Przedsi biorstwo AGAT S.A. ISO 9001:2008 AQAP 2110:2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsi biorstwo AGAT S.A. ISO 9001:2008 AQAP 2110:2009"

Transkrypt

1 Przedsi biorstwo AGAT S.A.

2 Kontakt Przedsi biorstwo"agat" S.A. Oddział w Płocku Koluszki ul. Paderewskiego 1 tel.: 0 44/ fax: 0 44/ Siedziba w Koluszkach Baza Techniczna w Zygmuntowie Biuro Handlowe w Warszawie, ul. T. Chałubi skiego 8, Warszawa, tel./fax 0 22/

3 Zarz d Zbigniew Winkiel Prezes Zarz du Dyrektor Naczelny Wojciech Supera Wiceprezes Zarz du Z-ca Dyrektora ds. Wykonawstwa Telekomunikacji, Automatyki i Telemechaniki Marek Olczyk Członek Zarz du Dyrektor Oddziału Budownictwa Energetycznego i Automatyki Wiesław Andryszczak Członek Zarz du Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego Jacek Justyna Członek Zarz du Dyrektor Handlowy

4 ersk kadr Zakres działalno ci Przedsi biorstwo AGAT S.A. wiadczy usługi w zakresie wykonawstwa i projektowania: ENERGETYKI AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ TELEKOMUNIKACJI PRZEWIERTÓW STEROWANYCH OCHRONY RODOWISKA SYSTEMÓW OCHRONY KATODOWEJ Realizujemy kompleksowo inwestycje, pełni c funkcje Generalnego Wykonawcy. Dysponujemy wysoko wykwalifikowan mened i techniczn.

5

6 Energetyka Energetyka to szeroki zakres naszej działalno ci. Budujemy, remontujemy i modernizujemy: linie napowietrzne WN, SN, NN, linie kablowe SN, NN, wn trzowe i napowietrzne stacje elektroenergetyczne SN, NN, instalacje elektryczne, ochrona katodowa. Obecnie realizujemy projekty w wielu dziedzinach gospodarki krajowej.

7 obejmuj technologiczn technologiczn technologiczn technologiczn biorstwo "AGAT" S.A. oferuje usługi bran Automatyka technologiczna Przedsi technologicznej, które obejmuj : y automatyki automatyk instalacji petrochemicznych i rafineryjnych, automatyk automatyk automatyk monitoring gleby, automatyk automatyk prace bran y PiA. uj wody, parków zbiornikowych, dla pompowni ruroci gowych, oczyszczalni kotłowni ciepła, cieków, W roku 2006 kapituła Polskiego Godła Promocyjnego przyznała Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za automatyk technologiczn c projektowanie wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne.

8 bnione AGAT IT S.A., której nadrz AGAT IT W 2008 roku ze struktury organizacyjnej Przedsi biorstwa"agat" S.A zostało wyodr dnym celem jest oferowanie usług zwi IT. Zakres działalno ci: Opracowywanie koncepcji, Wykonywanie projektów, Opracowywanie oprogramowa, Kompletacja i prefabrykacja, Wykonywanie testów FAT, Monta na obiektach, okablowywanie, Wykonywanie testów SAT, Rozruch, Szkolenia, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, Uczestniczenie w rozwoju wykonanych systemów. zanych z bran

9 cy wszelkie wymogi prawne dotycz enia po ki którym estra wysok liwo ci jego skalowalno System przeciwpo arowy To nowoczesny system wczesnego reagowania na zagro arowe, spełniaj ce instalacji obrony przeciwpo arowej. Do jego budowy wykorzystano najnowsze technologie w dziedzinie redundowanych sieci komunikacyjnych, dzi cechuje si niezawodno ak działania. Zastosowanie programowalnych sterowników przemysłowych oraz pakietów SCADA zapewnia elastyczno w dostosowaniu systemu do potrzeb klienta, jak równie i mo ci szybkiej konfiguracji. ci

10 , bezpiecze za d System zarz dzania terminalem nalewczym System ONYKS to legalizowany, autorski system Przedsi biorstwa "AGAT" S.A. przeznaczony do kompleksowej obsługi terminala nalewczego b bazy magazynowej. Cechuje si intuicyjn obsług imoliwo ci indywidualnej konfiguracji systemu, przy zastosowaniu najbardziej nowoczesnych rozwi technologicznych.. Znacznej poprawie produkt System ONYKS zwi terminalu nalewczego, zapewnia mniejsze zu kontrol poszczególnych urz pracy dze ulegaj takeniezawodno stwo i komfort pracy. Wa cech jestjego elastyczno, która pozwala w krótkim czasie dostosowa do indywidualnych potrzeb klienta. ycie i lepsz ksza wydajno i uniwersalno n

11 biorstwo "AGAT " S.A. od ponad dziesi izolacyjn Ochrona katodowa Przedsi lat propaguje i wdra naftowym i gazownictwie. ciu systemy ochrony katodowej w przemy a Ochrona katodowa jest jednym ze sposobów walki z korozj elektrochemiczn w poł metali, czeniu z powłok stanowi najskuteczniejszy zabieg antykorozji. le

12 redniego i niskiego napi Projektowanie Wykonujemy projekty do kompleksowej realizacji: napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji automatyki przemysłowej, cia, dalekosi linii nych wiatłowodowych, magistralnych i abonenckich sieci telefonicznych, systemów ł czno ci, układów telemechaniki, ochrony katodowej.

13 Telekomunikacja Telekomunikacja zajmuje w ród naszych usług szczególne miejsce. Obecnie nasza oferta obejmuje projektowanie i budow : dalekosi nych linii wiatłowodowych, sieci magistralnych i rozdzielczych, ł systemów ł systemów ł czno ci dyspozytorskiej, czno czno ci i układów telemechaniki, ci i układów.

14 cz gów stalowych i polietylenowych ró rednic, poczynaj Przewierty sterowane wiadczymy usługi w zakresie horyzontalnych przewiertów AGAT S.A. w swojej 15-letniej ponad 120 kilometrów Od 1995 roku - sterowanych. Zestaw maszyn wiertniczych pozwala nam na wykonywanie przewiertów o długo do 2000 m, przy maksymalnej ci rednicy rozwiercania do 1800 mm. Przedsi działalno biorstwo ci w dziedzinie wykonawstwa przewiertów sterowanych wykonało 720 przewiertów o ł długo cznej ci około 64 kilometrów instaluj c ruroci nych c od 40mm na 800mm ko c.

15 cieków wraz z kompleksow Ochrona rodowiska Nasze Przedsi biorstwo wybudowało wiele biologicznych oczyszczalni niezb cieków ze zło ami hydrobotanicznymi, przy oczyszczaniu dnymi cieków ska onych substancjami ropopochodnymi. Wykonujemy oczyszczalnie modernizacj gospodarki wodno- ciekowej dla potrzeb Przemysłu Petrochemicznego.

16 dzania jako Certyfikaty Certyfikat systemu zarz ci ISO 9001:2008 Certyfikat systemu jako ci AQAP 2110:2009 Uprawnienia Urz du Dozoru Technicznego Nr UC W/1-04 Nr UC N/2-11, Nr UC W/2-11, Nr UC P/2-11 Uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego /WDT/UCB/10 Nagroda Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA otrzymane za Automatyk Technologiczn

17 sto Wa niejsze realizacje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików Płock Intensyfikacja Instalacji Hydrokrakingu. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików Płock Wykonanie prac bran y elektrycznej oraz PiA przy budowie Instalacji Polipropylenu Polietylenu o wysokiej g ci w PKN Orlen SA w Płocku.

18 Wa niejsze realizacje PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Kompleksowa automatyka technologiczna Wraz z komputerowym systemem sterowania, nadzoru i wizualizacji dla Stacji Pomp ST-1 w Adamowie, ST-2 w Zawadach oraz ST-2a w Orzechowie. PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Modernizacja AKP operatorni I i II nitki oraz dyspozytorni w Plebance k.płocka w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji.

19 Wa niejsze realizacje PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Modernizacja rozdzielni 6/0,4kV w Stacji Finalnej Nr1 w Płocku. PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Remont zbiornika Nr 10 o pojemno ci m3 na Bazie Manipulacyjnej W Gda sku.

20 biorstwo Budowy Kopal Wa niejsze realizacje Zakład Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa Łód Roboty bran y elektrycznej oraz automatyki i telemechaniki zwi zane z monitoringiem pracy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Łodzi. Przedsi PeBeKa S.A. ul. Marii Skłodowskiej-Curie Lubin Wykonanie zasilania i sterowania wentylatorni i przepompowni Tunelu Szlakowego B-18 Metra w Warszawie.

21 Wa niejsze realizacje Naftobazy Sp. z o.o Warszawa, ul. T. Chałubi skiego 8 Rozbudowa olejowego frontu nalewowego, remont obwałowa tac zbiorników magazynowych, powi kszenie placu manewrowego w rejonie autonalewaków, wydzielenie zbiorników Magazynowych w Bazie Paliw nr 5 W Emilianowie k.warszawy. Naftobazy Sp. z o.o. ul. T. Chałubi skiego Warszawa Roboty bran y elektroenergetycznej w Bazach Paliw Nr 22 Małaszewicze, Nr 21 D bogórze, Nr 1 Koluszki, Nr 4 w Rejowcu, Nr 10 Kawice.

22 Wa niejsze realizacje Naftobazy Sp. z o.o. ul. T. Chałubi skiego Warszawa I i II etap hermetyzacji i modernizacji Bazy Paliw Nr 5 w Emilianowie k.warszawy. Naftobazy Sp. z o.o. ul. T. Chałubi skiego Warszawa Kompleksowa modernizacja kolejowego frontu załadunkowo - rozładunkowego wraz z hermetyzacj stanowisk nalewczych w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach.

23 Wa niejsze realizacje Naftobazy Sp. z o.o. ul. T. Chałubi skiego Warszawa Remont zbiorników p.po. 2 szt. V=200 m3 i 1 szt. V=300m3 na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach. PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Budowa linii wiatłowodowych wraz Z systemem nadzoru pracy ruroci gów w relacji Płock Koluszki Boronów, Płock Mo ciska Emilianów, Nowa Wie Wielka Rejowiec.

24 Wa niejsze realizacje PERN "Przyja " S.A Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 2a Ruroci g Pomorski - Odcinek Stacje Zasuw Nr1do Nr 18 - roboty bran y budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej budynków stacji zasuw. PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Budowa stacji zasuw kulowych na odcinku: Boronów Koluszki, Koluszki Płock, Płock Mo ciska.

25 Wa niejsze realizacje PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Budowa oczyszczalni cieków wraz z łapaczk ropy dla Stacji Pomp ST2a Orzechowo. PERN "Przyja " S.A. ul. Kazimierza Wielkiego 2a Płock Wymiana kabli wraz z wymian nap dów zasuw w Stacji Pomp Nr2 w Zawadach oraz Nr2a w Orzechowie.

26 kszenie zdolno pojemno ci 214 km, monta Wa niejsze realizacje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock, ul. Chemików 7 Ruroci g paliwowy Płock Ostrów Wlkp. Projektowanie i monta kabla wiatłowodowego 18-włóknowego o długo punktów ochrony katodowej, monta elementów ruroci gu w technologii przewiertów kierunkowych, instalacja stacji ochrony Katodowej. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock, ul. Chemików 7 Zwi ci produkcyjnej instalacji BITUROX poprzez rozbudow ci magazynowej.

27 uj czenie do systemu Wodoci Wa niejsze realizacje Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Łodzi Dział Inwestycji i Remontów ul. Okoniowa 16, Łód Budowa, utrzymanie oraz konserwacja sieci telekomunikacyjnych w Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach oraz Koluszkach. Zakład Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa Łód Wł gu Sulejów - Łód wód gł binowych czterech studni górnokredowych nr S-5,S-6, S-7 i S-8 zlokalizowanych w Bronisławowie gmina Wolbórz.

28 redniego napi Wa niejsze realizacje Wojskowy Zarz d Infrastruktury w Poznaniu ul. Tadeusza Ko ciuszki92/ Pozna Budowa płaszczyzny rozwini cia dla radiolokacyjnego systemu l dowania GCA wraz z zasilaniem na lotnisku Powidz. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy ul. Nowowiejska 28A Warszawa Remont latarni o wietleniowych płaszczyzny lotniska wojskowego Warszawa Ok cie. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy ul. Nowowiejska 28A Warszawa Wymiana kabla cia Relacji stacja transformatorowa ST-8 ST-3 na lotnisku w Radomiu.

29 cianie osłonowej o pojemno dy wraz z infrastruktur Wa niejsze realizacje 17 Terenowy Oddział Lotniskowy ul. Konopnickiej 13, Gda sk Remont o kraw wietlenia dziowego drogi kołowania na lotnisku w Bydgoszczy. OLPP Sp. z o.o. ul. T. Chałubi skiego Warszawa Budowa dwóch zbiorników magazynowych dla oleju nap dowego w m³ ka towarzysz w Koluszkach. c w Bazie Paliw Nr1 ci

30 cianie osłonowej o pojemno dy wraz z infrastruktur Wa niejsze realizacje OLPP Sp. z o.o. ul. T. Chałubi skiego Warszawa Budowa jednego zbiornika magazynowych dla oleju nap dowego w m³ ka towarzysz w Bazie Paliw Nr 21 w D bogórzu. c ci

31 Wa niejsze realizacje PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S. A. ul. Targowa Warszawa Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łód.

32 Wa niejsze realizacje ALPINE BAU DEUTSCHLAND Fürholzener Straße 12 / Eching / Deutschland HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo Budowa wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

33 Wa niejsze realizacje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Płock ul. Chemików 7 Rozbudowa Bazy Magazynowej Nr 111 we Wrocławiu. Etap I.

34 Wa niejsze realizacje Bilfinger Berger Budownictwo S.A. ul. Domaniewska 50A Warszawa Budowa drogi ekspresowej S-2. Etap III: Południowa Obwodnica Warszawy S-2 odcinek do węzła Konotopa do węzła Lotnisko.

35 Wa niejsze realizacje Polimex-Mostostal S.A. ul. Czackiego 15/ Warszawa Budowa wytwórni kwasu tereftalowego PTA we Włocławku.

36 Wa niejsze realizacje Trakcja Polska S.A. ul. Złota Warszawa Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa - Gdynia obszar LCS Działdowo.

37 Wa niejsze realizacje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock ul. Chemików 7 Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego Rurociąg paliwowy Ostrów Wielkopolski Wrocław.

38 Wa niejsze realizacje PERN Przyjaźń S.A Płock, ul. Wyszogrodzka 133 Wykonanie drugiego etapu rozbudowy pojemności zbiornikowej w ST Nr1 Adamowo.

39 Wa niejsze realizacje Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ul. Żwirki i Wigury Warszawa Wykonanie przekładek instalacji w tunelu CARGO parkingu P2 w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie. Modernizacja magazynu MPS w zakresie wykonania integracji z LCN systemów ppoż., CCTV, SKD, SSWiN, telekomunikacyjnych na lotnisku Okęcie w Warszawie.

40 Wa niejsze realizacje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock, ul. Chemików 7 Rozbudowa Terminala Paliw nr 111 we Wrocławiu wraz z budową Węzła Dozowania Alkoholu do Benzyn. TRAKCJA TILTRA S.A. ul. Złota 59, Warszawa Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od km do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku.

41 Wa niejsze realizacje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Legalizacja zbiorników produktowych w Płocku pn. Legalizacja zbiorników produktowych na Wydziale Komponowania PR 6/2 etap IV. ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, Kraków Modernizacja linii kolejowej nr 8 Etap I: Odcinek Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec do lotniska Okęcie. Zamawiający

Elektromontaż Poznań S.A.

Elektromontaż Poznań S.A. Komfort współpracy Elektromontaż Poznań S.A. jest liderem na rynku usług elektroinstalacyjnych, wykonawcą instalacji mechanicznych i sanitarnych oraz producentem urządzeń elektroenergetycznych. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe

Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Obiekty przemysłowe, logistyczne, magazynowe Huta CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych

Studia podyplomowe. Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Studia podyplomowe Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych Lista wykładowców z PWr.* Dr hab. inŝ. Paweł Malinowski adiunkt I-33 Prof. nadzw. Dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

RÓDŁA FINANSOWANIA KOMUNALNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PRZYKŁAD GMINY SZADEK

RÓDŁA FINANSOWANIA KOMUNALNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PRZYKŁAD GMINY SZADEK BIULETYN SZADKOWSKI Tom 8 2008 Bartosz Bartosiewicz * RÓDŁA FINANSOWANIA KOMUNALNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PRZYKŁAD GMINY SZADEK Realizowanie inwestycji infrastrukturalnych przez gminy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA TECHNIK WIRTUALNYCH DO WST PNEJ OCENY FUNKCJONALNO CI ISTNIEJ CEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA ZDATNO CI ORAZ ROZWI ZA MODERNIZACYJNYCH BOGDAN LANDOWSKI KRZYSZTOF WOJTALEWICZ Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo