Pomoc Finansowa Formy pomocy finansowej w edukacji - przewodnik studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc Finansowa Formy pomocy finansowej w edukacji - przewodnik studenta"

Transkrypt

1 Pomoc Finansowa Formy pomocy finansowej w edukacji - przewodnik studenta

2 Co to jest pomoc finansowa? Pomoc finansowa to pieniàdze przyznawane przez agencje federalne, stanowe i prywatne, by pomóc Tobie i Twojej rodzinie pokryç koszty zwiàzane z edukacjà. Sk adajàc podanie Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), mo esz staraç si o trzy ró ne formy pomocy finansowej: 1) Dotacje i stypendia (pieniàdze, których nie musisz zwracaç) takie jak: Federal Pell Grants Federal Supplemental Educational Opportunity Grants (FSEOGs) Illinois State Monetary Award Program (MAP) 2) Po yczki (pieniàdze, które nale y zwróciç w przysz oêci) takie jak: Stafford Loans PLUS Loans Aby zło yç podanie o kredyt, studenci muszà wypełnic pliki o ich sytuacji finansowej oraz formularz Triton College Loan Request. Triton College składa podanie o kredyt tylko na wyraêne yczenie ucznia lub rodzica. 3) Praca (pieniàdze, które student zarabia pracujàc na kampusie) takie jak: Federal-Work Study Triton College Work-Study Aby zakwalifikowaç si na stanowsko Federal Work-Study nale y wczeêniej wypełnieniç formularz Financial Aid, byç zapisanym na co najmniej szeêç godzin kredytowych i posiadaç kwalifikacje Work-Study (okreêlone przez FAFSA). Stanowisko Triton Work-Study wymaga zarejestrowania si na co najmniej jednà godzin kredytowà. Ten program nie jest oparty na potrzebie finansowej studenta. By uzyskaç dodatkowe informacje na temat dotacji i po yczek federalnych, odwiedê stron internetowà Informacji dotyczàcych dotacji i stypendiów przyznawanych przez stan Illinois szukaj na stronie

3 Wi cej o stypendiach Merit, Athletic, Triton Foundation i inne stypendia fundowane przez prywatne osoby lub firmy sà tak e uwa ane za formy pomocy finansowej, lecz nie sà przyznawane na podstawie danych zawartych w podaniu FAFSA. By uzyskaç wi cej informacji na temat mo liwoêci starania si o stypendia, powinieneê skontaktowaç si ze Scholarship Office pod nr. telefonu (708) wew lub odwiedziç stron internetowà sekcji Financial Aid Weterani a studia JeÊli jesteê weteranem lub aktualnie dzia asz aktywnie w Illinois National Guard, mo esz si ubiegaç o fundusze na edukacj. By otrzymaç wi cej informacji na temat stanowych programów dla weteranów w Illinois - odwiedê stron Na stronie mo esz uzyskaç informacje o federalnych programach dla weteranów. Informacje o Êwiadczeniach sà równie dost pne w Triton College w Financial Aid Office. Aby skontaktowaç si z reprezentantem Financial Aid Veterans - zadzwoƒ pod numer (708) , wew or 3651 lub odwiedê Veterans Information and Educational Benefits link na stronie Triton College Financial Aid -

4 Jak staraç si o pomoc finansowà Aby staraç si o pomoc finansowà w Triton College nale y z o yç nast pujàce podania: 1. Triton College Financial Aid Data Form Formularz podania dost pny jest w Financial Aid Office w Triton College lub na stronie internetowej patrz: Financial Aid. 2. Free Application For Federal Student Aid (FAFSA) Rzàdowy formularz podania dost pny jest na stronie internetowej Uwaga Wype niajàc formularz podania FAFSA nale y wpisaç kod Triton College , aby mieç pewnoêç, e Financial Aid Office w Triton College otrzyma elektronicznà kopi Twego podania. OkreÊlenie sytuacji finansowej Na podstawie danych zawartych w podaniu FAFSA o przyznanie funduszy federalnych, oblicza si Expected Family Contribution (EFC). Formula obliczania EFC jest ustalona przez prawo i bada kondycj finansowà rodziny na podstawie jej przychodów i kapitalu/majàtku. EFC s u y wi c do okreêlenia, czy dana osoba jest uprawniona do korzystania z federalnych lub stanowych funduszy studenckich. W oparciu o EFC, osoby kwalifikujàce si do otrzymania pomocy finansowej mogà staraç si o Pell Grant. Inne dotacje, stypendia, po yczki, pomoc poprzez zatrudnienie - sà obliczane na podstawie ró nicy EFC i kosztów studiowania. Pozosta a kwota, jeêli takowa istnieje, jest uwa ana za sum, której potrzebujesz. Po otrzymaniu przez Financial Aid Office podania Financial Aid Data Form, podanie jest w toku rozpatrywania. Cz Êç podaƒ jest od razu rozpatrzona pozytywnie - o czym student jest bezzw ocznie powiadomiony, a niektóre z nich sà dok adniej analizowane. Dlaczego weryfikuje si niektóre podania? Niektóre podania wymagajà g bszej weryfikacji, poniewa podane w FAFSA informacje sà rzadko spotykane lub niew aêciwe. W wi kszoêci przypadków jednak, weryfikacja podaƒ dokonywana jest po prostu wyrywkowo. JeÊli Twoje podanie b dzie weryfikowane, zostaniesz poproszony przez Financial Aid Office o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu dalszego rozpatrzenia podania. Dodatkowe dokumenty to np. kopie rozliczenia podatkowego IRS, sprawdzenie liczby cz onków w rodzinie, dane majàtkowe i weryfikacja oficjalnego miejsca zamieszkania na terenie Illinois. Studenci muszà byç Êwiadomi tego, e proces sprawdzania danych mo e byç d u szy od zwyk ego trybu rozpatrywania podaƒ.

5 Powiadomienie O rozpatrzeniu podania o przyznanie pomocy finansowej, zostaniesz poinformowany otrzymujàc Financial Aid Award Letter. W liêcie tym b dzie okreêlony rodzaj pomocy finansowej, do której si kwalifikujesz. Kwota pomocy finansowej, którà otrzymasz, b dzie si ró niç od kwoty obliczonej w podaniu i od liczby godzin kredytowych, na które si zapisa eê. Studenci muszà zapisaç si na co najmniej jednà godzin kredytowà, aby móc ubiegaç si o Pell, na trzy godziny kredytowe, aby staraç si o MAP; na 6 godzin kredytowych lub wi cej, aby kwalifikowaç si do otrzymania Work-Study, SEOG i/lub Stafford Loans. Czas oczekiwania Z o enie podania o przyznanie pomocy finansowej nie gwarantuje, e jà otrzymasz. W zwiàzku z tym, jesteê zobowiàzany do zap acenia czesnego za studia, kupna ksià ek i wniesienia innych op at, nawet wówczas, gdy z jakiegoê powodu przyznanie pomocy finansowej przeciàga si w czasie lub gdy Ci tej pomocy odmówiono. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi oko o trzech tygodni od momentu otrzymania aplikacji. Zap ata czesnego Pomoc finansowa jest udzielana na 10 dni przed rozpocz ciem ka dego semestru. Do tego czasu studenci, którzy z o yli podanie o przyznanie im pomocy finansowej (dok adnie ci studenci, którzy z o yli Triton College Financial Aid Data Form) i ich podanie jest w toku rozpatrywania, b dà mieli wstrzymanà op at za studia. Wstrzymanie uchroni ich od skreêlenia z listy studentów z powodu nieuregulowania rachunków za nauk a do momentu przyznania dotacji; póêniej student b dzie zobowiàzany do uiszczenia pozosta ej kwoty nale nej Triton College. Plan p atnoêci Triton College oferuje mo liwoêç comiesi cznej sp aty zad u enia za studia przez FACTS Tuition Management Plan. Rozwiàzanie to jest mo liwe do chwili rozpocz cia semestru jesiennego i/lub wiosennego. JeÊli z o y eê podanie o przyznanie pomocy finansowej relatywnie póêno lub myêlisz, e nie kwalifikujesz si do otrzymania federalnych lub stanowych dotacji, powinieneê zapoznaç si z FACTS. JeÊli po yczki finansowe sà przyznane po rozpocz ciu FACTS Payment Plan, na sp at zad u enia w pierwszej kolejnoêci b dzie wykorzystana po yczka - a pozosta a jej cz Êç zostanie Ci zwrócona. Par s ów o FACTS Informacje o FACTS Tuition Payment Plan sà dost pne na portalu studenta (My Triton Space) po zarejestrowaniu si na klasy. JeÊli masz jakieê pytania, odwiedê Cashier s Office w pokoju A-202. Kup ksià ki korzystajàc z dotacji Istnieje mo liwoêç zakupu ksià ek z przyznanych Ci funduszów finansowych (tylko Pell Grant), jeêli po rozpatrzeniu Twojego podania, przyznana Ci kwota jest wi ksza ni kwota czesnego i innych op at wpisowych. Wówczas - na tydzieƒ przed rozpocz ciem roku szkolnego - mo esz nabyç ksià ki w Follet Bookstore (tylko tam). Ksi garnia ta znajduje si na parterze w budynku College Center. Zwrot nadwy ki funduszów finansowych Federalne i stanowe fundusze pozosta e po zap aceniu czesnego i kupnie ksià ek zostanà Ci zwrócone na pokrycie innych kosztów zwiàzanych z edukacjà.

6 Wa ne! Wszystkie fundusze otrzymane w ramach Title IV Program (Federal Pell Grant, Supplemental Educational Opportunitiy Grant, College Work-Study, Stafford Student Loan) muszà byç wykorzystane na pokrycie kosztów edukacji w Triton College. Pomoc finansowa nie mo e byç wykorzystywana w dwu ró nych szko ach w tym samym semestrze. Zmiany w wyborze klas mogà wp ynàç na zmian wysokoêci przyznanej pomocy finansowej. Terminy To, czy kwalifikujesz si do otrzymania pomocy finansowej czy nie, okreêla si na podstawie rocznego rozliczenia finansowego. Ka dego roku powinieneê staraç si o pomoc finansowà tak szybko, jak to mo liwe - a wi c zaraz po 1 stycznia. Finacial Aid Office zach ca do z o enia podania Finacial Aid Data Form przed 1 marca; w tym te czasie powinna dotrzeç do biura informacja jak zosta o rozpatrzone Twoje podanie FAFSA. Wyniki w nauce Aby ubiegaç si o sta à pomoc finansowà, musisz osiàgaç zadowalajàce wyniki w nauce. To oznacza: Ukoƒczenie kursów Student musi pomyêlnie ukoƒczyç i otrzymaç kredyty za co najmniej 67 procent kursów na poziomie college oraz uzupełniajàcych, na które ucz szczał. Ârednia ocen Student musi mieç 1.0 GPA na koniec pierwszego semestru ucz szczania na zaj cia i osiàgnaç aczny wynik na poziomie 2.0 GPA po dwóch semestrach studiowania. Czas studiowania Student musi zaliczyç nie mniej ni 96 godzin, aby zdobyç an associate s degree i nie mniej ni 48 godzin, aby zaliczyç jednoroczne studia zakoƒczone certyfikatem. àczny okres studiowania b dzie obejmowa wszystkie semestry jego studiów - bez wzgl du na to, czy otrzyma eê pomoc finansowà czy nie - oraz b dzie obejmowa ocenione, przenoszone na inne uczelnie "credit hours". Oceny W, I, R lub F sà ocenami z klas, które próbowa eê zaliczyç i te si wliczajà do ca kowitego okresu studiów. JeÊli masz ju licencjat (bachelor's degree), automatycznie b dziesz uwa any za studenta, który zaliczy wi cej ni 96 godzin studiowania i który b dzie ponownie musia ubiegaç si o pomoc finansowà. Studenci, których podanie o przyznanie pomocy finansowej zosta o rozpatrzone negatywnie, mogà w wyjàtkowych okolicznoêciach odwo aç si od decyzji. Formularze odwo ania znajdujà si w Financial Aid Office. Dodatkowe informacje Kompletny opis standardów studiowania znajduje si w katalogu Triton College, mo na go równie znaleêç na stronie internetowej O kopi stosownych dokumentów mo na te poprosiç w Financial Aid Office.

7 Zwrot otrzymanej pomocy Kwota federalnej pomocy, którà otrzymasz, jest obliczona w oparciu o wszystkie kursy, na które si zapisa es i które ukoƒczy eê. JeÊli definitywnie rezygnujesz ze studiowania w danym semestrze, mo esz zostaç poproszony o zwrot cz Êci po yczki federalnej, którà uprzednio otrzyma eê. W tym przypadku koƒcowa kwota pomocy finansowej b dzie obliczona w stosunku do czasu, w którym faktycznie studiowa eê. JeÊli musisz zrezygnowaç ze studiów, powinieneê si skontaktowaç w tej sprawie ze specjalistà financial aid - w celu ustalenia, czy jakieê niewykorzystane fundusze muszà byç zwrócone do federal aid programs. Wyjàtkowe okolicznoêci Czasem zdarzajà si sytuacje, gdy finansowe rozliczenie przedstawione w podaniu FAFSA, nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji finansowej studenta. Sytuacja taka ma miejsce gdy: Cz onek rodziny traci prace lub inne Êrodki utrzymania Gdy rosnà nieoczekiwane rachunki za opiek zdrowotnà Gdy umiera jedno z rodziców lub wspó ma onek JeÊli jesteê w trudnej sytuacji finansowej i nie mo esz zap aciç rachunków za edukacj w college u powinieneê skontaktowaç si z Financial Aid Office w celu ustalenia, czy mo esz ponownie ubiegaç si o pomoc finansowà. Gdzie kierowaç pytania lub zg aszaç problemy Twoi rówieênicy sà w stanie odpowiedzieç na wiele pytaƒ, ale zdarzajà si sytuacje bardziej skomplikowane i/lub niejasne. Ka da osoba sk adajàca podanie o przyznanie pomocy finansowej mo e skorzystaç z us ug etatowego Financial Aid Advisor. JeÊli rozpatrzenie Twojego podania przeciàga si w czasie - lub po prostu chcesz si spotkaç z doradcà finansowym (Financial Aid Advisor), zapraszamy do Financial Aid Office, aby umowiç si na spotkanie - lub prosimy o telefon: (708) , wew

8 Financial Aid Office Lokacja i godziny otwarcia Financial Aid Office jest usytuowany na drugim pi trze w budynku Student Center w pokoju B-216W. Godziny otwarcia: Poniedzia ek-czwartek 8:00-19:30 Piàtek 8:00-16:00 Sobota 9:00-13:00 Odwiedê nasze biuro na stronie: Inne pomocne instytucje: The Federal Student Aid Information Center: Internal Revenue Service: FAFSA on the Web: College Zone: Veterans Information: Selective Service: Scholarship Searches: FastWeb: Free Scholarship Search: Scholarships.com: Triton College: Direct Loan information: Triton College Financial Aid Office 2000 Fifth Ave. River Grove, IL (708) , Ext FAFSA School Code Triton College is an Equal Opportunity/Affirmative Action institution. Triton College is accredited by the Higher Learning Commission; member, North Central Association.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo