Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. 23 października 2013 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest dostępne w siedzibie KFK w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22. II. Zamawiający Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A WARSZAWA ul. Krucza 16/22 tel.: fax: NIP strona internetowa: III. Informacje dotyczące finansowania projektu/programu Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach umowy o dofinansowanie projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka. IV. Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie, organizacja oraz obsługa ogólnopolskiej konferencji dotyczącej realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). I. INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI 1. Podstawowe informacje na temat KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ma na celu uatrakcyjnić inwestowanie w małe, młode polskie firmy borykające się z barierą finansowania swego rozwoju. Działalność KFK skierowana jest do firm innowacyjnych, prowadzących badania i próbujących skomercjalizować ich efekty. Firmy tego typu zapewniają gospodarce rozwój i wzrost oparty na wiedzy, lecz inwestycje w nie obarczone są wysokim ryzykiem i dużą niepewnością odnośnie efektu ekonomicznego i stąd interwencja Państwa, aby pomóc powstawać takim firmom (seed/start-up) i dostarczać im kapitału rozwojowego (expansion) poprzez powołanie KFK. Model inwestycyjny realizowany przez KFK ma zachęcić (poprzez świadczenia bezzwrotne) prywatny kapitał do inwestowania w młode i małe firmy oraz ograniczać ryzyko inwestycyjne potencjalnym prywatnym inwestorom zainteresowanym tego typu inwestycjami. Założenie to realizowane jest poprzez zawiązanie funduszy inwestycyjnych typu venture capital z inwestorami prywatnymi (na zasadzie udziału 50/50) oraz powierzenie zarządzania tymi funduszami wyspecjalizowanym zespołom zarządzającym wywodzącym się z branży venture capital, lub

2 pokrewnych. Najmniejsze zawiązane z udziałem środków KFK fundusze mają kapitalizację ok. 30 mln zł, a największe do 100 mln zł. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej. 100-proc. Akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie KFK realizuje trzy projekty, na które środki pozyskał: z dotacji celowej Ministra Gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). 2. Grupy docelowe konferencji a) przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu - interesariusze projektu, b) przedstawiciele rynku VC/PE, c) administracja rządowa, d) środowiska związane z twórcami innowacji, zainteresowane ich komercjalizacją (parki technologiczne, centra transferu, technologii, inkubatory przedsiębiorczości izby gospodarcze), e) instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia pracodawców i przedsiębiorców, stowarzyszenia branżowe, f) środowiska naukowe i uniwersyteckie: przedstawiciele wyższych uczelni, jednostki naukowobadawcze, g) środowiska opiniotwórcze: media branżowe, dziennikarze publicyści związani z tematyką gospodarczą i biznesową, organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, organizacje społeczne, również organizacje pozarządowe. 3. Cele konferencji a) popularyzacja działań w zakresie realizowanego przez KFK projektu w ramach programu SPPW oraz wskazanie poziomu realizacji projektów, b) wzrost wiedzy na temat SPPW jako donatora środków na działalność statutową KFK, c) wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwój rynku VC/PE, d) zaprezentowanie dziennikarzom i uczestnikom konferencji efektów realizacji projektu w ramach programu SPPW, e) promocja programów SPPW, f) wzrost rozpoznawalności (świadomości) marki KFK. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i obsługa jednodniowej ogólnopolskiej konferencji dotyczącej realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach SPPW, zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w Warszawie w terminie pomiędzy 2 a 19 grudnia 2013 r. 2

3 III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne: a) liczba konferencji: 1, b) miejsce konferencji: Warszawa (centrum). Sala konferencyjna (klimatyzowana) w hotelu, centrum konferencyjnym lub innym obiekcie spełniającym standardy hotelu minimum czterogwiazdkowego, w centrum Warszawy wraz z przestrzenią wspólną (w tym foyer, lobby, wydzielone pomieszczenie na usługi cateringowe). Obiekt, w którym znajduje się sala konferencyjna musi spełniać wymogi w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych. Przez centrum Warszawy Zamawiający rozumie obszar ograniczony do wewnątrz przez ul. Słomińskiego, ul. Okopową, ul. Towarową, ul. Grójecką, ul. Wawelską, al. Niepodległości, ul. Rakowiecką, ul. Puławską, ul. Goworka, ul. Gagarina, ul. Nowosielecką i nurt Wisły, z dobrym dojazdem zarówno samochodem, jak i środkami transportu miejskiego. W budynku gdzie obędzie się konferencja Wykonawca zapewni szatnię z obsługą, a w bezpośrednim sąsiedztwie parking dla co najmniej 20 samochodów osobowych (dokładne miejsce konferencji zobowiązany jest wskazać Wykonawca w złożonej ofercie), c) liczba dni dla jednej konferencji: 1 dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), d) termin konferencji: między 2 a 19 grudnia 2013 r. (dokładny termin konferencji zobowiązany jest wskazać Wykonawca w złożonej ofercie), e) liczba uczestników: 100 osób + 8 pracowników Zamawiającego. Osoba zatrudniona u Wykonawcy nie będzie uważana za uczestnika konferencji, nawet jeśli weźmie w niej udział, f) czas trwania konferencji: godz (zapewnienie dostępności sali musi obejmować godziny w celu przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych), g) ramowy plan godzinowy: rejestracja uczestników, bufet kawowy 10:00 10:15 powitanie uczestników konferencji wystąpienia, moduł bufet kawowy wystąpienia, moduł przerwa obiadowa wystąpienia, moduł 3 16:00 17:00 dyskusja i zakończenie h) zapewnienie poczęstunku: bufet kawowy + obiad, i) język konferencji: język polski i język angielski. Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski). Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tłumaczenia symultanicznego dla minimum 10 osób max 30 osób. Zamawiający informuje, iż wycena tej części zamówienia będzie podzielona na dwie części. I część wycena kosztów kabiny tłumaczy wraz aparaturą, II część- wycena ilości odbiorników do tłumaczenia ze słuchawkami. Zamawiający informuje, iż w ofercie Wykonawca musi wycenić maksymalną ilość odbiorników przy czym zamawiający zastrzega sobie, że zapłata nastąpi za faktyczną ilość użytkowanych odbiorników. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca: 3

4 a) jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach z Wykonawcą, b) jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, c) jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach niniejszego zamówienia, d) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu (w celach archiwalnych), w formie zapisu na płycie CD lub DVD, wszystkich materiałów wytworzonych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, e) jest zobowiązany do przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji wymaganej przez Zamawiającego. Wszystkie materiały służące do promocji i obsługi konferencji mają spełniać wytyczne zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej KFK i w Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy dla konferencji dotyczącej realizacji projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach SPPW, f) odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia, g) w czasie konferencji nie mogą być promowane przy użyciu jakichkolwiek materiałów promocyjnych żadne inne marki poza KFK. Oczywiście w trakcie wystąpień mogą pojawiać się marki różnych funduszy VC, w szczególności utworzonych przez KFK z udziałem środków SPPW, jednak nie może mieć to formy reklamy, rekomendacji czy akwizycji. 2. Wymagania szczegółowe: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, zorganizowania i obsługi w Warszawie jednodniowej konferencji dla 100 uczestników w terminie pomiędzy 2 a 19 grudnia 2013 r., w tym do realizacji następujących usług: 1. Zakontraktowanie ekspertów. 2. Rekrutacja i rejestracja uczestników. 3. Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia konferencji oraz zapewnienie powierzchni na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników. 4. Najem i udostępnienie wyposażenia technicznego na potrzeby konferencji wraz z obsługą techniczną. 5. Projekt, druk, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych. 6. Usługi gastronomiczne dla uczestników konferencji. 7. Inne zadania Wykonawcy obsługa konferencji. Ad 1. Zakontraktowanie ekspertów a) na etapie oferty zaproponowanie min. 2 prelegentów, gotowych poprowadzić wystąpienie podczas konferencji. Muszą to być osoby, które spełniają jeden z podanych poniżej warunków: minimum 3 lata doświadczenia w funduszu VC na merytorycznym stanowisku kierowniczym lub, 4

5 przedsiębiorca, posiadający co najmniej 2 uruchomione własne start-upy, działające w dniu ogłoszenia o zamówieniu lub, doktor lub profesor z co najmniej trzema publikacjami na temat VC. b) Zamawiający ma prawo zaangażować do prowadzenia wybranych wystąpień podczas konferencji również swoich pracowników lub inne wskazane przez siebie osoby, dodatkowo lub zamiast osób proponowanych przez Wykonawcę, c) Wykonawca zakontraktuje wybranych przez Zamawiającego ekspertów, którzy wezmą udział w konferencji. Do zadań ekspertów będzie należało: przygotowanie prezentacji, zgodnie ze wzorcem dostarczonym przez Zamawiającego (format.ppt lub równoważny) i ich realizacja podczas konferencji, udział w dyskusji przewidzianej w programie konferencji, d) Wykonawca odpowiada za pozyskanie prezentacji od zakontraktowanych ekspertów w terminie umożliwiającym ich zaakceptowanie przez Zamawiającego oraz powielenie przez Wykonawcę na potrzeby konferencji oraz włączenie do materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji, e) Wykonawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie zakontraktowanym ekspertom przy założeniu, iż wynagrodzenie dla jednego eksperta nie przekroczy 1230 zł brutto (w tym wartość praw majątkowych do wykorzystania ich prezentacji). Jeśli prelegent proponowany przez Wykonawcę zostanie przez Zamawiającego zastąpiony przez pracownika KFK lub inną wskazaną przez KFK osobę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę 1230 zł brutto za każdego zastąpionego prelegenta, f) Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne oraz finansowe wobec pozyskanych ekspertów, w szczególności za zawarcie z nimi umów na podstawie których Wykonawca po zakończeniu konferencji przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do korzystania z wytworzonych przez ekspertów utworów. Ad.2. Rekrutacja i rejestracja uczestników Program konferencji i formularz zgłoszeniowy a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy treść programu konferencji, oraz wymagania odnośnie zawartości formularza zgłoszeniowego i przekaże je Wykonawcy do 5 dni po podpisaniu umowy, b) Wykonawca przygotowuje projekty graficzne dokumentów, o których mowa w lit. a., c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do programu konferencji. Wykonawca uwzględni wprowadzone przez Zamawiającego zmiany. Rekrutacja uczestników a) Wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiedniej liczby uczestników Konferencji tj. 100 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych za catering oraz liczby uczestników, która będzie wynikać z różnicy miedzy planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników konferencji, b) działania Wykonawcy w tym zakresie będą uzupełnieniem działań rekrutacyjnych podejmowanych przez Zamawiającego, który: zamieści ogłoszenia o konferencji na własnej stronie internetowej, 5

6 roześle zaproszenia na konferencję do podmiotów znajdujących się posiadanych przez siebie bazach teleadresowych, zamieści ogłoszenie prasowe, z terminem i nazwą wydarzenia. c) o ile działania rekrutacyjne podejmowane przez Zamawiającego w celu pozyskania odpowiedniej liczby uczestników konferencji okażą się niewystarczające, Wykonawca odpowiada za rozesłanie zaproszeń do osób z własnych baz, tak aby zapewnić wymaganą frekwencję, d) do zadań Wykonawcy w zakresie rekrutacji uczestników należy przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych uczestnictwem w konferencji (dane kontaktowe Wykonawcy będą zamieszczone w treści ogłoszeń Zamawiającego o konferencji), e) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zarejestrowanym uczestnikom potwierdzeń rejestracji drogą mailową, f) Wykonawca zobowiązany jest do wysłania do zarejestrowanych uczestników przypomnienia o terminie konferencji 3 dni robocze przed jej datą, g) w odstępach trzydniowych, na koniec dnia, a na 5 dni przed konferencją codziennie na koniec dnia, Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o narastającej liczbie zgłoszeń. Rejestracja zgłoszeń powinna być prowadzona w bazie adresowej. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach lub trudnościach w procesie rejestracji, h) na podstawie przyjętych zgłoszeń Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników konferencji i przekaże ją Zamawiającemu do 2 dni roboczych przed terminem konferencji, i) lista obecności powinna być przygotowana w 2 egzemplarzach. Lista obecności musi zawierać: numer porządkowy, imię, nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanej instytucji/organizacji, rubrykę na podpis uczestnika, logotypy przekazane przez Zamawiającego w wersji elektronicznej. Na każdej stronie listy powinien znaleźć się temat konferencji wraz z miejscem i jej datą. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z danymi osobowymi, o których mowa powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). j) na podstawie przyjętych zgłoszeń Wykonawca przygotuje rezerwową listę uczestników, z której będą przyjmowani kolejni uczestnicy, w wypadku rezygnacji wcześniej zarejestrowanych. Obsługa recepcji i rejestracja gości a) do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji w dniu konferencji, obsługa w strojach dostosowanych do charakteru konferencji, b) Wykonawca zorganizuje stanowisko do rejestracji uczestników, przy którym uczestnicy konferencji będą podpisywali listy obecności, otrzymają materiały konferencyjne, c) Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 2 osoby, które w miejscu wydzielonym dla recepcji konferencji będą dokonywały rejestracji przybywających osób, obligując je do złożenia podpisu na liście obecności, d) w dniu konferencji recepcja rozpocznie swoja pracę jedną godzinę przed planowanym w programie/agendzie terminem rozpoczęcia rejestracji uczestników, 6

7 e) najpóźniej w terminie do 7 dni po zakończeniu konferencji, Wykonawca przygotuje zbiorczą listę uczestników oraz dołączy do niej oryginalne listy z podpisami uczestników i przekaże je Zamawiającemu, f) dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 2 osoby, które będą miały za zadanie informowanie oraz kierowanie do wybranych miejsc uczestników konferencji. Ad.3. Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia konferencji oraz zapewnienie powierzchni na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników Najem sali konferencyjnej a) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiada za zapewnienie na potrzeby konferencji: klimatyzowanej sali konferencyjnej dla 100 uczestników konferencji, we wskazanym przez siebie dniu, w terminie 2 19 grudnia 2013 r. w godzinach. 9: (zapewnienie dostępności sali musi obejmować godziny od 7.30 do w celu przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych), wielkość sali powinna być dostosowana do liczby uczestników, sala powinna zostać wyposażona w 100 krzeseł w ustawieniu teatralnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość innego, niestandardowego ustawienia krzeseł w sali po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym, w sali Wykonawca umieści stół prezydialny (w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok ekranu) dla ok. 6-8 osób. Stół powinien być przykryty suknem, przy stole krzesła dla prowadzących. Na stole Wykonawca przygotuje i rozstawi tabliczki identyfikacyjne/wizytowniki dla ekspertów/prelegentów (z imieniem i nazwiskiem, funkcją, nazwą instytucji) oraz laptop z pilotem i z dostępem do Internetu, wskaźnik laserowy, 3 mikrofony stacjonarne i 2 mikrofony przenośne, sala powinna zostać wyposażona w stół do prezentacji/miejsce dla prelegenta, sala powinna być wyposażona w nagłośnienie, projektor multimedialny, ekran, tablicę typu flipchart, oraz posiadać możliwość zaciemnienia pomieszczenia pod kątem realizowanych prezentacji. b) Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali, uwzględniającą konieczność sprawnego przemieszczania się uczestników konferencji oraz optymalne ustawienie elementów wyposażenia technicznego (multimedia, oświetlenie, nagłośnienie, itp.), c) Wykonawca zapewni, że sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i foyer/lobby/dodatkową przestrzenią przeznaczoną na poczęstunek będą przeznaczone wyłącznie na potrzeby uczestników konferencji, d) Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania sali restauracyjnej czy też korytarza do celów przeprowadzenia konferencji, e) Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sali oraz jej uprzątnięcie po zakończeniu konferencji, f) Wykonawca odpowiada za rozstawienie elementów wizualizacji konferencji w sali konferencyjnej, według poniższej specyfikacji: w głównym holu hotelowym (hol recepcyjny) - przynajmniej 1 rollup, w sali konferencyjnej - przynajmniej 1 rollup, 7

8 w holu przed salą konferencyjną - przynajmniej 1 rollup. Najem foyer/powierzchni cateringowej przy sali oraz innych pomieszczeń a) w pobliżu sali, w której będzie odbywać się konferencja, Wykonawca wynajmie foyer/lobby lub salę/pomieszczenie o powierzchni odpowiedniej do liczby przewidzianych gości, w którym odbędzie się poczęstunek (bufet kawowy, obiad), b) foyer/ lobby/pomieszczenie wspólne: powinno umożliwić swobodne przemieszczanie się osób w trakcie poczęstunku, powinno umożliwiać rozstawienie stolików koktajlowych (ilość stolików odpowiednia do liczby gości), bufetu/ów i/lub stanowisk z napojami zimnymi i ciepłymi, powinno być klimatyzowane. c) Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane pomieszczenia: szatnię (wraz z obsługą) oraz toalety dla gości, d) Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie sali konferencyjnej i drogi prowadzącej do niej z głównego wejścia. Najem i udostępnienie wyposażenia technicznego na potrzeby konferencji wraz z obsługą techniczną a) Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie techniczne do realizacji prezentacji multimedialnych (w tym: ekran, rzutnik multimedialny, laptop z pilotem, mikrofony stacjonarne (3) i przenośne (2), dostęp do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi, tablicę typu flipchart, b) Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia nagłaśniające w liczbie wynikającej z programu konferencji oraz rozmiarów sali, włączając w to także urządzenia rezerwowe, c) oświetlenie i nagłośnienie sali musi być dostosowane do charakteru i potrzeb konferencji. d) Wykonawca zapewni obsługę techniczną urządzeń udostępnianych na potrzeby konferencji. Liczbę pracowników obsługi technicznej Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia, e) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, wprowadzonych przez niego na salę, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników konferencji (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej nie naruszały estetyki miejsca i rangi wydarzenia, f) Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi technicznej, g) do zadań Wykonawcy należy także pozyskanie niezbędnych pozwoleń wynajmującego pomieszczenia na czynności związane z organizacją konferencji, w tym na: nagłośnienie, oświetlenie, robienie zdjęć oraz na wykorzystanie i upowszechnianie znaków, nazwy i wizerunku obiektu na zdjęciach z konferencji, h) jeśli z punktu widzenia wymogów technicznych (związanych m.in. z oświetleniem, nagłośnieniem, klimatyzacją, itp.) zaistnieje konieczność wynajęcia innych pomieszczeń wraz z odpowiednim wyposażeniem, Wykonawca odpowiada za spełnienie tych wymogów w ramach niniejszego zamówienia. Ad.5. Projekty graficzne, druk, konfekcjonowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych 8

9 Do zadań Wykonawcy należy na podstawie treści dostarczonych przez Zamawiającego, opracowanie graficzne, przygotowanie i wykonanie: programu konferencji, zaproszeń do wysyłki za pośrednictwem poczty i oraz innych materiałów konferencyjnych, zgodnie z zasadami wizualizacji przedstawionymi przez Zamawiającego oraz wymaganiami zawartymi w poniższej specyfikacji: L.p. Produkt Ilość sztuk Opis szczegółowy wykonania 1. Program/agenda 2. 5 prezentacji po min. 5 kartek każda prezentacja 3. Identyfikatory 4. Zaproszenie w wersji elektronicznej 100 Papier offsetowy 120g/m2, format A4, druk dwustronny, fullcolor 4+4, 1 kartka. 100 egz. każdej prezentacji Dotyczy wszystkich prezentacji przygotowane przez ekspertów, (w tym ekspertów własnych Zamawiającego): druk dwustronny po 2 slajdy na stronie z miejscem na notatki, papier offsetowy 80g/m2, format A4, druk dwustronny, fullcolor 4+4, wydruk prezentacji połączony w elegancki i trwały sposób. 100 szt. Identyfikatory dla uczestników konferencji, laminowane lub drukowane na plastikowej karcie (2 projekty graficzne, 2 formaty/rodzaje do wyboru Zamawiającego). n/d Zaproszenie elektroniczne nawiązujące projektem graficznym do zaproszeń w wersji papierowej przekazane na wzór przez Zamawiającego do 5 dni po podpisaniu umowy. a) Zamawiający przekaże Wykonawcy zawartość merytoryczną (treść) programu/agendy jak również zasady wizualizacji projektu, do których Wykonawca będzie zobowiązany się stosować przy opracowywaniu formy graficznej materiałów konferencyjnych, bezpośrednio po zawarciu umowy, b) Zamawiający przekaże gotowe zaproszenia, Wykonawca zaś dokona dystrybucji zaproszeń. Zaproszenia zostaną wysłane około 3 tygodnie przed konferencją, c) najpóźniej 10 dni roboczych przed przekazaniem materiałów konferencyjnych do druku Wykonawca przekaże projekty materiałów do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji układu tekstu i szaty graficznej materiałów oraz do dokonania własnej korekty, którą Wykonawca zobowiązany jest nanieść, d) w ciągu 2 dni roboczych od wydrukowania materiałów konferencyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji ich losowo wybrane próbki. Akceptacja lub zgłoszenie uwag przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 2 dni roboczych, e) Zamawiający dostarczy w uzgodnione z Wykonawcą miejsce i w ustalonym terminie pozostałe materiały konferencyjne (torby, teczki konferencyjne, notesy, długopisy, usb. itp.), f) Wykonawca dokona konfekcjonowania zrealizowanych materiałów jak również materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w komplety zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, 9

10 g) Wykonawca umieści także w teczkach wszelkie inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, h) Wykonawca dostarczy odpowiednio przygotowane i spakowane materiały konferencyjne do miejsca konferencji przed jej rozpoczęciem. Wykonawca odpowiada za rozładowanie, składowanie oraz zwrot niewykorzystanych materiałów konferencyjnych do siedziby Zamawiającego, i) Wykonawca zapewni transport niewykorzystanych materiałów z miejsca konferencji do siedziby Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadań. Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczania na wszystkich pismach, materiałach konferencyjnych, prezentacjach, zaproszeniach, formularzach itp. logotypów wskazanych przez Zamawiającego. Ad. 6. Usługi gastronomiczne dla uczestników konferencji Usługa gastronomiczna planowana jest dla 100 osób. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom w trakcie konferencji wyżywienie wraz z obsługą kelnerską oraz z serwisem gastronomicznym, tj. przygotowanie pomieszczenia i sprzątaniem. Bufet kawowy Obiad a) podczas konferencji, Wykonawca zapewni bufet kawowy dla przewidzianej liczby uczestników, b) w ramach bufetu kawowego będzie zapewniona: kawa, herbata (serwowana w termosach konferencyjnych z pompką, warnikach lub zaparzaczach), mleko do kawy, cytryna, cukier, napoje zimne (w tym butelkowana woda mineralna, gazowana i niegazowana) oraz soki owocowe (co najmniej 2 do wyboru), ciastka deserowe (co najmniej 2 rodzaje). Bufet kawowy będzie serwowany we foyer lub w wydzielonej sali w formie szwedzkiego bufetu, c) wszystkie wymienione produkty winny być zapewnione w takich ilościach, aby wystarczyły do końca każdej przerwy kawowej. Miejsce do serwowania posiłków dla 100 osób jednocześnie w miejscu organizacji konferencji. a) obiad dla gości będzie serwowany w formie szwedzkiego bufetu we foyer lub w wydzielonej sali. W menu powinny się znaleźć przynajmniej: 3 rodzaje przystawek, 2 dania główne (mięsne i bezmięsne), dodatki (np. ziemniaki, ryż, pieczywo białe i ciemne, masło), sałatki (3 rodzaje), ciastka deserowe i owoce, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata, b) menu powinno odpowiadać przewidzianej liczby uczestników konferencji, c) obiad będzie serwowany w godzinach , d) najpóźniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem konferencji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu menu obiadu do zatwierdzenia, e) zarówno w trakcie kawy powitalnej, jak i obiadu Wykonawca odpowiada za sprawną, profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę oraz zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań, f) ilości wystarczające dla wszystkich gości, prelegentów i organizatorów. 10

11 Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę sztućców i naczyń jednorazowego użytku, w tym wykonanych z plastiku (wszystkie dania oraz napoje gorące podane zostaną w naczyniach ceramicznych, napoje zimne serwowane będą w szklankach, do konsumpcji zostaną przygotowane sztućce metalowe, użyta zastawa nie będzie uszkodzona. Zaopatrywanie stołu prezydialnego w wodę mineralną Wykonawca odpowiada za bieżące zaopatrywanie stołu prezydialnego podczas konferencji w butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną oraz naczynia do niej. Ad. 7. Inne zadania Wykonawcy - obsługa konferencji Do zadań Wykonawcy należy stała kontrola przebiegu konferencji, w tym m.in.: obsługi technicznej, prawidłowego działania urządzeń technicznych, kontrola czystości pomieszczeń, w których odbywa się konferencja, terminowości, jakości i sposobu dystrybucji posiłków (w tym jakości serwisu), informowania personelu obsługi konferencji o wszelkich zmianach w jej programie. IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia konferencji Wykonawca opracuje raport z realizacji konferencji do którego dołączone będą: krótkie raport podsumowujący do 2 stron, lista obecności podpisana przez uczestników, fotorelacja na płycie CD/DVD. V. Termin wykonania zamówienia Organizacja konferencji w termie pomiędzy 2 a 19 grudnia 2013 r. Wykonawca w ofercie musi wskazać termin i miejsce konferencji zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniające wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym. VI. Warunki udziału Wykonawcy w przedmiotowym zapytaniu 1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym czasie, zrealizowali co najmniej 6 spotkań (szkolenia, konferencje, seminaria itp.), trwające co najmniej 1 dzień każde, w zakresie zapewnienia sali, wyżywienia, obsługi technicznej, dla co najmniej 80 osób każde i o wartości co najmniej niż ,00 PLN brutto każde wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi. 3. W przypadku gdy spotkania ujęte w wykazie są przedmiotem jednej umowy, Wykonawca zobowiązany jest osobno scharakteryzować każde ze zrealizowanych spotkań, a nie całą umowę. VII. Podstawowe informacje, które powinna zawierać oferta 1. Pełną nazwę oraz dane teleadresowe wykonawcy. 2. Osobę wyznaczoną do kontaktu. 3. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr Wykaz wykonanych usług (zgodnie z pkt VI) stanowiący załącznik nr 2. 11

12 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 6. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. VIII. Płatności 1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich stanowić będzie łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Płatność za całość zamówienia będzie dokonana jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do KFK. IX. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferta powinna być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 10:00. Zamawiający zobowiązuje Oferenta do przysłania potwierdzenia przyjęcia otrzymania zapytania ofertowego. 2. Oferta powinna być przesłana jedną z możliwych dróg, z oznaczeniem, że oferta dotyczy sprawy nr: 15/ZO/ZWS/10/2013: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub fax-em: , b) listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) lub listem poleconym, c) poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), d) dostarczona osobiście do biura Krajowego Funduszu Kapitałowego, ul. Krucza 16/22, Warszawa. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji złożonych ofert zmienić lub wycofać swoje zapytanie ofertowe. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych ofert. X. Zmiana lub wycofanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. 2. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. XI. Termin związania ofertą 1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą Wykonawca może uchylić się od podpisania umowy z Zamawiającym i nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Wykonawcę na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą umowa może zostać zawarta. 12

13 XII. XIII. Osoba odpowiedzialna za udzielanie wszelkich wyjaśnień Osobami uprawnionymi do kontaktu pod nr. tel. 22/ są w przypadku pytań formalnych: Dorota Jóźwiak, Ewa Baran, w przypadku pytań merytorycznych: Aleksandra Bogatko. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres oraz Kryteria wyboru oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami: cena 100% XIV. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji. 5. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza nienawiązanie współpracy a oferent składający ofertę nie może rościć praw do realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego. 13

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo