OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSIEDLE. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III - JEDNOSTKI PLANISTYCZNE"

Transkrypt

1 OSIEDLE śelechowa Część osiedla połoŝona po zachodniej stronie linii kolejowej zachowa charakter wielkomiejskiej zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, z niewielkimi obszarami zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności i zabudowy jednorodzinnej. Planuje się rozszerzenie oferty usług słuŝących obsłudze mieszkańców osiedla, z uwzględnieniem usług słuŝących poprawie obsługi mieszkańców dzielnicy Północ i tranzytu w relacji Szczecin Police. Koncentracja usług przewidziana jest głównie w rejonie ulicy HoŜej i Łącznej oraz w pasie pomiędzy ul. Obotrycką i linią kolejową. Część osiedla połoŝona po wschodniej stronie linii kolejowej wymaga przekształceń w kierunku uczytelnienia funkcji, z zachowaniem istniejących enklaw zieleni oraz lokowaniem produkcji i usług wykorzystujących potencjał rozwojowy terenów przywodnych. 111

2 Nr jednostki planistycznej P.Z.01.Z Powierzchnia w ha 8,37 Uwarunkowania stan zainwestowania: ulica Wkrzańska, uprawy rolne, ogrody działkowe, magistrala wodociągowa, kolektor sanitarny i deszczowy; sieci uzbrojenia rozdzielczego; ochrona zabytków: nie ma obiektów chronionych; klasa ulicy: zbiorcza; przekrój ulicy: dwie jezdnie po min. dwa pasy ruchu, wydzielone torowisko tramwajowe; trasy rowerowe: wprowadza się; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: budowa nowej ulicy i torowiska tramwajowego; obszary i zadania strategiczne: inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym; Standardy kształtowania inŝynieria: istniejące magistrale i kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; 112

3 Nr jednostki planistycznej P.Z.02.Z Powierzchnia w ha 3,99 Uwarunkowania stan zainwestowania: ulice Łączna i HoŜa, kolektor ogólnospławny, kolektor deszczowy, magistrala cieplna, sieci uzbrojenia rozdzielczego; ochrona przyrody: sąsiedztwo obszarów wartościowych przyrodniczo; ochrona zabytków: występuje historyczna struktura urbanistyczna o wartościach lokalnych; klasa ulicy: zbiorcza; przekrój ulicy: minimum jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; trasy tramwajowe: wprowadza się; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przebudowa ulicy z korektą jej geometrii; obszary i zadania strategiczne: inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym; Standardy kształtowania inŝynieria: istniejące magistrale, kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: fragment terenu objęty SZM; ochrona zabytków: występuje strefa ochrony konserwatorskiej; 113

4 Nr jednostki planistycznej P.Z.03.G Powierzchnia w ha 6,84 Uwarunkowania stan zainwestowania: ulice Obotrycka i Bogumińska, magistrale cieplne, kolektory ogólnospławne i deszczowe, sieci uzbrojenia rozdzielczego; kolizje, konflikty, bariery: przy ulicy Obotryckiej budynek mieszkalny do wyburzenia; klasa ulicy: główna; przekrój ulicy: dwie jezdnie po min. dwa pasy ruchu; trasy rowerowe: wprowadza się; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: budowa drugiej jezdni ulicy z korektą szerokości pasa drogowego; obszary i zadania strategiczne: inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym; Standardy kształtowania inŝynieria: istniejące magistrale i kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona zabytków: występuje strefa WIII ochrony archeologicznej; 114

5 Nr jednostki planistycznej P.Z.04. Z Powierzchnia w ha 2,42 Uwarunkowania stan zainwestowania: ulice HoŜa i Robotnicza, magistrala cieplna, kolektor tłoczny ścieków sanitarnych i ogólnospławny, kolektory sanitarne i deszczowe, elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kv, sieci uzbrojenia rozdzielczego; ochrona zabytków: występują historyczne struktury urbanistyczne o wartościach ponadlokalnych i lokalnych; występują relikty osadnictwa pradziejowego; klasa ulicy: zbiorcza; przekrój ulicy: jedna jezdna, min. dwa pasy ruchu; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie istniejącego przekroju jezdni z niewielkimi korektami jej geometrii, z wyjątkiem przekroczenia torów linii kolejowej Szczecin TrzebieŜ, gdzie planowany jest nowy wiadukt lub przebudowa istniejącego; obszary i zadania strategiczne: inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym; Standardy kształtowania inŝynieria: elektroenergetyczna linia 110 kv do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i skablowania; istniejące magistrale, kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona zabytków: występują strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefa W III ochrony archeologicznej; 115

6 Nr jednostki planistycznej P.Z.05.Z Powierzchnia w ha 8,26 Uwarunkowania stan zainwestowania: ulice: Dębogórska, Głowicka, Druckiego - Lubeckiego, magistrala wodociągowa, kolektor ogólnospławny, kolektory tłoczne ścieków, sanitarne i deszczowe, sieci uzbrojenia rozdzielczego; klasa ulicy: zbiorcza; przekrój ulicy: dwie jezdnie po min. dwa pasy ruchu, torowisko tramwajowe z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie ulic Głowickiej, Konarskiego; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: budowa nowego odcinka ulicy od wiaduktu w ciągu ulicy Druckiego-Lubeckiego do ulicy Dębogórskiej, z torowiskiem tramwajowym i pętlą tramwajowo-autobusową; w przypadku lokalizacji ulicy zbiorczej w granicach jednostek planistycznych P.Z.22 i S.D.04, S.D.16, S.D.17 dopuszcza się rezygnację z budowy odcinka ulicy do wiaduktu w ciągu ulicy Druckiego Lubeckiego do ulicy Ludowej z pozostawieniem lokalizacji pętli tramwajowo - autobusowej; obszary i zadania strategiczne: inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym; Standardy kształtowania inŝynieria: istniejące magistrale, kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; 116

7 Nr jednostki planistycznej P.Z.06 Powierzchnia w ha 6,36 Uwarunkowania stan zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; magistrala cieplna, zasilanie w wodę; gaz, ciepło, energię, kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; kolizje, konflikty, bariery: zespoły garaŝy blaszanych; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności; funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla i dzielnicy, w tym usługi publiczne z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej), usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona, istniejąca zabudowa jednorodzinna; działania zorganizowane: rewaloryzacja i rehabilitacja istniejącej zabudowy, relokacja istniejących zespołów garaŝy blaszanych; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie wartościowych elementów kulturowych i krajobrazu, dopuszcza się zachowanie zabudowa jednorodzinna; obszary do zainwestowania: cały teren; obszary i zadania strategiczne: uporządkowanie zainwestowanych terenów oraz polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): harmonijne pierzeja ulicy zbiorczej; zasady zabudowy: uzupełnienia w typie zabudowy istniejącej; komunikacja: obsługa od ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez sieć ulic lokalnych; inŝynieria: istniejąca magistrala i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; 117

8 Nr jednostki P.Z.07 planistycznej Powierzchnia w ha 31,73 Uwarunkowania stan zainwestowania: zieleń naturalna, substandardowa zabudowa mieszkaniowa przy ul. Łącznej; kolektor deszczowy; zasilanie w wodę, gaz, energię oraz kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ogrzewanie lokalne; ochrona zabytków: występowanie elementów układu przestrzennego o wartości lokalnej, zespół dworsko - parkowy wpisany do rejestru zabytków; kolizje, konflikty, bariery: częściowy brak kanalizacji sanitarnej; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla i dzielnicy, w tym usługi publiczne z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym usługi dla seniorów), usługi sportu i rekreacji, zieleń urządzona; działania zorganizowane: rewaloryzacja i rehabilitacja istniejącej zabudowy, budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem inŝynieryjnym; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie wartościowych elementów kulturowych i krajobrazu (ekspozycja terenu od strony rzeki Odry); odtworzenie parku przy zespole folwarcznym; obszary do zainwestowania: cały teren; obszary i zadania strategiczne: realizacja nowych terenów mieszkaniowych, doinwestowanie obszaru w usługi o znaczeniu osiedlowym i ponadlokalnym, ochrona środowiska kulturowego i krajobrazu; Standardy struktura przestrzenna (kompozycja): zachowanie historycznej struktury kształtowania dawnego folwarku; duŝy udział terenów zieleni urządzonej w obszarze zabytkowym; w bezpośrednim otoczeniu zespołu zabytkowego dopuszcza się zabudowę wielorodzinną niskiej intensywności; ekstensywna, zabudowa w rejonie cieku; jednorodna kompozycja zabudowy mieszkaniowej wzdłuŝ głównych ciągów ulicznych; harmonijne pierzeje ulic zbiorczych; koncentracja usług na wyznaczonych obszarach z dopuszczeniem punktowych lokalizacji w terenach mieszkaniowych; w terenie koncentracji usług dopuszcza się zabudowę mieszkaniowo-usługową; gabaryty zespołów zabudowy zróŝnicowane w zaleŝności od ekspozycji terenów, zwłaszcza panoramy od strony rzeki Odry; zasady zabudowy: maksymalna wysokość budynków do 3 kondygnacji; w terenach wyznaczonych pod koncentrację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się budynki do 4 kondygnacji i zespoły zabudowy jednorodzinnej szeregowej; komunikacja: obsługa od ulicy Łącznej i projektowanej ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez sieć ulic lokalnych; inŝynieria: istniejący kolektor i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona zabytków: dla obiektu w rejestrze obowiązują tereny ochronne i zasady ekspozycji; 118

9 Nr jednostki planistycznej P.Z.08 Powierzchnia w ha 27,27 Uwarunkowania stan zainwestowania: zieleń naturalna, ogrody działkowe, grunty rolne, obiekty dawnej radiostacji, zieleń urządzona dawnego cmentarza, brak sieci uzbrojenia terenu; ochrona przyrody: występowanie wartościowych obszarów przyrodniczych: uŝytek ekologiczny Dolina strumienia Grzęziniec, wartościowa zieleń na terenie ogrodów działkowych, zieleń wysoka (dawny cmentarz); ochrona zabytków: cmentarz przy Ostrowskiej w rejestrze zabytków, elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej; kolizje, konflikty, bariery: brak sieci uzbrojenia terenu; funkcja dominująca: usługi głównie dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla i dzielnicy; funkcje uzupełniające: zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa, zieleń naturalna, ogrody działkowe; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych; obszary do zainwestowania: obszar z wyłączeniem uŝytku ekologicznego i terenu zieleni dawnego cmentarza; obszary i zadania strategiczne: ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu doliny strumienia; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): ukształtowanie harmonijnego sąsiedztwa krajobrazowego wokół ustanowionego uŝytku ekologicznego; zachowanie kompozycji zabudowy i zieleni obiektu dawnej radiostacji przy ul. Ostrowskiej; utrzymanie kompozycji zespołu zieleni na terenie dawnego cmentarza przy ul. Ostrowskiej; harmonijna pierzeja i sylweta zabudowy od strony ulicy głównej; na terenie wyznaczonym pod koncentrację usług dopuszcza się zamiennie zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z usługami; zasady zabudowy: typ i wysokość nowej zabudowy zróŝnicowane w zaleŝności od kompozycji poszczególnych zespołów zabudowy; nowa zabudowa maksymalnie w gabarytach obiektu dawnej radiostacji przy ul. Ostrowskiej; zakaz zabudowy na obszarze uŝytku ekologicznego; komunikacja: dojazd od ulicy HoŜej i Ostrowskiej; inŝynieria: realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: wartościowy obszar przyrodniczy objęty SZM, uŝytek ekologiczny; ochrona zabytków: występuje strefa konserwatorska, dla obiektu w rejestrze obowiązują tereny ochronne i zasady ekspozycji; 119

10 Nr jednostki P.Z.09 planistycznej Powierzchnia w ha 21,72 Uwarunkowania stan zainwestowania: ogrody działkowe, zieleń naturalna, grunty rolne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi; zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię, kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona przyrody: naturalny ciek i wartościowe enklawy zieleni; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej; kolizje, konflikty, bariery: sąsiedztwo radiostacji, ogrody działkowe; funkcja dominująca: usługi sportu, rekreacji i wypoczynku; funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi publiczne z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym usługi dla seniorów), zieleń urządzona; działania zorganizowane: budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem inŝynieryjnym, sukcesywne przekształcenie ogrodów działkowych na tereny sportu i rekreacji z duŝą ilością terenów zieleni oraz zieleń urządzoną; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przekształcenie ogrodów działkowych na cele usług sportu, rekreacji i wypoczynku, usług publicznych z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej), budownictwa mieszkaniowego; obszary do zainwestowania: całe tereny, z wyłączeniem terenów chronionych przyrodniczo; obszary i zadania strategiczne: realizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego, stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku (wprowadzenie funkcji ogólnomiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy), budowa zespołu mieszkaniowego, zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej wzdłuŝ cieku (ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu); Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): w terenie wyznaczonym pod koncentrację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w północnym rejonie jednostki, dopuszcza się małe zespoły zabudowy jednorodzinnej szeregowej; w terenie wyznaczonym na cele usługi sportu rekreacji i wypoczynku dopuszcza się lokalizację usług publicznych z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej) oraz punktowo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności; jednorodna struktura przestrzenna zespołów zabudowy mieszkaniowej; zabudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o wysokich walorach architektonicznych, uwzględniająca walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu; kompleks rekreacyjno-sportowy z duŝą ilością zieleni urządzonej; harmonijna pierzeja ulicy zbiorczej; ukształtowanie harmonijnego sąsiedztwa krajobrazowego wokół kompleksu zieleni dawnego cmentarza przy ul. Ostrowskiej; w terenie usług sportu i rekreacji wykształcenie ciągłej struktury terenów zieleni urządzonej wraz z ciągami pieszymi stanowiącej powiązanie terenów zieleni dawnego cmentarza przy ul. Ostrowskiej oraz terenów usług po południowej stronie ul. HoŜej z osiedlem mieszkaniowym i kompleksem Parku Brodowskiego; zasady zabudowy: maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje z dopuszczeniem lokalnych dominant; komunikacja: obsługa od ulicy HoŜej i Ostrowskiej; inŝynieria: sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: obszar objęty SZM; naturalny ciek do zachowania; ochrona zabytków: występuje strefa ochrony konserwatorskiej; 120

11 Nr jednostki planistycznej P.Z.10 Powierzchnia w ha 10,19 Uwarunkowania stan zainwestowania: zieleń naturalna, naturalny zbiornik wodny, grunty rolne; zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię, kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona przyrody: naturalny zbiornik wodny; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności; funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi uzupełniające funkcje mieszkalne, usługi sakralne, zieleń urządzona; działania zorganizowane: budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem inŝynieryjnym; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie naturalnego zbiornika wodnego; obszary do zainwestowania: cały teren; obszary i zadania strategiczne: realizacja nowych terenów mieszkaniowych, doinwestowanie obszaru w usługi o znaczeniu osiedlowym i ponadlokalnym, ochrona środowiska kulturowego i krajobrazu; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): typ i wysokość nowej zabudowy zróŝnicowane w zaleŝności od kompozycji poszczególnych zespołów zabudowy; harmonijne pierzeje ulic zbiorczych; jednorodna kompozycja zabudowy wzdłuŝ głównych ciągów ulicznych; koncentracja usług na wyznaczonym obszarze; zasady zabudowy: maksymalna wysokość budynków: 3 kondygnacje z dopuszczeniem miejscowo zabudowy o wysokości 4 kondygnacji; komunikacja: obsługa od ulic ulicy Łącznej i projektowanej ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez ulice lokalne; inŝynieria: sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: naturalny zbiornik wodny do zachowania; 121

12 Nr jednostki planistycznej P.Z.11 Powierzchnia w ha 43,98 Uwarunkowania stan zainwestowania: ogrody działkowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szkoła podstawowa, dom opieki; magistrala cieplna, kolektory sanitarne i deszczowe; zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię, kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ogrzewanie lokalne i indywidualne; ochrona przyrody: fragmenty terenu wartościowe przyrodniczo; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej, obiekty w ewidencji konserwatorskiej; kolizje, konflikty, bariery: ogrody działkowe; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; funkcje uzupełniające:, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi głównie dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla, usługi sportu, rekreacji i wypoczynku, usługi publiczne z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej); działania zorganizowane: sukcesywne przekształcenie ogrodów działkowych na tereny sportu i rekreacji z duŝą ilością zieleni oraz zieleń urządzoną; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przekształcenie ogrodów działkowych na cele usług publicznych z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, w tym usługi dla seniorów), budownictwa mieszkaniowego, sportu i rekreacji, zieleni urządzonej; obszary do zainwestowania: głównie tereny wzdłuŝ HoŜej, Łącznej, na pozostałym terenie przewaga uzupełnień i przekształceń istniejącej zabudowy; obszary i zadania strategiczne: realizacja nowych terenów mieszkaniowych, polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych, doinwestowanie obszaru w usługi o znaczeniu osiedlowym i dzielnicowym; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): jednorodna struktura przestrzenna zespołów zabudowy mieszkaniowej z usługami uzupełniającymi funkcję mieszkaniową; w terenie koncentracji usług wykształcenie ciągłej struktury terenów zieleni urządzonej wraz z ciągami pieszymi stanowiącej powiązanie terenów zieleni dawnego cmentarza przy ul. Ostrowskiej oraz terenów usług sportu i rekreacji po północnej stronie ul. HoŜej z osiedlem mieszkaniowym i kompleksem Parku Brodowskiego; harmonijna pierzeja ulicy zbiorczej; zabudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o wysokich walorach architektonicznych, uwzględniająca walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu; kompleks sportowo- rekreacyjny z duŝą ilością zieleni urządzonej; zasady zabudowy: typ i wysokość nowej zabudowy zróŝnicowane w zaleŝności od kompozycji poszczególnych zespołów zabudowy; maksymalna wysokość budynków 3 kondygnacje z dopuszczeniem lokalnych dominant; wzdłuŝ ul. HoŜej zachowanie otwarcia widokowego na centrum miasta.; w terenie wyznaczonym dla usług dopuszcza się lokalizację usług publicznych z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej) sportu, rekreacji i wypoczynku oraz małe zespoły zabudowy jednorodzinnej od strony istniejących zespołów zabudowy jednorodzinnej; punktowe lokalizacje usług w terenach zabudowy mieszkaniowej; komunikacja: obsługa od ulic Bogumińskiej, HoŜej i projektowanej ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez sieć ulic lokalnych; inŝynieria: istniejące magistrale i kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: fragment terenu objęty SZM; ochrona zabytków: występuje strefa ochrony konserwatorskiej, dla obiektów zabytkowych w ewidencji ochrona indywidualna w planie. 122

13 Nr jednostki planistycznej P.Z.12 Powierzchnia w ha 48,60 Uwarunkowania stan zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i punktowo zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności, zabudowa usługowa, obiekty sportowe, hurtownie, zieleń parkowa przy ul. Bandurskiego, zieleń naturalna; magistrala cieplna, kolektor sanitarny i deszczowy; zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię, kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ogrzewanie lokalne i indywidualne; ochrona przyrody: fragmenty terenu wartościowe przyrodniczo; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej oraz wartościowe elementy krajobrazu; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; funkcje uzupełniające: zabudowa wielorodzinna niskiej intensywności, usługi uzupełniające funkcje mieszkalne, głównie dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla oraz z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia, usługi dla seniorów), zieleń urządzona, sport i rekreacja; działania zorganizowane: tereny poeksploatacyjne do rekultywacji i zagospodarowania; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przekształcenia i uzupełnienia zabudowy uwzględniające istniejącą kompozycję osiedla; zachowanie zieleni parkowej; obszary do zainwestowania: głównie w rejonie ulic Krucza/Piaskowa, na pozostałym terenie przewaga uzupełnień i przekształceń istniejącej zabudowy; obszary i zadania strategiczne: uporządkowanie zainwestowanych terenów oraz polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych, utrzymanie kameralnego charakteru osiedla; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej z dopuszczeniem elementów porządkujących istniejący układ przestrzenny; zasady zabudowy: typ i wysokość nowej zabudowy zróŝnicowane w zaleŝności od kompozycji poszczególnych zespołów zabudowy; koncentracja usług na wyznaczonych obszarach z dopuszczeniem punktowych lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej; miejscowo dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenach koncentracji usług; komunikacja: obsługa od ulic Bogumińskiej i projektowanej ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez sieć ulic lokalnych; inŝynieria: istniejąca magistrala, kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: fragment terenu objęty SZM; ochrona zabytków: występuje strefa ochrony konserwatorskiej; 123

14 Nr jednostki planistycznej P.Z.13 Powierzchnia w ha 17,99 Uwarunkowania stan zainwestowania: park miejski, obiekt sakralny, zieleń urządzona ciek wodny; kolektory sanitarne i deszczowe, zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię, kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona przyrody: występowanie wartościowych obszarów przyrodniczych : Park Brodowski, ciek wodny; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej oraz wartościowe elementy krajobrazu, kościół wpisany do rejestru, cmentarz w ewidencji zabytków; funkcja dominująca: zieleń urządzona; funkcje uzupełniające: usługi związane z funkcją parkową (wypoczynek, rekreacja, sport, gastronomia), usługi sakralne; Polityka przestrzenna Standardy kształtowania działania zorganizowane: urządzenie terenów przyparkowych; zasady przekształceń: zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych i krajobrazowych terenu; obszary do zainwestowania: tereny wskazane pod usługi; obszary i zadania strategiczne: ochrona środowiska kulturowego, naturalnego i krajobrazu, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (wprowadzenie funkcji ogólnomiejskich); struktura przestrzenna (kompozycja): utrzymanie kompozycji zespołu zieleni parkowej, ekspozycja obiektu sakralnego; zasady zabudowy: zabudowa wyłącznie w miejscach wskazanych w planie miejscowym; koncentracja usług na wyznaczonych obszarach; zabudowa w gabarytach otaczającej zabudowy; zakaz obiektów wielko przestrzennych; kształtowanie zabudowy w sposób nie przesłaniający wglądów w park; komunikacja: dojazd od ulic Bogumińskiej oraz projektowanej ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez sieć ulic lokalnych; inŝynieria: istniejące obiekty inŝynieryjne, kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; budowa zbiornika retencyjnego wody; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: wartościowy obszar przyrodniczy objęty SZM, proponowane pomniki przyrody, zieleń urządzona do zachowania; ochrona zabytków: występuje strefa ochrony konserwatorskiej, ustalenie ochrony cmentarza, dla obiektu w rejestrze obowiązują tereny ochronne i zasady ekspozycji; 124

15 Nr jednostki planistycznej P.Z.14 Powierzchnia w ha 18,39 Uwarunkowania stan zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności, punktowo zabudowa wielorodzinna wysokiej intensywności, zabudowa usługowa, ogrody działkowe; magistrala cieplna, magistrala wodociągowa, kolektor ogólnospławny, zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię oraz kanalizację ogólnospławną poprzez istniejący system uzbrojenia; ogrzewanie indywidualne; ochrona przyrody: występowanie wartościowych obszarów przyrodniczych, w tym enklawa zieleni na obszarze ogrodów działkowych; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej, liczna zabudowa w ewidencji zabytków; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności; funkcje uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności, usługi dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla, zieleń urządzona, ogrody działkowe; działania zorganizowane: rehabilitacja historycznej zabudowy; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przekształcenia istniejącej zabudowy uwzględniające jej historyczną strukturę przestrzenną; obszary do zainwestowania: tereny niezabudowane (uzupełnienia i przekształcenia istniejącej zabudowy); obszary i zadania strategiczne: uporządkowanie zainwestowanych terenów oraz polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych, ochrona środowiska kulturowego; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej z dopuszczeniem elementów porządkujących istniejący układ przestrzenny; zabudowa w gabarytach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności; zasady zabudowy: wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych: w typie istniejącej zabudowy jednorodzinnej sąsiedniej, maksymalna wysokość budynków wielorodzinnych i zabudowy usługowej: 3 kondygnacje; komunikacja: obsługa od ulic Bogumińskiej i projektowanej ulicy zbiorczej P.Z.01.Z poprzez sieć ulic lokalnych, w tym ul. Bandurskiego; inŝynieria: istniejąca magistrala i kolektor oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: wartościowa zieleń na obszarze ogrodów działkowych do zachowania, teren objęty SZM; ochrona zabytków: występuje strefa ochrony konserwatorskiej, dla zabytków w ewidencji ustalenie ochrony w planach; 125

16 Nr jednostki planistycznej P.Z.15 Powierzchnia w ha 9,27 Uwarunkowania stan zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi w tym szkoła podstawowa, zieleń urządzona; elektroenergetyczne linie napowietrzne 110 kv, magistrala cieplna, kolektor ogólnospławny, zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię oraz kanalizację ogólnospławną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona przyrody: zieleń urządzona; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej, obiekty w ewidencji zabytków; kolizje, konflikty, bariery: sąsiedztwo terenów kolejowych oraz terenu składów i magazynów, elektroenergetyczne linie napowietrzne 110 kv; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności; funkcje uzupełniające: usługi, usługi publiczne i sakralne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności; zieleń urządzona; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: uzupełnienia istniejącej struktury przestrzennej, utrzymanie wielofunkcyjnego charakteru obszaru, poprawa warunków mieszkaniowych; obszary do zainwestowania: tereny niezabudowane; obszary i zadania strategiczne: uporządkowanie zainwestowanych terenów, polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): istniejący układ zabudowy wielorodzinnej o swobodnej kompozycji do zachowania i uzupełnień; koncentracja usług na wyznaczonych obszarach z dopuszczeniem punktowych lokalizacji w terenach zabudowy mieszkaniowej; harmonijne pierzeje ulicy zbiorczej i głównej oraz harmonijna sylweta zabudowy od strony terenów kolejowych; zasady zabudowy: nowa zabudowa w typie i o wysokości nie wyŝszej niŝ zabudowa istniejąca; zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie kolei; komunikacja: obsługa od ulic Obotryckiej, Komuny Paryskiej i ulic lokalnych, m.in. Golisza; inŝynieria: elektroenergetyczne linie 110 kv do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i skablowania; istniejące magistrale i kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci i urządzeń inŝynieryjnych; ochrona przyrody: zieleń urządzona do zachowania; ochrona zabytków: strefa ochrony konserwatorskiej do ustalenia w planie, dla zabytków w ewidencji ustalenie ochrony w planach; 126

17 Nr jednostki planistycznej P.Z.16 Powierzchnia w ha 24,41 Uwarunkowania stan zainwestowania: magazyny, bazy, usługi (szkolnictwo zawodowe), obiekt handlowy o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 2000 m 2, place manewrowe, stacja obsługi samochodów, stacja paliw, ogrody działkowe, budynek mieszkalny wielorodzinny, zieleń urządzona dawnego cmentarza; elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kv, magistrala cieplna, kolektory deszczowe, zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię oraz kanalizację ogólnospławną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona przyrody: zieleń wysoka na obszarze dawnego cmentarza; ochrona zabytków: występują elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej, relikty osadnictwa pradziejowego oraz wartościowe elementy krajobrazu i obiekty zabytkowe w ewidencji; kolizje, konflikty, bariery: elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kv; funkcja dominująca: usługi na rzecz produkcji, usługi handlu, w tym jeden obiekt handlowy o powierzchni sprzedaŝy powyŝej 2000 m 2 ; funkcje uzupełniające: usługi publiczne, składy, bazy, magazyny, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń urządzona; działania zorganizowane: restrukturyzacja i rewitalizacja obszaru; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: utrzymanie zieleni parkowej dawnego cmentarza, moŝliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej; obszary do zainwestowania: cały teren z wyłączeniem zieleni dawnego cmentarza; obszary i zadania strategiczne: wprowadzenie funkcji ogólnomiejskich, rozwój gospodarczy miasta, tworzenie nowych miejsc pracy; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): koncentracja usług oświaty w rejonie ulicy zbiorczej; zasady zabudowy: kształtowanie jednorodnych zespołów zabudowy; zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie kolei; w terenie wyznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się handel w obiektach o powierzchni sprzedaŝy przekraczającej 400 m 2. Komunikacja: obsługa od ulicy Obotryckiej, Bogumińskiej, HoŜej i Golisza; inŝynieria: elektroenergetyczna linia 110 kv do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i skablowania; istniejące magistrale i kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: zieleń dawnego cmentarza do zachowania; ochrona zabytków: strefa ochrony konserwatorskiej do ustalenia w planie oraz strefa W III ochrony archeologicznej, zabytki w ewidencji do ochrony w ustaleniach planu; 127

18 Nr jednostki planistycznej P.Z.17 Powierzchnia w ha 7,77 Uwarunkowania stan zainwestowania: usługi (szkolnictwo zawodowe), tereny sportowe; elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kv, magistrala cieplna, kolektor sanitarny i deszczowy, zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię oraz kanalizację ogólnospławną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej, występują relikty osadnictwa pradziejowego, obiekty w ewidencji zabytków; kolizje, konflikty, bariery: elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kv; funkcja dominująca: usługi oświaty; funkcje uzupełniające: usługi sportu, rekreacji, zieleń urządzona; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie istniejącej kompozycji zabudowy przy skrzyŝowaniu ulicy głównej i zbiorczej; obszary do zainwestowania: głównie wschodnia część jednostki; obszary i zadania strategiczne: ochrona środowiska kulturowego i krajobrazu; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): harmonijna pierzeja ulicy głównej i zbiorczej; zasady zabudowy: uzupełnienia zabudowy w gabarytach nie większych niŝ istniejąca zabudowa; komunikacja: obsługa od ulic Bogumińskiej i HoŜej; inŝynieria: elektroenergetyczna linia 110 kv do zachowania z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i skablowania; istniejące magistrala, kolektory oraz sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; ochrona zabytków: strefa ochrony konserwatorskiej do ustalenia w planie, występuje strefa W III ochrony stanowisk archeologicznych, dla obiektów zabytkowych w ewidencji ochrona indywidualna w planie; 128

19 Nr jednostki planistycznej P.Z.18 Powierzchnia w ha 21,83 Uwarunkowania stan zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, obiekty produkcyjne, ogrody działkowe, usługi, zieleń naturalna, naturalne zbiorniki wodne z zielenią przywodną, kolektor ogólnospławny, kolektor tłoczny ścieków, kolektory sanitarne i deszczowe; zasilanie w wodę, gaz, energię oraz kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona przyrody:, naturalne zbiorniki wodne Stawy Bliźniaki; ochrona zabytków: elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej i ponadlokalnej oraz wartościowe elementy krajobrazu, liczne obiekty w ewidencji konserwatorskiej; kolizje, konflikty, bariery: sąsiedztwo terenów kolejowych; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności; funkcje uzupełniające: usługi dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla i dzielnicy, w tym usługi publiczne z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym usługi dla seniorów), usługi sportu i rekreacji, usługi produkcyjne, zieleń urządzona, ogrody działkowe; działania zorganizowane: urządzenie terenów zieleni wokół zbiorników wodnych i ich wyposaŝenie w urządzenia rekreacyjne; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przekształcenia istniejącej zabudowy uwzględniające jej historyczną strukturę przestrzenną; obszary do zainwestowania: cały teren z przewagą uzupełnień i przekształceń istniejącej zabudowy; obszary i zadania strategiczne: uporządkowanie zainwestowanych terenów oraz polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych, ochrona środowiska kulturowego; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej z dopuszczeniem elementów porządkujących istniejący układ przestrzenny; uzupełnienia zabudowy w gabarytach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności; koncentracja usług na wyznaczonych obszarach z dopuszczeniem punktowych lokalizacji w terenach mieszkaniowych; harmonijna sylweta zabudowy od strony terenów kolejowych; zasady zabudowy: zabudowa w gabarytach nie większa niŝ otaczająca zabudowa; zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie kolei; w terenach wyznaczonych pod koncentrację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się małe zespoły zabudowy jednorodzinnej szeregowej; komunikacja: obsługa od ulic Robotniczej i Dębogórskiej; inŝynieria: istniejące kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona przyrody: zieleń urządzona w sąsiedztwie zbiorników wodnych, zachowanie naturalnych zbiorników wodnych; ochrona zabytków: strefa ochrony konserwatorskiej do ustalenia w planie, dla zabytków w ewidencji konserwatorskiej ustalenie ochrony w planach; 129

20 Nr jednostki planistycznej P.Z.19 Powierzchnia w ha 7,30 Uwarunkowania stan zainwestowania: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy, stacja paliw, budynek mieszkalny, kolektor ogólnospławny, kolektor deszczowy, zasilanie w wodę, gaz, energię oraz kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; ochrona zabytków: występowanie wartościowych elementów krajobrazu, zabudowy i zieleni, obiekty w ewidencji konserwatorskiej; funkcja dominująca: produkcja, składy, magazyny, bazy, logistyka; funkcje uzupełniające: usługi; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: restrukturyzacja i przekształcenie terenów na cele usług; obszary do zainwestowania: cały teren z przewagą uzupełnień i przekształceń istniejącej zabudowy; obszary i zadania strategiczne: rozwój gospodarczy miasta, tworzenie nowych miejsc pracy; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): zamknięta enklawa zabudowy usługowej wtopiona w zieleń; zasady zabudowy: ograniczenie uciąŝliwości obiektów w stosunku do terenów mieszkaniowych poprzez zwiększenia terenów zieleni zwłaszcza na granicy z zabudową mieszkaniową; komunikacja: obsługa od ulicy Dębogórskiej; inŝynieria: istniejące kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona zabytków: strefa ochrony konserwatorskiej do ustalenia w planie, ustalenie ochrony zabytkowych budynków i zespołów w planach; 130

21 Nr jednostki planistycznej P.Z.20 Powierzchnia w ha 27,67 Uwarunkowania stan zainwestowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty szkolnictwa specjalnego, usługi, obiekty policji (komisariat), ogrody działkowe, obiekt sakralny w realizacji, obiekty produkcyjne (fabryka czekolady), zieleń naturalna, częściowo tereny zamknięte (kolejowe); stacja redukcyjna gazu II stopnia, kolektor deszczowy, zasilanie w wodę, gaz, ciepło, energię oraz kanalizację sanitarną i deszczową poprzez istniejący system uzbrojenia; lokalne ogrzewanie; ochrona zabytków: występują elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej i ponadlokalnej oraz obiekty zabytkowe w tym wpisane do rejestru zabytków; kolizje, konflikty, bariery: sąsiedztwo terenów kolejowych, ogrody działkowe; funkcja dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności; funkcje uzupełniające: usługi dla obsługi lokalnych potrzeb mieszkańców osiedla i dzielnicy, w tym usługi publiczne z zakresu infrastruktury społecznej (oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej), usługi sakralne, usługi produkcyjne, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; działania zorganizowane: rewaloryzacja obszaru, rehabilitacja historycznej zabudowy, likwidacja ogrodów działkowych na terenie wskazanym pod zabudowę mieszkalną, sukcesywne przekształcenie części ogrodów działkowych na zieleń urządzoną; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: przekształcenia istniejącej zabudowy uwzględniające jej historyczną strukturę przestrzenną; dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów produkcyjnych w rejonie ul. Grzymińskiej; obszary do zainwestowania: głównie południowa część jednostki (ogrody działkowe), pozostały teren z przewagą uzupełnień i przekształceń istniejącej zabudowy; obszary i zadania strategiczne: uporządkowanie zainwestowanych terenów oraz polepszenie standardu i warunków mieszkaniowych, ochrona środowiska kulturowego; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej z dopuszczeniem elementów porządkujących istniejący układ przestrzenny; uzupełnienia zabudowy w gabarytach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności; koncentracja usług na wyznaczonych obszarach; harmonijne pierzeje ulic zbiorczych; harmonijna sylweta zabudowy od strony terenów kolejowych; ekspozycja obszaru od strony rzeki Odry; zasady zabudowy: zabudowa w gabarytach nie większa niŝ otaczająca zabudowa; zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie kolei; w terenie wyznaczonym pod koncentrację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się małe zespoły zabudowy jednorodzinnej szeregowej; w terenie wyznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się handel w obiektach o powierzchni sprzedaŝy przekraczającej 400 m 2 ; dopuszcza się likwidację lub przekształcenie basenu przeciwpoŝarowego;. Komunikacja: obsługa od ulicy Robotniczej i Grzymińskiej; inŝynieria: istniejące kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona zabytków: strefy ochrony konserwatorskiej do ustalenia w planie, dla obiektów zabytkowych w ewidencji ochrona indywidualna w planie, dla obiektów w rejestrze obowiązują tereny ochronne i zasady ekspozycji; 131

22 Nr jednostki planistycznej P.Z.21 Powierzchnia w ha 18,12 Uwarunkowania stan zainwestowania: produkcja, magazyny, składy, bazy, obiekty szkolnictwa wyŝszego (przystań wodna, ośrodek ratownictwa), zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń naturalna; kolektory deszczowe, zasilanie w wodę, gaz, energię oraz kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia, teren w granicach portu morskiego; część terenu zagroŝona powodzią; kolizje, konflikty: likwidacja zabudowy mieszkaniowej; bariery: brak modernizacji tzw. Trasy Nadodrzańskiej (Stołczyńska, Nad Odrą, Światowida, Dębogórska, Ludowa) warunkującej rozwój terenów wzdłuŝ Odry; ochrona zabytków: występują elementy układu przestrzennego o wartości lokalnej i ponadlokalnej oraz obiekty zabytkowe; funkcja dominująca: magazyny, składy, bazy, logistyka, usługi portowe; funkcje uzupełniające: usługi (w tym szkolnictwo wyŝsze), produkcja, obiekty sportów wodnych, rekreacja, sport, gastronomia, rozrywka, usługi szkoleniowo konferencyjne, przystanie portowe, szkolnictwo w zakresie ratownictwa morskiego; działania zorganizowane: restrukturyzacja i rewitalizacja obszaru m.in. poprzez wzmacnianie roli ośrodka szkolnictwa wyŝszego; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: zachowanie waloru portu morsko-rzecznego pełniącego rolę portu uniwersalnego, rozwój usług dystrybucyjno logistycznych, restrukturyzacja istniejącego zagospodarowania; wytworzenie centrum lokalnego w oparciu o wskazane usługi; obszary do zainwestowania: głównie środkowa i północna część do przekształcenia; obszary i zadania strategiczne: rozwój gospodarczy miasta, tworzenie nowych warunków do rozwoju obszaru portowego, tworzenie nowych miejsc pracy; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): koncentracja usług na wyznaczonym obszarze, ekspozycja obszaru od strony rzeki Odry; zasady zabudowy: gabaryty zabudowy uwzględniające ekspozycję obszaru od strony rzeki Odry, wykorzystanie dostępu do akwenu portowego; komunikacja: obsługa od ulic Dębogórskiej i Wiszesława; inŝynieria: istniejące kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; realizacja nowych sieci; ochrona zabytków: dla obiektów zabytkowych w ewidencji ochrona indywidualna w planie; 132

23 Nr jednostki planistycznej P.Z.22 Powierzchnia w ha 1,60 Uwarunkowania stan zainwestowania: produkcja, magazyny, składy, bazy, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zieleń; kolektor tłoczny ścieków, kolektory deszczowe; zasilanie w wodę, gaz, energię oraz kanalizację sanitarną poprzez istniejący system uzbrojenia; bariery: brak modernizacji tzw. Trasy Nadodrzańskiej (Stopczyńska, Nad Odrą, Światowida, Dębogórska, Ludowa) warunkującej rozwój terenów wzdłuŝ Odry; funkcja dominująca: usługi, magazyny, składy, bazy, logistyka; funkcje uzupełniające: produkcja; działania zorganizowane: restrukturyzacja terenu; Polityka przestrzenna zasady przekształceń: dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego, restrukturyzacja istniejącego zagospodarowania; dopuszcza się lokalizację ulicy zbiorczej o przekroju: dwie jezdnie, wydzielone torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Ludowej; obszary do zainwestowania: cały teren; obszary i zadania strategiczne: rozwój gospodarczy miasta, tworzenie nowych warunków do rozwoju obszaru portowego, tworzenie nowych miejsc pracy; Standardy kształtowania struktura przestrzenna (kompozycja): harmonijna pierzeja ulicy zbiorczej; zasady zabudowy: gabaryty zabudowy uwzględniające ekspozycję obszaru od strony rzeki Odry; komunikacja: obsługa od ulicy P.Z.05.Z i ulic Ludowej i Blizińskiego; inŝynieria: istniejące kolektory i sieci uzbrojenia rozdzielczego do utrzymania, rozbudowy i przebudowy; 133

OSIEDLE WARSZEWO. 91 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE WARSZEWO. 91 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Warszewo rozwijać się będzie, jako osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z częściowym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności, powiązanej z wprowadzaniem programu usługowego.

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 132 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ŚWIERCZEWO OSIEDLE. 131 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie OSIEDLE ŚWIERCZEWO Osiedle z duŝym udziałem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej intensywności (zabudowy blokowej) z funkcjami uzupełniającymi w formie enklaw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SKOLWIN. 46 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SKOLWIN. 46 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle Skolwin połoŝone jest na uboczu w stosunku do głównych dróg w relacji Szczecin Police. Ze względu na znaczy udział terenów zieleni naturalnej, ochronę ujęcia wód podziemnych, ukształtowanie terenu

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE POGODNO. 116 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE POGODNO. 116 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle z ukształtowaną, podlegającą ochronie, strukturą jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Lokalnie dopuszcza się wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z usługami

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami związanymi z obsługą mieszkańców osiedla (usługi oświaty, handlu kultury, zdrowia, gastronomii

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE GOLĘCINO - GOCŁAW

OSIEDLE GOLĘCINO - GOCŁAW GOLĘCINO - GOCŁAW Osiedle zachowa swoją dotychczasową, trójdzielną strukturę przestrzenną. W obszarze tarasu górnego rozwijać się będzie zabudowa jedno i wielorodzinna o niskiej intensywności z lokalnymi

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD Śródmiejskie osiedle mieszkaniowo - usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla obszarów centralnych duŝych miast. Osiedle

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE OSÓW. 105 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE OSÓW. 105 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obrzeŝach Puszczy Wkrzańskiej i Parku Arkońskiego. W terenach leśnych dopuszcza się usługi sportu, rekreacji i turystyki, a na obrzeŝu Parku Arkońskiego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ŁĘKNO. 63 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ŁĘKNO. 63 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle o duŝych walorach estetycznych i jakości. Utrzymuje się kameralny charakter zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Ogranicza się moŝliwość przekształceń terenów zieleni urządzonej tylko

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAWADZKIEGO - KLONOWICA

OSIEDLE ZAWADZKIEGO - KLONOWICA Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wysokiej intensywności. Kierunkowe zmiany zagospodarowania osiedla obejmują utrzymanie terenów usług sportu i rekreacji z realizowaną w osiedlu

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 119 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE POGODNO. 116 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE POGODNO. 116 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle z ukształtowaną, podlegającą ochronie, strukturą jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Lokalnie dopuszcza się wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z usługami

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A. Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE TURZYN. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III-JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

OSIEDLE TURZYN. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III-JEDNOSTKI PLANISTYCZNE Rozwój osiedla przebiegał będzie dwukierunkowo. W obszarach zabudowy mieszkaniowej funkcje usługowe ograniczane będą do obsługujących przede wszystkim mieszkańców osiedla, z moŝliwością lokowania usług

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SŁONECZNE. 157 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SŁONECZNE. 157 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A. Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE KIJEWO. 130 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE KIJEWO. 130 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej rozczłonkowane dwiema arteriami komunikacyjnymi (ulicą główną ruchu przyspieszonego i ulicą zbiorczą). Naturalnie wydzielone enklawy: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE OSÓW. 105 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE OSÓW. 105 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obrzeŝach Puszczy Wkrzańskiej i Parku Arkońskiego. W terenach leśnych dopuszcza się usługi sportu, rekreacji i turystyki, a na obrzeŝu Parku Arkońskiego

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC W ramach osiedla moŝna wyróŝnić dwa obszary o charakterze wyznaczanym przez wschodnią i odpowiednio zachodnią część osiedla. Część wschodnia, aŝ do krawędzi obniŝenia terenu

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE NIEBUSZEWO - BOLINKO

OSIEDLE NIEBUSZEWO - BOLINKO Teren osiedla tworzy wielkomiejską przestrzeń z zabudową mieszkaniową wysokiej intensywności oraz centrami usługowymi o charakterze ogólnomiejskim. W osiedlu wymagane jest prowadzenie działań porządkujących,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE GUMIEŃCE. 22 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE GUMIEŃCE. 22 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzuje wielość funkcji, jednak ich rozmieszczenie sprawia, Ŝe nie stanowią one źródła konfliktu. W części zachodniej osiedle rozwijać się będzie, jako enklawa zabudowy mieszkaniowej jedno

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE TURZYN. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III-JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

OSIEDLE TURZYN. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III-JEDNOSTKI PLANISTYCZNE Rozwój osiedla przebiegał będzie dwukierunkowo. W obszarach zabudowy mieszkaniowej funkcje usługowe ograniczane będą do obsługujących przede wszystkim mieszkańców osiedla, z moŝliwością lokowania usług

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE CENTRUM. 27 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE CENTRUM. 27 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Wielkomiejskie osiedle śródmiejskie, mieszkaniowej zabudowy o wysokiej intensywności, z programem usług typowym dla duŝych ośrodków regionalnych. Docelowo w osiedlu funkcjonować będą dwa samodzielne ośrodki

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE POMORZANY. 80 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE POMORZANY. 80 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie W osiedlu wyróŝnia się cztery obszary o określonych cechach funkcjonalnych. Obszar północny powyŝej torów kolejowych rozwijający się jako wielkomiejska przestrzeń wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZAŁOM. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami związanymi z obsługą mieszkańców osiedla (usługi oświaty, handlu kultury, zdrowia, gastronomii

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE DRZETOWO - GRABOWO

OSIEDLE DRZETOWO - GRABOWO Osiedle wielofunkcyjne z wyraźnie wyodrębnionymi strefami, przemysłową związaną z działalnością produkcyjną i portową, dla której układ komunikacyjny stanowi linię demarkacyjną oraz strefą wielkomiejską,

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC OSIEDLE

ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC OSIEDLE OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC W ramach osiedla moŝna wyróŝnić dwa obszary o charakterze wyznaczanym przez wschodnią i odpowiednio zachodnią część osiedla. Część wschodnia, aŝ do krawędzi obniŝenia terenu

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE NIEBUSZEWO - BOLINKO

OSIEDLE NIEBUSZEWO - BOLINKO Teren osiedla tworzy wielkomiejską przestrzeń z zabudową mieszkaniową wysokiej intensywności oraz centrami usługowymi o charakterze ogólnomiejskim. W osiedlu wymagane jest prowadzenie działań porządkujących,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE STARE MIASTO

OSIEDLE STARE MIASTO Osiedle o największym znaczeniu dla kształtowania wizerunku miasta. Ochronie podlega istniejąca zabudowa historyczna i załoŝenia urbanistyczne oraz tereny zieleni urządzonej. Dopuszczalne przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE NOWE MIASTO. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III-JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

OSIEDLE NOWE MIASTO. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin Tom III-JEDNOSTKI PLANISTYCZNE Osiedle obejmuje jeden z podstawowych obszarów śródmiejskich. Wymagana jest aktywizacja tego obszaru po odzyskaniu terenów wojskowych w rejonie ul. Potulickiej Narutowicza i zwolnienie dla publicznej komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25

PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 25. PRĄDNIK CZERWONY JEDNOSTKA: 25 POWIERZCHNIA: NAZWA: 276.84 ha PRĄDNIK CZERWONY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Kanonierów, ul.

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE

OSIEDLE PŁONIA ŚMIERDNICA JEZIERZYCE Bardzo rozległe, peryferyjne względem centrum miasta, charakterystyczne dla zabudowy podmiejskiej osiedle głównie zabudowy jednorodzinnej, łączące trzy historyczne wykształcone układy zabudowy wiejskiej,

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE NOWE MIASTO. 134 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE NOWE MIASTO. 134 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle obejmuje jeden z podstawowych obszarów śródmiejskich. Wymagana jest aktywizacja tego obszaru po odzyskaniu terenów wojskowych w rejonie ul. Potulickiej Narutowicza i zwolnienie dla publicznej komunikacji

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 16. RUCZAJ-KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 POWIERZCHNIA: NAZWA: 453.14ha RUCZAJ KOBIERZYN KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa jednorodzinna zrealizowana w ramach jednorodnych strukturalnie

Bardziej szczegółowo

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15

ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 15. ŁAGIEWNIKI JEDNOSTKA: 15 POWIERZCHNIA: NAZWA: 275.35 ha ŁAGIEWNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna osiedli do utrzymania i rewitalizacji/rehabilitacji;

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE YDOWCE KLUCZ

OSIEDLE YDOWCE KLUCZ OSIEDLE śydowce KLUCZ Osiedle mieszkaniowe zabudowy jedno i wielorodzinnej o niskiej intensywności z pozostałościami tzw. wielkiego przemysłu. Rozwój osiedla polegał będzie na stopniowym wysycaniu obszarów

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE STARE MIASTO

OSIEDLE STARE MIASTO Osiedle o największym znaczeniu dla kształtowania wizerunku miasta. Ochronie podlega istniejąca zabudowa historyczna i załoŝenia urbanistyczne oraz tereny zieleni urządzonej. Przekształcenia istniejącej

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

GŁĘBOKIE - PILCHOWO. 68 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle podlegające ograniczeniom w zainwestowaniu, wynikającym z istniejących wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Utrzymuje się ochronę terenów zieleni w stopniu zapewniającym witalność istniejących

Bardziej szczegółowo

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 POWIERZCHNIA: NAZWA: 392.17 ha CZYŻYNY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach terenów usługowych do utrzymania; Zabudowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

MISTRZEJOWICE JEDNOSTKA: 45

MISTRZEJOWICE JEDNOSTKA: 45 45. MISTRZEJOWICE JEDNOSTKA: 45 POWIERZCHNIA: NAZWA: 491.45 ha MISTRZEJOWICE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Powstańców do utrzymania

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24

PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24 24. PRĄDNIK BIAŁY JEDNOSTKA: 24 POWIERZCHNIA: NAZWA: 398.97 ha PRĄDNIK BIAŁY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z możliwością

Bardziej szczegółowo

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 50. STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 POWIERZCHNIA: NAZWA: 548.84 ha STARY BIEŻANÓW KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE PODJUCHY. 141 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE PODJUCHY. 141 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Peryferyjne osiedle względem centrum miasta, rozwijające się przede wszystkim jako tereny zabudowy mieszkaniowej o zróŝnicowanej intensywności. Zabudowie towarzyszą usługi wbudowane i wolno stojące związane

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 56. DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 POWIERZCHNIA: NAZWA: 580.59 ha DOLINA DŁUBNI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności

Bardziej szczegółowo

OLSZANICA JEDNOSTKA: 39

OLSZANICA JEDNOSTKA: 39 39. OLSZANICA JEDNOSTKA: 39 POWIERZCHNIA: NAZWA: 795.93 ha OLSZANICA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana wokół tradycyjnego układu osiedleńczego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE STARE MIASTO

OSIEDLE STARE MIASTO Osiedle o największym znaczeniu dla kształtowania wizerunku miasta. Ochronie podlega istniejąca zabudowa historyczna i załoŝenia urbanistyczne oraz tereny zieleni urządzonej. Dopuszczalne Przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAŁĄCZNIK NR 60 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z dotychczasowego ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opracowanie: Główny projektant

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

GRZEGÓRZKI JEDNOSTKA: 11

GRZEGÓRZKI JEDNOSTKA: 11 11. GRZEGÓRZKI JEDNOSTKA: 11 POWIERZCHNIA: NAZWA: 266.58 ha GRZEGÓRZKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do utrzymania, przekształceń i uzupełnień;

Bardziej szczegółowo

SWOSZOWICE RAJSKO JEDNOSTKA: 53

SWOSZOWICE RAJSKO JEDNOSTKA: 53 53. SWOSZOWICE-RAJSKO JEDNOSTKA: 53 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1905.66 ha SWOSZOWICE RAJSKO KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW - RYBITWY JEDNOSTKA: 49

PŁASZÓW - RYBITWY JEDNOSTKA: 49 49. PŁASZÓW-RYBITWY JEDNOSTKA: 49 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1616.75 ha PŁASZÓW - RYBITWY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w pasie pomiędzy doliną Wisły

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MIĘDZYODRZE. 75 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MIĘDZYODRZE. 75 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle tworzą złoŝone struktury, wymagające odrębnego traktowania w procesie planistycznym. Tereny przemysłu, produkcji i składów przewidziane są do zachowania z preferencją dla rozwoju działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/1113/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADAŃ 1. ZADANIE 1 - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B5

OPIS ZADAŃ 1. ZADANIE 1 - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B5 OPIS ZADAŃ 1. ZADANIE 1 - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B5 a) Powierzchnia opracowania 10,3 ha b) Położenie tereny w większości niezabudowane wzdłuż ulicy Nadmorskiej

Bardziej szczegółowo

STARA NOWA HUTA JEDNOSTKA: 47

STARA NOWA HUTA JEDNOSTKA: 47 47. STARA NOWA HUTA JEDNOSTKA: 47 POWIERZCHNIA: NAZWA: 614.56 ha STARA NOWA HUTA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wzdłuż ul. Klasztornej do utrzymania; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZDROJE. 184 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE ZDROJE. 184 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o zróŝnicowanej intensywności, zdominowane przez drogowy i kolejowy układ komunikacyjny oraz uwarunkowania naturalne: rz. Regalicę i Wzgórza

Bardziej szczegółowo

BIELANY LAS WOLSKI JEDNOSTKA: 38

BIELANY LAS WOLSKI JEDNOSTKA: 38 38. BIELANY-LAS WOLSKI JEDNOSTKA: 38 POWIERZCHNIA: NAZWA: 732.71 ha BIELANY LAS WOLSKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zachowanie tradycyjnego charakteru rekreacyjnego naturalnego lasu jako podstawowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że

1) remonty istniejących oraz lokalizacja nowych dróg dojazdowych z tym że Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Łukasiewicza II na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Nr IV/42/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. i

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW - ZABŁOCIE JEDNOSTKA: 13

PŁASZÓW - ZABŁOCIE JEDNOSTKA: 13 13. PŁASZÓW-ZABŁOCIE JEDNOSTKA: 13 POWIERZCHNIA: NAZWA: 356.69ha PŁASZÓW - ZABŁOCIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rejonie ul. Jerozolimskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKRZÓWEK PYCHOWICE JEDNOSTKA: 17

ZAKRZÓWEK PYCHOWICE JEDNOSTKA: 17 17. ZAKRZÓWEK-PYCHOWICE JEDNOSTKA: 17 POWIERZCHNIA: NAZWA: 794.67 ha ZAKRZÓWEK PYCHOWICE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zespół zabudowy III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego do utrzymania,

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania r. KIERUNKI ZW5 KIEKRZ, PSARSKIE

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania r. KIERUNKI ZW5 KIEKRZ, PSARSKIE 1. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU I ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW 1.1. Podstawowe funkcje terenów 1.1.1 Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania: M2n* tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo