Załącznik do uchwały nr XLV/ 474/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr XLV/ 474/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr XLV/ 474/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 marca 2014 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. na terenie działania gminy i miasta Lwówek śląski na lata Bolesławiec dnia: r.

2 Zawartość opracowania: 1. Podstawa prawna str.3 2. Przedmiot planu str.4 3. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych, str.5 4. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w latach str.5 5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków str Nakłady inwestycyjne w latach oraz źródła ich finansowania str.11 Zestawienia tabelaryczne i załączniki: 1. Tabela nr 1. Potrzeby Gminy i Miasta Lwówek śląski w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych w latach Tabela nr 2. Potrzeby Gminy i Miasta Lwówek śląski w zakresie rozwoju urządzeń kanalizacyjnych w latach Tabela nr 2. Potrzeby PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w zakresie modernizacji i remontów istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Lwówek śląski w latach

3 1. Podstawa prawna Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z ustawą plan ten określa: 1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. W dniu 11 lipca 2013 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Związkiem Międzygminnym Bóbr z siedzibą Łasicka 17, Bolesławiec reprezentowanym przez Zarząd Związku a Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A, Lwówek Śląski, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Pana Ludwika Kaziów. W liście strony wyraziły wolę wspólnej realizacji zadań własnych wszystkich trzech Gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez przystąpienie Miasta i Gminy Lwówek Śląski, jako nowego wspólnika, do spółki PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. W sierpniu 2013 został opracowany i zatwierdzony harmonogram działań zmierzających do przystąpienia Gminy i Miasta Lwówek śląski do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przez przedstawicieli reprezentujących: Gminę i Miasto Lwówek Śląski, Związek Międzygminny Bóbr, PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. oraz koordynatora działań Centrum Konsultingu Business Expert Sp. z o.o. W dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Lwówku śląskim podjęła Uchwałę nr XLI/425/13 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Lwówek Śląski do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. W uchwale tej podjęto decyzję o przystąpieniu Gminy i Miasta Lwówek Śląski do spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. w celu wspólnej z Miastem Bolesławiec i Gminą Bolesławiec realizacji zadania własnego gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków W dniu 14 stycznia 2014 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego Bóbr podjęło Uchwałę nr XV/30/14 w sprawie reorganizacji jednoosobowej spółki Związku Międzygminnego Bóbr pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. polegającej na przystąpieniu do wskazanej spółki Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W uchwale tej wyrażono zgodę na przystąpienie do spółki Gminy i Miasta Lwówek Śląski przy zachowaniu przez Związek pozycji udziałowca większościowego. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rozpocznie działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski z dniem 1 maja 2014 z chwilą wejścia w życie, nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na ustalony okres od 01 maja 2014 do 30 kwietnia Na terenie Gminy Lwówek Śląski i Miasta Lwówek Śląski zadania publiczne w zakresie dotyczącym między innymi wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków wykonuje bezpośrednio Gmina i Miasto Lwówek Śląski. Za- 3

4 tem odpowiednio do art. 21 ust. 4 i 5 ustawy, PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. przedkłada plan Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, który sprawdza czy jest on zgodny z art. 21 ust. 3 ustawy. Plan spełniający w/w warunki Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia go Burmistrzowi. Niniejszy plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski określonymi w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dokument ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjnoinwestycyjnych i uwzględnieniu ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy. Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE). Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, optymalizację kosztów, stworzenie lepszych warunków rozwoju Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz poprawę jakości środowiska gminy. 2. Przedmiot planu. Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji: urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli przedsiębiorstwu na realizację strategicznych celów jakimi są: uzdatnianie wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej, ciągła dostawa dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej oraz o odpowiednim ciśnieniu, odbiór ścieków od mieszkańców miasta i gminy, oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego to znaczy, aby zapewnić ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych, zaplanowanie sposobu zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska, rozszerzenie usług na wskazane przez gminy obszary, co przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i obszarów przemysłowych w gminach. 4

5 3. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski będzie: a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na: ujmowaniu wody, uzdatnianiu wody, dostarczaniu wody, b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na: odprowadzaniu ścieków, oczyszczaniu ścieków. Obszarem działalności przedsiębiorstwa będzie: cały teren miasta Lwówek Śląski cały teren gminy wiejskiej Lwówek Śląski Zakres planowanych usług wodociągowo - kanalizacyjnych jest zgodny z obecnie obowiązującym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielonym Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski nr INGK z dnia 18 lutego 2014 roku. 4. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w latach A) Potrzeby Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach Podstawa opracowania Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski, informacje o planowanych i realizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski inwestycjach z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Podstawą do określenia wartości poszczególnych zadań są kosztorysy inwestorskie oraz obliczenia szacunkowe oparte o koszty realizacji inwestycji o zbliżonym zakresie. Źródła finansowania - Środki finansowe na realizację inwestycji z zakresu potrzeb zgłaszanych przez Gminę Bolesławiec będą pochodzić z budżetu gminy oraz z funduszy ochrony środowiska (WFOŚiGW, NFOŚiGW). Przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach : 1) Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gradówek wraz z likwidacją ujęcia drenażowego w Gradówku. W Miejscowości Gradówek obecnie funkcjonuje niezależny system wodociągowy z lat 70-tych oparty na ujęciu drenażowym górskim zlokalizowanym na terenie leśnych będącym własnością Lasów Państwowych oraz sieci rozdzielczej i przyłączy wykonanych z rur stalowych. Sieć wodociągowa obecnie wykazuje wysoką awaryjność ze względu na zły stan techniczny rur, które są znacznie skorodowane. Woda ujmowana z istniejącego ujęcia drenażowego 5

6 wykazuje bardzo wysoką niestabilność w zakresie ilości i jakości ujmowanej wody uzależnioną od pory roku i pogody (pora deszczowa wysoka mętność, pora sucha niedobory wody). Plan przewiduje całkowitą wymianę sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Gradówek oraz podłączenie systemu do istniejącej Hydroforni wody w Gradówku zaopatrywanej w wodę z systemu SUW Rakowice Małe. Na obecnym etapie jest sporządzona dokumentacja projektowa na wymianę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Gradówek. Termin realizacji: Wartość inwestycji: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 1 punkt 1. 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwnice. Inwestycja o znaczeniu prospołecznym. Niwnice jest miejscowością w gminie Lwówek Śląski, która nie ma jeszcze dostępu do sieci kanalizacyjnej. Plan przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej w Niwnicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków we Lwówku Śląskim poprzez istniejący system kanalizacyjny na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Zadanie w będzie finansowane przez Gminę z udziałem środków pomocowych z WFOŚiGW. Termin realizacji: r. Wartość inwestycji: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 2 punkt 1. 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodzice Wielkie. Inwestycja o znaczeniu prospołecznym. Włodzice Wielkie jest miejscowością w gminie Lwówek Śląski, która nie ma jeszcze dostępu do sieci kanalizacyjnej. Plan przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej we Włodzicach Wielkich z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków Bolesławcu poprzez istniejący system kanalizacyjny na terenie Gminy Bolesławiec i miasta Bolesławiec. Zadanie w będzie finansowane przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski z udziałem środków pomocowych z WFOŚiGW. Termin realizacji: r. Wartość inwestycji: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 2 punkt 2. 4) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek śląski. Inwestycja w głównej mierze obejmie swym zakresem uporządkowanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Lwówek Śląski w zakresie odprowadzania ścieków opadowych, ścieków sanitarnych i wód melioracyjnych. Termin realizacji: r. Wartość inwestycji to zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 2 punkt 3. 6

7 B) Potrzeby PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w zakresie modernizacji i remontów istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania gminy i miasta Lwówek śląski w latach Podstawa opracowania kalkulacja środków własnych PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w danym roku kalendarzowym z uwzględnieniem wielkości rocznych odpisów amortyzacyjnych, raport z przeprowadzonego audytu technicznego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego gminy i miasta Lwówek Śląski sporządzony w październiku 2013 r. Źródła finansowania środki własne PWiK, fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW, NFOŚiGW), dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i Funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcia z zakresu modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach : 1) Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Lwówek. Zadanie mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa dostawy wody dla miasta Lwówek Śląski. W ramach zadania spółka planuje: wykonanie niezbędnych instalacji i uruchomienie dwóch dodatkowych studni na terenie ujęcia, wykonanie i uruchomienie stacji uzdatniania wody opartej na technologii: napowietrzania ciśnieniowego, filtracji pośpiesznej oraz dezynfekcji podchlorynem sodu. Wykonanie niezbędnych prac celem przywrócenia do pracy układ odprowadzania popłuczyn z filtrów. przebudowanie układu pracy ujęcia z systemu dwustopniowego na jednostopniowy poprzez wyłączenie z eksploatacji studni zbiorczej i pomp II 0 oraz wykonanie zasilania bezpośredniego z pomp I 0, Modernizację i uruchomienie do pracy zasilania elektrycznego awaryjnego dla ujęcia i SUW z agregatu prądotwórczego, wykonanie system AKPiA umożliwiający pracę bezobsługową ujęcia i SUW Lwówek, objęcie ujęcia i SUW systemem ochrony mienia. Termin realizacji: r. Wartość ostatniego etapu zadania : zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 1. 2) Rozbudowa systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony obiektów oraz zapewnienia ciągłości usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. W ramach zadania na wszystkich obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie zmodernizowany lub zbudowany od podstaw monitoring pracy urządzeń wraz z systemem ochrony mienia z przekazem do centralnej dyspozytorni pracującej w cyklu całodobowym. Termin realizacji: 2014 r. Wartość zadania: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 2. 7

8 3) Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w mieście Lwówek Śląski (zabudowa niezbędnych węzłów odcinających na istniejącej sieci w mieście). Inwestycja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców miasta Lwówek Śląski. W ramach zadania spółka przewiduje zabudować ok węzłów zasuw na sieci wodociągowej rocznie celem usprawnienia pracy systemu wodociągowego a zwłaszcza umożliwienia kontynuowania dostawy wody dla mieszkańców Lwówka podczas awarii na sieci. Termin realizacji: Wartość zadania: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 3. 4) Budowa sieci wodociągowej tranzytowej na trasie Ustronie - Gaszów. Celem zadania jest poprawa jakości wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej dostawy dla mieszkańców 13 wiosek zaopatrywanych z systemu ujęcia Płakowice poprzez przełączenie ich do systemu wodociągowego ujęć bolesławieckich. Obecnie woda ujmowana z ujęcia Płakowice nie spełnia norm jakości wody przeznaczonej do spożycia. W ramach inwestycji Spółka planuje wykonać rurociąg tranzytowy łączący sieć wodociągową Ustronia (zaopatrywaną z systemu bolesławieckiego) z siecią wodociągową miejscowości Gaszów (zaopatrywanej obecnie z ujęcia Płakowice) oraz zmodernizować zbiornik wyrównawczy Płakowice 2. Po wykonaniu połączenia sieci ujęcie w Płakowicach zostanie wyłączone z eksploatacji. Termin realizacji: 2015 r. Koszt modernizacji : zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 4. 5) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku śląskim (Przebudowa części mechanicznej oczyszczalni, gospodarki osadowej i systemu AKPiA). Obecnie oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim w zakresie celu, któremu ma służyć jest technologicznie sprawna a stan techniczny ocenia się na dostateczny. Nie mniej jednak są notowane okresowe przekroczenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika w zakresie związków biogennych. W ramach działań naprawczych w roku 2012, na zlecenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, została opracowana dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza na zadanie pn: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku śląskim PWiK w Bolesławcu sp. z o.o. po przejęciu do eksploatacji oczyszczalni ścieków we Lwówku śląskim zamierza wykorzystać opracowaną dokumentację i przystąpić do robót budowlano montażowych w latach w zakresie: - przebudowy części mechanicznej oczyszczalni, - wykonania systemu sterowania pracą dmuchaw w oparciu o pomiar tlenu w KOCZ., - przebudowy gospodarki osadowejm - wykonania opomiarowania, wizualizacji i monitoringu dla niezbędnych parametrów pracy oczyszczalni. W ramach finansowania zadania Spółka zamierza posiłkować się środkami finansowymi zewnętrznymi w ramach dotacji unijnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczki z WFOŚiGW. Termin realizacji: Wartość zadania: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli 3 punkt 5. 8

9 6) Budowa sieci wodociągowej na trasie: Ocice Włodzice Małe, Włodzice Wielkie Rakowice Małe oraz Rakowice Małe Rakowice Wielkie. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody dla mieszkańców 5 wiosek zaopatrywanych obecnie z ujęć: SUW Rakowice Wielkie, SUW Rakowice Małe oraz SUW Gradówek poprzez przełączenie ich do systemu zaopatrzenia ujęć bolesławieckich. W ramach inwestycji Spółka planuje: budowę rurociągu tranzytowego PEØ160 o długości około L = 1500 m łączącego sieć wodociągową w Ocicach z siecią wodociągową w miejscowości Włodzice Małe, przebudowę istniejącej hydroforni wody w miejscowości Włodzice Małe, modernizację istniejącego zbiornika retencyjnego 2 x 50 m 3 we Włodzicach Wlk., budowę rurociągu tranzytowego PEØ160 o długości około L = 1100 m łączącego sieć wodociągową we Włodzicach Wielkich z siecią wodociągową w miejscowości Rakowice Małe, budowę rurociągu tranzytowego PEØ160 o długości około L = 200 m łączącego sieć wodociągową w Rakowicach Małych z siecią wodociągową w miejscowości Rakowice Wielkie. Termin realizacji: 2016 r. Koszt modernizacji : zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 6. 7) Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lwówek Śląski. Począwszy od roku 2017 spółka planuje rozpocząć na terenie miasta Lwówek Śląski sukcesywną wymianę stalowych sieci i przyłączy wodociągowych na rury z PE-HD oraz skorodowanych rur kanalizacyjnych betonowych na rury z PCV-U. Takie działanie ma olbrzymie znaczenie dla ograniczenia strat wody i zmniejszenia awaryjności występującej na sieciach rozdzielczych, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów eksploatacji sieci. Termin realizacji: 2017 r. Koszt zadania: zł. netto Zakres i harmonogram zadania: wg tabeli nr 3 punkt 7. 8) Remonty i modernizacje obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa. Plany remontów są opracowywane co roku. Zakres prac zależy od wyników przeglądów okresowych obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa. Remonty i modernizacje są niezbędne dla utrzymania dobrego stanu i unowocześniania obiektów. Założono, że na bieżące remonty obiektów spółka potrzebuję przeznaczyć zł rocznie. Termin realizacji: r. Koszt zadania: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 8. 9) Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy wnioskują o budowę sieci na terenach nie objętych wieloletnim planem, Przed- 9

10 siębiorstwo stworzyło możliwość budowy rurociągów o długości do 150 m na zasadzie współfinansowania z zainteresowanymi właścicielami działek. Na ten cel PWiK zamierza przeznaczyć rocznie zł. Szczegóły dotyczące zasad realizacji tego rodzaju inwestycji zostały opisane w projekcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Termin realizacji: r. Koszt zadania: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 9. 10) Budowa przyłączy wod-kan na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Budowa pojedynczych przyłączy jest realizowana przy udziale finansowym właścicieli działek. Na ten cel PWiK zamierza przeznaczyć rocznie zł. Szczegóły dotyczące zasad realizacji tego rodzaju inwestycji zostały opisane w projekcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i Miasta Lwówek Śląski i Gminy Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2010 r. Termin realizacji: r. Koszt zadania: zł. netto. Zakres zadania: wg tabeli nr 3 punkt 10. Inwestycje zaplanowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. są w większości niezbędne do prowadzenia podstawowej działalności Spółki i prowadzą do zmniejszenia kosztów produkcji i rozprowadzania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Jedynie budowa nowych sieci i przyłączy wod-kan prowadzi do powstania przychodów. Pozostałe inwestycje służą racjonalizacji kosztów prowadzenia gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, zwiększeniu bezpieczeństwa dostawy wody i odbioru ścieków oraz celom prospołecznym. Szczegółowe zestawienie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w poszczególnych latach wraz z nakładami finansowymi zawiera tabela nr Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i odprowadzanie ścieków można podzielić na dwie grupy: odbiorców usług dostawców usług. Spółka na przełomie 4 lat planuje opomiarować 100 % odbiorców usług wodociągowych wodomierzami za pomocą, których będą mogli oni stale monitorować własne zużycie wody, co motywuje ich do oszczędnego zużycia wody. Ze strony dostawcy usług - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu planuje wdrożyć swoją politykę na terenie gminy i miasta Lwówek śląski w zakresie rozwoju monitoringu procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, celem poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich usług, zminimalizowania strat w sieci oraz zmniejszenia awaryjności urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Spółka planuje objąć wszystkie stacje wodociągowe przedsiębiorstwa oraz przepompownie ścieków centralnym monitoringiem radiowym przesyłającym dane do 10

11 centralnej dyspozytorni. Przedsiębiorstwo sukcesywnie zamierza rozbudowywać system o kolejne punkty monitorujące na sieci poprzez montowanie urządzeń do pomiaru przepływu i ciśnienia z przekazem do jednostki centralnej. Przedsiębiorstwo prowadzi działania zmierzające do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności wodociągów i kanałów, co przyczynia się do zmniejszenia strat w sieci. Dzięki urządzeniom do lokalizacji trasy rurociągu (traser) oraz lokalizacji wycieków (korelator), sondom do wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych (permalogi) oraz kamerze do inspekcji kanałów i urządzeniu zadymiającemu, przedsiębiorstwo jest i będzie w stanie w sposób precyzyjny określić miejsce powstania awarii ograniczając do minimum czas jej usunięcia. W Planie wieloletnim zostały ujęte do wymiany sieci wodociągowe w mieście Lwówek śląski wykazujące się największą awaryjnością. Wymiana tych rurociągów przyczyni się również do ograniczenia strat w sieci oraz zminimalizowania przerw w dostawie wody. Przedsiębiorstwo modernizuje dwie największe stacje uzdatniania wody na terenie gminy i miasta Bolesławiec tj. SUW Modłowa i SUW Rakowice oraz planuje objąć modernizacją ujęcie i stacje uzdatniania wody we Lwówku Śląskim. Zmodernizowane stacje będą mogły w sposób bezpieczny zapewnić dostawę wody dla terenów gminy Lwówek Śląski, a ponadto zastosowana technologia i automatyka przyniesie korzyści w postaci poprawy jakości usług oraz racjonalnego zużycia wody na cele własne. 6. Nakłady inwestycyjne w latach oraz źródła ich finansowania na lata Nakłady inwestycyjne w latach oraz źródła ich finansowania przedstawiają załączone do planu tabele nr 1, 2 i 3. 11

12 Potrzeby Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych w latach Lp Nazwa zadania Tabela nr 1 Łączna wartość Wymiana sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości: Gradówek wraz z likwidacją ujęcia drenażowego w Gradówku (PE 90/110/160 L = 3600 m) zł zł Razem 0 zł zł 0 zł 0 zł zł [brutto] 0 zł zł 0 zł 0 zł zł Potrzeby Gminy i Miasta Lwówek Śląski w zakresie rozwoju urządzeń kanalizacyjnych w latach Lp Nazwa zadania Tabela nr 2 Łączna wartość Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwnice (KS 200/160 L = 9750 m + RT 110/90 L = 4600 m) zł zł zł 2 Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodzice Wielkie (KS 200/160 L = 2765 m + RT 75/63 L = 1200 m) zł zł 3 Uporządkownie gospodarki ściekowej na terenie miasta Lwówek Śląski zł zł zł zł Razem zł zł zł zł zł [brutto] zł zł zł zł zł Potrzeby PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. w zakresie modernizacji i remontów istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie działania gminy i miasta Lwówek Śląski w latach Lp Nazwa zadania Tabela nr 3 Łączna wartość Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody "SUW Lwówek" zł zł zł 2 Rozbudowa systemu monitoringu obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych zł zł 3 Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w mieście Lwówek śląski (zabudowa niezbędnych węzłów odcinających na istniejącej sieci wodociągowej) zł zł zł 4 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej na trasie Ustronie - Gaszów (PE160 L = 950 m) zł zł 5 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim (przebudowa cz. mechanicznej, gospodarki osadowej, systemu sterowania i AKPiA) zł zł zł 6 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej na trasie: Ocice - Włodzice M., Włodzice W. - Rakowice M. i Rakowice M. - Rakowice W. (PE160 L = m) zł zł 7 Wymiana sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Lwówek Śląski zł zł 8 Remonty obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Lwówek śląski zł zł zł zł zł 9 Budowa nowych odcinków sieci wod-kan o długości do 150 m na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski (współfinansowanie z właścicielami działek zgodnie z Regulaminem) zł zł zł zł zł 10 Budowa przyłączy wod-kan na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski (współfinansowanie z właścicielami działek zgodnie z Regulaminem) zł zł zł zł zł Razem zł zł zł zł zł [brutto] zł zł zł zł zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 1 Śrotki własne - amortyzacja zł zł zł zł zł 2 Środki własne - wynik finansowy zł zł zł zł zł 3 Finansowanie zewnętrzne (leasing, kredyty, dotacje, pożyczki preferencyjne WFOŚ) zł zł zł zł 12

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanlizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWiK"

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA LATA 2015-2019 Spis treści: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r.

U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r. U C H W A Ł A Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sierpień 2014 r. SPIS TREŚCI I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/ 2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2014, w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata Załącznik 1 do Uchwały Nr X/73/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2004 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Marzec 2004 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2007 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r. Uchwała Nr XLIII/334/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 2012 dla rejonu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata w Drawsku Pomorskim

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata w Drawsku Pomorskim Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20122015 w Drawsku Pomorskim będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Giżycku z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr XL/300/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 stycznia 2014 r. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego. odprowadzania ścieków Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1. Informacje ogólne Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2005 2008 Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie Styczeń 2005 1 Podstawa prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/374/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 18 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/374/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 18 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/374/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/5/7 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 9 kwietnia 07 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będącą w posiadaniu spółki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/380/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/380/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/380/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2022

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W NĘDZY NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXI/248/2012 Rady Gminy w Nędzy z dnia 17.12.2012r WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ROKU 2016

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ROKU 2016 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Skwierzyna, 08.03.2013 r. Wyjaśnienia do aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w latach 2012-2014. Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.85.2014 2014-214525 UCHWAŁA NR 723/XLVII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2013-2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR.../2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. Załącznik do uchwały nr 130/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVIII/682/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r.

U C H W A Ł A Nr XLVIII/682/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. U C H W A Ł A Nr XLVIII/682/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017. Na

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/211/2017 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 i 2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 1331 UCHWAŁA NR XXX/304/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 roku PLAN

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 roku PLAN załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 roku PLAN rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r. .. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67 400 Wschowa TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Wschowa, październik

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE NA LATA KONIN 2016 ROK

WIELOLETNI PLAN SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE NA LATA KONIN 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 399 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2016 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr XXV/412/212 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 212 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PGKiM Sp. z o.o. W KROTOSZYNIE NA LATA 2010-2012 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2016

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2016 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2016 Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo