MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE"

Transkrypt

1 Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych model GARCH (ang. Multvarate GARCH, M-GARCH) powszechne zakłada sę, ż rozkład warunkowy wektora stóp zman względem całej przeszłośc jest rozkładem normalnym (por. Bauwens, Laurent Rombouts, 2006). Pommo ż modele klasy M-GARCH są wykorzystywane w modelowanu prognozowanu dynamcznych zależnośc pomędzy nstrumentam fnansowym, wydaje sę, że nne cechy rozkładów warunkowych, take jak możlwa asymetra lub grube ogony, także odgrywają dużą rolę są empryczne stotne. Osewalsk Ppeń (2004) przeprowadzl badana nad porównanem dopasowana alternatywnych specyfkacj M-GARCH. Z powyższych badań wynka, że warunkowy rozkład normalny jest kompletne neprawdopodobny w śwetle danych. Pommo płynących z analz emprycznych wyraźnych przesłanek dla cech rozkładu warunkowego, w lteraturze można znaleźć newele propozycj uchylena założena normalnośc wprost (por. Bauwens Laurent, 2005). Nowoczesne modele dynamk zmennośc zależnośc są raczej konstruowane przez skomplkowaną strukturę stochastyczną ze zmennym ukrytym (por. Osewalsk Pajor, 2009, 2010; Osewalsk Osewalsk, 2011, 2012). Zaprezentowany w powyższych pracach zestaw model hybrydowych stanow przykład uogólnena założena o warunkowej normalnośc rozkładu, jednak rozkład ten jest generowany pośredno w ramach odrębnego procesu stochastycznego opsującego zmenność dynamczne korelacje, tak jak w procesach welowymarowej stochastycznej zmennośc (ang. Multvarate Stochastc Volatlty, MSV). Zasadnczym celem nnejszego opracowana jest omówene propozycj uogólnena rozkładu warunkowego w ramach model M-GARCH omawanych

2 Modele Copula M-GARCH 135 szczegółowo w pracach Ppeń (2006) (2007). Proponuje sę rodznę rozkładów nezmennczych na transformacje ortogonalne (por. Fang, Kotz Ng, 1990) zgodne z koncepcją zaproponowaną w pracy Ferrera Steel (2006), przy jednoczesnym rozważenu funkcj powązań (ang. Copula functons) jako mechanzmu umożlwającego badane złożonej natury zależnośc pomędzy stopam zman różnych nstrumentów fnansowych. W częśc emprycznej rozważono dwuwymarowy szereg czasowy dzennych stóp zman kursów SPOT FUTURES ndeksu WIG20, w okrese od do , t = 2053 obserwacj. Na podstawe bayesowskego podejśca do testowana mocy wyjaśnającej konkurencyjnych model wskazano na empryczną zasadność proponowanego uogólnena, jak równeż wnoskowane a posteror o grubośc ogonów rozkładu warunkowego. 1. Propozycja konstrukcj rozkładów nezmennczych na transformacje ortogonalne W konstrukcj rodzny rozkładów prawdopodobeństwa, zastosowanej w dalszej częśc opracowana, w modelu M-GARCH wykorzystano uogólnone podejśce do defncj skośnośc rozkładu, które zaproponowal Ferrera Steel (2006). W wersj jednowymarowej podejśce rozwnęto w pracach Ppeń (2006, 2007), zaś w pracy Ppeń (2010) jest proponowane uproszczone podejśce w wersj welowymarowej. Gęstość s jest skośną wersją gęstośc f(. θ) (o dystrybuance F(. θ)), jeśl jest zadana w następujący sposób: s(x θ,η) = f(x θ) p(f(x θ) η), dla x R, (1) gdze p(. η) oznacza gęstość rozkładu określonego na przedzale jednostkowym [0,1]. Zgodne z (1) asymetryczna gęstość s(. θ,η) jest uzyskana poprzez zastosowane gęstośc p(. η) jako funkcj wagowej narzuconej na gęstość f(. θ). Przypadek, w którym gęstość p oznacza rozkład jednostajny (p(. η) = 1), przywraca symetrę. Mechanzmem uskośnena będze nazywana dowolna rodzna rozkładów prawdopodobeństwa p(. η), dla η H. Wyczerpujący przegląd mechanzmów uskośnena prezentuje Ppeń (2006). Rozważono m-wymarowy wektor losowy ε = (ε 1,...,ε m )` oznaczono przez f 1 (. θ 1 ),..., f m (. θ m ) jednomodalne gęstośc (o modalnej w zerze) parametryzowane przez wektory θ 1,...,θ m odpowedno. Narzucając mechanzmy uskośnena dla każdego = 1,...,m, o gęstoścach p (. η ), uzyskano skośne gęstośc s (. θ,η )

3 136 Mateusz Ppeń zgodne z formułą (1). Zauważono, że w przypadku ogólnym dla każdego = 1,...,m jest możlwe narzucene nnego mechanzmu uskośnena. W częśc emprycznej zbadano przypadek uproszczony, w którym na każdej ze współrzędnych wektora losowego dzała ten sam mechanzm uskośnena. Uzyskane gęstośc s przyjmują postać: s (x θ,η ) = f (x θ ) p (F (x θ ) η ), dla x R oraz = 1,...,m. Jako punkt wyjśca zdefnowano dla wektora losowego rozkład prawdopodobeństwa o gęstośc danej ponżej: m p(ε θ,η) = s ( ε θ, η ), (2) gdze θ = (θ 1`,...,θ m`)`, η = (η 1`,...,η m`)`. W artykule Ppeń (2010) przedstawono grafczne lustracje gęstośc (2), wskazując na ogranczone możlwośc w modelowanu grubych ogonów asymetr przez proponowaną rodznę rozkładów. Zgodne z defncją gęstośc (2) jako loczynu jednowymarowych gęstośc s możlwe efekty generowane przez obserwacje netypowe oraz skośność mogą być uwzględnone jedyne w przypadku, gdy cechy te występują wzdłuż kerunków w przestrzen, które są zdefnowane przez wektory bazy kanoncznej. W dalszej kolejnośc rozważono transformację afnczną wektora ε: =1 y = A`ε, (3) z neosoblwą macerzą transformacj A [mxm]. Gęstość rozkładu wektora losowego y przyjmuje formę: p(y θ,η,a) = det(a) -1 s ( y' m = 1-1 A θ, η ), (4) gdze A -1 oznacza -tą kolumnę macerzy A -1. Macerz transformacj A narzuca zależnośc o charakterze lnowym na współrzędne wektora losowego y, podczas gdy parametry wektora η defnują ewentualną asymetrę rozkładu. Ne narzucono tu standardowych restrykcj na macerz transformacj rozważono jej postać w wersj ogólnej zgodne z ponższą jednoznaczną dekompozycją typu QR (Golub Van Loan, 1993): A = O m U, dla O m macerzy ortogonalnej o wymarach [mxm] oraz macerzy U [mxm] trójkątnej górnej o dodatnch elementach na przekątnej. Przy rozkładze macerzy A

4 Modele Copula M-GARCH 137 według dekompozycj QR jej dzałane może zostać przedstawone jako złożene dwóch odwzorowań lnowych, zgodne z ponższą formułą: y = A`ε = (O m U)`ε = U`O m`ε. (5) W perwszym kroku wektor losowy ε podlega rotacj (jeśl deto m = 1) lub nwersj (jeśl deto m = -1). Następne wektor ξ = O m`ε jest przekształcany zgodne z transformacją o macerzy przyjmującej postać macerzy kowarancj. Rozkład wektora ξ wskazuje na stnene układu współrzędnych, według którego elementy wektora ξ są nezależne; gęstośc rozkładów brzegowych są znane analtyczne. Zasadnczą różncą pomędzy rozkładem wektora losowego ε oraz ξ jest nny układ współrzędnych, w którym uzyskuje sę nezależność. W przypadku dwuwymarowym, tj. gdy m = 2, jako macerz O m rozważono macerz Householdera w postac: 2 H ( υ) = Im υυ', υ' υ gdze υ = (υ 1,υ 2 )` HS 1, dla jednowymarowej dodatnej półsfery HS 1. Wektory υ sparametryzowano wykorzystując współrzędne begunowe, tj. υ 1 = sn(ω 1 ) oraz υ 2 = cos(ω 1 ) ω 1 (-π/2; π/2). 2. Zbór konkurencyjnych specyfkacj Przez y j oznaczono dwuwymarowy wektor logarytmcznych stóp zwrotu w chwl j, tj. nech y j = (y j1,y j2 )`, gdze y j = 100ln(x j /x j-1, ), a x j oznacza wartość -tego nstrumentu fnansowego w chwl j. Przyjęto następujące równane obserwacj dla y j : y j = H j 0.5 (β,ψ j-1 )`H(υ ω )`z j, j = 1,...,t, (6) gdze ψ j-1 = (...,y j-2,y j-1 ) oznacza zbór nformacj w chwl j. Zmenne losowe z j = (z j1,z j2 )` mają rozkład określony przez formułę (2), w której jednowymarowe gęstośc s (. θ,η ) są zdefnowane jako skośne wersje standaryzowanych rozkładów t-studenta o lczbe stopn swobody ν > 0 (stąd θ = ν ) parametrach skośnośc η. Macerz H(υ ω ) jest macerzą Householdera, gdze υ ω = (snω 1,cosω 1 ) oraz ω 1 (-π/2; π/2). Macerz H j (β,ψ j-1 ) jest zdefnowana przez proces BEKK(1,1): H j (β,ψ j-1 ) = A+B y j-1 y j-1` B`+C H j-1 (β,ψ j-2 ) C`

5 138 Mateusz Ppeń wektor β grupuje parametry, tj. β = (a 11,a 12,a 22,b 11,b 12,b 21,b 22,c 11,c 12,c 21,c 22,). Przyjmując W j = H(υ ω ) H j 0.5 (β,ψ j-1 ), ponżej zapsano formułę na rozkład warunkowy, względem ψ j-1, wektora y j : p(y j ψ j-1,ν 1,ν 2,η 1,η 2,ω 1,β, M 1 ) = = detw j -1 s 1 (y j`w -1 j(1) ν 1,η 1 ) s 2 (y j`w -1 j(2) ν 2,η 2 ) c d (S 1 (y j`w -1 j(1)),s 2 (y j`w -1 j(2)) θ cop ), gdze W -1 j() oznacza -tą kolumnę macerzy W j -1, zaś s (. ν,η ) to skośne gęstośc t-studenta: s (z ν,η ) = f st (z 0,1,ν ) p(f st (z 0,1,ν ) η ), z R. Przez f st (. 0,1,ν ) F st (. 0,1,ν ) oznaczono odpowedno gęstość dystrybuantę rozkładu t-studenta o ν stopnach swobody, zerowej modalnej jednostkowej odwrotnośc precyzj. W częśc emprycznej rozważono pęć funkcj powązań, tzn. gaussowską, Claytona, Franka, Placketta Gumbela. Zbór funkcj powązań zawera zatem tylko te specyfkacje, które opsują zależność pomędzy elementam dwuwymarowego wektora losowego za pomocą jednego parametru θ cop. Model próbkowy można zapsać w następującej postac: t+ k p(y,y f ν 1,ν 2,η 1,η 2,ω 1,β, M 1 ) = j= 1 p(y j ψ j-1,ν 1,ν 2,η 1,η 2,ω 1,β, M 1 ), (7) gdze y = (y 1,...,y t ) oznacza zbór dostępnych obserwacj, zaś wektor y f = (y t+1,...,y t+k ) grupuje zmenne podlegające prognoze. W modelu bayesowskm rozkłady a pror zaczerpnęto z poprzednch prac autora. W przypadku wektora β zastosowano rozkład omawany szerzej w pracy Osewalsk Ppeń (2004), dla parametru skośnośc η oraz lczby stopn swobody ν rozważono rozkład a pror z pracy Ppeń (2007). Macerz ortogonalna H(υ ω ) jest parametryzowana przez jeden parametr ω 1 (-π/2; π/2), stąd rozkład a pror dla tego parametru przyjęto jako jednostajny na dzedzne określonośc. 3. Analza empryczna W częśc emprycznej poddano analze dwuwymarowy szereg czasowy dzennych logarytmcznych stóp zman kursu SPOT kursu FUTURES ndeksu WIG20 w dnach od do , t = 2053 obserwacj. Modelowany szereg czasowy wraz z podstawowym statystykam opsowym zameszczono na rysunku 1. Natura zależnośc badanych szeregów czasowych wydaje

6 Modele Copula M-GARCH 139 sę być złożona. Współstnene obserwacj netypowych o tym samym znaku czyn rozkład empryczny bardzej rozproszonym w perwszej trzecej ćwartce układu współrzędnych. Jednocześne brak współwystępowana obserwacj netypowych o różnych znakach czyn rozkład empryczny w drugej czwartej ćwartce znaczne bardzej skoncentrowanym. Statystyk opsowe WIG20 FWIG20 Średna Odchylene Skośność Kurtoza Maksmum Mnnmum Korelacja Rys. 1. Wykres dzennych stóp zman kursu SPOT (oś odcętych) FUTURES (oś rzędnych) ndeksu WIG20 w dnach od do , t = 2053 obserwacj Analzowany szereg czasowy pokrywa dość dług okres handlu ndeksem WIG20 zwązanym z nm nstrumentem termnowym FWIG20, jednak kończy sę przed wybuchem kryzysu fnansowego. W nnejszym opracowanu ne aktualzowano szeregu czasowego dla zachowana porównywalnośc wynków z pracą Ppeń (2010). Poszerzoną dyskusję wynków emprycznych dotyczącą analzowanej klasy model zameszczono w pracy Ppeń (2012). Wartośc oczekwane odchylena standardowe (w nawasach) parametrów lczby stopn swobody dla współrzędnych modelowanego wektora dzennych stóp zman Rodzaj funkcj powązań BRAK Gaussowska Claytona Franka Placketta Gumbela Macerz Householdera włączona do modelu próbkowego ν (1.03) ν (3.45) ν (1.26) ν (3.40) ν (1.05) ν (3.49) ν (1.27) ν (3.59) ν (1.21) ν (3.43) ν (1.01) ν (3.55) Bez macerzy Householdera w modelu próbkowym ν (1.98) ν (1.98) ν (1.35) ν (1.97) ν (1.32) ν (2.01) ν (1.59) ν (2.08) ν (1.61) ν (2.20) ν (1.33) ν (1.83) Tabela 1 W nnejszym opracowanu skupono sę na analze wpływu wprowadzena do modelu próbkowego macerzy Hauseholdera H(υ ω ) na wnoskowane o gru-

7 140 Mateusz Ppeń bośc ogonów jednowymarowych rozkładów elementów wektora losowego y j. W tabel 1 przedstawono wartośc oczekwane odchylena standardowe a posteror parametrów lczby stopn swobody ν w przypadku modelu bez funkcj powązań oraz w każdym z pęcu model Copula M-GARCH. Wynk estymacj slne potwerdzają empryczną zasadność proponowanego uogólnena. W każdym z model wprowadzene elementu H(υ ω ) zasadnczo zmena wnoskowane o grubośc ogonów współrzędnych. W modelach, w których ne ma macerzy ortogonalnej H(υ ω ), rozkłady a posteror wskazują na podobne zachowane w ogonach gęstośc s 1 oraz s 2, poneważ parametry położena tych rozkładów lokują lczbę stopn swobody w okolcach wartośc około 8 do 9. Slne rozproszene tych rozkładów ne wyklucza hpotezy, że rozkłady jednowymarowe s charakteryzują sę tą samą lczbą stopn swobody w konsekwencj ch łączny rozkład mógłby być opsany dwuwymarowym rozkładem t-studenta. Wprowadzene macerzy H(υ ω ) do modelu próbkowego zmena zasadnczo tę sytuację. Zaobserwowany szereg czasowy nese wyraźną nformację o stnenu układu współrzędnych, według którego jednowymarowe rozkłady elementów analzowanego wektora losowego charakteryzują sę odmennym zachowanem w ogonach. Perwsza współrzędna charakteryzuje sę cężkm ogonam, poneważ wartośc oczekwane a posteror parametru ν w każdym z model przyjmują wartość około 6. Natomast rozkład drugej współrzędnej ma gęstość blską rozkładow normalnemu, gdyż rozkłady a posteror parametru ν są zlokalzowane blsko wartośc 18 do 19. Wynk powyższy jest wyraźne wdoczny zarówno w modelu bez funkcj powązań, jak w każdym z pęcu analzowanych przypadków funkcj copula gaussowskej, Franka, Gumbela, Placketta Claytona. Podsumowane Zasadnczym celem nnejszego opracowana było omówene propozycj uogólnena rozkładu warunkowego w ramach model M-GARCH omawanych szczegółowo w pracach Ppeń (2006, 2007). Zaproponowano rodznę rozkładów nezmennczych na transformacje ortogonalne (por. Fang, Kotz Ng, 1990) zgodne z koncepcją zaproponowaną w pracy Ferrera Steel (2006). Analzowany w częśc emprycznej dwuwymarowy szereg czasowy dzennych stóp zman kursów SPOT FUTURES ndeksu WIG20 w okrese od do , t = 2053 obserwacj, dostarczył cennych nformacj na temat emprycznej zasadnośc proponowanego uogólnena. Szczególne wnoskowane o zachowanu w ogonach gęstośc rozkładu warunkowego uległo

8 Modele Copula M-GARCH 141 zasadnczej zmane w modelach z czynnkem ortogonalnym. W standardowych modelach Copula-M-GARCH lczba stopn swobody wskazywała na podobną grubość ogonów jednowymarowych elementów rozkładu wektora y j. W modelach z macerzą Householdera kerunk, wzdłuż których jest badane zachowane gęstośc, są zasadnczo nne nż te perwotne, zdefnowane kanonczne. Zmena sę także wnoskowane o grubośc ogonów jednowymarowych gęstośc. Lteratura Bauwens L., Laurent S. (2005): A New Class of Multvarate Skew Denstes wth Applcaton to Generalsed Autoregressve Condtonal Heteroscedastcty Models. Journal of Busness and Economc Statstcs 23, s Bauwens L., Laurent S., Rombouts J. (2006): Multvarate GARCH Models: A Survey. Journal of Appled Econometrcs 21, s Fang K.-T., Kotz S., Ng K.-W. (1990): Symmetrc Multvarate and Related Dstrbutons. Chapman and Hall, New York. Ferrera J.T.A.S, Steel M.F.J. (2006): A Constructve Representaton of Unvarate Skewed Dstrbutons. Journal of the Amercan Statstcal Assocaton 101, s Golub G.H., Van Loan C.F. (1983): Matrx Computatons. John Hopkns Unversty Press, Baltmore. Osewalsk J., Osewalsk K. (2011): Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesam ukrytym w badanu zmennośc cen na różnych rynkach. Fola Oeconomca Cracovensa 52, s Osewalsk J., Osewalsk K. (2012): Modele hybrydowe z dwoma procesam ukrytym. Zeszyty Naukowe UEK, Sera Fnanse 895 (w druku). Osewalsk J., Pajor A. (2009): Bayesan Analyss for Hybrd MSF SBEKK Models of Multvarate Volatlty. Central European Journal of Economc Modellng and Econometrcs 1, s Osewalsk J., Pajor A. (2010): Bayesan Value-at-Rsk for a Portfolo: Mult- and Unvarate Approaches usng MSF SBEKK Models. Central European Journal of Economc Modellng and Econometrcs 2, s Osewalsk J., Ppeń M. (2004): Bayesan Comparson of Bvarate ARCH-Type Models for the Man Exchange Rates n Poland. Journal of Econometrcs 123, s Ppeń M. (2006): Bayesan Comparson of GARCH Processes wth Skewness Mechansm n Condtonal Dstrbutons. Acta Physca Polonca B 37, s Ppeń M. (2007): An Approach to Measurng the Relaton between Rsk and Return. Bayesan Analyss for WIG Data. Fola Oeconomca Cracovensa 48, s

9 142 Mateusz Ppeń Ppeń M. (2010): A Coordnate Free Condtonal Dstrbutons n Multvarate GARCH Models. W: Fnancal Markets. Prncples of Modellng Forecastng and Decson Makng. Eds. W. Mlo, P. Wdowńsk. FndEcon Conference Monograph Seres 8, Łódź Unversty Press, Łódź, s Ppeń M. (2012): Orthogonal Transformaton of Coordnates n Copula M-GARCH Models Bayesan Analyss for WIG20 SPOT and FUTURES Returns. Fola Oeconomca Cracovensa, 53, s COPULA M-GARCH MODELS WITH COORDINATE FREE CONDITIONAL DISTRIBUTIONS Summary We dscuss generalsaton of the condtonal dstrbuton n GARCH model and present emprcal analyss ndcatng ts emprcal mportance. The model s a generalsed verson of those presented n Ppeń (2007, 2010). The flexblty of the construct nvolves the exstence of a set of coordnates along whch the fat tals and asymmetry can be modelled. In the condtonal dstrbuton both lnear and nonlnear dependence between ndvdual returns can be modelled, whle the latter beng descrbed by the copula functon. In the emprcal part of the paper the dynamcs and dependence of daly returns of WIG20 SPOT and FUTURES are dscussed.

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY KORESPONDENCJI W BADANIACH MARKETINGOWYCH. Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław

WYKORZYSTANIE ANALIZY KORESPONDENCJI W BADANIACH MARKETINGOWYCH. Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław WYKORZYSTANIE ANALIZY KORESPONDENCJI W BADANIACH MARKETINGOWYCH Agnieszka Stanimir Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1 WPROWADZENIE Praca jest poświęcona analizie korespondencji,

Bardziej szczegółowo

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO

PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 1 2009 MAREK RACZKO * PROBLEM PREMII FORWARD NA RYNKU WALUTOWYM ANALIZA TEORETYCZNA Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU MONTE CARLO 1. WSTĘP W artykule zajęto się problemem

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa

Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz modelami czynnikowymi z przełączaniem Markowa Marcin Łupiński Narodowy Bank Polski e-mail: marcin.lupinski@nbp.pl

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

PROCES RYZYKA Z ZALEŻNYMI OKRESAMI MIĘDZY WYPŁATAMI ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY 1

PROCES RYZYKA Z ZALEŻNYMI OKRESAMI MIĘDZY WYPŁATAMI ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY 1 Stanisław Heilpern Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PROCES RYZYKA Z ZALEŻNYMI OKRESAMI MIĘDZY WYPŁATAMI ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY 1 Wprowadzenie W pracy będzie rozpatrywany ciągły proces ryzyka,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka

AUTOREFERAT. Paweł Oświęcimka AUTOREFERAT Paweł Oświęcimka Kraków, 11 czerwca 2015 Spis treści 1 Dane Osobowe 4 1.1 Imię i nazwisko.......................... 4 1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Jacek Stąpała* W LATACH 1998 2011 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Jacek Stąpała* TEMPO ZMIAN KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ I GIEŁDOWEJ W POLSCE W LATACH 1998 2011 WPROWADZENIE Giełda papierów wartościowych traktowana

Bardziej szczegółowo