Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych."

Transkrypt

1 Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Projekt rozszerzenia przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, celem wprowadzenia go na maturę. Materiały KNF na śniadanie prasowe

2 I. Polski sektor bankowy a sytuacja na rynkach międzynarodowych Główne czynniki: 1. Źródła kryzysu hipotecznego w USA spadek cen nieruchomości w USA, wzrost kosztu pieniądza, wzrost popytu na instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku, brak rzetelnej wyceny złożonych i często mało płynnych instrumentów finansowych, brak obiektywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorców kredytów subprime. Mechanizmy: Od 2003 r. relatywnie zwiększony popyt na instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku z powodu historycznie niskich stóp zwrotu z obligacji rządowych oraz taniego i dostępnego kredytu. Motywacja do poszukiwania alternatywnych źródeł zysku charakteryzujących się wyższymi stopami zwrotu. Początkowo zainteresowanie koncentrowało się głownie w obszarze obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym. Następnie w celu utrzymania stopy zwrotu na poprzednich poziomach konieczne stało się inwestowanie w instrumenty mniej płynne, o gorszej jakości. Popularne stały się papiery strukturyzowane oparte m. in. o kredyty hipoteczne o podwyższonym ryzyku. Liberalna ocena zdolności kredytowej pozwoliła wykreować popyt w skali, która nie wystąpiłaby w przypadku podejścia konserwatywnego. Problem z zaufaniem do papierów strukturyzowanych wynikał z podważenia oczekiwań wobec strumienia spłat kredytów, z których z kolei finansowana byłyby obsługa i wykup papierów. Znaczenie dla jakości portfeli miał także dominujący sposób dystrybucji kredytów (poprzez pośredników) i traktowanie kredytów hipotecznych jako aktywów do zbycia. Charakterystyka short reset loan stopa procentowa jest początkowo dużo niższa w porównaniu do pozostałych kredytów i rośnie znacząco po okresie dwóch, trzech lat. Inwestycyjny (pół-spekulacyjny) zakupu nieruchomości, bardzo często na kredyt (szybki wzrost cen domów sam w sobie wydawał się zabezpieczeniem). Wzrost stóp procentowych spowodował wzrost rat kredytowych wielu pożyczkobiorców zaczęło mieć problemy z terminową spłatą zobowiązań, co miało wpływ na spadek wartości instrumentów finansowych, których zabezpieczeniem były takie zobowiązania. Płynność rynkowa papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych o podwyższonym ryzyku, która zwykle nie była duża, zanikła niemal zupełnie. Nastąpiło rozszerzenie spreadów (różnic między ceną kupna a ceną sprzedaży instrumentów). Brak możliwości wiarygodnej wyceny złożonych instrumentów finansowych (ze składnikami związanymi z kredytami hipotecznymi). Dodatkowo wystąpiło terminowe niedopasowanie aktywów i pasywów. Aktywa miały długie terminy zapadalności, pasywa opierały się przede wszystkim na możliwości zadłużania się za pomocą krótkookresowych pożyczek. W przypadku wielu podmiotów inwestycje w długoterminowe papiery finansowano krótkim pieniądzem co samo w sobie nie było powodem kryzysu subprime, ale istotnie go pogłębiło. Strukturalna luka płynności była przyczyną kłopotów banku Northern Rock z Wielkiej Brytanii. 2

3 2. Kondycja polskiego sektora bankowego Kondycja sektora bankowego w Polsce jest dobra (szczegółowe dane w załączniku). Jako potencjalne wyzwania dla sektora bankowego można wskazać: uwarunkowania makroekonomiczne, w wyniku których mogłoby dojść do spowolnienia tempa wzrostu gospodarki polskiej, a w konsekwencji osłabienia jakości aktywów i pogorszenia wyników, zaburzenia na globalnych rynkach finansowych prowadzące do zmniejszenia dostępności i wzrostu kosztów pozyskania funduszy (szczególnie w sytuacji słabości w zarządzaniu płynnością, brakiem wiarygodnych stress testów, planów awaryjnych oraz braku jasnych deklaracji wsparcia podmiotów dominujących), dominacja krótkoterminowego postrzegania zarządzania ryzykiem, zmiany strukturalne bilansu sektora, uzależnienie od finansowania z rynku międzybankowego, bariery w otoczeniu prawnym w sytuacji potencjalnego osłabienia rynku mieszkaniowego i konieczności realizacji zabezpieczeń. 3. Wnioski dla Polski z zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii są darmową lekcją dla zarządów instytucji kredytowych w Polsce. Podstawowe wnioski wymagające konfrontacji w praktyce działania banków: konsekwencja w zarządzaniu ryzykiem (nie uleganie powszechnym zjawiskom na rynku), uwzględnienie długoterminowego charakteru zarządzania ryzykiem, właściwy i obiektywny pomiar oraz wycena ryzyka (ratingi), uwzględnienie wrażliwości klientów na zmiany w otoczeniu ekonomicznym, zapewnienie buforów, uwzględnienie wrażliwości rynku finansowego na zmiany, konsekwencje traktowania aktywów jako towaru, zapewnienie przejrzystości i zrozumiałości instrumentów finansowych, negatywne skutki sztucznego kreowania rynku, konieczność posiadania planów awaryjnych, prawda o istotnie innych cechach rynku niestabilnego i normalnego. Obecnie brak jest wewnętrznych przesłanek do zachwiania stabilności finansowej w Polsce. Zawirowania na rynku światowym wprowadzają jednak dużą nerwowość i podnoszą wrażliwość na bodźce płynące z otoczenia. Dodatkowo zmiany strukturalne na rynku finansowym (relacja kredyty/depozyty) ograniczyły dotychczasową elastyczność reakcji na zmiany. Stąd właściwe byłoby wykorzystanie okresu dobrej kondycji sektora finansowego w Polsce do: dokończenia budowy struktur zarządzania stabilnością finansową, wzmocnienia kapitałowego uczestników rynku (m. in. rozsądna polityka dywidendowa), wdrożenia rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) i norm płynnościowych, przeglądu bankowych modeli akceptacyjnych pod kątem ich obiektywności i wrażliwości na zmiany otoczenia makroekonomicznego banków oraz ich klientów. 3

4 II. Projekt KNF rozszerzenia w programie szkolnym przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i wprowadzenie go na maturę KNF przygotowała propozycję podstawy programowej kształcenia Podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, która będzie podstawą wprowadzenia egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Dzięki temu poszerzony zostanie zestaw przedmiotów maturalnych do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości na poziomie rozszerzonym jest szczególnie istotna w przypadku uczniów, którzy wybór kierunku dalszego kształcenia wiążą z ekonomią. Ma to duże znaczenie dla uczniów liceów profilowanych i techników, którzy mają ograniczoną (w stosunku do uczniów szkół ogólnokształcących) liczbę godzin z innych przedmiotów maturalnych, a nie mają możliwości uzyskania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu o charakterze ekonomicznym. Ocena maturalna z Podstaw przedsiębiorczości mogłaby być traktowana jako kryterium przyjęcia na studia ekonomiczne. Dzięki temu wzrosłaby rola edukacji ekonomicznej w społeczeństwie oraz prestiż przedmiotu w strukturze nauczania. Dla realizacji tego projektu nie jest konieczna zmiana ramowego planu nauczania. Wydaje jednak się celowe przeznaczenie co najmniej 1 godziny w cyklu kształcenia z puli godzin do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć fakultatywnych z Podstaw przedsiębiorczości. W rozszerzonej wersji tego przedmiotu proponuje się wzbogacić treści kształcenia o większą ilość zagadnień teoretycznych i praktycznych. Dzięki temu uczeń będzie miał szersze spojrzenie na funkcjonowanie gospodarki i jej podmiotów w układzie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Równocześnie dzięki realizacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym pogłębi umiejętności praktyczne związane m.in. z funkcjonowaniem na europejskim rynku pracy, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, dokonywaniem rozliczeń podatkowych i inwestowaniem kapitału. Miejsce Podstaw przedsiębiorczości (ewentualnie bloku ekonomiczno-społecznego) wśród przedmiotów maturalnych Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości (ewentualnie blok przedmiotowy ekonomicznospołeczny) powinien znaleźć się na liście przedmiotów do wyboru zarówno w części obowiązkowej jak i części przedmiotów dodatkowych. Uzasadnienie ogólne: 1. Interdyscyplinarność wiedzy dla zrozumienia współczesnych procesów społecznych. 2. Uniwersalny charakter wiedzy i umiejętności ekonomicznych. 3. Podstawy przedsiębiorczości są przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich typów szkół. Uzasadnienie szczegółowe: 1. Duża rola powszechnej przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. 2. Podniesienie poziomu edukacji ekonomicznej wśród młodzież. 3. Ułatwienie uczelniom ekonomicznym (wydziałom ekonomicznym i zarządzania) doboru przedmiotów do rekrutacji. 4. Wzrost oferty przedmiotów do wyboru na maturze. 4

5 5. Porównywalność z innymi przedmiotami maturalnymi z obecnej listy np. WOS, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia. 6. Potraktowanie postawy przedsiębiorczej jako warunku koniecznego wykształcenia ogólnego. 7. Rozwój postaw przedsiębiorczych jest jednym z przejawów dojrzałości młodych ludzi (egzamin maturalny jest egzaminem dojrzałości). 8. Wzrost rangi przedmiotu w szkole, a tym samym wymuszenie wzrostu skuteczności kształcenia. 5

6 Załącznik nr 1. Sytuacja sektora bankowego w Polsce w 2007 r. Struktura sektora bankowego i kanały dystrybucji usług bankowych Na koniec 2007 r. działalność operacyjną prowadziło 645 banków i oddziałów instytucji kredytowych (50 banków komercyjnych, 14 oddziałów instytucji kredytowych oraz 581 banków spółdzielczych). Inwestorzy krajowi kontrolowali 10 banków komercyjnych (w tym Skarb Państwa 4) oraz wszystkie banki spółdzielcze, a inwestorzy zagraniczni 40 banków komercyjnych i 14 oddziałów instytucji kredytowych. Udział inwestorów krajowych w rynku bankowym mierzony aktywami, kredytami i depozytami wynosił odpowiednio: 28,8%, 30,1% oraz 32,5%, a inwestorów zagranicznych odpowiednio: 71,2%, 69,9% oraz 67,5%. Najistotniejszym zdarzeniem, które miało wpływ na strukturę sektora bankowego było wydanie przez KNB (14 listopada 2007 r.) zgody na podział Banku BPH, która umożliwiła fuzję Banku Pekao oraz części BPH, w rezultacie czego powstał największy bank w Polsce pod względem sumy bilansowej. Na koniec 2007 r. na GPW w Warszawie było notowanych 14 banków. Stale rosnący popyt na usługi bankowe, dobre wyniki finansowe banków i korzystne perspektywy ich rozwoju przełożyły się na wzrost zatrudnienia oraz rozwój sieci placówek. W 2007 r. liczba zatrudnionych w sektorze bankowym wzrosła o do osób, a liczba placówek bankowych zwiększyła się o 897 jednostek do Wzrosła również liczba rachunków bankowych oraz nastąpił dalszy rozwój obrotu bezgotówkowego. Sytuacja sektora Utrzymująca się korzystna sytuacja makroekonomiczna, optymizm przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych sprzyjały rozwojowi działalności banków. W konsekwencji w 2007 r. aktywa sektora bankowego wzrosły o 17,6% (do 801,7 mld zł), a banków komercyjnych o 17,7% (do 752,7 mld zł). Stopień koncentracji mierzony CR5 uległ nieznacznemu zwiększeniu i wyniósł 47,0% wobec 46,5% na koniec 2006 r. (wzrost tego wskaźnika wynikał z fuzji Pekao i BPH), a mierzony CR10 zmniejszył się z 66,7% do 64,8%. Główne kierunki rozwoju Czynnikiem decydującym o szybkim rozwoju banków był dynamiczny wzrost akcji kredytowej. Kredyty dla sektora niefinansowego wzrosły o 32,5% (do 427,5 mld zł), co wynikało z wysokiego popytu na kredyt ze strony gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw. Wysoki popyt na kredyty ze strony gospodarstw domowych spowodował ich wzrost o 38,6% (do 254,2 mld zł) oraz zwiększenie ich udziału w portfelu kredytów dla podmiotów niefinansowych do 59,5%. 6

7 Decydujący wpływ na ich dynamikę miał wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe, które wzrosły o 50,6% (do 117,7 mld zł) i stanowiły już blisko połowę całego portfela kredytowego tej grupy klientów oraz 27,5% wszystkich kredytów udzielonych podmiotom sektora niefinansowego. Należy odnotować dalszy wzrost zainteresowania kredytami złotowymi, na co miało wpływ m.in. wprowadzenie Rekomendacji S (w 2006 r.) oraz wzrost stóp procentowych w Szwajcarii i strefie euro. W konsekwencji złotowe kredyty mieszkaniowe wzrosły o 86,5% podczas gdy kredyty walutowe tylko o 30,3%. Korzystne postrzeganie przyszłości oraz odczuwana poprawa sytuacji materialnej sprzyjały również wzrostowi popytu ze strony gospodarstw domowych na kredyty na cele konsumpcyjne, które zwiększyły się o 34,3%. Wysokie tempo wzrostu i korzystne perspektywy rozwoju polskiej gospodarki znalazły odzwierciedlenie w dużym wzroście popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, których wartość zwiększyła się o 24,1% (do 171,7 mld zł). Za zjawisko niekorzystne należy uznać szybki wzrost długoterminowych kredytów, które finansowane są w oparciu o krótkoterminowe środki z rynku finansowego, co może prowadzi do zachwiania płynności w sytuacji silnych zaburzeń na rynkach finansowych. Ponadto, bardzo wysoka dynamika wzrostu kredytów może przyczynić się do powstania nierównowagi w skali makroekonomicznej (m.in. na skutek wzrostu presji inflacyjnej), jak też stanowić zagrożenie dla samych banków w okresie pogorszenia koniunktury, co wynika z faktu, że wielu klientów o słabszym standingu finansowym może stanąć wówczas w obliczu trudności z obsługą zadłużenia. Może to prowadzić do pogorszenia wyników finansowych banków, a w skrajnym wariancie do zachwiania stabilności systemu finansowego. W tym kontekście banki powinny wyciągnąć wnioski z przyczyn i skutków kryzysu subprime. Pomijając zasadnicze różnice można stwierdzić, że nazbyt liberalna polityka kredytowa doprowadziła niektóre instytucje finansowe do bardzo dużych strat finansowych a nawet bankructwa. Szybki rozwój akcji kredytowej finansowany był m.in. przez redukcję części aktywów płynnych. W konsekwencji należności od sektora finansowego zmniejszyły się w stosunku do końca 2006 r. o 7,2% (do 124,8 mld zł), a portfel papierów wartościowych o 4,8% (do 135,7 mld zł). Źródła finansowania działalności W I połowie 2007 r. rozwój działalności banki finansowały głównie przyrostem zobowiązań wobec sektora finansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz kapitałów. W II połowie roku na skutek zaburzeń na rynkach finansowych i związanych z tym utrudnionym dostępem do środków z rynku międzybankowego oraz silnymi spadkami na rynku akcji (skutkującymi wycofaniem części środków z rynku akcji) nastąpiło zwiększenie finansowania depozytami od podmiotów sektora niefinansowego (zwłaszcza w IV kwartale). Zobowiązania wobec sektora niefinansowego wzrosły o 36,5%. Obserwowany w ostatnich okresach wzrost znaczenia finansowania rozwoju działalności funduszami pozyskiwanymi z rynku międzybankowego kosztem starań o zwiększenie depozytów sektora niefinansowego należy uznać za zjawisko niekorzystne (skutkujące m.in. 7

8 zwiększeniem niestabilności źródeł finansowania), aczkolwiek należy zaznaczyć, że znaczna część tych środków ma charakter długoterminowy i pochodzi od podmiotów z grupy kapitałowej. Depozyty podmiotów niefinansowych zwiększyły się o 11,7% do 419,4 mld zł. Do ich wzrostu przyczyniło się głównie zwiększenie depozytów przedsiębiorstw o 15,1%, na co wpłynęła utrzymująca się bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 9,9%, na co miał wpływ wzrost płac w gospodarce oraz załamanie na rynkach akcji prowadzące do wycofywania części środków z giełdy i lokowania ich m.in. w bankach (szczególnie wyraźne w IV kwartale). Zjawisku temu sprzyjała dodatkowo zmiana polityki depozytowej banków, polegająca na uatrakcyjnieniu oferty i rozpoczęciu szerokiej akcji reklamowej zmierzającej do pozyskania depozytów gospodarstw domowych. Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane sektora bankowego zwiększyły się o 13,8% do 67,4 mld zł. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych miały niewielkie znaczenie w finansowaniu działalności (łącznie stanowiły 1,5% pasywów). Wyniki finansowe W 2007 r. wynik finansowy brutto sektora bankowego wzrósł o 29,2% a wynik finansowy netto o 28,5%. Lepsze wyniki banków wynikały ze wzrostu wyniku z tytułu odsetek i prowizji połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania i utrzymaniem relatywnie niskiego poziomu salda rezerw/odpisów. Wynik działalności bankowej był wyższy o 17,9%, co wynikało z wysokiego wolumenu kredytów i dysparytetu pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów, w rezultacie czego wynik z tytułu odsetek wzrósł o 17,4% a wynik z tytułu prowizji o 20,5%. Udział pozostałych pozycji w generowaniu wyniku działalności bankowej był niewielki. Szybki rozwój działalności banków spowodował zwiększenie kosztów działania o 14,0%. Główną przyczyną wzrostu kosztów było zwiększenie kosztów osobowych o 14,2% na skutek zwiększenia zatrudnienia i ogólnego wzrostu płac w gospodarce narodowej (koszty te stanowiły 56,7% kosztów działania banków). Pomimo wzrostu kosztów, zwiększenie efektywności spowodowało, że koszty działania pochłonęły mniejszą część wyniku działalności bankowej (52,3% wobec 54,1% w 2006 r.). Korzystna sytuacja finansowa kredytobiorców sprzyjała utrzymaniu na relatywnie niskim poziomie ujemnego salda rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości, które wyniosło 1,7 mld zł (podobnie, jak w 2006 r.). Pozytywne trendy znalazły odzwierciedlenie w poprawie podstawowych wskaźników mierzących efektywność działania banków. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) krajowego sektora bankowego obniżył się do 55,7% (z 58,6% w 2006 r.), a ROE wzrósł do 25,1% (z 22,5%). 8

9 Główne obszary ryzyka Płynność Szybki wzrost akcji kredytowej, rozwijanej głównie w oparciu o krótkoterminowe zobowiązania oraz likwidację części płynnych aktywów skutkował pogorszeniem struktury finansowania rozwoju działalności z punktu widzenia stabilności źródeł finansowania. W szczególności banki muszą uwzględnić, że ze względu na sytuację panującą na rynkach finansowych coraz trudniej będzie pozyskać tanie środki na dogodnych warunkach. W związku z tym banki powinny wzmocnić zarządzanie płynnością oraz starania o pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania (np. ze strony spółek-matek), jak też uważnie śledzić sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych. Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe krajowych banków komercyjnych, mierzone pozycją całkowitą, utrzymywało się na niskim poziomie - pozycje całkowite na poziomie przewyższającym 2% funduszy własnych (rodzące wymóg kapitałowy) utrzymywało zaledwie 12 banków. Ekspozycja na ryzyko walutowe pozostałych banków była nieznaczna. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego wynosił około 0,4% całkowitego wymogu. Jakość aktywów Na koniec 2007 r. udział należności zagrożonych od sektora niefinansowego w należnościach ogółem zmniejszył się do 5,2% (wobec 7,4% na koniec 2006 r.), przy czym poprawa jakości była głównie wynikiem wzrostu wartości portfela należności, a w mniejszym stopniu poprawy sytuacji finansowej kredytobiorców oraz działań restrukturyzacyjnych oraz windykacyjnych (należności zagrożone od sektora niefinansowego zmniejszyły się o 1,6 mld zł do 22,6 mld zł). Udział należności zagrożonych w portfelu należności od przedsiębiorstw obniżył się do 6,8% (z 9,7%), a w portfelu należności od gospodarstw domowych do 4,1% (z 5,6%), przy czym wartość kredytów nieobsługiwanych przez gospodarstwa domowe nieznacznie wzrosła (o 3,9% do 8,7 mld zł). Regulacyjne fundusze własne i adekwatność kapitałowa Na koniec 2007 r. fundusze własne krajowego sektora bankowego wynosiły 60,5 mld zł i były o 18,1% (o 9,3 mld zł) wyższe niż na koniec 2006 r. (fundusze podstawowe wzrosły o 8,7 mld zł, uzupełniające o 1,5 mld zł, a pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupełniających o 0,9 mld zł). Na koniec 2007 r. wszystkie banki komercyjne spełniały wymóg posiadania minimalnych funduszy własnych na poziomie 5 mln euro. Jedynie dwa banki spółdzielcze posiadały fundusze własne niższe niż równowartość 1 mln euro. Jednak oba uzyskały zgodę KNB na połączenie się z dniem 1 stycznia 2008r. z innymi bankami spółdzielczymi. W konsekwencji obecnie, wszystkie banki spółdzielcze spełniają wymogi kapitałowe na poziomie 1 mln euro. 9

10 Znaczny wzrost skali działalności spowodował zwiększenie całkowitego wymogu kapitałowego w ciągu 2007 r. o 31,6% do poziomu 41,0 mld zł. Decydujące znaczenie miał przyrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego, który stanowił 94,5% całkowitego wymogu (znaczenie pozostałych rodzajów ryzyka było marginalne). 10

11 Załącznik nr 2. Wybrane działania edukacyjne KNF KNF koncentruje swoje działania w trzech obszarach: 1. nauczyciele związani z ponadgimnazjalną edukacją ekonomiczną i finansową W 2007 roku KNF objęła swoimi projektami edukacyjnymi ok. 370 nauczycieli i konsultantów metodycznych - obecnie prowadzone są dwa projekty wspólnie z FERK, których efektem były warsztaty dla kolejnych 300 osób. W sumie w seminariach i warsztatach organizowanych przez KNF wzięło udział do końca 2007 r. 670 nauczycieli. Ważnym projektem edukacyjnym jest działające w ramach serwisu KNF od 6 lipca 2007 roku Forum Edukacyjne (http://fe.knf.gov.pl) interaktywna aplikacja umożliwiająca komunikację i przeprowadzanie konsultacji w środowisku nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, metodyków, młodzieży szkolnej i akademickiej. Forum Edukacyjne stwarza możliwość prezentowania indywidualnego dorobku środowiska naukowego i konsultantów w dziedzinie projektów edukacyjnych i jest źródłem informacji o inicjatywach edukacyjnych dotyczących działań prowadzonych w różnych formach: a) publikacji książkowych, b) prezentacji multimedialnych c) kursów e-learningowych. Do końca 2007 roku na stronach Forum zarejestrowało się blisko 300 użytkowników (głównie nauczycieli). 2. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych KNF realizuje: we współpracy z Fundacją Rynku Kapitałowego i Giełdą projekt Lekcja przedsiębiorczości - Nie ma zysku bez ryzyka, we współpracy z Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego program e learningowy: pt. Giełda papierów wartościowych i rynek kapitałowy, dla ok. 200 uczniów w jednej serii, obecnie kończy go trzecia seria uczestników, Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości prowadzony w skali ogólnopolskiej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Objął 231 liceów i 35 gimnazjów ponad 22 tys. uczniów i nauczycieli w całej Polsce. W ubiegłym roku KNF podjęła z Fundacją Think! i Fundacją Kronenberga akcję poświęconą formom inwestowania i oszczędzania, która dotarła do ok. 250 tys. osób w wieku szkolnym i akademickim, a bezpośrednio zaangażowanych uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach i pisanie prac było ok. 45 tys. Wydana na płycie CD-R przez KNF i FERK publikacja pt. Podstawy przedsiębiorczości. Prezentacje edukacyjne została wpisana do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i została umieszczona w internetowej bazie MEN "Wyposażenie placówek oświatowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących". 3. studenci i środowisko akademickie W 2007 roku zespół ekspertów KNF opracował syllabus akademicki pt. Nadzorowanie rynków finansowych. Celem syllabusa jest pomoc w odpowiednim przygotowaniu zajęć na poziomie akademickim. Przedstawia on problematykę nadzoru rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej. Zagadnienia syllabusa obejmują poszczególne sektory: kapitałowy, ubezpieczeniowy, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i 11

12 bankowy. Zagadnienia są prezentowane od strony prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Propozycja wykładu przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników naukowych prowadzących zajęcia dydaktyczne, studentów studiów magisterskich i studiów podyplomowych specjalizujących się w zagadnieniach finansowych. Wybrane moduły wykładu mogą zostać wykorzystane przy organizacji szkoleń, seminariów i warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników wybranych pionów nadzorowanych podmiotów. We wrześniu 2007 roku ogłoszono konkurs na pracę magisterską i doktorską o nagrodę Przewodniczącego KNF, którego celem jest propagowanie w środowiskach akademickich wiedzy o regulacjach i nadzorze nad rynkiem finansowym. 12

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo