2011r.: a- cz. architektoniczna i konstrukcyjna - załącznik nr 9a do SIWZ, b- cz. instalacje elektryczne - załącznik nr 9b do SIWZ, c- cz. instalacje sanitarne - załącznik nr 9c do SIWZ; c) Przedmiar robót budowlanych Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku należącym do Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, opracowanie: Rockfor, listopad 2011r.: a- cz. architektura i konstrukcja - załącznik nr 10a do SIWZ, b- cz. instalacje elektryczne - załącznik nr 10b do SIWZ, c- cz. instalacje sanitarne - załącznik nr 10c do SIWZ; d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku należącym do Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, opracowanie: Rockfor, listopad 2011r.: a- cz. architektoniczna i konstrukcyjna - załącznik nr 11a do SIWZ, b- cz. instalacje elektryczne - załącznik nr 11b do SIWZ, c- cz. instalacje sanitarne - załącznik nr 11c do SIWZ Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy z załącznikami, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: Kod CPV OPIS Roboty w zakresie burzenia 3

4 Kod CPV OPIS Betonowanie konstrukcji Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej Wyrównywanie podłóg Roboty murarskie Roboty izolacyjne Tynkowanie Instalowanie drzwi i okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie ścianek działowych Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Izolacja cieplna Instalowanie wentylacji Instalowanie centralnego ogrzewania 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, do dnia wprowadzenia na budowę, dokument ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi np. od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych zgodnie z 15 wzoru umowy. 13. Okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 14. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji wskazanej w pkt 1 ppkt 1.2 należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 4

5 W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy. IV. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp - spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. spełniają następujące warunki szczegółowe: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującą co najmniej wykonanie wentylacji mechanicznej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1) i 2) SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578): a) kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c) kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 5

6 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1), 3) i 4) SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia nie spełnia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy Pzp, określony warunek jest spełniony, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: a) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, b) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ) 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do SIWZ). 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ). 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6 do SIWZ). Zamieszczone w dokumentach informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 6

7 UWAGA: Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie jak dla dokumentu, o którym mowa powyżej. 5. Inne dokumenty: 1) Formularz Ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorys ofertowy uproszczony; 3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów; 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 6. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 2 oraz odpowiednio w pkt 3 i 4. Dokumenty wymienione w pkt 1 i pkt 5 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie faksem na nr lub na piśmie na adres: Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki Wrocław z dopiskiem: 7

8 Postępowanie nr BZP BD Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub faksem. 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie fakt jego otrzymania bez dodatkowego wezwania. 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik BZP Bożena Dziuba, fax: , tel.: Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Waldemarem Pasikowskim - tel od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 12: W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w Pzp Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. VII. WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zł (słownie: cztery tysiące zł); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie(wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem); 3) kwotę gwarancji (poręczenia); 4) termin ważności gwarancji (poręczenia); 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano: 8

9 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub b) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław Nr konta: z dopiskiem: wadium na postępowanie nr BZP BD Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6. Wadium winno obejmować cały okres czasu związania ofertą. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca ma obowiązek złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikami sporządzone ściśle z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 2. Do Formularza Oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 7. Dokumenty załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9

10 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b lub/i 2c ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub ten podmiot. 9. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 14. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca. 16. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: - nazwą, adresem Wykonawcy, - nazwą, adresem Zamawiającego, oraz adnotacją: Przetarg nieograniczony pn.: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I Postępowanie nr BZP BD Nie otwierać przed r. przed godz. 11:00. X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy złożyć do dnia r. do godziny 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę- zmiany lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. 3. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR 4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 5. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: a) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) zbadanie nienaruszalności ofert, c) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, d) ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 10

11 10. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 11. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące zgodnie z ww. ustawą tajemnice przedsiębiorstwa, winny być odpowiednio oznaczone i spięte. XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena oferty ma uwzględniać zakres określony w SIWZ (ewentualnych wyjaśnieniach, zmianach SIWZ), w przedmiarze robót, STWiORB, pozostałej dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru umowy (wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ) oraz dokonanej wizji lokalnej w obiekcie. 2. Oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót. Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w przedmiarze jednostki przedmiarowe i ich ilości. 3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg metody kalkulacji uproszczonej, oznacza to iż cena ma być obliczona jako suma iloczynów ustalonych w przedmiarze jednostek przedmiarowych robót i cen jednostkowych netto. 4. Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie pozycje przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 10 (a, b, c) do SIWZ, oraz pozycje nieobjęte przedmiarem robót wynikające z ewentualnych wyjaśnień. 5. Wymagania dotyczące zakresu cen podanego dla poszczególnych pozycji przedmiaru: przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ, umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozostałą dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ oraz wiedzą techniczną. 6. Ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały aktualizacji, pozostaną niezmienne do końca realizacji zamówienia. 7. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). 8. Wartość netto wynikającą z kalkulacji kosztorysu ofertowego należy przenieść jako cenę ofertową netto do Formularza Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), wyliczyć wartość podatku VAT przyjmując stawkę 23 %, zsumować cenę ofertową netto i kwotę VAT oraz podać cenę oferty brutto (podlegającą ocenie). Jeżeli Wykonawca zastosuje stawkę VAT odmienną niż wskazana zobowiązany jest wskazać podstawę jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje). 9. W Formularzu Oferty i w kosztorysie ofertowym należy podać cenę wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku: - w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniając odpowiednio: cenę ofertową netto, wartość podatku VAT oraz cenę ofertową brutto, - w kosztorysie ofertowym: cenę jednostkową oraz wartość (we wszystkich pozycjach). UWAGA: Zaokrąglenia ceny w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się. 10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 11

12 11. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium. Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: wartość punktowa A = 100 * Cmin/ Cn gdzie: Cmin CENA OFERTOWA BRUTTO - najniższa wśród oferowanych Cn CENA OFERTOWA BRUTTO badanej oferty XIII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie; b) oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Przez oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter oczywisty. Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych Zamawiający uzna: - błędne zsumowanie w Formularzu ofertowym wartości netto i kwoty podatku VAT, - błędne zsumowanie w kosztorysie ofertowym wartości netto, - błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT, Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia i sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę brutto. 3. Jako inne omyłki określone w pkt 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na: a) rozbieżności ceny ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej liczbą - Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową brutto wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT; b) błędnym wyliczeniu w kosztorysie ofertowym wartości robót netto. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową roboty. Uwzględniając powyższe założenia Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę wynikającą z kosztorysu ofertowego; c) błędnym wpisaniu w kosztorysie ofertowym ilości jednostek miar. Zamawiający dostosuje jej treść do przedmiaru robót przekazanego Wykonawcom, dokona kolejnych działań matematycznych z uwzględnieniem ceny jednostkowej roboty określonej prze Wykonawcę i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową; d) zdublowaniu pozycji w kosztorysie ofertowym. Zamawiający wykreśli zdublowane pozycje, dokona kolejnych działań matematycznych i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 4. Brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym kosztorysie ofertowym nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 12

13 5. Oferta, w której w kosztorysie ofertowym wykazano zerowe ceny jednostkowe robót skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIOENE PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ustawy Pzp. 6. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach w: pieniądzu; poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 1-3 upzp. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław NR KONTA

14 Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu złożone zostanie w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (pok. Nr 108, I piętro). UWAGA: kopię przelewu bankowego zabezpieczenia lub kopię zabezpieczenia zdeponowanego w kwesturze UWr. wykonawca winien dostarczyć do Działu Nadzoru Technicznego UWr. w celu załączenia go do umowy. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 1. Jako odrębny załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych we wzorze umowy. XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Ogólne. a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. c) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej skarga do sądu 2. Odwołanie. a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. d) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 14

15 e) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. g) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 3. Skarga do sądu a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu 15

16 Postępowanie nr: BZP BD Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Z ogólnej liczby stron Adres: NIP: REGON: Telefon: Fax: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym z SIWZ, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ, na podstawie wizji lokalnej, w sposób wskazany w umowie, za cenę ofertową: Cena ofertowa netto: Kwota podatku (VAT 23 %) Cena ofertowa brutto.....zł.....zł... zł (słownie brutto):..... * wypełnić, jeśli dotyczy II. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią SIWZ w wysokości 5 % wartości ceny brutto. III. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. IV. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ..... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 16

17 Postępowanie nr: BZP BD FORMULARZ OFERTOWY strona 2 V. Deklarujemy okres gwarancji jakości na wykonanie całości przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy. VI. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* VII. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:* VIII. Oświadczamy, że wadium zostało wniesione w kwocie...zł w formie.. IX. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu X. Wraz z ofertą składamy: 1. dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji 2. dowód wniesienia wadium * jeżeli dotyczy Wykonawcy.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 17

18 Postępowanie nr: BZP BD Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 ustawy Pzp Działając w imieniu (pełna nazwa i adres Wykonawcy) NIP:.. REGON: i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z póź. zm.), dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 18

19 Postępowanie nr: BZP BD Załącznik nr 3 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Składając ofertę w przetargu pn.: OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 ustawy Pzp Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)..... (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 19

20 Postępowanie nr: BZP BD Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ Stosownie do treści 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, składając ofertę w przetargu pn.: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w budynku Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu Etap I oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ posiadają wymagane uprawnienia.. (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązania) 20

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo