Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A."

Transkrypt

1 Raport bieŝący nr: 51 / 2007 Data: r. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Mewa S.A. Zarząd Spółki MEWA S.A. zawiadamia, Ŝe w związku ze zwołaniem na dzień 23 października 2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A. (Spółka), z punktem porządku obrad obejmującym "zmiany w składzie Rady Nadzorczej", Akcjonariusze zgłosili do Spółki następujące kandydatury do Rady Nadzorczej, które będą przedstawione na NWZ: 1. Dariusz Paweł Czepiel Naczelnik Wydziału Własnych Inwestycji Kapitałowych w Departamencie Inwestycyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przemysłem. Odbył studia doktoranckie organizowane przy Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji związanych tematycznie z bankowością inwestycyjną i korporacyjną. Ukończył takŝe kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w pionie kredytowym. W latach pracował w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A., a w latach w Kredyt Banku S.A. na stanowisku naczelnika wydziału w pionie inwestycji kapitałowych. Dodatkowo w latach zatrudniony był w BFI Serwis Sp. z o.o. (podmiot z grupy Kredyt Banku S.A.), pełniąc w ostatnim okresie funkcję Prezesa Zarządu spółki. Był takŝe likwidatorem Eurofund Management Polska Sp. z o.o. firmy zarządzającej NFI "Piast" oraz prowadził zajęcia z przedmiotu "biznes plan" w WyŜszej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: Zakłady Lniarskie ORZEŁ S.A. oraz WAMTECHNIK Sp. z o.o. W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych następujących podmiotów gospodarczych: Solaris Bus&Coach S.A., DOLWIS S.A., JAROMA S.A., Bud-Bank Leasing Sp. z o.o., Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak równieŝ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Jacek Drozd obecnie OPF Optotelekomunikacja S.A. Wiceprezes Zarządu (odpowiedzialny za pion 1

2 finansowo- księgowy, marketing) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie Dyrektor Oddziału ( w pierwszym okresie odpowiedzialny za organizację oddziału. Od października 2005 roku nadzór nad: działalnością zespołu obsługi klientów, komórką analiz i wsparcia.) Zakłady Azotowe w Puławach S.A. Dyrektor Finansowy (odpowiedzialny za: pion księgowy, pion zarządzania płynnością, rozliczenia krajowe i zagraniczne, windykację, zarządzanie i inwestycje kapitałowe oraz za bezpośrednie kontakty z bankami w zakresie ustalania szczegółowych warunków zabezpieczeń, spłaty oraz kosztów kredytów niezbędnych do prowadzenia działalności bieŝącej ZAP S.A. Przewodniczący zespołów ds.: -opracowania projektów finansowania zadania inwestycyjnego "Melamina III" -zbycia akcji i udziałów spółek w ramach restrukturyzacji finansowego majątku trwałego -zbycia nieruchomości niezwiązanych z bezpośrednią działalnością produkcyjną Koordynator działań związanych z przeprowadzeniem procesu prywatyzacji ZAP S.A. w szczególności z dopuszczeniem akcji do publicznego obrotu) Wschodni Bank Cukrownictwa Prezes Zarządu (odpowiedzialny za: biuro prawne, departament informatyki, departament organizacji i kadr, biuro kontroli wewnętrznej, departament operacyjno- rachunkowy) Centralny Dom Maklerski PeKaO S.A. Dyrektor Oddziału Regionalnego (współpraca z instytucjonalnymi klientami oraz nadzór nad siecią sprzedaŝy w regionie) Bank Depozytowo- Kredytowy S.A. w Lublinie Dyrektor Biura Maklerskiego (odpowiedzialny za strategię i rozwój biura oraz inwestycje banku na publicznym rynku papierów wartościowych) Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie Makler papierów wartościowych (organizacja biura maklerskiego) 1991 Dom Maklerski Penetrator S.A. Kraków Makler papierów wartościowych (organizacja i nadzór nad obrotem obligacjami Skarbu Państwa na rynku wtórnym) 1990 Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie StaŜysta/Referent (wydział operacyjno-rachunkowy, wydział kredytów) Pełnione funkcje: Członek Rady Nadzorczej- Centralna Tabela Ofert S.A Członek Rady Nadzorczej- Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd. Łuck/Ukraina) Członek Rady Nadzorczej- Montex S.A. Lublin Członek Rady Nadzorczej- Navitrans Sp. z o.o. Gdynia Członek Rady Nadzorczej- Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. Gdynia 2006-nadal Członek Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 2007-nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej LPEC Lublin 2007-nadal Członek Rady Nadzorczej Pile Elbud Kraków Kwalifikacje: 1990 magister Ekonomii - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 1991 makler papierów wartościowych nr licencji 23 2

3 1996 egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 2004 studia podyplomowe "Rachunkowość" AE im. O. Lange we Wrocławiu Ukończone liczne szkolenia z zakresu m.in. rynku kapitałowego, prawa, zarządzania, podatków, ekonomiki i finansów przedsiębiorstw, a takŝe bankowości i finansów. Języki obce: Język angielski, język rosyjski. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak równieŝ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Małgorzata Grosicka DOŚWIADCZENIE od VII.2007 TRW Polska Sp. z o.o. (Oddział w Częstochowie) Stanowisko: Analityk Integracji Procesów Biznesowych; Opis stanowiska: Sukcesywne migracje europejskich oddziałów księgowych firmy TRW w przełoŝeniu na globalny program MySAP FI, którego obsługa ma być prowadzona i wspierana z nowo utworzonego oddziału Europejskiego Centrum Usług Finansowych (ESSC European Share Service Center) zlokalizowanego w Polsce w Częstochowie. Pomoc w implementacji bazowej struktury dostarczania usług finansowych, która ma spełniać oczekiwania wszystkich udziałowców i klientów; Oddelegowania do siedzib finansowych firmy zlokalizowanych w Europie w celu pozyskania tzw. know-how Obowiązki: Zdobycie gruntownej wiedzy na temat nowego systemu finansowego GIFCO (Global Instance Finance and Controlling), stanowiącego rozbudowaną wersję programu SAP, który ma na celu ułatwienie procesu raportowania do spółki matki zlokalizowanej w USA, w przełoŝeniu na róŝnice pomiędzy prawem lokalnym a US GAAP; Migracja i przekład zasad księgowych z lokalnego programu QAD na nowo wprowadzany program GIFCO poparte dogłębnymi testami implementowanego systemu; Dokumentacja lokalnych procesów finansowych w celu migracji ich do nowego centrum ESSC przy równoczesnym zaspokojeniu wymagań Ustawy Sarbanes-Oxley; Identyfikacja i pomoc w rozwiązywaniu róŝnic pomiędzy istniejącymi procesami finansowymi a nowymi, dostosowanymi do potrzeb wprowadzanego systemu; Ciągła optymalizacja i ulepszanie procesów GIFCO i docelowo wsparcie ze strony Centrum Usług Finansowych w Polsce; Szkolenie nowych pracowników z nowego programu finansowego i zasad księgowości. IV.2005 VI.2007 Capgemini Polska Sp. z o.o. Szeroki zakres usług finansowych świadczonych klientom firmy; udział i wsparcie 3 projektów: -specjalista księgi głównej i środków trwałych w Zespole ds. Przejęć Globalnych (ostatni projekt), mającym na celu migrację procesów biznesowych firm o zróŝnicowanym profilu 3

4 działalności do centrum finansowego zlokalizowanego w Krakowie; tworzenie dokumentacji, map procesowych i przekazywanie zdobytej wiedzy miejscowym pracownikom księgowości; -Aktywa trwałe; Naliczenie i uzgadnianie amortyzacji, naliczanie odroczonego podatku, uzgadnianie kont księgi głównej do modułu środków trwałych; Sprawdzanie wniosków kapitałowych i ich dalsze procesowanie, tworzenie zamówień oraz aktywów trwałych (ewidencjonowanie); Monitorowanie środków trwałych w budowie; zarządzanie raportami inwestycyjnymi; nadzór wydatków inwestycyjnych w ramach projektów; Współpraca z managerami projektów, szeroko rozumiane doradztwo z zakresu środków trwałych. Przygotowywanie raportów z zakresu środków trwałych wg kosztów i wg dziedzin działalności gospodarczej; prognozy amortyzacji. -Dział NaleŜności. Procesowanie wyciągów bankowych oraz faktur; codzienny kontakt z klientem. Comiesięczne uzgodnienia kont pomiędzy oddziałami firmy rozmieszczonymi na całym świecie; Raportowanie statusu naleŝności i zobowiązań pod koniec kaŝdego miesiąca; Udział w dwóch przejęciach procesów finansowych, a takŝe oddelegowanie na dłuŝszy okres do siedziby klienta (3 miesiące) jako jeden z ich pracowników. Szkoleniu innych członków zespołu. XI II gk CONSULTING, własna działalność. Stanowisko: konsultant. Profil firmy: doradztwo w zakresie MSR / MSSF. Doradztwo finansowo-księgowe, wdraŝanie, stosowanie i raportowanie wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF). Prowadzenie księgowości własnej firmy (rejestry VAT, PIT, sporządzanie deklaracji podatkowych); WdraŜanie nowych planów marketingowych, kontakty z klientami firmy. III.2004 X.2004 Dreamtime Poland Sp. z o.o., (amerykańska firma IT) Stanowisko: Księgowy ds. Rachunkowości Finansowej i Zarządczej; Praca w międzynarodowym środowisku; odpowiedzialność za prowadzenie księgowości zarówno amerykańskiej spółki-matki jak i jej europejskiego oddziału przestrzegając zasad US GAAP i MSSF; Kontrola i uzgadnianie kont bankowych, monitorowanie przepływów pienięŝnych, asysta w zarządzaniu projektami finansowymi, m.in. realizacja projektu odłączenia ksiąg spółki zaleŝnej; Dostosowywanie planu kont do zmiennego otoczenia firmy i oferty produktów; Fakturowanie międzynarodowych klientów; Alokowanie sprzedaŝy na właściwe konta kosztów uzyskania przychodów; Sprawdzanie kompletności, dokładności i istnienia zapisów księgowych; Dokumentacja czasu pracy programistów, lokowanie kosztów pracy podwykonawców na właściwe projekty, przygotowywanie informacji dot. listy płac. XII IV.2003 Deloitte & Touche, Dział Audytu Stanowisko: asystent; Zakres obowiązków: pomoc w badaniu sprawozdań finansowych spółek; Badanie naleŝności, zobowiązań, kosztów oraz list płac; wstępne "badania środowiskowe" klienta. 4

5 POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIE IV VI.2003 udział w internetowej grze symulacyjnej EUROMANAGER działalność w Kole Naukowym Rynku Kapitałowego INDEX Organizacja sympozjów i konferencji, m.in. takich jak: sympozjum "Alternatywne formy oszczędzania" konferencja Rynki w Środkowej Europie: współpraca i rozwój" konferencja Ile warty jest polski rynek?" sympozjum Czy grozi nam kryzys walutowy?" WYKSZTAŁCENIE AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Tytuł magistra z zakresu Finansów i Bankowości, specjalizacja: Rewizja Finansowa. Temat pracy magisterskiej: "Badanie sprawozdań finansowych i działalność biegłych rewidentów". KURSY, SZKOLENIA kurs z programu finansowo-księgowego SYMFOMIA (zakończony certyfikatem w 2003); kurs z programu CDN OPTIMA (zakończony certyfikatem w 2003 r.); Introduction to Financial Economics kurs w jęz. angielskim; Topics in Monetary Theory and Policy in an Open Economy kurs w jęz. angielskim; Zrzeszenie Inwestorów Indywidualnych Konferencja "Wall Street"; "Risk it" konferencja I szkolenie z zakresu ryzyka zmiany kursu i ryzyka walutowego. UMIEJĘTNOŚCI komputer: Microsoft Office, Windows, Internet, oprogramowanie finansowe:symfonia, CDN OPTIMA, SAP, iscala, QAD język angielski: biegły,język niemiecki: podstawowy, język hiszpański: podstawowy prawo jazdy HOBBY I ZAINTERESOWANIA audyt, podróŝe, Ŝeglarstwo, siatkówka, ksiąŝki psychologiczne, taniec towarzyski. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak równieŝ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Norbert Kozioł UMIEJĘTNOŚCI I ZDOLNOŚCI: Komunikatywność - umiejętność nawiązywania kontaktów biznesowych, skuteczność w prowadzeniu skomplikowanych negocjacji /Mitex, Odlewnie Polskie, Wandalex, Poligrafia, Exbud, Strzelec/. Zdolności analityczne - tworzenie systemów monitorujących efektywność funkcjonowania firmy, systemów motywacyjnych dla pracowników, systemów restrukturyzacyjnych. Zdolności przywódcze, podzielność uwagi, umiejętność organizowania pracy i kierowanie wieloma grupami zadaniowymi jednocześnie. Doskonała znajomość psychologii rynków finansowych, analizy technicznej /własne koncepcje analityczne/. 5

6 KARIERA ZAWODOWA: Dom Maklerski POLONIA NET S.A. Styczeń 2005-Wiceprezes Zarządu Negocjacje biznesowe oraz ocena projektów inwestycyjnych, opracowywanie strategii pozyskiwania kapitału przez podmioty gospodarcze: LEOPARD SA., OPEN NET SA., TENOS Sp. z o.o. Prowadzenie i nadzorowanie projektów związanych z rynkiem regulowanym, opracowywanie strategii i planów finansowych spółek kapitałowych, przygotowywaniem i plasowanie emisji akcji, wycena spółek, prowadzenie fuzji i przejęć: m in: Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Próchnik S.A., Dom Obrót Wierzytelnościami CASH FLOW S.A., Fon S.A., LSI SOFTWARE S.A., Zakłady Dziewiarskie MEWA SA., SEKO SA., PE ELKOP SA., Swarzędz Meble SA., QUANTUM Software S.A., Arcus S.A., Prowadzenie projektów na rynku niepublicznym w zakresie przeprowadzenia procesu udostępniania akcji pracownikom Spółki m in dla FORTUM HEAT POLSKA Sp. z o.o. DM PENETRATOR SA Centrala Kraków: Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Wydziału Zarządzania Kwiecień Grudzień 2004 Opracowanie i zaoferowanie Klientom nowatorskich strategii inwestycyjnych, systemu zbiorczego składania zleceń, bieŝący monitoring wyników. Dyrektor Biura Maklerskiego Kwiecień Grudzień 2004 Zarządzanie Centralą Biura Maklerskiego oraz siecią oddziałów. Odpowiedzialny za rynek pierwotny i wtórny. Opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozliczeń dla mniejszych jednostek organizacyjnych /POK/ gwarantującej ograniczenie ryzyk dla firmy z jednoczesną gwarancją braku moŝliwości ponoszenia strat na działalności podstawowej, wdroŝenie systemu w czterech jednostkach - Sierpień 2003 Opracowanie systemów monitorujących oraz procedur ograniczających ryzyka dla firmy. Monitorowanie ryzyk związanych z płynnością i przepływami finansowymi Klientów, instrumentami pochodnymi, klasami inwestowania z częściowym pokryciem lub bez pokrycia, opracowanie procedur ograniczających ryzyka do minimum. Wprowadzenie nowego systemu naliczania prowizji dla transakcji odwrotnych wykonywanych w tym samym dniu nowość na rynku -wzrost obrotów i co za tym idzie przychodów o około 35%. Koncepcja ta znalazła uznanie wśród konkurencyjnych Biur i Domów Maklerskich - wszystkie wprowadziły taki sposób rozliczeń w ciągu roku do swoich ofert. Opracowanie akcji marketingowej i koncepcji sprzedaŝy przy prywatyzacjach Skarbu Państwa: PKN Orlen S.A., KGHM, PEKAO, TPSA, PKO BP zapewniającej min. 11% udział w rynku w transzy inwestorów indywidualnych. DM PENETRATOR SA Oddział Kielce: Luty Czerwiec 1999 Szef Maklerów Rekomendujących Główny analityk techniczny - odpowiedzialny za przekazywane rekomendacje Klientom. Opracowywanie parametrów strategii inwestycyjnej dla poszczególnych grup Klientów, dobór papierów wartościowych do portfeli, opracowanie standardu obsługi Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zastępca dyrektora - Kierownik działu operacyjnego kwiecień- marzec Monitorowanie i zarządzanie płynnością oddziału kieleckiego, współpraca z bankami, opracowanie zasad lokowania wolnych środków, negocjowanie nowych produktów dla Klientów obsługa klientów instytucjonalnych. 6

7 Grudzień Marzec 1999 Kierownik działu operacyjnego. Makler papierów wartościowych DODATKOWE DOŚWIADCZENIE: OPEN NET S.A. Maj Czerwiec 2007 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Doradca Prezesa Spółki Odlewnie Polskie S.A. Luty Październik 2004 Współ-zarządzający projektem w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej emisji akcji spółki w tym rekomendacji struktury oferty publicznej i ceny emisyjnej akcji Emitenta. Doradztwo w sprawie zasad i trybu wprowadzenia projektowanego programu opcji menedŝerskich dla kadry zarządzającej Emitenta. Szkoła Giełdowa w Rzeszowie Wrzesień Grudzień Prowadzenie wykładów z tematu "Wybór Spółki". WyŜsza Szkoła Handlowa w Kielcach: Październik Lipiec 2000 Wykładowca Prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń na studiach dziennych i zaocznych /licencjackich i magisterskich/ z tematów: "Rynek Papierów Wartościowych" "Techniki inwestowania" Promotor Prac licencjackich z zakresu "Rynek Finansowy" Recenzent Prac licencjackich z zakresu "Rynek Finansowy" W YKSZTAŁ CENIE: Czerwiec 1995 Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego Podyplomowe studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Rynku kapitałowego. Czerwiec 1994 Komisja Papierów Wartościowych Egzamin dla kandydatów na Maklera Papierów Wartościowych / zdany za pierwszym razem pkt./ Licencja Maklera Papierów Wartościowych - nr Akademia Rolnicza w Krakowie wydział Ogrodniczy Studia wyŝsze ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Dyplom - magister inŝynier ogrodnik. DODATKOWE KWALFIKACJE: Listopad Marzec 2003 Instytut Rozwoju Biznesu Fundacja - Centrum Prywatyzacji Studium Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych Wrzesień 1998 Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach Transakcje Walutowe w praktyce - seminarium OSOBISTE CECHY: Zdecydowany, decyzyjny, punktualny, kontaktowy, medialny, kreatywny, odpowiedzialny, łatwo nawiązujący kontakty. JĘZYKI OBCE: Angielski - upper intermidiet w trakcie intensywnej nauki. Rosyjski - podstawowa znajomość. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI: Prawo Jazdy kategorii - B Bardzo dobra znajomość obsługi programów Word, PowerPoint, Excel, Omega Research SuperCharts, Zdolność abstrakcyjnego myślenia. NAGRODY I WYRÓśNIENIA: Nagroda Zarządu DM PENETRATOR S.A. 7

8 Czerwiec 2000 Za skuteczne i sprawne zdynamizowanie w 1999r. Działalności Biura Maklerskiego przy kompleksowym zabezpieczeniu interesów DM PENETRATOR S.A. Nagroda Zarządu DM PENETRATOR S.A. Maj 1999 Za szczególne zaangaŝowanie w wykonywaniu swoich obowiązków w 1998r Nagroda Zarządu DM PENETRATOR SA Luty 1998 Za szczególne zaangaŝowanie w wykonywaniu swoich obowiązków w 1997r ZAINTERESOWANIA: Wycieczki rowerowe, narciarstwo zjazdowe, jazda na rolkach, brydŝ dobra sensacyjna ksiąŝka, psychologia, religie świata. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak równieŝ nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Józef Kiszka Prezes Zarządu 8

Raport bieżący nr 41 / 2014

Raport bieżący nr 41 / 2014 RB-W 41 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 41 / 2014 Data sporządzenia: 2014-10-01 Skrócona nazwa emitenta Temat Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1 OPIS ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ 7.1.1 ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerniawska. Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl

Alicja Czerniawska. Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl Alicja Czerniawska Tel. +48 602 346 986 Adres: ul. Gwiaździsta 15A m. 258, 01-651 Warszawa E-mail: czerniawska.ala@wp.pl Doświadczona i skuteczna Dyrektor Finansowy, sprawująca kompleksowy nadzór nad całością

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę PBG SA za rok 2011 Wysogotowo, dnia 27 kwietnia 2012 roku. 2 z 25 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez PBG SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania Wstęp 2010 rok był ważnym okresem dla Banku BPH, obfitującym w wiele zmian i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

15 styczeń 1972 r. żonaty, 2 dzieci

15 styczeń 1972 r. żonaty, 2 dzieci CURRICULUM VITAE DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko Data urodzenia Sytuacja rodzinna WOJCIECH NARUĆ 15 styczeń 1972 r. żonaty, 2 dzieci W SKRÓCIE Wykształcenie wyższe, mgr ekonomii, doktorant Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009 ING OFE zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Udostępnione Spółce uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo