KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK"

Transkrypt

1 KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1

2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej na parterze i w piwnicach po udniowej cz ci budynku mieszcz cego si przy Placu Powsta ców Warszawy 1 w Warszawie na Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz inne funkcje Urz du i pomieszczenia pomocnicze. Urz d ten ma siedzib na wy szych kondygnacjach tego budynku. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie wykonano jako prac konkursow w oparciu o regulamin konkursu przygotowany przez Gospodarstwo Pomocnicze Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzib w Warszawie, Plac Powsta ców Warszawy PRZYJ TE ZA O ENIA PROJEKTOWE Podstawowym za o eniem przyj tym dla opracowania projektu by o przystosowanie pomieszcze by ej restauracji na Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe przeznaczone do prowadzenia konferencji, szkole, konferencji prasowych, okoliczno ciowych spotka firmowych itp. zgodnie z przedstawionym w regulaminie konkursu programem u ytkowym. Projekt zak ada po czenie dotychczas odr bnych pomieszcze parteru i kondygnacji podziemnej z powierzchniami zajmowanymi obecnie przez siedzib UOKiK tak by wprowadzenie nowych funkcji spowodowa o pe n integracj centrum konferencyjnego z Urz dem przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli poruszania si mi dzy Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, a pozosta ymi wn trzami budynku. Wprowadzony uk ad komunikacji pionowej pozwoli na u atwienie dost pu do ca ego budynku niepe nosprawnym, oraz umo liwi pracownikom Urz du korzystanie zarówno z sal konferencyjnych, jak i pomieszcze biblioteki oraz archiwów. Z uwagi na lokalizacj budynku, jego uwarunkowania historyczne opisane w regulaminie konkursu oraz w pi mie Sto ecznego Konserwatora Budynków, a tak e z uwagi na okre lony w warunkach konkursowych zakres prac projektowych zdecydowano, e ingerencja w zewn trzne elementy budynku b dzie ograniczona do oczyszczenia elewacji ze wszelkich przypadkowych nalecia o ci zak adaj c pokazanie oryginalnego gabarytu i wygl du elewacji budynku oraz elementów oryginalnego detalu architektonicznego. Likwidacja wszelkich neonów reklamowych i 2

3 wprowadzenie neutralnych i dyskretnych napisów, których kszta t i tre zostanie jeszcze doprecyzowana na etapie realizacji spowoduje, e budynkowi przywrócony zostanie jago dawny charakter odpowiedni dla zlokalizowanej tam funkcji. Elementy lusarki okiennej i drzwiowej zamontowane w kondygnacji parteru od strony Placu Powsta ców Warszawy b d zdemontowane i zast pione nowymi. Projektuje si utrzymanie oryginalnych podzia ów lusarki wykonanych z przejrzystych tafli szklanych w delikatnych profilach aluminiowych. Zastosowanie nowoczesnych, delikatnych profili lusarki okiennej dodatkowo wzmocni wyraz oryginalnej kamiennej architektury wraz z jej detalem. Po czenie adaptowanej powierzchni budynku z przestrzeniami obecnego Urz du uzyskane b dzie poprzez wykonanie wewn trznej klatki schodowej. Przy wej ciu g ównym od strony Placu Powsta ców Warszawy wykonany zostanie podjazd dla wózków inwalidzkich zintegrowany z wysuni tym stopniem przy wej ciu g ównym. Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie po czenia adaptowanych przestrzeni z powierzchniami obecnego Urz du poprzez istniej ce wej cie do UOKiK. W tym celu zaprojektowano wykonanie przebicia w cianie na poziomie istniej cego podestu klatki schodowej przy obecnym wej ciu g ównym do Urz du, oraz zaprojektowano korytarz mi dzy pomieszczeniami biurowymi i czytelni cz cy wej cie z podcienia z holem Centrum Konferencyjnego i wej ciem od strony Placu Powsta ców Warszawy. Poziom po redni zlokalizowany pierwotnie nad kondygnacj parteru w po udniowej cz ci budynku zosta w projekcie zlikwidowany z uwagi na brak mo liwo ci uzyskania wymaganych przepisami wysoko ci pomieszcze. Przestrze nad toaletami b d ca pozosta o ci po antresoli (poziomem po rednim) proponujemy wykorzysta jako przestrze techniczn na lokalizacj urz dze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Jest to optymalne miejsce na t funkcj z uwagi na po o enie bezpo rednio pod dachem ni szego budynku i mo liwo ewentualnego wyprowadzenia elementów instalacji. Istniej ce ró nice w poziomach posadzki parteru zostan zniwelowane i wyrównane do poziomu 0,0 wej cia. Niwelacja posadzki mi dzy osiami A,D - 2,3 poziomu parteru wykonana b dzie w formie technicznej pod ogi podniesionej, pod któr w obr bie du ej sali konferencyjnej b dzie mo liwo prowadzenia instalacji zwi zanych z obs ug sali co zwi kszy jej potencja u ytkowy. 4. PRZYJ TE ROZWI ZANIA FUNKCJONALNE Przyj to podstawowy podzia funkcjonalny polegaj cy na rozdzieleniu poszczególnych funkcji i pogrupowaniu ich w strefach. Na parterze budynku w obr bie adaptowanej przestrzeni mo na wyró ni stref wej ciow, stref konferencyjn i stref biurow. W obr bie strefy wej ciowej parteru znalaz y si hol z recepcj i holem windowym, z którym po czone s schody i winda prowadz ce na wszystkie kondygnacje budynku. Przy wej ciu w obr bie holu zlokalizowane jest stanowisko recepcji oraz 3

4 stanowisko ochrony. Hol ten po czony jest równie korytarzem z obecnym wej ciem g ównym do Urz du. Z tego te wzgl du stanowisko ochrony w holu nale y traktowa jako uzupe nienie obecnie funkcjonuj cego stanowiska ochrony. Oba te miejsca s ze sob doskonale skomunikowane. W obr bie strefy biurowej parteru znalaz y si pomieszczenia czytelni wraz przyleg pracowni i magazynem, a po przeciwnej stronie korytarza zlokalizowano przewidziane w programie biura. Korytarz biegn cy przez stref biurow sprawia, e jest ona wyra nie po czona z pozosta ymi biurami znajduj cymi si na innych kondygnacjach budynku. Dzi ki temu ruch pracowników Urz du mo e przebiega ca kowicie bezkolizyjnie w stosunku do ruchu osób b d cych go mi Centrum Konferencyjnego przy jednoczesnym zachowaniu kontroli dost pu. Strefa konferencyjna b d ca jednocze nie zasadnicz stref adaptowanych przestrzeni parteru dost pna jest na lewo od holu z recepcj i zajmuje po udniow i zachodni cz parteru. W strefie tej zlokalizowano foyer, sale konferencyjne, oraz pomieszczenia pomocnicze bezpo rednio zwi zane z obs ug tych funkcji, takie jak zaplecze kateringowe, hol przyleg y do mniejszych sal konferencyjnych, zaplecze sanitarne. Du a sala konferencyjna posiada mo liwo jej otwarcia na zlokalizowane w jej s siedztwie foyer. Mo na j równie w razie konieczno ci podzieli na dwie mniejsze sale. Przy du ej sali konferencyjnej zlokalizowano kabiny t umaczy, oraz pomieszczenie socjalne, które z uwagi na istniej ce odr bne wej cie z zewn trz mo e stanowi pomieszczenie dla wa niejszych prelegentów i go ci. Rozwi zanie to daje mo liwo niezale nego dost pu z zewn trz dla takich go ci z zapewnieniem pewnej swobody przy ewentualnym przygotowaniu prelekcji lub prezentacji. W obr bie foyer przewidziano miejsce na ustawienia sto ów bufetowych obs ugiwanych przez katering Zespó sanitarny zlokalizowany w obr bie strefy konferencyjnej wyposa ony jest w kabin dla osób poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia s dla nich dost pne. Ze strefy wej ciowej za po rednictwem schodów i windy mo na si dosta na kondygnacj podziemn, w której zlokalizowano zasadnicze zespo y sanitarne, oraz przestrzenie magazynowe niezb dne do obs ugi obiektu. Dost p do zespo ów sanitarnych jest mo liwy dla wszystkich odwiedzaj cych Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe, natomiast do pozosta ych przestrzeni dost p jest kontrolowany i ograniczony dla pracowników Urz du i osób uprawnionych. W obr bie cz ci magazynowej znajduj si tak e pomieszczenia archiwum wraz z pomieszczeniem pomocniczym. W podziemiu zlokalizowano równie pomieszczenia techniczne z niezale nym do nich dost pem z zewn trz budynku. 5. DOST P DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Zak ada si, e wszystkie pomieszczenia zlokalizowane w budynku po jego adaptacji dost pne b d dla osób niepe nosprawnych. 4

5 Na górny poziom schodów zewn trznych z których dost pne s wszystkie wej cia niepe nosprawni dostaj si istniej c ramp przystosowan dla wózków inwalidzkich zlokalizowan od strony ulicy Moniuszki. Przez wej cie g ówne od strony Placu Powsta ców Warszawy po zintegrowanej ze stopniem wej ciowym pochylni niepe nosprawni dostaj si do holu z recepcj. Z informacji zawartych w ekspertyzie konstrukcji i usytuowania szybu windowego wynika, e istnieje techniczna mo liwo przed u enia szybu windowego na ni sze kondygnacje. Po wykonaniu tego przed u enia nast pi komunikacyjne po czenie kondygnacji parteru z wy szymi kondygnacjami budynku i mo liwo zapewnienia dost pu do wszystkich kondygnacji dla osób niepe nosprawnych. Pomieszczenia zwi zane z prac urz du zlokalizowane na kondygnacji podziemnej b d równie dost pne dla niepe nosprawnych, jednak z uwagi na informacje zawarte w ekspertyzie mówi ce o braku mo liwo ci wykonania podszybia windowego b d cego w kolizji z istniej cymi fundamentami za o ono, e winda nie mo e zjecha do poziomu posadzki -1. Jej bieg ko czy si na poziomie po rednim. Z poziomu tego na docelowy poziom posadzki -1 prowadz schody z zamontowan przy cienn platform. W sytuacji gdy na etapie realizacji oka e si, e istnieje techniczna mo liwo wykonania niezb dnego podszybia poziom po redni zostanie zlikwidowany, a winda i schody sprowadzone na kondygnacj -1. Zlokalizowane na poziomie parteru zespo y sanitarne wyposa one zosta y w kabiny przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. 6. PRZYJ TE ROZWI ZANIA MATERIA OWE Dla opracowania koncepcji architektonicznej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyj to zasad, e adaptowane wn trze powinno by zaprojektowane z zastosowaniem nowoczesnych rozwi za przestrzennych i materia owych, jednak w sposób umo liwiaj cy wyeksponowanie oryginalnych detali stanowi cych estetyczne nawi zanie do pozosta ych fragmentów wn trza budynku i jego rozwi za elewacyjnych. Powierzchnia sufitu w ca ej adaptowanej przestrzeni zosta a oczyszczona i od wie ona, a wszelkie dodatki usuni te tak, by ods oni jego czyst form z belkowaniem i gzymsowaniem. S upy podtrzymuj ce strop po oczyszczeniu ich ze starych ok adzin i pami tek po dawnej restauracji zosta y wyko czone czarnym polerowanym kamieniem (granit lub marmur). Bia a, pod wietlona powierzchnia sufitu zestawiona z ciemnymi kolumnami daje bardzo wyrazisty, graficzny efekt, który stanowi podstawowy motyw wystroju nowopowsta ej przestrzeni. Efekt ten podkre lony jest dodatkowo przez materia y i kolory stosowane na pozosta ych powierzchniach, które s zaprojektowane w stonowanych odcieniach bieli i szaro ci. Uzyskano w ten sposób bardzo jednorodn przestrze, o czytelnym uk adzie konstrukcyjnym i funkcjonalnym. 5

6 W przestrzeni tej wstawione zosta y elementy wyposa enia funkcjonalnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego, które wykonano jako formy meblowe podkre lone dodatkowo odmiennym wyko czeniem. B d one wyra nie odbierane jako odr bne elementy w przestrzeni projektowanego wn trza dzi ki czemu uk ad ca o ci b dzie bardzo czytelny i uporz dkowany. Projektowane rozwi zania materia owe zak adaj zastosowanie na powierzchniach s upów ciemnych, polerowanych ok adzin kamiennych (czarny granit lub marmur). W eksponowanych przestrzeniach komunikacyjnych Centrum Konferencyjnego zak ada si wykonanie posadzki z ciemnego szarego granitu. Pozosta e posadzki w cz ci biurowej, oraz w salach konferencyjnych wykonane b d z ciemnoszarej wyk adziny dywanowej. Posadzki w pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych w podziemnej cz ci budynku wykonane b d jako betonowe, malowane farbami na bazie ywic. Podstawowym wyko czeniem sufitów jest po ich oczyszczeniu i wyrównaniu pow oka malarska w kolorze bia ym. W ten sam sposób wyko czone b d powierzchnie cian z uwzgl dnieniem rozró nienia kolorystycznego na odcienie bieli i szaro ci. Niektóre powierzchnie cian (np. w obr bie sal konferencyjnych) b d wyko czone panelami z laminatu HPL. Równie ten materia b dzie u yty do wyko czenia wykonanych w adaptowanej przestrzeni form meblowych b d cych elementami wyposa enia funkcjonalnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego. Dla wydzielenia poszczególnych funkcji (w cz ci biurowej i w obr bie mniejszych sal konferencyjnych) zastosowano cianki szklane wykonane w systemie bezszprosowym mocowane w profilach liniowych sufitowym i pod ogowym. Du a sala konferencyjna jest wydzielona od przestrzeni foyer akustycznymi sk adanymi ciankami przesuwnymi. Mo na z ich pomoc w szybki sposób po czy lub rozdzieli obie te przestrzenie. Wewn trz du ej sali konferencyjnej równie zaprojektowano ten sam system cianek, który w miar potrzeb pozwala na wtórny jej podzia na dwie mniejsze. Podest b d cy wyposa eniem du ej sali konferencyjnej posiada b dzie mo liwo zmiany konfiguracji w zale no ci od aran acji sali. Elementy zewn trzne stanowi ce zakres ingerencji projektowych zosta y opisane w punkcie 3 niniejszego opracowania i sk ada si na nie wstawienie nowej lusarki okiennej i drzwiowej w kondygnacji parteru od strony Placu Powsta ców Warszawy oraz wymiana wietlików z u yciem profili o charakterze zbli onym do nowej lusarki okiennej. Projektuje si utrzymanie oryginalnych podzia ów lusarki wykonanych z przejrzystych tafli szklanych w delikatnych profilach aluminiowych. 6

7 7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ozn. symbol pow. nazwa pomieszczenia kond. pom. [m2] uwagi STREFA WEJ CIOWA I KOMUNIKACJA: 00 1 hol z recepcj 53, hol windowy 13, klatka schodowa 7, szatnia 17, korytarze ( cznie) 136,1 suma pom: 5a, 5b STREFA KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWA: 00 6 foyer 184, sala konferencyjna A 181, sala konferencyjna B 97, sala konferencyjna C 37, hol sal B i C 25, pomieszczenie t umaczy 10, pomieszczenie socjalne 17, pomieszczenia magazynowe sal konf ( cznie) 29,5 suma pom: 13a, 13b, 13c zaplecze kateringowe ( cznie) 21,0 suma pom: 14a, 14b zespó sanitarny 34,6 STREFA BIUROWA: pomieszczenia biurowe ( cznie) 118,2 suma pom: 16a, 16b, 16c STREFA CZYTELNI: czytelnia 51, magazyn 46, pracownia 24,7 PARTER 0: SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI 1 105,9 STREFA KOMUNIKACJI: korytarze ( cznie) 175,3 suma pom: 20a, 20b, 20c, 20d, 20e STREFA SANITARNA: zespó sanitarny 84, pomieszczenia sprz taczek 10,5 STREFA ARCHIWUM: pomieszczenie archiwum 105, pomieszczenie pomocnicze 27,3 STREFA MAGAZYNÓW: magazyn produktów spo ywczych 28, magazyn materia ów biurowych 39, magazyn rodków czysto ci 29, magazyn mebli 88, pozosta e magazyny ( cznie) 173,1 suma pom: 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 29f STREFA TECHNICZNA: pomieszczenia techniczne ( cznie) 76,9 suma pom: 30a, 30b, 30c PIWNICA -1: OGÓ EM: SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI 838,3 SUMA 1 944,2 7

8 8. KOSZT WYKONANIA ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Szacunkowy koszt wykonania robót remontowo-budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej pracy konkursowej okre lono na czn kwot : PLN brutto. Na sum t sk adaj si : Roboty budowlane i wyko czeniowe PLN Instalacje elektryczne i teletechniczne PLN O wietlenie: PLN Instalacje sanitarne PLN Wentylacja i klimatyzacja PLN Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej pracy konkursowej okre lono na kwot : PLN brutto. Suma ta nie obejmuje wynagrodzenia za pe nienie nadzorów autorskich, których warto zostanie okre lona w trakcie negocjowania umowy i nie przekroczy 15% tej sumy. Podane powy ej kwoty dotycz ce kosztów wykonania robót oraz kosztów opracowania dokumentacji mog ulec zmianie po uszczegó owieniu danych wyj ciowych do projektu i okre leniu szczegó owego zakresu robót. 8

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo