P-I / 05 REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P-I-0132-374/ 05 REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 P-I / 05 REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE z dnia 15 marca 2005 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58; Nr 19, poz. 185; Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271; Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036) ustala się, co następuje: ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Ustala się Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 47, zwany dalej Regulaminem Komendy. 2. Regulamin Komendy określa: strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zakres zadań komórek organizacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zwanej dalej Komendą. 3. Regulamin Komendy stanowi podstawę do opracowania szczegółowych zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach. 2. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy, której Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, zwany dalej Komendantem Wojewódzkim Policji realizuje zadania określone w ustawach oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. 3. Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

2 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY Kierownictwo Komendy: 1) Komendant Wojewódzki Policji, 2) I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, 3) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, 4) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. 2. Komórki organizacyjne: 1) Wydział Kryminalny, 2) Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, 3) Wydział Techniki Operacyjnej, 4) Laboratorium Kryminalistyczne, 5) Zespół do spraw Analizy Kryminalnej, 6) Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą, 7) Wydział do walki z Korupcją, 8) Wydział Prewencji, 9) Sztab Policji, 10) Wydział Ruchu Drogowego, 11) Wydział Postępowań Administracyjnych, 12) Inspektorat Komendanta, 13) Zespół Prawny, 14) Wydział Kadr i Szkolenia, 15) Stanowisko Samodzielne do spraw Organizacji Policji, 16) Wydział Prezydialny, 17) Wydział Komunikacji Społecznej, 18) Sekcja Psychologów, 19) Wydział Finansów, 20) Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, 21) Wydział Transportu, 22) Zespół do spraw Zamówień Publicznych, 23) Wydział Łączności i Informatyki, 24) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 25) Zespół Wspomagania Dowodzenia, 26) Stanowisko Samodzielne do spraw Audytu Wewnętrznego, 27) Zespół do spraw Zarządzania Jakością.

3 3 R O Z D Z I A Ł I I I TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE 5. Komendą kieruje Komendant Wojewódzki Policji przy pomocy I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji, zastepców komendanta wojewódzkiego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych policjantów lub pracowników. 6. Komendant Wojewódzki Policji: 1) określa zakres zadań oraz kompetencji na stanowiskach: I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji, zastępców komendanta wojewódzkiego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, a także zakres czynności bezpośrednio podległych policjantów i pracowników, 2) sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: a) Inspektoratu Komendanta, b) Zespołu Prawnego, c) Wydziału Kadr i Szkolenia, d) Stanowiska Samodzielnego do spraw Organizacji Policji, e) Wydziału Prezydialnego, f) Wydziału Komunikacji Społecznej, g) Sekcji Psychologów, h) Wydziału Finansów, i) Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, j) Stanowiska Samodzielnego do spraw Audytu Wewnętrznego, 3) sprawuje nadzór nad lotnictwem policyjnym w Komendzie za pośrednictwem zastępców komendanta wojewódzkiego Policji oraz kierownika komórki organizacyjnej, w której strukturze lotnictwo to jest usytuowane.

4 4 7. Komendant Wojewódzki Policji może upoważniać podległych policjantów lub pracowników do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, w zakresie określonym w upoważnieniu W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji. 2. Na równi z czasową niemożnością sprawowania funkcji traktuje się podróże służbowe Komendanta Wojewódzkiego Policji. 9. I zastępca oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w razie czasowej niemożności sprawowania funkcji, wyznaczają, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji, jednego z kierowników nadzorowanych przez siebie komórek organizacyjnych Komendy, upoważnionego do tymczasowego wykonywania ich obowiązków Komórką organizacyjną Komendy, zwaną dalej komórką kieruje jej kierownik przy pomocy zastępców, kierowników podległych komórek oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. 2. Kierownik komórki realizuje zadania oraz reprezentuje Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawach z zakresu zadań komórki na podstawie upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji. 3. Kierownik komórki określa szczegółowy zakres zadań i wynikający stąd zakres odpowiedzialności na stanowisku zastępcy kierownika komórki, podlegający zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji lub zastępców komendanta wojewódzkiego Policji nadzorujących komórki. 4. Kierownik komórki określa zakres czynności i wynikający stąd zakres odpowiedzialności kierowników podległych komórek oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

5 5 5. Kierownik komórki może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach, po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego. 6. Kierownik komórki może powoływać nieetatowe zespoły realizujące określone przez niego zadania oraz wyznaczać podległych policjantów lub pracowników do kierowania tymi zespołami. 7. Kierownik komórki może zlecać poszczególnym policjantom lub pracownikom wykonywanie zadań w określonym przez niego zakresie, innych niż ustalone w zakresach czynności. 8. Kierownika komórki zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca albo inny podległy mu policjant lub pracownik, na podstawie wskazania. 9. Zastępowanie kierownika komórki obejmuje wykonywanie zadań, o których mowa w Regulaminie Komendy, chyba, że kierownik komórki określił inny zakres. 11. Kierownik komórki określa szczegółowe zakresy zadań podległych komórek Kierownik komórki jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować zakresy zadań podległych komórek oraz zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk służbowych w przypadku zmiany zakresów zadań, o których mowa w Kierownik komórki może upoważnić kierowników podległych komórek do aktualizacji zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk służbowych.

6 6 ROZDZIAŁ IV ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY 13. Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności: 1) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach służby kryminalnej jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw, 2) prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o przestępstwa najgroźniejsze, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw, 3) prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej, przesyłek niejawnie nadzorowanych, zakupów kontrolowanych oraz operacji specjalnych, 4) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym wywołującym szeroki oddźwięk w społeczeństwie, 5) koordynowanie przedsięwzięć agenturalnych pomiędzy jednostkami Policji woj. zachodniopomorskiego oraz werbowanie osobowych źródeł informacji, 6) nadzorowanie i organizowanie działań podejmowanych przez podległe służby w zakresie poszukiwań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych, 7) prowadzenie bezpośrednich działań przez Zespół Poszukiwań Celowych Komendy, zmierzających do zatrzymania najgroźniejszych przestępców, 8) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach, 9) współpraca z organami i instytucjami pozapolicyjnymi, w których zakresie działania jest ochrona stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 10) inspirowanie przekształceń organizacyjnych służby kryminalnej zwiększających efektywność jej działania, 11) analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego służby kryminalnej i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie, 12) współdziałanie w zakresie określonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z:

7 7 a) komórką Komendy Głównej Policji właściwą do spraw kryminalnych, b) komórką Komendy Głównej Policji właściwą do międzynarodowej współpracy Policji, c) zamiejscowymi komórkami Komendy Głównej Policji, d) innymi komórkami Komendy oraz policjami i służbami innych państw. 14. Do zakresu zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy w szczególności: 1) wspomaganie i koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych służby kryminalnej jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w celu sprawnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych na obszarze województwa oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji i komórkami Komendy, 2) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielenia jednostkom nadzorowanym wsparcia w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców: a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych, b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw, 3) sprawowanie nadzoru ogólnego nad pracą dochodzeniową w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego poprzez jej systematyczną ocenę pod względem jakości i uzyskiwanych efektów wykrywczych oraz przedstawianie kierownictwu Komendy sprawozdań i wynikających stąd wniosków, 4) współpraca z właściwymi komórkami jednostek okręgowych prokuratury i sądu w zakresie prawidłowego stosowania w Komendzie i jednostkach nadzorowanych przepisów prawa karnego oraz wdrażania nowych procedur prowadzenia postępowań przygotowawczych, 5) udzielanie we współdziałaniu z Laboratorium Kryminalistycznym oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i specjalistycznymi pomocy jednostkom nadzorowanym oraz biegłym, 6) czuwanie nad prawidłową realizacją przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego zadań organizacyjno-wykonawczych w zakresie: a) rejestracji statystycznej przestępstw, b) dokumentowania czynności zabezpieczania mienia pochodzącego z ujawnionych przestępstw i podlegającego przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, c) postępowania z dowodami rzeczowymi,

8 8 d) udzielania na wniosek innych jednostek Policji lub Prokuratury doraźnej pomocy prawnej w wykonywaniu ważnych czynności o charakterze procesowym, e) wykonywania czynności prawnych w zakresie zleconym przez Prokuraturę oraz na wniosek Sądów i Prokuratur państw obcych. 15. Do zakresu zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy w szczególności: 1) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych formami i metodami techniki operacyjnej, 2) współpraca z osobowymi źródłami informacji w zakresie realizacji kontroli operacyjnej i wniosków o obserwację, 3) współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi, mająca na celu realizację zadań Policji w zakresie umożliwiającym stosowanie metod techniki operacyjnej, 4) współdziałanie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w zakresie: a) stosowania środków techniki operacyjnej, b) wymiany informacji, przekazywania danych niezbędnych do opracowań i analiz w skali kraju, c) wnioskowania o wspomaganie lub koordynację obserwacji prowadzonej na obszarze kilku województw. 5) rozbudowa posiadanego potencjału technicznego poprzez wdrażanie nowych rozwiązań myśli technicznej, 6) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania przez Komendę zamówień publicznych finansowanych ze środków funduszu operacyjnego. 16. Do zakresu zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy w szczególności: 1) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby własne i jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z przyjętą regionalizacją badań, 2) przeprowadzanie czynności kryminalistyczno-technicznych związanych z ujawnianiem i zabezpieczaniem śladów na miejscach najpoważniejszych zdarzeń, 3) prowadzenie zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy,

9 9 4) współpraca z komórkami służby kryminalnej w zakresie wykorzystywania wiedzy i możliwości kryminalistyki w tworzeniu wersji osobowych i śledczych, 5) koordynowanie, nadzorowanie i analiza jakości pracy komórek techniki kryminalistycznej oraz pomoc i doradztwo w zakresie wyposażania w sprzęt i środki techniczne, 6) prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy techniki kryminalistycznej oraz inicjowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy kryminalistycznej, a także czynne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy, 7) organizowanie utrzymania i używania policyjnych psów w technice kryminalistycznej oraz ocena ich wykorzystania przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego, 8) współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w zakresie szkolenia, zaopatrzenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej, wdrażania nowych metod badawczych oraz przy opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz kryminalistycznych, 9) organizowanie współdziałania z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami zajmującymi się problematyka kryminalistyczną. 17. w szczególności: Do zakresu zadań Zespołu do Spraw Analizy Kryminalnej należy 1) sporządzanie analiz kryminalnych wspomagających proces wykrywczy lub werbowanie osobowych źródeł informacji, 2) obsługa Systemu Meldunków Informacyjnych i wykonywanie analiz w oparciu o dane tego systemu, 3) dokonywanie analizy informacji zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych, pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków, 4) porządkowanie wszelkich uzyskanych informacji na temat znanych grup przestępczych,

10 10 5) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych, 6) współpraca z Sekcją Psychologów w zakresie realizacji zadań wymagających wiedzy psychologa, 7) współpraca z innymi organami ochrony prawnej, instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi w zakresie analizy kryminalnej w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw, 8) prowadzenie szkoleń z zakresu analizy kryminalnej i jej przydatności w pracy operacyjnej. 18. Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności: 1) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją czynności operacyjnorozpoznawczych przez komórki do walki z przestępczością gospodarczą w jednostkach nadzorowanych i udzielanie im merytorycznej pomocy przy realizacji spraw o dużym stopniu zawiłości, 2) bieżące analizowanie stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą i opracowywanie na tej podstawie wniosków i wytycznych w zakresie metod i kierunków podejmowanych działań, 3) inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia wyników pracy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, 4) zapewnienie właściwego współdziałania komórek do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w sprawach o zasięgu wykraczającym poza obszar powiatu lub województwa, 5) organizowanie i rozwijanie współpracy z właściwymi urzędami państwowymi i instytucjami pozapolicyjnymi w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej, 6) realizacja własnych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, oraz udzielanie nadzorowanym jednostkom Policji wsparcia, w szczególności w sprawach: a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych, b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw, c) wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych,

11 11 7) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami pozapolicyjnymi na szczeblu wojewódzkim, 8) praca z osobowymi źródłami informacji i realizacja zadań przy wykorzystaniu form i metod pracy operacyjnej określonych w odrębnych przepisach, 9) analizowanie zagrożeń przestępczością gospodarczą, jej struktury, kojarzenie zdarzeń oraz wypracowywanie wniosków i wytycznych, 10) organizowanie i udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu problematyki przestępczości gospodarczej, 11) współdziałanie z policjami innych państw w prowadzonych sprawach o zasięgu międzynarodowym, 12) prognozowanie zagrożenia przestępczością gospodarczą oraz udział w opracowywaniu głównych kierunków pracy pionu do walki z przestępczością gospodarczą woj. zachodniopomorskiego, 13) dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu form i metod pracy operacyjnej oraz systematyczne wdrażanie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie, 14) udzielanie pomocy jednostkom Policji woj. zachodniopomorskiego w prowadzeniu wojewódzkich operacji taktycznych i działań doraźnych ukierunkowanych na występujące masowo przestępstwa o podłożu gospodarczym. 19. Do zakresu zadań Wydziału do walki z Korupcją należy w szczególności: 1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej, 2) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw korupcyjnych, 3) koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, 4) organizowanie współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji z organami i instytucjami kontroli woj. zachodniopomorskiego, 5) inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia wyników pracy w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, 6) opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej,

12 12 7) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze województwa i opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych. 20. Do zakresu zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności: 1) koordynowanie funkcjonowania służby prewencyjnej w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego w zakresie: a) organizacji i pełnienia służby patrolowo- interwencyjnej, obchodowej, ochronnej i w konwojach, b) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji kolejowej, lotniczej, wodnej oraz środowiska naturalnego, 2) dokonywanie oceny skuteczności działania służby prewencyjnej, prognozowanie zagrożeń i planowanie działań poprzez: a) prowadzenie bieżącej analizy wykonywania zadań w zakresie służby prewencyjnej, b) bieżące opracowywanie ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, c) opracowywanie kierunków działań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sił i środków służby prewencyjnej, d) prowadzenie bieżącej analizy wykroczeń oraz monitorowanie poprawności prowadzenia czynności wyjaśniających oraz interpretacji i analizy przepisów materialnego i procesowego prawa wykroczeń, 3) inspirowanie programów prewencyjnych, dotyczących między innymi zapobiegania i przeciwdziałania: przestępczości, demoralizacji nieletnich i patologiom, 4) koordynowanie działań na rzecz nieletnich poprzez: a) merytoryczny nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie przez komórki do spraw nieletnich i patologii jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji o nieletnich pomiędzy jednostkami Policji w województwie, c) tworzenie kompleksowej bazy danych o nieletnich, d) wdrażanie policyjnych programów ukierunkowanych na ograniczenie demoralizacji i przestępczości nieletnich,

13 13 e) utrzymywanie stałego kontaktu z wydziałami wizytacyjnymi sądów okręgowych, instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami, f) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Policyjnej Izby Dziecka w Szczecinie i Koszalinie, g) inspirowanie zadań dotyczących zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich w planach pracy jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, h) przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących pracę Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, 5) rozpoznawanie, analizowanie i prognozowanie zjawisk patologicznych, 6) animowanie i wspomaganie działań profilaktycznych w ramach prewencji kryminalnej, 7) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących między innymi młodzieży i dzieci zagrożonych demoralizacją, 8) sprawowanie nadzoru nad strażami gminnymi i miejskimi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 9) tworzenie warunków do angażowania lokalnych społeczności i instytucji pozapolicyjnych do działań na rzecz bezpieczeństwa, 10) prowadzenie działalności szkoleniowej dla policjantów garnizonu zachodniopomorskiego oraz lokalnych społeczności. 21. Do zakresu zadań Sztabu Policji należy w szczególności: 1) nadzorowanie działań jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego realizowanych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie działań policyjnych prowadzonych na terenie kilku powiatów, 2) analizowanie i dokonywanie oceny funkcjonowania służb dyżurnych w Komendzie i nadzorowanych jednostkach oraz określanie na tej podstawie potrzeb organizacyjnoetatowych i szkoleniowych, 3) rozpoznawanie oraz dokonywanie oceny zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, wobec których niezbędne jest wprowadzenie w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego wyższych stanów gotowości do działań lub dodatkowych procedur postępowania,

14 14 4) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających proces kierowania działaniami w czasie operacji policyjnych na terenie województwa, 5) nadzór nad przygotowywaniem jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego do wykonywania zadań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym w stanach nadzwyczajnych, 6) nadzór nad przygotowywaniem planów działania jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w warunkach zakłóceń porządku publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego oraz stanów nadzwyczajnych, 7) wspomaganie działań jednostek nadzorowanych z wykorzystaniem śmigłowca, 8) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla policjantów sztabów powiatowych (miejskich) oraz funkcjonariuszy wyznaczonych do kierowania działaniami jednostek podległych, 9) nadzorowanie szkolenia pododdziałów prewencji, pododdziałów antyterrorystycznych i nieetatowych pododdziałów prewencji, 10) przygotowywanie i aktualizacja planów działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, koordynowanie analogicznych planów kierowników jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, a także organizowanie i koordynacja działań w takich warunkach, 11) przygotowywanie i aktualizacja planów działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, koordynowanie analogicznych planów kierowników jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, 12) wypracowywanie i wdrażanie zasad współdziałania Komendy Wojewódzkiej Policji z innymi, pozapolicyjnymi instytucjami, właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego i obronności państwa, w celu wykonania zadań policyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów i umów międzynarodowych, 13) organizowanie, w ramach doskonalenia zawodowego, szkoleń w jednostkach nadzorowanych z zakresu wykonywania zadań obronnych oraz działania jednostek w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, 14) bieżące nadzorowanie przygotowania, organizacji oraz prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych z uwzględnieniem współdziałania z jednostkami ościennymi, 15) inicjowanie i organizowanie ćwiczeń oraz dokonywanie sprawdzeń stanu przygotowania i szkolenia w zakresie prowadzenia działań pościgowych i operacji policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego, 16) opracowywanie i doskonalenie systemu alarmowego Komendy.

15 Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności: 1) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa zachodniopomorskiego i ocena efektywności podejmowanych działań przez jednostki powiatowe, miejskie Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 2) opracowywanie i monitorowanie wdrażania kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na podstawie systematycznych analiz przyczyn, miejsc i okoliczności powstawania wypadków drogowych, 3) prowadzenie nadzoru nad organizacją i pełnieniem służby na drogach w jednostkach organizacyjnych Policji woj. zachodniopomorskiego, 4) współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innymi organizacjami i instytucjami, 5) planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, 6) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem tego rodzaju imprez, 7) organizowanie i koordynowanie pilotaży transportów ponadnormatywnych oraz prowadzenie pilotaży pojazdów osób objętych szczególną ochroną, 8) nadzorowanie i koordynowanie zasadności i prawidłowości stosowania przepisów prawa przez jednostki terenowe Policji oraz podejmowanie działań na rzecz ujednolicenia polityki represyjnej na obszarze województwa, 9) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpieczeństwa na drodze - utrzymywanie stałego kontaktu w zakresie wymiany informacji dotyczących ruchu drogowego, 10) inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 11) współdziałanie w wyjaśnianiu i analizowaniu skarg na zasadność i sposób prowadzenia interwencji przez policjantów ruchu drogowego, 12) organizacja współdziałania z innymi pionami Policji, Służbą Celną, Żandarmerią Wojskową i Strażą Graniczną w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej na drogach, 13) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem programów SEWIK oraz ewidencji ukaranych kierowców,

16 16 14) opiniowanie projektów organizacji ruchu, w zakresie inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych, 15) ewidencja i wydawanie zaświadczeń osobom, które ukończyły szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym, 16) realizacja innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz wynikających ze współpracy z innymi komórkami Komendy. 23. Do zakresu zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy w szczególności: 1) uzgadnianie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegających obowiązkowej ochronie, 2) wydawanie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu: a) ochrony osób i mienia, b) pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) posiadania broni i amunicji, d) wykonywania usług detektywistycznych, 3) kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymagających koncesji, 4) realizacja zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów w stosunku do cudzoziemców przebywających na terytorium RP, 5) współdziałanie, współpraca i nadzór nad uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa, 6) organizowanie i prowadzenie egzaminów na licencje pracownika ochrony, detektywa i na pozwolenia na broń,

17 17 7) organizowanie, prowadzenie i inspirowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o broni i amunicji przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające broń, 8) sprawowanie nadzoru i kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 9) realizacja zadań Policji w sprawach związanych z obrotem i korzystaniem z materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 10) współdziałanie i współpraca z jednostkami nadzorowanymi oraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców, 11) współpraca z Pomorskim Oddziałem Straży Granicznej w Szczecinie, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji a Komendantem Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, 12) udzielanie merytorycznej pomocy i instruktażu w zakresie właściwości wydziału jednostkom Policji woj. zachodniopomorskiego, 13) współpraca z przedstawicielstwami dyplomatyczno-konsularnymi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komendą Główną Policji w sprawach dotyczących cudzoziemców. 24. Do zakresu zadań Inspektoratu Komendanta należy w szczególności: 1) planowanie, organizowanie oraz prowadzenie, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji kontroli komórek i jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w zakresie wykonywania przez nie ustawowych zadań Policji, 2) kontrolowanie terminowości i rzetelności wykonywania zaleceń pokontrolnych, 3) dokonywanie oceny sprawności działania, kierowania i zarządzania funkcyjnego w jednostkach nadzorowanych i w Komendzie, 4) analiza ujawnionych zagrożeń i stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek nadzorowanych i komórek Komendy oraz opracowywanie projektów zaleceń i wytycznych mających na celu eliminowanie niepożądanych zjawisk,

18 18 5) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji skarg i wniosków w sprawach związanych ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz nadzór i kontrola prawidłowości wykonywania tych zadań w jednostkach nadzorowanych, 6) koordynowanie i kontrolowanie realizacji całokształtu zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach i komórkach Policji woj. zachodniopomorskiego, 7) realizacja w Komendzie zadań z zakresu medycyny pracy, w tym zlecanych przez Komendę Główną Policji oraz nadzór nad wykonywaniem tych zadań w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, 8) merytoryczna ocena oraz weryfikacja przedsięwzięć planowanych przez jednostki nadzorowane oraz komórki Komendy, 9) opracowywanie materiałów koncepcyjno-planistycznych Komendy, 10) opracowywanie analiz oraz ocen półrocznych, rocznych bądź innych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, 11) koordynowanie działań w zakresie wypracowywania strategii i realizacji celów określonych w rocznych planach Komendy, 12) kreowanie działań mających na celu podnoszenie efektywności funkcjonowania Komendy, 13) udział w pracach stałych i doraźnych zespołów i komisji powoływanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, 14) współpraca z Biurem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji, 15) współpraca z Sekcją XII Wydziału I Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród policjantów, 16) współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy w zakresie prowadzenia złożonych postępowań dyscyplinarnych. 25. Do zakresu zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności: 1) wykonywanie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy, a w szczególności: a) wydawanie opinii prawnych i doradztwo prawne,

19 19 b) oddziaływanie środkami prawnymi na skuteczną ochronę interesów Komendy, c) zastępstwo prawne Komendanta Wojewódzkiego Policji przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi, 2) analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych w sprawach związanych z działaniem Policji, 3) udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom komórek Komendy w stosowaniu prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych, 4) uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz opiniowanie umów i innych aktów prawnych, z którymi wiążą się zobowiązania lub prawa majątkowe, 5) inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen, 6) inicjowanie zmian oraz ocena prawna wniosków i postulatów w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji, 7) badanie zasadności prawnej zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwiania, 8) czuwanie nad prawidłowością dokonywanych w Komendzie czynności prawnych, 9) aktualizacja Regulaminu Komendy w porozumieniu lub na wniosek Wydziału Kadr i Szkolenia. 26. Do zakresu zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy w szczególności: 1) opracowywanie założeń i realizacja polityki kadrowo szkoleniowej Komendanta Wojewódzkiego Policji, 2) obsługa kadrowa policjantów i pracowników Komendy, 3) obsługa kadrowa policjantów i pracowników jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 4) organizacja procedury doboru kandydatów do służby i pracy w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Szczecinie oraz do służby w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji, 5) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w sprawach kadrowo szkoleniowych,

20 20 6) nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i wykorzystaniem zasobów kadrowych w Komendzie i jednostkach nadzorowanych oraz typowanie policjantów i pracowników do rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze, 7) merytoryczny nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych i organizacyjno etatowych w jednostkach nadzorowanych, 8) analizowanie, planowanie i organizacja procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy, a także policjantów i pracowników jednostek nadzorowanych w zakresie objętym właściwością rzeczową Komendanta Wojewódzkiego Policji, 9) realizacja polityki Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawach wyróżnień oraz dyscypliny służbowej, 10) w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego: a) prowadzenie rejestru spraw dyscyplinarnych, b) przygotowywanie projektów meldunków dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych, c) sporządzanie projektów orzeczeń, postanowień, stanowisk i innych aktów Komendanta Wojewódzkiego Policji związanych z orzecznictwem dyscyplinarnym, d) sporządzanie analiz i opinii dotyczących spraw dyscyplinarnych, e) opracowywanie analiz stanu dyscypliny służbowej, 11) doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy i jednostek nadzorowanych w celu zwiększenia efektywności ich działania, 12) nadzór nad dostosowaniem zakresów czynności policjantów i pracowników Komendy do zakresów zadań komórek Komendy. 13) nadzór nad prawidłowym kształtem struktur organizacyjnych w jednostkach nadzorowanych, 14) prowadzenie spraw mobilizacyjno obronnych Komendy oraz nadzór nad realizacją zadań mobilizacyjno obronnych w jednostkach nadzorowanych, 15) ewidencjonowanie, sprawozdawczość oraz statystyka kadrowa i organizacyjno etatowa, 16) administrowanie, aktualizacja i eksploatacja systemu komputerowego KADRA, 17) zaopatrywanie komórek w pieczątki i stemple służbowe oraz ich ewidencja, 18) zaopatrywanie policjantów, pracowników, rencistów i emerytów policyjnych w odpowiednie legitymacje, 19) upowszechnianie i propagowanie kultury w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, 20) czuwanie nad zgodnością zapisów Regulaminu Komendy z aktualną strukturą organizacyjną Komendy.

21 Stanowisko Samodzielne do spraw Organizacji Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu do spraw Zarządzania Jakością oraz realizuje zlecane przez kierownictwo Komendy zadania, w szczególności z zakresu: 1) planowania, wdrażania i koordynacji programów związanych z zarządzaniem jakością w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, 2) szkolenia policjantów zajmujących się problematyką zarządzania jakością, 3) opracowywania i wdrażania narzędzi badawczych dotyczących zewnętrznej i wewnętrznej oceny funkcjonowania Policji, 4) analizy i planowania strategicznego w Komendzie oraz jednostkach nadzorowanych, 5) wypracowywania zasadniczych kierunków działania poszczególnych służb policyjnych, 6) koncepcji doskonalenia struktur organizacyjno-funkcjonalnych jednostek nadzorowanych, 7) opracowywania kryteriów i koncepcji oceny pracy policjantów na poszczególnych stanowiskach służbowych, 8) analizy i usprawniania stosowanych instrumentów motywacyjnych. 28. Do zakresu zadań Wydziału Prezydialnego należy w szczególności: 1) prowadzenie kancelarii ogólnej Komendanta Wojewódzkiego Policji, 2) nadzorowanie pracy kancelaryjnej w Komendzie i w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, 3) organizowanie i protokołowanie narad, spotkań i odpraw służbowych zarządzanych przez kierownictwo Komendy, 4) przygotowywanie merytorycznych materiałów do wystąpień i spotkań kierownictwa Komendy, 5) opracowywanie okolicznościowej korespondencji Komendanta Wojewódzkiego Policji, 6) gromadzenie, ewidencjonowanie zbioru aktów prawnych dotyczących Policji oraz ich dystrybucja, 7) realizacja zadań w zakresie udostępniania materiałów policyjnych do celów naukowo-badawczych,

22 22 8) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych Komendy oraz nadzorowanie i udzielanie pomocy w tym zakresie jednostkom Policji woj. zachodniopomorskiego, 9) prowadzenie w zakresie swej właściwości rzeczowej szkoleń. 29. Do zakresu zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności: 1) prezentacja w mediach stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2) informowanie opinii publicznej o działalności Policji i policjantów za pośrednictwem środków masowego przekazu, 3) monitoring prasy lokalnej i krajowej w zakresie dotyczącym działalności Policji, 4) organizowanie konferencji prasowych, 5) udzielanie merytorycznej pomocy rzecznikom prasowym jednostek nadzorowanych, 6) stała współpraca z redakcjami środków masowego przekazu w zakresie dotyczącym działalności Komendy i jednostek nadzorowanych, 7) konstruowanie komputerowej bazy danych do obsługi mediów, 8) archiwizacja materiałów informacyjnych dotyczących Policji woj. zachodniopomorskiego zamieszczanych w środkach masowego przekazu, 9) współpraca z Wydziałem Prasowym Biura - Gabinet Komendanta Głównego Policji, 10) wykonywanie na potrzeby kierownictwa Komendy analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz formułowanie na ich podstawie wniosków i propozycji pozwalających podejmować strategiczne decyzje, 11) przygotowywanie wystąpień Komendanta Wojewódzkiego Policji, 12) obsługa techniczna spotkań, wizyt, uroczystości związanych z funkcjonowaniem Komendy, 13) współdziałanie z jednostkami Policji oraz instytucjami zewnętrznymi na rzecz humanizacji służby poprzez edukację kulturalną policjantów, 14) organizowanie imprez kulturalnych (promocja kultury i sztuki) oraz stałych uroczystości, wynikających z kalendarza rocznego świąt państwowych i Święta Policji,

23 23 15) tworzenie, uaktualnianie i nadzorowanie wirtualnej witryny internetowej Komendy, 16) przygotowywanie i wydawanie publikacji o charakterze profilaktycznym oraz wydawanie gazetki policyjnej, 17) koordynowanie współpracy Komendy z organami administracji publicznej oraz instytucjami społecznymi, 18) uaktualnianie we współpracy z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy tablic informacyjnych umiejscowionych w ciągach komunikacyjnych budynku Komendy, 19) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz propagowanie podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 20) przygotowywanie dokumentacji, korespondencji informacyjnej i sprawozdawczej, sporządzanie projektów i analiz związanych z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej dla projektów tzw. budowy instytucjonalnej, 21) koordynowanie kontaktów Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie: a) współpracy z zagranicznymi podmiotami pozapolicyjnymi, b) współpracy i współdziałania z wojewodą i samorządem wojewódzkim, c) współpracy z policjami innych państw, realizowanej przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego, z wyłączeniem spraw procesowych i operacyjnych, d) współpracy z instytucjami realizującymi zadania z zakresu integracji europejskiej. 30. Do zakresu zadań Sekcji Psychologów należy w szczególności: 1) udzielanie porad i indywidualnej pomocy policjantom w związku z ich problemami zawodowymi i osobistymi z inicjatywy policjanta lub na wniosek przełożonego, 2) działalność terapeutyczna mająca na celu neutralizowanie skutków zdarzeń, które wywarły negatywny wpływ na policjanta, 3) analizowanie problemów środowiska policyjnego i propozycji sposobów ich rozwiązywania, 4) określanie na zlecenie przełożonego predyspozycji osobowościowych i intelektualnych policjantów w sytuacji obsadzania konkretnych stanowisk służbowych (rezerwa kadrowa), 5) współuczestnictwo w rozwiązywaniu zdarzeń, w których prowadzone są negocjacje,

24 24 6) współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia w zakresie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów do służby w Policji, 7) prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia umiejętności interpersonalnych oraz antystresowych policjantów, 8) utrzymywanie stałych kontaktów z koordynatorem (psychologiem policyjnym) w Komendzie Głównej Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie oraz z psychologami jednostek nadzorowanych w celu wymiany doświadczeń, wypracowywania optymalnych form i metod pracy, 9) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w specjalistycznych szkoleniach resortowych i pozaresortowych Do obowiązków Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości Komendy, 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Komendy, 4) wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Komendy. 2. Aparatem wykonawczym Głównego Księgowego jest kierowany przez niego Wydział Finansów. 3. Do zakresu zadań Wydziału Finansów należy w szczególności: 1) obsługa finansowo-księgowa jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, 2) wykonywanie czynności planistycznych i ewidencyjno-sprawozdawczych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, 3) przygotowywanie projektu budżetu jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, 4) realizacja budżetu oraz prowadzenie działalności pozabudżetowej, 5) analiza i opiniowanie wniosków personalnych powodujących skutki finansowe dla budżetu jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, 6) obsługa finansowo-księgowa na rzecz służb podległych Komendzie Głównej Policji znajdujących się na terenie działania Komendy,

25 25 7) prowadzenie obsługi finansowej i kontroli formalnej nad gospodarką funduszu operacyjnego oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji tego funduszu stosownie do obowiązujących przepisów, 8) opracowywanie materiałów analityczno-informacyjnych z zakresu działania wydziału dla potrzeb Komendanta Wojewódzkiego Policji, 9) współpraca z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji w zakresie określonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, 10) realizacja zadań w sprawach odszkodowawczych, inwentaryzacyjnych, likwidacji szkód, oraz roszczeń o charakterze płacowym, 11) terminowe regulowanie zobowiązań i windykacja należności stanowiących dochód Skarbu Państwa z zastrzeżeniem 32 pkt 2 lit.e, 12) realizacja zasad przyjętego w Komendzie systemu rachunkowości. 32. Do zakresu zadań Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji należy w szczególności: 1) realizacja zadań inwestycyjno-remontowych Komendy, w zakresie: a) przygotowania planistycznego oraz sprawozdawczości finansowej, b) opracowania założeń techniczno-ekonomicznych oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej, c) opracowania, zgodnie z właściwością rzeczową dokumentacji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych, d) realizacji w procesie budowlanym praw i obowiązków inwestora, 2) gospodarka nieruchomościami Komendy, a w szczególności: a) opracowywanie wniosków w sprawie ustanowienia lub wygaszenia prawa trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa, b) opiniowanie wniosków o udostępnienie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Komendy, bądź ich części oraz realizacja obowiązku uzyskania w tym zakresie niezbędnych pozwoleń, c) prowadzenie ewidencji nieruchomości będących w trwałym zarządzie Komendy oraz użytkowanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego na podstawie innych tytułów prawnych, d) współpraca z organami administracji publicznej woj. zachodniopomorskiego w zakresie pozyskiwania nieruchomości dla potrzeb Policji, e) wykonywanie administracji obiektów mieszkalnych Komendy oraz windykacja należności czynszowych, 3) prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej w Komendzie w zakresie:

26 26 a) planowania, ewidencjonowania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia centralnego, b) dokonywania bezpośrednich zakupów rzeczy, usług i robót budowlanych w zakresie w jakim nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 4) prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie: a) broni i pozostałego uzbrojenia, b) techniki policyjnej, c) umundurowania, d) sprzętu kwaterunkowego, e) druków resortowych, f) maszyn biurowych, g) sprzętu żywnościowego, h) sprzętu gospodarczego, i) sprzętu infrastruktury technicznej trwale związanego z nieruchomościami, j) sprzętu p/poż, k) materiałów biurowych, l) materiałów budowlanych, m) pozostałego sprzętu i materiałów, 5) prowadzenie, zgodnie z właściwością rzeczową ewidencji środków trwałych Komendy oraz naliczanie corocznych odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie, 6) organizacja żywienia zbiorowego, 7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach mieszkaniowych policjantów Komendy, oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych w tym zakresie przez terenowe organy Policji woj. zachodniopomorskiego, 8) realizacja spraw socjalnych pracowników Komendy, 9) prowadzenie gospodarki odpadami użytku wtórnego. 33. Do zakresu zadań Wydziału Transportu należy w szczególności: 1) opracowywanie szczegółowych praktycznych rozwiązań (zasad i procedur), umożliwiających prowadzenie efektywnej gospodarki transportowej Policji woj. zachodniopomorskiego w ramach obowiązujących przepisów, 2) monitorowanie i ocena struktur organizacyjnych komórek zajmujących się gospodarką transportową w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego oraz wnioskowanie zmian w tym zakresie, 3) prowadzenie gospodarki transportowej w Komendzie,

27 27 4) sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących gospodarki transportowej jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego oraz jednostek nadzorowanych bezpośrednio przez Komendanta Głównego Policji działających przy Komendzie, 5) opracowywanie należności środków transportu dla jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego oraz planów wycofania, ustalenia potrzeb w zakresie wymiany i uzupełniania należności w tym zakresie, 6) organizacja i utrzymywanie zaplecza obsługowo-naprawczego dla policyjnych środków transportu, 7) organizacja, prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów pędnych, smarów oraz materiałów konserwacyjno-remontowych, 8) organizacja i realizacja zaopatrzenia w materiały, urządzenia oraz środki niezbędne do prowadzenia gospodarki transportowej na potrzeby Komendy, jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, oraz komórek Komendy Głównej Policji działających przy Komendzie, 9) opracowywanie, zgodnie z właściwością rzeczową dokumentacji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych, 10) dokonywanie bezpośrednich zakupów rzeczy i usług w zakresie w jakim nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, 11) nadzór nad realizacją zadań w zakresie gospodarki transportowej, wykonywanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego, 12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki transportowej na potrzeby Komendy oraz Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. 34. Do zakresu zadań Zespołu do spraw Zamówień Publicznych należy w szczególności: 1) planowanie, w porozumieniu i współpracy z właściwymi komórkami Komendy i jednostkami Policji woj. zachodniopomorskiego, zamówień publicznych na bieżący rok i przekazywanie informacji w tym zakresie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, 2) przyjmowanie, rejestrowanie, i analizowanie pod względem kompletności wniosków o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez Komisję Przetargową,

28 28 3) prowadzenie rejestrów, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych, 4) współpraca z komórkami Komendy i jednostkami Policji woj. zachodniopomorskiego przy dokonywaniu zmian umów zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, 5) konsultowanie wszelkich spraw z zakresu zamówień publicznych na potrzeby komórek Komendy i jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego, 6) zabezpieczenie w Komendzie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych oraz jej udostępnianie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 35. Do zakresu zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy w szczególności: 1) planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie funkcjonowania policyjnych systemów łączności i informatyki na obszarze woj. zachodniopomorskiego, 2) eksploatacja i utrzymanie policyjnego wojewódzkiego węzła teleinformatycznego, 3) nadzorowanie wykonawstwa prac instalacyjno-montażowych w zakresie wojewódzkich systemów łączności i informatyki, 4) prowadzenie dokumentacji technicznej z zakresu łączności i informatyki, 5) administrowanie wojewódzkimi bazami danych, w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony dostępu do danych i systemu indywidualnych uprawnień użytkowników, 6) realizacja zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie łączności, 7) szyfrowanie, kodowanie wiadomości przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności radiowej i przewodowej oraz nadzór nad komórkami szyfrowymi w terenie, 8) organizacja funkcjonowania poczty specjalnej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, 9) nadzór nad pracą pomocniczych i powiatowych węzłów teleinformatycznych, 10) zapewnienie nadzoru merytorycznego nad jakością i poprawnością informacji wprowadzanych do policyjnych baz danych w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, 11) opracowywanie analiz i zestawień danych informatycznych, 12) prowadzenie zaopatrzenia i gospodarki materiałowo-finansowej usług, inwestycji, dostaw (sprzętu łączności i informatyki) na potrzeby Komendy oraz jednostek Policji woj. zachodniopomorskiego,

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE. z dnia 23 kwietnia 2009 r. REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI W NOWOGARDZIE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE. z dnia 14 stycznia 2011r.

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE. z dnia 14 stycznia 2011r. Ldz. P- 011-14/2011 REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE z dnia 14 stycznia 2011r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych;

- techniczno - kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń, wstępna ocena zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecanie badań kryminalistycznych; Źródło: http://bip.jastrzebiezdroj.kmp.policja.gov.pl/012/zadania-komorek-organi/11893,zadania-komorek-organizacyjnych-ko mendy.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 02:30 Do zadań Wydziału Kryminalnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

R E G U L A M I N. Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie R E G U L A M I N Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z dnia 06 listopada 2013 r. zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Wołominie Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O M E N D Y M I E J S K I E J P O L I C J I W K O S Z AL I N I E. R o z d z i a ł 1. P r z e p i s y o g ó l n e

R E G U L A M I N K O M E N D Y M I E J S K I E J P O L I C J I W K O S Z AL I N I E. R o z d z i a ł 1. P r z e p i s y o g ó l n e P I 011-561/2009 R E G U L A M I N K O M E N D Y M I E J S K I E J P O L I C J I W K O S Z AL I N I E z d n i a 6 m a j a 2 0 0 9 r o k u Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 1 czerwca 2013 roku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 1 czerwca 2013 roku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 1 czerwca 2013 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ELBLĄGU. z dnia 17 lipca 2014 roku ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ELBLĄGU. z dnia 17 lipca 2014 roku ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ELBLĄGU REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ELBLĄGU z dnia 17 lipca 2014 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Z 2011 r. Nr 287,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU. z dnia 1 marca 2010 r. (tekst ujednolicony) 1

REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU. z dnia 1 marca 2010 r. (tekst ujednolicony) 1 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU woj. podlaskie REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 marca 2010 r. (tekst ujednolicony) 1 Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści.

Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni antyterroryści. Policja Policja polska jest scentralizowaną, uzbrojoną i jednolicie umundurowaną formacją. Na czele Policji stoi komendant główny, któremu podlega komendant stołeczny i 16 komendantów wojewódzkich, nadzorujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 stycznia 2014 r. ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JELENIEJ GÓRZE

REGULAMIN. KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 stycznia 2014 r. ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 31 stycznia 2014 r. ZMIENIAJĄCY REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r.

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r. UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwał:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 6 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY)

EGZAMIN OFICERSKI (TERMIN PODSTAWOWY) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 13-14 lipca 2015 r.) Informujemy, że w dniach 13-14 lipca 2015 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla policjantów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.)

Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (w dniach 6-7 listopada 2013 r.) Informujemy, że w dniach 6-7 listopada 2013 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie organizuje egzamin oficerski dla

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 9 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4221 UCHWAŁA NR XVIII/403/12 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie:

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie: Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie: 1) rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej; 2) koordynowania, nadzorowania i wykonywania czynności operacyjno rozpoznawczych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 13 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Poz. 45 ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2011. Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2011 Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku

Uchwała Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku Uchwała Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 14 nr 3 z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Zadaniem BŁiI KGP jest organizowanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych,a także zarządzanie nimi oraz wspomaganie, w tych dziedzinach, działania

Bardziej szczegółowo

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ Łódź 2016/2017

Logistyka policji. dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ  Łódź 2016/2017 Logistyka policji dr hab. inż. Andrzej Szymonik prof. PŁ www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 System logistyczny policji Def. Systemu logistycznego policji: Uporządkowany zbiór, złożony z organów kierowania

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniem GIP z dnia 28 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Rawicz Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Prawnego I. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom: a) wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6-65- DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: STR. 365 ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 29 nr 3 z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU. z dnia 21 września 2015 r.

REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU. z dnia 21 września 2015 r. P-011-2-2015 REGULAMIN KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU z dnia 21 września 2015 r. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z poźn. zm.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.)

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.) Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 4 78 Poz. 24 Za³¹czniki do decyzji nr 97 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 14 kwietnia 2009 r. Za³¹cznik nr 1 WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Załącznik do Decyzji nr 1 Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ z dnia 1 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 1 lipca 2017 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 111 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo