Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Papierowe bogactwo sekurytyzacji"

Transkrypt

1 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz pierwszy pojawi a si w latach 70. XX w. i w aêciwie od poczàtku uznano jà za prze om w finansach publicznych oraz okrzykni to krokiem milowym w dziejach finansowania. Stworzy a nowe mo liwo- Êci rozwoju bankom i innym instytucjom finansowym przede wszystkim w zakresie wykorzystania tzw. martwych aktywów, ale równie w dziedzinie zarzàdzania ryzykiem czy us ug poêrednictwa i doradztwa finansowego. Celem artyku u jest przeglàd podstawowych grup instrumentów finansowych emitowanych w ramach procesu sekurytyzacji oraz wskazanie na szerokie mo liwoêci wyboru zarówno z punktu widzenia inicjatora procesu, jak i dla odpowiednich grup inwestorów. JednoczeÊnie istnienie tak ró norodnych walorów finansowych o odmiennych charakterystykach inwestycyjnych i niejednolitym poziomie ryzyka Êwiadczy o z o onoêci sekurytyzacji, co mo e byç odebrane zarówno jako wada, jak i zaleta. Niemniej jednak ciàg y rozwój sekurytyzacji, obejmujàcy coraz to nowsze typy aktywów, wskazuje, e proces ten, wraz z globalizacjà i liberalizacjà, wp ywa na kszta t rynków finansowych. Definicja i podmioty sekurytyzacji Sekurytyzacja jest to proces polegajàcy na àczeniu jednorodnych, niep ynnych aktywów finansowych, które nast pnie usuni te z bilansu inicjatora procesu stanowià zabezpieczenie p ynnych papierów wartoêciowych b dàcych przedmiotem obrotu na rynkach kapita owych. Przedmiotem rozwa aƒ nie b dzie jednak ca y proces, a jedynie jego produkt finalny, czyli papier warto- Êciowy. Niewàtpliwie ze wzgl du na obrót papierami wartoêciowymi sekurytyzacja w literaturze przedmiotu cz sto jest przedstawiana jako transakcja 1 czyli umowa kupna sprzeda y, w tym przypadku instrumentów finansowych takich jak obligacje czy Êwiadectwa udzia owe. Niemniej jednak w szerokim uj ciu nale y przyjàç, e sekurytyzacja jest to proces sk adajàcy si z etapów obejmujàcych okreêlone transakcje dotyczàce odpowiednich instrumentów finansowych. W sekurytyzacji nale y wyró niç trzy podstawowe podmioty. Sà to: Inicjator procesu 2. Jest to instytucja finansowa bàdê podmiot gospodarczy, dzia ajàcy w aêciwie w 1 D. Uyemura: Zarzàdzanie ryzykiem finansowym w bankach: teoria i praktyka zarzàdzania aktywami i pasywami. Warszawa 1997 Zwiàzek Banków Polskich, s Inne nazwy przyj te w literaturze to kreator lub aran er, które sà równie zamiennie stosowane w niniejszym artykule.

2 Rynki i Instytucje Finansowe 17 ka dej bran y gospodarki, tj.: rolnictwie, lotnictwie, przemyêle samochodowym, budownictwie, reklamie, przemyêle spo ywczym, telekomunikacji itd. Podstawowym zadaniem inicjatora jest wyodr bnienie puli jednorodnych aktywów finansowych, które b dà podstawà emisji papierów wartoêciowych. Wyselekcjonowane w ÊciÊle okreêlony sposób aktywa inicjator sprzedaje spó ce utworzonej tylko i wy àcznie do celów sekurytyzacji. Spó ka specjalnego przeznaczenia SPV Special Purpose Vehicle. Jest to tzw. spó ka sierota (orphan company), czyli podmiot prawnie wyodr bniony, niezale ny od inicjatora ani adnego innego uczestnika sekurytyzacji. Konstrukcja ta ma na celu oddzielenie ryzyka zwiàzanego z emisjà papierów wartoêciowych od ryzyka powodowanego dzia alnoêcià inicjatora. Podstawowym zadaniem SPV jest emisja papierów wartoêciowych na podstawie aktywów wyodr bnionych do sekurytyzacji. Walory finansowe sà kierowane do odpowiedniej grupy inwestorów. Inwestorzy. Sà to podmioty gospodarcze, czyli tzw. inwestorzy instytucjonalni, np. fundusze emerytalne, bàdê inwestorzy indywidualni. OczywiÊcie proces sekurytyzacji jest bardzo z o ony i wymaga uczestnictwa wielu innych podmiotów, jak choçby doradcy, powiernika czy agencji ratingowej, a ich wspó dzia anie regulujà odpowiednie umowy. Aktywa zabezpieczeniem papierów wartoêciowych Papiery wartoêciowe powsta e w wyniku sekurytyzacji sà to instrumenty, których zabezpieczeniem w aêciwie mogà byç wszelkie rodzaje aktywów 3 przynoszàce sta- y dochód. Wyodr bnione do sekurytyzacji aktywa muszà jednak spe niaç pewne warunki. Przede wszystkim powinny charakteryzowaç si pewnoêcià wp ywów w przysz oêci oraz ich pe nà przewidywalnoêcià. OczywiÊcie w praktyce cz sto nie jest mo liwe wyodr bnienie tak idealnych sk adników, dlatego te okreêlono ich dodatkowe cechy. Sà to: a) niski udzia nieterminowych p atnoêci, b) niski udzia nieêciàgalnych kredytów, c) przeci tny okres wa noêci d u szy ni 1 rok, d) zró nicowanie d u ników pod wzgl dem demograficznym i geograficznym, przy czym d u nicy wyst pujàcy jako podmioty gospodarcze powinni charakteryzowaç si wysokà ocenà zdolnoêci kredytowej. Dywersyfikacja d u ników ma na celu ograniczenie ryzyka niepowodzenia procesu przy braku p ynnoêci lub w razie bankructwa jednego z d u ników bàdê przy powstaniu roszczeƒ wzajemnych. Dodatkowo chroni przed znaczàcym wp ywem czynników specyficznych na àczne przep ywy pieni ne. Innym wa nym warunkiem jest koniecznoêç stworzenia przez inicjatora procesu sekurytyzacji bazy danych z przesz o- Êci dla wyodr bnionych aktywów. Na tej podstawie mo na zbudowaç prognoz przep ywów p atnoêci (cash flow). Chodzi tu o informacje np. z monitoringu p atnoêci, sezonowoêci wykorzystania aktywów, cyklu obrotu zapasów. Praktyka wskazuje jednak na to, e aktywa b dàce zabezpieczeniem emitowanych papierów wartoêciowych spe niajà tylko niektóre z wy ej wymienionych warunków. Ponadto elastycznoêç sekurytyzacji pozwala nawet na wyodr bnienie tzw. z ych kredytów. Wià- e si to oczywiêcie ze wzrostem kosztów obs ugi, stuprocentowej gwarancji bankowej bàdê ubezpieczenia. Niemniej jednak jest to mo liwe. Najcz Êciej do procesu sekurytyzacji wyodr bnia si nale noêci krótko- i d ugoterminowe, przyk adowo: kredyty hipoteczne, kredyty dla przedsi biorstw, kredyty konsumpcyjne, po yczki na zakup samochodów, nale noêci z tytu u op at czynszowych, linie kredytowe pod zastaw hipoteki, nale noêci z kart kredytowych, nale noêci handlowe, nale noêci z tytu u opieki zdrowotnej, nale noêci telekomunikacyjne, nale noêci z tytu u franchisingu, nale noêci z tytu u leasingu samochodów, samolotów, odzi, sprz tu komputerowego, nale noêci ze sprzeda y gazu i energii elektrycznej, nale noêci z tytu u op at ubezpieczeniowych, papiery wartoêciowe, zapasy. Ciekawostkà ostatnich lat jest przekazanie do sekurytyzacji przysz ych wp ywów do bud etu paƒstwa. Dokona y tego banki centralne W och, Grecji, Finlandii, Austrii i Irlandii 4. Dzia ania te majà na celu obni enie deficytu bud etowego, a nawet potrafià deficyt zamieniç w nadwy k. Dodatkowo takie finansowanie nie jest zaliczane do d ugu publicznego, mimo e uzyskane Êrodki sà wykorzystywane przez sektor publiczny. Rzàdy mogà wchodziç na rynek sekurytyzacji w sposób bezpoêredni, czego przyk adem mo e byç sekurytyzacja zaleg oêci firmy ubezpieczeƒ spo ecznych we W oszech, lub po- Êredni prywatyzujàc aktywa paƒstwowe, co mia o miejsce we Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak tego rodzaju post powanie w adz centralnych, mimo e jest dopuszczalne w Êwietle regulacji prawnych Unii Europejskiej, wzbudza niepokój wielu grup ekonomistów. Frank Fabozzi, uznawany za guru sekurytyzacji, stwierdzi, e sekurytyzacja zmieni Êwiat. Na pewno zmieni a ju rynek bankowy i wywiera znaczny wp yw 3 Sekurytyzacja mo e obejmowaç równie pakiety pasywów zob. J. Cichorska: Sekurytyzacja depozytów. Bank nr 4/ J. Jankowiak: Koniec sekurytyzacyjnego Eldorado. Rzeczpospolita z

3 18 Rynki i Instytucje Finansowe na kszta t rynków finansowych. Lista aktywów stanowiàcych zabezpieczenie dla sekurytyzacyjnych papierów wartoêciowych wcià si powi ksza, a w nast pstwie tego powstajà (lub b dà powstawaç) nowe rodzaje papierów wartoêciowych. Stàd te mo na wnioskowaç o nieograniczonym rozwoju tak powsta ych papierów wartoêciowych, na co zresztà wskazuje dotychczasowy dynamiczny rozwój sekurytyzacji. Rozwój sekurytyzacyjnych papierów wartoêciowych Poczàtków sekurytyzacji mo na upatrywaç ju w XVIII w., kiedy za panowania Fryderyka II Hohenzollerna zwanego Wielkim, króla Prus, wyemitowano obligacje na podstawie wierzytelnoêci zabezpieczonych hipotecznie. Mimo to za prekursora sekurytyzacji uznaje si nie Europ, lecz Stany Zjednoczone. Ju w XIX w. banki amerykaƒskie stosowa y zasady wspó czesnej sekurytyzacji, sprzedajàc portfele po- yczek innym bankom. Wynika o to z geograficznego podzia u systemu bankowego na stanowy i federalny. Operacje takie mia y na celu dywersyfikacj portfela po yczek lub lepsze dostosowanie pomi dzy popytem na lokalne fundusze, a lokalnà poda à depozytów. Rozwój sekurytyzacji nastàpi jednak w kolejnym stuleciu. Prze om lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych charakteryzowa si wysokim przyrostem naturalnym, wzrostem dochodu narodowego na osob, utrzymujàcym si niskim poziomem stóp procentowych oraz agodnà politykà fiskalnà. Wszystkie te elementy wykreowa y tak ogromny popyt na rynku nieruchomoêci, e dotychczasowe rozwiàzania okaza y si niewystarczajàce. O ile w 1950 r. wartoêç wymagalnych kredytów hipotecznych wynosi a 55 mld USD, o tyle w 1976 r. ju 700 mld USD, a na poczàtku lat 80. 1,2 bln USD 5. Problemem by a wówczas nie tyle cena pozyskania Êrodków, ile w ogóle mo liwoêç ich zdobycia, tym bardziej e od poczàtku lat 60. odnotowywano post pujàcà, malejàcà sk onnoêç do oszcz dzania w spo eczeƒstwie amerykaƒskim. Odpowiedzià na takà sytuacj na rynku by specjalny program finansowania budownictwa mieszkaniowego, na mocy którego powo ano rzàdowà agencj GNMA (Government National Mortgage Association), zwanà w skrócie Ginnie Mae. Zadaniem agencji by o m.in. wyemitowanie papierów wartoêciowych opartych na kredytach hipotecznych (Mortgage Backed Securities MBS) 6. By a to pierwsza transakcja sekurytyzacji jako nowej struktury finansowania. Emisja przeprowadzona przez GNMA da a poczàtek szerokiemu wykorzystaniu kredytów hipotecznych jako zabezpieczenia dla papierów wartoêciowych i obecnie MBS stanowià oko o 70% rynku sekurytyzacji w Stanach Zjednoczonych. Do programu sekurytyzacji obok agencji rzàdowych przy àczy y si równie instytucje prywatne, banki hipoteczne i komercyjne. Na uwag zas uguje emisja papierów wartoêciowych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi, którà przeprowadzi Bank of America w 1977 r. By a to pierwsza sekurytyzacja z wykorzystaniem konstrukcji pass-through. Mimo e emisja okaza a si pora kà, ujawni a jednak, jak wiele regulacji prawnych, podatkowych i ostro noêciowych na rynku trzeba zmieniç, aby sprawnie w przysz oêci sprawnie przeprowadzaç sekurytyzacj. W 1983 r. kolejna agencja rzàdowa 7, Freddie Mac (FHLMC Federal Home Loan Mortgage Corporation) wprowadzi a pewnà innowacj do sekurytyzacji, a mianowicie przeprowadzi a pierwszà emisj zabezpieczonych obligacji hipotecznych (Collateralized Mortgage Obligation CMO). Zastosowano tu konstrukcj typu pay-through, którà oceniono jako bardziej atrakcyjnà z punktu widzenia inwestora w porównaniu z pay-through 8. Wprowadzenie CMO spowodowa o wzrost zainteresowania instytucji finansowych hipotecznymi papierami wartoêciowymi jako formà refinansowania kredytów hipotecznych. Papiery wartoêciowe typu CMO sà bowiem najbardziej rozwini te pod wzgl dem mo liwoêci inwestycyjnych. Zale nie od wysokoêci stopy zwrotu bàdê ryzyka inwestorzy mogà wybieraç spoêród kolejnych transz. Konstrukcja typu CMO zosta a zaadaptowana tak e do innych typów aktywów. W procesach sekurytyzacji nie ograniczono si tylko do kredytów hipotecznych jako zabezpieczenia emitowanych papierów wartoêciowych. W marcu 1985 r. First Boston przeprowadzi program oparty na nale no- Êciach z tytu u p atnoêci leasingowych wzgl dem firmy Sperry Corporation. Rozpoczà dynamiczny rozwój emisji papierów wartoêciowych opartych na ró nego rodzaju aktywach, np. po yczkach samochodowych, nale noêciach z tytu u kart kredytowych, nale no- Êciach z tytu u leasingu itp. W 1995 r. wartoêç papierów typu ABS (Asset Backed Securities) w Stanach Zjednoczonych wynosi a 315,1 mld USD, a 5 lat póêniej by a trzykrotnie wy sza 9. W latach 90. powsta y bardziej z o one konstrukcje sekurytyzacyjne, w których wykorzystano struktur charakterystycznà dla CMO. Dotyczy y one jednak innych typów wierzytelnoêci kredytowych ni kredyty 5 A. Kosiƒski: Sekurytyzacja aktywów na Êwiecie i w Polsce. Warszawa 1997 Biblioteka Menad era i Bankowca, s J. Nowakowski, A. Santarek: Sekurytyzacja na Êwiecie i w Polsce. Studia i Prace. Kolegium Zarzàdzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 12, Warszawa 2000 Szko a G ówna Handlowa. 7 W uêciêleniu FHLMC, Freddie Mac podobnie jak agencja FNMA, Fannie Mae, nie sà agencjami rzàdowymi, ale sà wspierane finansowo przez rzàd Stanów Zjednoczonych. 8 A. Kosiƒski: Sekurytyzacja na Êwiecie..., op.cit., s www. thebondmarket.association

4 Rynki i Instytucje Finansowe 19 Schemat 1 Struktura pass-through D U NICY 4 ARAN ER 1 5 POWIERNIK 3 2 INWESTORZY - RYNKI KAPITA OWE 6 èród o: opracowanie w asne. hipoteczne. Mowa tu o obligacjach zabezpieczonych papierami wartoêciowymi Collateralized Bond Obligations CBO oraz obligacjach zabezpieczonych kredytami Collateralized Loan Obligations CLO, które àcznie stanowià grup instrumentów nazwanych papierami wartoêciowymi opartymi na d ugu Collateralized Debt Obligations, CDO. Emisja pierwszych CBO wystartowa a w Stanach Zjednoczonych w 1988 r. Instrumenty typu CLO sà stosunkowo m ode, bowiem pojawi y si na rynku w 1996 r. Obecnie rynek CDO wraz z pochodnymi kredytowymi uznawany jest za najbardziej przysz oêciowy pod wzgl dem rozwoju i korzyêci, jakie mo e zaoferowaç inwestorom. Klasyfikacja papierów wartoêciowych Mo na wyró niç wiele kryteriów podzia u walorów finansowych w ramach sekurytyzacji. Nale a oby jednak wyjêç od wskazania najbardziej podstawowego rozró nienia, tj. podzia u wed ug typu papieru wartoêciowego. W sekurytyzacji wykorzystuje si wi c nast pujàce instrumenty: Êwiadectwa udzia owe lub inaczej certyfikaty udzia owe (ang. perticipation certyficate PC), obligacje (ang. bonds, obligations), papiery komercyjne (ang. commercial papers), Certyfikaty udzia owe 10 sà to papiery wartoêciowe, które zapewniajà inwestorom prawo do okreêlonych udzia ów w wyodr bnionym w ramach sekurytyzacji pakiecie kredytów hipotecznych. Przy emisji Êwiadectw udzia owych stosuje si tylko i wy àcznie konstrukcj pass-through. Oznacza to, e aran er bàdê agent serwisowy 11 po uzyskaniu sp aty wierzytelnoêci od d u ników przekazuje je bezpoêrednio inwestorom. Ci ostatni w momencie wykupu otrzymujà jednocze- Ênie p atnoêci odsetkowe, raty kapita owe oraz kwoty przedp at pomniejszone o prowizje dla uczestników procesu. Obligacje to papiery wartoêciowe, na mocy których emitent stwierdza, e jest d u nikiem wobec obligatariusza oraz zobowiàzuje si do sp aty kwoty zad u- enia wraz z odsetkami w ÊciÊle okreêlonym terminie 12. Cechà charakterystycznà obligacji powsta ych w wyniku sekurytyzacji jest rodzaj zabezpieczenia, którym jest specjalnie wyodr bniony pakiet aktywów, nie zaê ca y majàtek emitenta. Komercyjne papiery d u ne (commercial papers) charakteryzujà si krótkim terminem wykupu do 1 roku, przez co podlegajà mniej restrykcyjnym przepisom prawnym ni pozosta e papiery wartoêciowe. Dzi ki temu struktury emisji mogà byç bardziej elastyczne. Emisja papierów komercyjnych zazwyczaj ma charakter niepubliczny i przeprowadzana jest w kilku transzach. Kolejny podzia papierów wartoêciowych emitowanych w ramach sekurytyzacji mo na oprzeç na strukturze tego procesu, tj.: instrumenty typu pass-through, do których nale- à certyfikaty udzia owe, instrumenty typu pass-through, majàce charakter klasycznych papierów d u nych o ÊciÊle okreêlonych terminach sp aty odsetek i kapita u (obligacje) lub sp aty wartoêci nominalnej (papiery komercyjne). Struktura zwana pass-through (przejêcie bezpo- Êrednie) oceniana jako najprostszy sposób sekurytyzacji aktywów o regularnych strumieniach p atnoêci, bo- 10 Autorka pos uguj si nazwà certyfikaty udzia owe, bowiem termin Êwiadectwa udzia owe jest w Polsce kojarzony z programem powszechnej prywatyzacji, co nie ma nic wspólnego z papierami wartoêciowymi zabezpieczonymi aktywami. 11 Podmiot zajmujàcy si obs ugà emisji, za co pobiera prowizj od inicjatora sekurytyzacji. 12 R. Radziukiericz: S ownik terminów u ywanych w bankowoêci. Wydawnictwo Bart, Warszawa 1999.

5 20 Rynki i Instytucje Finansowe Schemat 2 Struktura sekurytyzacji typu pay-through Pula aktywów finansowych sp ata wierzytelnoêci SPV (emitent) Transza 1 Transza 2 Transza 3 wiem wp ywy ze sp at d u ników w aêciwie bezpo- Êrednio trafiajà do inwestorów. Druga struktura, tzw. pay-through (zarzàdzanie p atnoêciami), wymaga restrukturyzacji strumieni p atnoêci, jednak jest bardziej elastyczna ni pass-through. Charakterystycznà cechà konstrukcji typu pass- -through jest fakt, e nie przewiduje ona powo ania spó ki celowej 13. Wyodr bnione do sekurytyzacji aktywa przekazywane sà przez aran era do powiernika [1] (w tym przypadku jest to podmiot, którego forma prawna przypomina fundusz inwestycyjny) (schemat 1). Ten ostatni z kolei emituje Êwiadectwa udzia owe (Perticipation Certyfikates) [2]. Ârodki z emisji wp ywajà bezpoêrednio do aran era [3]. Raty kapita owe i p atnoêci odsetkowe uzyskane od d u ników [4] aran er przekazuje powiernikowi [5]. Ten z kolei prowadzi rozliczenia finansowe z nabywcami papierów wartoêciowych [6]. Wi kszoêç papierów wartoêciowych typu pass-through opiera si na kredytach hipotecznych udzielonych na 30 lat. Okres sp aty takiego kredytu Êrednio wynosi jednak lat, na co wp yw majà nie tylko zmiany stóp procentowych, ale tak e cz ste transakcje kupna sprzeda y dokonywane przez uczestników amerykaƒskiego rynku nieruchomoêci. Termin wykupu danej emisji Êwiadectw udzia owych jest podporzàdkowany sp atom nale noêci stanowiàcych pul aktywów przeznaczonych do sekurytyzacji. Ponadto przy konstrukcji pass-through p atnoêç odsetek nast puje wraz ze sp atà cz Êci zainwestowanego kapita u, jednak stosunek miedzy tymi wielkoêciami zmienia si wraz z okresem sp at. Przy zastosowaniu struktury pass-through podstawowym problemem jest ryzyko przedwczesnych sp at dokonywanych przez d u ników, np. na skutek obni enia stóp procentowych. Wi kszoêç kredytów udzielanych w Stanach Zjednoczonych ma bowiem sta e oprocentowanie. W przypadku obni enia stopy procentowej znaczna cz Êç d u ników szybko sp aca wi c wysoko oprocentowany kredyt i zaciàga nowy, nisko oprocentowany. Takie refinansowanie d ugu stawia inwestorów w niekorzystnej sytuacji. WczeÊniejsze wp aty sà bowiem przekazywane inwestorom proporcjonalnie. W zwiàzku z tym skraca si przeci tny okres wa noêci papierów wartoêciowych i konieczne jest zmodyfikowanie przep ywów finansowych planowanych przez inwestorów. Wysoki udzia przedwczesnych sp at jest najbardziej niekorzystny dla inwestorów wówczas, gdy odsetki od reinwestycji sà nieatrakcyjne w aênie ze wzgl du na obni onà stop procentowà. Przy transakcji typu pay-through mamy do czynienia z odwrotnym rodzajem ryzyka, a mianowicie z opóênieniem sp aty wobec sprzedawcy aktywów. Wskutek tego konieczne staje si si gni cie do instrumentów zabezpieczenia emisji, a to z kolei znacznie podra a koszt obs ugi emisji. Z badaƒ przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, dotyczàcych reakcji d u ników na wahania stóp procentowych, wynika, e w odniesieniu do kredytów samochodowych i konsumpcyjnych udzia przedwczesnych sp at w badanym czasie pozostaje niezmienny niezale nie od dynamiki stopy procentowej. Inaczej jest w przypadku kredytów d ugoterminowych, np. kredytów hipotecznych, na których opiera si emisja np. CMO 14. Zanotowano tu rosnàcy lub spadajàcy w czasie udzia przedwczesnych sp at w zale noêci od dynamiki stopy procentowej. Przy niskim poziomie oprocentowania kredytu nast powa a przedterminowa sp ata. Konstrukcja pay-through ma na celu redukcj tego rodzaju ryzyka, poprzez restrukturyzacj strumieni pieni nych dostosowujàc je do potrzeb inwestorów. Cechà charakterystycznà transakcji typu pay- -through jest wi c podzia emisji papierów wartoêciowych na kilka transz. W zwiàzku z tym nie nast puje tu synchronizacja p atnoêci. Emitent restrukturyzuje terminy p atnoêci wynikajàce z sekurytyzowanych aktywów oraz ich oprocentowania w taki sposób, by dostosowaç je do obs ugi kolejnej transzy. Mechanizm obs ugi kolejnych transz przedstawiajà schematy 2 i 3. W aêciciele wyemitowanych papierów wartoêciowych w odpowiedniej kolejnoêci otrzymujà zwrot za- 14 E. Glogowski, M. Munch: Nowe us ugi finansowe. Warszawa 1994 PWN, s. 13 A. Kosiƒski: Sekurytyzacja na Êwiecie... op.cit., s

6 Rynki i Instytucje Finansowe 21 Schemat 3 Przep yw kapita u przy konstrukcji pay-through ETAP PIERWSZY Pula aktywów finansowych Sp ata kapita u i odsetek Kapita +odsetki SPV (emitent) Transza 1 Odsetki Transza 2 Odsetki Transza 3 ETAP DRUGI Pula aktywów finansowych Sp ata kapita u i odsetek Kapita +odsetki SPV (emitent) Transza 2 Odsetki Transza 3 anga owanego kapita u, odsetki sà zaê p acone na bie- àco wszystkim inwestorom, aczkolwiek w ró nej wysokoêci. Przy emisji sk adajàcej si z trzech transz Êrodki pochodzàce od d u ników (w ramach sp aty kredytów) w pierwszej kolejnoêci przekazywane sà na sp at odsetek wszystkim w aêcicielom papierów wartoêciowych zgodnie ze schematem, a nadwy ka jest wyp acana tylko w aêcicielom papierów z pierwszej transzy. Po wykupie papierów wartoêciowych z pierwszej transzy nadwy ka ponad odsetki przekazywana jest inwestorom z drugiej transzy. Powy sze dzia anie jest kontynuowane a do wykupu ostatniej transzy. Struktura pass-through uznawana jest za bezpieczniejszà w porównaniu z pass-through, w szczególnoêci ze wzgl du na restrukturyzacj przep ywów finansowych. Jednak bezpieczeƒstwo zazwyczaj idzie w parze ze wzrostem takich kosztów, jak dodatkowe zabezpieczenia, a cz sto tak e ze wzrostem kosztów utrzymania spó ki celowej. Z kolei tworzenie transz o odmiennych charakterystykach inwestycyjnych umo liwia dostosowanie emisji do potrzeb inwestorów, co jest niewàtpliwie ogromnà zaletà tej struktury. Mimo omówionych powy ej podzia ów papierów wartoêciowych emitowanych w ramach sekurytyzacji w literaturze najcz Êciej spotyka si klasyfikacj opartà na rodzaju aktywów bazowych stanowiàcych zabezpieczenie walorów finansowych. Wyró nia si dwie podstawowe grupy: papiery wartoêciowe zabezpieczone hipotecznymi wierzytelnoêciami kredytowymi zwane Mortgage Backed Securities - MBS, papiery wartoêciowe oparte na wszelkich innych aktywach, okreêlone mianem Asset Backed Securities ABS. Warto rozwa yç, czy powy sze grupy nale a oby sklasyfikowaç obok siebie, czy te stosujàc konstrukcj podrz dnoêci. Instrumenty typu Mortgage Backed Securities jest to rodzaj papierów, które powsta y w ramach pierwszych transakcji sekurytyzacji w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat by y kopiowane przez inne segmenty rynku papierów wartoêciowych opartych na aktywach. Obecnie wraz z ró nego rodzaju pochodnymi majà najwi kszy udzia w emisjach opartych na aktywach. Z pewnoêcià nale y wi c uznaç MBS za oddzielnà grup instrumentów wykorzystywanych w sekurytyzacji. Z drugiej strony sama nazwa Asset Backed Securities wskazuje na papiery wartoêciowe oparte na aktywach, a kredyty hipoteczne do nich przecie nale à. Stàd te mo na zaryzykowaç stwierdzenie, i nazw Asset Backed Securities, mimo e powsta a póêniej ni Mortgage Backed Securities, nale a oby odnosiç do wszystkich papierów wartoêciowych opartych na aktywach wyemitowanych w ramach procesu sekurytyzacji, w tym równie do MBS. Jednak w literaturze przedmiotu, jak te w publikowanych danych statystycznych powy sze dwie grupy z regu y ujmuje si oddzielnie. Dlatego w niniejszym artykule nazwa Asset Backed Securities zostanie odniesiona do papierów sekurytyzacyjnych opartych na aktywach innych ni kredyty hipoteczne. OkreÊlenie Mortgage Backed Securities obejmie natomiast grup instrumentów, których zabezpieczeniem sà kredyty hipoteczne. Pos ugiwanie si tutaj terminologià angloj zycznà jest w aêciwie konieczne, bowiem polskie t umaczenie niektórych terminów ekonomicznych nie oddaje istoty rzeczy. Polskie odpowiedniki nale y natomiast traktowaç jak propozycje.

7 22 Rynki i Instytucje Finansowe Charakterystyki poszczególnych instrumentów finansowych Przedstawiona poni ej charakterystyka poszczególnych grup papierów wartoêciowych powsta ych w procesie sekurytyzacji dotyczy rynku amerykaƒskiego. Niemniej jednak na innych rynkach finansowych mamy do czynienia z analogicznymi rodzajami instrumentów. Rozbie noêci wyst pujàce w nazewnictwie bàdê niekiedy w cechach okreêlonych walorów spowodowane sà funkcjonowaniem ró norodnych systemów prawnych, których regulacje cz sto nie odpowiadajà wymogom sekurytyzacji. W kwestii regulacji prawnych cz sto stawiane jest pytanie, co by o pierwsze, sekurytyzacja czy zmiany w przepisach. Czy pod wp ywem nowego procesu zmieniono unormowania, czy mo e odwrotnie, przebudowa regulacji prawnych wymusi a narodziny sekurytyzacji? Niemniej jednak podstawà prawid owego i efektywnego przebiegu procesu sekurytyzacji sà jasno okreêlone normy prawne. Papiery wartoêciowe oparte na kredytach hipotecznych Mortgage Backed Securities (MBS) Termin Mortgage Backed Securities pojawi si w 1981 r., kiedy agencja Fannie Mae wyemitowa a papiery oparte na kredytach hipotecznych. Program osiàgnà sukces i tym samym przyczyni si do rozpowszechnienia nazwy, której obecnie u ywa si w stosunku do wszystkich typów wartoêciowych papierów hipotecznych. Emisje MBS, podobnie jak papierów typu ABS, sà skierowane g ównie do inwestorów instytucjonalnych, czyli towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, banków komercyjnych czy nawet do fundacji charytatywnych, ale tak e do prywatnych inwestorów. Instrumenty finansowe typu MBS mo na podzieliç na dwie inne grupy w zale noêci od rodzaju nieruchomoêci obcià onej hipotekà, która stanowi zabezpieczenie sp aty nale noêci. Sà to: Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) instrumenty zabezpieczone hipotekà na nieruchomo- Êciach przynoszàcych sta y dochód np. hotelach, centrach handlowych, restauracjach, biurowcach, Residual Mortgage Backed Securities (RMBS) papiery wartoêciowe oparte na kredytach hipotecznych na nieruchomoêci, które nie sà êród em dochodów dla w aêcicieli 15. Inny podzia, który mo na zastosowaç przy omawianiu MBS-ów, wià e si przede wszystkim ze strukturà sekurytyzacji, ale tak e z rodzajem aktywów stanowiàcych zabezpieczenie emisji papierów wartoêciowych. Niemniej jednak nale y podkreêliç, e podstawà emisji instrumentów typu MBS zawsze sà kredyty hipoteczne. Wyró nia si : certyfikaty udzia owe Perticipation Certyficates PCs - (wskazane powy ej); zabezpieczone obligacje hipoteczne Collateralized Mortgage Obligations CMO. Emitentami certyfikatów udzia owych zabezpieczonych kredytami hipotecznymi sà przede wszystkim agencje rzàdowe i quasi-rzàdowe, tj. Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) oraz Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Papiery te cz sto sà okreêlane jako agencyjne (agency mortgage securities) dla podkreêlenia, e dana emisja gwarantowana jest przez agencj rzàdowà. Z kolei tego rodzaju instrumenty emitowane przez prywatne instytucje finansowe, np. banki komercyjne, okreêlane sà mianem prywatnych bàdê nieagencyjnych papierów wartoêciowych (private-label mortgage securities; non agency mortgage securities). Papiery wartoêciowe emitowane przez poszczególne agencje, pomimo e nale à do jednej grupy instrumentów finansowych ró nià si mi dzy sobà zasadniczo. Ginnie Mae prowadzi trzy programy emisji Mortgage Backed Securities. Sà to: GNMA I (Ginnie Mae I). Jest to typowy program opary na strukturze pass-through, gdzie kapita i odsetki otrzymywane od kredytobiorców sà bezpoêrednio przekazywane inwestorom. Papiery wartoêciowe wyemitowane w ramach tego programu sà zabezpieczone po yczkami o sta ym oprocentowaniu, do których nale- à po yczki hipoteczne na nieruchomoêciach jednorodzinnych 16, wielorodzinnych oraz po yczki na budow domu. GNMA II (Ginnie Mae II). W ramach tego programu emitowane sà papiery wartoêciowe oparte na po- yczkach o zmiennym oprocentowaniu. Ginnie Mae uczestniczy wówczas w sekurytyzacji jako agent p atniczy (paying agent), zaê emisja przeprowadzana jest przez jednego emitenta lub kilku. GNMA Platinum. Program ten pozwala inwestorom na po àczenie si. W razie posiadania kilku certyfikatów Ginnie Mae I lub Ginnie Mae II ka dy z inwestorów mo e je zdeponowaç u emitenta nowych papierów wartoêciowych, którym jest Ginnie Mae Platinum Trust. Pakiet zgromadzonych MBS stanowiàcych zabezpieczenie nowej emisji nie mo e mieç wartoêci ni szej ni 10 mln USD. Prawid owy przebieg emisji Platynowych Certyfikatów (Platinum Certyfikates) gwarantowany jest przez agencj Ginnie Mae. Wszystkie instrumenty emitowane przez Ginnie Mae uznawane sà, podobnie jak skarbowe papiery wartoêciowe, jako wolne od ryzyka kredytowego. 15 S. Gutkova: Sekurytyzacja nale noêci kredytowych. Warszawa 2002 Wydawnictwo Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego, s W Stanach Zjednoczonych oznacza to nieruchomoêç, w której mieszka od jednej do czterech rodzin.

8 Rynki i Instytucje Finansowe 23 Wykres 1 Emisja agencyjnych i nieagencyjnych papierów wartoêciowych typu MBS (Mortgage Backed Securities) w latach (mld USD) wartoêç emisji MBS agencji GNMA FNMA FHLMC Nieagencyjne MBS èród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych z www. bondmarket assocition Fannie Mae FNMA prowadzi cztery programy emisji MBS. W ramach trzech z nich nast puje emisja papierów wartoêciowych zabezpieczonych funduszami hipotecznymi, w których gromadzone sà po yczki hipoteczne o sta ym oprocentowaniu i sta ych miesi cznych p atnoêciach. Czwarty program dotyczy emisji tzw. ARMs (Adjustable Rate Mortgages Pass-through Securities), które Fannie Mae wprowadzi a na rynek finansowy jako pierwsza w 1984 r. Sà one zabezpieczone po yczkami hipotecznymi o zmiennym oprocentowaniu indeksowane wed ug indeksu rocznych skarbowych papierów wartoêciowych. Freddie Mac FHLC emituje papiery wartoêciowe wed ug dwóch programów. Pierwszy z nich Program Gotówkowy (Cash Program) polega na zakupie po- yczek hipotecznych od pierwotnych wierzycieli i ulokowaniu ich w funduszu Freddie Mac. Na podstawie tak zgromadzonych aktywów nast puje emisja certyfikatów (Cash Participation Certificate) w drodze przetargu bàdê subskrypcji. Drugi program (Guarantor/Swap Program) umo liwia pierwotnym wierzycielom zamian po yczek hipotecznych na certyfikaty funduszu Freddie Mac. Program ten stworzono, by wspomóc upadajàce kasy oszcz dnoêciowo-po yczkowe. Pozyskane w ten sposób Êwiadectwa udzia owe kasy mogà uznaç za inwestycj w asnà bàdê zabezpieczenie zaciàganych kredytów d ugo- i krótkoterminowych albo sprzedaç papiery na wtórnym rynku. W ramach obu programów emitowane sà certyfikaty udzia owe 15-letnie albo 30-letnie. W 1990 r. Freddie Mac wprowadzi nowy rodzaj instrumentów, tzw. z ote Êwiadectwa udzia owe (Gold PC). Majà one lepsze gwarancje dotyczàce terminów p atnoêci zarówno kapita u, jak i odsetek ani eli pozosta e instrumenty tej agencji. Z pewnoêcià wià e si to z faktem, i Freddie Mac zak ada, e w przysz oêci b dzie emitowaç jedynie z ote Êwiadectwa udzia owe. Inwestorzy, którzy posiadajà instrumenty typu Cash Program lub Guarant/Swap program, za odpowiednià op atà mogà zamieniç je na Gold PCs. W odró nieniu od Êwiadectw udzia owych oferowanych przez agencje, prywatne papiery wartoêciowe nie majà gwarancji rzàdowych. Mechanizm zakupu po- yczek hipotecznych i tworzenia funduszy hipotecznych emitujàcych papiery wartoêciowe zabezpieczone tymi po yczkami jest jednak identyczny w ramach agencji. Do najwi kszych emitentów prywatnych Êwiadectw udzia owych zaliczajà si : Citicorp/Citibank Housing, Chase Mortgage Finance, GE Capital Mortgage oraz Prudential Home. Zabezpieczone obligacje hipoteczne Collateralized Mortgage Obligations (CMO), okreêlane równie jako REMICs (Real Estate Mortgagge Investments Conduits) 17, sà najcz Êciej wykorzystywanym instrumentem przede wszystkim ze wzgl du na ró norodnoêç zastosowania konstrukcji restrukturyzacji przep ywów finansowych. Budowa sekurytyzacji oparta na transzach uprzywilejowanych i wspierajàcych (struktura pay-through) umo liwia inwestorom wybranie najbardziej odpowiedniej inwestycji. Inwestorzy instytucjonalni, np. fundusze emerytalne czy inwestycyjne, ze wzgl du na ustawowy nakaz kupujà papiery warto- Êciowe z transz uprzywilejowanych, które charakteryzujà si ni szà stopà zwrotu ni transze wspierajàce, ale te sà obcià one mniejszym ryzykiem. Papiery typu CMO dodatkowo sà doskona ym instrumentem zabezpieczajàcym przed ryzykiem stopy procentowej. Przy zmianie stóp procentowych obligacje zabezpieczone hipotecznie, w przeciwieƒstwie do zwyk ych papierów wartoêciowych o sta ym oprocentowaniu, zachowujà si tak, jak gdyby cechowa y si ujemnym okresem zapadalnoêci. W konstrukcji emisji CMO mo liwe sà ró nego rodzaju struktury transz uprzywilejowanych i podporzàdkowanych, które zosta y przedstawione poni ej. Transze zaspokajanie wed ug kolejnoêci Secquential Pay; Clean Pay; Current Pay; Plain Vanilla Tranches W tej strukturze roszczenia inwestorów sà zaspokajane wed ug kolejnoêci transz. Spó ka celowa po otrzymaniu Êrodków pieni nych pochodzàcych z bazowych kredytów hipotecznych przekazuje p atnoêci odsetkowe posiadaczom papierów wartoêciowych ka dej z transz. Rat kapita owà otrzymujà tylko inwestorzy pierwszej transzy. Gdy spó ka specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle SPV) dokona wykupu pierwszej transzy, raty kapita owe sà przekazywane do kolejnej. Âredni okres wykupu pierwszej transzy przy 30-letnich bazowych kredytach hipotecznych wynosi od 1 roku do 3 lat, drugiej transzy od 4 do 7 lat, trzeciej zaê od 8 do 12 lat. Inne struktury stosowane w ramach Collateralized Mortgage Obligations to PACs i TACs. 17 An Investors Guide to pass-through and Collateralized Mortgage Securities. The Bond Market Association, New York 2000, s. 5.

9 24 Rynki i Instytucje Finansowe Transze o planowanej amortyzacji - Planned Amortization Class (PAC) Konstrukcja ta opiera si na wskaêniku przedwczesnych sp at dotyczàcych wyodr bnionych do sekurytyzacji kredytów hipotecznych. Sk ada si z tzw. transzy uprzywilejowanej oraz transz wspierajàcych. Posiadacze papierów wartoêciowych z pierwszej, tj. uprzywilejowanej, transzy majà zapewnione sp aty rat kapita owych i odsetek wed ug ustalonego planu amortyzacyjnego (PAC schedule ). Jest on tworzony na podstawie rozbudowanych scenariuszy przedp at (the PAC band ), w okreêlonym czasie (the PAC window ) przy za o eniu, e wskaênik przedp at nie zmienia si w stosunku do zaplanowanego. Przy zmianach wskaênika (wzrost wskaênika oznacza wzrost przedp at, natomiast spadek wskaênika mówi o braku sp at bazowych kredytów) obs uga transzy uprzywilejowanej jest wspierana emisjà dodatkowych transz, z których przychody sà przekazywane na zaspokojenie roszczeƒ pierwszej transzy PAC. Emisje PAC sà numerowane: PAC I, PAC II itd. Papiery typu PAC ze wzgl du na niskie ryzyko oferujà ni szà stop zwrotu ni inne CMO. Transze o ustalonym okresie amortyzacji Target Amortization Class (TAC) Struktura TAC, podobnie jak PAC, jest oparta na planie amortyzacyjnym, z tà ró nicà, e okreêla si tu jednà stop wczeêniejszej sp aty, a nie jak w przypadku PAC zakres stóp. Oznacza to, e w przypadku zmian wskaênika przedp at (wskaênik maleje) okres zak adanego zwrotu z inwestycji mo e si wyd u yç. Transze wspierajàce Companion or Support Tranches (SUP) Transze te wykorzystuje si prawie w ka dej konstrukcji PAC i TAC. S u à zapewnieniu stabilnoêci przep ywów pieni nych w przypadku przedwczesnych sp at lub ich braku w odniesieniu do bazowych kredytów hipotecznych. W razie wystàpienia nadwy ki wynikajàcej z przyspieszenia sp at sà one umarzane w pierwszej kolejnoêci, chroniàc w ten sposób PAC i TAC. W przypadku niedoboru Êrodków pieni nych pochodzàcych z puli kredytów obs uga transz wspierajàcych jest roz o ona w czasie. Inwestujàc w tego rodzaju papiery nabywcy mogà liczyç na znacznie wy szà stop zwrotu ni w przypadku czystych CMO, bowiem instrumenty te sà znacznie bardziej nara one na ryzyko rynkowe. Transze Z Z-Tranches or Accrual Bonds Nabywcy instrumentów nale àcych do transzy Z nie otrzymujà p atnoêci, dopóki nie zostanà zaspokojone roszczenia inwestorów z innych transz. P atnoêci odsetkowe kumulowane sà przez okreêlony czas, powi kszajàc wartoêç nominalnà obligacji. Po up ywie tego okresu inwestorzy zaczynajà otrzymywaç p atnoêci Wykres 2 WartoÊç emisji agencyjnych papierów wartoêciowych typu CMO na rynku amerykaƒskim w latach (mld USD) wartoêç emisji CMO GNMA FNMA FHMLC èród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych z www. bondmarket assocition odsetkowe wraz z ratà kapita owà. ZapadalnoÊç transzy Z wynosi oko o lat, stàd stanowià one zabezpieczenie CMO o najd u szym terminie zapadalnoêci. Transze o zmiennej stopie indeksowanej floating rates or floaters Oprocentowanie tego rodzaju transz ÊciÊle wià e si z indeksami stóp procentowych, takimi jak: LIBOR, CMT czy COFI w okreêlonych przedzia ach. Kupony odsetkowe okreêlane jako cap dajà mo liwie najwy sze oprocentowanie, a jako floor najni sze mo liwe oprocentowanie. Wyró nia si tu transze odwrotnie proporcjonalne do indeksu (inverse floating rate tranches), czyli wartoêç kuponu wzrasta, gdy poziom stóp procentowych maleje. W ramach tych transz cz sto stosuje si struktur PAC lub TAC. Inwestorzy nabywajà tego rodzaju papiery, by zabezpieczyç si przed ryzykiem stopy procentowej. Warto podkreêliç, e konstrukcje CMO zosta y zaadaptowane do sekurytyzacji aktywów finansowych innych ni kredyty hipoteczne. Na koniec powy szej klasyfikacji papierów warto- Êciowych opartych na kredytach hipotecznych nale y wymieniç tzw. transze rezydualane (residuals tranches), które sà obs ugiwane ze Êrodków pozosta ych po zaspokojeniu roszczeƒ inwestorów pozosta ych transz. Mogà byç emitowane w ramach transz o indeksowanej stopie zmiennej lub przy wykorzystaniu innych instrumentów opisanych powy ej. Najcz Êciej sà nabywane ze wzgl du na przywileje podatkowe, które oferujà niektóre kraje. Kolejna grupa instrumentów opartych na kredytach hipotecznych to nast pujàce papiery wartoêciowe: Stripped Mortgage Backed Securities (SMBS) Po raz pierwszy zosta y wyemitowane w 1986 r. przez agencj rzàdowà Fannie Mae. Jako jeden z g ównych czynników, które wp yn y na rozwój tych instrumentów, podaje si wzrost zainteresowania ze strony inwestorów uzyskaniem przez nich wi kszej iloêci in-

10 Rynki i Instytucje Finansowe 25 formacji o papierach wartoêciowych emitowanych w ramach sekurytyzacji. Emitujàc SMBS mo na zastosowaç struktur pass- -through, gdzie inwestor otrzymuje raty kapita owe wraz z odsetkami w ró nych proporcjach. Inna mo liwoêç to zastosowanie SMBS w jednej z transz CMO. Wówczas wyró nia si dwie grupy instrumentów tj.: papiery kapita owe Principal Only PO oraz papiery odsetkowe Interest Only IO. Papiery kapita owe Principal Only (PO) Na podstawie tych papierów inwestor otrzymuje prawo do pierwotnego kapita u. Instrumenty te sà sprzedawane z du ym dyskontem. Inwestorzy otrzymujà wartoêç ustalonà przy zawieraniu transakcji oraz raty kapita owe wynikajàce z przedwczesnej sp aty kredytów bazowych. Im wy sze sà strumienie pieni ne wynikajàce z przedp at, tym krótszy jest okres zapadalno- Êci PO i tym szybciej zwracana jest wartoêç nominalna. Nie bez znaczenia sà tu zmiany stóp procentowych. Je eli stopa procentowa roênie, malejà wielkoêci przedp at, a to powoduje, e wartoêç rynkowa PO spada. Spadek stóp procentowych powoduje natomiast wzrost wartoêci PO. Papiery kapita owe sà zatem bardzo wra liwe na zmiany stóp procentowych oraz wielkoêci przedwczesnych sp at kapita ów bazowych. Papiery odsetkowe Interest Only (IO) Papiery typu IO nie majà wartoêci nominalnej. Inwestorzy otrzymujà tylko p atnoêci odsetkowe obliczane na podstawie wielkoêci umownej (national principal amount), która s u y do kalkulacji ceny danego papieru. èród em ryzyka takich papierów jest wzrost przedwczesnych sp at kredytów bazowych, bowiem zmniejsza si wówczas podstawa naliczania kuponów. Interest Only sà najch tniej kupowane wówczas, gdy przewiduje si wzrost stóp procentowych. Zmniejsza si wówczas iloêç strumieni pieni nych wynikajàcych z przedp at, a wartoêç rynkowa IP roênie. Interest Only cz sto sà emitowane dla wspomagania innych konstrukcji CMO. Kolejny instrument finansowy w ramach grupy walorów typu MBS powsta za sprawà Resolution Trust Corporation RTC. W latach firma opracowa a konstrukcj, w wyniku której emitowane sà papiery komercyjne oparte na kredytach hipotecznych udzielonych na zakup nieruchomoêci przynoszàcych sta y dochód, np. hoteli, centrów handlowych, hurtowni. Papiery komercyjne oparte na kredytach hipotecznych Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) Poj ciowo sà one zbli one do typowych MBS, ale w praktyce oba instrumenty zasadniczo si ró nià. W strukturze MBS inwestor ma udzia w puli kredytów przeznaczonych do sekurytyzacji, natomiast CMBS skonstruowane sà na podstawie transz, podobnie jak CMO. Kolejna ró nica to liczba kredytów w pakiecie, na podstawie którego dokonuje si emisji. W transakcji MBS sà to tysiàce ma ych po yczek, natomiast w CMBS sà ich setki. W rezultacie aktywa w MBS sà bardziej zdywersyfikowane, co niewàtpliwie jest zaletà tej struktury. Sposób zabezpieczenia p ynnoêci w konstrukcjach CMBS spotyka si ze znacznà krytykà, bowiem instrumenty te nie umo liwiajà regresu w stosunku do d u ników, którzy nie sp acili kredytów bazowych. W przypadku braku sp at inwestorzy b dà zatem obs ugiwani ze Êrodków pochodzàcych od podmiotów trzecich. Je- eli nie ma tu zastosowania regres w stosunku do d u ników, powstaje wi c pytanie o jakoêç kredytowà CMBS. Stosuje si tu dwa wskaêniki. Pierwszy jest to wskaênik obs ugi d ugu (Debt Service Coverage Ratio DSCR), drugi to wskaênik wartoêci po yczki (Loan to Value LTV). Wskaênik DSCR opiera si na obs udze d ugu (po yczki hipotecznej) w danym momencie i na przychodach netto, dlatego jest bardziej wiarygodny ni LTV. Ten ostatni jest z kolei definiowany jako stosunek wielkoêci po yczki hipotecznej do wartoêci domu, który stanowi jej zabezpieczenie. DSCR mierzony jest w stosunku do ca ej puli aktywów i je eli jego procentowa wartoêç przekracza 10%, oznacza to, e po- yczki sà nara one na ryzyko kredytowe. Bezpieczny poziom tego wskaênika to 5% i mniej. Dla takiej wartoêci LTV powinien mieç 65%, a im wy szy jest ten wskaênik, tym gorzej dla inwestorów. Nale y jednak podkreêliç, e rynek CBMS ciàgle jest jeszcze w fazie rozwoju. Papiery wartoêciowe zabezpieczone aktywami Asset Backed Securities (ABS) Papiery wartoêciowe typu ABS sà tworzone na podstawie ró nego rodzaju wierzytelnoêci kredytowych poza hipotecznymi, np. z tytu u zakupu samochodu, kredytów studenckich, kredytów zaciàganych przy u yciu karty kredytowej. Jako ciekawostk mo na tu przytoczyç sekurytyzacj nale noêci z tantiem za sprzedane p yty brytyjskiego piosenkarza Dawida Bowie, a tak e planowanà w Stanach Zjednoczonych sekurytyzacj wp ywów ze sprzeda y ksià ek Steinbecka. Emisje ABS zazwyczaj dokonywane sà na publicznym rynku kapita owym i skierowane sà do wytrawnych inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, kasy oszcz dnoêciowo-po yczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa emerytalne, fundusze rynku pieni nego. Ostatnio jednak obserwuje si coraz wi ksze zainteresowanie ze strony nabywców indywidualnych. Z kolei emitentami papierów wartoêciowych typu ABS sà g ównie: banki, instytucje finansowe, spó ki finansowania zbytu samochodów, np. Valley National Financial Corporation,

11 26 Rynki i Instytucje Finansowe zale ne spó ki lokacyjne producentów samochodowych, takie jak Ford Motor Credit Company, Chrysler Auto Receiveables Company, lokacyjne spó ki producentów komputerów, fundusze sektora hipotecznego 18. Na amerykaƒskim rynku istnieje obecnie wiele rodzajów papierów wartoêciowych typu Asset Backed Securities. Mo na je klasyfikowaç wed ug ró nych kryteriów. Najwa niejszy, przynajmniej z punktu widzenia inwestorów, jest jednak podzia na dwie podstawowe struktury: papiery wartoêciowe oparte na zamortyzowanych po yczkach (amortizing loan), papiery wartoêciowe oparte na kredytach nieuwzgl dniajàcych amortyzacji (non-amortizing loan). Pierwsza grupa dotyczy kredytów, które majà ustalonà kwot oraz schemat sp aty, dzi ki czemu papiery wartoêciowe mogà generowaç w okreêlonych odst pach czasu strumienie pieni ne zawierajàce jednocze- Ênie rat kapita u i odsetki. Ryzyko wczeêniejszych sp at w konstrukcjach amortyzacyjnych najcz Êciej jest niwelowane poprzez zastosowanie struktury pass- -through. Jako przyk ad w ten sposób sekurytyzowanych aktywów mo na podaç kredyty samochodowe, kredyty mieszkaniowe (ale nie hipoteczne) i kredyty studenckie. Do drugiej grupy, nieuwzgl dniajàcej amortyzacji, zalicza si m.in. kredyty konsumenckie, nale noêci z kart kredytowych, czyli wierzytelnoêci krótkookresowe. D u nicy nie majà okreêlonego schematu sp aty, a jedynie ograniczenie terminowe, po którego up ywie zostajà naliczane odsetki karne. W emisji tego rodzaju papierów mo na zastosowaç struktur tzw. amortyzacji kontrolowanej (controlled amortization structure) 19. Dochodzi tu do podzia u okresu wykupu wyemitowanych papierów na dwa etapy. W pierwszym, d u szym okresie inwestorzy otrzymujà przez pewien czas tylko p atnoêci odsetkowe. Nast pnie papiery sà amortyzowane we wczeêniej okreêlonej kolejnoêci, czyli nast puje zwrot zainwestowanego kapita u w ratach, przy czym sp ata nomina u na ogó nie przekracza 1 roku. Innà strukturà, która mo e byç wykorzystana zarówno w konstrukcji nieuwzgl dniajàcej amortyzacji, jak i przy amortyzacji kontrolowanej, jest tzw. bullet structure. Jej cechà charakterystycznà jest jednorazowa sp ata kapita u nabywcom papierów wartoêciowych, przy czym okres zapadalnoêci podzielony jest tu na dwa etapy obrotowy (revolving) i kumulacyjny (accumulation). W pierwszym p atnoêci dokonywane przez podmioty, które zaciàgn y kredyty bazowe, sà przeznaczane na zakup dodatkowych aktywów; w drugim zaê takie p atnoêci grupowane sà na oddzielnym rachunku, a nast pnie po osiàgni ciu odpowiedniej wartoêci przekazywane inwestorom. Najbardziej powszechnà strukturà typu bullet jest soft bullet, w której dotrzymanie terminu p atnoêci kapita u nie jest zagwarantowane. Stàd te okres kumulacyjny cz sto jest przed u any od roku do trzech lat. Przeciwieƒstwem tej struktury jest hard bullet structure. W tym przypadku sp ata kapita u nast puje w ÊciÊle okreêlonym terminie. Struktur t stosuje si jednak rzadko ze wzgl du na to, e inwestorzy nie chcà p aciç dodatkowo (w formie ni szego zysku) za gwarancj dotrzymania ÊciÊle okreêlonego terminu. Papiery wartoêciowe typu Asset Backed Securities (ABS) mo na podzieliç na kilka rodzajów w zale noêci od typu po yczek, którymi sà zabezpieczone. Wyró nia si 20 : papiery wartoêciowe oparte na kredytach pod zastaw nieruchomoêci Home Equity Loan Asset Backed Securities (HEL) oraz obejmujàce linie kredytowe na zakup mieszkaƒ Home Equity Lines of Credit (HELOC); papiery zabezpieczone nale noêciami z kart kredytowych Credit Card Asset Backed Securities (CC); wêród nich najbardziej popularne sà CARDS (Certyficate of Amortizing Revolving Debt); papiery zabezpieczone po yczkami przeznaczonymi na finansowanie zakupu samochodów: Automobile Loan Asset Backed Securities (AL), do tej grupy nale à tzw. CARS (Certyficate for Automobile Receivable), emitowane na podstawie po yczek na zakup samochodów osobowych i dostawczych; papiery wartoêciowe oparte na nale noêciach z tytu u leasingu Equipment Leases, do najpopularniejszych z nich zalicza si Auto Lease Securities (ALS) zwiàzane z leasingiem samochodów; papiery wartoêciowe zabezpieczone po yczkami dla studentów - Student Loans (SL); papiery wartoêciowe oparte na po yczkach na budownictwo mieszkaniowe Manufactured Housing. Po yczek mieszkaniowych udzielajà dziê banki lub inne instytucje finansowe w ramach ca kowitego kredytu albo linii kredytowej. Przy emisji papierów typu HEL, opartych na kredycie zabezpieczonym zazwyczaj drugà hipotekà na nieruchomoêci (ale mo e to byç tak e pierwsza hipoteka), okreêlony jest termin zapadalnoêci. Zazwyczaj wynosi on od 10 do 30 lat, przy czym ustala si tutaj równie harmonogram sp at. Dlatego mo liwe jest zastosowanie struktury typu pass- -through. Z kolei HELOC sà przeciwieƒstwem papierów typu HELs, bowiem zabezpieczone sà nale noêciami z linii kredytowej. Struktura sekurytyzacji tego rodzaju aktywów opiera si wi c na kilku transzach, w tym przypadku na konstrukcji sequential-pay (sekwencyjne p atnoêci). 18 E. Glogowski, M. Munch: Nowe us ugi... op.cit., s J. Zombirt: Sekurytyzacja w Êwietle bankowych regulacji europejskich. Warszawa 2002 Oficyna Wydawnicza SGH, s An investor s guide to Asset Backed Securities. Investing for attractive yield ans hight credit quality. New York, 1998, The Bond Market Association, s. 5.

12 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Tabela 1 WielkoÊç rynku papierów wartoêciowych typu ABS w Stanach Zjednoczonych mierzona wolumenem istniejàcych instrumentów finansowych w latach (w mld USD) Rok WartoÊç Po yczki Karty Po yczki Budownictwo Po yczki WierzytelnoÊci Inne ca kowita na zakup kredytowe pod zastaw mieszkaniowe studenckie leasingowe samochodów domu ,1 59,5 153,1 33,1 11,2 3,7 10,6 43, ,0 71,4 180,7 51,6 14,6 10,1 23,7 50, ,8 77,0 214,5 90,2 19,1 18,3 35,2 62, ,9 86,9 236,7 124,2 25,0 25,0 41,4 144, ,2 114,1 257,9 141,9 33,8 36,4 51,4 180, ,3 133,1 306,3 151,5 36,9 41,1 58,8 219, ,1 187,9 361,9 185,1 42,7 60,2 70,2 206, , ,4 264,9 44,5 70,4 68,9 206,4 èród o: opracowanie w asne na podstawie: strona internetowa www. bondmarket assocition Z kredytami mieszkaniowymi nierozerwalnie wià e si zjawisko przedterminowych sp at. Badania przeprowadzone przez Prudential Securities 21 wykaza y, e przedterminowe sp aty po yczek mieszkaniowych nast pujà wolniej w przypadku, gdy sà udzielane przez inne instytucje finansowe ni banki. W celu ochrony przed skutkami przedterminowych sp at emitenci stosujà ca y pakiet zabezpieczeƒ, w tym m.in. polis ubezpieczeniowà, nadzabezpieczenie czy rachunek rezerwowy. Równie rozbudowanà pul zabezpieczeƒ stosuje si przy Credit Card Assets. KoniecznoÊç zastosowania wielu zabezpieczeƒ wynika z faktu, e nale noêci z kart kredytowych sà oprocentowane wed ug zmiennej stopy procentowej. Dlatego stosuje si emisje transz o zmiennej indeksowej stopie procentowej (floating rates albo floaters) najcz Êciej zwiàzanych z indeksem LI- BOR. Sà to kredyty, które nie majà okreêlonego schematu sp at, a jedynie ostateczny termin sp aty. Z tego wzgl du w strukturze emisji stosuje si albo amortyzacj kontrolowanà, albo bullet structure. Po raz pierwszy papiery wartoêciowe zabezpieczone nale noêciami z kart kredytowych Visa i MasterCard zosta y wyemitowane w 1987 r. w aêciwie jednocze- Ênie przez Republic Bank Delaware (filia banku Republic Bank Corporationof Texas) i Bank of America. Rok póêniej nastàpi a emisja CARDs zabezpieczona nale noêciami z kart kredytowych takich detalistów, jak Sears, Montgomery Ward ans J.C. Penny. Obecnie papiery wartoêciowe zabezpieczone nale noêciami z kart kredytowych majà najwi kszy udzia w rynku ABS (26%). Papiery wartoêciowe typu AL Automobile Loan sà najprostszà formà instrumentów opartych na aktywach. Ryzyko przedp at nie jest zwiàzane z poziomem stóp procentowych, bowiem producenci samochodów 21 Prudential Securities cz Êç jednej z najwi kszych firm ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych, tj. Prudential Financial. W lipcu 2003 r. Prudential Securities po àczy o si z Wachovia Corp., tworzàc wspólnà firm pod nazwà Wachovia Securities w ramach akcji promocyjnych cz sto oferujà po yczki oprocentowane poni ej stopy rynkowej. Stàd takie ryzyko w aêciwie tu nie wyst puje. Przy emisji AL stosuje si struktury oparte na jednej lub dwóch o transzach PAC. Transze wspierajàce sà kierowane do inwestorów akceptujàcych wy szy poziom ryzyka, ale jednoczeênie oczekujàcych wy szej stopy zwrotu. Warto jednak podkreêliç, e zmiennoêç Êredniego okresu ycia takich transz jest znacznie ni sza ni w przypadku obligacji hipotecznych. Je eli chodzi o zabezpieczania emisji, to sà tu wykorzystane takie instrumenty, jak akredytywa, gwarancja oraz rachunek zabezpieczajàcy. Oprócz kredytów na zakup samochodów sekurytyzacji podlegajà równie wierzytelnoêci z ich leasingu. Niemniej jednak mo na sekurytyzowaç wszelkie inne nale noêci z leasingu, np. pochodzàce z leasingu komputerów, systemów telefonicznych, maszyn i urzàdzeƒ itp. Sekurytyzacja aktywów leasingowych zaliczana jest jednak do najbardziej skomplikowanych, bowiem emitowane instrumenty (obligacje bàdê certyfikaty udzia owe) majà najcz Êciej strukturyzowany charakter (pay-through) i wyodr bnionà wartoêç rezydualnà (residual value). Ârodki na wykup ABS opartych na nale noêciach leasingowych pochodzà ze sp at dokonywanych przez leasingobiorców, jednak nie obejmujà wartoêci rezydualnej, czyli kwoty, za jakà ci ostatni nabywajà okreêlony przedmiot po zakoƒczeniu leasingu. Ze wzgl du na tak z o onà struktur sekurytyzacja tego rodzaju wierzytelnoêci wymaga starannego przygotowania, w tym wysokiej dywersyfikacji portfela, unifikacji aktywów, a tak e wprowadzeniu wielu klauzul zobowiàzujàcych leasingobiorc do dokonania terminowych wp at z tytu u leasingu. ABS zabezpieczone nale noêciami leasingowymi uznaje si wi c za ma o ryzykowne. Papiery wartoêciowe zabezpieczone po yczkami studenckimi stanowià nieca e 5% rynku ABS. Tego rodzaju kredyty podlegajà amortyzacji, sà wi c sp acane wed ug okreêlonego harmonogramu. Cechà charakterystycznà tego rodzaju nale noêci jest jednak stosunkowo wysoki poziom niesp acalnoêci odsetek przez po-

13 28 Rynki i Instytucje Finansowe yczkobiorców, którymi sà studenci. Na szcz Êcie w wi kszoêci przypadków po yczki studenckie sà obj te programem gwarancji rzàdowych. Mimo to ryzyko niesp acenia kredytu ponoszà po yczkodawcy. Równie niewielki udzia w rynku sekurytyzowanych papierów wartoêciowych stanowià ABS zabezpieczone po yczkami na budownictwo mieszkaniowe i domy na kó kach. Te ostatnie znacznie ró nià si od typowych przyczep kempingowych. Sà du e, solidnie wykonane, majà kilka pomieszczeƒ, a ich w aêciciele organizujà si w ca e osiedla. Krótkoterminowe papiery komercyjne Asset Backed Commercial Papres (ABCP) ABCP sà to krótkoterminowe papiery oparte na ró nego rodzaju aktywach poczàwszy od nale noêci z kart kredytowych, wierzytelnoêci leasingowych, po yczek samochodowych, a skoƒczywszy na papierach wartoêciowych. ABCP mogà byç emitowane na dwa sposoby. Pierwszy przewiduje powo anie jednostki specjalnego przeznaczenia conduit, która dzia a na zasadach wy àcznoêci. Dzi ki pozyskanym nale no- Êciom kredytowym, od wi cej ni jednego aran era (multiseller program), dokonuje ona okresowo emisji papierów wartoêciowych. Drugi sposób zak ada powo- anie spó ki celowej, która pozyskujàc wierzytelnoêci od jednego kreatora (single-seller program), emituje na ich podstawie ABCP. Pierwszy sposób umo liwia przeprowadzenie sekurytyzacji przez ma e i Êrednie przedsi biorstwa, które nie sà w stanie samodzielnie udêwignàç kosztów tak z o onego procesu. Zabezpieczone d u ne instrumenty finansowe Collateralized Debt Obligations (CDO) Kolejny etap w ewolucji procesu sekurytyzacji rozpoczà si wraz z pojawieniem si zabezpieczonych d u nych instrumentów finansowych Collateralized Debt Obligations (CDO). Do grupy papierów wartoêciowych typu CDO zalicza si : obligacje zabezpieczone kredytami: Collateralized Loan Obligations (CLO), gdzie aktywami bazowymi sà kredyty udzielane przez banki, obligacje zabezpieczone papierami wartoêciowymi Collateralized Bond Obligations (CBO); najcz Êciej jako zabezpieczenie stosuje si obligacje, choç bywa, e sà one zabezpieczane tak e kredytami. Podstawowà cechà charakterystycznà obligacji zabezpieczonych jest podzia emisji na co najmniej dwie transze, ró niàce si zapadalnoêcià lub sposobem zaspokajania roszczeƒ inwestorów. Wykorzystuje si tu struktur typu pay-through, gdzie SPV dokonuje restrukturyzacji przep ywów strumieni pieni nych. W zwiàzku z tym instrumenty typu CDO sà bardzo dobrze oceniane przez inwestorów ze wzgl du na elastycznoêç i stopniowanie ryzyka. W porównaniu z emisjà tradycyjnych ABS, której wartoêç zazwyczaj opiewa na kilkaset milionów dolarów, emisje CDO sà znacznie wi ksze, ich wartoêç cz sto wynosi kilka miliardów dolarów amerykaƒskich. Podstawowà ró nicà jest tu jednak pula wierzytelnoêci przeznaczonych do sekurytyzacji. W przypadku papierów wartoêciowych opartych np. na po yczkach na zakup samochodu w pakiecie bazowym znajduje si oko- o tysiàca jednostkowych kredytów, zaê w portfelu bazowym CDO wielkoêç ta waha si od 200 do 300. Papiery wartoêciowe typu CDO mo na podzieliç na dwie grupy, stosujàc jako kryteria motyw inicjatora sekurytyzacji oraz sposób dokonywania sp at. Wyró nia si wi c 22 : bilansowe CLOs (balance sheet), w tym: gotówkowe CLOs (cash-flow type), arbitra owe CBOs (arbitrage) w tym: gotówkowe CBOs (cash-flow type), rynkowe CBOs (market-value type). Segment bilansowych CLO jest najwi kszy, je eli chodzi o wartoêç transakcji. Motywem inicjatora jest tu najcz Êciej zmniejszenie sumy bilansowej, ale tak e zarzàdzanie kapita em regulacyjnym. WierzytelnoÊci sà pozyskiwane na rynku pierwotnym, ograniczajàc przy tym ryzyko kredytowe, co stanowi podstawowà ró nic w stosunku do arbitra owych CBO, gdzie aktywa bazowe nie pochodzà z zasobów inicjatora sekurytyzacji. Najcz Êciej pakiet aktywów bilansowych CLO tworzà kredyty bankowe z wysokim ratingiem, rzadziej obligacje. Inicjatorami sekurytyzacji majàcej na celu emisje bilansowych CLO sà zazwyczaj banki, bowiem najwi cej zyskujà ze wzgl du na normy ostro noêciowe. Sektor transakcji arbitra owych jest z kolei najwi kszy na rynku CBO/CLO po wzgl dem transakcji zakoƒczonych. Tego rodzaju programy polegajà na osiàgni ciu dochodu w postaci wygenerowanej ró nicy mi dzy oprocentowaniem aktywów a oprocentowaniem p aconym inwestorom. W ramach arbitra owych 22 Global CBO/CLO Criteria. New York 1999 Standard & Poor s. Wykres 3 WartoÊç emisji Collateralized Debt Obligations (CDO ) w latach (mld USD) wartoêç emisji èród o: opracowanie w asne na podstawie market.association

14 Rynki i Instytucje Finansowe 29 Tabela 2 Porównanie instrumentów Collateralized Debt Obligations (CDO Rodzaj CDO Inicjator Aktywa Cel Papiery Generowanie Struktura bazowe emisji wartoêciowe wyp at przep ywów pieni nych Bilansowe CDO Banki Kredyty Zarzàdzanie kapita em CLO Gotówkowe pass-through regulacyjnym, skrócenie sumy bilansowej CLO Arbitra owe Towarzystwa emerytalne, Obligacje Zysk z ró nicy CLO/CBO Rynkowe CBO CDO ubezpieczeniowe, i kredyty oprocentowania fundusze inwestycyjne aktywów bazowych Gotówkowe CBO pass-through oraz banki i emitowanych pass-through instrumentów èród o: opracowanie w asne na podstawie M. Borek: CDO najbardziej bankowe instrumenty sekurytyzacji. Bank nr 10/2001. CBO aran er poddaje sekurytyzacji wysoko oprocentowane aktywa, a zysk z ca ej emisji zatrzymuje dla siebie. Do tego rodzaju aktywów nale à przede wszystkim obligacje, rzadziej kredyty, które jednak nie pochodzà z zasobów inicjatora, ale sà zebrane z ró nych mniejszych banków. Do grona emitentów arbitra owych CBO zalicza si towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz banki, natomiast w roli inwestorów najcz - Êciej wyst pujà fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ale nie banki. Gotówkowe CLO/CBO oparte sà na bezpoêrednim przekazywaniu p atnoêci z aktywów bazowych, czyli na konstrukcji pass-through. Zarzàdzanie aktywami bazowymi jest w aêciwie ograniczone do utrzymania jakoêci kredytowej, a wartoêç portfela przeznaczonego do zabezpieczenia emisji przyjmuje si w wysokoêci nomina u. Najwi kszym ryzykiem przy gotówkowych CLO/CBO w p ynnym przep ywie gotówki, co wià e si oczywiêcie ze strukturà sekurytyzacji, sà nieterminowe sp aty kapita u i odsetek przez d u ników aktywów bazowych. Przeciwieƒstwem gotówkowych CLO/CBO sà rynkowe CBO. P atnoêci dla inwestorów pochodzà ze sprzeda y aktywów bazowych, co nierozerwalnie wià- e si z ich wartoêcià rynkowà. Stàd te konieczne jest, w przeciwieƒstwie do instrumentów gotówkowych, czynne zarzàdzanie portfelem aktywów. Kolejnà cechà odró niajàca gotówkowe i rynkowe instrumenty jest rodzaj struktury. Ze wzgl du na pochodzenie wyp at stosuje si tylko i wy àcznie konstrukcje pay-through. WÊród instrumentów typu CLO wyró nia si tak e syntetyczne CLO (synthetic CLO). Charakteryzujà si one tym, e nie nast puje przeniesienie praw w asnoêci od sekurytyzowanych kredytów na SPV. Dochodzi natomiast do transferu ryzyka zwiàzanego z wierzytelnoêciami za pomocà kredytowego kontraktu zmiany. Podsumowujàc warto zauwa yç, e papiery warto- Êciowe emitowane w ramach procesu sekurytyzacji poddawane sà ocenie inwestycyjnej dokonywanej przez wyspecjalizowane agencje ratingowe. Do najbardziej znanych agencji nale à Standard and Poors Rating Group (S&P) oraz Moody s Investors Service (Moody s). W Stanach Zjednoczonych du à popularnoêcià i zaufaniem cieszà si tak e Duff and Phelp s Credit Rating Company (Duff and Phelps) i Fitch Investors Service (Fitch) 23. Rating nadawany przez agencje jest zazwyczaj wy szy ni rating inicjatora. Dzi ki temu ten ostatni, mimo e jest ma o wiarygodny kredytowo, mo e zyskaç taƒszy kapita ni w przypadku kredytu bankowego czy emisji w asnych obligacji. Niezwykle istotne jest to, e agencja ratingowa w trakcie trwania emisji i sp aty papierów wartoêciowych mo e obni yç lub podwy szyç ocen w zale noêci od zmieniajàcych si warunków wewn trznych bàdê zewn trznych. Aby tego dokonaç, musi mieç wglàd do wszelkiej dokumentacji zwiàzanej z danà emisjà i byç informowana na bie àco o wszelkich zmianach majàcych wp yw na przebieg emisji. Wspó praca mi dzy inicjatorem sekurytyzacji a agencjà ratingowà mo e odbywaç si na podstawie dwóch rodzajów umów. Pierwsza z nich jest tradycyjnà umowà o Êwiadczeniu us ug za wynagrodzeniem i jest najcz Êciej stosowana ze wzgl du nieskomplikowanà struktur. Druga jest umowà mi dzy aran erem a agencjà na rzecz osoby trzeciej. Sprzeda aktywów finansowych nastàpi wi c pod warunkiem skorzystania z us ug okreêlonej agencji ratingowej Strony dodatkowo ustalajà moment, w którym nastàpi spe nienie ww. warunku. W praktyce najcz Êciej SPV sk ada do wskazanej agencji ratingowej oêwiadczenie o ch ci skorzystania z jej us ug na podstawie wczeêniej zawartej umowy. Warto podkreêliç, e aby sekurytyzacja mog a zakoƒczyç si sukcesem, emitowane w ramach tego procesu papiery powinny mieç rating na poziomie AA. Zakoƒczenie Papiery wartoêciowe emitowane w ramach procesu sekurytyzacji tworzà niezwykle zró nicowanà mieszan- 23 Poza Stanami Zjednoczonymi najwa niejszymi agencjami ratingowymi sà: Canadian Bond Rating Service, Dominion Bond Rating Servise [Kanada]; Japan Bond Research Institute, Japan Credit rating Agency [Japonia]; Agence d Evaluation Financiére francuska agencja w posiadaniu S&P.

15 30 Rynki i Instytucje Finansowe k, która zaspokoi oczekiwania nawet wybrednych inwestorów. Instrumenty finansowe sà odmienne pod wzgl dem stopy dochodu, terminu wykupu, a tak e z punktu widzenia ryzyka. Inwestorzy mogà wi c swobodnie kszta towaç portfele zgodnie ze specyficznymi preferencjami. Aby ograniczyç ryzyko, mogà zdecydowaç si na papier wartoêciowy typu pass-through emitowany przez agencje rzàdowe, którego bezpieczeƒstwo sp aty jest porównywalne z obligacjami skarbowymi. Oczekujàc odpowiednio wysokiego dochodu, mo e te uczestniczyç w transzach podporzàdkowanych w konstrukcjach typu CMO. Obecnie rynek papierów wartoêciowych zabezpieczonych aktywami wcià dynamicznie rozwija si, obejmujàc coraz to nowsze grupy nale noêci. Coraz wi ksze zainteresowanie budzà konstrukcje oparte na pochodnych kredytowych czy te sekurytyzacja katastrof na rynku ubezpieczeƒ. Nale y mieç nadziej, e w Polsce równie nastàpi rozwój sekurytyzacji. Kilka dotychczas przeprowadzonych programów mo na potraktowaç jako zapowiedê zmian na polskim rynku finansowym.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo