SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010"

Transkrypt

1

2

3 4 BANK BPS

4 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze Governing Bodies Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd Banku Management Board Rada Zrzeszenia Affiliation Board Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic Environment Działalność Banku w Bank s Operation in Organizacja i Sieć Placówek Organisation and agencies Nakłady inwestycyjne Investment Expenditure Działalność marketingowa i Public Relations Marketing and public relations Zmiany w ofercie produktowej Changes In Product Range Bancassurance Bancassurance Baza depozytowa Deposit Base Portfel kredytowy Credit Portfolio Zarządzanie ryzykiem w Banku Risk management Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Collaboration with cooperative banks Realizacja rozliczeń w Grupie BPS Settlement of transactions within BPS Group Karty bankowe i bankomaty Bank cards and ATMs Fundusze pomocowe i pożyczki podporządkowane.... Aid funds and subordinated loans Kredyty konsorcjalne z udziałem banków spółdzielczych. Syndicated loans with the participation of cooperative banks...60 Kredyty preferencyjne Loans on preferential terms Inne usługi świadczone dla banków spółdzielczych.... Other services provided to cooperative banks Współpraca z Bankami Zagranicznymi Cooperation with cooperative banks Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Development prospects and future plans Sytuacja finansowa Banku Bank s financial standing Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (w tys. zł)... Overhead costs with depreciation (kpln) Fundusze własne Banku Bank s equity funds Opinia Biegłego Rewidenta Financial Auditor s Statement Bilans Balance sheet Rachunek Zysków i Strat Profit and loss account Kapitały własne Equity statement Przepływy pieniężne Cash flow Sytuacja Zrzeszonych Banków Spółdzielczych Financial standing of associated Cooperative Banks

5 BANK BPS 6 Szanowni Akcjonariusze Minął kolejny rok naszej wspólnej pracy w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., kolejny rok dobrych wyników. Przedkładany Państwu Raport Roczny prezentuje wyniki uzyskane w 2010 roku. Pomimo odczuwalnych jeszcze skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym, Bank nasz uzyskał najlepsze wyniki w swojej historii. Świadczy to zarówno o dobrym zarządzaniu, jak również dobrym przygotowaniu Banku do pokonywania trudności wywołanych złą koniunkturą. Mądrze realizowana strategia Banku oraz dobra współpraca z bankami spółdzielczymi przekłada się na jego osiągnięcia. Bank nasz jest w dalszym ciągu liderem wśród banków zrzeszających, a transfery banków spółdzielczych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie wzmacniają jego pozycję. Potencjałem każdego banku zrzeszającego są banki spółdzielcze, które budując jego kapitał oraz lokując w nim swoje środki zwiększają jego konkurencyjność na rynku. Współpraca i wzajemne korzystanie z doświadczeń wpływają na rozwój zarówno banków spółdzielczych jak i banku zrzeszającego. Świadczy o tym poziom sumy bilansowej Banku BPS S.A., który na koniec 2010 roku wyniósł 16,6 mld zł i w porównaniu do wielkości osiągniętej w 2009 roku zwiększył się o 4,1 mld zł, tj. o 32,7 %. Przyrost ten w przeważającej części wynikał ze wzrostu poziomu depozytów lokowanych przez banki spółdzielcze. Znacząca poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Zrzeszającego w minionym roku powinna cieszyć każdego z akcjonariuszy, gdyż jest po części jego udziałem. Uzyskane przez Bank w 2010 roku wysokie wyniki i korzystne wskaźniki sprawności działania ukształtowały się powyżej wielkości przyjętych w rocznym planie finansowym. Osiągnięty w 2010 roku przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wynik finansowy brutto był rekordowy i wyniósł ponad 101 mln zł. Był on wyższy zarówno od zysku wygenerowanego w 2009 roku, jak również od planowanej wielkości odpowiednio o 30 mln zł oraz 25 mln zł. Firma audytorska Ernst & Young w Raporcie z badania sprawozdania finansowego dokonała porównania podstawowych wskaźników finansowych, które dobitnie pokazują korzystniejszą sytuację Banku w 2010 r. w porównaniu do lat poprzednich. Dear Shareholders Another year of our cooperation within Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. has passed, it was another year of good results. The Annual Report I submit to you presents the results we obtained in Although the effects of the economic slowdown triggered by the financial crisis are still being felt, our Bank experienced the best performance in its history. This shows both a good governance, as well as a good preparation of the Bank to overcome difficulties caused by the economic slump. Wisely pursued strategy of the Bank and good cooperation with the cooperative banks translates into its achievements. Our Bank is still a leader among the associating banks, and the transfers of the cooperative banks that have been done recently strengthen its position. The potential of each affiliating bank are the cooperative banks, which by building its capital and investing their money in it, increase its competitiveness in the market. Cooperation and mutual benefit from the experience affect the development of both the cooperative banks as well as the affiliating bank. It is evidenced by the level of total assets of the BPS S.A. Bank, which at the end of 2010 amounted to PLN 16.6 billion, compared to the amount attained in 2009 it increased by PLN 4.1 billion, i.e. by 32.7%. This increase mainly resulted from an increase in the level of deposits placed by the cooperative banks. The last year s significant improvement of the Associating Bank s economic and financial situation should be enjoyed by all of the shareholders, because in part it is due thereto. High performance and positive indicators of efficiency obtained by the Bank in 2010, remained above the amounts adopted in the annual financial plan. The gross financial result achieved by Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. in 2010 was a record and amounted to more than PLN 101 million. It was higher both then the profit generated in 2009, as well as the amount planned, respectively by PLN 30 million and PLN 25 million. The Audit firm Ernst & Young in its Report on the financial statements audit made a comparison of basic financial indicators that clearly showed the favorable situation of the Bank in 2010, compared to previous years.

6 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 W minionym roku podjęto działania mające na celu zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej podmiotów i klientów Zrzeszenia BPS poprzez rozwój istniejących oraz tworzenie nowych spółek zależnych. Zakres usług oferowanych przez te spółki jest bardzo szeroki i będzie umożliwiał rozszerzenie oferty poszczególnych banków na rzecz swoich klientów. Po raz pierwszy sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2010 rok, które obejmuje efekty finansowe Banku oraz spółek zależnych. Wyniki finansowe Grupy potwierdzają słuszność przyjętej Strategii rok był okresem, w którym podjęto bardzo istotne dla rozwoju Banku prace i decyzje. W dniu 23 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii J. Był to ważny moment, świadczący o odpowiedzialności akcjonariuszy za losy Banku. W połowie 2010 roku rozpoczęto szeroką dyskusję na temat strategii Banku na lata Emisja akcji serii J została zakończona z sukcesem w roku Strategia Banku na lata została uchwalona przez Radę Nadzorczą w kwietniu br. Jestem przekonany, że wydarzenia te zasadniczo wpłyną na dalszy rozwój naszego Banku i całego Zrzeszenia, czego życzę wszystkim akcjonariuszom, klientom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. In the past year steps were taken to provide comprehensive financial services for the entities and customers of the BPS Association through development of the existing and creation of new subsidiaries. The scope of services offered by these companies is very wide and will allow expansion of individual banks offer for the benefit to their clients. The first consolidated financial statements of the Group was drawn up by for the year 2010, it included the financial results of the Bank and its subsidiaries. The Group s financial results confirm the validity of the adopted Strategy was a period when work and decisions, that were very important for the Bank s development were taken. On 23 June 2010 the Extraordinary General Meeting resolved to issue the J series shares. This was an important moment proving that the Bank s shareholders are responsible for the fate of the Bank. In mid-2010 a broad discussion on the Bank s strategy for was launched. Issuance of series J shares was successfully completed in The Bank s strategy for the period between 2011 and 2013 was resolved by the Supervisory Board in April of this year. I am convinced that these events shall substantially impact the further development of our Bank and of the entire Association, which is what I wish to all the shareholders, customers, members of the Supervisory Board. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kulak Chairman of the Supervisory Board Wojciech Kulak 7

7 BANK BPS 8 Szanowni Akcjonariusze Z prawdziwą satysfakcją mam przyjemność w imieniu Zarządu Spółki przedstawić Państwu raport roczny Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za 2010 rok, który prezentuje najważniejsze osiągnięcia Banku w minionym roku oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Rok 2010 był dla nas kolejnym okresem ciężkiej pracy, której efekty w postaci wyników finansowych są najlepsze w całej historii naszego Banku. Wynik finansowy brutto wyniósł 101,2 mln zł i był o 29,6 mln zł, tj. o 41,2 % wyższy od zysku wypracowanego w 2009 roku, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 86,2 mln zł, tj. o 29,1 mln zł (o 50,9 %) wyższym od uzyskanego w roku poprzednim. Rezultaty działalności Banku w okresie minionego roku należy ocenić bardzo pozytywnie, zarówno w odniesieniu do założeń przyjętych w rocznym planie finansowym, jak również w kontekście wyników osiąganych przez inne banki. Przyrost zysku netto całego sektora bankowego w Polsce w 2010 r. wyniósł 40,9 % i był niższy od przyrostu odnotowanego w Banku BPS S.A. o 10,0 pp. Na wielkość zysku wygenerowanego w ubiegłym roku wpłynęły m.in. wysokie dochody z inwestycji kapitałowych, w tym w szczególności w obrocie giełdowym oraz dynamicznie rozwijająca się i coraz bardziej rentowna działalność kredytowa Banku. Poziom realizowanych zysków, przy wysokim poziomie środków lokowanych przez banki spółdzielcze oraz ograniczonym potencjale kapitałowym Banku i wynikającej z tego struktury aktywów, świadczy o zdolności do optymalnego wykorzystywania potencjału Spółki w dwóch wzajemnie powiązanych i uzupełniających się obszarach działalności, tj. zrzeszeniowej i komercyjnej. W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizowaliśmy swój cel nadrzędny, jakim jest wsparcie zrzeszonych banków spółdzielczych. Atrakcyjna oferta kierowana przez Bank w 2010 roku do banków spółdzielczych przyczyniła się do poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, co w efekcie wpłynęło na osiągnięcie przez Grupę BPS najwyższej w porównaniu do innych Zrzeszeń dynamiki wyniku finansowego w stosunku do osiągniętego w 2009 r. Dear Shareholders On behalf of the Management Board, I am pleased to present to you, with great satisfaction, the annual report of for 2010, which presents the most important achievements of the Bank in the past year and prospects for its further development. The year 2010 was for us another year of hard work, the results of which in the form of financial results are the best in the history of our Bank. The gross profit amounted to PLN million, and was by about PLN 29.6 million, i.e. 41.2% higher than the profit generated in 2009, while the net profit amounted to PLN 86.2 million, i.e. by PLN 29.1 million (50.9%) higher than that obtained in the previous year. The results of the Bank s activities during the past year should be assessed very positively, both in relation to the assumptions made in the annual financial plan, as well as in the context of the performance of other banks. The increase in net profit of the entire banking sector in Poland in 2010 amounted to 40.9% and was lower than the growth recorded in the BPS S.A. Bank by 10.0 percentage points. The amount of the profit generated last year was influenced, among others by the high income from equity investments, including but not limited to, the stock trading and rapidly growing and increasingly profitable credit operations of the Bank. The level of the realized gains, with a high level of funds invested by the cooperative banks and the limited potential for capital of the Bank and the resulting asset structure, demonstrate the ability to make optimal use of the potential of the Company in two interrelated and complementary areas of activity, i.e. associative and commercial ones. In the past year, as in previous years, we realized our main objective, which was to support the affiliated cooperative banks. An attractive offer directed by the Bank in 2010 to the cooperative banks has contributed to improving their economic and financial situation, which in turn affected the achievement by the BPS Group of the highest compared to other Associations dynamics of earnings in compared to the one achieved in 2009.

8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Bardzo dobra i stabilna kondycja ekonomiczno-finansowa Banku BPS S.A. pozwala nam, po raz kolejny, na zaproponowanie WZA wypłaty satysfakcjonującej dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2010 rok. Chcemy utwierdzić naszych akcjonariuszy w przekonaniu, że ich zaangażowanie kapitałowe efektywnie wspiera rozwój Grupy BPS oraz jest dobrą i bezpieczną inwestycją przynoszącą wymierne efekty. Świadczą o tym coraz wyższe wskaźniki obrazujące sprawność działania Banku. Pomimo znacznego przyrostu sumy bilansowej (32,7 %), jak i kapitałów własnych Banku (16,1 %), wskaźniki ROA i ROE netto ukształtowały się na poziomie wyższym, zarówno w porównaniu do wielkości odnotowanej w 2009 roku, jak również w odniesieniu do planu finansowego. Ponadto wzrost wartości księgowej akcji Banku BPS S.A. w połączeniu z poprawą wskaźnika zysku netto przypadającego na 1 akcję, świadczą o bardzo dobrym zarządzaniu kapitałem i wzroście atrakcyjności Banku dla potencjalnych inwestorów. Pragnę podkreślić również, że pomimo podjętych przez Bank intensywnych działań związanych z rozwojem, unowocześnianiem oraz poprawą wizerunku i bezpieczeństwa Banku, następuje systematyczna poprawa wskaźnika C/I (relacji kosztów funkcjonowania do wyniku na działalności bankowej i pozostałej działalności operacyjnej). Stała optymalizacja oferty produktów, usług i wspólnych przedsięwzięć adresowanych do banków spółdzielczych, powołanie nowych podmiotów w Grupie, świadczących specjalistyczne usługi finansowe, jak również zwiększenie rozpoznawalności marki BPS ma niewątpliwy wpływ na systematyczny rozwój potencjału naszego Zrzeszenia. Dlatego też rośnie liczba banków spółdzielczych zainteresowanych współpracą z Bankiem BPS S.A., co potwierdza fakt, iż w grudniu 2010 roku kolejnych 9 banków spółdzielczych zrzeszonych dotychczas z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. (BS w Raszynie, BS w Brańsku, BS w Hajnówce, BS w Goworowie, BS w Kadzidle, BS w Łapach, BS w Myszyńcu, BS w Ostrołęce, BS w Wąsewie) zdecydowało przyłączyć się do Zrzeszenia BPS. W chwili obecnej w skład naszej Grupy wchodzi Bank BPS, 367 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz 8 spółek zależnych. Very good and stable economic and financial condition of Bank BPS S.A. allowed us, once again, to propose to AGM the payment of a dividend satisfactory to the shareholders, from the profit for the year We want to reassure our shareholders in the belief that their capital commitment effectively supports the development of the BPS Group and is a good and safe investment yielding tangible results. It is evidenced by the higher and higher indicators of the efficiency of the Bank. Despite a significant increase in total assets (32.7%) and the Bank s equity (16.1%), the net ROA and ROE ratios reached a higher level, both in comparison to the amount recorded in 2009, as well as in relation to the financial plan. Furthermore, the increase in the book value of the shares of Bank BPS S.A. in conjunction with a better rate of the net profit attributable to one share, show a very good capital management and growth of the Bank s attractiveness to its potential investors. I would like to emphasize also that, despite the measures taken by the Bank related to an intensive development, upgrading and improving the image and security of the Bank, a systematic improvement in C/I index (relation of operating costs to the result of the banking operations and other operations). Constant optimization of the offer of products, services, and joint ventures addressed to the cooperative banks, the establishment of new entities in the Group, providing specialized financial services, as well as increasing BPS brand recognition has a definite influence on the systematic development of the potential of our Association. Therefore, a growing number of cooperative banks are interested in working with the Bank BPS S.A., which confirms the fact that in December 2010 the following nine cooperative banks so far associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (BS in Raszyn, BS in Bransk, BS in Hajnowka, BS in Goworow, BS in Kadzidlo, BS in Lapy, BS in Myszyniec, BS in Ostroleka, BS in Wasewo) decided to join the BPS Association. At present our group includes BPS Bank, 367 associated cooperative banks and 8 subsidiaries. 9

9 BANK BPS Szanowni Państwo, podsumowując miniony rok, jak również cały okres kończącej się kadencji Zarządu Banku, patrzę w przyszłość z optymizmem. Bank zbudował solidne podstawy do dalszego rozwoju i zwiększania udziałów w rynku. Szczegółowe kierunki i cele działania Banku określone zostały przez Zarząd w nowej strategii opracowanej na lata Konsekwentna realizacja zadań w niej przyjętych, szczególnie w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego, stworzy nowoczesną Grupę Kapitałową, zdolną do systematycznego zwiększania konkurencyjności w kolejnych latach. W imieniu Zarządu, chciałbym serdecznie podziękować tym, bez których nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe, a więc Akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie, Radzie Nadzorczej i Radzie Zrzeszenia za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Banku, jak również naszym klientom, dla których Bank funkcjonuje i dzięki którym może się rozwijać. Dziękuję także pracownikom, zarówno Banku, jak i spółek zależnych za wysiłek i zaangażowanie. Liczę, że nasza dalsza współpraca pozwoli na podjęcie kolejnych wyzwań i będzie najlepszą gwarancją naszego wspólnego sukcesu, jakim z pewnością będzie dynamiczny rozwoju Grupy BPS. Prezes Zarządu Mirosław Potulski Dear Sirs, summarizing the past year, as well as the entire period ending the term of the Management Board, I look to the future with optimism. The Bank has built a solid foundation for further development and increase of the share in the market. Detailed directions and objectives of the Bank were determined by the Management Board in a new strategy developed for the years The consistent implementation of the tasks adopted therein, particularly in regard to the further strengthening of the capital will create a modern Capital Group capable of increasing the competitiveness in the coming years. On behalf of the Board, I would like to thank those without whom our achievements would not be possible, so to the Shareholders, for their trust and support, the Supervisory Board and the Council of Association for the work and commitment to the development of the Bank, as well as to our customers, for whom the Bank operates and with whom it may develop. I also thank the staff of both the Bank and its subsidiaries for the effort and commitment. I hope that our cooperation will continue to take new challenges and will best guarantee our common success, which surely is a dynamic development of the BPS Group. Mirosław Potulski President of the Management Board 10

10 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

11 BANK BPS Władze Governing Bodies Akcjonariat Shareholder structure Na koniec 2010 roku kapitał zakładowy Banku BPS S.A. składał się z akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na dzień r. kapitał zakładowy Banku nie uległ zmianie. W strukturze akcjonariatu Banku BPS S.A. dominują banki spółdzielcze, posiadając łącznie 86,3 % akcji, w tym banki zrzeszone 82,0 %. At the end of 2010 the share capital of Bank Spółdzielczości Polskiej S.A. (BPS S.A.) consisted of shares at a nominal value of PLN 1 each. In comparison to the status as of 31st December 2009, there were no changes in the share capital of the Bank. Cooperative banks are dominant in the shareholding structure of BPS S.A., owning a total of 86.3% of shares, out of which 82.0% are owned by the associated cooperative banks. Kapitał zakładowy Banku BPS S.A. na r. Share capital as of Seria Batch Ilość akcji (szt.) Number of shares (pcs) Kwota (zł.) Amount (PLN) A B C D E F H I Razem In total

12 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A. na r. Shareholder structure as of Nazwa Name Liczba akcji Number of shares Udział w kapitale zakładowym Participation in the share capital Banki Spółdzielcze: Cooperative banks: ,27% Banki Spółdzielcze Zrzeszone Associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Niezrzeszone Non-associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Współpracujące Cooperative partner banks Inne Banki Polskie Other Polish banks ,99% 1,77% 2,51% 3,56% Banki Zagraniczne Foreign banks Ministerstwo Skarbu Państwa State Treasury ,17% ,58% Pozostali akcjonariusze: Other shareholders osoby fizyczne natural persons pozostali other ,42% 0,82% 4,60% 13

13 BANK BPS Rada Nadzorcza Supervisory Board Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. The Supervisory Board performs permanent supervision over the Bank s operations. Na dzień r. w skład Rady Nadzorczej Banku BPS wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Supervisory Board was the following: Imię i Nazwisko First and Last Name Wojciech Kulak Mirosław Jan Michałowski Andrzej Tadeusz Kocój Józef Bogusław Cieszyński Jan Czesak Józef Błażej Czysz Roman Marian Domański Roman Kazimierz Górczyński Roman Hrynkiewicz Krzysztof Kajko Józef Jan Myrczek Romuald Piotruk Hanna Barbara Ruszczyńska Zygmunt Sitek Pełniona funkcja Function Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. 14

14 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Zarząd Banku Management Board Zarząd Banku zgodnie ze Statutem prowadzi sprawy Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością oraz pełni nadzór nad całością funkcjonowania Banku. According to the Articles of Association, the Management Board manages the Bank s operations and performs representative functions. President of the Management Board manages the current business operation and supervises the overall activity of the Bank. Na dzień r. w skład Zarządu Banku wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Management Board was the following: Imię i Nazwisko First and Last Name Mirosław Anastazy Potulski Krzysztof Adam Jagielski Piotr Pokropek Aleksander Jarosław Trojanowicz Pełniona funkcja Function Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 r.), Wiceprezes Zarządu (od 18 sierpnia 2008 r.), Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 r.), Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 r.). Zmiany w składzie Zarządu: W 2010 roku w składzie Zarządu Banku BPS S.A. nastąpiła jedna zmiana osobowa z dniem 30 września Pani Aniela Stefania Szafran, będąca członkiem Zarządu Banku nieprzerwanie od dnia 1 grudnia 2003 r., przestała pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Changes in the composition of the Management Board: In 2010 a single personal change occurred in the Management Board of BPS S.A. - as of 30th September, Mrs. Aniela Stefania Szafran, after having acted continually as a member of the Bank Management Board since 1st December 2003, ceased to act as the V-ce President of the Management Board. 15

15 BANK BPS 16 MIROSŁAW POTULSKI Ilekroć przekonasz się, że jesteś po stronie większości, nadchodzi czas na zmiany. Mark Twain Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Kieruje Bankiem od kwietnia 2007 roku.

16 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 PIOTR POKROPEK Ważne są również te dni będące za nami, ważnych jest kilka tych chwil, tych do których wracamy. Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Działalności Handlowej Związany z Bankiem BPS od czerwca 2007 roku. 17

17 BANK BPS ANIELA SZAFRAN Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces 18 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Ekonomiczno-Finansowy Związana z Bankiem BPS od grudnia 2003 roku

18 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 KRZYSZTOF JAGIELSKI Trzeba z żywymi naprzód iść, Po życie sięgać nowe, A nie w uwiędłych laurów liść Z uporem stroić głowę Wy nie cofniecie życia fal! Nic skargi nie pomogą: Bezsilne gniewy, próżny żal! Świat pójdzie swoją drogą! Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Informatyki i Inwestycji Związany z Bankiem BPS od sierpnia 2008 roku 19

19 BANK BPS ALEKSANDER TROJANOWICZ Przejść przez życie tak, aby pozostały ślady 20 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Zarządzanie Ryzykiem Związany z Bankiem BPS od lipca 2003 roku.

20 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Rada Zrzeszenia Affiliation Board Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym i sprawuje nadzór nad działalnością Grupy BPS. Do obowiązków Rady należy opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych. The Affiliation Board is a consultative and advisory authority, supervising BPS Group s operation. The tasks of the Affiliation Board comprise projects and solutions evaluation with regard to all associated cooperative banks. Na dzień r. w skład Rady Zrzeszenia wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Affiliation Board was the following: Edward Biernacki Ryszard Leszczyński Kazimierz Majewski Stanisław Dembowski Robert Pacek Zbigniew Urbankiewicz Przewodniczący Rady Zrzeszenia Chairman of the Affiliation Board Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia V-ce Chairman of the Affiliation Board Sekretarz Rady Zrzeszenia Secretary of the Affiliation Board Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce President of the Management Board of Małopolski in Wieliczka Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Jastrzębie Zdrój Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Sochaczew Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łubniany Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Rymanów Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łęczna 21

21 BANK BPS Krystyna Binek-Angełowa Jacek Drzyzga Józef Florek Józef Froń Dariusz Jasiński Danuta Klabacha Wacław Kozłowski Wojciech Laska Zygmunt Łaguna Janusz Mazurek Ryszard Olszewski Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Skoczów Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Pszczyna Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Samsonów Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi President of the Management Board of Powiatowy in Złotoryja Prezes Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie President of the Management Board of Międzygminny in Zbuczyn Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Żyraków Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łańcut Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łobżenica Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Radkowie z/s w Nowej Rudzie President of the Management Board of Gospodarczy in Radkowo Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wojsławicach President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Wojsławice Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Będzin 22

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 SPIS TREŚCI Spis treści...5 Wstęp...7 1. Gospodarka Economy...9 2. Sprawy biznesowe Business matters...14 3. Rachunkowość,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example)

Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example) Model for Youth Monitoring in the Regional Labour Markets: Practical Results of Soft Modelling (Polish regions example) Marta Sosnowska Regional Labour Office in Białystok, Poland 24 th September 204,

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Cluster Analysis of the Profitability of Insurance in Poland with Regard to the Type of Capital

Cluster Analysis of the Profitability of Insurance in Poland with Regard to the Type of Capital ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 803 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66 (2014) s. 435 442 Cluster Analysis of the Profitability of Insurance in Poland with Regard to the Type of

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w czasach kryzysu

Banki spółdzielcze w czasach kryzysu Artur Kowalczyk Bank Spółdzielczy we Włoszczowie Banki spółdzielcze w czasach kryzysu Wstęp Wyniki banków spółdzielczych z 2008 r. dają powody do zadowolenia wzrosły m.in. aktywa, wynik finansowy i rentowność.

Bardziej szczegółowo

Report of the Board of Executives of BNP Paribas

Report of the Board of Executives of BNP Paribas nansowanie bieżącej działalności i inwestycji ash management I trade finance I leasing I rynki finansowe finansowanie bieżącej działalności i inwestycji Umów się z naszym doradcą: 0801 355 355 I www.bnpparibasfortis.pl

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp

BANKI SPÓŁDZIELCZE JAKO UCZESTNIK RYNKU USŁUG BANKOWYCH. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Banki spółdzielcze ROLNICTWA jako uczestnik I AGROBIZNESU rynku usług bankowych Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 241 Elżbieta Kołodziej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie BANKI

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo