Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Finanse Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 875 Kraków 2011 Katedra Prawa Publicznego Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce 1. Wprowadzenie W niniejszym artykule przedstawiono zarys systemu kredytów studenckich w Polsce w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie ten sposób finansowania nauki jest bardzo powszechny i rozbudowany. Praca nawiązuje do danych z pierwszych lat działania ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. Następnie zaproponowano alternatywny sposób zabezpieczenia polskich kredytów studenckich. Konstrukcja ich zabezpieczenia częściowo wywodzi się z systemu przyjętego w USA, a podstawą koncepcji jest zabezpieczenie preferencyjnych kredytów studenckich w postaci świadczenia pracy. 2. Zasady funkcjonowania systemu kredytów studenckich w Polsce 2.1. Uwagi wstępne System preferencyjnych kredytów studenckich dotarł do Polski z krajów Unii Europejskiej, gdzie okazał się najefektywniejszą formą pomocy materialnej skie-

2 6 rowanej do młodzieży akademickiej. W krajach unijnych pożyczki przyznawane są albo na szczeblu centralnym albo bezpośrednio przez instytucje kredytowe. W Polsce wprowadzono go w 1989 r. [Kredyty studenckie 2003]. Preferencyjny kredyt to z założenia jedna z form wspierania studentów przez państwo. W zwykłym obrocie rynkowym kredyt jest drogi głównie w wyniku odsetek i kosztów jego obsługi. Pomoc państwa w przypadku kredytów studenckich polega na spłacie większości odsetek za studenta, tak aby po zakończeniu studiów był on w stanie spłacić kredyt z bieżących zarobków Zasady funkcjonowania systemu kredytów studenckich Podstawą funkcjonowania systemu jest Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich nadzorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego SA, który współpracuje z wybranymi bankami 1. W zamian za obsługę preferencyjnych kredytów banki te pozyskują młodych, przyszłościowych klientów i jednocześnie mają pewność, że odsetki od udzielonych pożyczek zostaną spłacone najpierw w całości przez państwo, a później po połowie przez państwo i kredytobiorcę [Kredyty dla studentów 2001]. W czasie nauki student nie jest obciążany odsetkami, które pokrywa za niego Fundusz. Również gdy nadejdzie czas spłaty, absolwent może liczyć na korzystną stopę procentową, a dzięki wysokiej średniej istnieje szansa na umorzenie części zobowiązań. O kredyt studencki mogą ubiegać się osoby, które studiują w systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym na uczelni państwowej lub prywatnej, są obywatelami polskimi, nie ukończyły w momencie rozpoczynania studiów 25 roku życia i złożą w banku odpowiedni wniosek. Wniosek zawierać musi m.in. dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu. Formularze te z reguły, oprócz standardowych pytań, zawierają pytanie o proponowane przez studenta zabezpieczenie kredytu i oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawianiu we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami oraz o dane dotyczące dochodów poręczycieli i to głównie na ich podstawie oceniają zdolność kredytową studenta. Wnioski co roku przyjmowane są do połowy listopada. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie lub studiujący na preferencyjnych kierunkach, 1 Według 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998 r. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera umowy z bankami, które oferują najkorzystniejsze warunki udzielania kredytów dotyczące w szczególności: 1) oprocentowania kredytu studenckiego, 2) wysokości pobieranej prowizji, 3) lokalizacji i liczby oddziałów udzielających kredytów. Banki te to: Bank Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, PKO BP SA.

3 Możliwości wykorzystania doświadczeń 7 które określa Minister Edukacji Narodowej. Wysokość dochodu, od którego uzależnione jest przyznanie kredytu, określa Ministerstwo Edukacji Narodowej po analizie złożonych wniosków na przełomie listopada i grudnia. 2001/ / / / / / / / liczba studentów, którzy nie dostali kredytu z powodu braku poręczenia liczba kredytów poreczonych przez BGK i ARiMR liczba udzielonych kredytów Rys. 1. Kredyty studenckie udzielone w latach Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [2010]. Z preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce w roku akademickim 1998/1999 skorzystało 99,6 tys. osób, w roku 1999/ ,6 tys. To zaledwie 9% studentów. Najwięcej kredytów udzielono w pierwszym roku działania ustawy. Według Najwyższej Izby Kontroli studenci z najbiedniejszych rodzin rezygnowali z preferencyjnych kredytów na studia, gdyż nie byli w stanie znaleźć dobrze zarabiających poręczycieli. Z raportu NIK z badanego okresu wynikało, że najbardziej potrzebującym studentom zaoferowano mniejszą pomoc materialną niż studentom z rodzin znajdujących się w lepszej sytuacji materialnej. Banki stawiały zbyt wygórowane żądania w stosunku do wnioskodawców. Gdy w 1998 r. podjęto akcję udzielania kredytów z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, okazało się ze studenci z najbiedniejszych rodzin mieli największe kłopoty z ich uzyskaniem, mimo że teoretycznie byli preferowani przez resort edukacji. Spośród 12 tys. wniosków studentów spełniających kryterium dochodowe MEN banki odrzuciły aż 89%. Progiem nie do pokonania okazał się wówczas warunek przedstawienia zabezpieczenia w postaci poręczycieli. W roku akademickim 1999/2000 sytuacja

4 8 miała się poprawić przez wprowadzenie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednak w 2000 r. z możliwości poręczenia spłaty kredytu przez BGK skorzystało według NIK zaledwie 737 studentów, ponad trzynaście razy mniej niż zakładano [Wydarzenia 2001]. Tendencja jest nadal zniżkowa z powodu braku możliwości wykazania zabezpieczenia kredytu przez studenta. Dane statystyczne dotyczące kredytów studenckich w latach r. przedstawia rys Zabezpieczenie kredytów studenckich Preferowanym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest poręczenie. Zazwyczaj poręczycielami są rodzice i osoby bliskie. Gdy osoby te mają zbyt niskie dochody, bank wymaga większej liczby poręczycieli. Student ubiegający się o kredyt styka się z dwoma sprzecznymi wymogami: aby ministerstwo przyznało kredyt, dochody rodziców powinny być możliwie niskie, ale aby bank zgodził się kredyt ten wypłacać, dochody rodziny powinny być jak najwyższe. Innym stosowanym w praktyce zabezpieczeniem jest ubezpieczenie kredytu. Towarzystwo ubezpieczeń potrąca za zgodą studenta z każdej miesięcznej wypłaty raty kredytu, ustaloną kwotę składki ubezpieczenia. Kredytobiorca, który przestanie spłacać kredyt na rzecz banku, staje się dłużnikiem towarzystwa ubezpieczeniowego. Kolejnym rodzajem zabezpieczenia jest weksel in blanco kredytobiorcy z poręczeniem wekslowym osoby trzeciej, podpisanym wspólnie przez dwóch żyrantów. Poręczycielami mogą być też inni studenci uczelni (np. przyjaciele kredytobiorcy) w takim przypadku wysokość dochodów w rodzinach poręczycieli nie jest rozważana przy decyzji kredytowej. Niektóre banki akceptują też przystąpienie do długu jednej lub kilku osób trzecich i inne przyjęte w obrocie prawnym formy zabezpieczeń. Warto zwrócić uwagę, że przykładowo jako zabezpieczenie spłaty kredytu PKO BP SA przyjmuje inne zabezpieczenia przewidziane w przepisach wewnętrznych PKO BP SA, dotyczących prawnego zabezpieczania wierzytelności. Z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia w przypadku kredytów studenckich przewaga osobowych zabezpieczeń jest uzasadniona. Rodzice, opiekunowie, ewentualnie inne osoby sponsorujące studenta lub też firma gwarantująca zatrudnienie go w przyszłości mają swój interes, udzielając studentowi poręczenia. W przypadku firmy oczywiste jest, że woli mieć wykwalifikowanego pracownika i ułatwić mu zdobycie wiedzy/zawodu, aby w późniejszym okresie czerpać z jego pracy większe korzyści. Rodzice czy opiekunowie udzielą poręczenia z poczucia obowiązku rodzicielskiego. Rodzice pożyczkobiorcy są dla banku najlepszym gwarantem spłaty kredytu, pod warunkiem że będą posiadać wystarczające środki.

5 Możliwości wykorzystania doświadczeń 9 Oprócz poręczenia banki jednak uznają różne możliwości zabezpieczania preferencyjnych kredytów studenckich. Nawiązując do otwartego katalogu zabezpieczeń w prawie bankowym, należy stwierdzić, że student w porozumieniu z bankiem może skonstruować efektywny i racjonalny sposób zabezpieczenia, a więc zawrzeć umowę nienazwaną, której celem jest zabezpieczenie spłaty kredytu. Mogłaby to być umowa o zabezpieczenie, na którą składałyby się elementy przeniesione z innych instytucji prawnych i ukształtowanych zwyczajowo. Chociaż banki kuszą kredytami, należy brać je z rozwagą. Z pewnością warto ponieść koszty związane ze spłatą kredytu, ale tylko pod warunkiem, że w zamian za to kredyt umożliwi rozwiązanie istotnych problemów studenta, np. pokryje koszty kształcenia, mieszkania w akademiku, czesnego, koszty zakupu podręczników czy np. komputera. 3. System finansowania studiów poprzez preferencyjne kredyty studenckie w Stanach Zjednoczonych 3.1. Federal Work Study Program federalny program pracy studenckiej Programy wspierające finansowanie studiów w USA są powszechnie wykorzystywane w praktyce. Jako pierwsze opisano tzw. Federal Work Study Program, czyli federalny program pracy studenckiej, który oferuje studentom pracę stanowiącą źródło dochodu, a zatem środki na finansowanie studiów, kolejny to Plus Loans, czyli kredyty przyznawane dla rodziców studenta na jego naukę, następnie kredyty systemu Stafford Loans, a na końcu przytoczono tzw. Federal Perkins Loan, czyli kredyt studencki o szczególnie niskim oprocentowaniu. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje tzw. Federal Work Study Program, który oferuje pracę studentom potrzebującym wsparcia finansowego. Praca polega albo na świadczeniu pomocy społecznej albo jest związana z kierunkiem studiów. Wynagrodzenie nie może być niższe niż przeciętna średnia krajowa, ale może też być wyższe w zależności od typu danej pracy, jak i posiadanych umiejętności. Studentom młodszych lat wypłacana jest stawka godzinowa, a studentom lat starszych z kierunków, takich jak medycyna czy prawo, płaci się albo za godzinę, albo wypłaca regularną pensję. Szkoła wyższa zobowiązana jest wypłacać wynagrodzenie przynajmniej raz w miesiącu bezpośrednio studentowi, chyba że ten wskaże konto, na które kwota ma być przelewana. Student może też zlecić, aby zarobione pieniądze szkoła przeznaczała bezpośrednio na koszty edukacji, takie jak koszty zakwaterowania, wyżywienia czy opłaty za naukę. W związku z tym, że większość osób w USA w okresie studiów mieszka w kampusach, praca w ramach The Federal Work Study Program jest wykonywana na rzecz uczelni

6 10 w kampusie, w którym dany student mieszka. Może też być tak, że student pracuje poza kampusem i wtedy jego pracodawcą jest najczęściej prywatna organizacja non profit albo instytucja publiczna. Niektóre uniwersytety i szkoły wyższe mają zawarte porozumienia z prywatnymi pracodawcami, działającymi dla zysku, którzy oferują pracę ściśle związaną z konkretnymi kierunkami studiów [Federal Work Study Program 2010] Plus Loans kredyty zaciągane przez rodziców studenta na jego naukę Drugim rodzajem wspierania studentów są pożyczki dla rodziców przeznaczone na wydatki związane ze studiami ich dzieci tzw. Plus Loans (loans to parents). Rodzice chcący otrzymać taką pożyczkę nie mogą mieć tzw. niejasnej historii kredytowej, lecz muszą posiadać zdolność kredytową. W przypadku gdy jej nie mają, mogą starać się o pożyczkę pod warunkiem, że inna osoba, taka jak krewny czy przyjaciel posiadający zdolność kredytową, udzieli poręczenia i tym samym zobowiąże się do spłaty pożyczki/kredytu w razie gdyby ze zobowiązania nie wywiązali się rodzice studenta. We wskazanym przypadku konieczne jest również wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego i złożenie oświadczenia, że dana osoba godzi się spłacić kredyt w określonym terminie. Oświadczenie to stanowi wiążący dokument prawny. Niezbędne formularze można otrzymać w biurze pomocy finansowej na uczelni, u pożyczkodawcy lub u zabezpieczyciela. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów uprzednio wypełnionych przez rodziców i w części przez uczelnię, są one przesyłane do kredytodawcy, który dokonuje ich oceny. Uczelnia może nie poprzeć wniosku kredytowego rodziców. Taka decyzja jest ostateczna i nie podlega podważeniu w trybie administracyjnym (do Ministerstwa Edukacji). W razie udzielenia kredytu rodzice są zobowiązani zacząć go spłacać w terminie sześćdziesięciu dni od wypłaty ostatniej raty kredytu. Dla tego typu pomocy finansowej nie ma żadnych taryf ulgowych. Odsetki są naliczane już od momentu wypłaty pierwszej raty kredytu. Dług główny wraz z odsetkami kredytobiorcy muszą zacząć spłacać jeszcze w okresie, kiedy dziecko jest na studiach. Spłata kredytu następuje według wcześniej przyjętego planu spłaty. Jednakże pod szczególnymi warunkami spłata kredytu może być przedłużona w czasie albo nawet umorzona. Umorzenie nie może mieć jednak miejsca, gdy student nie skończy studiów z przyczyn od niego zależnych albo nie znajdzie zatrudnienia po ukończeniu studiów [Student Loans Overview 2010] Kredyty systemu Stafford Loans Jeszcze innym rodzajem preferencyjnych kredytów studenckich są tzw. Stafford Loans. Wysokość kredytu uzależniona jest w takim wypadku od roku studiów, na którym dana osoba się znajduje, i jest tym wyższa, im wyższy rok studiów. Ponadto

7 Możliwości wykorzystania doświadczeń 11 wysokość ta zależy od tego czy student pozostaje, czy też nie pozostaje na utrzymaniu rodziny i czy pracuje, ewentualnie od tego, czy jest studentem wyższych lat i jakiego kierunku. Oprocentowanie rat kredytu wynosi w tym przypadku 4%. Część z kwoty oprocentowania przekazywana jest dla rządu federalnego, a część dla instytucji zabezpieczających kredyt, aby zredukować koszty kredytów. Spłata kredytu rozpoczyna się sześć miesięcy po ukończeniu studiów lub rezygnacji ze studiów. Student może przedłużyć okres spłaty kredytu albo umorzyć spłatę, w przypadku gdy zajdą określone okoliczności, inne niż nieukończenie studiów, rezygnacja ze studiów albo niepodjęcie pracy po ukończeniu studiów System kredytowania Federal Perkins Loan Bardzo podobną do Stafford Loans formą kredytowania studentów jest tzw. Federal Perkins Loan. Jest to kredyt o niskim oprocentowaniu (5%) przeznaczony dla studentów, którzy potrzebują finansowego wsparcia. Nie uiszcza się tu żadnych dodatkowych opłat związanych z kredytem, jednak w wypadku nieterminowych spłat mogą być naliczone odsetki za opóźnienie. Kredytodawcą jest uczelnia, a środki na kredyty pochodzą z funduszy rządowych i częściowo ze środków własnych danej szkoły wyższej. Kredyt wypłacany jest w dwóch ratach rocznie bezpośrednio studentowi, zazwyczaj czekiem lub jest przelewany na wskazane konto. Kredyt spłaca się bezpośrednio uczelni po upływie dziewięciu miesięcy od zakończenia studiów bądź rezygnacji z nich. Maksymalny okres spłaty wynosi dziesięć lat. Spłata może być przedłużona w czasie albo w części lub w całości umorzona w enumeratywnie wyliczonych przypadkach, m.in.: śmierci kredytobiorcy, ciężkiej choroby, pracy na pełny etat w trudnych warunkach (np. nauczyciel dzieci niepełnosprawnych w szkole publicznej, pielęgniarka, straż miejska), a w szczególnych przypadkach niewypłacalności powiązanej z możliwością popadnięcia w niedostatek stwierdzonej przez sąd. W przypadku takiego rodzaju kredytu w razie kłopotów ze spłatą kredytobiorca może negocjować warunki spłaty z kredytodawcą lub też, jeżeli jest zatrudniony na pełny etat, przez niektóre preferowane instytucje państwowe. W takim wypadku te instytucje spłacą za niego część wymaganej kwoty 60%, jeżeli absolwent podpisze umowę o pracę na dwa lata, albo 85%, jeżeli umowa spisana będzie na trzy lata. Nie są tu przewidziane jakieś specjalne dodatkowe zabezpieczenia [Federal Perkins Loan 2010].

8 12 4. Proponowany sposób zabezpieczenia kredytów studenckich w systemie prawa polskiego na podstawie doświadczeń USA Na podstawie doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie systemu finansowania studiów można skonstruować sposób zabezpieczenia kredytów studenckich w Polsce. Proponowany w Polsce sposób zabezpieczenia podobnie jak Federal Work Study Program opiera się na odpracowaniu środków finansowych otrzymanych za pośrednictwem kredytu studenckiego. Idea jednak nawiązuje do instytucji pracowników tymczasowych. Podstawą prawną funkcjonowania w Polsce tzw. leasingu pracowniczego, czyli formy zatrudnienia polegającej na trójstronnym stosunku pracy, jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z dnia 22 września 2003 r.). Na bazie wskazanej instytucji mogłaby funkcjonować instytucja podobna, agencja pracy tymczasowej dla studentów. Agencja jako pracodawca byłaby rodzajem leasingodawcy pracowników studentów. Istnieją ku temu sprzyjające warunki, bowiem wiele ofert pracy na rynku kierowanych jest do studentów. Są to w szczególności oferty pracy w okresie wakacyjnym. Warto również zaznaczyć, że od niedawna obowiązują nowe przepisy o pracy tymczasowej, które umożliwiają pracownikom tymczasowym dłużej pracować u jednego pracodawcy. Do stycznia br. okres ten wynosił maksymalnie 12 miesięcy, a po zmianach w obowiązującym prawie wydłużono go do 18 miesięcy pracy tymczasowej u jednego pracodawcy. Taki stan pozwala na stabilną możliwość zdobywania środków finansowych. Pracownik zawiera umowę z agencją pracy tymczasowej. Umowa taka może być albo umową o pracę, albo umową o dzieło czy zlecenia. Agencja kieruje pracownika do wybranego przedsiębiorstwa, gdzie świadczy pracę określonego rodzaju. Istnieją więc warunki do stworzenia agencji pracy tymczasowej skierowanej wyłącznie do studentów. Agencja taka byłaby gwarantem zatrudnienia, czyli pozyskania przez studenta środków finansowych na spłatę kredytu studenckiego. Umowa o pracę zawarta z agencją stanowić może w związku z tym zabezpieczenie spłaty kredytu studenckiego, zwłaszcza że banki w swoich regulaminach przyznawania preferencyjnych kredytów studenckich wskazują, że zabezpieczeniem może być każde zabezpieczenie akceptowane przez bank. Pozwoliłoby to ominąć problem poszukiwania przez studenta poręczyciela posiadającego zdolność kredytową. Strukturę takiej instytucji obrazuje rys. 2. Pracodawca użytkownik uzgadnia na piśmie w formie umowy z agencją pracy tymczasowej zasady określające: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania konkretnej pracy, przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, miejsce wykonywania pracy tymczasowej; warunki wykonywania pracy tymczasowej, zasady i wysokość wynagro-

9 Możliwości wykorzystania doświadczeń 13 dzenia za pracę. Przed zawarciem umowy o pracę między agencją a pracownikiem agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie również ogólne zasady dotyczące: 1) zakresu informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji kredytowania i pracy tymczasowej w celu nadzorowania wywiązywania się pracownika z zawartych umów, 2) zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) informacji o szkoleniach zawodowych. Pracodawca użytkownik Umowa 1. Pracodawca użytkownik zawiera z agencją umowę dotyczącą zasad wypożyczania pracowników tymczasowych Agencja pracy tymczasowej dla studentów szkół wyższych Umowa 2. Agencja zawiera ze studentem umowę o pracę tymczasową Pracownik student Rys. 2. Podstawy funkcjonowania agencji pracy tymczasowej dla studentów szkół wyższych Źródło: opracowanie własne. O uzgodnieniach agencja zawiadamia osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta przez agencję z pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia, wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, wynagrodzenie oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję, w tym potrącenie rat kredytu i wolną kwotę nadwyżki (ponad ratę). Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

10 14 Agencja powinna zatrudniać studentów w obszarach, które związane są z ich kierunkiem studiów. Praca byłaby w takim przypadku nie tylko źródłem dochodu na spłatę kredytu studenckiego, ale też formą doświadczenia zawodowego. Dobór pracowników następowałby na podstawie kierunków studiów i wymaganej wiedzy do pracy danego rodzaju. Przedsiębiorstwo zatrudniające studenta wypłacałoby wynagrodzenie wprost agencji, która przekazywałaby kredytodawcy z wypłaconej kwoty raty kredytu. Ewentualna nadwyżka przekazywana byłaby pracownikowi tymczasowemu. Przedsiębiorstwo mogłoby po upływie okresu pracy tymczasowej zatrudnić pracownika na stałe. W takim przypadku przedsiębiorstwo pozyskałoby wykwalifikowanego i sprawdzonego pracownika, którego wcześniej wyszkoliło. Agencje powinny funkcjonować na terenie uczelni, a pracodawcą użytkownikiem mogłaby też być uczelnia, na której student studiuje. Student mógłby wykonywać wszelakie prace na rzecz uczelni: przykładowo prace biurowe, laboratoryjne, prace związane z organizowaniem imprez na terenie kampusu, prace porządkowe i inne, w zależności od potrzeb i profilu uczelni. Przedstawione w zarysie rozwiązanie, które wymaga doprecyzowania, pozwoliłoby na uniknięcie konieczności stosowania najpowszechniejszego w praktyce polskiej zabezpieczenia kredytów studenckich, mianowicie poręczenia (głównie rodziców) i równocześnie umożliwiłoby kredytobiorcy znalezienie źródła dochodów przeznaczanych na spłatę kredytu, a wielu firmom zapewniło wykształconych przez uczelnię pracowników. Literatura Federal Perkins Loans [2010], ( ). Federal Study Work Program [2010], ( ). Kredyty dla studentów. Dać wędkę, a nie rybę [2010], ( ). Kredyty studenckie [2003], kredytystudenckie.html ( ). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [2010], ( ). Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Dz.U. 1998, nr 108 poz. 685 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich, Dz.U nr 145 poz. 920.

11 Możliwości wykorzystania doświadczeń 15 Opportunities for Using the Experience of the US in Discussing the Security of Preferential Student Loans in Poland The paper focuses on the problems of financing university education through student loans. It presents a comparative overview of the student loan systems in Poland and the United States, where this method of financing education is very common. The author also proposes alternative means of securing student loans in Poland. The construction of the security comes partly from the U.S. student loan system and the concept of securing preferential student loans is based on the student work system.

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018 Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018 W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%.

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%. Kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu paostwa. Ma on służyd wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąd lub kontynuowad studiów.

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 U S T AWA z dnia 17 lipca 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198, z 2016 r. poz. 615, 1311. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Anna Gawęda, Piotr Kielak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 31.12.2014 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach edukacyjnych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r.

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Fundusz poręczeniowy FEP

Fundusz poręczeniowy FEP W czerwcu 2006 roku Zosia Sapijaszka, członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (w skrócie FEP) zastanawiała się nad utworzeniem funduszu dla poręczenia kredytów studenckich dla zdolnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów studenckich

Regulamin udzielania kredytów studenckich Regulamin udzielania kredytów studenckich Strzałkowo, marzec 2015r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Warunki udzielania kredytu... 4 Rozdział 3. Prawne zabezpieczenie spłaty

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 18 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Tekst

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Strzałkowo, marzec 2014 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Nie musisz od dziecka martwić się o kasę na studia

Nie musisz od dziecka martwić się o kasę na studia Nie musisz od dziecka martwić się o kasę na studia Zabezpiecz swoje studiowanie inaczej Jesteś studentem i masz mniej niż 25 lat? Sprawdź nowe zasady przyznawania kredytu studenckiego Przyjazna dłoń na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Dz.U.2016.1 z dnia 2016.01.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą UWAGA!!!! ABSOLWENCI UNIWERSYTETU! Absolwencie jeśli w trakcie studiów, pobierałeś kredyt studencki sprawdź czy znajdziesz się w grupie 5% najlepszych absolwentów swojego kierunku. Jeśli tak będziesz mógł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. Dz.U.98.67.439 1999-01-01 zm. Dz.U.99.16.148 1 2003-06-20 zm. Dz.U.03.100.929 1 2004-08-09 zm. Dz.U.04.174.1810 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2017 r. Poz. 1905 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 357 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO D e p a rta m e n t B u d ż etu i F inansów DBF. WPM.6312.10.2013.GW Warszawa, 4 października 2013 r. Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy, Ministerstwo Nauki

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 1 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Członkowie przyjmowani są do NMPKZ-PPO na podstawie złożonej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia.

Regulamin. 1. Członkowie przyjmowani są do NMPKZ-PPO na podstawie złożonej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. Regulamin przyjmowania nowych członków i przyznawania pożyczek w Nowohuckiej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Krakowie. Regulamin opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1104. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku

Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/64/2008 Zarządzenie 64 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów

Bardziej szczegółowo

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy Fundusze pożyczkowe Fundusz pożyczkowy to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorców i pomagania tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Załącznik do Uchwały Nr 35./B/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Brańsk, 2011r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI

ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI ROZDZIAŁ 4 KREDYTY/POŻYCZKI LP RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 1. Pożyczka Ekspresowa TRYB POBIERANIA PROWIZJI/OPŁATY OPŁATA / PROWIZJA 1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat 1.2 Prowizja za udzielenie pożyczki:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowy bankowe (rachunek, kredyt, gwarancja) Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 2 Kodeks Cywilny art. 725-733 Ustawa Prawo Bankowe art. 49-68 3 Przez umowę

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

Istotne elementy umowy kredytowej

Istotne elementy umowy kredytowej Załącznik Nr 2 do wniosku z dnia 22 maja 2014 roku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Istotne elementy umowy kredytowej 1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne Bank udziela

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości

Załącznik nr 10 do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSUMPCYJNEGO ZABEZPIECZONEGO NA NIERUCHOMOŚCI. 1. Firma siedziba podmiotu publikującego informację; BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE UL.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LH w roku 2011.

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LH w roku 2011. Załącznik nr 1 do umowy nr 1/LH/2011 Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LH w roku 2011. Warunki techniczno - ekonomiczne zadań w ramach linii kredytowej LH

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198, z 2016 r. poz. 615. o pożyczkach i kredytach studenckich

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Produkt bankowy pożyczka świąteczna

Produkt bankowy pożyczka świąteczna Produkt bankowy pożyczka świąteczna Zbliżają się święta W każdej rodzinie łączy się to z dodatkowymi wydatkami. Taka jest już polska tradycja. Każdy chciałby żeby na świątecznym stole znalazło się wszystko,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo