RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2

3 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością prezentuję Państwu Raport Roczny Z SGB Banku S.A. w Poznaniu za rok, stanowiący syntetyczne podsumowanie działalności SGB Banku S.A. i Spółdzielczej Grupy Bankowej. Był to dla nas szczególny rok, w którym sfinalizowane zostało połączenie Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. Przeprowadziliśmy ten proces połączenia odpowiedzialnie i sprawnie, a co najważniejsze skutecznie. Dzięki temu, wzmocnieniu uległa Spółdzielcza Grupa Bankowa, której skład poszerzył się o Banki Spółdzielcze, dotąd zrzeszone z MR Bankiem S.A. Aktualnie Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy 207 Banków Spółdzielczych i Bank Zrzeszający, który zmienił nazwę na SGB Bank S.A. Zmiana nazwy Banku nie była przypadkowa wspomaga ona kreowanie wizerunku Grupy i akcentuje jej ponadregionalny charakter i zasięg. Konsekwentnie bowiem kładziemy nacisk na to, że SGB Bank S.A. to Bank wspierający rozwój i pozycję na rynku banków spółdzielczych oraz wzmacniający bezpieczeństwo SGB. W wyniku połączenia nastąpiło zwiększenie potencjału, wyrażającego się w sile finansowej: sumie bilansowej i funduszach oraz zwiększeniu dostępu do rynku poprzez wzrost liczby placówek i powiększenie terenu działania razem Grupa dysponuje siecią prawie 1800 placówek na terenie całego Dear Sirs, am more than happy to present you with the Annual I Report of SGB Bank S.A. in Poznań for the year, which presents a synthetic summary of operations of SGB Bank S.A. and Spółdzielcza Grupa Bankowa. This was a very special year for us, in which a merger of Mazowiecki Bank Regionalny S.A. in Warsaw with Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. was finalized. We conducted this merger process in a responsible and efficient manner, and what is most important we did this successfully. Thanks to this, Spółdzielcza Grupa Bankowa was reinforced, and its composition was supplemented with Co- -operative Banks associated before with MR Bank S.A. At present, Spółdzielcza Grupa Bankowa is composed of 207 Co-operative Banks and the Associating Bank, which changed its name into SGB Bank S.A. The change of the Bank s name was not accidental it supports the process of developing the Group s brand image and it emphasizes its over-regional nature and area of operation. We are persistent in putting emphasis on the fact that SGB Bank S.A. is Bank supporting the development of co-operative banks and reinforcing the safety of SGB as well as the competitive position of Co-operative Banks. As a result of the merger, there was a growth in the potential, expressed by the financial strength: balance sheet total and funds, as well as the increased market access through the increased number of outlets and expanding LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT

4 4 ANNUAL REPORT kraju. W roku bieżącym będziemy kontynuować integrację infrastruktury technologicznej Spółki i Grupy, co umożliwi zbudowanie i wdrażanie jednolitej oferty produktów i usług dla wszystkich zrzeszonych Banków Spółdzielczych, ich Klientów oraz dla Klientów własnych SGB Banku S.A. Rok to również pierwszy rok obowiązywania nowej Strategii Banku i Grupy, definiującej szczegółowo kierunki działań oraz cele, zamierzenia i przedsięwzięcia zarówno dla Spółki, jak i zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Z satysfakcją stwierdzam, że wspólnie jako Grupa skutecznie radziliśmy sobie z wyzwaniami i trudnościami, jakie przed nami stały. Dowodem na to są wyniki SGB Banku S.A. i zrzeszonych Banków Spółdzielczych osiągnięte w roku, na zmiennym i niestabilnym rynku, w warunkach narastającej konkurencji. Bliższe informacje i opis działalności Banku oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej, które mam nadzieję pozwolą na pozytywną ocenę pracy całego Banku, znajdą Państwo na kolejnych stronach Raportu. Dotychczasowe, jak i przyszłe (o czym jestem przekonany), dokonania związane ze stojącymi przed nami wyzwaniami rynkowymi i regulacyjnymi stanowią rezultat pracy wielu osób zaangażowanych w działalność Banku. Stąd, w imieniu Zarządu Banku, pragnę podziękować Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, Radzie Zrzeszenia i pracownikom SGB Banku S.A. oraz pracownikom zrzeszonych Banków Spółdzielczych za wspólną pracę i wysiłek, a Klientom Spółdzielczej Grupy Bankowej za zaufanie i lojalność. Zachęcając do lektury Raportu za rok, pragnę zapewnić, iż Bank dołoży wszelkich starań, aby, z korzyścią dla Spółdzielczej Grupy Bankowej i jej Klientów, wykorzystywać pojawiające się szanse, ograniczając przy tym ryzyka związane z prowadzeniem biznesu. the area of operation together, the Group has the network of almost 1800 outlets all over the country. This year, we will continue the integration of the technological infrastructure of the Company and the Group, which will facilitate developing and implementing a uniform range of products and services for all the associated Co-operative Banks, their Clients and own Clients of SGB Bank S.A. is also the first year, when the new bank s and the Group s Strategy is in place, defining in detail the areas of operation and targets, plans and developments both for the Company and the associated Co-operative Banks. I am satisfied to say that jointly as the Group we have su ccessfully managed to meet challenges and overcome difficulties that we faced. The evidence of that is the results of SGB Bank S.A. and the associated Co-operative Banks achieved in, at a changeable and unstable market, in a situation of growing competition. More information and description of the activities of the Bank and Spółdzielcza Grupa Bankowa, which I hope will facilitate a positive assessment of work of the entire Bank, may be found on the next pages of the Report. The current and the future (of which I am convinced) achievements connected with the market and regulations challenges that we face are the result of work of many people involved in the Bank s operation. Therefore, on behalf of the Bank s Management Board, I want to thank the Shareholders, the Supervisory Board, the Association Board and the employees of SGB Bank S.A. as well as the employees of the associated Co-operative Banks for the joint work and effort, and Clients of Spółdzielcza Grupa Bankowa for their trust and loyalty. I encourage you to read the Report for and I want to ensure you that the Bank will make all efforts to utilize emerging opportunities for the benefit of Spółdzielcza Grupa Bankowa and its Clients, limiting at the same time the risks connected with business operations. Paweł Pawłowski Prezes Zarządu SGB Banku S.A. Paweł Pawłowski President of the Management Board SGB Bank S.A.

5 5 RAPORT ROCZNY Łączenie elementów w mechanizmy odwiecznie otwiera nowe drogi. Dopiero dwa żagle dały potencjał pełnego korzystania z panujących warunków. Dwa filary, na których oparły się mosty, przybliżyły ludzi do siebie, a dwa skrzydła pozwoliły wzbić się tam, gdzie sięgały wcześniej tylko marzenia. Chociaż koło jest wynalazkiem epokowym, to w istocie połączenie kół pozwoliło ludzkości uzyskać stabilność i sterowność niezbędną do rozpędzenia cywilizacji. Skuteczne współdziałanie jest naszym powołaniem, dlatego połączenie sił dwóch zrzeszeń daje nam nowy potencjał i dynamikę. Wspólnie tworzymy dzisiaj Banki przynoszące naszym klientom codzienne rozwiązania. Linking individual elements into mechanisms has always helped to open new paths. It is two sails which helped to fully utilize the potential of existing conditions. Two pillars to link bridges made people come closer and two wings facilitated reaching up to where only dreams could reach in the past. The wheel is a unique invention, but only after two wheels were connected, the humanity could achieve stability and steering power necessary to accelerate the development of civilization. Successful co-operation is our mission, therefore, linking the forces of two associations gives us new potential and dynamics. Today jointly we create Banks offering our clients with everyday solutions.

6 6 ANNUAL REPORT

7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 7 RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU 9 A. Zarząd 11 B. Rada Nadzorcza 12 C. Połączenie z MR Bankiem S.A. 14 D. Centrala 16 E. Oddziały 16 F. Zrzeszenie UWARUNKOWANIA RYNKOWE 19 A. Gospodarka światowa 21 B. Gospodarka Polski 21 C. Rynek finansowy w Polsce 22 D. Sektor bankowości spółdzielczej DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA 25 A. Działalność kredytowa 27 B. Działalność lokacyjna 31 C. Depozyty Banków Spółdzielczych 32 D. Depozyty podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ APEKSOWA 35 A. Wsparcie infrastrukturalne 37 B. Współpraca w zakresie kart, bankomatów i rozliczeń 42 C. Promocja i marketing 46 D. Wsparcie kapitałowe Banków Spółdzielczych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 53 A. Ryzyko kredytowe 55 B. Ryzyko płynności 57 C. Ryzyko stopy procentowej 58 D. Ryzyko walutowe 58 E. Ryzyko operacyjne 59 F. Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO 59 G. Komitet Kredytowy 60 LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD 3 1. BASIC INFORMATION ON THE BANK 9 A. Management Board 11 B. Supervisory Board 12 C. Merger with MR Bank S.A. 14 D. Head Office 16 E. Branches 16 F. Association MARKET CONDITIONS 19 A. World economy 21 B. Polish economy 21 C. Financial market in Poland 22 D. Co-operative banking sector BUSINESS OPERATIONS 25 A. Lending activity 27 B. Deposit business 31 C. Deposits of Co-operative Banks 32 D. Deposits of non-financial entities and state-owned units APEX BUSINESS 35 A. Infrastructural support 37 B. Co-operation on cards, ATMs and settlements 42 C. Promotion and marketing 46 D. Equity support for Co-operative Banks RISK MANAGEMENT 53 A. Credit risk 55 B. Liquidity risk 57 C. Interest rate risk 58 D. FX risk 58 E. Operational risk 59 F. Assets and Liabilities Management Committee ALCO 59 G. Credit Committee 60 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

8 8 ANNUAL REPORT H. Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego 60 I. Kapitał wewnętrzny SYTUACJA FINANSOWA 61 A. Fundusze własne 63 B. Wybrane dane finansowe PROGNOZY I ZAMIERZENIA 67 A. Prognozy otoczenia makro oraz rynku finansowego 69 B. Zamierzenia i prognozy finansowe SGB Banku S.A. 69 ZAŁĄCZNIK NR 1 Schemat organizacyjny SGB Banku S.A. 71 ZAŁĄCZNIK NR 2 Oddziały SGB Banku S.A. 72 ZAŁĄCZNIK NR 3 Banki Spółdzielcze zrzeszone z SGB-Bankiem S.A. 74 H. Operational Risk Committee 60 I. Internal equity FINANCIAL SITUATION 61 A. Own funds 63 B. Selected financial data FORECAST AND PLANS 67 A. Macro environment and financial market forecast 69 B. Plans and financial forecast of SGB Bank S.A. 69 APPENDIX NO. 1 Organisational scheme of SGB Bank S.A. 71 APPENDIX NO. 2 Branches of SGB Bank S.A. 72 APPENDIX NO. 3 Co-operative Banks associated with SGB Bank S.A SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe SGB-Banku S.A. 83 A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 83 B. Bilans Banku 86 C. Rachunek zysków i strat 90 D. Zestawienie zmian w kapitale własnym 92 E. Pozycje pozabilansowe 96 F. Rachunek przepływów pieniężnych Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych SGB 101 A. Sektor BS w roku 101 B. Zbiorczy bilans Banków Spółdzielczych SGB 102 C. Zbiorczy rachunek zysków i strat Banków Spółdzielczych SGB FINANCIAL REPORT Financial report of SGB-Bank S.A. 83 A. Opinion of an independent chartered auditor 83 B. Bank s balance sheet 86 C. Profit and loss account 90 D. Specification of changes in own funds 92 E. Off-balance sheet items 96 F. Cash flow analysis Financial report of Co-operative Banks of SGB 101 A. Co-operative banking sector in 101 B. Cumulative balance sheet of Co-operative Banks of SGB 102 C. Cumulative p&l of Co-operative Banks of SGB 104

9 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK A. ZARZĄD 11 B. RADA NADZORCZA 12 C. POŁĄCZENIE Z MR BANKIEM S.A. 14 D. CENTRALA 16 E. ODDZIAŁY 16 F. ZRZESZENIE 16 A. MANAGEMENT BOARD 11 B. SUPERVISORY BOARD 12 C. MERGER WITH MR BANK S.A. 14 D. HEAD OFFICE 16 E. BRANCHES 16 F. ASSOCIATION 16

10 10 ANNUAL REPORT To współdziałające elementy dają zdolność obierania bezpiecznego kursu. It is the co-operating elements which facilitate taking the safe direction. Statki i łodzie są jednymi z najstarszych środków transportu. Podczas gdy samochody, pociągi i samoloty są wynalazkami XIX i XX wieku, najstarsze odnalezione pozostałości statków sięgają 2900 lat p.n.e. Oznacza to, że ludzkość sięga poza horyzonty od prawie lat. Ships and boats are one of the oldest means of transport. Cars, trains and planes are inventions of the 19 th and the 20 th century, while the oldest discovered remnants of ships date back to 2900 B.C. This means that the humanity has been reaching over to new horizons for almost years now.

11 1. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 11 RAPORT ROCZNY SGB-Bank Spółka Akcyjna to podmiot działający w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; Prawo bankowe oraz Kodeks spółek handlowych. Podstawowym zadaniem banku jest wspieranie rozwoju, budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej. Jest to jednocześnie uniwersalny Bank o zasięgu ogólnokrajowym, działający na terenie dużych miast, koncentrujący się w ramach prowadzonej działalności komercyjnej na przedsiębiorcach oraz na rynkach i segmentach klientów, których nie obsługują banki spółdzielcze. W tabeli nr 1 zestawiono podstawowe dane identyfikacyjne SGB Banku S.A. SGB-Bank Spółka Akcyjna is an entity operating on the basis of the Act on the operations of co-operative banks, their associations and associating banks, the Bank Law and the Commercial Code. The basic role of the bank is to support the development, to build up and reinforce the competitive position of associated Banks of the Spółdzielcza Grupa Bankowa (Co-operative Banking Group). At the same time, this is a universal Bank with a nation-wide range of operation, operating mainly in large cities, focusing within its commercial business on businessmen as well as markets and clients segments not serviced by co-operative banks. Table no. 1 shows the basic identification data of SGB Bank S.A. TAB. 1. Dane rejestrowe / Register data Firma / Company Siedziba / Head office Adres / Address SGB-Bank Spółka Akcyjna Poznań KRS / KRS REGON / REGON NIP / NIP ul. Szarych Szeregów nr 23a, miejscowość: Poznań / city of Poznań, kod /mail code: Poznań, Polska / Poland A. ZARZĄD okresie od 1 stycznia do 5 września roku W skład Zarządu był następujący: Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Ryszard Lorek Zygmunt Miętki Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu A. MANAGEMENT BOARD From 1 January until 5 September, the composition of the Management Board was as follows: Paweł Pawłowski President of the MB Ryszard Lorek Zygmunt Miętki Adam Skowroński Vice-President of the MB Vice-President of the MB Vice-President of the MB W okresie od 6 września do 31 grudnia roku skład Zarządu był następujący: Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu From 6 September until 31 December, the composition of the Management Board was as follows: Paweł Pawłowski President of the MB Danuta Kowalczyk Vice-President of the MB Ryszard Lorek Vice-President of the MB PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 1.

12 12 ANNUAL REPORT Zygmunt Miętki Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Adam Skowroński Vice-President of the MB Vice-President of the MB W roku Zarząd banku odbył 77 posiedzeń, podjął 489 uchwał oraz przyjął 430 stanowisk. Uchwały Zarządu dotyczyły między innymi: podjęcia decyzji kredytowych, zmian organizacyjnych, wprowadzenia nowych regulacji wewnętrznych, dostosowania istniejących regulacji do zmian prawa. Zarząd podejmował także decyzje w zakresie: udzielania pomocy finansowej zrzeszonym Bankom Spółdzielczym, wyrażania zgody na poszerzenie terenu działania Banku Spółdzielczego, wykonywania przez Bank Spółdzielczy czynności wymienionych w art. 6 Prawa bankowego, jeśli wymagało to zgody Banku zrzeszającego, wydawania opinii o kandydatach na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego. Członkowie Zarządu w oparciu o posiadane kompetencje wydali 244 decyzje ustanawiające lub zmieniające regulacje wewnętrzne. B. RADA NADZORCZA Od dnia 1 stycznia do dnia 13 września roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie zaprezentowanym w tabeli nr 2. In, the Management Board had 77 meetings, took 489 resolutions and passed 430 opinions. Resolutions of the Management Board related to, among others, the foll owing: taking credit decisions, organizational changes, introducing new internal regulations, adjusting the existing regulations to changes of law. The Management Board also took decisions in respect of the following: providing financial support to associated Co-operative Banks, giving consent to expanding the area of operations of a Co- -operative Bank, performing by a Co-operative Bank activities referred to in art. 6 of the Bank Law, if this required a consent of the associating Bank, issuing opinions on the candidates for the positions of the President of the Management Board of a Co-operative Bank. Members of the Management Board, on the basis of their discretion, took 244 decisions adopting or changing internal regulations. B. SUPERVISORY BOARD From 1 January until 13 September, the Supervisory Board operated in the composition presented in table no. 2. TAB. 2. Skład Rady Nadzorczej GBW S.A. przed połączeniem z MR Bankiem S.A. / Composition of the Supervisory Board GBW S.A. before the merger with MR Bank S.A. Przewodniczący Rady / Chairman of the Board Władysław Dymek Zastępcy Przewodniczącego / Deputy Chairmen Daniela Rycka Andrzej Szwejkowski Sekretarz Rady / Secretary of the Board Członkowie Rady / Members of the Board * Zmarła / died on r. Zbigniew Brzeziński Marek Banaszak Zdzisław Nosewicz Władysław Święs Krystyna Twarogal* Jan Tygielski Jan Wojtczak Marek Bieliński Roman Dawidowski Tadeusz Drabik Marian Fita Józef Kubanek W dniu 5 września roku nastąpiło połączenie spółek: Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. W dniu 14 września roku zarejestrowane zostały w KRS zmiany Statutu Banku dotyczące nazwy Banku oraz liczebności Rady Nadzorczej. Na mocy tych postanowień, w zgodzie z uchwałą nr 13 On 5 September, a merger was executed of the following companies: Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. and Mazowiecki Bank Regionalny S.A. On 14 September, changes in respect of the name of the Bank and the number of Supervisory Board members were registered in court. On that basis, in line with resolution no. 13 of

13 13 RAPORT ROCZNY Paweł Pawłowski Prezes Zarządu Danuta Kowalczyk Wiceprezes Zarządu Zygmunt Miętki Wiceprezes Zarządu Ryszard Lorek Wiceprezes Zarządu Adam Skowroński Wiceprezes Zarządu

14 14 ANNUAL REPORT Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GBW S.A. z dnia 28 czerwca roku, w skład Rady Nadzorczej SGB Banku S.A. weszli: Marek Byzdra, Zdzisław Inglot, Jan Kołodziejski, Zofia Korczak, Zenon Mazur, Janina Śmigielska, Zbigniew Trzeciak, Zbigniew Wałachowski, Stefan Wanke. Skład Rady Nadzorczej SGB Banku S.A. przedstawia tabela nr 3. świadczenia usług zrzeszeniowych i wzmocnienie bezthe General Meeting of Shareholders of GBW S.A., dated 28 June, the composition of the Supervisory Board of SGB Bank S.A. was set as follows: Marek Byzdra, Zdzisław Inglot, Jan Kołodziejski, Zofia Korczak, Zenon Mazur, Janina Śmigielska, Zbigniew Trzeciak, Zbigniew Wałachowski, Stefan Wanke. Composition of the Supervisory Board of SGB Bank S.A. is presented in table no. 3. TAB. 3. Skład Rady Nadzorczej SGB Banku S.A. / Composition of the Supervisory Board of SGB Bank S.A. Przewodniczący Rady Chairman of the Board Zastępcy Przewodniczącego Deputy Chairmen Sekretarz Rady Secretary of the Board Członkowie Rady Members of the Board Władysław Dymek Daniela Rycka Marek Byzdra Andrzej Szwejkowski Zbigniew Brzeziński Marek Banaszak Jan Kołodziejski Władysław Święs Marek Bieliński Zofia Korczak Zbigniew Trzeciak Roman Dawidowski Józef Kubanek Jan Tygielski Tadeusz Drabik Zenon Mazur Zbigniew Wałachowski Marian Fita Zdzisław Nosewicz Stefan Wanke Zdzisław Inglot Janina Śmigielska Jan Wojtczak C. POŁĄCZENIE Z MR BANKIEM S.A. roku dokonało się połączenie Gospodarczego W Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą w Warszawie. W jego wyniku nastąpiło zwiększenie potencjału Banku zrzeszającego, mierzonego sumą bilansową i funduszami, udziału w rynku wyrażonego liczbą placówek oraz wielkością terenu działania. Wzrosła liczebność Banków Spółdzielczych tworzących Spółdzielczą Grupę Bankową, bowiem do zrzeszenia przystąpiły Banki Spółdzielcze, dla których do momentu połączenia Bankiem zrzeszającym był MR Bank S.A. Efektem opisanych zmian było również przyjęcie nowej nazwy Banku zrzeszającego, która brzmi SGB Bank S.A. Zmiana ta wspomaga kreowanie wizerunku grupy i akcentuje jej ponadregionalny charakter i zasięg. Połączenie jest czynnikiem wspierającym realizację Strategii SGB na lata poprzez m.in.: wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk bankowości spółdzielczej oraz C. MERGER WITH MR BANK S.A. In, a merger was executed between Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. with the head office in Poznań with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. with the head office in Warsaw. As a result, the potential of the associating Bank grew when measured with the balance sheet and funds, market share expressed with the number of outlets as well as the total area of operation. Also the number of Co-operative Banks forming Spółdzielcza Grupa Bankowa grew, as the association was joined by Banks in case of which MR Bank S.A. was the associating Bank before the merger. The result of the described changes was also adopting a new name of the associating Bank, which is now SGB Bank S.A. This change supports efforts to promote the image of the group and emphasizes its over-regional nature and area of operation. The merger if a factor supporting the realization of SGB Strategy for years through, among others: utilizing the expertise, experience and best practices of co-operative banking as well as pro

15 TAB. 4. Kalendarium działań łączeniowych w roku / Calendar of the merger actions in 15 RAPORT ROCZNY 5 stycznia 5 January 20 stycznia 20 January Pierwszy tydzień lutego First week of February 9 lutego 9 February 11 maja 11 May 27 czerwca 27 June 28 czerwca 28 June 5 września 5 September 14 września 14 September września September Spotkanie Banków Spółdzielczych zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. z przedstawicielami Spółdzielczej Grupy Bankowej efektem spotkania było jednoznaczne, kierunkowe podtrzymanie przez Banki Spółdzielcze zrzeszenia MR Banku S.A. woli dalszych prac zmierzających do dokonania połączenia spółek oraz zrzeszeń. / Meeting of Co-operative Banks associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. with representatives of Spółdzielcza Grupa Bankowa the result of the meeting was a clear, intentional expression of will by Co-operative Banks associated with MR Bank S.A. to continue work aimed at merging the companies and the associations. Spotkanie konsultacyjne Rad Nadzorczych oraz Rad Zrzeszeń obu spółek, którego efektem było dokonanie ustaleń w zakresie planu połączenia. A consultative meeting of Supervisory Boards and Association Boards of both companies, the result of which was making arrangements relating to the merger plan. Grupowe spotkania Zarządu GBW S.A. z Bankami Spółdzielczymi zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. / Group meetings of the Management Board of GBW S.A. with Co-operative Banks associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A., którego efektem była kierunkowa uchwała w sprawie połączenia MR Banku S.A. z GBW S.A. / Extraordinary General Meeting of Shareholders of MR Bank S.A., the result of which was the intentional resolution on merging MR Bank S.A. with GBW S.A. Opublikowanie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 27/, poz. 1525). / Publishing the merger plan in Court and Economy Monitor (Monitor Sądowy i Gospodarczy) (No. 27/, it. 1525). Powołanie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za proces połączenia. / Establishing a Steering Committee responsible for the merger process. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MR Banku S.A. akcjonariusze podjęli decyzję o połączeniu GBW S.A. z MR Bankiem S.A. / General Meeting of Shareholders of MR Bank S.A. shareholders took a decision on merging GBW S.A. with MR Bank S.A. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy GBW S.A. akcjonariusze podjęli decyzję o połączeniu GBW S.A. z MR Bankiem S.A. / General Meeting of Shareholders of GBW S.A. shareholders took a decision on merging GBW S.A. with MR Bank S.A. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o przyłączeniu MR Banku S.A. do GBW S.A. / Regional Court in Poznań makes an entry in the company register on the merger of MR Bank S.A. with GBW S.A. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców o zmianie nazwy połączonego Banku z Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. na SGB Bank S.A. / Regional Court in Poznań makes an entry in the company register on the change of the merged Bank s name from Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. into SGB Bank S.A. Podpisanie Umów Zrzeszenia. Do SGB przystąpiło 57 Banków Spółdzielczych, czyli wszystkie, które były zrzeszone z MR Bankiem S.A. / Signing Association Agreements. SGB gets joined by 57 Co-operative Banks, i.e. all those which were associated with MR Bank S.A. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 1.

16 16 ANNUAL REPORT pieczeństwa funkcjonowania SGB. W tabeli nr 4 przedstawiono kalendarium głównych wydarzeń związanych z procesem połączenia. D. CENTRALA Na dzień 31 grudnia roku w strukturze Centrali Banku funkcjonowało 16 Departamentów oraz samodzielne stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Zrzeszenia. Schemat organizacyjny Banku stanowi załącznik nr 1 do Sprawozdania. W roku w Banku działały ponadto interdyscyplinarne zespoły zadaniowe i projektowe oraz stałe komitety. Lista komitetów według stanu na 31 grudnia roku przedstawiała się następująco: Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego, Komitet ds. Wydatków, Komitet Kredytowy, Komitet Portfela Projektów, Komitet Sterujący ds. rozwoju systemu def3000 i jego wdrożeń w Bankach Spółdzielczych, Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO. E. ODDZIAŁY Na dzień 31 grudnia roku SGB Bank S.A. posiadał 28 oddziałów, w tym 2 oddziały o statusie Finansowych Centrów Biznesu. Z dniem połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. liczba oddziałów wzrosła o 9. W ramach łódzkiego Oddziału funkcjonowała również Filia w Łodzi, a w ramach Oddziału w Warszawie Filia w Żyrardowie. W grudniu roku powołano Finansowe Centrum Biznesu w Warszawie, które w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęło działalności. Wykaz oddziałów Banku zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania. F. ZRZESZENIE dniach września roku umowy zrzeszenia z SGB-Bankiem S.A. podpisało 57 Banków W Spółdzielczych zrzeszonych dotąd z MR Bankiem S.A. viding association services and reinforcing the safety of operation of SGB. Table no. 4 shows the dates of the main events connected with the merger. D. HEAD OFFICE As at 31 December, within the structure of the Bank s head office, 16 departments were operating as well as an independent position of the Proxy of the Management Board responsible for the IT Development in the Association. The Bank s organizational scheme forms Appendix no. 1 to the Report. Besides, in some inter-disciplinary task forces and project teams were operating in the Bank as well as constant committees. The list of the committees as at 31 December is as follows: Operational Risk Committee, Expenses Committee, Credit Committee, Project Portfolio Committee, Steering Committee for the development of the def3000 system and its implementation in Co-operative Banks, Assets and Liabilities Management Committee ALCO. E. BRANCHES As at 31 December, SGB Bank S.A. had 28 branches, of which 2 branches had the status of the Financial Business Centers. As of the date of the merger of GBW S.A. and MR Bank S.A., the number of branches grew by 9. Within the Łódź Branch, also a sub-branch in Łódź was operating, and within the Warsaw Branch a sub-branch in Żyrardów. In December, a Financial Business Center was set up in Warsaw, which did not start its operations within the reporting period. The list of Bank branches is included in Appendix no. 2 to the Report. F. ASSOCIATION O n September, association agree ments with SGB Bank S.A. were signed by 57 Co-operative Banks associated before with MR Bank S.A. As a re

17 Tym samym liczba Banków Spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bankiem S.A. na dzień 31 grudnia roku wzrosła do 207. Zestawienie Banków Spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bankiem S.A. wg stanu na koniec roku znajduje się w załączniku nr 3 do Sprawozdania. sult, the number of Co-operative Banks associated with SGB Bank S.A. as at 31 December grew to 207. The list of Co-operative Banks associated with SGB Bank S.A. as at the end of, is included in Appendix no. 3 to the Report. 17 RAPORT ROCZNY W roku odbyło się 7 posiedzeń Rady Zrzeszenia oraz 2 posiedzenia wspólne z Radą Nadzorczą SGB Banku S.A. W roku Rada Zrzeszenia podjęła 33 uchwały oraz przyjęła 80 stanowisk. In, 7 meetings of the Association Board were held as well as 2 joint meetings with the Supervisory Board of SGB Bank S.A. In, the Association Board took 33 resolutions and issued 80 opinions. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT BANKU BASIC INFORMATION ON THE BANK 1.

18 18 ANNUAL REPORT

19 2. UWARUNKOWANIA RYNKOWE RYNKOWE 2. MARKET CONDITIONS UWARUNKOWANIA MARKET CONDITIONS A. GOSPODARKA ŚWIATOWA 21 B. GOSPODARKA POLSKI 21 C. RYNEK FINANSOWY W POLSCE 22 D. SEKTOR BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 24 A. WORLD ECONOMY 21 B. POLISH ECONOMY 21 C. FINANCIAL MARKET IN POLAND 22 D. CO-OPERATIVE BANKING SECTOR 24

20 20 ANNUAL REPORT Zrzeszenie oznacza dla nas wzajemne wsparcie. Association means mutual support to us. Wymiana doświadczeń i idei towarzysząca spotkaniom kultur od zawsze napędzała innowacje. Synkretyzm w sztuce wielokrotnie owocował rodzeniem się nowych nurtów. Synkretyzm idei prowadził do epokowych przemian historycznych. Exchange of experiences and ideas connected with meetings of different cultures has always driven innovations. Syncretism in art has frequently helped to create new trends. Syncretism of ideas has led to unique historic developments.

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Grazyna Olszewska System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego r w krajach Europy Srodkowej na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Radom 2013 Spis tresci WST^P 7 ROZDZIAL 1 PIENI^DZ A

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 % Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? Opłaty za podejmowanie gotówki Can I withdraw money in [country] without paying fees? Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank - Ogólne Can I withdraw money in [country] without paying fees? Opłaty za podejmowanie gotówki Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat? What are the fees if I use external ATMs? Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Banki spółdzielcze ROLNICTWA jako uczestnik I AGROBIZNESU rynku usług bankowych Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 241 Elżbieta Kołodziej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie BANKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej spłata odsetek kwartalna do 1 roku 12,54% 12,54% powyżej 1 roku do 7 lat 13,54% 13,54% zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a N r 4 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

U c h w a ł a N r 4 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1/2 U c h w a ł a N r 4 7 / 2 0 1 6 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec września 2017 r. działały 554 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych

Bardziej szczegółowo