REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego okre la warunki wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, w tym w szczególno ci otwierania i prowadzenia rachunków papierów warto ciowych i rachunków pieni nych oraz wiadczenia us ugi wykonania zlece nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do zorganizowanego obrotu. 2. Niniejszy Regulamin stosuje si, w zakresie nieuregulowanym w umowie, do us ug maklerskich okre lonych w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz z pó n. zm.), wiadczonych przez DM PKO BP, z zastrze eniem, e w przypadku, gdy dana us uga maklerska wiadczona jest na podstawie odr bnego regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje si w zakresie nieuregulowanym. 3. U yte w Regulaminie okre lenia i skróty oznaczaj : 1) Regulamin - niniejszy Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 2) PKO BP S.A. - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn, 3) DM PKO BP - Powszechn Kas Oszcz dno ci Bank Polski Spó k Akcyjn Oddzia - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (wewn trzna jednostka organizacyjna PKO BP S.A. wiadcz ca us ugi maklerskie), 4) POK - Punkt Obs ugi Klientów DM PKO BP, Punkt Przyjmowania Zlece PKO BP S.A. umiejscowiony w oddziale PKO BP S.A., wybrany oddzia PKO BP S.A., 5) ustawa - ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, Nr 183, poz z pó niejszymi zmianami), 6) rozporz dzenie - Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków post powania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577), 7) rozporz dzenie 1287/ rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzaj ce rodki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowi za przedsi biorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozda z transakcji, przejrzysto ci rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz poj zdefiniowanych na potrzeby tej e dyrektywy, 8) Klient - osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, na której rzecz jest lub ma by wiadczona co najmniej jedna z us ug, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 ustawy, 9) Kategoria MiFID - jedna z trzech kategorii nadawanych klientom zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa: Klient detaliczny, Klient profesjonalny, Uprawniony kontrahent, 10) Klient detaliczny: a) Klienta nie b d cego Klientem profesjonalnym ani Uprawnionym kontrahentem, na którego rzecz jest lub ma by wiadczona co najmniej jedna z us ug, o których mowa w art. 69 ust. 2 lub 4 ustawy, b) Klienta profesjonalnego, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta detalicznego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy, c) Uprawnionego kontrahenta, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta detalicznego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w 7 ust. 2 rozporz dzenia, 11) Klient profesjonalny: a) Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b ustawy, b) Uprawnionego kontrahenta, którego DM PKO BP traktuje jak Klienta profesjonalnego na podstawie zg oszonego dania, o którym mowa w 7 ust. 2 rozporz dzenia; c) Klienta innego ni okre lony w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy, który na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy, za da traktowania go jak Klienta profesjonalnego, i który spe nia co najmniej dwa z poni szych wymogów: 1/28

2 2/28 - zawiera transakcje w warto ci stanowi cej co najmniej równowarto w z otych euro ka da, na odpowiednim rynku, ze redni cz stotliwo ci co najmniej 10 transakcji na kwarta w ci gu czterech ostatnich kwarta ów; - warto portfela instrumentów finansowych tego Klienta detalicznego cznie ze rodkami pieni nymi wchodz cymi w jego sk ad, wynosi co najmniej równowarto w z otych euro; - pracuje lub pracowa w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotycz cej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub us ug maklerskich, które mia by by wiadczone przez DM PKO BP na podstawie zawieranej umowy. 12) Uprawniony kontrahent - rozumie si przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39b lit. a-j oraz l- m ustawy, z którym DM PKO BP, w ramach wiadczenia us ugi wykonywania zlece, us ugi przyjmowania i przekazywania zlece lub w ramach nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na w asny rachunek, zawiera transakcje lub po redniczy w ich zawieraniu, 13) umowa - zawart z Klientem umow o wiadczenie us ug maklerskich przez DM PKO BP, 14) dyspozycja - polecenie Klienta dokonania przez DM PKO BP okre lonej czynno ci zwi zanej ze wiadczeniem danej us ugi maklerskiej na rzecz tego Klienta, 15) zlecenie - zlecenie kupna lub sprzeda y instrumentów finansowych lub o wiadczenie woli wywo uj ce równowa ne skutki, którego przedmiotem s instrumenty finansowe, w tym polecenie wystawienia zlecenia na podstawie udzielonego przez Klienta pe nomocnictwa, zawieraj ce instrukcj odno nie do jego tre ci, 16) zlecenie brokerskie - zlecenie lub ofert, a tak e odpowied na ofert, wystawiane przez DM PKO BP wykonuj cego z o one przez Klienta zlecenie na podstawie tego zlecenia i przekazywane do miejsca wykonania w celu wykonania tego zlecenia zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku lub w tym systemie, 17) miejsce wykonania: a) w odniesieniu do wykonywania zlece : rynek lub system, którego jest uczestnikiem lub na którym dzia a DM PKO BP: - rynek regulowany, - alternatywny system obrotu, - firm inwestycyjn lub zagraniczn firm inwestycyjn wykonuj c zlecenia w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, je eli spe nione s warunki okre lone w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy, - firm inwestycyjn lub zagraniczn firm inwestycyjn realizuj c zadania zwi zane z organizacj rynku regulowanego lub zapewniaj c p ynno instrumentów finansowych, - podmiot prowadz cy na terytorium pa stwa, które nie jest pa stwem cz onkowskim Unii Europejskiej dzia alno wskazan w lit. a-d, - bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy realizuj cy zadania zwi zane z organizacj rynku regulowanego w przypadku gdy przedmiotem tych czynno ci s papiery warto ciowe emitowane przez Skarb Pa stwa lub Narodowy Bank Polski lub zapewniaj cy p ynno instrumentów finansowych, b) w odniesieniu do zarz dzania portfelami, w sk ad których wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych, lub przyjmowania i przekazywania zlece : podmiot wykonuj cy zlecenie przekazane przez firm inwestycyjn, 18) GPW - Gie d Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., 19) sesja - sesj gie dow, dzie obrotu w alternatywnym systemie obrotu, dzie transakcyjny, a tak e dzie w którym zawierane s transakcje w zwi zku z wykonywaniem zlece w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, 20) dzie transakcyjny - dzie, w którym zgodnie z przepisami dotycz cymi danego rynku pozagie dowego s zawierane na nim transakcje, 21) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A., 22) w a ciwa izba rozliczeniowa - KDPW albo inny podmiot prowadz cy rejestracj instrumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa, 23) Komisja - Komisj Nadzoru Finansowego, 24) instrumenty finansowe - instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, 25) nieskomplikowane instrumenty finansowe: a) akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na równowa nym rynku w pa stwie, które nie jest pa stwem cz onkowskim Unii Europejskiej, b) obligacje lub inne papiery d u ne, które nie maj wbudowanych derywatów, c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych i tytu y uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib w pa stwach nale cych do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib w pa stwach nale cych do OECD innych ni pa stwo cz onkowskie Unii Europejskiej lub pa stwo nale ce do EEA, d) instrumenty finansowe inne ni wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy: - wobec których istnieje, w sposób ci g y, mo liwo zbycia, wykupu lub zrealizowania w inny sposób warto ci instrumentu po cenie, która jest ogólnie dost pna dla uczestników rynku i która jest cen rynkow lub cen podan, lub zatwierdzon przez system wyceny niezale ny od emitenta danych instrumentów finansowych,

3 - z którymi nie s zwi zane rzeczywiste lub potencjalne zobowi zania Klienta przekraczaj ce koszt nabycia tych instrumentów, - co do których powszechnie dost pne s informacje wyja niaj ce ich charakterystyk w sposób zrozumia y dla Klienta, 26) akcje p ynne - akcje, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy, 27) derywaty - instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-e oraz g-i ustawy, 28) emitent - podmiot emituj cy instrumenty finansowe we w asnym imieniu, 29) Bank Powierniczy - bank posiadaj cy zezwolenie, o którym mowa w art. 119 ustawy, prowadz cy dla Klienta rachunek papierów warto ciowych, 30) rachunek inwestycyjny - cznie rachunek papierów warto ciowych i rachunek pieni ny, 31) rachunek papierów warto ciowych - rachunek zdematerializowanych papierów warto ciowych oraz innych instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 32) rachunek pieni ny - rachunek pieni ny s u cy do obs ugi rachunku papierów warto ciowych, prowadzony w z otych lub walutach, 33) rachunek praw maj tkowych - rachunek, na którym zapisywane s prawa maj tkowe, 34) rachunek zabezpieczaj cy - rachunek s u cy do finansowego rozliczania transakcji i zabezpieczenia wykonania zobowi za, wynikaj cych z dzia alno ci Klienta na rynku instrumentów pochodnych (derywatów), 35) zastaw - zastaw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 36) zastaw rejestrowy - zastaw w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996, Nr 149, poz. 703 z pó niejszymi zmianami), 37) us ugi maklerskie - us ugi w rozumieniu art. 69 ust. 2 lub 4 ustawy, w zakresie wiadczonym przez DM PKO BP DM PKO BP mo e wiadczy us ugi inne ni okre lone w Regulaminie, na warunkach okre lonych w umowie z Klientem lub w szczególnych regulacjach dla wiadczonych us ug, zgodnie z posiadanym zezwoleniem Komisji oraz obowi zuj cymi przepisami prawa. 2. DM PKO BP mo e odst pi od otwarcia dla Klienta rachunku inwestycyjnego w przypadku, gdy rachunek papierów warto ciowych Klienta jest prowadzony przez Bank Powierniczy lub KDPW, a DM PKO BP zawar stosown umow o dostarczanie instrumentów finansowych oraz umow o gwarantowaniu zap aty. 3. Przy wiadczeniu przez DM PKO BP us ug maklerskich na rzecz Klientów zakwalifikowanych do kategorii Uprawniony kontrahent, nie stosuje 6 ust. 2-7, 10 oraz 27 ust niniejszego Regulaminu DM PKO BP prowadzi rachunki inwestycyjne oraz wiadczy us ugi maklerskie na zasadach okre lonych w umowie i Regulaminie, powszechnie obowi zuj cych przepisach prawa, zezwoleniach Komisji, regulacjach spó ek prowadz cych rynki regulowane, alternatywne systemy obrotu, regulacjach w a ciwych izb rozliczeniowych. 2. Przy prowadzeniu rachunków inwestycyjnych oraz przy wiadczeniu us ug maklerskich DM PKO BP stosuje przepisy uwzgl dniaj ce specyfik poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych oraz szczegó owe warunki obrotu tymi instrumentami. 3. DM PKO BP okre la rodzaj i zakres us ug maklerskich, które b d wiadczone we wszystkich lub w niektórych POK, za po rednictwem urz dze technicznych, za po rednictwem innych jednostek organizacyjnych PKO BP S.A., oraz za po rednictwem agentów DM PKO BP. DM PKO BP ma prawo dokona zmiany rodzaju, zakresu oraz formy wiadczonych us ug maklerskich. 4. DM PKO BP mo e ograniczy realizacj zlece Klienta dotycz cych nabywania poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych, w zale no ci od sytuacji rynkowej i gospodarczej lub uzale ni realizacj tych zlece od zapewnienia bezpiecze stwa obrotu realizowanego za po rednictwem DM PKO BP. 5. DM PKO BP ma prawo wprowadzi limity kwotowe lub ilo ciowe dla poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych nabywanych przez Klienta lub wy czy oznaczone instrumenty finansowe z obrotu realizowanego za po rednictwem DM PKO BP bez podania przyczyn. 6. Informacje o zakresie i rodzaju us ug maklerskich wiadczonych przez DM PKO BP a tak e o ograniczeniach, o których mowa w ust. 4 i 5, podawane s do wiadomo ci Klienta przez udost pnienie w POK, niezale nie od innych form powiadamiania umo liwiaj cych zapoznanie si Klienta z ich tre ci (w tym za po rednictwem urz dze technicznych). 7. DM PKO BP umo liwia korzystanie przez Klientów z indywidualnego Numeru Klasyfikacyjnego Klienta w KDPW jedynie na potrzeby transakcji na rynku derywatów lub innych rynków, na których posiadanie przez Klienta indywidualnego Numeru Klasyfikacyjnego Klienta jest wymagane przez ten rynek lub nadzorc rynku. 8. Maj c na wzgl dzie jako wiadczonych us ug, bezpiecze stwo danych oraz prawid ow rejestracj dyspozycji i zlece sk adanych za po rednictwem urz dze technicznych, DM PKO BP nagrywa oraz archiwizuje rozmowy telefoniczne prowadzone przez Klienta z DM PKO BP. 3/28

4 Rozdzia 2. Tajemnica zawodowa 4. DM PKO BP zachowuje w tajemnicy informacje o fakcie posiadania oraz o stanie i obrotach na rachunku inwestycyjnym, a tak e inne informacje powzi te w zwi zku ze wiadczonymi na rzecz Klienta us ugami maklerskimi, w granicach okre lonych odr bnymi przepisami prawa. Rozdzia 3. Ochrona danych osobowych Klienta DM PKO BP gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta i ustanowionego pe nomocnika w celu realizacji umowy, na warunkach okre lonych w Regulaminie. 2. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Pu awska DM PKO BP mo e udost pnia dane osobowe Klienta i ustanowionego pe nomocnika na warunkach okre lonych w obowi zuj cych przepisach prawa. 4. Klient i ustanowiony pe nomocnik ma prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania tych danych na warunkach okre lonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 5. Podanie przez Klienta i ustanowionego pe nomocnika danych osobowych jest dobrowolne i niezb dne w celu w a ciwego prowadzenia przez DM PKO BP rachunku inwestycyjnego oraz wiadczenia innych us ug maklerskich. Rozdzia 4. Warunki i tryb zawarcia umowy, tryb post powania przed zawarciem umowy DM PKO BP zgodnie z wymogami rozporz dzenia przed zawarciem z Klientem umowy dokonuje kwalifikacji Klienta, na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Wynikiem przeprowadzonego procesu kwalifikacji jest nadanie Klientowi kategorii MiFID. 2. W przypadku zmiany danych lub stanu faktycznego w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, Klient zobowi zany jest o takiej zmianie poinformowa DM PKO BP. 3. Kategoria, o której mowa w ust. 1, mo e ulega zmianie w czasie obowi zywania umowy. 4. Przed zawarciem umowy, z: 1) Klientem profesjonalnym - DM PKO BP informuje go o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych oraz o mo liwo ci przedstawienia pisemnego dania traktowania go jak Klienta detalicznego, 2) Klientem detalicznym - DM PKO BP przekazuje mu adres strony internetowej DM PKO BP, na której przedstawione s szczegó owe informacje dotycz ce DM PKO BP oraz us ugi, która ma by wiadczona na podstawie zawieranej umowy. W przypadku nieposiadania przez Klienta detalicznego adresu poczty elektronicznej, szczegó owe informacje dotycz ce DM PKO BP oraz us ugi maklerskiej, która ma by wiadczona na podstawie zawieranej umowy zostaj mu przekazane w formie papierowej. DM PKO BP informuje równie o mo liwo ci i trybie przedstawienia pisemnego dania traktowania go jak Klienta profesjonalnego (zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy) oraz o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych. Warunkiem uwzgl dnienia przez DM PKO BP pisemnego dania traktowania jak Klienta profesjonalnego jest z o enie przez Klienta detalicznego pisemnego o wiadczenia o znajomo ci zasad traktowania Klientów profesjonalnych przy wiadczeniu us ug przez DM PKO BP i o skutkach takiego traktowania, 3) Uprawnionym kontrahentem, który jest jednostk administracji samorz dowej lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. k ustawy - DM PKO BP uzyskuje pisemn zgod na traktowanie go jak Uprawnionego kontrahenta. 5. Przed zawarciem umowy Klient zobowi zany jest przedstawi informacje niezb dne do dokonania oceny poziomu wiedzy tego Klienta, dotycz cej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych oraz do wiadczenia inwestycyjnego. DM PKO BP mo e nie zwraca si o przedstawienie takich informacji do Klienta b d cego Klientem profesjonalnym lub Uprawnionym kontrahentem. 6. DM PKO BP na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, dokonuje oceny, czy instrumenty finansowe, które maj by przedmiotem us ugi maklerskiej, która ma by wiadczona na podstawie zawieranej umowy, s adekwatne dla danego Klienta, bior c pod uwag zadeklarowan przez Klienta wiedz i do wiadczenie. 7. Je eli Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 5 lub je eli przedstawia informacje niewystarczaj ce, DM PKO BP ostrzega Klienta, e uniemo liwia to dokonanie oceny, czy przewidziane instrumenty finansowe s dla Klienta adekwatne. 8. Je eli zgodnie z ocen, o której mowa w ust. 5, instrumenty finansowe, które maj by przedmiotem us ugi maklerskiej, która ma by wiadczona na podstawie zawieranej umowy, s w ocenie DM PKO BP nieadekwatne dla danego Klienta, DM PKO BP ostrzega o tym Klienta. 9. DM PKO BP mo e uzna, e Klient profesjonalny w odniesieniu do instrumentów finansowych, transakcji i us ug maklerskich posiada niezb dne do wiadczenie i wiedz pozwalaj ce na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka zwi zanego z danym instrumentem finansowym, transakcj lub us ug maklersk, mimo nieprzekazania lub przekazania niewystarczaj cych informacji, o których mowa w ust. 5. 4/28

5 10. Przed zawarciem umowy, DM PKO BP informuje Klienta, pisemnie lub za pomoc elektronicznych no ników informacji, o istniej cych konfliktach interesów zwi zanych ze wiadczeniem danej us ugi maklerskiej na rzecz tego Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewn trzne DM PKO BP nie zapewniaj, e w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. 11. DM PKO BP przed zawarciem z Klientem detalicznym umowy dotycz cej wykonywania zlece lub umowy dotycz cej przyjmowania i przekazywania zlece, przekazuje mu informacje o obowi zuj cej w DM PKO BP Polityce dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 12. DM PKO BP przed zawarciem z Klientem umowy dotycz cej wykonywania zlece lub umowy dotycz cej przyjmowania i przekazywania zlece, przekazuje mu adres strony internetowej, na której znajduje si obowi zuj cy w DM PKO BP Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka zwi zanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe. Klient jest zobowi zany zapozna si z ryzykiem zwi zanym z inwestycja w poszczególne instrumenty finansowe przed podpisaniem umowy. 13. W ramach wiadczonej przez DM PKO BP us ugi prowadzenia rachunków papierów warto ciowych i rachunków pieni nych, papiery warto ciowe Klientów mog by przekazywane przez DM PKO BP do przechowywania podmiotowi trzeciemu, na podstawie umów zawartych miedzy tym podmiotem a DM PKO BP. 14. Przy wyborze podmiotu, któremu powierzone b dzie przechowywanie papierów warto ciowych Klientów, DM PKO BP kieruje si nale yt staranno ci oraz zasadami okre lonymi w tym zakresie przez przepisy prawa. 15. DM PKO BP odpowiada za szkody poniesione przez Klienta wskutek dzia a podmiotu trzeciego, któremu powierza przechowywanie papierów warto ciowych Klientów, za które podmiot ten ponosi odpowiedzialno. 16. DM PKO BP zastrzega, e w ramach us ugi przechowywania papierów warto ciowych, w przypadkach, gdy taka mo liwo jest dopuszczona przez prawo, papiery warto ciowe Klientów mog by przechowywane na rachunku zbiorczym. 17. W przypadku przechowywania papierów warto ciowych na rachunku zbiorczym DM PKO BP w ka dym momencie zapewnia mo liwo wyodr bnienia papierów warto ciowych Klienta od pozosta ych papierów warto ciowych zgromadzonych na rachunku zbiorczym. 18. Z o enie dokumentów oraz podpisów niezb dnych w celu zawarcia umowy, a tak e zmiana danych, informacji, dokumentów lub wzorów podpisów, mo e zosta dokonane w POK, w innej jednostce organizacyjnej PKO BP S.A., za po rednictwem agentów DM PKO BP wskazanych przez DM PKO BP, na warunkach okre lonych przez DM PKO BP lub w inny akceptowalny przez DM PKO BP sposób. 19. Zawarcie umowy nast puje z chwil jej podpisania przez Klienta oraz osob lub osoby reprezentuj ce DM PKO BP. 20. DM PKO BP dokonuje przyporz dkowania lub zmiany kategorii Klienta w odniesieniu do wszystkich us ug maklerskich wiadczonych przez DM PKO BP dla danego Klienta W celu zawarcia umowy Klient b d cy osob fizyczn nie prowadz c dzia alno ci gospodarczej zobowi zany jest okaza dokument to samo ci oraz z o y w DM PKO BP, POK, innej jednostce organizacyjnej PKO BP S.A., za po rednictwem agentów DM PKO BP, na warunkach okre lonych przez DM PKO BP lub w inny akceptowalny przez DM PKO BP sposób podpis na wype nionym formularzu umowy. 2. W przypadku zawarcia umowy w imieniu Klienta przez pe nomocnika, pe nomocnik zobowi zany jest z o y dokument pe nomocnictwa, z którego wynika uprawnienie do zawarcia umowy w imieniu Klienta, w asny dokument to samo ci oraz z o y w DM PKO BP, POK, innej jednostce organizacyjnej PKO BP S.A., za po rednictwem agentów DM PKO BP, na warunkach okre lonych przez DM PKO BP lub w inny akceptowalny przez DM PKO BP sposób podpis na wype nionym formularzu umowy W celu zawarcia umowy przez Klienta b d cego osob fizyczn prowadz c dzia alno gospodarcz, a tak e w przypadku podmiotu nieb d cego osob fizyczn - osoba reprezentuj ca takiego Klienta, zobowi zana jest w DM PKO BP, POK, innej jednostce organizacyjnej PKO BP S.A. za po rednictwem agentów DM PKO BP, na warunkach okre lonych przez DM PKO BP lub w inny akceptowalny przez DM PKO BP sposób: 1) okaza dokument to samo ci, 2) z o y dokument, z którego wynika uprawnienie do zawarcia umowy w imieniu Klienta, 3) z o y niezb dne do zawarcia umowy dokumenty, w tym aktualny odpis z w a ciwego rejestru, 4) z o y kart wzorów podpisów i wykaz osób, umocowanych do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym oraz do sk adania wobec DM PKO BP o wiadcze woli w zakresie praw i obowi zków maj tkowych Klienta, 5) z o y inne dokumenty, je eli taki obowi zek wynika z odr bnych przepisów, 6) z o y w obecno ci osoby reprezentuj cej DM PKO BP podpis na wype nionym formularzu umowy, zgodnie z zasadami reprezentacji, chyba e umowa zawierana jest w trybie korespondencyjnym. 2. Wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, okre la DM PKO BP, który mo e odst pi od wymogu ich z o enia, je eli w ocenie DM PKO BP nie narusza to bezpiecze stwa obrotu. 5/28

6 9. 1. W przypadku korespondencyjnego zawierania umowy przez Klienta b d cego rezydentem dokumenty, o których mowa w 7 i 8, powinny by po wiadczone przez polskiego notariusza lub w inny akceptowalny przez DM PKO BP sposób. 2. W przypadku zawierania umowy z Klientem b d cym nierezydentem, dokumenty, o których mowa w 7 i 8, powinny by po wiadczone przez w a ciwy organ danego kraju, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowi zuj cymi konwencjami mi dzynarodowymi. 3. DM PKO BP mo e odst pi od wszystkich lub niektórych wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w 7 i 8, je eli w ocenie DM PKO BP nie narusza to bezpiecze stwa obrotu oraz powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, w tym z zakresu przeciwdzia ania wprowadzania do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych róde. 4. Uprawnienia do zawarcia umowy oraz do dokonywania czynno ci na rachunku inwestycyjnym w imieniu i na rzecz osoby niemaj cej pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych okre laj odr bne przepisy prawa Podpis sk adany na dokumentach przekazywanych do DM PKO BP musi by zgodny z wzorem podpisu z o onym przez Klienta lub pe nomocnika. 2. Klient lub pe nomocnik, który zmieni wzór podpisu, zobowi zany jest do niezw ocznej jego aktualizacji. 3. DM PKO BP mo e odmówi przyj cia lub realizacji czynno ci okre lonych w Regulaminie je eli podpis z o ony na dokumencie, w ocenie DM PKO BP, jest niezgodny ze z o onym wzorem podpisu. Rozdzia 5. Pe nomocnictwa Klient mo e udziela osobom maj cym pe n zdolno do czynno ci prawnych pe nomocnictwa do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym. 2. Udzielenie pe nomocnictwa nast puje przez z o enie pisemnego o wiadczenia woli, podpisanego w obecno ci upowa nionego pracownika DM PKO BP lub PKO BP S.A., agenta DM PKO BP, na warunkach okre lonych przez DM PKO BP lub w inny akceptowany przez DM PKO BP sposób. 3. Udzielenie pe nomocnictwa mo e odby si równie poprzez z o enie pisemnego o wiadczenia woli, po wiadczonego odpowiednio przez polskiego notariusza lub przez w a ciwy organ danego kraju, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowi zuj cymi konwencjami mi dzynarodowymi Klient mo e udzieli nast puj cych rodzajów pe nomocnictw: 1) bez ogranicze w ramach którego pe nomocnik ma prawo do dzia ania w takim samym zakresie jak Klient, z zastrze eniem ust. 4, 2) rodzajowego w ramach którego pe nomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym wy cznie w zakresie okre lonym przez Klienta w tre ci pe nomocnictwa, z zastrze eniem ust. 4, 3) szczególnego w ramach którego pe nomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym wy cznie w zakresie okre lonym przez Klienta w tre ci pe nomocnictwa, z zastrze eniem ust Pe nomocnik posiadaj cy pe nomocnictwo bez ogranicze mo e wypowiedzie umow lub aneksy do umowy. 3. Pe nomocnik posiadaj cy pe nomocnictwo bez ogranicze mo e zawiera aneksy do umowy. 4. Pe nomocnik nie ma prawa udzielania dalszych pe nomocnictw. 5. DM PKO BP mo e okre li inne rodzaje pe nomocnictw szczególnych. 6. O wiadczenie woli o udzieleniu pe nomocnictwa staje si skuteczne wobec DM PKO BP z chwil jego dotarcia do osób reprezentuj cych DM PKO BP w zakresie tego o wiadczenia woli Zasady udzielania pe nomocnictw, o których mowa w 11 i 12, stosuje si odpowiednio do zmiany i odwo ania pe nomocnictw. 2. Pe nomocnictwo wygasa z chwil rozwi zania umowy lub wskutek mierci Klienta lub pe nomocnika, chyba e co innego wynika z umowy, Regulaminu lub tre ci pe nomocnictwa. 3. Wyga ni cie pe nomocnictwa staje si skuteczne wobec DM PKO BP z chwil powzi cia przez DM PKO BP wiedzy o przyczynie wyga ni cia pe nomocnictwa. Rozdzia 6. Rachunek papierów warto ciowych, potwierdzanie zawartych transakcji, informowanie o stanie rachunków 14. Rachunek papierów warto ciowych s u y w szczególno ci do ilo ciowego i rodzajowego rejestrowania instrumentów finansowych Klienta oraz rozliczania dokonywanych transakcji i operacji. 6/28

7 DM PKO BP prowadzi rejestr operacyjny, który s u y do sprawdzania pokrycia zlece sprzeda y instrumentów finansowych. 2. Realizacja zlece kupna lub sprzeda y instrumentów finansowych odpowiednio zwi ksza lub zmniejsza liczb tych instrumentów w rejestrze operacyjnym. 3. Zmiana salda w rejestrze operacyjnym w wyniku transakcji zawartych na rynku zorganizowanym nast puje w dniu ich zawarcia, na podstawie odpowiedniego dowodu ewidencyjnego przekazanego przez ten rynek zorganizowany, o ile odr bne przepisy nie stanowi inaczej. 4. DM PKO BP nie prowadzi rejestru sesji Zarejestrowanie instrumentów finansowych na rachunku papierów warto ciowych nast puje po otrzymaniu przez DM PKO BP dokumentów potwierdzaj cych przekazanie instrumentów finansowych na konto DM PKO BP we w a ciwej izbie rozliczeniowej. 2. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za opó nienia w rejestrowaniu instrumentów finansowych na rachunku Klienta wynik e z nieterminowego otrzymania przez DM PKO BP dokumentów, o których mowa w ust Klient mo e z o y dyspozycj przeniesienia instrumentów finansowych na swój rachunek prowadzony przez inny uprawniony podmiot, na swój inny rachunek prowadzony przez DM PKO BP oraz przenie je ze swojego rachunku prowadzonego przez inny podmiot na swój rachunek w DM PKO BP. 2. DM PKO BP dokona przeniesienia instrumentów finansowych pod warunkiem, e nie podlegaj one blokadzie na rachunku papierów warto ciowych w DM PKO BP ani zaj ciu przez s d, komornika, prokuratora, administracyjny organ egzekucyjny lub inny organ uprawniony na podstawie przepisów prawa. 3. DM PKO BP mo e odmówi przeniesienia instrumentów finansowych Klienta w przypadku, gdy Klient nie posiada na rachunku pieni nym rodków pieni nych w wysoko ci zapewniaj cej pe ne zaspokojenie zobowi za Klienta wobec DM PKO BP. 4. Postanowienia ust. 1 3 stosuje si odpowiednio do przenoszenia instrumentów finansowych z innych rachunków i rejestrów prowadzonych przez DM PKO BP na rachunki papierów warto ciowych i inne rejestry Klienta. 5. DM PKO BP nie wykonuje dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych w obr bie rejestru sponsora emisji, poza realizacj dyspozycji wynikaj cych z sukcesji prawnej. Postanowienie to nie ogranicza mo liwo ci z o enia zlecenia sprzeda y instrumentów finansowych z rejestru sponsora emisji oraz z o enia dyspozycj przeniesienia instrumentów finansowych na wskazane rachunki papierów warto ciowych prowadzone przez DM PKO BP lub inne podmioty. 6. DM PKO BP ma prawo da przedstawienia przez Klienta po wiadczonych kopii dokumentów, stanowi cych podstaw wykonania z o onej przez Klienta dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych DM PKO BP niezw ocznie po zawarciu transakcji b d cej przedmiotem z o onego przez Klienta detalicznego zlecenia kupna lub sprzeda y instrumentów finansowych, nie pó niej jednak ni do ko ca dnia roboczego nast puj cego po dniu, w którym zawarta zosta a transakcja, przekazuje Klientowi detalicznemu informacje dotycz ce zawartej transakcji. 2. DM PKO BP co najmniej raz na rok kalendarzowy przekazuje Klientowi listem zwyk ym na adres wskazany w umowie lub za po rednictwem Internetu, poprzez przes anie informacji w systemie transakcyjnym - zestawienie, przechowywanych przez DM PKO BP na rachunku inwestycyjnym i innych rejestrach, aktywów b d cych w asno ci tego Klienta. 3. Dor czenie Klientowi detalicznemu informacji, o której mowa w ust. 1, nast puje: 1) w przypadku z o enia zlecenia w POK poprzez umo liwienie odebrania informacji w dowolnym Punkcie Obs ugi Klientów DM PKO BP, 2) w przypadku z o enia zlecenia za po rednictwem Internetu poprzez przes anie przez DM PKO BP informacji w systemie transakcyjnym, 3) w przypadku z o enia zlecenia za po rednictwem telefaksu poprzez umo liwienie odebrania informacji w dowolnym Punkcie Obs ugi Klientów DM PKO BP, 4) w przypadku z o enia zlecenia za po rednictwem telefonu poprzez umo liwienie odebrania informacji w dowolnym Punkcie Obs ugi Klientów DM PKO BP. 4. DM PKO BP na yczenie Klienta przekazuje mu informacj o stanie realizacji z o onego przez niego zlecenia kupna lub sprzeda y instrumentów finansowych. Rozdzia 7. Rachunek pieni ny 19. Rachunek pieni ny s u y do obs ugi rachunku papierów warto ciowych oraz rejestrowania rodków pieni nych Klienta. 7/28

8 rodki zgromadzone na rachunku pieni nym Klienta oprocentowane s wed ug zmiennej stopy procentowej, okre lonej przez PKO BP S.A. 2. O zmianie wysoko ci oprocentowania rodków zgromadzonych na rachunku pieni nym i terminie wprowadzenia tej zmiany Klient jest informowany w POK lub za po rednictwem urz dze technicznych Klient mo e dokona wp aty rodków pieni nych na rachunek pieni ny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno ci w potwierdzeniu dokonania wp aty rodków pieni nych DM PKO BP mo e wstrzyma rejestracj rodków na rachunku pieni nym Klienta albo odmówi wykonania dyspozycji wyp aty do czasu wyja nienia powsta ych w tpliwo ci Klient mo e dokonywa wyp aty rodków pieni nych z rachunku pieni nego, sk adaj c dyspozycj wyp aty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 2. Dyspozycja wyp aty rodków z rachunku pieni nego Klienta mo e by zrealizowane po uzyskaniu przez DM PKO BP potwierdzenia wp ywu rodków na ten rachunek. 3. Wyp at gotówkow mo e odebra Klient lub jego pe nomocnik w oddziale PKO BP S.A. 4. Wyp ata w formie bezgotówkowej realizowana jest w drodze przelewu rodków pieni nych wy cznie na rachunek bankowy Klienta lub na inny rachunek pieni ny Klienta. 5. W przypadku zlece, o których mowa w 46 pkt 6, sk adanych za po rednictwem urz dze technicznych, ewentualny zwrot rodków pieni nych b dzie dokonywany na prowadzony przez DM PKO BP rachunek pieni ny Klienta lub na rachunek bankowy Klienta Wyp ata rodków pieni nych pochodz cych ze sprzeda y instrumentów finansowych realizowana jest po rozliczeniu transakcji we w a ciwej izbie rozliczeniowej. 2. DM PKO BP zastrzega sobie mo liwo okre lenia maksymalnej kwoty jednostkowej wyp aty gotówkowej dokonywanej z rachunku pieni nego. 3. Maksymaln kwot jednostkowej wyp aty gotówkowej, o której mowa w ust. 2, DM PKO BP przekazuje do wiadomo ci Klienta w POK lub za po rednictwem urz dze technicznych. 24. Sprzeda lub zakup instrumentów finansowych odpowiednio zwi ksza lub zmniejsza stan rodków na rachunku pieni nym Klienta o warto dokonanej transakcji, z uwzgl dnieniem nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej Rozliczenie z tytu u transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu nast puje po przeprowadzeniu rozliczenia transakcji we w a ciwej izbie rozliczeniowej. 2. Rozliczenie z tytu u transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu nast puje w terminach uzgodnionych przez strony transakcji lub zgodnie z odr bnymi przepisami. 3. Zawieszenie albo brak rozliczenia transakcji, o którym mowa w ust. 1, skutkuje brakiem rozliczenia na rachunku papierów warto ciowych i rachunku pieni nym Klienta. 26. DM PKO BP zwi ksza saldo rachunku pieni nego o kwoty stanowi ce warto odsetek od zgromadzonych na rachunku rodków pieni nych, dywidend oraz innych wiadcze pieni nych zwi zanych z prawami wynikaj cymi z instrumentów finansowych zarejestrowanych na rachunku papierów warto ciowych Klienta, w tym tak e o kwoty stanowi ce warto obligacji, zdeponowanych na rachunku papierów warto ciowych, w dniu ich wykupu przez emitenta, pod warunkiem wp ywu tych rodków na rachunek DM PKO BP. Rozdzia 8. Zasady wiadczenia us ug przyjmowania i przekazywania zlece nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania tych zlece na rachunek daj cego zlecenie Zakup lub sprzeda instrumentów finansowych odbywa si na podstawie i w granicach z o onych przez Klienta zlece. 2. DM PKO BP przyjmuje i realizuje wy cznie zlecenia zgodne z przepisami prawa. 3. DM PKO BP odmawia przyj cia zlecenia, je eli w ocenie DM PKO BP wyst puje uzasadnione podejrzenie, e zlecenie jest sk adane w celu dokonania manipulacji lub naruszenia przepisów prawa. 4. DM PKO BP zastrzega sobie prawo okre lania rodzajów zlece oraz oznaczonych instrumentów finansowych lub transakcji, w obrocie którymi nie b dzie uczestniczy. O wy czeniach okre lonych w zdaniu poprzednim Klient zostanie poinformowany w POK lub w inny sposób, umo liwiaj cy otrzymanie tej informacji przez Klienta. 8/28

9 5. Realizacja przez DM PKO BP uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, b dzie nast powa wy cznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci po dokonaniu przez DM PKO BP analizy sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz instrumentu finansowego, którego wy czenie ma dotyczy. 6. Klient sk adaj cy kilka zlece zobowi zany jest okre li ich liczb oraz kolejno realizacji przed ich wprowadzeniem do systemu informatycznego DM PKO BP. W przypadku braku okre lenia kolejno ci realizacji zlece, DM PKO BP realizuje z o one zlecenia wed ug kolejno ci wprowadzania ich do systemu informatycznego DM PKO BP. 7. DM PKO BP realizuje zlecenia kupna i sprzeda y instrumentów finansowych na zasadach okre lonych przez podmiot prowadz cy dany rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, emitenta, inne upowa nione osoby lub podmioty. 8. DM PKO BP na podstawie zlecenia Klienta sporz dza zlecenie brokerskie. 9. DM PKO BP informuje Klienta o mo liwo ci realizacji zlece poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu, je eli taka mo liwo przewidziana jest w obowi zuj cej w DM PKO BP Polityce dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 10. Zgoda Klienta na realizacj zlecenia poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu uwa ana jest za wyra on poprzez zaznaczenie tej mo liwo ci w warunkach zlecenia zgodnie z 32 ust. 7. Klient mo e równie w umowie wyrazi ogóln zgod na realizacj sk adanych przez niego zlece poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu. 11. DM PKO BP mo e czy z o one przez Klienta zlecenia ze zleceniami w asnymi lub zleceniami innych Klientów na zasadach okre lonych przepisami prawa oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania Klienta o takim sposobie realizacji zlecenia DM PKO BP zapewnia Klientowi mo liwo sk adania dodatkowych zlece kupna i sprzeda y z limitem ceny równym okre lonemu kursowi jednolitemu (dogrywka) na warunkach okre lonych przez GPW. 2. Klient mo e sk ada zlecenia podczas dogrywki oraz w trakcie notowa ci g ych w POK lub za po rednictwem urz dze technicznych. 3. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za brak realizacji zlece sk adanych podczas dogrywki lub notowa ci g ych, z przyczyn niezale nych od DM PKO BP, z uwzgl dnieniem 37 ust W tpliwo ci powsta e podczas dogrywki lub notowa ci g ych, szczególnie w zakresie kolejno ci sk adanych zlece, rozstrzyga na bie co pracownik DM PKO BP prowadz cy dogrywk lub notowania ci g e. 5. Podstaw wystawienia zlecenia brokerskiego podczas dogrywki lub notowa ci g ych jest ustne lub pisemne zlecenie przekazane prowadz cemu dogrywk lub notowania ci g e. Klient jest zobowi zany do pisemnego potwierdzenia zlecenia ustnego z o onego w POK, do czasu zako czenia dogrywki, notowa ci g ych lub opuszczenia pomieszcze POK Z o enie przez Klienta zlecenia sprzeda y b d kupna instrumentów finansowych powoduje zablokowanie obj tych zleceniem instrumentów finansowych lub rodków pieni nych do czasu wykonania, anulowania przez Klienta, lub up ywu terminu wa no ci zlecenia, albo anulowania lub odrzucenia przez podmiot prowadz cy dany rynek regulowany lub alternatywny system obrotu zlecenia brokerskiego wystawionego na podstawie zlecenia Klienta. 2. DM PKO BP mo e odst pi od dokonania blokady instrumentów finansowych, je eli w ocenie DM PKO BP Klient nie b dzie podejmowa dzia a uniemo liwiaj cych lub utrudniaj cych terminowe rozliczenie transakcji oraz uzasadnia to jego sytuacja finansowa. 3. DM PKO BP dokonuje blokady obj tych zleceniem instrumentów finansowych lub rodków pieni nych równie na danie uczestnika KDPW lub innej w a ciwej izby rozliczeniowej odpowiedzialnego za rozliczenie transakcji. 30. Warto zlecenia oraz kwota nale nej DM PKO BP prowizji podawane na zleceniu maj charakter jedynie szacunkowy. Informacja o ostatecznym rozliczeniu transakcji zawarta jest w potwierdzeniu zawarcia transakcji, o którym mowa w DM PKO BP odst puje od realizacji zlecenia w przypadku podania przez Klienta limitu ceny niezgodnego z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadz cy dany rynek regulowany lub alternatywny system obrotu. Zlecenia kupna i sprzeda y 32. Zlecenie kupna i sprzeda y instrumentów finansowych zawiera w szczególno ci: 1) dane umo liwiaj ce jednoznaczn identyfikacj Klienta oraz jego rachunku inwestycyjnego lub rachunku papierów warto ciowych, 2) dat i czas wystawienia, 9/28

10 3) oznaczenie i liczb instrumentów finansowych b d cych przedmiotem zlecenia, 4) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzeda ), 5) okre lenie ceny, 6) termin wa no ci zlecenia, 7) dodatkowe warunki realizacji zlecenia, w tym mo liwo jego realizacji poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu, 8) podpis Klienta lub pe nomocnika w przypadku zlece sk adanych w formie pisemnej W chwili sk adania zlecenia kupna instrumentów finansowych Klient powinien posiada na rachunku pieni nym niezablokowane rodki w wysoko ci zapewniaj cej realizacj w ca o ci zlecenia i op acenie nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej, z zastrze eniem dotycz cym zlece kupna instrumentów finansowych sk adanych na warunkach odroczonej zap aty. 2. Podstaw do sprawdzania pokrycia zlece kupna instrumentów finansowych jest suma niezablokowanych rodków na rachunku pieni nym oraz nale no ci Klienta z tytu u zawartych transakcji, je eli transakcje te s obj te systemem gwarantowania rozlicze, a ich rozliczenie w KDPW lub innej w a ciwej izbie rozliczeniowej nast pi najpó niej w tym samym dniu, co rozliczenie transakcji kupna tych instrumentów. 3. DM PKO BP sprawdza pokrycie zlecenia kupna przed wystawieniem zlecenia brokerskiego na podstawie zlecenia kupna instrumentów finansowych. 4. W przypadku braku wymaganego pokrycia, DM PKO BP wystawi zlecenie brokerskie kupna do wysoko ci istniej cego pokrycia. 5. DM PKO BP nie realizuje zlece kupna instrumentów finansowych sk adanych przez Klienta za po rednictwem Internetu, je li w chwili ich z o enia brak jest wymaganego ca kowitego pokrycia na rachunku pieni nym Klienta. 6. DM PKO BP potwierdza Klientowi, w sposób okre lony w umowie, przyj cie zlecenia kupna instrumentów finansowych, poza zleceniami sk adanymi za po rednictwem telefonu Klient mo e z o y zlecenie sprzeda y niezablokowanych instrumentów finansowych, zarejestrowanych w rejestrze operacyjnym. 2. W przypadku braku na rachunku Klienta instrumentów finansowych w liczbie wskazanej w zleceniu sprzeda y, DM PKO BP wystawi zlecenie brokerskie do wysoko ci liczby niezablokowanych instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym Klienta. 3. DM PKO BP nie realizuje zlece sprzeda y instrumentów finansowych sk adanych przez Klienta za po rednictwem Internetu, je li w chwili ich z o enia brak jest wymaganej, z o onym zleceniem, ca kowitej liczby niezablokowanych instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym Klienta. 4. DM PKO BP potwierdza Klientowi, w sposób okre lony w umowie, przyj cie zlecenia sprzeda y instrumentów finansowych, poza zleceniami sk adanymi za po rednictwem telefonu DM PKO BP mo e realizowa na rachunek Klienta zlecenia w cz ciach, zgodnie z warunkami zawierania transakcji na danym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. 2. DM PKO BP pobiera nale n prowizj maklersk od ka dego zrealizowanego na rachunek Klienta zlecenia, w sposób i w wysoko ci okre lonych w Taryfie prowizji i op at pobieranych przez DM PKO BP. 3. W przypadku gdy zlecenie dotycz ce instrumentów finansowych realizowane jest na rachunek Klienta w cz ciach, prowizja pobierana jest od ka dej transakcji zawartej w ramach realizacji zlecenia, a ostateczne rozliczenie nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej jest dokonywane po zako czeniu realizacji tego zlecenia. 4. W przypadku braku pe nej kwoty nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej z tytu u realizacji zlece, DM PKO BP ma prawo pobrania tej prowizji ze rodków wp ywaj cych na rachunek pieni ny, z pierwsze stwem przed realizacj kolejnych zlece Klient mo e anulowa lub zmodyfikowa z o one zlecenie. 2. Dane zawarte w anulowaniu lub modyfikacji zlecenia musz by zgodne z danymi zawartymi w zleceniu. 3. Zlecenia mog zosta anulowane lub zmodyfikowane jedynie w sytuacji, gdy nie zosta y zrealizowane w ca o ci lub zosta y zrealizowane cz ciowo. W przypadku realizacji cz ciowej anulowanie lub modyfikacja jest skuteczne w odniesieniu do cz ci niezrealizowanej. 4. W przypadku gdy anulowanie lub modyfikacja zlecenia nie spe nia wymogów okre lonych w ust. 2 i 3, DM PKO BP ma prawo do odst pienia od wykonania anulowania lub modyfikacji zlecenia. 5. Przyj cie przez DM PKO BP anulowania lub modyfikacji zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacj. 6. Anulowanie lub utrata wa no ci zlecenia brokerskiego, dokonane przez podmiot prowadz cy rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, powoduje anulowanie zlecenia Klienta. 10/28

11 DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za realizacj zlece, które zosta y z o one niezgodnie z zasadami zawierania transakcji ustalonymi przez dany rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, chyba e zlecenia te zosta y z o one w okoliczno ciach, za które wy czn odpowiedzialno ponosi DM PKO BP. 2. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za realizacj zlece, z przyczyn niezale nych od DM PKO BP. Przez przyczyny niezale ne od DM PKO BP rozumie si w szczególno ci si wy sz, a tak e przyczyny le ce po stronie innych uczestników obrotu, uniemo liwiaj ce DM PKO BP prawid ow realizacj zlece, w tym tak e uk ad popytu i poda y na rynku. 3. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za brak realizacji zlece, je li zlecenie zosta o z o one niezgodnie z zasadami zawierania transakcji ustalonymi przez dany rynek regulowany lub alternatywny system obrotu. Odraczanie zap aty za zakupione instrumenty finansowe DM PKO BP mo e odroczy zap at za zakupione instrumenty finansowe, po uprzednim z o eniu przez Klienta o wiadczenia o jego sytuacji maj tkowej oraz po podpisaniu aneksu do umowy, na nast puj cych warunkach: 1) cz ciowego odroczenia zap aty - gdy warunkiem realizacji zlecenia jest posiadanie przez Klienta pokrycia w wysoko ci nie ni szej ni 30 % warto ci zlecenia wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk, 2) cz ciowego odroczenia zap aty - gdy warunkiem realizacji zlecenia jest posiadanie przez Klienta pokrycia w wysoko ci ni szej ni 30% warto ci zlecenia wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk, 3) ca kowitego odroczenia zap aty - uwzgl dniaj cego zabezpieczenia posiadane przez Klienta, okre lone przez DM PKO BP, w szczególno ci instrumenty finansowe zarejestrowane na rachunku papierów warto ciowych oraz rodki pieni ne zarejestrowane na rachunku pieni nym, 4) ca kowitego odroczenia zap aty - bez wymogu posiadania zabezpieczenia przez Klienta. 2. DM PKO BP ma prawo podwy szy wysoko zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, do 100% warto ci zlecenia wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk. 3. DM PKO BP nie odracza zap aty nale nej prowizji maklerskiej. 4. Klient mo e sk ada zlecenia z odroczeniem terminu zap aty, których warto nie przekroczy limitów zobowi za, ustalonych odr bnie dla poszczególnych rodzajów odraczania zap aty, o których mowa w ust. 1. Warto tych limitów jest ustalana przez DM PKO BP. 5. DM PKO BP mo e dokonywa zmian limitów, o których mowa w ust. 4, bez podawania przyczyn, w szczególno ci gdy Klient nie wykorzystuje ich w okre lonym przez DM PKO BP okresie. 6. DM PKO BP przyjmuje do realizacji zlecenia kupna instrumentów finansowych na warunkach odroczonej p atno ci na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu z jednodniowym terminem wa no ci. DM PKO BP mo e wyrazi zgod na inne okre lenie terminu wa no ci takich zlece DM PKO BP mo e odmówi przyj cia zlecenia kupna oznaczonych instrumentów finansowych na warunkach odroczenia zap aty bez podawania przyczyn. 2. DM PKO BP zastrzega sobie prawo ró nicowania wysoko ci (warto ci) zabezpieczenia, o którym mowa w 38 ust. 1, w zale no ci od p ynno ci instrumentów finansowych b d cych przedmiotem zlecenia. 3. DM PKO BP mo e okre li instrumenty finansowe lub rynki, na które nie b dzie przyjmowa zlece z odroczonym terminem p atno ci Termin zap aty z tytu u transakcji zawartej na warunkach odroczonej p atno ci up ywa najpó niej w dniu finansowego rozliczenia zawartej transakcji we w a ciwej izbie rozliczeniowej. 2. W przypadku gdy Klient podj dzia ania maj ce na celu niedokonanie zap aty, o której mowa w ust. 1, DM PKO BP przez okres 6 miesi cy realizuje zlecenia kupna instrumentów finansowych Klienta jedynie pod warunkiem posiadania przez niego pe nego pokrycia na rachunku pieni nym na realizacj zlecenia. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DM PKO BP mo e nie stosowa postanowie ust W przypadku zrealizowania zlecenia, z o onego na warunkach cz ciowego odroczenia zap aty, Klient jest zobowi zany, w terminie okre lonym w 40 ust.1, do zap aty kwoty stanowi cej ró nic mi dzy kwot pobran w chwili sk adania zlecenia a warto ci zrealizowanego zlecenia wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk. 2. W przypadku zrealizowania zlecenia, z o onego na warunkach ca kowitego odroczenia zap aty, Klient jest zobowi zany, w terminie okre lonym w 40 ust. 1, do zap aty kwoty stanowi cej warto zlecenia wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk. 11/28

12 Klient jest zobowi zany do zap aty kwot, o których mowa w 41, najpó niej do okre lonego przez w a ciw izb rozliczeniow dnia rozliczenia finansowego zawartej transakcji. Za chwil zap aty uznaje si chwil uznania rachunku DM PKO BP. DM PKO BP mo e okre li inny termin rozliczenia. 2. W przypadku niewywi zania si Klienta z zobowi za wynikaj cych z umowy w terminie i w sposób okre lony w ust. 1, DM PKO BP mo e zaspokoi swoje roszczenia z aktywów na rachunku inwestycyjnym Klienta oraz naliczy odsetki w wysoko ci okre lonej w Taryfie prowizji i op at pobieranych przez DM PKO BP za ka dy dzie zw oki. Wybór sposobu zaspokojenia roszcze oraz rodzaju instrumentów finansowych, z których DM PKO BP zaspokoi swoje roszczenia, nale y do DM PKO BP. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, wymienione w tym ust pie odsetki i prowizja zostan zaliczone na poczet zobowi za finansowych Klienta wobec DM PKO BP wynikaj cych z umowy. 4. Do czasu uregulowania przez Klienta zobowi za wynikaj cych z umowy, DM PKO BP nie przeniesie instrumentów finansowych z rachunku papierów warto ciowych na inny rachunek ani nie zrealizuje wyp aty rodków pieni nych z rachunku pieni nego. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy pozosta e aktywa Klienta zarejestrowane na rachunku inwestycyjnym zabezpieczaj wierzytelno ci DM PKO BP. 43. DM PKO BP zastrzega sobie prawo do wyst pienia z daniem wcze niejszej sp aty kwot, o których mowa w 41, gdy w ocenie DM PKO BP sytuacja rynkowa nie daje r kojmi nale ytego wywi zania si Klienta z jego zobowi za Klient zobowi zany jest udzieli DM PKO BP nieodwo alnego pe nomocnictwa do: 1) sprzeda y instrumentów finansowych w liczbie zabezpieczaj cej roszczenia DM PKO BP z tytu u nieop acenia transakcji kupna instrumentów finansowych wraz z nale n prowizj maklersk na warunkach odroczenia zap aty za zakupione instrumenty finansowe, 2) dokonania przez DM PKO BP blokady aktywów zarejestrowanych na rachunku inwestycyjnym Klienta w celu zabezpieczenia roszcze DM PKO BP, powsta ych wskutek realizacji zlece kupna instrumentów finansowych na warunkach odroczenia zap aty za zakupione instrumenty finansowe, 3) pobierania z rachunku pieni nego Klienta rodków pieni nych do wysoko ci roszczenia DM PKO BP z tytu u nieop acenia transakcji kupna instrumentów finansowych wraz z nale n prowizj maklersk na warunkach odroczenia zap aty za zakupione instrumenty finansowe. 2. Pe nomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, mo e zosta wykorzystane przez DM PKO BP wy cznie w przypadku niewywi zania si Klienta z zobowi za wynikaj cych z odroczenia zap aty za zakupione instrumenty finansowe. 45. DM PKO BP ma prawo zaliczania rodków pieni nych z tytu u sprzeda y instrumentów finansowych Klienta lub wp acanych na rachunek pieni ny w pierwszej kolejno ci na zaspokojenie wierzytelno ci DM PKO BP z tytu u zobowi za Klienta powsta ych w zwi zku z odroczeniem zap aty za zakupione instrumenty finansowe. Nadwy ka rodków pieni nych pozosta a po uregulowaniu zobowi za, o których mowa w zdaniu poprzednim, przekazana zostanie po rozliczeniu transakcji na rachunek pieni ny Klienta. Sk adanie zlece i dyspozycji za po rednictwem urz dze technicznych postanowienia wspólne 46. DM PKO BP przyjmuje za po rednictwem urz dze technicznych zlecenia i dyspozycje Klienta, obejmuj ce w szczególno ci: 1) kupno i sprzeda instrumentów finansowych w obrocie wtórnym oraz odwo ywanie i modyfikacj zlece kupna i sprzeda y, 2) uruchamianie oraz sp at kredytów lub po yczek, zaci gni tych przez Klienta, zwi zanych z obs ug przez DM PKO BP jego rachunku inwestycyjnego, 3) wyp at rodków pieni nych w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy lub rachunek pieni ny Klienta, 4) blokad instrumentów finansowych lub rodków pieni nych, 5) wykonywanie czynno ci w zakresie nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji wspólnego inwestowania, okre lonych przez DM PKO BP, 6) dokonywanie zapisów na instrumenty finansowe na rynku pierwotnym, w tym w ramach pierwszej oferty publicznej, 7) dokonywanie zapisów na sprzeda lub zamian instrumentów finansowych w ramach odpowiedzi na wezwanie, og oszone zgodnie z przepisami prawa, 8) blokad rachunku inwestycyjnego w przypadku zagubienia, utracenia lub kradzie y dokumentów to samo ci, 12/28

13 9) uzyskiwanie przez Klienta wszelkich informacji, zwi zanych z jego rachunkiem inwestycyjnym oraz kontaktowanie si DM PKO BP z Klientem oraz Klienta z DM PKO BP w sprawach wynikaj cych z zawartej umowy, obejmuj cych bie c korespondencj oraz informacje w zakresie wiadczonych przez DM PKO BP us ug, 10) inne czynno ci, w tym zmian danych Klienta lub innych informacji, zawartych w umowie, w szczególno ci hase i limitów - za zgod DM PKO BP, pod warunkiem zachowania bezpiecze stwa obrotu oraz zasad wiadczenia us ug przez DM PKO BP Warunkiem sk adania przez Klienta zlece i dyspozycji za po rednictwem urz dze technicznych jest ustalenie z DM PKO BP has a lub innego rodzaju zabezpieczenia identyfikuj cego Klienta. Obowi zkowa identyfikacja Klienta nast puje poprzez weryfikacj numeru rachunku inwestycyjnego, ustalonego has a lub innego rodzaju identyfikacji Klienta. 2. DM PKO BP przyst puje do realizacji dyspozycji lub zlecenia Klienta z o onych za po rednictwem urz dze technicznych po dokonaniu identyfikacji Klienta w sposób ustalony w umowie. 3. DM PKO BP mo e za da podania przez osob sk adaj c dyspozycj lub zlecenie za po rednictwem urz dze technicznych dodatkowych informacji, umo liwiaj cych identyfikacj tej osoby jako Klienta DM PKO BP, je eli pomimo podania has a lub innego rodzaju zabezpieczenia istniej w tpliwo ci co do to samo ci lub identyfikacji tej osoby DM PKO BP nie przyjmuje do realizacji dyspozycji lub zlecenia sk adanej za po rednictwem urz dze technicznych, je eli techniczna jako po czenia uniemo liwia prawid owe zrozumienie jej tre ci przez osob przyjmuj c odpowiednio dyspozycj lub zlecenie albo budzi w tym zakresie w tpliwo ci. 2. W przypadku w tpliwo ci co do identyfikacji osoby sk adaj cej dyspozycj lub zlecenie za po rednictwem urz dze technicznych lub zastrze e co do tre ci z o onej dyspozycji lub zlecenia DM PKO BP niezw ocznie kontaktuje si z Klientem. W przypadku braku takiej mo liwo ci DM PKO BP zastrzega sobie prawo odst pienia od realizacji dyspozycji lub zlecenia. 3. Realizuj c czynno ci, o których mowa w ust. 1 i 2, DM PKO BP zobowi zuje si do do o enia nale ytej staranno ci oraz do dzia ania w jak najlepszym interesie Klienta, z uwzgl dnieniem specyfiki sk adania dyspozycji lub zlece za po rednictwem urz dze technicznych DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za trudno ci zwi zane z uzyskaniem przez Klienta po czenia z DM PKO BP w celu z o enia dyspozycji lub zlecenia, w szczególno ci za trudno ci telekomunikacyjne w po czeniu si z DM PKO BP, przerwanie po czenia oraz zak ócenia teletransmisyjne, chyba e za trudno ci te wy czn odpowiedzialno ponosi DM PKO BP. 2. Za chwil przyj cia dyspozycji lub zlecenia przes anych drog telefaksow w godzinach pracy DM PKO BP uznawana jest godzina zako czenia prawid owej transmisji dyspozycji lub zlecenia przesy anych drog telefaksow. Poza godzinami pracy DM PKO BP za chwil przyj cia takiej dyspozycji lub zlecenia uznawana jest godzina rozpocz cia pracy DM PKO BP po zako czeniu prawid owej transmisji dyspozycji lub zlecenia przesy anych drog telefaksow Klient zobowi zany jest do utrzymywania w tajemnicy has a i innych zabezpiecze pozwalaj cych na identyfikacj Klienta. 2. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialno ci za szkod wynik z realizacji dyspozycji lub zlecenia z o onych przez osob trzeci lub podania osobie trzeciej informacji dotycz cych rachunku inwestycyjnego w przypadku, gdy has o lub inne zabezpieczenia pozwalaj ce na identyfikacj Klienta, zosta y jej ujawnione z przyczyn niezawinionych przez DM PKO BP, pod warunkiem e DM PKO BP o fakcie ujawnienia has a lub innego rodzaju zabezpieczenia pozwalaj cego na identyfikacj Klienta nie zosta powiadomiony DM PKO BP realizuje dyspozycje i zlecenia sk adane przez Klienta za po rednictwem urz dze technicznych zgodnie z ich tre ci oraz zapisem na odpowiednim no niku. Podstaw do rozstrzygni cia ewentualnych sporów co do tre ci dyspozycji, zlecenia lub to samo ci osoby je sk adaj cej, stanowi wy cznie zapis utrwalony na no niku. 2. Dyspozycje i zlecenia sk adane przez Klienta za po rednictwem urz dze technicznych podlegaj rejestracji oraz archiwizowane s przez DM PKO BP przez okres okre lony w odr bnych przepisach. 52. DM PKO BP mo e odmówi realizacji zlecenia Klienta, o którym mowa w 46 pkt 6, je eli tryb sprzeda y lub subskrypcji przyj ty przez emitenta lub wprowadzaj cego instrumenty finansowe do obrotu nie zapewnia równego dost pu do dokonania zapisu, a w szczególno ci gdyby realizacja zapisów odbywa a si wed ug kolejno ci ich z o enia. 13/28

14 Postanowienia odr bne wiadczenie us ug za po rednictwem Internetu Klient sk ada dyspozycje i zlecenia za po rednictwem Internetu po uzyskaniu po czenia z systemem informatycznym DM PKO BP, stosuj c si do informacji i polece tego systemu oraz przy uwzgl dnieniu warunków technicznych oferowanych przez system. 2. Dowodem przyj cia przez DM PKO BP zlecenia lub dyspozycji z o onej przez Klienta za po rednictwem Internetu jest ich potwierdzenie przez system informatyczny DM PKO BP. Potwierdzenie przyj cia zlecenia przez DM PKO BP nie oznacza przyj cia go przez rynek, na który jest kierowane. 3. Po czenie si Klienta z systemem informatycznym DM PKO BP umo liwia identyfikator Klienta oraz has o lub inne rodzaje zabezpiecze okre lone przez DM PKO BP. 4. Has a b d inne rodzaje zabezpiecze okre lone przez DM PKO BP mog by u ywane wy cznie przez osob, której zosta y wydane, i nie mog by udost pniane innym osobom. 5. DM PKO BP blokuje dost p do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu w przypadku u ytkowania zabezpiecze lub wykorzystywania przez Klienta us ug wiadczonych przez DM PKO BP za po rednictwem Internetu w sposób niezgodny z ust. 1, lub gdy zachodzi podejrzenie pos ugiwania si tym dost pem przez osob nieuprawnion. 6. W przypadku ujawnienia has a Klienta lub innych rodzajów zabezpiecze identyfikuj cych Klienta, o których mowa w ust. 3, osobom nieuprawnionym, lub w przypadku ich zagubienia, zniszczenia lub kradzie y, Klient zobowi zany jest zastrzec dost p do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu. Klient mo e wyst pi do DM PKO BP o wydanie nowego has a lub innego zabezpieczenia okre lonego przez DM PKO BP Identyfikacja Klienta nast puje po po czeniu si Klienta z systemem informatycznym DM PKO BP oraz po wprowadzeniu przez Klienta identyfikatora i has a, lub przy wykorzystaniu innych rodzajów zabezpiecze okre lonych przez DM PKO BP. 2. Pierwsze has o Klienta jest generowane przez system informatyczny DM PKO BP w sposób uniemo liwiaj cy wykorzystanie go przez pracowników DM PKO BP lub osoby trzecie Do u ywania hase lub innych rodzajów zabezpiecze okre lonych przez DM PKO BP oraz sk adania zlece i dyspozycji za po rednictwem Internetu przez pe nomocnika stosuje si zasady obowi zuj ce Klienta. 2. W przypadku przedostania si has a pe nomocnika lub innych rodzajów zabezpiecze, o których mowa w 53 ust. 3, do wiadomo ci osoby nieuprawnionej, lub w przypadku ich zagubienia, zniszczenia lub kradzie y, Klient lub pe nomocnik zobowi zani s zastrzec dost p tego pe nomocnika do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu. Klient lub pe nomocnik mo e wyst pi do DM PKO BP o wydanie nowego has a lub innego zabezpieczenia okre lonego przez DM PKO BP. 3. Odwo anie przez Klienta pe nomocnictwa powoduje zastrze enie dost pu pe nomocnikowi do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu, nie wcze niej jednak ni po otrzymaniu przez DM PKO BP informacji o odwo aniu pe nomocnictwa Zastrze enie dost pu do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu uniemo liwia sk adanie dyspozycji i zlece za po rednictwem Internetu. 2. Zastrze enie dost pu do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu przez Klienta lub pe nomocnika nie mo e by odwo ane. 3. Pe nomocnik mo e dokona zastrze enia wy cznie w asnego dost pu do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu, tj. nie mo e zastrzec dost pu do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu przez Klienta. 57. Zastrze enie dost pu do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu staje si skuteczne z chwil jego wprowadzenia przez DM PKO BP do systemu informatycznego, co nast puje niezw ocznie po otrzymaniu zastrze enia od Klienta lub pe nomocnika. 58. Rozwi zanie umowy o wiadczenie us ug maklerskich skutkuje zastrze eniem dost pu do rachunku inwestycyjnego za po rednictwem Internetu W przypadku korzystania przez Klienta z udost pnianych przez DM PKO BP serwisów notowa czasu rzeczywistego, zwanych dalej Serwisami, Klient zobowi zuje si do nie udost pniania ich, za pomoc urz dze teletransmisyjnych, w postaci elektronicznego przekazu lub w jakikolwiek inny sposób, osobom trzecim. 14/28

15 2. Postanowie ust. 1 nie stosuje si do danych ci le ograniczonych ilo ciowo i danych przetworzonych w stopniu uniemo liwiaj cym ich u ycie zamiast danych z Serwisów. 3. DM PKO BP zastrzega sobie prawo natychmiastowego wstrzymania, na danie GPW, udost pniania danych pochodz cych z Serwisów na czas okre lony w tym daniu. 4. DM PKO BP nie mo e zagwarantowa, i udost pnianie Serwisów b dzie nieprzerwane, wolne od b dów i bez opó nie, lecz podejmie starania, aby korygowa b dy i usuwa przerwy w udost pnianiu Serwisów. 5. DM PKO BP nie odpowiada za zawarto Serwisów i decyzje podejmowane na podstawie informacji w nich zawartych. 6. Op ata za udost pnianie Serwisów b dzie pobierana z rachunku pieni nego Klienta raz na miesi c, zgodnie z Taryf prowizji i op at pobieranych przez DM PKO BP. 7. W przypadku braku pokrycia na rachunku pieni nym Klienta, DM PKO BP zaprzestanie dostarczania Serwisów do momentu, w którym pobranie rodków pieni nych b dzie mo liwe. Zlecenia do dyspozycji maklera DM PKO BP przyjmuje do realizacji zlecenia do dyspozycji maklera, zwane dalej zleceniami DDM. 2. Zlecenie DDM mo e zawiera dodatkowe warunki jego realizacji, je eli nie s one sprzeczne z przepisami prawa Zlecenia DDM przyjmuje i realizuje DM PKO BP. 2. DM PKO BP ma prawo wystawia na podstawie zlecenia DDM dowoln liczb zlece brokerskich, zapewniaj cych realizacj zlecenia DDM. 3. Obs uga zlece DDM odbywa si na podstawie pe nomocnictwa udzielonego przez Klienta DM PKO BP. 4. Zlecenie DDM mo e okre la maksymaln warto transakcji zamiast liczby instrumentów finansowych. 5. DM PKO BP odmawia przyj cia do realizacji zlecenia DDM w przypadku braku mo liwo ci jego realizacji z nale yt staranno ci. 6. W przypadku, gdy realizacja zlecenia DDM spowodowa aby wyst pienie konfliktu interesów ze strony DM PKO BP, DM PKO BP informuje o tym Klienta i przyjmuje zlecenie DDM do realizacji wy cznie wtedy, gdy klient z o y pisemne o wiadczenie, e zosta poinformowany o konflikcie interesów i wyra a zgod na realizacj zlecenia DDM. 62. Klient zobowi zany jest w okresie wa no ci zlecenia DDM utrzymywa na rachunku inwestycyjnym instrumenty finansowe i rodki pieni ne w wysoko ci umo liwiaj cej realizacj tego zlecenia Zlecenia DDM wykonywane s przez DM PKO BP z zastosowaniem obowi zuj cej w DM PKO BP Polityki dzia ania w najlepiej poj tym interesie klienta w Domu Maklerskim PKO BP. 2. DM PKO BP nie gwarantuje uzyskania korzy ci oraz nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne straty poniesione przez Klienta w wyniku realizacji zlece brokerskich sk adanych na podstawie zlece DDM. 3. Klient ponosi ryzyko zwi zane z realizacj zlecenia DDM. 4. Decyzj o sposobie realizacji zlecenia DDM podejmuje samodzielnie pracownik DM PKO BP wykonuj cy zlecenie, w granicach okre lonych przez Klienta w zleceniu DDM. Rozdzia 9. Po yczki instrumentów finansowych DM PKO BP mo e we w asnym imieniu i na w asny rachunek po ycza od Klientów lub Klientom instrumenty finansowe, na zasadach okre lonych w niniejszym Regulaminie i w odr bnej umowie po yczki instrumentów finansowych. 2. wiadczenie przez DM PKO BP us ug, polegaj cych na po yczaniu instrumentów finansowych, wymaga zawarcia przez Klienta z DM PKO BP odr bnej umowy po yczki instrumentów finansowych. 3. Przed zawarciem umowy po yczki instrumentów finansowych, DM PKO BP informuje Klienta, w formie pisemnej lub za pomoc elektronicznych no ników informacji, o: 1) ryzyku utracenia po ytków z instrumentów finansowych w przypadku, gdy DM PKO BP po ycza instrumenty finansowe od Klienta; 2) ryzyku zwi zanym z inwestowaniem rodków pieni nych stanowi cych zabezpieczenie po yczki, o ile przewidziane b dzie ustanowienie zabezpieczenia po yczki oraz mo liwo jego inwestowania przez DM PKO BP. 15/28

16 65. Kryteria po yczania przez DM PKO BP Klientom instrumentów finansowych s nast puj ce: 1) DM PKO BP po ycza instrumenty finansowe Klientom wed ug kolejno ci zg aszania przez nich o wiadcze o zamiarze po yczenia instrumentów finansowych od DM PKO BP, 2) w przypadku gdy Klient z o y o wiadczenie woli o zamiarze po yczenia instrumentów finansowych w liczbie wi kszej ni oferowana przez DM PKO BP do po yczenia DM PKO BP po ycza Klientowi instrumenty finansowe w liczbie oferowanej przez DM PKO BP. 66. Kryteria po yczania przez DM PKO BP od Klienta instrumentów finansowych s nast puj ce: 1) w przypadku, gdy Klient oferuje po yczenie DM PKO BP instrumentów finansowych w liczbie mniejszej ni DM PKO BP zamierza po yczy - DM PKO BP po ycza od Klienta instrumenty finansowe w liczbie zaoferowanej przez Klienta, 2) w przypadku, gdy Klient oferuje po yczenie DM PKO BP instrumentów finansowych w liczbie wi kszej ni DM PKO BP zamierza po yczy - DM PKO BP po ycza od Klienta instrumenty finansowe w liczbie, któr DM PKO BP zamierza po yczy W przypadku, gdy zgodnie z zawart umow po yczki instrumentów finansowych Klient jest po yczkodawc, a DM PKO BP po yczkobiorc, w celu udzielenia po yczki przez Klienta, Klient zobowi zany jest z o y dyspozycj dotycz c przeniesienia instrumentów finansowych na rzecz DM PKO BP. 2. DM PKO BP wykonuje dyspozycj, o której mowa w ust. 1, o ile Klient posiada na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez DM PKO BP niezablokowane instrumenty finansowe b d ce przedmiotem po yczki. 3. W przypadku, gdy zgodnie z zawart umow po yczki instrumentów finansowych DM PKO BP jest po yczkodawc, a Klient po yczkobiorc, DM PKO BP informuje Klienta o z o eniu, w celu wykonania umowy po yczki, dyspozycji przeniesienia instrumentów finansowych na rzecz Klienta 4. Udzielenie po yczki nast puje z chwil, w której w zwi zku z przeniesieniem instrumentów finansowych, nast puje przeniesienie praw z tych instrumentów, stosownie do odr bnych przepisów. 68. Je eli przedmiotem umowy po yczki s instrumenty finansowe maj ce form dokumentu, postanowienia 67 stosuje si odpowiednio, przy czym dyspozycja Klienta, o której mowa w 67 ust. 1, podlega wykonaniu pod warunkiem zawarcia przez Klienta z DM PKO BP umowy o wykonywanie czynno ci, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy, w zakresie instrumentów finansowych maj cych form dokumentu. 69. Je eli umowa po yczki instrumentów finansowych przewiduje ustanowienie zabezpieczenia po yczki przez DM PKO BP, rodki pieni ne i instrumenty finansowe b d ce przedmiotem zabezpieczenia s ewidencjonowane na rachunku inwestycyjnym Klienta prowadzonym przez DM PKO BP, chyba e odr bne uregulowania stanowi inaczej DM PKO BP jest obowi zany do ustanowienia zabezpieczenia po yczki, w przypadku gdy po yczkodawc nie jest Klient profesjonalny lub Uprawniony kontrahent, chyba e odr bne uregulowania lub postanowienia umowy po yczki instrumentów finansowych stanowi inaczej. 2. rodki pieni ne lub instrumenty finansowe stanowi ce zabezpieczenie po yczki s blokowane na rachunku inwestycyjnym zgodnie z 69 i nie mog by wykorzystane przez po yczkodawc w innym celu ni zaspokojenie roszcze wynikaj cych z umowy po yczki instrumentów finansowych, chyba e umowa po yczki przewiduje mo liwo inwestowania przez po yczkodawc rodków pieni nych stanowi cych zabezpieczenie po yczki. W przypadku instrumentów finansowych w formie dokumentu, przez blokowanie rozumie si uniemo liwienie przez DM PKO BP rozporz dzania prawami z tych instrumentów finansowych przez po yczkobiorc. 3. Je eli po yczkobiorc w umowie po yczki instrumentów finansowych jest Bank Powierniczy, rodki pieni ne b d ce przedmiotem zabezpieczenia s zapisywane na rachunku bankowym po yczkodawcy prowadzonym dla niego przez ten bank, chyba e odr bne uregulowania lub umowa po yczki instrumentów finansowych stanowi inaczej. Przepis ust. 2 w zakresie blokady rodków pieni nych stosuje si odpowiednio. 4. Umowa po yczki instrumentów finansowych, która przewiduje mo liwo inwestowania przez po yczkodawc rodków pieni nych stanowi cych zabezpieczenie po yczki, powinna dodatkowo okre la sposób podzia u zysku z inwestycji oraz dopuszczalny zakres, przedmiot i zasady dokonywania inwestycji. 5. W przypadku, gdy dokonana przez po yczkodawc inwestycja przynios a straty, obowi zanym do jej pokrycia jest wy cznie po yczkodawca. 16/28

17 Rozdzia 10. Transakcje bezpo rednie oraz kojarzenie transakcji na zlecenie Klienta DM PKO BP wiadczy us ugi polegaj ce na: 1) realizacji transakcji bezpo rednich, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, 2) kojarzeniu, na zlecenie Klienta, dwóch lub wi cej podmiotów celem doprowadzenia do zawarcia na rynku wtórnym transakcji pomi dzy tymi podmiotami. 2. DM PKO BP wiadczy us ugi wymienione w ust. 1 na podstawie odr bnej umowy zawartej z Klientem. 3. Przed zawarciem umowy o wykonywanie zlece w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, DM PKO BP odbiera od Klienta, w formie pisemnej lub za pomoc elektronicznych no ników informacji, o wiadczenie o jego sytuacji maj tkowej, jak równie informuje Klienta o stosowanych w DM PKO BP kryteriach realizacji zlece, o których mowa w ust Po zawarciu umowy o wykonywanie zlece w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, DM PKO BP wykonuje takie zlecenia Klienta pod warunkiem, e zlecenia ta odpowiadaj kryteriom stosowanym w DM PKO BP. 5. DM PKO BP mo e odst pi od wymogów okre lonych w ust. 3 i 4 w przypadku zawierania umowy na wykonywanie zlece w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z Klientem profesjonalnym, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a-m ustawy lub z Uprawnionym kontrahentem. 72. DM PKO BP prowadzi list instrumentów finansowych, które mog by przedmiotem zlece realizowanych w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy oraz udost pnia j do wiadomo ci Klienta w POK lub za po rednictwem urz dze technicznych DM PKO BP, wykonuj c w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, zlecenia nabycia lub zbycia akcji p ynnych, wykonuje zlecenia po cenie upowszechnionej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy, aktualnej w momencie z o enia zlecenia przez Klienta 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku zlece sk adanych przez Klienta profesjonalnego, pod warunkiem e: a) cena, po jakiej wykonane zostanie zlecenie, jest cen lepsz od ceny upowszechnionej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy aktualnej w momencie z o enia zlecenia przez Klienta profesjonalnego; b) cena, po jakiej wykonane zostanie zlecenie, mie ci si w zakresie zbli onym do warunków rynkowych panuj cych dla danych akcji oraz c) wielko zlecenia przekracza warto 7500 Euro. 3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje si w przypadku wykonywania zlecenia sk adanego przez Klienta profesjonalnego, je li zlecenie to spe nia warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporz dzenia 1287/ Z zastrze eniem ust. 2 i 3, w przypadku gdy Klient z o y zlecenie, którego wielko przekracza wielko zlecenia, w stosunku do której DM PKO BP upowszechnia zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy cen kupna i sprzeda y, lecz nie przekracza standardowej wielko ci rynkowej ustalonej zgodnie z art. 23 rozporz dzenia 1287/2006, DM PKO BP mo e wykona to zlecenie w cz ci przekraczaj cej wielko, w stosunku do której cena zosta a upowszechniona, pod warunkiem, e wykonanie nast pi po tej cenie. 5. Z zastrze eniem ust. 2 i 3, w przypadku, gdy Klient z o y zlecenie, którego wielko pozostaje pomi dzy wielko ciami zlece, w stosunku do których DM PKO BP upowszechni, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy, ceny kupna i sprzeda y, DM PKO BP wykonuje to zlecenie po jednej z cen upowszechnionych. 6. DM PKO BP upowszechnia dane obejmuj ce cen, wielko oraz czas zawarcia ka dej transakcji zgodnie z art. 27, art. 29, art. 30 i art. 32 rozporz dzenia 1287/2006. Upowszechnienie informacji nast puje niezw ocznie po zawarciu transakcji. DM PKO BP mo e odroczy upowszechnienie danych, o których mowa w ust. 6, na zasadach okre lonych przepisami prawa. 74. wiadcz c us ugi, o których mowa w 71 ust. 1 pkt 2, DM PKO BP mo e, po otrzymaniu zlecenia, podj, za zgod Klienta, który z o y to zlecenie, czynno ci maj ce na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzeda y instrumentów finansowych. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera ka dorazowo wskazanie zlecenia lub zlece, których dotyczy. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie mo e dotyczy zlece przysz ych. Zgoda mo e by równie wyra ona w odr bnej umowie zawartej pomi dzy DM PKO BP a Klientem. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 mo e nie zawiera wszystkich informacji, dotycz cych zlecenia, w tym w szczególno ci wskazania ceny lub liczby instrumentów finansowych, b d cych przedmiotem zlecenia. Czynno ci, o których mowa w ust. 1, DM PKO BP podejmuje niezw ocznie po otrzymaniu zgody Klienta na ich podj cie. 17/28

18 Je eli w wyniku podj tych przez DM PKO BP czynno ci, o których mowa w ust. 1, w terminie wa no ci zlecenia, nie dosz o do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy sprzeda y instrumentów finansowych z Klientem, DM PKO BP informuje o tym Klienta w sposób okre lony w umowie. Rozdzia 11. Zasady udzielania porad inwestycyjnych 75. Porada inwestycyjna jest udzielana w formie ustnej Klientowi przez uprawnionego do udzielania porad inwestycyjnych pracownika DM PKO BP w oparciu o: 1) analiz bie cych informacji o wybranym instrumencie finansowym lub emitencie, czerpanych z wiarygodnych, renomowanych róde, w szczególno ci: fachowej prasy, gie dowych serwisów informacyjnych, danych finansowych publikowanych przez emitentów, 2) analiz i interpretacj sytuacji rynkowej, 3) wiedz i do wiadczenie pracownika uprawnionego przez DM PKO BP do udzielania porad inwestycyjnych. 2. W ramach porady inwestycyjnej Klientom mog by przekazywane informacje o opublikowanych raportach analitycznych innych instytucji, wynikach finansowych emitentów i innych wa nych wydarzeniach mog cych mie wp yw na wycen instrumentu finansowego lub krótkoterminowe tendencje w notowaniach instrumentu finansowego. 3. Porady inwestycyjne udzielane s przez DM PKO BP nieodp atnie. 76. Pracownik DM PKO BP udzielaj cy porady inwestycyjnej jest zobowi zany do wskazania Klientowi róde, na podstawie których udziela porady inwestycyjnej Pracownik DM PKO BP udzielaj cy porady inwestycyjnej nie podejmuje kroków maj cych na celu uzyskanie od Klienta pe nych informacji dotycz cych jego celu inwestycyjnego i sytuacji finansowej. 2. Zgodnie z za o eniem ust. 1, porada inwestycyjna jest udzielana przez uprawnionego do tego pracownika w sytuacji braku lub niepe nej informacji o indywidualnej sytuacji finansowej oraz celu inwestycyjnym Klienta Porada inwestycyjna nie ma charakteru rekomendacji i nie stanowi zalecenia okre lonego sposobu zachowania si inwestora w odniesieniu do wybranego instrumentu finansowego. 2. Porada inwestycyjna ma na celu przedstawienie Klientowi obiektywnej opinii na temat prawdopodobnego zachowania si w najbli szej przysz o ci danego instrumentu finansowego w odniesieniu do tendencji rynkowych, aktualnych na moment udzielania porady Porada inwestycyjna ma charakter informacyjny i nie stanowi nak onienia ani zach ty do okre lonych decyzji inwestycyjnych. Porada inwestycyjna nie ogranicza w jakikolwiek sposób samodzielno ci Klienta w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 2. Niezale nie od informacji przekazanych przez DM PKO BP, przed zawarciem ka dej transakcji Klient jest zobowi zany do oceny jej ryzyka, potencjalnych korzy ci oraz ewentualnych strat, jak równie w szczególno ci charakterystyki, konsekwencji prawnych i ksi gowych transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielko ci zaanga owanych rodków nale y wy cznie do Klienta. Rozdzia 12. Porady o charakterze ogólnym 80. DM PKO BP uznaje jako porad o charakterze ogólnym informacje dotycz ce danego rodzaju instrumentów finansowych, w szczególno ci dotycz ce: 1) cech danego rodzaju instrumentów finansowych; 2) ryzyka zwi zanego z danym rodzajem instrumentów finansowych; 3) ewentualnego efektu d 81. Porada o charakterze ogólnym mo e by udzielona Klientowi przez ka dego pracownika DM PKO BP. 82. Porada o charakterze ogólnym jest udzielana Klientom w formie ustnej, bez odniesienia do wybranego instrumentu finansowego, aktualnej sytuacji rynkowej oraz indywidualnej sytuacji Klienta. 18/28

19 Porada o charakterze ogólnym ma charakter informacyjny i nie stanowi nak onienia ani zach ty do okre lonych decyzji inwestycyjnych. Porada o charakterze ogólnym nie ogranicza w jakikolwiek sposób samodzielno ci Klienta w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 2. Niezale nie od informacji przekazanych przez DM PKO BP, przed zawarciem ka dej transakcji Klient jest zobowi zany do oceny jej ryzyka, potencjalnych korzy ci oraz ewentualnych strat, jak równie w szczególno ci charakterystyki, konsekwencji prawnych i ksi gowych transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielko ci zaanga owanych rodków nale y wy cznie do Klienta. Rozdzia 13. Transakcje instrumentami pochodnymi (derywatami) DM PKO BP nabywa lub zbywa instrumenty pochodne na rachunek Klienta na podstawie zlece z o onych przez Klienta, oraz rozlicza zawarte transakcje na warunkach okre lonych w Regulaminie i przepisach prawa, zgodnie z zasadami okre lonymi w regulacjach w a ciwej izby rozliczeniowej. 2. W ramach rachunku papierów warto ciowych Klienta DM PKO BP otwiera i prowadzi rachunek instrumentów pochodnych, s u cy do ilo ciowego i rodzajowego rejestrowania instrumentów pochodnych Klienta. 3. W ramach rachunku pieni nego Klienta, DM PKO BP otwiera i prowadzi rachunek zabezpieczaj cy, s u cy do finansowego rozliczania transakcji i zabezpieczenia wykonania zobowi za, wynikaj cych z dzia alno ci Klienta na rynku instrumentów pochodnych. 4. Klient zobowi zany jest do utrzymywania na rachunku zabezpieczaj cym rodków niezb dnych do zabezpieczenia wykonania jego zobowi za z tytu u dokonywanych transakcji oraz posiadanych instrumentów pochodnych. Umowa dotycz ca instrumentów pochodnych DM PKO BP mo e z Klientem, który w ocenie DM PKO BP daje r kojmi zachowania bezpiecze stwa obrotu, zawrze aneks do umowy dotycz cy instrumentów pochodnych. 2. Przed zawarciem aneksu, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowi zany jest z o y w DM PKO BP, w formie pisemnej lub za po rednictwem elektronicznych no ników informacji, o wiadczenie o swojej sytuacji finansowej, oraz przekaza do DM PKO BP informacj o Numerze Klasyfikacyjnym Klienta w KDPW, je eli taki numer posiada. 3. Aneks do umowy dotycz cy instrumentów pochodnych wchodzi w ycie z chwil nadania Numeru Klasyfikacyjnego Klienta i otwarcia indywidualnego konta podmiotowego przez KDPW. 4. DM PKO BP po redniczy w uzyskiwaniu Numeru Klasyfikacyjnego Klienta jedynie w przypadku Klientów nie posiadaj cych tego numeru i jedynie na potrzeby transakcji na rynku instrumentów pochodnych lub innych rynków, na których posiadanie przez Klienta indywidualnego Numeru Klasyfikacyjnego Klienta jest wymagane przez ten rynek lub nadzorc rynku, w zwi zku ze wiadczeniem us ug przez DM PKO BP. 5. Zawieraj c aneks, o którym mowa w ust. 1, Klient o wiadcza, e jest wiadomy ryzyka wynikaj cego z uczestnictwa w obrocie instrumentami pochodnymi, a w szczególno ci mo liwo ci poniesienia straty przewy szaj cej wysoko z o onego przez niego zabezpieczenia Klient zobowi zany jest udzieli DM PKO BP w aneksie, o którym mowa w 85 ust. 1, nieodwo alnego pe nomocnictwa do dokonywania czynno ci okre lonych w Regulaminie i aneksie. 2. Pe nomocnictwo, okre lone w ust. 1, nie wygasa w przypadku mierci Klienta. Sk adanie zlece na instrumenty pochodne (derywaty) W chwili sk adania zlecenia Klient zobowi zany jest do posiadania na rachunku pieni nym rodków wystarczaj cych na wniesienie przez niego wst pnego depozytu zabezpieczaj cego oraz na pokrycie nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej. 2. DM PKO BP wystawia zlecenie brokerskie, którego przedmiotem jest zawarcie transakcji na instrumentach pochodnych, pod warunkiem, e w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego Klient posiada pe ne pokrycie na depozyt zabezpieczaj cy oraz nale n DM PKO BP prowizj maklersk. 3. Przy sk adaniu zlecenia, którego realizacja powoduje otwarcie pozycji skorelowanej, Klient nie wnosi wst pnego depozytu zabezpieczaj cego. 4. Przy sk adaniu zlecenia, którego realizacja powoduje zamkni cie wcze niej otwartej pozycji, Klient nie wnosi wst pnego depozytu zabezpieczaj cego, chyba e w wyniku wykonania tego zlecenia wyst pi brak zabezpieczenia dla pozycji uprzednio skorelowanej. 19/28

20 5. W przypadku braku pokrycia wst pnego depozytu zabezpieczaj cego i nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej, DM PKO BP realizuje zlecenie do wysoko ci salda na rachunku pieni nym Klienta, albo odst puje od realizacji zlecenia Przy sk adaniu zlecenia kupna opcji Klient powinien posiada na rachunku pieni nym pe ne pokrycie warto ci zlecenia wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk. 2. Przy sk adaniu zlecenia wystawienia opcji Klient powinien posiada na rachunku pieni nym pe ne pokrycie depozytu zabezpieczaj cego wraz z nale n DM PKO BP prowizj maklersk. 3. Przy sk adaniu zlecenia sprzeda y opcji Klient powinien posiada te opcje na rachunku papierów warto ciowych oraz pe ne pokrycie nale nej DM PKO BP prowizji maklerskiej na rachunku pieni nym DM PKO BP mo e okre li limit liczby instrumentów pochodnych w zleceniu Klienta. 2. DM PKO BP mo e okre li limit otwartych przez Klienta pozycji. Wysoko tego limitu nie mo e powodowa sytuacji, w której zosta by przekroczony limit zaanga owania Klienta, okre lony przez KDPW. 3. Okre laj c limit otwartych pozycji DM PKO BP kieruje si w szczególno ci: 1) stanem rachunku inwestycyjnego Klienta, 2) wype nianiem przez Klienta zobowi za wynikaj cych z aneksu o odroczenie zap aty oraz z umów kredytowych zawartych z tytu u kupna instrumentów finansowych. 4. DM PKO BP nie realizuje zlece Klienta w przypadku, gdy ich realizacja spowodowa aby przekroczenie limitu otwartych pozycji, okre lonego dla danego Klienta. 5. W okresie, w którym Klient posiada otwarte pozycje, DM PKO BP ma prawo do zmiany dotychczasowego limitu otwartych pozycji dla danego Klienta. Klient zobowi zany jest dostosowa si do nowych wymogów w sposób i w terminie okre lonym przez DM PKO BP. 6. DM PKO BP niezw ocznie po otrzymaniu informacji z KDPW informuje Klienta o konieczno ci spe nienia zobowi za wynikaj cych z otwartych pozycji w instrumentach pochodnych. 7. W przypadku wykonania instrumentu pochodnego przez dostaw, Klient zobowi zany jest do posiadania na rachunku papierów warto ciowych w a ciwego instrumentu bazowego. Prowadzenie rachunku zabezpieczaj cego Rachunek zabezpieczaj cy s u y do: 1) ewidencjonowania wst pnych depozytów zabezpieczaj cych, 2) ewidencjonowania stanu depozytów zabezpieczaj cych podczas utrzymywania otwartej pozycji, 3) uzupe niania depozytów zabezpieczaj cych do wysoko ci wymaganej przez DM PKO BP, 4) przeprowadzania codziennych rozrachunków rynkowych. 2. DM PKO BP mo e, na zasadach okre lonych przez w a ciw izb rozliczeniow, podj decyzj o mo liwo ci wnoszenia przez Klientów depozytów zabezpieczaj cych w innej formie ni pieni na. Decyzja taka mo e dotyczy wszystkich b d poszczególnych Klientów W chwili sk adania zlecenia otwarcia pozycji, na rachunku zabezpieczaj cym Klienta blokowane s rodki pieni ne w wysoko ci wst pnego depozytu zabezpieczaj cego. 2. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w 84 ust. 3, blokada, o której mowa w ust. 1, dotyczy rodków pieni nych w wysoko ci stanowi cej ró nic pomi dzy wysoko ci wymaganego depozytu a warto ci zablokowanych instrumentów finansowych. 3. Wysoko wska nika procentowego wst pnego i w a ciwego depozytu zabezpieczaj cego okre lana jest przez DM PKO BP i nie mo e by ni sza od minimalnej wysoko ci wst pnego i w a ciwego depozytu zabezpieczaj cego, podanej w komunikacie w a ciwej izby rozliczeniowej. 4. Sposób ustalania depozytu Klienta odbywa si zgodnie z regulacjami dotycz cymi danego instrumentu pochodnego (derywatu). Klient informowany jest o zmianie wysoko ci depozytu zabezpieczaj cego za po rednictwem Internetu, urz dze technicznych, osobi cie lub za po rednictwem listu zwyk ego na adres wskazany w umowie Po realizacji zlecenia otwarcia pozycji przez Klienta, DM PKO BP okre la w ka dym dniu roboczym wymagan wysoko depozytu zabezpieczaj cego. 2. rodki w wysoko ci wst pnego depozytu zabezpieczaj cego, pobrane w momencie sk adania zlecenia, na koniec dnia roboczego zaliczane s do depozytu zabezpieczaj cego. 3. Zasady obliczania wymaganej wysoko ci depozytu zabezpieczaj cego okre la DM PKO BP. 4. W przypadku posiadania przez Klienta na rachunku zabezpieczaj cym rodków w wysoko ci wi kszej od wymaganego przez DM PKO BP depozytu zabezpieczaj cego, Klient mo e wyda dyspozycj przeksi gowania nadwy ki na swój rachunek pieni ny, a je eli zabezpieczeniem s instrumenty finansowe, 20/28

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa derywatów

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa derywatów 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa derywatów 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECE W DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

POLITYKA REALIZACJI ZLECE W DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Poziom 3, POLITYKA REALIZACJI ZLECE W DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Wersja 2.0 Ostrze enie: Informacje zawarte w niniejszej publikacji s w asno ci Deutsche Bank Group. Kopiowanie, stosowanie, ujawnianie osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr... w trybie przetargu nieograniczonego. U M O W A P R O J E K T (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) zawarta we Wrocławiu w dniu.......2012 r., pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, REGON:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Działalność maklerska

Działalność maklerska Działalność maklerska Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych

Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych Ogólne warunki zawierania umów o kredytowanie zakupu papierów wartościowych w ofertach publicznych 1. UŜyte w niniejszych Ogólnych Warunkach określenia oznaczają: a. Bank ING Bank Śląski S.A., b. ING Securities

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów

Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów Regulamin dotyczący realizacji wniosków o nadanie certyfikatów I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą Regulamin Funduszu z Lokatą Postanowienia ogólne 1 Regulamin Funduszu z Lokatą (dalej: Regulamin Pakietu) określa warunki, na jakich ING Bank Śląski S.A. oraz Fundusze Inwestycyjne NN prowadzą Pakiet Fundusz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1)

z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1) Nr dokumentu LexPolonica: 2056399 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE nr 55/2012 z dnia 3.10.2012 roku do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Gmina Bałtów Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA WSPÓŁPRACY. zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA WSPÓŁPRACY zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Zlecającym: The Living Dream Co., Ltd. Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, Company No. 09441295, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. obowiązujący od dnia 16 czerwca 2012 roku 1. Przedmiot regulacji i 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parczew.com Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.390.000,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD

REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD BANK SPÓŁDZIELCZY W NIECHOBRZU REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD Wprowadzony Uchwałą Zarządu Banku z dnia 26-01-2004r. Regulamin lokat oszczędnościowych Standard. 1 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo