Teorie i doświadczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teorie i doświadczenia"

Transkrypt

1 Teorie i doświadczenia

2 Rodzaje cyklicznych wahań koniunktury Teorie kryzysów Przyczyny współczesnego kryzysu Mechanizm kryzysu w USA Które teorie wyjaśniają współczesny kryzys?

3 Cykle koniunkturalne. Klasyfikacja Klasyczne cykle: kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit Cykle większe Juglara ok. 8-letnie Cykle mniejsze (Kitchina) trwające 40 miesięcy Cykle budowlane lat Długie fale Kondratiewa Współczesne cykle: ożywienie, recesja

4 Długie cykle Kondratiewa Pierwsza fala Kondratiewa trwała od końca XVIII wieku do połowy wieku XIX. ( maszyna parowa, mechaniczne krosna, dynamizacja podziału pracy, szybki rozwój miast i powstanie nowych klas społecznych). Druga fala rozpoczęła się w połowie XIX wieku i był to okres, w którym szczególną rolę odegrała produkcja stali, rozwój kolei i masowej produkcji. W trzeciej fali motorami rozwoju były elektryczność i chemia. Nikolai Dmitriyevich Kondratiev Czwarta fala, która w USA rozpoczęła się po Wielkim Kryzysie w latach trzydziestych, opierała się na motoryzacji. Piąta fala rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a jej siłą napędową jest informatyka. W tej fali po raz pierwszy rozwój gospodarczy nie opiera się na wykorzystaniu surowców, lecz wartości pozamaterialnych, takich jak prawa autorskie, wynalazcze, patenty itp.

5 Egzogeniczne i endogeniczne Pieniężne i niepieniężne Niedostateczny popyt czy przeinwestowanie W. S. Jevons: Plamy na słońcu a cykl, czynniki psychologiczne Hawtrey: elastyczna podaż pieniądza Szkoła austriacka: przeinwestowanie wskutek elastycznej podaży pieniądza J. M. Keynes: niedostateczny popyt, znaczenie popytowego efektu inwestycji Przyczyny kryzysu tkwią w samej logice gospodarki związane są z funkcjonowaniem systemu pieniężnego, bądź mechanizmami podziału Schumpeter: innowacje cykl cena postępu Teorie realnego cyklu Kydland i Prescott Przeinwestowanie: nadmierne inwestycje, struktura produkcji niedostosowana do podziału dochodu na konsumpcje i inwestycje

6 CZYNNIKI ZMIAN Zewnętrzne (przyroda, wojny, przemiany ustrojowe) Wewnętrzne Zmiany gustów i zasobów (mają charakter ciągły, dostosowania bez zakłóceń) Innowacje (nowe produkty, metody, rynki, źródła surowców, nowa organizacja produkcji) powodują twórcze niszczenie PODSTAWOWE ELEMENTY ROZWOJU Innowacje (wynalazek wdrożenie naśladownictwo) Przedsiębiorczość jako funkcja czyli realizacja innowacji i kreowanie rozwoju Kredyt W stanie równowagi nie ma zysku

7 Innowacja Zastosowanie dzięki przedsiębiorcom i kredytowi Mechanizm kreacji kredytu jednym z głównych wyróżników kapitalizmu. Dzięki kreacji kredytu S nie warunkują finansowania I Ekspansja Naśladownictwo upowszechnienie zastosowania Wzrost cen przesunięcia w strukturze produkcji od dóbr konsumpcyjnych do produkcyjnych wymuszone oszczędności od I do S Efekty podażowe Ekspansja obejmuje nowe działy wzrost podaży obniżenie cen spłata kredytów system bankowy wchłania nadwyżkę pieniądza okres przystosowania do równowagi, ceny przystosowują się do nowej struktury i poziomu kosztów

8 Kapitalizm, socjalizm demokracja, 1942 Zanik ekonomicznych i społecznych funkcji przedsiębiorcy, rozwój spółek akcyjnych i monopoli Pogłębiająca się wrogość do systemu kapitalistycznego (intelektualiści i ruch związkowy) Socjalizm Proces kapitalistyczny odsuwa na drugi plan wszelkie te instytucje, a zwłaszcza instytucje własności i swobodnego zawierania umów, które wyrażały potrzeby i formy naprawdę prywatnej działalności gospodarczej.

9 Oddzielenie funkcji własności od kontroli jest najbardziej charakterystycznym rysem kapitalizmu wielkiego biznesu naszych czasów. Brak odpowiedzialności za straty Dobrze opłacony menadżer, który (w myśleniu i działaniu) bardziej przypomina urzędnika państwowego niż przedsiębiorcę. Płynność zmian kadrowych pomiędzy zarządami banków i wielkiego biznesu, a światem polityki Publiczna oświata nieodpłatnie produkuje nadpodaż zawodowych myślicieli, którzy z właściwym sobie krytycyzmem zwracają się przeciw burżuazji, nie mogąc znaleźć zatrudnienia w zawodach, do których zostali przyuczeni. Frustracja inteligencji przeradza się w otwartą wrogość wobec kapitalizmu. Zanik rodzin mieszczańskich, odznaczających się skłonnością do oszczędzania

10

11

12

13

14 Rozrost sektora finansowego (finansyzacja, spekulacja lewarowanie) Globalizacja i zmiany rozkładu sił gospodarczych na świecie Oddzielenie własności od zarządzania, zmiany praw własności i umów Pieniądz symboliczny Nierównowagi budżetowe Neoliberalizm Wzrost nierówności dochodowych

15 PKB (bln $) 10,1 60 Aktywa finansowe (bln $) Aktywa finansowe % PKB W latach wzrost PKB na świecie rocznie ok. 3% wzrost wartości aktywów finansowych ok. 9% Instrumenty pochodne : bln $ bln $ Źródła:Ch. Roxburgh, S. Lund, J. Piotrowski, Mapping global capital markets 2011, Mc Kinley Global Institute, 2011, s. 2; Kryzys na rynkach finansowych, PricewaterhouseCoopers, 2009, s.3.

16 Kraj % PKB w 2008 roku USA 385 Strefa euro 314 W. Brytania 326 Japonia 533 Chiny 276 Europa Wschodnia 99 Rosja 68 Źródło: Mc Kinsley Global Institute, s. 27

17 OMIC-SCIENCES/LAUREATES/1997/ MYRON S. SCHOLES Born: 1 July 1941, Timmins, ON, Canada Prize motivation: "for a new method to determine the value of derivatives" Field: financial economics Contribution: Developed a method of determining the value of derivatives, the Black-Scholes formula (together with Fischer Black, who died two years before the Prize award). This methodology paved the way for economic valuations in many areas. It also generated new financial instruments and facilitated more effective risk management in society. The work generated new financial instruments and has facilitated more effective risk management in society.

18 Born: 31 July 1944, New York, NY, USA Prize motivation: "for a new method to determine the value of derivatives" Field: financial economics Contribution: Had a direct influence on the development of the Black-Scholes formula and generalized it in important ways. By devising another way of deriving the formula, he applied it to other financial instruments, such as mortgages and student loans. The work generated new financial instruments and has facilitated more effective risk management in society. ROBERT C. MERTON

19 Wierzono, że instrumenty pochodne przyczyniają się do rozwiązania problemu asymetrii informacji i że dzięki nieregulowanemu obrotowi tymi instrumentami klienci otrzymują lepsze usługi finansowe niższym kosztem. M. Scholes (1997, s. 141) w swym wykładzie powiedział m. in.: Banki inwestycyjne już nie tylko organizują transakcje i pełnią funkcje doradcze, ale przyjęły nowe podejście i zaczęły świadczyć usługi bardziej zintegrowane, skierowane na rozwiązywanie złożonych problemów swoich klientów na całym świecie. Dynamiczny rozwój teorii finansów sprawił, że instytucje finansowe mogą zaspakajać te wyrafinowane potrzeby efektywniej i niższym kosztem niż było to możliwe wcześniej. Mariaż szkół i instytutów ekonomicznych z inżynierami, matematykami, fizykami i informatykami doprowadził do skuteczniejszych i tańszych technik finansowych umożliwiających rozwiązywanie problemów klientów.

20 INNOWACJE NA RYNKACH FINANSOWYCH Finansowe instrumenty pochodne Obligacje oparte na długu (CDO) Wysoka dźwignia finansowa Nowe metody wyceny bilansowej (wartość godziwa, modele: marking to model; marking to market) Rozrost sektora finansowego SKUTKI I PRZYCZYNY Zwiększenie asymetrii informacji i powiązań w systemie Rozproszenie i wzrost ryzyka Rynki finansowe zdominowane przez cele spekulacyjne - redystrybucja bogactwa Zakłócenie informacyjnej i motywacyjnej funkcji cen Dominacja krótkookresowej perspektywy decyzji jednostek i organizacji.

21 W ciągu minionych 25 lat udział Chin i Indii wzrósł z 8 do 23 % globalnego PKB globalny PKB wzrósł 2,5 - krotnie PKB Chin 7- krotnie PKB Indii 4 - krotnie PKB USA i Europy Zach. 2- krotnie ZMIANY ROZKŁADU SIŁ GOSPODARCZYCH NA ŚWIECIE Jeżeli zbyt duży, żeby upaść, tzn., że zbyt duży. ZA DUŻY BY UPAŚĆ

22 Błędy w polityce pieniężnej Popełniłem błąd zakładając, że banki we własnym interesie będą same zdolne ochronić swoich udziałowców i swoje aktywa. Nie spodziewałem się znaczącego spadku ceny domów, bo nigdy wcześniej to nie nastąpiło. Myliliśmy się w bardzo wielu przypadkach. Alan Greenspan Obniżka stopy procentowej w USA do 1% w 2003 roku, gdy dojrzewała bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości.

23 Polityka finansowania deficytu długiem publicznym Zadłużenie gospodarstw domowych Lewarowanie na rynkach finansowych Wzrost zadłużenia publicznego i prywatnego w p. p. PKB Zadłużenie publiczne i prywatne w % PKB 2008 W. Brytania Japonia Hiszpania Francja Włochy USA Niemcy Polska ok Roxburgh Ch. et al, Debt and deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences, McKinsey Global Institute, styczeń 2010,

24 Innowacja: Sekurytyzacja kredytów mieszkaniowych Ekspansja kredytu: ryzykowne kredyty subprime, Mania spekulacji: domy jako przedmiot spekulacji, lewarowanie Niebezpieczna sytuacja: 2006, Kalifornia, Arizona i Floryda ceny domów zaczynają spadać, a raty kredytowe rosną (wskutek wzrostu stóp%). Załamanie i panika: lipiec 2007 bankructwo dwu funduszy hedgingowych, wrzesień 2007 run na brytyjski bank Nothern Rock

25 Sekurytyzacja to element nowoczesnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Jej celem jest pozyskanie finansowania w drodze zamiany części aktywów na pieniądz. Operacja ta daje możliwość pozyskania środków bez wzrostu ryzyka kredytowego. Jest stosowana przez firmy funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki: handel, bankowość, ubezpieczenia, usługi leasingowe, telekomunikacja. Sekurytyzacja polega ona na emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych pod zastaw należności, którymi są najczęściej wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych, pożyczek samochodowych, pożyczek na zakupy ratalne, należności z tytułu umów leasingowych, opłat czynszowych, rachunków telefonicznych itp. Sekurytyzacji nie przeprowadza bezpośrednio firma zainteresowana pozyskaniem środków z rynku, która jest inicjatorem przedsięwzięcia, tylko utworzona w tym celu spółka specjalnego przeznaczenia (SPV - Special Purpose Vehicle). Spółka ta przejmuje aktywa firmy inicjatora.

26 Niskie stopy procentowe Polityka pod hasłem dom dla każdego Amerykanina Związki między systemem finansowym a administracją państwową FNSKH Fannie Mae I FKKBD Freddie Mac STOPA % W USA

27 Wiara, że wzrost cen domów pozwoli na refinansowanie kredytów Łatwy dostęp do kredytu Nadużywanie dźwigni finansowej Wiara, że nowe instrumenty pozwalają połączyć wysoki zysk i niskie ryzyko Brak świadomości ryzyka, powszechna asymetria informacji Systemy motywacyjne promujące krótkookresowe zyski

28

29

30 Zagrożenia Większa możliwość utraty pracy i zmniejszenia dochodu Większa trudność uzyskania kredytu Zalecenia Respektowanie ograniczenia budżetowego Wszechstronna analiza warunków kredytu Ograniczone zaufanie Własna wiedza Długookresowy punkt widzenia Wzrost raty kredytu

31 Rosnącemu zadłużaniu towarzyszył spadek stopy oszczędzania

32 Źródło: From the financial crisis to the world economic crisis The role of inequality, Macroeconomic Policy Institute 2009.

33 Błędna ocena ryzyka Niedostateczna świadomość osobistej odpowiedzialności Krótkookresowa perspektywa Nadmierna skłonność do konsumpcji Spekulacyjna gorączka Polityka pieniężna Brak reguł nowych rynków Cognitive regulatory capture

34 Zrównoważone budżety Inwestowanie wymaga oszczędzania Bogactwo powstaje w sferze realnej, a nie pieniężnej Podstawowa funkcja pieniądza to środek wymiany, a nie pobudzanie koniunktury ( w ostatecznej instancji popyt na jedno dobro tworzy inne dobro, a nie pieniądz prawo Say a) Nadzieja wysokich zysków związana jest wysokim ryzykiem

35 Dwojakie skutki rozwoju podziału pracy i integracji Jakie są możliwości sterowania procesami społecznymi? Solidarność czy odpowiedzialność? Konieczność nowego spojrzenia na rolę rynków i państwa. "Cały czas jesteśmy o krok za tym, czego oczekują rynki??? Ideologia wzrostu i konkurencyjności? Klasyczna ideologia oszczędzania czy keynesowska polityka wydatkowania Stan wiedzy ekonomicznej a kryzys

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH Wydział Ekonomii Ekonomia Łukasz Matysek Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 The impact of financial

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

Tomasz Lechowicz. 1. Wstęp

Tomasz Lechowicz. 1. Wstęp Tomasz Lechowicz WPŁYW DECYZJI NADZORU BANKOWEGO I BANKU CENTRALNEGO W WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W LATACH 2001 2012 Streszczenie: Okres ostatnich 10 lat dla polityki Banku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 9 część III www.piz.san.edu.pl Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku Redakcja Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut Łódź Warszawa 2014 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Mark Evans/iStockphoto.com Recenzent: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO 1 IX Kongres Ekonomistów Polskich Andrzej Sławiński 1 GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO Potencjalne korzyści z dalszego pogłębienia globalizacji handlu i finansów będą niewielkie dokąd świat

Bardziej szczegółowo

Stanisław Owsiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Społeczny wymiar kryzysu lekcja dla przyszłości

Stanisław Owsiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Społeczny wymiar kryzysu lekcja dla przyszłości Stanisław Owsiak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Społeczny wymiar kryzysu lekcja dla przyszłości Wstęp Celem pracy jest próba odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy zostaną wyciągnięte konstruktywne

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach

Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach Na ile prawdopodobne jest, że inicjatywa Komisji Europejskiej jest właściwą odpowiedzią na brak zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pełnego zatrudnienia oraz przyczyni

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ Ewa Bilewicz Katedra Handlu Zagranicznego i MSE Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński GLOBALIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH A ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Grażyna Ancyparowicz Główny Urząd Statystyczny Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Wstęp Od czasów Johna Maynarda Keynesa i Michała Kaleckiego wiadomo, że o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski Materiały i Studia nr 305 Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński, Stanisław Flejterski, Sławomir Bukowski, Mariusz Zygierewicz Materiały

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA Rynki finansowe

FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA Rynki finansowe FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA Rynki finansowe Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH FINANSE W NIESTABILNYM OTOCZENIU DYLEMATY I WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo