Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa, 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa, 2011"

Transkrypt

1 Oferta partnerstwa w realizacji inwestycji pn. Rozbudowa siedziby Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie Warszawa, 2011

2 Przedmiot oferty Instytut Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. zaprasza zainteresowane instytucje do zgłaszania ofert współudziału w realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie obiektu, uŝytkowanego przez IKZ sp. z o.o. oraz Warszawską WyŜszą Szkołę Informatyki, w modelu koncesji. Zadaniem partnera będzie sfinansowanie rozbudowy obiektu z prawem nieodpłatnego uŝytkowania dwóch z trzech nadbudowanych kondygnacji o powierzchni 2083,43 m2, przez okres nie dłuŝszy niŝ 20 lat. Obiekt jest zlokalizowany w centrum Warszawy. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rozbudowę obiekt moŝe być uŝytkowany do celów usługowo-biurowych. W sprawie złoŝenia oferty oraz udostępnienia dokumentacji dotyczącej rozbudowy prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. administracyjno-technicznych, Panem Dariuszem Majka tel

3 Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Warszawa, 2011

4 Instytut Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego świadczącą usługi edukacyjne oraz badawczo naukowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki informatycznej. Instytut jest organem załoŝycielskim Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki (ang. Warsaw School of Computer Science) w Warszawie została utworzona zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2000 roku, znak: DNS /EKo/2000 udzielającą Instytutowi Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. zezwolenia na utworzenie niepublicznej uczelni zawodowej. Siedzibą uczelni jest Miasto stołeczne Warszawa. Uczelnia posiada osobowość prawną. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego nr DSW /07 z dnia 7 lutego 2008 Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia inŝynierskich, na kierunku informatyka. Decyzją Ministra Spraw Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 września 2008 roku Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia magisterskich, na kierunku informatyka.

5 ZałoŜycielem Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki jest Instytut Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., który jest instytucją prowadzącą badania związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczeństwa informacyjnego (prace działającego przy WWSI pod auspicjami IKZ Ośrodka Badań nad Społeczeństwem Informacyjnym). Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki prowadzi działalność o charakterze dydaktycznym i naukowobadawczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki edukacyjnej i kształcenia w zakresie informatyki, jako dziedziny o potencjalnie największych perspektywach na rynku pracy. Podstawowym zadaniem prowadzonych w Uczelni studiów oraz innych form kształcenia jest wyposaŝenie studentów w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne z dziedziny informatyki, które pozwolą na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, oczekiwaniami i predyspozycjami. W dłuŝszym horyzoncie czasowym zdobyta w Uczelni wiedza i umiejętności powinny równieŝ sprzyjać dalszemu doskonaleniu własnego warsztatu pracy poprzez kontynuację nauki w róŝnych formach kształcenia ustawicznego lub poprzez samokształcenie. Zgodnie z zapisami statutu ( 5) do podstawowych zadań uczelni naleŝy między innymi : - kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy; - działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; - rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o informatyce i jej zastosowaniach; - udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej i merytorycznej jednostkom administracyjnym i gospodarczym podejmującym szkolenie kadr; - upowszechnianie i pomnaŝanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.

6 Oferta edukacyjna Oferta edukacyjna Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki obejmuje studia na kierunku informatyka na poziomie inŝynierskim, magisterskim oraz studia podyplomowe w zakresie szeroko rozumianej problematyki ICT, edukację otwartą oraz inne działania związane z realizacją misji szkoły, a w szczególności: realizację informatycznych projektów edukacyjnych dla środowiska akademickiego oraz dla osób spoza środowiska akademickiego w zakresie preorientacji zawodowej i kształcenia ustawicznego, otwarte wykłady wszechnicy informatycznej WWSI dla osób spoza społeczności akademickiej, zasoby udostępniane za pośrednictwem portalu Polska Wszechnica Informatyczna (między innymi filmy edukacyjne wykłady), organizację konferencji, seminariów oraz szkoleń z dziedziny IT, wykonywanie analiz oraz prac naukowo-badawczych z obszaru IT, organizację studenckich praktyk zawodowych, realizację korporacyjnych programów edukacyjnych w ramach współpracy środowiska akademickiego ze środowiskiem pracodawców, organizację konkursów edukacyjnych, zajęcia w ramach studenckich kół naukowych, dostęp do zasobów akademickiej giełdy pracy. W Warszawskiej WyŜszej Szkole Informatyki - uczelni zawodowej, o wyraźnie określonym, wąskim profilu kształcenia i badań, od momentu powstania uczelni dostrzegano konieczność utworzenia obszarów współpracy z instytucjami oraz organizacjami rynku pracy, które słuŝyłyby lepszej realizacji jej misji. Stąd w strukturach Uczelni juŝ w pierwszym okresie działalności powołano jednostki organizacyjne odpowiedzialne za tworzenie, ocenę i doskonalenie relacji WWSI z rynkiem pracy. Funkcje te zgodnie ze statutem pełnią: w wymiarze strategicznym Kolegium Rektorskie WWSI Zespół Ekspertów Rynku Pracy, w wymiarze operacyjnym - Biuro Karier i StaŜy Zawodowych, zaś na płaszczyźnie badawczo - naukowej - Instytut Kształcenia Zawodowego (załoŝyciel Uczelni), zakłady dydaktyczno-naukowe, Ośrodek Badań nad Społeczeństwem Informacyjnym oraz zewnętrzni eksperci.

7 Projektowana Rozbudowa Siedziby Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Warszawa, 2011

8 Lokalizacja Obiektu Lewartowskiego 17

9 Lokalizacja Obiektu Centrum Handlowe Arkadia Stare Miasto Lewartowskiego 17 Plac Bankowy

10 Lokalizacja Obiektu Lewartowskiego 17

11 Stan obecny obiektu

12 Stan obecny obiektu

13 Stan obecny obiektu

14 Stan obecny obiektu

15 Wizualizacja obiektu po nadbudowie

16 Szkice z projektów architektonicznych

17 Rzuty pięter nadbudowanych

18 Stan formalno-prawny inwestycji polegającej na nadbudowie z przebudową siedziby IKZ sp. z o.o. oraz Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki W związku z planowaną inwestycją, zrealizowano następujące działania: uzyskano od właściwych jednostek w zakresie dostaw: energii, wody, ciepła oraz odbioru ścieków (STOEN, SPEC, MPWiK) pisma informujące, iŝ uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego uzyskano Decyzję o warunkach zabudowy wykonano Opinię dotyczącą warunków geotechnicznych posadowienia budynku Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie wykonano Ekspertyzę techniczną inwestycji polegającej na nadbudowie 3 kondygnacji na istniejącym budynku przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie z której m.in. wynika, Ŝe zamierzenie inwestycyjne moŝliwe jest do realizacji oraz w ww. ekspertyzie zdefiniowano ogólne wytyczne i parametry techniczne dot. moŝliwych wariantów nadbudowy wykonano projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane wykonano kosztorys inwestorski planowanej inwestycji wykonano projekty wykonawcze planowanej inwestycji uzyskano pozwolenie na budowę

19 Opis stanu istniejącego Budynek zlokalizowany jest w Warszawie na działkach nr 32/1 i 32/2 przy ul.lewartowskiego 17. Obiekt elewacją podłuŝną stoi wzdłuŝ ul. Lewartowskiego w kierunku północno-zachodnim. Budynek wzniesiono w latach Zaprojektowany został jako budynek o funkcji biurowo usługowo - produkcyjnej i uŝytkowany był przez kilku właścicieli. W roku 2004 został wykonany przez IKZ sp. z o.o. remont kapitalny obiektu. Budynek w rzucie poziomym ma wymiary zewnętrzne 98,59x12,06 m. Jest to obiekt trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Przykryty jest jednospadowym, wentylowanym stropodachem pokrytym papą. W obiekcie znajdują się cztery klatki schodowe i jeden dźwig osobowy. Dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy ,99m 2 Powierzchnia całkowita ,10m 2 Wysokość całkowita - 9,90m 2 Długość - 98,15m 2 Szerokość - 11,75m 2 W poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia personelu naukowego i pomocniczego, pracownie, szatnie, sala rekreacyjna, sanitariaty, magazyny, pomieszczenia techniczne, bufet z zapleczem i sala konsumpcyjna. Na parterze znajdują się pracownie, sale wykładowe, dziekanat, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia biurowe. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, sale ćwiczeń, sala konferencyjna, rektorat, pomieszczenia pomocnicze i administracyjne. Teren wokół budynku szkoły jest zagospodarowany i urządzony. Dojazd i dojście do budynku ulicą Lewartowskiego.

20 Opis części nadbudowanej Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nadbudowane zostaną trzy kondygnacje z zachowaniem istniejącej geometrii dachu. Nadbudowane kondygnacje obsługiwane będą trzema klatkami schodowymi i dwoma dźwigami osobowymi w tym jednym przebudowanym. Na pierwszej nadbudowanej kondygnacji (II piętro budynku) zaprojektowano dwie aule, o łącznej pojemności do 300 osób, cztery pracownie (laboratoria), sanitariaty, hole z ciągami komunikacyjnymi i pomieszczenia biurowe oraz barek. W części tej kondygnacji na szczytach budynku zaprojektowano dodatkowo kondygnacje pośrednie pełniące funkcję pomieszczeń pomocniczych i technicznych. Zlokalizowane tam są magazyny podręczne art. biurowych, art. chemicznych porządkowych, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla ekipy sprzątającej, magazyny podręczne sprzętu biurowego. Zgodnie z prezentowaną ofertą druga nadbudowana kondygnacja (III piętro budynku) oraz trzecia nadbudowana kondygnacja (IV piętro budynku) zostaną przeznaczone pod nieodpłatne uŝytkowanie na ustalony okres, stosowny do wielkości środków wydatkowanych przez inwestora do realizacji całości nadbudowy oraz aktualnych w momencie podpisania umowy o rozbudowę, rynkowych stawek wynajmu powierzchni biurowych, pomniejszonych o zysk inwestora. Na drugiej nadbudowanej kondygnacji (III piętro budynku) zaprojektowano pierwotnie dwie aule, siedem pracowni (laboratoria), sanitariaty, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia biurowe. Trzecią nadbudowaną kondygnację (IV piętro budynku) pierwotnie zaprojektowano jako dwie niezaleŝne części obsługiwane oddzielnymi klatkami schodowymi i dźwigami osobowymi. W jednej części zaprojektowano pomieszczenia biurowe rektoratu wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi, drugą część przeznaczono na pomieszczenia biurowe pod wynajem. Zgodnie z przedstawioną ofertą dwie najwyŝsze nadbudowane kondygnacje o łącznej powierzchni (1018,82 m ,61m2) 2080,43 m2 mogą zostać przeznaczone pod wynajem na cele usługowo-biurowe lub w celu bezpośredniego uŝytkowania przez potencjalnego inwestora. Wykaz powierzchni uŝytkowej części nadbudowanej: - II piętro ,99 m2 - II/2 piętro - 278,06 m2 - III piętro ,82 m2 - IV piętro ,61 m2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo