Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych."

Transkrypt

1 Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Projekt rozszerzenia przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, celem wprowadzenia go na maturę. Materiały KNF na śniadanie prasowe

2 I. Polski sektor bankowy a sytuacja na rynkach międzynarodowych Główne czynniki: 1. Źródła kryzysu hipotecznego w USA spadek cen nieruchomości w USA, wzrost kosztu pieniądza, wzrost popytu na instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku, brak rzetelnej wyceny złożonych i często mało płynnych instrumentów finansowych, brak obiektywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorców kredytów subprime. Mechanizmy: Od 2003 r. relatywnie zwiększony popyt na instrumenty finansowe o podwyższonym ryzyku z powodu historycznie niskich stóp zwrotu z obligacji rządowych oraz taniego i dostępnego kredytu. Motywacja do poszukiwania alternatywnych źródeł zysku charakteryzujących się wyższymi stopami zwrotu. Początkowo zainteresowanie koncentrowało się głownie w obszarze obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym. Następnie w celu utrzymania stopy zwrotu na poprzednich poziomach konieczne stało się inwestowanie w instrumenty mniej płynne, o gorszej jakości. Popularne stały się papiery strukturyzowane oparte m. in. o kredyty hipoteczne o podwyższonym ryzyku. Liberalna ocena zdolności kredytowej pozwoliła wykreować popyt w skali, która nie wystąpiłaby w przypadku podejścia konserwatywnego. Problem z zaufaniem do papierów strukturyzowanych wynikał z podważenia oczekiwań wobec strumienia spłat kredytów, z których z kolei finansowana byłyby obsługa i wykup papierów. Znaczenie dla jakości portfeli miał także dominujący sposób dystrybucji kredytów (poprzez pośredników) i traktowanie kredytów hipotecznych jako aktywów do zbycia. Charakterystyka short reset loan stopa procentowa jest początkowo dużo niższa w porównaniu do pozostałych kredytów i rośnie znacząco po okresie dwóch, trzech lat. Inwestycyjny (pół-spekulacyjny) zakupu nieruchomości, bardzo często na kredyt (szybki wzrost cen domów sam w sobie wydawał się zabezpieczeniem). Wzrost stóp procentowych spowodował wzrost rat kredytowych wielu pożyczkobiorców zaczęło mieć problemy z terminową spłatą zobowiązań, co miało wpływ na spadek wartości instrumentów finansowych, których zabezpieczeniem były takie zobowiązania. Płynność rynkowa papierów wartościowych opartych na kredytach hipotecznych o podwyższonym ryzyku, która zwykle nie była duża, zanikła niemal zupełnie. Nastąpiło rozszerzenie spreadów (różnic między ceną kupna a ceną sprzedaży instrumentów). Brak możliwości wiarygodnej wyceny złożonych instrumentów finansowych (ze składnikami związanymi z kredytami hipotecznymi). Dodatkowo wystąpiło terminowe niedopasowanie aktywów i pasywów. Aktywa miały długie terminy zapadalności, pasywa opierały się przede wszystkim na możliwości zadłużania się za pomocą krótkookresowych pożyczek. W przypadku wielu podmiotów inwestycje w długoterminowe papiery finansowano krótkim pieniądzem co samo w sobie nie było powodem kryzysu subprime, ale istotnie go pogłębiło. Strukturalna luka płynności była przyczyną kłopotów banku Northern Rock z Wielkiej Brytanii. 2

3 2. Kondycja polskiego sektora bankowego Kondycja sektora bankowego w Polsce jest dobra (szczegółowe dane w załączniku). Jako potencjalne wyzwania dla sektora bankowego można wskazać: uwarunkowania makroekonomiczne, w wyniku których mogłoby dojść do spowolnienia tempa wzrostu gospodarki polskiej, a w konsekwencji osłabienia jakości aktywów i pogorszenia wyników, zaburzenia na globalnych rynkach finansowych prowadzące do zmniejszenia dostępności i wzrostu kosztów pozyskania funduszy (szczególnie w sytuacji słabości w zarządzaniu płynnością, brakiem wiarygodnych stress testów, planów awaryjnych oraz braku jasnych deklaracji wsparcia podmiotów dominujących), dominacja krótkoterminowego postrzegania zarządzania ryzykiem, zmiany strukturalne bilansu sektora, uzależnienie od finansowania z rynku międzybankowego, bariery w otoczeniu prawnym w sytuacji potencjalnego osłabienia rynku mieszkaniowego i konieczności realizacji zabezpieczeń. 3. Wnioski dla Polski z zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii są darmową lekcją dla zarządów instytucji kredytowych w Polsce. Podstawowe wnioski wymagające konfrontacji w praktyce działania banków: konsekwencja w zarządzaniu ryzykiem (nie uleganie powszechnym zjawiskom na rynku), uwzględnienie długoterminowego charakteru zarządzania ryzykiem, właściwy i obiektywny pomiar oraz wycena ryzyka (ratingi), uwzględnienie wrażliwości klientów na zmiany w otoczeniu ekonomicznym, zapewnienie buforów, uwzględnienie wrażliwości rynku finansowego na zmiany, konsekwencje traktowania aktywów jako towaru, zapewnienie przejrzystości i zrozumiałości instrumentów finansowych, negatywne skutki sztucznego kreowania rynku, konieczność posiadania planów awaryjnych, prawda o istotnie innych cechach rynku niestabilnego i normalnego. Obecnie brak jest wewnętrznych przesłanek do zachwiania stabilności finansowej w Polsce. Zawirowania na rynku światowym wprowadzają jednak dużą nerwowość i podnoszą wrażliwość na bodźce płynące z otoczenia. Dodatkowo zmiany strukturalne na rynku finansowym (relacja kredyty/depozyty) ograniczyły dotychczasową elastyczność reakcji na zmiany. Stąd właściwe byłoby wykorzystanie okresu dobrej kondycji sektora finansowego w Polsce do: dokończenia budowy struktur zarządzania stabilnością finansową, wzmocnienia kapitałowego uczestników rynku (m. in. rozsądna polityka dywidendowa), wdrożenia rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej (NUK) i norm płynnościowych, przeglądu bankowych modeli akceptacyjnych pod kątem ich obiektywności i wrażliwości na zmiany otoczenia makroekonomicznego banków oraz ich klientów. 3

4 II. Projekt KNF rozszerzenia w programie szkolnym przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i wprowadzenie go na maturę KNF przygotowała propozycję podstawy programowej kształcenia Podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, która będzie podstawą wprowadzenia egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Dzięki temu poszerzony zostanie zestaw przedmiotów maturalnych do wyboru. Możliwość wyboru przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości na poziomie rozszerzonym jest szczególnie istotna w przypadku uczniów, którzy wybór kierunku dalszego kształcenia wiążą z ekonomią. Ma to duże znaczenie dla uczniów liceów profilowanych i techników, którzy mają ograniczoną (w stosunku do uczniów szkół ogólnokształcących) liczbę godzin z innych przedmiotów maturalnych, a nie mają możliwości uzyskania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu o charakterze ekonomicznym. Ocena maturalna z Podstaw przedsiębiorczości mogłaby być traktowana jako kryterium przyjęcia na studia ekonomiczne. Dzięki temu wzrosłaby rola edukacji ekonomicznej w społeczeństwie oraz prestiż przedmiotu w strukturze nauczania. Dla realizacji tego projektu nie jest konieczna zmiana ramowego planu nauczania. Wydaje jednak się celowe przeznaczenie co najmniej 1 godziny w cyklu kształcenia z puli godzin do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć fakultatywnych z Podstaw przedsiębiorczości. W rozszerzonej wersji tego przedmiotu proponuje się wzbogacić treści kształcenia o większą ilość zagadnień teoretycznych i praktycznych. Dzięki temu uczeń będzie miał szersze spojrzenie na funkcjonowanie gospodarki i jej podmiotów w układzie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Równocześnie dzięki realizacji przedmiotu na poziomie rozszerzonym pogłębi umiejętności praktyczne związane m.in. z funkcjonowaniem na europejskim rynku pracy, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, dokonywaniem rozliczeń podatkowych i inwestowaniem kapitału. Miejsce Podstaw przedsiębiorczości (ewentualnie bloku ekonomiczno-społecznego) wśród przedmiotów maturalnych Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości (ewentualnie blok przedmiotowy ekonomicznospołeczny) powinien znaleźć się na liście przedmiotów do wyboru zarówno w części obowiązkowej jak i części przedmiotów dodatkowych. Uzasadnienie ogólne: 1. Interdyscyplinarność wiedzy dla zrozumienia współczesnych procesów społecznych. 2. Uniwersalny charakter wiedzy i umiejętności ekonomicznych. 3. Podstawy przedsiębiorczości są przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich typów szkół. Uzasadnienie szczegółowe: 1. Duża rola powszechnej przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. 2. Podniesienie poziomu edukacji ekonomicznej wśród młodzież. 3. Ułatwienie uczelniom ekonomicznym (wydziałom ekonomicznym i zarządzania) doboru przedmiotów do rekrutacji. 4. Wzrost oferty przedmiotów do wyboru na maturze. 4

5 5. Porównywalność z innymi przedmiotami maturalnymi z obecnej listy np. WOS, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia. 6. Potraktowanie postawy przedsiębiorczej jako warunku koniecznego wykształcenia ogólnego. 7. Rozwój postaw przedsiębiorczych jest jednym z przejawów dojrzałości młodych ludzi (egzamin maturalny jest egzaminem dojrzałości). 8. Wzrost rangi przedmiotu w szkole, a tym samym wymuszenie wzrostu skuteczności kształcenia. 5

6 Załącznik nr 1. Sytuacja sektora bankowego w Polsce w 2007 r. Struktura sektora bankowego i kanały dystrybucji usług bankowych Na koniec 2007 r. działalność operacyjną prowadziło 645 banków i oddziałów instytucji kredytowych (50 banków komercyjnych, 14 oddziałów instytucji kredytowych oraz 581 banków spółdzielczych). Inwestorzy krajowi kontrolowali 10 banków komercyjnych (w tym Skarb Państwa 4) oraz wszystkie banki spółdzielcze, a inwestorzy zagraniczni 40 banków komercyjnych i 14 oddziałów instytucji kredytowych. Udział inwestorów krajowych w rynku bankowym mierzony aktywami, kredytami i depozytami wynosił odpowiednio: 28,8%, 30,1% oraz 32,5%, a inwestorów zagranicznych odpowiednio: 71,2%, 69,9% oraz 67,5%. Najistotniejszym zdarzeniem, które miało wpływ na strukturę sektora bankowego było wydanie przez KNB (14 listopada 2007 r.) zgody na podział Banku BPH, która umożliwiła fuzję Banku Pekao oraz części BPH, w rezultacie czego powstał największy bank w Polsce pod względem sumy bilansowej. Na koniec 2007 r. na GPW w Warszawie było notowanych 14 banków. Stale rosnący popyt na usługi bankowe, dobre wyniki finansowe banków i korzystne perspektywy ich rozwoju przełożyły się na wzrost zatrudnienia oraz rozwój sieci placówek. W 2007 r. liczba zatrudnionych w sektorze bankowym wzrosła o do osób, a liczba placówek bankowych zwiększyła się o 897 jednostek do Wzrosła również liczba rachunków bankowych oraz nastąpił dalszy rozwój obrotu bezgotówkowego. Sytuacja sektora Utrzymująca się korzystna sytuacja makroekonomiczna, optymizm przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych sprzyjały rozwojowi działalności banków. W konsekwencji w 2007 r. aktywa sektora bankowego wzrosły o 17,6% (do 801,7 mld zł), a banków komercyjnych o 17,7% (do 752,7 mld zł). Stopień koncentracji mierzony CR5 uległ nieznacznemu zwiększeniu i wyniósł 47,0% wobec 46,5% na koniec 2006 r. (wzrost tego wskaźnika wynikał z fuzji Pekao i BPH), a mierzony CR10 zmniejszył się z 66,7% do 64,8%. Główne kierunki rozwoju Czynnikiem decydującym o szybkim rozwoju banków był dynamiczny wzrost akcji kredytowej. Kredyty dla sektora niefinansowego wzrosły o 32,5% (do 427,5 mld zł), co wynikało z wysokiego popytu na kredyt ze strony gospodarstw domowych i sektora przedsiębiorstw. Wysoki popyt na kredyty ze strony gospodarstw domowych spowodował ich wzrost o 38,6% (do 254,2 mld zł) oraz zwiększenie ich udziału w portfelu kredytów dla podmiotów niefinansowych do 59,5%. 6

7 Decydujący wpływ na ich dynamikę miał wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe, które wzrosły o 50,6% (do 117,7 mld zł) i stanowiły już blisko połowę całego portfela kredytowego tej grupy klientów oraz 27,5% wszystkich kredytów udzielonych podmiotom sektora niefinansowego. Należy odnotować dalszy wzrost zainteresowania kredytami złotowymi, na co miało wpływ m.in. wprowadzenie Rekomendacji S (w 2006 r.) oraz wzrost stóp procentowych w Szwajcarii i strefie euro. W konsekwencji złotowe kredyty mieszkaniowe wzrosły o 86,5% podczas gdy kredyty walutowe tylko o 30,3%. Korzystne postrzeganie przyszłości oraz odczuwana poprawa sytuacji materialnej sprzyjały również wzrostowi popytu ze strony gospodarstw domowych na kredyty na cele konsumpcyjne, które zwiększyły się o 34,3%. Wysokie tempo wzrostu i korzystne perspektywy rozwoju polskiej gospodarki znalazły odzwierciedlenie w dużym wzroście popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, których wartość zwiększyła się o 24,1% (do 171,7 mld zł). Za zjawisko niekorzystne należy uznać szybki wzrost długoterminowych kredytów, które finansowane są w oparciu o krótkoterminowe środki z rynku finansowego, co może prowadzi do zachwiania płynności w sytuacji silnych zaburzeń na rynkach finansowych. Ponadto, bardzo wysoka dynamika wzrostu kredytów może przyczynić się do powstania nierównowagi w skali makroekonomicznej (m.in. na skutek wzrostu presji inflacyjnej), jak też stanowić zagrożenie dla samych banków w okresie pogorszenia koniunktury, co wynika z faktu, że wielu klientów o słabszym standingu finansowym może stanąć wówczas w obliczu trudności z obsługą zadłużenia. Może to prowadzić do pogorszenia wyników finansowych banków, a w skrajnym wariancie do zachwiania stabilności systemu finansowego. W tym kontekście banki powinny wyciągnąć wnioski z przyczyn i skutków kryzysu subprime. Pomijając zasadnicze różnice można stwierdzić, że nazbyt liberalna polityka kredytowa doprowadziła niektóre instytucje finansowe do bardzo dużych strat finansowych a nawet bankructwa. Szybki rozwój akcji kredytowej finansowany był m.in. przez redukcję części aktywów płynnych. W konsekwencji należności od sektora finansowego zmniejszyły się w stosunku do końca 2006 r. o 7,2% (do 124,8 mld zł), a portfel papierów wartościowych o 4,8% (do 135,7 mld zł). Źródła finansowania działalności W I połowie 2007 r. rozwój działalności banki finansowały głównie przyrostem zobowiązań wobec sektora finansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz kapitałów. W II połowie roku na skutek zaburzeń na rynkach finansowych i związanych z tym utrudnionym dostępem do środków z rynku międzybankowego oraz silnymi spadkami na rynku akcji (skutkującymi wycofaniem części środków z rynku akcji) nastąpiło zwiększenie finansowania depozytami od podmiotów sektora niefinansowego (zwłaszcza w IV kwartale). Zobowiązania wobec sektora niefinansowego wzrosły o 36,5%. Obserwowany w ostatnich okresach wzrost znaczenia finansowania rozwoju działalności funduszami pozyskiwanymi z rynku międzybankowego kosztem starań o zwiększenie depozytów sektora niefinansowego należy uznać za zjawisko niekorzystne (skutkujące m.in. 7

8 zwiększeniem niestabilności źródeł finansowania), aczkolwiek należy zaznaczyć, że znaczna część tych środków ma charakter długoterminowy i pochodzi od podmiotów z grupy kapitałowej. Depozyty podmiotów niefinansowych zwiększyły się o 11,7% do 419,4 mld zł. Do ich wzrostu przyczyniło się głównie zwiększenie depozytów przedsiębiorstw o 15,1%, na co wpłynęła utrzymująca się bardzo dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 9,9%, na co miał wpływ wzrost płac w gospodarce oraz załamanie na rynkach akcji prowadzące do wycofywania części środków z giełdy i lokowania ich m.in. w bankach (szczególnie wyraźne w IV kwartale). Zjawisku temu sprzyjała dodatkowo zmiana polityki depozytowej banków, polegająca na uatrakcyjnieniu oferty i rozpoczęciu szerokiej akcji reklamowej zmierzającej do pozyskania depozytów gospodarstw domowych. Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane sektora bankowego zwiększyły się o 13,8% do 67,4 mld zł. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych miały niewielkie znaczenie w finansowaniu działalności (łącznie stanowiły 1,5% pasywów). Wyniki finansowe W 2007 r. wynik finansowy brutto sektora bankowego wzrósł o 29,2% a wynik finansowy netto o 28,5%. Lepsze wyniki banków wynikały ze wzrostu wyniku z tytułu odsetek i prowizji połączonego z umiarkowanym wzrostem kosztów działania i utrzymaniem relatywnie niskiego poziomu salda rezerw/odpisów. Wynik działalności bankowej był wyższy o 17,9%, co wynikało z wysokiego wolumenu kredytów i dysparytetu pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów, w rezultacie czego wynik z tytułu odsetek wzrósł o 17,4% a wynik z tytułu prowizji o 20,5%. Udział pozostałych pozycji w generowaniu wyniku działalności bankowej był niewielki. Szybki rozwój działalności banków spowodował zwiększenie kosztów działania o 14,0%. Główną przyczyną wzrostu kosztów było zwiększenie kosztów osobowych o 14,2% na skutek zwiększenia zatrudnienia i ogólnego wzrostu płac w gospodarce narodowej (koszty te stanowiły 56,7% kosztów działania banków). Pomimo wzrostu kosztów, zwiększenie efektywności spowodowało, że koszty działania pochłonęły mniejszą część wyniku działalności bankowej (52,3% wobec 54,1% w 2006 r.). Korzystna sytuacja finansowa kredytobiorców sprzyjała utrzymaniu na relatywnie niskim poziomie ujemnego salda rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości, które wyniosło 1,7 mld zł (podobnie, jak w 2006 r.). Pozytywne trendy znalazły odzwierciedlenie w poprawie podstawowych wskaźników mierzących efektywność działania banków. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) krajowego sektora bankowego obniżył się do 55,7% (z 58,6% w 2006 r.), a ROE wzrósł do 25,1% (z 22,5%). 8

9 Główne obszary ryzyka Płynność Szybki wzrost akcji kredytowej, rozwijanej głównie w oparciu o krótkoterminowe zobowiązania oraz likwidację części płynnych aktywów skutkował pogorszeniem struktury finansowania rozwoju działalności z punktu widzenia stabilności źródeł finansowania. W szczególności banki muszą uwzględnić, że ze względu na sytuację panującą na rynkach finansowych coraz trudniej będzie pozyskać tanie środki na dogodnych warunkach. W związku z tym banki powinny wzmocnić zarządzanie płynnością oraz starania o pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania (np. ze strony spółek-matek), jak też uważnie śledzić sytuację na międzynarodowych rynkach finansowych. Ryzyko walutowe Ryzyko walutowe krajowych banków komercyjnych, mierzone pozycją całkowitą, utrzymywało się na niskim poziomie - pozycje całkowite na poziomie przewyższającym 2% funduszy własnych (rodzące wymóg kapitałowy) utrzymywało zaledwie 12 banków. Ekspozycja na ryzyko walutowe pozostałych banków była nieznaczna. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego wynosił około 0,4% całkowitego wymogu. Jakość aktywów Na koniec 2007 r. udział należności zagrożonych od sektora niefinansowego w należnościach ogółem zmniejszył się do 5,2% (wobec 7,4% na koniec 2006 r.), przy czym poprawa jakości była głównie wynikiem wzrostu wartości portfela należności, a w mniejszym stopniu poprawy sytuacji finansowej kredytobiorców oraz działań restrukturyzacyjnych oraz windykacyjnych (należności zagrożone od sektora niefinansowego zmniejszyły się o 1,6 mld zł do 22,6 mld zł). Udział należności zagrożonych w portfelu należności od przedsiębiorstw obniżył się do 6,8% (z 9,7%), a w portfelu należności od gospodarstw domowych do 4,1% (z 5,6%), przy czym wartość kredytów nieobsługiwanych przez gospodarstwa domowe nieznacznie wzrosła (o 3,9% do 8,7 mld zł). Regulacyjne fundusze własne i adekwatność kapitałowa Na koniec 2007 r. fundusze własne krajowego sektora bankowego wynosiły 60,5 mld zł i były o 18,1% (o 9,3 mld zł) wyższe niż na koniec 2006 r. (fundusze podstawowe wzrosły o 8,7 mld zł, uzupełniające o 1,5 mld zł, a pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupełniających o 0,9 mld zł). Na koniec 2007 r. wszystkie banki komercyjne spełniały wymóg posiadania minimalnych funduszy własnych na poziomie 5 mln euro. Jedynie dwa banki spółdzielcze posiadały fundusze własne niższe niż równowartość 1 mln euro. Jednak oba uzyskały zgodę KNB na połączenie się z dniem 1 stycznia 2008r. z innymi bankami spółdzielczymi. W konsekwencji obecnie, wszystkie banki spółdzielcze spełniają wymogi kapitałowe na poziomie 1 mln euro. 9

10 Znaczny wzrost skali działalności spowodował zwiększenie całkowitego wymogu kapitałowego w ciągu 2007 r. o 31,6% do poziomu 41,0 mld zł. Decydujące znaczenie miał przyrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego, który stanowił 94,5% całkowitego wymogu (znaczenie pozostałych rodzajów ryzyka było marginalne). 10

11 Załącznik nr 2. Wybrane działania edukacyjne KNF KNF koncentruje swoje działania w trzech obszarach: 1. nauczyciele związani z ponadgimnazjalną edukacją ekonomiczną i finansową W 2007 roku KNF objęła swoimi projektami edukacyjnymi ok. 370 nauczycieli i konsultantów metodycznych - obecnie prowadzone są dwa projekty wspólnie z FERK, których efektem były warsztaty dla kolejnych 300 osób. W sumie w seminariach i warsztatach organizowanych przez KNF wzięło udział do końca 2007 r. 670 nauczycieli. Ważnym projektem edukacyjnym jest działające w ramach serwisu KNF od 6 lipca 2007 roku Forum Edukacyjne (http://fe.knf.gov.pl) interaktywna aplikacja umożliwiająca komunikację i przeprowadzanie konsultacji w środowisku nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, metodyków, młodzieży szkolnej i akademickiej. Forum Edukacyjne stwarza możliwość prezentowania indywidualnego dorobku środowiska naukowego i konsultantów w dziedzinie projektów edukacyjnych i jest źródłem informacji o inicjatywach edukacyjnych dotyczących działań prowadzonych w różnych formach: a) publikacji książkowych, b) prezentacji multimedialnych c) kursów e-learningowych. Do końca 2007 roku na stronach Forum zarejestrowało się blisko 300 użytkowników (głównie nauczycieli). 2. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych KNF realizuje: we współpracy z Fundacją Rynku Kapitałowego i Giełdą projekt Lekcja przedsiębiorczości - Nie ma zysku bez ryzyka, we współpracy z Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego program e learningowy: pt. Giełda papierów wartościowych i rynek kapitałowy, dla ok. 200 uczniów w jednej serii, obecnie kończy go trzecia seria uczestników, Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości prowadzony w skali ogólnopolskiej przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Objął 231 liceów i 35 gimnazjów ponad 22 tys. uczniów i nauczycieli w całej Polsce. W ubiegłym roku KNF podjęła z Fundacją Think! i Fundacją Kronenberga akcję poświęconą formom inwestowania i oszczędzania, która dotarła do ok. 250 tys. osób w wieku szkolnym i akademickim, a bezpośrednio zaangażowanych uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach i pisanie prac było ok. 45 tys. Wydana na płycie CD-R przez KNF i FERK publikacja pt. Podstawy przedsiębiorczości. Prezentacje edukacyjne została wpisana do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i została umieszczona w internetowej bazie MEN "Wyposażenie placówek oświatowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących". 3. studenci i środowisko akademickie W 2007 roku zespół ekspertów KNF opracował syllabus akademicki pt. Nadzorowanie rynków finansowych. Celem syllabusa jest pomoc w odpowiednim przygotowaniu zajęć na poziomie akademickim. Przedstawia on problematykę nadzoru rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej. Zagadnienia syllabusa obejmują poszczególne sektory: kapitałowy, ubezpieczeniowy, funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i 11

12 bankowy. Zagadnienia są prezentowane od strony prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Propozycja wykładu przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników naukowych prowadzących zajęcia dydaktyczne, studentów studiów magisterskich i studiów podyplomowych specjalizujących się w zagadnieniach finansowych. Wybrane moduły wykładu mogą zostać wykorzystane przy organizacji szkoleń, seminariów i warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników wybranych pionów nadzorowanych podmiotów. We wrześniu 2007 roku ogłoszono konkurs na pracę magisterską i doktorską o nagrodę Przewodniczącego KNF, którego celem jest propagowanie w środowiskach akademickich wiedzy o regulacjach i nadzorze nad rynkiem finansowym. 12

Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości na maturze.

Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości na maturze. Polski sektor bankowy, a sytuacja na rynkach międzynarodowych. Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości na maturze. Materiały KNF na śniadanie prasowe 08.04.2008 1 I. Polski sektor bankowy a sytuacja na rynkach

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2014 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych Determinanty zmian na polskim rynku finansowym w latach 1993 2003! Zmiany w strukturze kapitałów

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo