Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. 23 października 2013 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest dostępne w siedzibie KFK w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22. II. Zamawiający Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A WARSZAWA ul. Krucza 16/22 tel.: fax: NIP strona internetowa: III. Informacje dotyczące finansowania projektu/programu Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach umowy o dofinansowanie projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka. IV. Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie, organizacja oraz obsługa ogólnopolskiej konferencji dotyczącej realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). I. INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI 1. Podstawowe informacje na temat KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ma na celu uatrakcyjnić inwestowanie w małe, młode polskie firmy borykające się z barierą finansowania swego rozwoju. Działalność KFK skierowana jest do firm innowacyjnych, prowadzących badania i próbujących skomercjalizować ich efekty. Firmy tego typu zapewniają gospodarce rozwój i wzrost oparty na wiedzy, lecz inwestycje w nie obarczone są wysokim ryzykiem i dużą niepewnością odnośnie efektu ekonomicznego i stąd interwencja Państwa, aby pomóc powstawać takim firmom (seed/start-up) i dostarczać im kapitału rozwojowego (expansion) poprzez powołanie KFK. Model inwestycyjny realizowany przez KFK ma zachęcić (poprzez świadczenia bezzwrotne) prywatny kapitał do inwestowania w młode i małe firmy oraz ograniczać ryzyko inwestycyjne potencjalnym prywatnym inwestorom zainteresowanym tego typu inwestycjami. Założenie to realizowane jest poprzez zawiązanie funduszy inwestycyjnych typu venture capital z inwestorami prywatnymi (na zasadzie udziału 50/50) oraz powierzenie zarządzania tymi funduszami wyspecjalizowanym zespołom zarządzającym wywodzącym się z branży venture capital, lub

2 pokrewnych. Najmniejsze zawiązane z udziałem środków KFK fundusze mają kapitalizację ok. 30 mln zł, a największe do 100 mln zł. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej. 100-proc. Akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie KFK realizuje trzy projekty, na które środki pozyskał: z dotacji celowej Ministra Gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). 2. Grupy docelowe konferencji a) przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu - interesariusze projektu, b) przedstawiciele rynku VC/PE, c) administracja rządowa, d) środowiska związane z twórcami innowacji, zainteresowane ich komercjalizacją (parki technologiczne, centra transferu, technologii, inkubatory przedsiębiorczości izby gospodarcze), e) instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia pracodawców i przedsiębiorców, stowarzyszenia branżowe, f) środowiska naukowe i uniwersyteckie: przedstawiciele wyższych uczelni, jednostki naukowobadawcze, g) środowiska opiniotwórcze: media branżowe, dziennikarze publicyści związani z tematyką gospodarczą i biznesową, organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, organizacje społeczne, również organizacje pozarządowe. 3. Cele konferencji a) popularyzacja działań w zakresie realizowanego przez KFK projektu w ramach programu SPPW oraz wskazanie poziomu realizacji projektów, b) wzrost wiedzy na temat SPPW jako donatora środków na działalność statutową KFK, c) wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwój rynku VC/PE, d) zaprezentowanie dziennikarzom i uczestnikom konferencji efektów realizacji projektu w ramach programu SPPW, e) promocja programów SPPW, f) wzrost rozpoznawalności (świadomości) marki KFK. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i obsługa jednodniowej ogólnopolskiej konferencji dotyczącej realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach SPPW, zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w Warszawie w terminie pomiędzy 2 a 19 grudnia 2013 r. 2

3 III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne: a) liczba konferencji: 1, b) miejsce konferencji: Warszawa (centrum). Sala konferencyjna (klimatyzowana) w hotelu, centrum konferencyjnym lub innym obiekcie spełniającym standardy hotelu minimum czterogwiazdkowego, w centrum Warszawy wraz z przestrzenią wspólną (w tym foyer, lobby, wydzielone pomieszczenie na usługi cateringowe). Obiekt, w którym znajduje się sala konferencyjna musi spełniać wymogi w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych. Przez centrum Warszawy Zamawiający rozumie obszar ograniczony do wewnątrz przez ul. Słomińskiego, ul. Okopową, ul. Towarową, ul. Grójecką, ul. Wawelską, al. Niepodległości, ul. Rakowiecką, ul. Puławską, ul. Goworka, ul. Gagarina, ul. Nowosielecką i nurt Wisły, z dobrym dojazdem zarówno samochodem, jak i środkami transportu miejskiego. W budynku gdzie obędzie się konferencja Wykonawca zapewni szatnię z obsługą, a w bezpośrednim sąsiedztwie parking dla co najmniej 20 samochodów osobowych (dokładne miejsce konferencji zobowiązany jest wskazać Wykonawca w złożonej ofercie), c) liczba dni dla jednej konferencji: 1 dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), d) termin konferencji: między 2 a 19 grudnia 2013 r. (dokładny termin konferencji zobowiązany jest wskazać Wykonawca w złożonej ofercie), e) liczba uczestników: 100 osób + 8 pracowników Zamawiającego. Osoba zatrudniona u Wykonawcy nie będzie uważana za uczestnika konferencji, nawet jeśli weźmie w niej udział, f) czas trwania konferencji: godz (zapewnienie dostępności sali musi obejmować godziny w celu przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych), g) ramowy plan godzinowy: rejestracja uczestników, bufet kawowy 10:00 10:15 powitanie uczestników konferencji wystąpienia, moduł bufet kawowy wystąpienia, moduł przerwa obiadowa wystąpienia, moduł 3 16:00 17:00 dyskusja i zakończenie h) zapewnienie poczęstunku: bufet kawowy + obiad, i) język konferencji: język polski i język angielski. Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski). Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tłumaczenia symultanicznego dla minimum 10 osób max 30 osób. Zamawiający informuje, iż wycena tej części zamówienia będzie podzielona na dwie części. I część wycena kosztów kabiny tłumaczy wraz aparaturą, II część- wycena ilości odbiorników do tłumaczenia ze słuchawkami. Zamawiający informuje, iż w ofercie Wykonawca musi wycenić maksymalną ilość odbiorników przy czym zamawiający zastrzega sobie, że zapłata nastąpi za faktyczną ilość użytkowanych odbiorników. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca: 3

4 a) jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach z Wykonawcą, b) jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, c) jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach niniejszego zamówienia, d) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu (w celach archiwalnych), w formie zapisu na płycie CD lub DVD, wszystkich materiałów wytworzonych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, e) jest zobowiązany do przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji wymaganej przez Zamawiającego. Wszystkie materiały służące do promocji i obsługi konferencji mają spełniać wytyczne zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej KFK i w Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy dla konferencji dotyczącej realizacji projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach SPPW, f) odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia, g) w czasie konferencji nie mogą być promowane przy użyciu jakichkolwiek materiałów promocyjnych żadne inne marki poza KFK. Oczywiście w trakcie wystąpień mogą pojawiać się marki różnych funduszy VC, w szczególności utworzonych przez KFK z udziałem środków SPPW, jednak nie może mieć to formy reklamy, rekomendacji czy akwizycji. 2. Wymagania szczegółowe: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, zorganizowania i obsługi w Warszawie jednodniowej konferencji dla 100 uczestników w terminie pomiędzy 2 a 19 grudnia 2013 r., w tym do realizacji następujących usług: 1. Zakontraktowanie ekspertów. 2. Rekrutacja i rejestracja uczestników. 3. Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia konferencji oraz zapewnienie powierzchni na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników. 4. Najem i udostępnienie wyposażenia technicznego na potrzeby konferencji wraz z obsługą techniczną. 5. Projekt, druk, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych. 6. Usługi gastronomiczne dla uczestników konferencji. 7. Inne zadania Wykonawcy obsługa konferencji. Ad 1. Zakontraktowanie ekspertów a) na etapie oferty zaproponowanie min. 2 prelegentów, gotowych poprowadzić wystąpienie podczas konferencji. Muszą to być osoby, które spełniają jeden z podanych poniżej warunków: minimum 3 lata doświadczenia w funduszu VC na merytorycznym stanowisku kierowniczym lub, 4

5 przedsiębiorca, posiadający co najmniej 2 uruchomione własne start-upy, działające w dniu ogłoszenia o zamówieniu lub, doktor lub profesor z co najmniej trzema publikacjami na temat VC. b) Zamawiający ma prawo zaangażować do prowadzenia wybranych wystąpień podczas konferencji również swoich pracowników lub inne wskazane przez siebie osoby, dodatkowo lub zamiast osób proponowanych przez Wykonawcę, c) Wykonawca zakontraktuje wybranych przez Zamawiającego ekspertów, którzy wezmą udział w konferencji. Do zadań ekspertów będzie należało: przygotowanie prezentacji, zgodnie ze wzorcem dostarczonym przez Zamawiającego (format.ppt lub równoważny) i ich realizacja podczas konferencji, udział w dyskusji przewidzianej w programie konferencji, d) Wykonawca odpowiada za pozyskanie prezentacji od zakontraktowanych ekspertów w terminie umożliwiającym ich zaakceptowanie przez Zamawiającego oraz powielenie przez Wykonawcę na potrzeby konferencji oraz włączenie do materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji, e) Wykonawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie zakontraktowanym ekspertom przy założeniu, iż wynagrodzenie dla jednego eksperta nie przekroczy 1230 zł brutto (w tym wartość praw majątkowych do wykorzystania ich prezentacji). Jeśli prelegent proponowany przez Wykonawcę zostanie przez Zamawiającego zastąpiony przez pracownika KFK lub inną wskazaną przez KFK osobę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę 1230 zł brutto za każdego zastąpionego prelegenta, f) Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne oraz finansowe wobec pozyskanych ekspertów, w szczególności za zawarcie z nimi umów na podstawie których Wykonawca po zakończeniu konferencji przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do korzystania z wytworzonych przez ekspertów utworów. Ad.2. Rekrutacja i rejestracja uczestników Program konferencji i formularz zgłoszeniowy a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy treść programu konferencji, oraz wymagania odnośnie zawartości formularza zgłoszeniowego i przekaże je Wykonawcy do 5 dni po podpisaniu umowy, b) Wykonawca przygotowuje projekty graficzne dokumentów, o których mowa w lit. a., c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do programu konferencji. Wykonawca uwzględni wprowadzone przez Zamawiającego zmiany. Rekrutacja uczestników a) Wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiedniej liczby uczestników Konferencji tj. 100 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych za catering oraz liczby uczestników, która będzie wynikać z różnicy miedzy planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników konferencji, b) działania Wykonawcy w tym zakresie będą uzupełnieniem działań rekrutacyjnych podejmowanych przez Zamawiającego, który: zamieści ogłoszenia o konferencji na własnej stronie internetowej, 5

6 roześle zaproszenia na konferencję do podmiotów znajdujących się posiadanych przez siebie bazach teleadresowych, zamieści ogłoszenie prasowe, z terminem i nazwą wydarzenia. c) o ile działania rekrutacyjne podejmowane przez Zamawiającego w celu pozyskania odpowiedniej liczby uczestników konferencji okażą się niewystarczające, Wykonawca odpowiada za rozesłanie zaproszeń do osób z własnych baz, tak aby zapewnić wymaganą frekwencję, d) do zadań Wykonawcy w zakresie rekrutacji uczestników należy przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych uczestnictwem w konferencji (dane kontaktowe Wykonawcy będą zamieszczone w treści ogłoszeń Zamawiającego o konferencji), e) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zarejestrowanym uczestnikom potwierdzeń rejestracji drogą mailową, f) Wykonawca zobowiązany jest do wysłania do zarejestrowanych uczestników przypomnienia o terminie konferencji 3 dni robocze przed jej datą, g) w odstępach trzydniowych, na koniec dnia, a na 5 dni przed konferencją codziennie na koniec dnia, Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o narastającej liczbie zgłoszeń. Rejestracja zgłoszeń powinna być prowadzona w bazie adresowej. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach lub trudnościach w procesie rejestracji, h) na podstawie przyjętych zgłoszeń Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników konferencji i przekaże ją Zamawiającemu do 2 dni roboczych przed terminem konferencji, i) lista obecności powinna być przygotowana w 2 egzemplarzach. Lista obecności musi zawierać: numer porządkowy, imię, nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanej instytucji/organizacji, rubrykę na podpis uczestnika, logotypy przekazane przez Zamawiającego w wersji elektronicznej. Na każdej stronie listy powinien znaleźć się temat konferencji wraz z miejscem i jej datą. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z danymi osobowymi, o których mowa powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). j) na podstawie przyjętych zgłoszeń Wykonawca przygotuje rezerwową listę uczestników, z której będą przyjmowani kolejni uczestnicy, w wypadku rezygnacji wcześniej zarejestrowanych. Obsługa recepcji i rejestracja gości a) do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji w dniu konferencji, obsługa w strojach dostosowanych do charakteru konferencji, b) Wykonawca zorganizuje stanowisko do rejestracji uczestników, przy którym uczestnicy konferencji będą podpisywali listy obecności, otrzymają materiały konferencyjne, c) Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 2 osoby, które w miejscu wydzielonym dla recepcji konferencji będą dokonywały rejestracji przybywających osób, obligując je do złożenia podpisu na liście obecności, d) w dniu konferencji recepcja rozpocznie swoja pracę jedną godzinę przed planowanym w programie/agendzie terminem rozpoczęcia rejestracji uczestników, 6

7 e) najpóźniej w terminie do 7 dni po zakończeniu konferencji, Wykonawca przygotuje zbiorczą listę uczestników oraz dołączy do niej oryginalne listy z podpisami uczestników i przekaże je Zamawiającemu, f) dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 2 osoby, które będą miały za zadanie informowanie oraz kierowanie do wybranych miejsc uczestników konferencji. Ad.3. Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia konferencji oraz zapewnienie powierzchni na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników Najem sali konferencyjnej a) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiada za zapewnienie na potrzeby konferencji: klimatyzowanej sali konferencyjnej dla 100 uczestników konferencji, we wskazanym przez siebie dniu, w terminie 2 19 grudnia 2013 r. w godzinach. 9: (zapewnienie dostępności sali musi obejmować godziny od 7.30 do w celu przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych), wielkość sali powinna być dostosowana do liczby uczestników, sala powinna zostać wyposażona w 100 krzeseł w ustawieniu teatralnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość innego, niestandardowego ustawienia krzeseł w sali po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym, w sali Wykonawca umieści stół prezydialny (w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok ekranu) dla ok. 6-8 osób. Stół powinien być przykryty suknem, przy stole krzesła dla prowadzących. Na stole Wykonawca przygotuje i rozstawi tabliczki identyfikacyjne/wizytowniki dla ekspertów/prelegentów (z imieniem i nazwiskiem, funkcją, nazwą instytucji) oraz laptop z pilotem i z dostępem do Internetu, wskaźnik laserowy, 3 mikrofony stacjonarne i 2 mikrofony przenośne, sala powinna zostać wyposażona w stół do prezentacji/miejsce dla prelegenta, sala powinna być wyposażona w nagłośnienie, projektor multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart, oraz posiadać możliwość zaciemnienia pomieszczenia pod kątem realizowanych prezentacji. b) Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali, uwzględniającą konieczność sprawnego przemieszczania się uczestników konferencji oraz optymalne ustawienie elementów wyposażenia technicznego (multimedia, oświetlenie, nagłośnienie, itp.), c) Wykonawca zapewni, że sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i foyer/lobby/dodatkową przestrzenią przeznaczoną na poczęstunek będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby uczestników konferencji, d) Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania sali restauracyjnej czy też korytarza do celów przeprowadzenia konferencji, e) Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sali oraz jej uprzątnięcie po zakończeniu konferencji, f) Wykonawca odpowiada za rozstawienie elementów wizualizacji konferencji w sali konferencyjnej, według poniższej specyfikacji: w głównym holu hotelowym (hol recepcyjny) - przynajmniej 1 rollup, w sali konferencyjnej - przynajmniej 1 rollup, 7

8 w holu przed salą konferencyjną - przynajmniej 1 rollup. Najem foyer/powierzchni cateringowej przy sali oraz innych pomieszczeń a) w pobliżu sali, w której będzie odbywać się konferencja, Wykonawca wynajmie foyer/lobby lub salę/pomieszczenie o powierzchni odpowiedniej do liczby przewidzianych gości, w którym odbędzie się poczęstunek (bufet kawowy, obiad), b) foyer/ lobby/pomieszczenie wspólne: powinno umożliwić swobodne przemieszczanie się osób w trakcie poczęstunku, powinno umożliwiać rozstawienie stolików koktajlowych (ilość stolików odpowiednia do liczby gości), bufetu/ów i/lub stanowisk z napojami zimnymi i ciepłymi, powinno być klimatyzowane. c) Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane pomieszczenia: szatnię (wraz z obsługą) oraz toalety dla gości, d) Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie sali konferencyjnej i drogi prowadzącej do niej z głównego wejścia. Najem i udostępnienie wyposażenia technicznego na potrzeby konferencji wraz z obsługą techniczną a) Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie techniczne do realizacji prezentacji multimedialnych (w tym: ekran, rzutnik multimedialny, laptop z pilotem, mikrofony stacjonarne (3) i przenośne (2), dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi, tablicę typu flipchart, b) Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia nagłaśniające w liczbie wynikającej z programu konferencji oraz rozmiarów sali, włączając w to także urządzenia rezerwowe, c) oświetlenie i nagłośnienie sali musi być dostosowane do charakteru i potrzeb konferencji. d) Wykonawca zapewni obsługę techniczną urządzeń udostępnianych na potrzeby konferencji. Liczbę pracowników obsługi technicznej Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia, e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, wprowadzonych przez niego na salę, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników konferencji (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej nie naruszały estetyki miejsca i rangi wydarzenia, f) Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi technicznej, g) do zadań Wykonawcy należy także pozyskanie niezbędnych pozwoleń wynajmującego pomieszczenia na czynności związane z organizacją konferencji, w tym na: nagłośnienie, oświetlenie, robienie zdjęć oraz na wykorzystanie i upowszechnianie znaków, nazwy i wizerunku obiektu na zdjęciach z konferencji, h) jeśli z punktu widzenia wymogów technicznych (związanych m.in. z oświetleniem, nagłośnieniem, klimatyzacją, itp.) zaistnieje konieczność wynajęcia innych pomieszczeń wraz z odpowiednim wyposażeniem, Wykonawca odpowiada za spełnienie tych wymogów w ramach niniejszego zamówienia. Ad.5. Projekty graficzne, druk, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych 8

9 Do zadań Wykonawcy należy na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego, opracowanie graficzne, przygotowanie i wykonanie: programu konferencji, zaproszeń do wysyłki za pośrednictwem poczty i oraz innych materiałów konferencyjnych, zgodnie z zasadami wizualizacji przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w poniższej specyfikacji: L.p. Produkt Ilość sztuk Opis szczegółowy wykonania 1. Program/agenda 2. 5 prezentacji po min. 5 kartek każda prezentacja 3. Identyfikatory 4. Zaproszenie w wersji elektronicznej 100 Papier offsetowy 120g/m2, format A4, druk dwustronny, fullcolor 4+4, 1 kartka. 100 egz. każdej prezentacji Dotyczy wszystkich prezentacji przygotowane przez ekspertów, (w tym ekspertów własnych Zamawiającego): druk dwustronny po 2 slajdy na stronie z miejscem na notatki, papier offsetowy 80g/m2, format A4, druk dwustronny, fullcolor 4+4, wydruk prezentacji połączony w elegancki i trwały sposób. 100 szt. Identyfikatory dla uczestników konferencji, laminowane lub drukowane na plastikowej karcie (2 projekty graficzne, 2 formaty/rodzaje do wyboru Zamawiającego). n/d Zaproszenie elektroniczne nawiązujące projektem graficznym do zaproszeń w wersji papierowej przekazane na wzór przez Zamawiającego do 5 dni po podpisaniu umowy. a) Zamawiający przekaże Wykonawcy zawartość merytoryczną (treść) programu/agendy jak również zasady wizualizacji projektu, do których Wykonawca będzie zobowiązany się stosować przy opracowywaniu formy graficznej materiałów konferencyjnych, bezpośrednio po zawarciu umowy, b) Zamawiający przekaże gotowe zaproszenia, Wykonawca zaś dokona dystrybucji zaproszeń. Zaproszenia zostaną wysłane około 3 tygodnie przed konferencją, c) najpóźniej 10 dni roboczych przed przekazaniem materiałów konferencyjnych do druku Wykonawca przekaże projekty materiałów do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji układu tekstu i szaty graficznej materiałów oraz do dokonania własnej korekty, którą Wykonawca zobowiązany jest nanieść, d) w ciągu 2 dni roboczych od wydrukowania materiałów konferencyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji ich losowo wybrane próbki. Akceptacja lub zgłoszenie uwag przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, e) Zamawiający dostarczy w uzgodnione z Wykonawcą miejsce i w ustalonym terminie pozostałe materiały konferencyjne (torby, teczki konferencyjne, notesy, długopisy, usb. itp.), f) Wykonawca dokona konfekcjonowania zrealizowanych materiałów jak również materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w komplety zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, 9

10 g) Wykonawca umieści także w teczkach wszelkie inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, h) Wykonawca dostarczy odpowiednio przygotowane i spakowane materiały konferencyjne do miejsca konferencji przed jej rozpoczęciem. Wykonawca odpowiada za rozładowanie, składowanie oraz zwrot niewykorzystanych materiałów konferencyjnych do siedziby Zamawiającego, i) Wykonawca zapewni transport niewykorzystanych materiałów z miejsca konferencji do siedziby Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadań. Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczania na wszystkich pismach, materiałach konferencyjnych, prezentacjach, zaproszeniach, formularzach itp. logotypów wskazanych przez Zamawiającego. Ad. 6. Usługi gastronomiczne dla uczestników konferencji Usługa gastronomiczna planowana jest dla 100 osób. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom w trakcie konferencji wyżywienie wraz z obsługą kelnerską oraz z serwisem gastronomicznym, tj. przygotowanie pomieszczenia i sprzątaniem. Bufet kawowy Obiad a) podczas konferencji, Wykonawca zapewni bufet kawowy dla przewidzianej liczby uczestników, b) w ramach bufetu kawowego będzie zapewniona: kawa, herbata (serwowana w termosach konferencyjnych z pompką, warnikach lub zaparzaczach), mleko do kawy, cytryna, cukier, napoje zimne (w tym butelkowana woda mineralna, gazowana i niegazowana) oraz soki owocowe (co najmniej 2 do wyboru), ciastka deserowe (co najmniej 2 rodzaje). Bufet kawowy będzie serwowany we foyer lub w wydzielonej sali w formie szwedzkiego bufetu, c) wszystkie wymienione produkty winny być zapewnione w takich ilościach, aby wystarczyły do końca każdej przerwy kawowej. Miejsce do serwowania posiłków dla 100 osób jednocześnie w miejscu organizacji konferencji. a) obiad dla gości będzie serwowany w formie szwedzkiego bufetu we foyer lub w wydzielonej sali. W menu powinny się znaleźć przynajmniej: 3 rodzaje przystawek, 2 dania główne (mięsne i bezmięsne), dodatki (np. ziemniaki, ryż, pieczywo białe i ciemne, masło), sałatki (3 rodzaje), ciastka deserowe i owoce, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata, b) menu powinno odpowiadać przewidzianej liczby uczestników konferencji, c) obiad będzie serwowany w godzinach , d) najpóźniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem konferencji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu menu obiadu do zatwierdzenia, e) zarówno w trakcie kawy powitalnej, jak i obiadu Wykonawca odpowiada za sprawną, profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę oraz zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań, f) ilości wystarczające dla wszystkich gości, prelegentów i organizatorów. 10

11 Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę sztućców i naczyń jednorazowego użytku, w tym wykonanych z plastiku (wszystkie dania oraz napoje gorące podane zostaną w naczyniach ceramicznych, napoje zimne serwowane będą w szklankach, do konsumpcji zostaną przygotowane sztućce metalowe, użyta zastawa nie będzie uszkodzona. Zaopatrywanie stołu prezydialnego w wodę mineralną Wykonawca odpowiada za bieżące zaopatrywanie stołu prezydialnego podczas konferencji w butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną oraz naczynia do niej. Ad. 7. Inne zadania Wykonawcy - obsługa konferencji Do zadań Wykonawcy należy stała kontrola przebiegu konferencji, w tym m.in.: obsługi technicznej, prawidłowego działania urządzeń technicznych, kontrola czystości pomieszczeń, w których odbywa się konferencja, terminowości, jakości i sposobu dystrybucji posiłków (w tym jakości serwisu), informowania personelu obsługi konferencji o wszelkich zmianach w jej programie. IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia konferencji Wykonawca opracuje raport z realizacji konferencji do którego dołączone będą: krótkie raport podsumowujący do 2 stron, lista obecności podpisana przez uczestników, fotorelacja na płycie CD/DVD. V. Termin wykonania zamówienia Organizacja konferencji w termie pomiędzy 2 a 19 grudnia 2013 r. Wykonawca w ofercie musi wskazać termin i miejsce konferencji zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniające wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym. VI. Warunki udziału Wykonawcy w przedmiotowym zapytaniu 1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym czasie, zrealizowali co najmniej 6 spotkań (szkolenia, konferencje, seminaria itp.), trwające co najmniej 1 dzień każde, w zakresie zapewnienia sali, wyżywienia, obsługi technicznej, dla co najmniej 80 osób każde i o wartości co najmniej niż ,00 PLN brutto każde wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi. 3. W przypadku gdy spotkania ujęte w wykazie są przedmiotem jednej umowy, Wykonawca zobowiązany jest osobno scharakteryzować każde ze zrealizowanych spotkań, a nie całą umowę. VII. Podstawowe informacje, które powinna zawierać oferta 1. Pełną nazwę oraz dane teleadresowe wykonawcy. 2. Osobę wyznaczoną do kontaktu. 3. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr Wykaz wykonanych usług (zgodnie z pkt VI) stanowiący załącznik nr 2. 11

12 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. VIII. Płatności 1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich stanowić będzie łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Płatność za całość zamówienia będzie dokonana jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do KFK. IX. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferta powinna być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 10:00. Zamawiający zobowiązuje Oferenta do przysłania potwierdzenia przyjęcia otrzymania zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna być przesłana jedną z możliwych dróg, z oznaczeniem, że oferta dotyczy sprawy nr: 15/ZO/ZWS/10/2013: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub fax-em: , b) listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) lub listem poleconym, c) poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), d) dostarczona osobiście do biura Krajowego Funduszu Kapitałowego, ul. Krucza 16/22, Warszawa. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji złożonych ofert zmienić lub wycofać swoje zapytanie ofertowe. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych ofert. X. Zmiana lub wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. 2. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. XI. Termin związania ofertą 1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą Wykonawca może uchylić się od podpisania umowy z Zamawiającym i nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Wykonawcę na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą umowa może zostać zawarta. 12

13 XII. XIII. Osoba odpowiedzialna za udzielanie wszelkich wyjaśnień Osobami uprawnionymi do kontaktu pod nr. tel. 22/ są w przypadku pytań formalnych: Dorota Jóźwiak, Ewa Baran, w przypadku pytań merytorycznych: Aleksandra Bogatko. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres oraz Kryteria wyboru oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami: cena 100% XIV. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji. 5. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza nienawiązanie współpracy a oferent składający ofertę nie może rościć praw do realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego. 13

Warszawa, dn. 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dn. 5 lutego 2014 r. Warszawa, dn. 5 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZWS/ZO/I/2014 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu wybór najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, 30 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, 30 grudnia 2013 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/ZO/ZWS/12/2013 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte na zasadach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, dn. 17 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, dn. 17 stycznia 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia II. III. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja XX posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 11-12

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: Organizację w dniu 19 maja 2016r. sesji eksperckiej w ramach Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym 1. Naukowe Centrum Prawno

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi. Kujawskiej

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi. Kujawskiej Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi I. Zamawiający: Kujawskiej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Ziemi

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J. Biuro Projektu Kwalifikacje = możliwości ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom Radom, dn. 29.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro

Bardziej szczegółowo

razem zwyciężymy raka!

razem zwyciężymy raka! Warszawa, dn 13 czerwca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2016 W związku z planowaną realizacją projektu polegającego na dodruku poradników wydawanych przez Fundację w ramach dwóch serii wydawniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę: Gdańsk, 3 marca 2014 r. DES-P.052.7.13.2012 EOD: 5014/03/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę: wynajmu

Bardziej szczegółowo

GW-7.ZP.U MK

GW-7.ZP.U MK GW-7.ZP.U.272.44.2015.MK Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na zorganizowanie konferencji podsumowujących realizację Projektów Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 19 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, dn. 19 grudnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, dn. 19 grudnia 2013 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/ZO/ZWS/12/2013 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Wykonawca przygotuje i zorganizuje ogólnopolską konferencję informacyjno promocyjną w Warszawie pt. Metro czynnikiem miastotwórczym: zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia: poszukuje Wykonawcy na organizację spotkań w 2014 roku: Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00 Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 08 maja 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej na organizację

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 8/UDA POKL / /zamówienie o wartości netto nie przekraczającej 14.

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 8/UDA POKL / /zamówienie o wartości netto nie przekraczającej 14. Włocławek 13.09.2011 r. Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 8/UDA POKL.05.02.01-00-252/09-00 /zamówienie o wartości netto nie przekraczającej 14.000 euro/ W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali szkoleniowej oraz świadczenia usługi gastronomicznej. dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali szkoleniowej oraz świadczenia usługi gastronomicznej. dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego Zapytanie ofertowe dot. wynajmu sali szkoleniowej oraz świadczenia usługi gastronomicznej dla Stowarzyszenia LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego I. Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa 22 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia: organizacja konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia II. III. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22.02.2014. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dnia 22.02.2014. Zapytanie ofertowe Warszawa, dnia 22.02.2014 Zapytanie ofertowe W związku z organizacją zawodów finałowych IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w Warszawie (realizowanych w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce.

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce. Warszawa, dn. 6 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 9/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Żytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji informacyjno promocyjnej w Warszawie pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich.

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe Wrocław, dn. 26 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi wynajmu sali konferencyjnej i sal warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 Opole, 7.06.04 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 0 000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOl WSCI Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady udzielania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH )

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA WARSZTATÓW NAUKOWYCH ) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 15.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2015r. Warszawa, 10 marca 2015 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie,

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie, zaprasza do składania ofert na USŁUGĘ HOTELOWĄ NOCLEG DLA UCZESTNIKÓW TRZYDNIOWEGO SZKOLENIA ORAZ WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2014r. Warszawa, 21 lutego 2014 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 Opole, 30.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14 000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt)

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na organizację cyklu dwudziestu spotkań w powiatach ziemskich województwa lubelskiego oraz konferencji podsumowującej kampanię edukacyjno-informacyjną,,bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1

Lublin, dn. 06.03.2014 r. Strona 1 Lublin, dn. 06.03.2014 r. Znak sprawy: 4/FLOP/BUSOLA ZAMAWIAJĄCY: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53 Tel./fax: 81 534 70 04, kom.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice

Gliwice, 21.03.2011r. AT GROUP S.A. ul. Chopina 10 44-100 Gliwice ul. Chopina 10 Gliwice, 21.03.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (Usługa hotelowa, wyżywienie, wynajem sali szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin, 30.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin, 30.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2015 Al. Racławickie 1, 20 059 Lublin Tel. 81/ 448 52 97 e-mail: a.myszkowska@umlub.pl I. ZAMAWIAJĄCY: Al. Racławickie 1, 20 059 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE II. OPIS USŁUGI OBJĘTEJ NINIEJSZYM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.02.2014r SEKA S.A. / Zamawiający / zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostarczenie wyżywienia dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pszczew, 28.02.2013 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta ul. Strażacka 1, 66 330 Pszczew www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl ZAPYTANIE O CENĘ

Stowarzyszenie Pszczew, 28.02.2013 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta ul. Strażacka 1, 66 330 Pszczew www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl ZAPYTANIE O CENĘ Stowarzyszenie Pszczew, 28.02.2013 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta ul. Strażacka 1, 66 330 Pszczew www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl ZAPYTANIE O CENĘ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowe określenie Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowej i cateringowej w trakcie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl.

e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl. ICElANO UECHIE SIEI N. RlGIONAlNA DYREKCJA OCHROH)' SROOO'nlm WRZESIOWll Formularz oferty Zapewnienie obsługi cateringowej oraz wynajem sali konferencyjnej na terenie gminy Zarszyn lub w odległości 10

Bardziej szczegółowo

13/SU/2016 Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/SU/2017

13/SU/2016 Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/SU/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/SU/2017 Warszawa, 2017 03 16 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: Tytuł: Organizator

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska Warszawa Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 24.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo