RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2

3 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością prezentuję Państwu Raport Roczny Z SGB Banku S.A. w Poznaniu za rok, stanowiący syntetyczne podsumowanie działalności SGB Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej. Był to dla nas szczególny rok, w którym sfinalizowane zostało połączenie Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. Przeprowadziliśmy ten proces połączenia odpowiedzialnie i sprawnie, a co najważniejsze skutecznie. Dzięki temu, wzmocnieniu uległa Spółdzielcza Grupa Bankowa, której skład poszerzył się o Banki Spółdzielcze, dotąd zrzeszone z MR Bankiem S.A. Aktualnie Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy 207 Banków Spółdzielczych i Bank Zrzeszający, który zmienił nazwę na SGB Bank S.A. Zmiana nazwy Banku nie była przypadkowa wspomaga ona kreowanie wizerunku Grupy i akcentuje jej ponadregionalny charakter i zasięg. Konsekwentnie bowiem kładziemy nacisk na to, że SGB Bank S.A. to Bank wspierający rozwój i pozycję na rynku banków spółdzielczych oraz wzmacniający bezpieczeństwo SGB. W wyniku połączenia nastąpiło zwiększenie potencjału, wyrażającego się w sile finansowej: sumie bilansowej i funduszach oraz zwiększeniu dostępu do rynku poprzez wzrost liczby placówek i powiększenie terenu działania razem Grupa dysponuje siecią prawie 1800 placówek na terenie całego Dear Sirs, am more than happy to present you with the Annual I Report of SGB Bank S.A. in Poznań for the year, which presents a synthetic summary of operations of SGB Bank S.A. and Spółdzielcza Grupa Bankowa. This was a very special year for us, in which a merger of Mazowiecki Bank Regionalny S.A. in Warsaw with Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. was finalized. We conducted this merger process in a responsible and efficient manner, and what is most important we did this successfully. Thanks to this, Spółdzielcza Grupa Bankowa was reinforced, and its composition was supplemented with Co- -operative Banks associated before with MR Bank S.A. At present, Spółdzielcza Grupa Bankowa is composed of 207 Co-operative Banks and the Associating Bank, which changed its name into SGB Bank S.A. The change of the Bank s name was not accidental it supports the process of developing the Group s brand image and it emphasizes its over-regional nature and area of operation. We are persistent in putting emphasis on the fact that SGB Bank S.A. is Bank supporting the development of co-operative banks and reinforcing the safety of SGB as well as the competitive position of Co-operative Banks. As a result of the merger, there was a growth in the potential, expressed by the financial strength: balance sheet total and funds, as well as the increased market access through the increased number of outlets and expanding LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT

4 4 ANNUAL REPORT kraju. W roku bieżącym będziemy kontynuować integrację infrastruktury technologicznej Spółki i Grupy, co umożliwi zbudowanie i wdrażanie jednolitej oferty produktów i usług dla wszystkich zrzeszonych Banków Spółdzielczych, ich Klientów oraz dla Klientów własnych SGB Banku S.A. Rok to również pierwszy rok obowiązywania nowej Strategii Banku i Grupy, definiującej szczegółowo kierunki działań oraz cele, zamierzenia i przedsięwzięcia zarówno dla Spółki, jak i zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Z satysfakcją stwierdzam, że wspólnie jako Grupa skutecznie radziliśmy sobie z wyzwaniami i trudnościami, jakie przed nami stały. Dowodem na to są wyniki SGB Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych osiągnięte w roku, na zmiennym i niestabilnym rynku, w warunkach narastającej konkurencji. Bliższe informacje i opis działalności Banku oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, które mam nadzieję pozwolą na pozytywną ocenę pracy całego Banku, znajdą Państwo na kolejnych stronach Raportu. Dotychczasowe, jak i przyszłe (o czym jestem przekonany), dokonania związane ze stojącymi przed nami wyzwaniami rynkowymi i regulacyjnymi stanowią rezultat pracy wielu osób zaangażowanych w działalność Banku. Stąd, w imieniu Zarządu Banku, pragnę podziękować Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, Radzie Zrzeszenia i pracownikom SGB Banku S.A. oraz pracownikom zrzeszonych Banków Spółdzielczych za wspólną pracę i wysiłek, a Klientom Spółdzielczej Grupy Bankowej za zaufanie i lojalność. Zachęcając do lektury Raportu za rok, pragnę zapewnić, iż Bank dołoży wszelkich starań, aby, z korzyścią dla Spółdzielczej Grupy Bankowej i jej Klientów, wykorzystywać pojawiające się szanse, ograniczając przy tym ryzyka związane z prowadzeniem biznesu. the area of operation together, the Group has the network of almost 1800 outlets all over the country. This year, we will continue the integration of the technological infrastructure of the Company and the Group, which will facilitate developing and implementing a uniform range of products and services for all the associated Co-operative Banks, their Clients and own Clients of SGB Bank S.A. is also the first year, when the new bank s and the Group s Strategy is in place, defining in detail the areas of operation and targets, plans and developments both for the Company and the associated Co-operative Banks. I am satisfied to say that jointly as the Group we have su ccessfully managed to meet challenges and overcome difficulties that we faced. The evidence of that is the results of SGB Bank S.A. and the associated Co-operative Banks achieved in, at a changeable and unstable market, in a situation of growing competition. More information and description of the activities of the Bank and Spółdzielcza Grupa Bankowa, which I hope will facilitate a positive assessment of work of the entire Bank, may be found on the next pages of the Report. The current and the future (of which I am convinced) achievements connected with the market and regulations challenges that we face are the result of work of many people involved in the Bank s operation. Therefore, on behalf of the Bank s Management Board, I want to thank the Shareholders, the Supervisory Board, the Association Board and the employees of SGB Bank S.A. as well as the employees of the associated Co-operative Banks for the joint work and effort, and Clients of Spółdzielcza Grupa Bankowa for their trust and loyalty. I encourage you to read the Report for and I want to ensure you that the Bank will make all efforts to utilize emerging opportunities for the benefit of Spółdzielcza Grupa Bankowa and its Clients, limiting at the same time the risks connected with business operations. Paweł Pawłowski Prezes Zarządu SGB Banku S.A. Paweł Pawłowski President of the Management Board SGB Bank S.A.

5 5 RAPORT ROCZNY Łączenie elementów w mechanizmy odwiecznie otwiera nowe drogi. Dopiero dwa żagle dały potencjał pełnego korzystania z panujących warunków. Dwa filary, na których oparły się mosty, przybliżyły ludzi do siebie, a dwa skrzydła pozwoliły wzbić się tam, gdzie sięgały wcześniej tylko marzenia. Chociaż koło jest wynalazkiem epokowym, to w istocie połączenie kół pozwoliło ludzkości uzyskać stabilność i sterowność niezbędną do rozpędzenia cywilizacji. Skuteczne współdziałanie jest naszym powołaniem, dlatego połączenie sił dwóch zrzeszeń daje nam nowy potencjał i dynamikę. Wspólnie tworzymy dzisiaj Banki przynoszące naszym klientom codzienne rozwiązania. Linking individual elements into mechanisms has always helped to open new paths. It is two sails which helped to fully utilize the potential of existing conditions. Two pillars to link bridges made people come closer and two wings facilitated reaching up to where only dreams could reach in the past. The wheel is a unique invention, but only after two wheels were connected, the humanity could achieve stability and steering power necessary to accelerate the development of civilization. Successful co-operation is our mission, therefore, linking the forces of two associations gives us new potential and dynamics. Today jointly we create Banks offering our clients with everyday solutions.

6 6 ANNUAL REPORT

7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 7 RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU 9 A. Zarząd 11 B. Rada Nadzorcza 12 C. Połączenie z MR Bankiem S.A. 14 D. Centrala 16 E. Oddziały 16 F. Zrzeszenie UWARUNKOWANIA RYNKOWE 19 A. Gospodarka światowa 21 B. Gospodarka Polski 21 C. Rynek finansowy w Polsce 22 D. Sektor bankowości spółdzielczej DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA 25 A. Działalność kredytowa 27 B. Działalność lokacyjna 31 C. Depozyty Banków Spółdzielczych 32 D. Depozyty podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA 35 A. Wsparcie infrastrukturalne 37 B. Współpraca w zakresie kart, bankomatów i rozliczeń 42 C. Promocja i marketing 46 D. Wsparcie kapitałowe Banków Spółdzielczych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 53 A. Ryzyko kredytowe 55 B. Ryzyko płynności 57 C. Ryzyko stopy procentowej 58 D. Ryzyko walutowe 58 E. Ryzyko operacyjne 59 F. Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO 59 G. Komitet Kredytowy 60 LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 3 1. BASIC INFORMATION ON THE BANK 9 A. Management Board 11 B. Supervisory Board 12 C. Merger with MR Bank S.A. 14 D. Head Office 16 E. Branches 16 F. Association MARKET CONDITIONS 19 A. World economy 21 B. Polish economy 21 C. Financial market in Poland 22 D. Co-operative banking sector BUSINESS OPERATIONS 25 A. Lending activity 27 B. Deposit business 31 C. Deposits of Co-operative Banks 32 D. Deposits of non-financial entities and state-owned units APEX BUSINESS 35 A. Infrastructural support 37 B. Co-operation on cards, ATMs and settlements 42 C. Promotion and marketing 46 D. Equity support for Co-operative Banks RISK MANAGEMENT 53 A. Credit risk 55 B. Liquidity risk 57 C. Interest rate risk 58 D. FX risk 58 E. Operational risk 59 F. Assets and Liabilities Management Committee ALCO 59 G. Credit Committee 60 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

8 8 ANNUAL REPORT H. Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego 60 I. Kapitał wewnętrzny SYTUACJA FINANSOWA 61 A. Fundusze własne 63 B. Wybrane dane finansowe PROGNOZY I ZAMIERZENIA 67 A. Prognozy otoczenia makro oraz rynku finansowego 69 B. Zamierzenia i prognozy finansowe SGB Banku S.A. 69 ZAŁĄCZNIK NR 1 Schemat organizacyjny SGB Banku S.A. 71 ZAŁĄCZNIK NR 2 Oddziały SGB Banku S.A. 72 ZAŁĄCZNIK NR 3 Banki Spółdzielcze zrzeszone z SGB-Bankiem S.A. 74 H. Operational Risk Committee 60 I. Internal equity FINANCIAL SITUATION 61 A. Own funds 63 B. Selected financial data FORECAST AND PLANS 67 A. Macro environment and financial market forecast 69 B. Plans and financial forecast of SGB Bank S.A. 69 APPENDIX NO. 1 Organisational scheme of SGB Bank S.A. 71 APPENDIX NO. 2 Branches of SGB Bank S.A. 72 APPENDIX NO. 3 Co-operative Banks associated with SGB Bank S.A SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe SGB-Banku S.A. 83 A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 83 B. Bilans Banku 86 C. Rachunek zysków i strat 90 D. Zestawienie zmian w kapitale własnym 92 E. Pozycje pozabilansowe 96 F. Rachunek przepływów pieniężnych Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych SGB 101 A. Sektor BS w roku 101 B. Zbiorczy bilans Banków Spółdzielczych SGB 102 C. Zbiorczy rachunek zysków i strat Banków Spółdzielczych SGB FINANCIAL REPORT Financial report of SGB-Bank S.A. 83 A. Opinion of an independent chartered auditor 83 B. Bank s balance sheet 86 C. Profit and loss account 90 D. Specification of changes in own funds 92 E. Off-balance sheet items 96 F. Cash flow analysis Financial report of Co-operative Banks of SGB 101 A. Co-operative banking sector in 101 B. Cumulative balance sheet of Co-operative Banks of SGB 102 C. Cumulative p&l of Co-operative Banks of SGB 104

9 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK A. ZARZĄD 11 B. RADA NADZORCZA 12 C. POŁĄCZENIE Z MR BANKIEM S.A. 14 D. CENTRALA 16 E. ODDZIAŁY 16 F. ZRZESZENIE 16 A. MANAGEMENT BOARD 11 B. SUPERVISORY BOARD 12 C. MERGER WITH MR BANK S.A. 14 D. HEAD OFFICE 16 E. BRANCHES 16 F. ASSOCIATION 16

10 10 ANNUAL REPORT To współdziałające elementy dają zdolność obierania bezpiecznego kursu. It is the co-operating elements which facilitate taking the safe direction. Statki i łodzie są jednymi z najstarszych środków transportu. Podczas gdy samochody, pociągi i samoloty są wynalazkami XIX i XX wieku, najstarsze odnalezione pozostałości statków sięgają 2900 lat p.n.e. Oznacza to, że ludzkość sięga poza horyzonty od prawie lat. Ships and boats are one of the oldest means of transport. Cars, trains and planes are inventions of the 19 th and the 20 th century, while the oldest discovered remnants of ships date back to 2900 B.C. This means that the humanity has been reaching over to new horizons for almost years now.

11 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 11 RAPORT ROCZNY SGB-Bank Spółka Akcyjna to podmiot działający w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; Prawo bankowe oraz Kodeks spółek handlowych. Podstawowym zadaniem banku jest wspieranie rozwoju, budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jest to jednocześnie uniwersalny Bank o zasięgu ogólnokrajowym, działający na terenie dużych miast, koncentrujący się w ramach prowadzonej działalności komercyjnej na przedsiębiorcach oraz na rynkach i segmentach klientów, których nie obsługują banki spółdzielcze. W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe dane identyfikacyjne SGB Banku S.A. SGB-Bank Spółka Akcyjna is an entity operating on the basis of the Act on the operations of co-operative banks, their associations and associating banks, the Bank Law and the Commercial Code. The basic role of the bank is to support the development, to build up and reinforce the competitive position of associated Banks of the Spółdzielcza Grupa Bankowa (Co-operative Banking Group). At the same time, this is a universal Bank with a nation-wide range of operation, operating mainly in large cities, focusing within its commercial business on businessmen as well as markets and clients segments not serviced by co-operative banks. Table no. 1 shows the basic identification data of SGB Bank S.A. TAB. 1. Dane rejestrowe / Register data Firma / Company Siedziba / Head office Adres / Address SGB-Bank Spółka Akcyjna Poznań KRS / KRS REGON / REGON NIP / NIP ul. Szarych Szeregów nr 23a, miejscowość: Poznań / city of Poznań, kod /mail code: Poznań, Polska / Poland A. ZARZĄD okresie od 1 stycznia do 5 września roku W skład Zarządu był następujący: Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Ryszard Lorek Zygmunt Miętki Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu A. MANAGEMENT BOARD From 1 January until 5 September, the composition of the Management Board was as follows: Paweł Pawłowski President of the MB Ryszard Lorek Zygmunt Miętki Adam Skowroński Vice-President of the MB Vice-President of the MB Vice-President of the MB W okresie od 6 września do 31 grudnia roku skład Zarządu był następujący: Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu From 6 September until 31 December, the composition of the Management Board was as follows: Paweł Pawłowski President of the MB Danuta Kowalczyk Vice-President of the MB Ryszard Lorek Vice-President of the MB PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 1.

12 12 ANNUAL REPORT Zygmunt Miętki Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Adam Skowroński Vice-President of the MB Vice-President of the MB W roku Zarząd banku odbył 77 posiedzeń, podjął 489 uchwał oraz przyjął 430 stanowisk. Uchwały Zarządu dotyczyły między innymi: podjęcia decyzji kredytowych, zmian organizacyjnych, wprowadzenia nowych regulacji wewnętrznych, dostosowania istniejących regulacji do zmian prawa. Zarząd podejmował także decyzje w zakresie: udzielania pomocy finansowej zrzeszonym Bankom Spółdzielczym, wyrażania zgody na poszerzenie terenu działania Banku Spółdzielczego, wykonywania przez Bank Spółdzielczy czynności wymienionych w art. 6 Prawa bankowego, jeśli wymagało to zgody Banku zrzeszającego, wydawania opinii o kandydatach na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego. Członkowie Zarządu w oparciu o posiadane kompetencje wydali 244 decyzje ustanawiające lub zmieniające regulacje wewnętrzne. B. RADA NADZORCZA Od dnia 1 stycznia do dnia 13 września roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie zaprezentowanym w tabeli nr 2. In, the Management Board had 77 meetings, took 489 resolutions and passed 430 opinions. Resolutions of the Management Board related to, among others, the foll owing: taking credit decisions, organizational changes, introducing new internal regulations, adjusting the existing regulations to changes of law. The Management Board also took decisions in respect of the following: providing financial support to associated Co-operative Banks, giving consent to expanding the area of operations of a Co- -operative Bank, performing by a Co-operative Bank activities referred to in art. 6 of the Bank Law, if this required a consent of the associating Bank, issuing opinions on the candidates for the positions of the President of the Management Board of a Co-operative Bank. Members of the Management Board, on the basis of their discretion, took 244 decisions adopting or changing internal regulations. B. SUPERVISORY BOARD From 1 January until 13 September, the Supervisory Board operated in the composition presented in table no. 2. TAB. 2. Skład Rady Nadzorczej GBW S.A. przed połączeniem z MR Bankiem S.A. / Composition of the Supervisory Board GBW S.A. before the merger with MR Bank S.A. Przewodniczący Rady / Chairman of the Board Władysław Dymek Zastępcy Przewodniczącego / Deputy Chairmen Daniela Rycka Andrzej Szwejkowski Sekretarz Rady / Secretary of the Board Członkowie Rady / Members of the Board * Zmarła / died on r. Zbigniew Brzeziński Marek Banaszak Zdzisław Nosewicz Władysław Święs Krystyna Twarogal* Jan Tygielski Jan Wojtczak Marek Bieliński Roman Dawidowski Tadeusz Drabik Marian Fita Józef Kubanek W dniu 5 września roku nastąpiło połączenie spółek: Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. W dniu 14 września roku zarejestrowane zostały w KRS zmiany Statutu Banku dotyczące nazwy Banku oraz liczebności Rady Nadzorczej. Na mocy tych postanowień, w zgodzie z uchwałą nr 13 On 5 September, a merger was executed of the following companies: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. and Mazowiecki Bank Regionalny S.A. On 14 September, changes in respect of the name of the Bank and the number of Supervisory Board members were registered in court. On that basis, in line with resolution no. 13 of

13 13 RAPORT ROCZNY Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu

14 14 ANNUAL REPORT Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GBW S.A. z dnia 28 czerwca roku, w skład Rady Nadzorczej SGB Banku S.A. weszli: Marek Byzdra, Zdzisław Inglot, Jan Kołodziejski, Zofia Korczak, Zenon Mazur, Janina Śmigielska, Zbigniew Trzeciak, Zbigniew Wałachowski, Stefan Wanke. Skład Rady Nadzorczej SGB Banku S.A. przedstawia tabela nr 3. świadczenia usług zrzeszeniowych i wzmocnienie bezthe General Meeting of Shareholders of GBW S.A., dated 28 June, the composition of the Supervisory Board of SGB Bank S.A. was set as follows: Marek Byzdra, Zdzisław Inglot, Jan Kołodziejski, Zofia Korczak, Zenon Mazur, Janina Śmigielska, Zbigniew Trzeciak, Zbigniew Wałachowski, Stefan Wanke. Composition of the Supervisory Board of SGB Bank S.A. is presented in table no. 3. TAB. 3. Skład Rady Nadzorczej SGB Banku S.A. / Composition of the Supervisory Board of SGB Bank S.A. Przewodniczący Rady Chairman of the Board Zastępcy Przewodniczącego Deputy Chairmen Sekretarz Rady Secretary of the Board Członkowie Rady Members of the Board Władysław Dymek Daniela Rycka Marek Byzdra Andrzej Szwejkowski Zbigniew Brzeziński Marek Banaszak Jan Kołodziejski Władysław Święs Marek Bieliński Zofia Korczak Zbigniew Trzeciak Roman Dawidowski Józef Kubanek Jan Tygielski Tadeusz Drabik Zenon Mazur Zbigniew Wałachowski Marian Fita Zdzisław Nosewicz Stefan Wanke Zdzisław Inglot Janina Śmigielska Jan Wojtczak C. POŁĄCZENIE Z MR BANKIEM S.A. roku dokonało się połączenie Gospodarczego W Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą w Warszawie. W jego wyniku nastąpiło zwiększenie potencjału Banku zrzeszającego, mierzonego sumą bilansową i funduszami, udziału w rynku wyrażonego liczbą placówek oraz wielkością terenu działania. Wzrosła liczebność Banków Spółdzielczych tworzących Spółdzielczą Grupę Bankową, bowiem do zrzeszenia przystąpiły Banki Spółdzielcze, dla których do momentu połączenia Bankiem zrzeszającym był MR Bank S.A. Efektem opisanych zmian było również przyjęcie nowej nazwy Banku zrzeszającego, która brzmi SGB Bank S.A. Zmiana ta wspomaga kreowanie wizerunku grupy i akcentuje jej ponadregionalny charakter i zasięg. Połączenie jest czynnikiem wspierającym realizację Strategii SGB na lata poprzez m.in.: wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk bankowości spółdzielczej oraz C. MERGER WITH MR BANK S.A. In, a merger was executed between Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. with the head office in Poznań with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. with the head office in Warsaw. As a result, the potential of the associating Bank grew when measured with the balance sheet and funds, market share expressed with the number of outlets as well as the total area of operation. Also the number of Co-operative Banks forming Spółdzielcza Grupa Bankowa grew, as the association was joined by Banks in case of which MR Bank S.A. was the associating Bank before the merger. The result of the described changes was also adopting a new name of the associating Bank, which is now SGB Bank S.A. This change supports efforts to promote the image of the group and emphasizes its over-regional nature and area of operation. The merger if a factor supporting the realization of SGB Strategy for years through, among others: utilizing the expertise, experience and best practices of co-operative banking as well as pro

15 TAB. 4. Kalendarium działań łączeniowych w roku / Calendar of the merger actions in 15 RAPORT ROCZNY 5 stycznia 5 January 20 stycznia 20 January Pierwszy tydzień lutego First week of February 9 lutego 9 February 11 maja 11 May 27 czerwca 27 June 28 czerwca 28 June 5 września 5 September 14 września 14 September września September Spotkanie Banków Spółdzielczych zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. z przedstawicielami Spółdzielczej Grupy Bankowej efektem spotkania było jednoznaczne, kierunkowe podtrzymanie przez Banki Spółdzielcze zrzeszenia MR Banku S.A. woli dalszych prac zmierzających do dokonania połączenia spółek oraz zrzeszeń. / Meeting of Co-operative Banks associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. with representatives of Spółdzielcza Grupa Bankowa the result of the meeting was a clear, intentional expression of will by Co-operative Banks associated with MR Bank S.A. to continue work aimed at merging the companies and the associations. Spotkanie konsultacyjne Rad Nadzorczych oraz Rad Zrzeszeń obu spółek, którego efektem było dokonanie ustaleń w zakresie planu połączenia. A consultative meeting of Supervisory Boards and Association Boards of both companies, the result of which was making arrangements relating to the merger plan. Grupowe spotkania Zarządu GBW S.A. z Bankami Spółdzielczymi zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. / Group meetings of the Management Board of GBW S.A. with Co-operative Banks associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A., którego efektem była kierunkowa uchwała w sprawie połączenia MR Banku S.A. z GBW S.A. / Extraordinary General Meeting of Shareholders of MR Bank S.A., the result of which was the intentional resolution on merging MR Bank S.A. with GBW S.A. Opublikowanie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 27/, poz. 1525). / Publishing the merger plan in Court and Economy Monitor (Monitor Sądowy i Gospodarczy) (No. 27/, it. 1525). Powołanie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za proces połączenia. / Establishing a Steering Committee responsible for the merger process. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A. akcjonariusze podjęli decyzję o połączeniu GBW S.A. z MR Bankiem S.A. / General Meeting of Shareholders of MR Bank S.A. shareholders took a decision on merging GBW S.A. with MR Bank S.A. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy GBW S.A. akcjonariusze podjęli decyzję o połączeniu GBW S.A. z MR Bankiem S.A. / General Meeting of Shareholders of GBW S.A. shareholders took a decision on merging GBW S.A. with MR Bank S.A. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o przyłączeniu MR Banku S.A. do GBW S.A. / Regional Court in Poznań makes an entry in the company register on the merger of MR Bank S.A. with GBW S.A. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o zmianie nazwy połączonego Banku z Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. na SGB Bank S.A. / Regional Court in Poznań makes an entry in the company register on the change of the merged Bank s name from Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. into SGB Bank S.A. Podpisanie Umów Zrzeszenia. Do SGB przystąpiło 57 Banków Spółdzielczych, czyli wszystkie, które były zrzeszone z MR Bankiem S.A. / Signing Association Agreements. SGB gets joined by 57 Co-operative Banks, i.e. all those which were associated with MR Bank S.A. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 1.

16 16 ANNUAL REPORT pieczeństwa funkcjonowania SGB. W tabeli nr 4 przedstawiono kalendarium głównych wydarzeń związanych z procesem połączenia. D. CENTRALA Na dzień 31 grudnia roku w strukturze Centrali Banku funkcjonowało 16 Departamentów oraz samodzielne stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Zrzeszenia. Schemat organizacyjny Banku stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania. W roku w Banku działały ponadto interdyscyplinarne zespoły zadaniowe i projektowe oraz stałe komitety. Lista komitetów według stanu na 31 grudnia roku przedstawiała się następująco: Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego, Komitet ds. Wydatków, Komitet Kredytowy, Komitet Portfela Projektów, Komitet Sterujący ds. rozwoju systemu def3000 i jego wdrożeń w Bankach Spółdzielczych, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO. E. ODDZIAŁY Na dzień 31 grudnia roku SGB Bank S.A. posiadał 28 oddziałów, w tym 2 oddziały o statusie Finansowych Centrów Biznesu. Z dniem połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. liczba oddziałów wzrosła o 9. W ramach łódzkiego Oddziału funkcjonowała również Filia w Łodzi, a w ramach Oddziału w Warszawie Filia w Żyrardowie. W grudniu roku powołano Finansowe Centrum Biznesu w Warszawie, które w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęło działalności. Wykaz oddziałów Banku zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania. F. ZRZESZENIE dniach września roku umowy zrzeszenia z SGB-Bankiem S.A. podpisało 57 Banków W Spółdzielczych zrzeszonych dotąd z MR Bankiem S.A. viding association services and reinforcing the safety of operation of SGB. Table no. 4 shows the dates of the main events connected with the merger. D. HEAD OFFICE As at 31 December, within the structure of the Bank s head office, 16 departments were operating as well as an independent position of the Proxy of the Management Board responsible for the IT Development in the Association. The Bank s organizational scheme forms Appendix no. 1 to the Report. Besides, in some inter-disciplinary task forces and project teams were operating in the Bank as well as constant committees. The list of the committees as at 31 December is as follows: Operational Risk Committee, Expenses Committee, Credit Committee, Project Portfolio Committee, Steering Committee for the development of the def3000 system and its implementation in Co-operative Banks, Assets and Liabilities Management Committee ALCO. E. BRANCHES As at 31 December, SGB Bank S.A. had 28 branches, of which 2 branches had the status of the Financial Business Centers. As of the date of the merger of GBW S.A. and MR Bank S.A., the number of branches grew by 9. Within the Łódź Branch, also a sub-branch in Łódź was operating, and within the Warsaw Branch a sub-branch in Żyrardów. In December, a Financial Business Center was set up in Warsaw, which did not start its operations within the reporting period. The list of Bank branches is included in Appendix no. 2 to the Report. F. ASSOCIATION O n September, association agree ments with SGB Bank S.A. were signed by 57 Co-operative Banks associated before with MR Bank S.A. As a re

17 Tym samym liczba Banków Spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bankiem S.A. na dzień 31 grudnia roku wzrosła do 207. Zestawienie Banków Spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bankiem S.A. wg stanu na koniec roku znajduje się w załączniku nr 3 do Sprawozdania. sult, the number of Co-operative Banks associated with SGB Bank S.A. as at 31 December grew to 207. The list of Co-operative Banks associated with SGB Bank S.A. as at the end of, is included in Appendix no. 3 to the Report. 17 RAPORT ROCZNY W roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Zrzeszenia oraz 2 posiedzenia wspólne z Radą Nadzorczą SGB Banku S.A. W roku Rada Zrzeszenia podjęła 33 uchwały oraz przyjęła 80 stanowisk. In, 7 meetings of the Association Board were held as well as 2 joint meetings with the Supervisory Board of SGB Bank S.A. In, the Association Board took 33 resolutions and issued 80 opinions. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 1.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo