SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010"

Transkrypt

1

2

3 4 BANK BPS

4 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze Governing Bodies Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarząd Banku Management Board Rada Zrzeszenia Affiliation Board Otoczenie makroekonomiczne Macroeconomic Environment Działalność Banku w Bank s Operation in Organizacja i Sieć Placówek Organisation and agencies Nakłady inwestycyjne Investment Expenditure Działalność marketingowa i Public Relations Marketing and public relations Zmiany w ofercie produktowej Changes In Product Range Bancassurance Bancassurance Baza depozytowa Deposit Base Portfel kredytowy Credit Portfolio Zarządzanie ryzykiem w Banku Risk management Współpraca z Bankami Spółdzielczymi Collaboration with cooperative banks Realizacja rozliczeń w Grupie BPS Settlement of transactions within BPS Group Karty bankowe i bankomaty Bank cards and ATMs Fundusze pomocowe i pożyczki podporządkowane.... Aid funds and subordinated loans Kredyty konsorcjalne z udziałem banków spółdzielczych. Syndicated loans with the participation of cooperative banks...60 Kredyty preferencyjne Loans on preferential terms Inne usługi świadczone dla banków spółdzielczych.... Other services provided to cooperative banks Współpraca z Bankami Zagranicznymi Cooperation with cooperative banks Perspektywy rozwoju i plany na przyszłość Development prospects and future plans Sytuacja finansowa Banku Bank s financial standing Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (w tys. zł)... Overhead costs with depreciation (kpln) Fundusze własne Banku Bank s equity funds Opinia Biegłego Rewidenta Financial Auditor s Statement Bilans Balance sheet Rachunek Zysków i Strat Profit and loss account Kapitały własne Equity statement Przepływy pieniężne Cash flow Sytuacja Zrzeszonych Banków Spółdzielczych Financial standing of associated Cooperative Banks

5 BANK BPS 6 Szanowni Akcjonariusze Minął kolejny rok naszej wspólnej pracy w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., kolejny rok dobrych wyników. Przedkładany Państwu Raport Roczny prezentuje wyniki uzyskane w 2010 roku. Pomimo odczuwalnych jeszcze skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym, Bank nasz uzyskał najlepsze wyniki w swojej historii. Świadczy to zarówno o dobrym zarządzaniu, jak również dobrym przygotowaniu Banku do pokonywania trudności wywołanych złą koniunkturą. Mądrze realizowana strategia Banku oraz dobra współpraca z bankami spółdzielczymi przekłada się na jego osiągnięcia. Bank nasz jest w dalszym ciągu liderem wśród banków zrzeszających, a transfery banków spółdzielczych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie wzmacniają jego pozycję. Potencjałem każdego banku zrzeszającego są banki spółdzielcze, które budując jego kapitał oraz lokując w nim swoje środki zwiększają jego konkurencyjność na rynku. Współpraca i wzajemne korzystanie z doświadczeń wpływają na rozwój zarówno banków spółdzielczych jak i banku zrzeszającego. Świadczy o tym poziom sumy bilansowej Banku BPS S.A., który na koniec 2010 roku wyniósł 16,6 mld zł i w porównaniu do wielkości osiągniętej w 2009 roku zwiększył się o 4,1 mld zł, tj. o 32,7 %. Przyrost ten w przeważającej części wynikał ze wzrostu poziomu depozytów lokowanych przez banki spółdzielcze. Znacząca poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Zrzeszającego w minionym roku powinna cieszyć każdego z akcjonariuszy, gdyż jest po części jego udziałem. Uzyskane przez Bank w 2010 roku wysokie wyniki i korzystne wskaźniki sprawności działania ukształtowały się powyżej wielkości przyjętych w rocznym planie finansowym. Osiągnięty w 2010 roku przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wynik finansowy brutto był rekordowy i wyniósł ponad 101 mln zł. Był on wyższy zarówno od zysku wygenerowanego w 2009 roku, jak również od planowanej wielkości odpowiednio o 30 mln zł oraz 25 mln zł. Firma audytorska Ernst & Young w Raporcie z badania sprawozdania finansowego dokonała porównania podstawowych wskaźników finansowych, które dobitnie pokazują korzystniejszą sytuację Banku w 2010 r. w porównaniu do lat poprzednich. Dear Shareholders Another year of our cooperation within Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. has passed, it was another year of good results. The Annual Report I submit to you presents the results we obtained in Although the effects of the economic slowdown triggered by the financial crisis are still being felt, our Bank experienced the best performance in its history. This shows both a good governance, as well as a good preparation of the Bank to overcome difficulties caused by the economic slump. Wisely pursued strategy of the Bank and good cooperation with the cooperative banks translates into its achievements. Our Bank is still a leader among the associating banks, and the transfers of the cooperative banks that have been done recently strengthen its position. The potential of each affiliating bank are the cooperative banks, which by building its capital and investing their money in it, increase its competitiveness in the market. Cooperation and mutual benefit from the experience affect the development of both the cooperative banks as well as the affiliating bank. It is evidenced by the level of total assets of the BPS S.A. Bank, which at the end of 2010 amounted to PLN 16.6 billion, compared to the amount attained in 2009 it increased by PLN 4.1 billion, i.e. by 32.7%. This increase mainly resulted from an increase in the level of deposits placed by the cooperative banks. The last year s significant improvement of the Associating Bank s economic and financial situation should be enjoyed by all of the shareholders, because in part it is due thereto. High performance and positive indicators of efficiency obtained by the Bank in 2010, remained above the amounts adopted in the annual financial plan. The gross financial result achieved by Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. in 2010 was a record and amounted to more than PLN 101 million. It was higher both then the profit generated in 2009, as well as the amount planned, respectively by PLN 30 million and PLN 25 million. The Audit firm Ernst & Young in its Report on the financial statements audit made a comparison of basic financial indicators that clearly showed the favorable situation of the Bank in 2010, compared to previous years.

6 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 W minionym roku podjęto działania mające na celu zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej podmiotów i klientów Zrzeszenia BPS poprzez rozwój istniejących oraz tworzenie nowych spółek zależnych. Zakres usług oferowanych przez te spółki jest bardzo szeroki i będzie umożliwiał rozszerzenie oferty poszczególnych banków na rzecz swoich klientów. Po raz pierwszy sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2010 rok, które obejmuje efekty finansowe Banku oraz spółek zależnych. Wyniki finansowe Grupy potwierdzają słuszność przyjętej Strategii rok był okresem, w którym podjęto bardzo istotne dla rozwoju Banku prace i decyzje. W dniu 23 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii J. Był to ważny moment, świadczący o odpowiedzialności akcjonariuszy za losy Banku. W połowie 2010 roku rozpoczęto szeroką dyskusję na temat strategii Banku na lata Emisja akcji serii J została zakończona z sukcesem w roku Strategia Banku na lata została uchwalona przez Radę Nadzorczą w kwietniu br. Jestem przekonany, że wydarzenia te zasadniczo wpłyną na dalszy rozwój naszego Banku i całego Zrzeszenia, czego życzę wszystkim akcjonariuszom, klientom, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu. In the past year steps were taken to provide comprehensive financial services for the entities and customers of the BPS Association through development of the existing and creation of new subsidiaries. The scope of services offered by these companies is very wide and will allow expansion of individual banks offer for the benefit to their clients. The first consolidated financial statements of the Group was drawn up by for the year 2010, it included the financial results of the Bank and its subsidiaries. The Group s financial results confirm the validity of the adopted Strategy was a period when work and decisions, that were very important for the Bank s development were taken. On 23 June 2010 the Extraordinary General Meeting resolved to issue the J series shares. This was an important moment proving that the Bank s shareholders are responsible for the fate of the Bank. In mid-2010 a broad discussion on the Bank s strategy for was launched. Issuance of series J shares was successfully completed in The Bank s strategy for the period between 2011 and 2013 was resolved by the Supervisory Board in April of this year. I am convinced that these events shall substantially impact the further development of our Bank and of the entire Association, which is what I wish to all the shareholders, customers, members of the Supervisory Board. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Kulak Chairman of the Supervisory Board Wojciech Kulak 7

7 BANK BPS 8 Szanowni Akcjonariusze Z prawdziwą satysfakcją mam przyjemność w imieniu Zarządu Spółki przedstawić Państwu raport roczny Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za 2010 rok, który prezentuje najważniejsze osiągnięcia Banku w minionym roku oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Rok 2010 był dla nas kolejnym okresem ciężkiej pracy, której efekty w postaci wyników finansowych są najlepsze w całej historii naszego Banku. Wynik finansowy brutto wyniósł 101,2 mln zł i był o 29,6 mln zł, tj. o 41,2 % wyższy od zysku wypracowanego w 2009 roku, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 86,2 mln zł, tj. o 29,1 mln zł (o 50,9 %) wyższym od uzyskanego w roku poprzednim. Rezultaty działalności Banku w okresie minionego roku należy ocenić bardzo pozytywnie, zarówno w odniesieniu do założeń przyjętych w rocznym planie finansowym, jak również w kontekście wyników osiąganych przez inne banki. Przyrost zysku netto całego sektora bankowego w Polsce w 2010 r. wyniósł 40,9 % i był niższy od przyrostu odnotowanego w Banku BPS S.A. o 10,0 pp. Na wielkość zysku wygenerowanego w ubiegłym roku wpłynęły m.in. wysokie dochody z inwestycji kapitałowych, w tym w szczególności w obrocie giełdowym oraz dynamicznie rozwijająca się i coraz bardziej rentowna działalność kredytowa Banku. Poziom realizowanych zysków, przy wysokim poziomie środków lokowanych przez banki spółdzielcze oraz ograniczonym potencjale kapitałowym Banku i wynikającej z tego struktury aktywów, świadczy o zdolności do optymalnego wykorzystywania potencjału Spółki w dwóch wzajemnie powiązanych i uzupełniających się obszarach działalności, tj. zrzeszeniowej i komercyjnej. W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizowaliśmy swój cel nadrzędny, jakim jest wsparcie zrzeszonych banków spółdzielczych. Atrakcyjna oferta kierowana przez Bank w 2010 roku do banków spółdzielczych przyczyniła się do poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, co w efekcie wpłynęło na osiągnięcie przez Grupę BPS najwyższej w porównaniu do innych Zrzeszeń dynamiki wyniku finansowego w stosunku do osiągniętego w 2009 r. Dear Shareholders On behalf of the Management Board, I am pleased to present to you, with great satisfaction, the annual report of for 2010, which presents the most important achievements of the Bank in the past year and prospects for its further development. The year 2010 was for us another year of hard work, the results of which in the form of financial results are the best in the history of our Bank. The gross profit amounted to PLN million, and was by about PLN 29.6 million, i.e. 41.2% higher than the profit generated in 2009, while the net profit amounted to PLN 86.2 million, i.e. by PLN 29.1 million (50.9%) higher than that obtained in the previous year. The results of the Bank s activities during the past year should be assessed very positively, both in relation to the assumptions made in the annual financial plan, as well as in the context of the performance of other banks. The increase in net profit of the entire banking sector in Poland in 2010 amounted to 40.9% and was lower than the growth recorded in the BPS S.A. Bank by 10.0 percentage points. The amount of the profit generated last year was influenced, among others by the high income from equity investments, including but not limited to, the stock trading and rapidly growing and increasingly profitable credit operations of the Bank. The level of the realized gains, with a high level of funds invested by the cooperative banks and the limited potential for capital of the Bank and the resulting asset structure, demonstrate the ability to make optimal use of the potential of the Company in two interrelated and complementary areas of activity, i.e. associative and commercial ones. In the past year, as in previous years, we realized our main objective, which was to support the affiliated cooperative banks. An attractive offer directed by the Bank in 2010 to the cooperative banks has contributed to improving their economic and financial situation, which in turn affected the achievement by the BPS Group of the highest compared to other Associations dynamics of earnings in compared to the one achieved in 2009.

8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Bardzo dobra i stabilna kondycja ekonomiczno-finansowa Banku BPS S.A. pozwala nam, po raz kolejny, na zaproponowanie WZA wypłaty satysfakcjonującej dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2010 rok. Chcemy utwierdzić naszych akcjonariuszy w przekonaniu, że ich zaangażowanie kapitałowe efektywnie wspiera rozwój Grupy BPS oraz jest dobrą i bezpieczną inwestycją przynoszącą wymierne efekty. Świadczą o tym coraz wyższe wskaźniki obrazujące sprawność działania Banku. Pomimo znacznego przyrostu sumy bilansowej (32,7 %), jak i kapitałów własnych Banku (16,1 %), wskaźniki ROA i ROE netto ukształtowały się na poziomie wyższym, zarówno w porównaniu do wielkości odnotowanej w 2009 roku, jak również w odniesieniu do planu finansowego. Ponadto wzrost wartości księgowej akcji Banku BPS S.A. w połączeniu z poprawą wskaźnika zysku netto przypadającego na 1 akcję, świadczą o bardzo dobrym zarządzaniu kapitałem i wzroście atrakcyjności Banku dla potencjalnych inwestorów. Pragnę podkreślić również, że pomimo podjętych przez Bank intensywnych działań związanych z rozwojem, unowocześnianiem oraz poprawą wizerunku i bezpieczeństwa Banku, następuje systematyczna poprawa wskaźnika C/I (relacji kosztów funkcjonowania do wyniku na działalności bankowej i pozostałej działalności operacyjnej). Stała optymalizacja oferty produktów, usług i wspólnych przedsięwzięć adresowanych do banków spółdzielczych, powołanie nowych podmiotów w Grupie, świadczących specjalistyczne usługi finansowe, jak również zwiększenie rozpoznawalności marki BPS ma niewątpliwy wpływ na systematyczny rozwój potencjału naszego Zrzeszenia. Dlatego też rośnie liczba banków spółdzielczych zainteresowanych współpracą z Bankiem BPS S.A., co potwierdza fakt, iż w grudniu 2010 roku kolejnych 9 banków spółdzielczych zrzeszonych dotychczas z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. (BS w Raszynie, BS w Brańsku, BS w Hajnówce, BS w Goworowie, BS w Kadzidle, BS w Łapach, BS w Myszyńcu, BS w Ostrołęce, BS w Wąsewie) zdecydowało przyłączyć się do Zrzeszenia BPS. W chwili obecnej w skład naszej Grupy wchodzi Bank BPS, 367 zrzeszonych banków spółdzielczych oraz 8 spółek zależnych. Very good and stable economic and financial condition of Bank BPS S.A. allowed us, once again, to propose to AGM the payment of a dividend satisfactory to the shareholders, from the profit for the year We want to reassure our shareholders in the belief that their capital commitment effectively supports the development of the BPS Group and is a good and safe investment yielding tangible results. It is evidenced by the higher and higher indicators of the efficiency of the Bank. Despite a significant increase in total assets (32.7%) and the Bank s equity (16.1%), the net ROA and ROE ratios reached a higher level, both in comparison to the amount recorded in 2009, as well as in relation to the financial plan. Furthermore, the increase in the book value of the shares of Bank BPS S.A. in conjunction with a better rate of the net profit attributable to one share, show a very good capital management and growth of the Bank s attractiveness to its potential investors. I would like to emphasize also that, despite the measures taken by the Bank related to an intensive development, upgrading and improving the image and security of the Bank, a systematic improvement in C/I index (relation of operating costs to the result of the banking operations and other operations). Constant optimization of the offer of products, services, and joint ventures addressed to the cooperative banks, the establishment of new entities in the Group, providing specialized financial services, as well as increasing BPS brand recognition has a definite influence on the systematic development of the potential of our Association. Therefore, a growing number of cooperative banks are interested in working with the Bank BPS S.A., which confirms the fact that in December 2010 the following nine cooperative banks so far associated with Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (BS in Raszyn, BS in Bransk, BS in Hajnowka, BS in Goworow, BS in Kadzidlo, BS in Lapy, BS in Myszyniec, BS in Ostroleka, BS in Wasewo) decided to join the BPS Association. At present our group includes BPS Bank, 367 associated cooperative banks and 8 subsidiaries. 9

9 BANK BPS Szanowni Państwo, podsumowując miniony rok, jak również cały okres kończącej się kadencji Zarządu Banku, patrzę w przyszłość z optymizmem. Bank zbudował solidne podstawy do dalszego rozwoju i zwiększania udziałów w rynku. Szczegółowe kierunki i cele działania Banku określone zostały przez Zarząd w nowej strategii opracowanej na lata Konsekwentna realizacja zadań w niej przyjętych, szczególnie w zakresie dalszego wzmocnienia kapitałowego, stworzy nowoczesną Grupę Kapitałową, zdolną do systematycznego zwiększania konkurencyjności w kolejnych latach. W imieniu Zarządu, chciałbym serdecznie podziękować tym, bez których nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe, a więc Akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie, Radzie Nadzorczej i Radzie Zrzeszenia za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Banku, jak również naszym klientom, dla których Bank funkcjonuje i dzięki którym może się rozwijać. Dziękuję także pracownikom, zarówno Banku, jak i spółek zależnych za wysiłek i zaangażowanie. Liczę, że nasza dalsza współpraca pozwoli na podjęcie kolejnych wyzwań i będzie najlepszą gwarancją naszego wspólnego sukcesu, jakim z pewnością będzie dynamiczny rozwoju Grupy BPS. Prezes Zarządu Mirosław Potulski Dear Sirs, summarizing the past year, as well as the entire period ending the term of the Management Board, I look to the future with optimism. The Bank has built a solid foundation for further development and increase of the share in the market. Detailed directions and objectives of the Bank were determined by the Management Board in a new strategy developed for the years The consistent implementation of the tasks adopted therein, particularly in regard to the further strengthening of the capital will create a modern Capital Group capable of increasing the competitiveness in the coming years. On behalf of the Board, I would like to thank those without whom our achievements would not be possible, so to the Shareholders, for their trust and support, the Supervisory Board and the Council of Association for the work and commitment to the development of the Bank, as well as to our customers, for whom the Bank operates and with whom it may develop. I also thank the staff of both the Bank and its subsidiaries for the effort and commitment. I hope that our cooperation will continue to take new challenges and will best guarantee our common success, which surely is a dynamic development of the BPS Group. Mirosław Potulski President of the Management Board 10

10 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

11 BANK BPS Władze Governing Bodies Akcjonariat Shareholder structure Na koniec 2010 roku kapitał zakładowy Banku BPS S.A. składał się z akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W porównaniu ze stanem na dzień r. kapitał zakładowy Banku nie uległ zmianie. W strukturze akcjonariatu Banku BPS S.A. dominują banki spółdzielcze, posiadając łącznie 86,3 % akcji, w tym banki zrzeszone 82,0 %. At the end of 2010 the share capital of Bank Spółdzielczości Polskiej S.A. (BPS S.A.) consisted of shares at a nominal value of PLN 1 each. In comparison to the status as of 31st December 2009, there were no changes in the share capital of the Bank. Cooperative banks are dominant in the shareholding structure of BPS S.A., owning a total of 86.3% of shares, out of which 82.0% are owned by the associated cooperative banks. Kapitał zakładowy Banku BPS S.A. na r. Share capital as of Seria Batch Ilość akcji (szt.) Number of shares (pcs) Kwota (zł.) Amount (PLN) A B C D E F H I Razem In total

12 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Struktura akcjonariatu Banku BPS S.A. na r. Shareholder structure as of Nazwa Name Liczba akcji Number of shares Udział w kapitale zakładowym Participation in the share capital Banki Spółdzielcze: Cooperative banks: ,27% Banki Spółdzielcze Zrzeszone Associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Niezrzeszone Non-associated cooperative banks Banki Spółdzielcze Współpracujące Cooperative partner banks Inne Banki Polskie Other Polish banks ,99% 1,77% 2,51% 3,56% Banki Zagraniczne Foreign banks Ministerstwo Skarbu Państwa State Treasury ,17% ,58% Pozostali akcjonariusze: Other shareholders osoby fizyczne natural persons pozostali other ,42% 0,82% 4,60% 13

13 BANK BPS Rada Nadzorcza Supervisory Board Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. The Supervisory Board performs permanent supervision over the Bank s operations. Na dzień r. w skład Rady Nadzorczej Banku BPS wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Supervisory Board was the following: Imię i Nazwisko First and Last Name Wojciech Kulak Mirosław Jan Michałowski Andrzej Tadeusz Kocój Józef Bogusław Cieszyński Jan Czesak Józef Błażej Czysz Roman Marian Domański Roman Kazimierz Górczyński Roman Hrynkiewicz Krzysztof Kajko Józef Jan Myrczek Romuald Piotruk Hanna Barbara Ruszczyńska Zygmunt Sitek Pełniona funkcja Function Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Członek Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. 14

14 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Zarząd Banku Management Board Zarząd Banku zgodnie ze Statutem prowadzi sprawy Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością oraz pełni nadzór nad całością funkcjonowania Banku. According to the Articles of Association, the Management Board manages the Bank s operations and performs representative functions. President of the Management Board manages the current business operation and supervises the overall activity of the Bank. Na dzień r. w skład Zarządu Banku wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Management Board was the following: Imię i Nazwisko First and Last Name Mirosław Anastazy Potulski Krzysztof Adam Jagielski Piotr Pokropek Aleksander Jarosław Trojanowicz Pełniona funkcja Function Prezes Zarządu (od 26 kwietnia 2007 r.), Wiceprezes Zarządu (od 18 sierpnia 2008 r.), Wiceprezes Zarządu (od 4 czerwca 2007 r.), Wiceprezes Zarządu (od 20 września 2006 r.). Zmiany w składzie Zarządu: W 2010 roku w składzie Zarządu Banku BPS S.A. nastąpiła jedna zmiana osobowa z dniem 30 września Pani Aniela Stefania Szafran, będąca członkiem Zarządu Banku nieprzerwanie od dnia 1 grudnia 2003 r., przestała pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu. Changes in the composition of the Management Board: In 2010 a single personal change occurred in the Management Board of BPS S.A. - as of 30th September, Mrs. Aniela Stefania Szafran, after having acted continually as a member of the Bank Management Board since 1st December 2003, ceased to act as the V-ce President of the Management Board. 15

15 BANK BPS 16 MIROSŁAW POTULSKI Ilekroć przekonasz się, że jesteś po stronie większości, nadchodzi czas na zmiany. Mark Twain Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Kieruje Bankiem od kwietnia 2007 roku.

16 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 PIOTR POKROPEK Ważne są również te dni będące za nami, ważnych jest kilka tych chwil, tych do których wracamy. Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Działalności Handlowej Związany z Bankiem BPS od czerwca 2007 roku. 17

17 BANK BPS ANIELA SZAFRAN Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces 18 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Ekonomiczno-Finansowy Związana z Bankiem BPS od grudnia 2003 roku

18 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 KRZYSZTOF JAGIELSKI Trzeba z żywymi naprzód iść, Po życie sięgać nowe, A nie w uwiędłych laurów liść Z uporem stroić głowę Wy nie cofniecie życia fal! Nic skargi nie pomogą: Bezsilne gniewy, próżny żal! Świat pójdzie swoją drogą! Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Informatyki i Inwestycji Związany z Bankiem BPS od sierpnia 2008 roku 19

19 BANK BPS ALEKSANDER TROJANOWICZ Przejść przez życie tak, aby pozostały ślady 20 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pion Zarządzanie Ryzykiem Związany z Bankiem BPS od lipca 2003 roku.

20 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 Rada Zrzeszenia Affiliation Board Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo-doradczym i sprawuje nadzór nad działalnością Grupy BPS. Do obowiązków Rady należy opiniowanie przedsięwzięć, projektów i rozwiązań dotyczących wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych. The Affiliation Board is a consultative and advisory authority, supervising BPS Group s operation. The tasks of the Affiliation Board comprise projects and solutions evaluation with regard to all associated cooperative banks. Na dzień r. w skład Rady Zrzeszenia wchodzili: As of 31st December 2010, the composition of the Affiliation Board was the following: Edward Biernacki Ryszard Leszczyński Kazimierz Majewski Stanisław Dembowski Robert Pacek Zbigniew Urbankiewicz Przewodniczący Rady Zrzeszenia Chairman of the Affiliation Board Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia V-ce Chairman of the Affiliation Board Sekretarz Rady Zrzeszenia Secretary of the Affiliation Board Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Członek Prezydium Rady Zrzeszenia Member of the Affiliation Board Presidium Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce President of the Management Board of Małopolski in Wieliczka Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Jastrzębie Zdrój Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Sochaczew Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łubnianach President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łubniany Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Rymanów Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łęczna 21

21 BANK BPS Krystyna Binek-Angełowa Jacek Drzyzga Józef Florek Józef Froń Dariusz Jasiński Danuta Klabacha Wacław Kozłowski Wojciech Laska Zygmunt Łaguna Janusz Mazurek Ryszard Olszewski Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Członek Rady Member of the Board Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Skoczów Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Pszczyna Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Samsonów Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi President of the Management Board of Powiatowy in Złotoryja Prezes Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie President of the Management Board of Międzygminny in Zbuczyn Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Żyraków Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łańcut Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Łobżenica Prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Radkowie z/s w Nowej Rudzie President of the Management Board of Gospodarczy in Radkowo Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wojsławicach President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Wojsławice Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie President of the Management Board of Bank Spółdzielczy in Będzin 22

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. List przewodniczącego rady nadzorczej Black Point S.A. do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF BPS S.A. 3 WŁADZE GOVERNING BODIES Rada Nadzorcza Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys PLN w tys EUR 01.07.2009-30.06.2010

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Warsaw, August 25th, 2011

Warsaw, August 25th, 2011 ROBYG S.A. Group 1H 2011 Financial i Financial i results Warsaw, August 25th, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB

Market consensus on results. Wynik prognozowany przez rynek. Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast. CDM Pekao 108.8. DM Millenium CA IB Wynik prognozowany przez rynek Market consensus on results Progonoza wyniku netto 2Q2005 Net Income forecast CDM Pekao 108.8 DM Millenium 123 CA IB 146 0 50 100 150 200 2 Zysk netto Net Profit 250 200

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo