SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010"

Transkrypt

1

2

3 4 BANK BPS

4 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze Governing Bodies Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd Banku Management Board Rada Zrzeszenia Affiliation Board Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic Environment Działalność Banku w Bank s Operation in Organizacja i Sieć Placówek Organisation and agencies Nakłady inwestycyjne Investment Expenditure Działalność marketingowa i Public Relations Marketing and public relations Zmiany w ofercie produktowej Changes In Product Range Bancassurance Bancassurance Baza depozytowa Deposit Base Portfel kredytowy Credit Portfolio Zarządzanie ryzykiem w Banku Risk management Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Collaboration with cooperative banks Realizacja rozliczeń w Grupie BPS Settlement of transactions within BPS Group Karty bankowe i bankomaty Bank cards and ATMs Fundusze pomocowe i pożyczki podporządkowane.... Aid funds and subordinated loans Kredyty konsorcjalne z udziałem banków spółdzielczych. Syndicated loans with the participation of cooperative banks...60 Kredyty preferencyjne Loans on preferential terms Inne usługi świadczone dla banków spółdzielczych.... Other services provided to cooperative banks Współpraca z Bankami Zagranicznymi Cooperation with cooperative banks Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Development prospects and future plans Sytuacja finansowa Banku Bank s financial standing Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (w tys. zł)... Overhead costs with depreciation (kpln) Fundusze własne Banku Bank s equity funds Opinia Biegłego Rewidenta Financial Auditor s Statement Bilans Balance sheet Rachunek Zysków i Strat Profit and loss account Kapitały własne Equity statement Przepływy pieniężne Cash flow Sytuacja Zrzeszonych Banków Spółdzielczych Financial standing of associated Cooperative Banks

5 BANK BPS 6 Szanowni Akcjonariusze Minął kolejny rok naszej wspólnej pracy w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., kolejny rok dobrych wyników. Przedkładany Państwu Raport Roczny prezentuje wyniki uzyskane w 2010 roku. Pomimo odczuwalnych jeszcze skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym, Bank nasz uzyskał najlepsze wyniki w swojej historii. Świadczy to zarówno o dobrym zarządzaniu, jak również dobrym przygotowaniu Banku do pokonywania trudności wywołanych złą koniunkturą. Mądrze realizowana strategia Banku oraz dobra współpraca z bankami spółdzielczymi przekłada się na jego osiągnięcia. Bank nasz jest w dalszym ciągu liderem wśród banków zrzeszających, a transfery banków spółdzielczych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie wzmacniają jego pozycję. Potencjałem każdego banku zrzeszającego są banki spółdzielcze, które budując jego kapitał oraz lokując w nim swoje środki zwiększają jego konkurencyjność na rynku. Współpraca i wzajemne korzystanie z doświadczeń wpływają na rozwój zarówno banków spółdzielczych jak i banku zrzeszającego. Świadczy o tym poziom sumy bilansowej Banku BPS S.A., który na koniec 2010 roku wyniósł 16,6 mld zł i w porównaniu do wielkości osiągniętej w 2009 roku zwiększył się o 4,1 mld zł, tj. o 32,7 %. Przyrost ten w przeważającej części wynikał ze wzrostu poziomu depozytów lokowanych przez banki spółdzielcze. Znacząca poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Zrzeszającego w minionym roku powinna cieszyć każdego z akcjonariuszy, gdyż jest po części jego udziałem. Uzyskane przez Bank w 2010 roku wysokie wyniki i korzystne wskaźniki sprawności działania ukształtowały się powyżej wielkości przyjętych w rocznym planie finansowym. Osiągnięty w 2010 roku przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wynik finansowy brutto był rekordowy i wyniósł ponad 101 mln zł. Był on wyższy zarówno od zysku wygenerowanego w 2009 roku, jak również od planowanej wielkości odpowiednio o 30 mln zł oraz 25 mln zł. Firma audytorska Ernst & Young w Raporcie z badania sprawozdania finansowego dokonała porównania podstawowych wskaźników finansowych, które dobitnie pokazują korzystniejszą sytuację Banku w 2010 r. w porównaniu do lat poprzednich. Dear Shareholders Another year of our cooperation within Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. has passed, it was another year of good results. The Annual Report I submit to you presents the results we obtained in Although the effects of the economic slowdown triggered by the financial crisis are still being felt, our Bank experienced the best performance in its history. This shows both a good governance, as well as a good preparation of the Bank to overcome difficulties caused by the economic slump. Wisely pursued strategy of the Bank and good cooperation with the cooperative banks translates into its achievements. Our Bank is still a leader among the associating banks, and the transfers of the cooperative banks that have been done recently strengthen its position. The potential of each affiliating bank are the cooperative banks, which by building its capital and investing their money in it, increase its competitiveness in the market. Cooperation and mutual benefit from the experience affect the development of both the cooperative banks as well as the affiliating bank. It is evidenced by the level of total assets of the BPS S.A. Bank, which at the end of 2010 amounted to PLN 16.6 billion, compared to the amount attained in 2009 it increased by PLN 4.1 billion, i.e. by 32.7%. This increase mainly resulted from an increase in the level of deposits placed by the cooperative banks. The last year s significant improvement of the Associating Bank s economic and financial situation should be enjoyed by all of the shareholders, because in part it is due thereto. High performance and positive indicators of efficiency obtained by the Bank in 2010, remained above the amounts adopted in the annual financial plan. The gross financial result achieved by Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. in 2010 was a record and amounted to more than PLN 101 million. It was higher both then the profit generated in 2009, as well as the amount planned, respectively by PLN 30 million and PLN 25 million. The Audit firm Ernst & Young in its Report on the financial statements audit made a comparison of basic financial indicators that clearly showed the favorable situation of the Bank in 2010, compared to previous years.

6 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 W minionym roku podjęto działania mające na celu zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej podmiotów i klientów Zrzeszenia BPS poprzez rozwój istniejących oraz tworzenie nowych spółek zależnych. Zakres usług oferowanych przez te spółki jest bardzo szeroki i będzie umożliwiał rozszerzenie oferty poszczególnych banków na rzecz swoich klientów. Po raz pierwszy sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2010 rok, które obejmuje efekty finansowe Banku oraz spółek zależnych. Wyniki finansowe Grupy potwierdzają słuszność przyjętej Strategii rok był okresem, w którym podjęto bardzo istotne dla rozwoju Banku prace i decyzje. W dniu 23 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii J. Był to ważny moment, świadczący o odpowiedzialności akcjonariuszy za losy Banku. W połowie 2010 roku rozpoczęto szeroką dyskusję na temat strategii Banku na lata Emisja akcji serii J została zakończona z sukcesem w roku Strategia Banku na lata została uchwalona przez Radę Nadzorczą w kwietniu br. Jestem przekonany, że wydarzenia te zasadniczo wpłyną na dalszy rozwój naszego Banku i całego Zrzeszenia, czego życzę wszystkim akcjonariuszom, klientom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. In the past year steps were taken to provide comprehensive financial services for the entities and customers of the BPS Association through development of the existing and creation of new subsidiaries. The scope of services offered by these companies is very wide and will allow expansion of individual banks offer for the benefit to their clients. The first consolidated financial statements of the Group was drawn up by for the year 2010, it included the financial results of the Bank and its subsidiaries. The Group s financial results confirm the validity of the adopted Strategy was a period when work and decisions, that were very important for the Bank s development were taken. On 23 June 2010 the Extraordinary General Meeting resolved to issue the J series shares. This was an important moment proving that the Bank s shareholders are responsible for the fate of the Bank. In mid-2010 a broad discussion on the Bank s strategy for was launched. Issuance of series J shares was successfully completed in The Bank s strategy for the period between 2011 and 2013 was resolved by the Supervisory Board in April of this year. I am convinced that these events shall substantially impact the further development of our Bank and of the entire Association, which is what I wish to all the shareholders, customers, members of the Supervisory Board. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kulak Chairman of the Supervisory Board Wojciech Kulak 7

7 BANK BPS 8 Szanowni Akcjonariusze Z prawdziwą satysfakcją mam przyjemność w imieniu Zarządu Spółki przedstawić Państwu raport roczny Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za 2010 rok, który prezentuje najważniejsze osiągnięcia Banku w minionym roku oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Rok 2010 był dla nas kolejnym okresem ciężkiej pracy, której efekty w postaci wyników finansowych są najlepsze w całej historii naszego Banku. Wynik finansowy brutto wyniósł 101,2 mln zł i był o 29,6 mln zł, tj. o 41,2 % wyższy od zysku wypracowanego w 2009 roku, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 86,2 mln zł, tj. o 29,1 mln zł (o 50,9 %) wyższym od uzyskanego w roku poprzednim. Rezultaty działalności Banku w okresie minionego roku należy ocenić bardzo pozytywnie, zarówno w odniesieniu do założeń przyjętych w rocznym planie finansowym, jak również w kontekście wyników osiąganych przez inne banki. Przyrost zysku netto całego sektora bankowego w Polsce w 2010 r. wyniósł 40,9 % i był niższy od przyrostu odnotowanego w Banku BPS S.A. o 10,0 pp. Na wielkość zysku wygenerowanego w ubiegłym roku wpłynęły m.in. wysokie dochody z inwestycji kapitałowych, w tym w szczególności w obrocie giełdowym oraz dynamicznie rozwijająca się i coraz bardziej rentowna działalność kredytowa Banku. Poziom realizowanych zysków, przy wysokim poziomie środków lokowanych przez banki spółdzielcze oraz ograniczonym potencjale kapitałowym Banku i wynikającej z tego struktury aktywów, świadczy o zdolności do optymalnego wykorzystywania potencjału Spółki w dwóch wzajemnie powiązanych i uzupełniających się obszarach działalności, tj. zrzeszeniowej i komercyjnej. W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizowaliśmy swój cel nadrzędny, jakim jest wsparcie zrzeszonych banków spółdzielczych. Atrakcyjna oferta kierowana przez Bank w 2010 roku do banków spółdzielczych przyczyniła się do poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, co w efekcie wpłynęło na osiągnięcie przez Grupę BPS najwyższej w porównaniu do innych Zrzeszeń dynamiki wyniku finansowego w stosunku do osiągniętego w 2009 r. Dear Shareholders On behalf of the Management Board, I am pleased to present to you, with great satisfaction, the annual report of for 2010, which presents the most important achievements of the Bank in the past year and prospects for its further development. The year 2010 was for us another year of hard work, the results of which in the form of financial results are the best in the history of our Bank. The gross profit amounted to PLN million, and was by about PLN 29.6 million, i.e. 41.2% higher than the profit generated in 2009, while the net profit amounted to PLN 86.2 million, i.e. by PLN 29.1 million (50.9%) higher than that obtained in the previous year. The results of the Bank s activities during the past year should be assessed very positively, both in relation to the assumptions made in the annual financial plan, as well as in the context of the performance of other banks. The increase in net profit of the entire banking sector in Poland in 2010 amounted to 40.9% and was lower than the growth recorded in the BPS S.A. Bank by 10.0 percentage points. The amount of the profit generated last year was influenced, among others by the high income from equity investments, including but not limited to, the stock trading and rapidly growing and increasingly profitable credit operations of the Bank. The level of the realized gains, with a high level of funds invested by the cooperative banks and the limited potential for capital of the Bank and the resulting asset structure, demonstrate the ability to make optimal use of the potential of the Company in two interrelated and complementary areas of activity, i.e. associative and commercial ones. In the past year, as in previous years, we realized our main objective, which was to support the affiliated cooperative banks. An attractive offer directed by the Bank in 2010 to the cooperative banks has contributed to improving their economic and financial situation, which in turn affected the achievement by the BPS Group of the highest compared to other Associations dynamics of earnings in compared to the one achieved in 2009.

8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Bardzo dobra i stabilna kondycja ekonomiczno-finansowa Banku BPS S.A. pozwala nam, po raz kolejny, na zaproponowanie WZA wypłaty satysfakcjonującej dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2010 rok. Chcemy utwierdzić naszych akcjonariuszy w przekonaniu, że ich zaangażowanie kapitałowe efektywnie wspiera rozwój Grupy BPS oraz jest dobrą i bezpieczną inwestycją przynoszącą wymierne efekty. Świadczą o tym coraz wyższe wskaźniki obrazujące sprawność działania Banku. Pomimo znacznego przyrostu sumy bilansowej (32,7 %), jak i kapitałów własnych Banku (16,1 %), wskaźniki ROA i ROE netto ukształtowały się na poziomie wyższym, zarówno w porównaniu do wielkości odnotowanej w 2009 roku, jak również w odniesieniu do planu finansowego. Ponadto wzrost wartości księgowej akcji Banku BPS S.A. w połączeniu z poprawą wskaźnika zysku netto przypadającego na 1 akcję, świadczą o bardzo dobrym zarządzaniu kapitałem i wzroście atrakcyjności Banku dla potencjalnych inwestorów. Pragnę podkreślić również, że pomimo podjętych przez Bank intensywnych działań związanych z rozwojem, unowocześnianiem oraz poprawą wizerunku i bezpieczeństwa Banku, następuje systematyczna poprawa wskaźnika C/I (relacji kosztów funkcjonowania do wyniku na działalności bankowej i pozostałej działalności operacyjnej). Stała optymalizacja oferty produktów, usług i wspólnych przedsięwzięć adresowanych do banków spółdzielczych, powołanie nowych podmiotów w Grupie, świadczących specjalistyczne usługi finansowe, jak również zwiększenie rozpoznawalności marki BPS ma niewątpliwy wpływ na systematyczny rozwój potencjału naszego Zrzeszenia. Dlatego też rośnie liczba banków spółdzielczych zainteresowanych współpracą z Bankiem BPS S.A., co potwierdza fakt, iż w grudniu 2010 roku kolejnych 9 banków spółdzielczych zrzeszonych dotychczas z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. (BS w Raszynie, BS w Brańsku, BS w Hajnówce, BS w Goworowie, BS w Kadzidle, BS w Łapach, BS w Myszyńcu, BS w Ostrołęce, BS w Wąsewie) zdecydowało przyłączyć się do Zrzeszenia BPS. W chwili obecnej w skład naszej Grupy wchodzi Bank BPS, 367 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz 8 spółek zależnych. Very good and stable economic and financial condition of Bank BPS S.A. allowed us, once again, to propose to AGM the payment of a dividend satisfactory to the shareholders, from the profit for the year We want to reassure our shareholders in the belief that their capital commitment effectively supports the development of the BPS Group and is a good and safe investment yielding tangible results. It is evidenced by the higher and higher indicators of the efficiency of the Bank. Despite a significant increase in total assets (32.7%) and the Bank s equity (16.1%), the net ROA and ROE ratios reached a higher level, both in comparison to the amount recorded in 2009, as well as in relation to the financial plan. Furthermore, the increase in the book value of the shares of Bank BPS S.A. in conjunction with a better rate of the net profit attributable to one share, show a very good capital management and growth of the Bank s attractiveness to its potential investors. I would like to emphasize also that, despite the measures taken by the Bank related to an intensive development, upgrading and improving the image and security of the Bank, a systematic improvement in C/I index (relation of operating costs to the result of the banking operations and other operations). Constant optimization of the offer of products, services, and joint ventures addressed to the cooperative banks, the establishment of new entities in the Group, providing specialized financial services, as well as increasing BPS brand recognition has a definite influence on the systematic development of the potential of our Association. Therefore, a growing number of cooperative banks are interested in working with the Bank BPS S.A., which confirms the fact that in December 2010 the following nine cooperative banks so far associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (BS in Raszyn, BS in Bransk, BS in Hajnowka, BS in Goworow, BS in Kadzidlo, BS in Lapy, BS in Myszyniec, BS in Ostroleka, BS in Wasewo) decided to join the BPS Association. At present our group includes BPS Bank, 367 associated cooperative banks and 8 subsidiaries. 9

9 BANK BPS Szanowni Państwo, podsumowując miniony rok, jak również cały okres kończącej się kadencji Zarządu Banku, patrzę w przyszłość z optymizmem. Bank zbudował solidne podstawy do dalszego rozwoju i zwiększania udziałów w rynku. Szczegółowe kierunki i cele działania Banku określone zostały przez Zarząd w nowej strategii opracowanej na lata Konsekwentna realizacja zadań w niej przyjętych, szczególnie w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego, stworzy nowoczesną Grupę Kapitałową, zdolną do systematycznego zwiększania konkurencyjności w kolejnych latach. W imieniu Zarządu, chciałbym serdecznie podziękować tym, bez których nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe, a więc Akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie, Radzie Nadzorczej i Radzie Zrzeszenia za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Banku, jak również naszym klientom, dla których Bank funkcjonuje i dzięki którym może się rozwijać. Dziękuję także pracownikom, zarówno Banku, jak i spółek zależnych za wysiłek i zaangażowanie. Liczę, że nasza dalsza współpraca pozwoli na podjęcie kolejnych wyzwań i będzie najlepszą gwarancją naszego wspólnego sukcesu, jakim z pewnością będzie dynamiczny rozwoju Grupy BPS. Prezes Zarządu Mirosław Potulski Dear Sirs, summarizing the past year, as well as the entire period ending the term of the Management Board, I look to the future with optimism. The Bank has built a solid foundation for further development and increase of the share in the market. Detailed directions and objectives of the Bank were determined by the Management Board in a new strategy developed for the years The consistent implementation of the tasks adopted therein, particularly in regard to the further strengthening of the capital will create a modern Capital Group capable of increasing the competitiveness in the coming years. On behalf of the Board, I would like to thank those without whom our achievements would not be possible, so to the Shareholders, for their trust and support, the Supervisory Board and the Council of Association for the work and commitment to the development of the Bank, as well as to our customers, for whom the Bank operates and with whom it may develop. I also thank the staff of both the Bank and its subsidiaries for the effort and commitment. I hope that our cooperation will continue to take new challenges and will best guarantee our common success, which surely is a dynamic development of the BPS Group. Mirosław Potulski President of the Management Board 10

10 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

11 BANK BPS Władze Governing Bodies Akcjonariat Shareholder structure Na koniec 2010 roku kapitał zakładowy Banku BPS S.A. składał się z akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na dzień r. kapitał zakładowy Banku nie uległ zmianie. W strukturze akcjonariatu Banku BPS S.A. dominują banki spółdzielcze, posiadając łącznie 86,3 % akcji, w tym banki zrzeszone 82,0 %. At the end of 2010 the share capital of Bank Spółdzielczości Polskiej S.A. (BPS S.A.) consisted of shares at a nominal value of PLN 1 each. In comparison to the status as of 31st December 2009, there were no changes in the share capital of the Bank. Cooperative banks are dominant in the shareholding structure of BPS S.A., owning a total of 86.3% of shares, out of which 82.0% are owned by the associated cooperative banks. Kapitał zakładowy Banku BPS S.A. na r. Share capital as of Seria Batch Ilość akcji (szt.) Number of shares (pcs) Kwota (zł.) Amount (PLN) A B C D E F H I Razem In total

12 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A. na r. Shareholder structure as of Nazwa Name Liczba akcji Number of shares Udział w kapitale zakładowym Participation in the share capital Banki Spółdzielcze: Cooperative banks: ,27% Banki Spółdzielcze Zrzeszone Associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Niezrzeszone Non-associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Współpracujące Cooperative partner banks Inne Banki Polskie Other Polish banks ,99% 1,77% 2,51% 3,56% Banki Zagraniczne Foreign banks Ministerstwo Skarbu Państwa State Treasury ,17% ,58% Pozostali akcjonariusze: Other shareholders osoby fizyczne natural persons pozostali other ,42% 0,82% 4,60% 13

13 BANK BPS Rada Nadzorcza Supervisory Board Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. The Supervisory Board performs permanent supervision over the Bank s operations. Na dzień r. w skład Rady Nadzorczej Banku BPS wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Supervisory Board was the following: Imię i Nazwisko First and Last Name Wojciech Kulak Mirosław Jan Michałowski Andrzej Tadeusz Kocój Józef Bogusław Cieszyński Jan Czesak Józef Błażej Czysz Roman Marian Domański Roman Kazimierz Górczyński Roman Hrynkiewicz Krzysztof Kajko Józef Jan Myrczek Romuald Piotruk Hanna Barbara Ruszczyńska Zygmunt Sitek Pełniona funkcja Function Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. 14

14 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Zarząd Banku Management Board Zarząd Banku zgodnie ze Statutem prowadzi sprawy Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością oraz pełni nadzór nad całością funkcjonowania Banku. According to the Articles of Association, the Management Board manages the Bank s operations and performs representative functions. President of the Management Board manages the current business operation and supervises the overall activity of the Bank. Na dzień r. w skład Zarządu Banku wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Management Board was the following: Imię i Nazwisko First and Last Name Mirosław Anastazy Potulski Krzysztof Adam Jagielski Piotr Pokropek Aleksander Jarosław Trojanowicz Pełniona funkcja Function Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 r.), Wiceprezes Zarządu (od 18 sierpnia 2008 r.), Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 r.), Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 r.). Zmiany w składzie Zarządu: W 2010 roku w składzie Zarządu Banku BPS S.A. nastąpiła jedna zmiana osobowa z dniem 30 września Pani Aniela Stefania Szafran, będąca członkiem Zarządu Banku nieprzerwanie od dnia 1 grudnia 2003 r., przestała pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Changes in the composition of the Management Board: In 2010 a single personal change occurred in the Management Board of BPS S.A. - as of 30th September, Mrs. Aniela Stefania Szafran, after having acted continually as a member of the Bank Management Board since 1st December 2003, ceased to act as the V-ce President of the Management Board. 15

15 BANK BPS 16 MIROSŁAW POTULSKI Ilekroć przekonasz się, że jesteś po stronie większości, nadchodzi czas na zmiany. Mark Twain Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Kieruje Bankiem od kwietnia 2007 roku.

16 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 PIOTR POKROPEK Ważne są również te dni będące za nami, ważnych jest kilka tych chwil, tych do których wracamy. Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Działalności Handlowej Związany z Bankiem BPS od czerwca 2007 roku. 17

17 BANK BPS ANIELA SZAFRAN Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces 18 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Ekonomiczno-Finansowy Związana z Bankiem BPS od grudnia 2003 roku

18 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 KRZYSZTOF JAGIELSKI Trzeba z żywymi naprzód iść, Po życie sięgać nowe, A nie w uwiędłych laurów liść Z uporem stroić głowę Wy nie cofniecie życia fal! Nic skargi nie pomogą: Bezsilne gniewy, próżny żal! Świat pójdzie swoją drogą! Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Informatyki i Inwestycji Związany z Bankiem BPS od sierpnia 2008 roku 19

19 BANK BPS ALEKSANDER TROJANOWICZ Przejść przez życie tak, aby pozostały ślady 20 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Zarządzanie Ryzykiem Związany z Bankiem BPS od lipca 2003 roku.

20 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Rada Zrzeszenia Affiliation Board Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym i sprawuje nadzór nad działalnością Grupy BPS. Do obowiązków Rady należy opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych. The Affiliation Board is a consultative and advisory authority, supervising BPS Group s operation. The tasks of the Affiliation Board comprise projects and solutions evaluation with regard to all associated cooperative banks. Na dzień r. w skład Rady Zrzeszenia wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Affiliation Board was the following: Edward Biernacki Ryszard Leszczyński Kazimierz Majewski Stanisław Dembowski Robert Pacek Zbigniew Urbankiewicz Przewodniczący Rady Zrzeszenia Chairman of the Affiliation Board Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia V-ce Chairman of the Affiliation Board Sekretarz Rady Zrzeszenia Secretary of the Affiliation Board Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce President of the Management Board of Małopolski in Wieliczka Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Jastrzębie Zdrój Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Sochaczew Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łubniany Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Rymanów Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łęczna 21

21 BANK BPS Krystyna Binek-Angełowa Jacek Drzyzga Józef Florek Józef Froń Dariusz Jasiński Danuta Klabacha Wacław Kozłowski Wojciech Laska Zygmunt Łaguna Janusz Mazurek Ryszard Olszewski Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Skoczów Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Pszczyna Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Samsonów Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi President of the Management Board of Powiatowy in Złotoryja Prezes Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie President of the Management Board of Międzygminny in Zbuczyn Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Żyraków Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łańcut Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łobżenica Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Radkowie z/s w Nowej Rudzie President of the Management Board of Gospodarczy in Radkowo Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wojsławicach President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Wojsławice Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Będzin 22

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo