Warszawa, październik 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, październik 2014 r."

Transkrypt

1 Warszawa, październik 2014 r.

2

3 S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730 Nauka 7 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 17 Programy wieloletnie dział 730 Nauka 18 Dział 750 Administracja publiczna 18 Dział 752 Obrona narodowa 20 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 Nakłady na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE 21 Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok II. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2015 R. W CZĘŚCI 28 NAUKA 28 III. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2015 R. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 32 Zestawienie tablic Nr 1 Projekt planu finansowego na 2015 r. w części 28 Nauka w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2014 Nr 2 Projekt planu na rok 2015 wg realizowanych zadań w ramach części 28 Nauka Nr 3 Projekt planu finansowego na 2015 r. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nr 4 Projekt planu finansowego na 2015 r. Narodowego Centrum Nauki Nr 5 Projekt planu finansowego funduszu celowego na 2015 r. pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Nr 6 Planowane programy wieloletnie do realizacji w 2015 r. w układzie zadaniowym Nr 7 Projekt Budżetu Państwa na 2015 rok zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym Nr 8 Projekt planu Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na 2015 r. zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym

4

5 WSTĘP I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. W CZĘŚCI 28 - NAUKA W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w części 28 Nauka wydatki zaplanowano w łącznej kwocie tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa tys. zł i budżetu środków tys. zł. W relacji do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2014 r. ( tys. zł) wydatki te wzrastają o tys. zł, tj. o 11,42 %. W roku 2015 nakłady na naukę finansowane z budżetu państwa w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2014 wzrastają nominalnie o 6,48 %, natomiast z budżetu środków wystąpi ich wzrost nominalnie o 28,43 %. Dodatkowo w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przewidziano kwotę tys. zł (przy planowanych wpływach 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w kwocie tys. zł), z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej. Środki zaplanowane w części 28 Nauka, powiększone o kwotę pochodzącą z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej dają w sumie wydatki w wysokości tys. zł. Udział tych wydatków w relacji do wartości PKB prognozowanej na przyszły rok w kwocie 1.771,2 mld zł, kształtuje się na poziomie 0,420 %. Należy nadmienić, że przewiduje się możliwość uzupełnienia w części 28 Nauka wydatków na rzecz dofinansowania projektów z udziałem środków UE, ze stosownych rezerw w części 83 Rezerwy celowe, ujętych zarówno w wydatkach budżetu państwa jak i w wydatkach budżetu środków. Planowane dochody w części 28 Nauka Planuje się że w roku 2015 dochody w części 28 Nauka wyniosą tys. zł, z tego: 1) w dziale 730 Nauka w kwocie tys. zł. W ramach działu 730 Nauka dochody zaplanowano w ramach: projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (rozdział 73001) 100 tys. zł, projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk technicznych (rozdział 73002) 100 tys. zł, działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych (rozdział 73005) tys. zł, działalności upowszechniającej naukę (rozdział 73006) 900 tys. zł, współpracy naukowej z zagranicą (rozdział 73007) tys. zł, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (rozdział 73008) tys. zł, Narodowego Centrum Nauki (rozdział 73009) tys. zł. Planuje się, że powyższe dochody będą pochodziły m.in. z tytułu rozliczeń umów zawartych w latach ubiegłych oraz ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości, 5

6 2) w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 50 tys. zł. Planuje się, że powyższe dochody w dziale 750 Administracja publiczna będą pochodziły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, innych umów o podobnym charakterze oraz z różnych dochodów, 3) w dziale 752 Obrona Narodowa w kwocie 400 tys. zł. Planuje się, że powyższe dochody w dziale 752 Obrona Narodowa będą pochodziły ze zwrotu środków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z tytułu rozliczeń umów o realizację projektów badawczych w dziedzinie obronności. Planowane wydatki w części 28 Nauka W projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok zaplanowano dla części 28 NAUKA wydatki budżetu państwa w wysokości tys. zł, z tego dla: działu 730 Nauka działu 750 Administracja publiczna działu 752 Obrona narodowa działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Po uwzględnieniu wydatków budżetu środków na 2015 r. zawartych w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej w wysokości tys. zł łączne środki dla części 28 Nauka wynoszą tys. zł, z tego dla: działu 730 Nauka działu 750 Administracja publiczna działu 752 Obrona narodowa działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wydatki w dziale 730 Nauka stanowią 96,88% ogółu wydatków części 28, a z uwzględnieniem wydatków w dziale 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności stanowią 99,27%. W zakresie tych wydatków zaplanowano na wydatki bieżące (dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące jednostek budżetowych) tys. zł, wydatki majątkowe tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w ramach wydatków z budżetu państwa tys. zł oraz wydatki z budżetu środków tys. zł. 6

7 Kwoty i strukturę planowanych wydatków w części 28 Nauka obrazuje poniższy wykres. projekty w ramach POIG+POKL+POIR realizowane przez MNiSW tys. zł 0,77% Narodowe Centrum Nauki tys. zł 12,52% Struktura wydatków w części 28 - Nauka - projekt planu na 2015 r tys. zł Pozostała działalność tys. zł 0,21% Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych tys. zł 2,74% dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego tys. zł 26,93% stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców tys. zł 0,42% Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tys. zł 45,70% Współpraca naukowa z zagranicą tys. zł 4,19% działalność statutowa tys. zł 32,61% Koszty bieżącej działalności Działalność upowszechniająca Centrum Nauki KOPERNIK naukę tys. zł tys. zł 0,55% 0,11% Obsługa Ministerstwa tys. zł 0,62% Programy Ministra tys. zł 0,66% dotacja celowa na restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie i rozbudowę naukowych baz danych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców tys. zł 4,60% Dział 730 Nauka W projekcie budżetu na 2015 r. wydatki w zakresie działu 730 Nauka zaplanowano w 6 rozdziałach klasyfikacji budżetowej w kwocie tys. zł, z tego w ramach środków budżetu państwa tys. zł i budżetu środków tys. zł. W obrębie tych wydatków ujęto: wydatki bieżące tys. zł, wydatki majątkowe tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE ze środków budżetu państwa tys. zł oraz wydatki budżetu środków tys. zł. W relacji do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2014 r. ( tys. zł) wydatki te wzrastają o tys. zł, tj. o 11,71%. Projekt planu finansowego na 2015 rok w dziale 730 Nauka przedstawiono w tablicy nr 1. 1) Rozdział działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych W projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok na finansowanie działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych przewidziano środki w wysokości tys. zł. Zgodnie z kierunkami określonymi w ramach reformy nauki przewiduje się, że rozdysponowanie tych środków nastąpi wg przeznaczenia określonego w art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki. W ramach powyższej kwoty na finansowanie w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na utrzymanie potencjału badawczego w jednostkach naukowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz specjalnych urządzeń 7

8 badawczych również w zakresie infrastruktury informatycznej wyodrębniono środki w łącznej wysokości tys. zł. Środki te będą mogły być wykorzystane na finansowanie: 1) rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych, rozwoju kadry naukowej w tym badania naukowe i prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, 2) utrzymanie infrastruktury w tym bibliotek i archiwów, 3) zatrudnieniem kadry inżynieryjno- technicznej, 4) zakupu i wytworzenia aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań a nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej, 5) współpracy naukowej krajowej i zagranicznej w zakresie zadań realizowanych w ramach planu finansowego jednostek naukowych, 6) działalności jednostek naukowych związanej z upowszechnianiem nauki wynikającej z realizowanych zadań badawczych ujętych w planach finansowych. Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki wydzielono środki w formie dotacji celowej w wysokości tys. zł na finansowanie określonych zadań związanych z: 1) restrukturyzacją jednostek naukowych, obejmującej zmiany struktury organizacyjnej, zatrudnienia wynikającego ze zmiany profilu prowadzonej działalności naukowej lub badawczo- rozwojowej, 2) działalnością polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w tym również na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, 3) utrzymaniem i rozbudową naukowych baz danych w tym funkcjonowaniem i utrzymaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych. W kwocie tys. zł zaplanowano środki na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową. Taka forma wsparcia młodych naukowców przyznawana jest na 3 lata. Ponadto wydzielono kwotę tys. zł na finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra, obejmujących działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. przewidziano środki w wysokości tys. zł. Ze środków tych planowane jest finansowanie: 9 kontynuowanych inwestycji budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją bazy badawczej tys. zł, 7 kontynuowanych inwestycji polegających na zakupie lub wytworzeniu aparatury naukowo badawczej tys. zł, inwestycji dotyczących rozbudowy lokalnej infrastruktury informatycznej i lokalnych sieci komputerowych LAN oraz w niewielkim stopniu inwestycji związanych 8

9 z rozbudową i modernizacją centrów KDM i miejskich akademickich sieci komputerowych MAN tys. zł (w tym na kontynuację 239 tys. zł), udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu inwestycyjnym polegającym na budowie i funkcjonowaniu Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR) tys. zł. Na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na realizację nowych inwestycji budowlanych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2015 r., łączne wydatki zaplanowane w rozdziale Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych wyniosą tys. zł, co stanowi 36,48 % wydatków na naukę zaplanowanych w dziale ) Rozdział działalność upowszechniająca naukę Na finansowanie działalności upowszechniającej naukę w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, co stanowi 0,57% wydatków na naukę zaplanowanych w dziale 730, z tego na: zadania wynikające z potrzeb własnych MNiSW w kwocie tys. zł, z tego: zadania wynikające z potrzeb własnych tys. zł, zadania dotyczące zakupu usług obejmujących tłumaczenia 30 tys. zł, zadania dotyczące zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 195 tys. zł, zadania dotyczące finansowania wynagrodzeń bezosobowych 95 tys. zł, zadania dotyczące finansowania różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 2 tys. zł, zadania podmiotów działających na rzecz nauki oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW) tys. zł, nagrody corocznie ustanawiane przez Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 204 tys. zł, Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje m.in.: promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych, tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych, sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych, podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. 3) Rozdział współpraca naukowa z zagranicą Na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, co stanowi 4,32 % wydatków na naukę zaplanowanych w dziale 730, z tego na: projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych innych niż programy UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz działania wspomagające uczestnictwo w programach UE tys. zł, W tym obszarze zadań finansowane są projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane przez polskie jednostki naukowe we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programów międzynarodowych innych niż programy Unii Europejskiej, m.in.: w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY) czy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. 9

10 Poza projektami, o których mowa wyżej, finansowane są również działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach UE. Obejmują one m. in. finansowanie działalności sieci punktów kontaktowych do Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym zadaniem punktów kontaktowych jest zwiększenie zaangażowania polskiej nauki w programach ramowych UE poprzez wspieranie polskich jednostek uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w tych programach, m.in. dzięki prowadzonej działalności szkoleniowej, czy upowszechnianiu informacji o programach ramowych UE. W 2015 r. planuje się finansowanie regionalnych punktów kontaktowych a także krajowego punktu kontaktowego. programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra tys. zł, z tego: o Mobilność Plus tys. zł; Program ma na celu stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu międzynarodowej mobilności naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych poprzez umożliwienie naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki, o Wsparcie udziału w inicjatywie EIT-KIC InnoEnergy tys. zł; o Celem przedsięwzięcia jest wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy), ustanowionej w dniu 16 grudnia 2009 r. w Budapeszcie przez Radę Zarządzającą EIT; Granty na granty tys. zł; Program dotyczy finansowania zadań w ramach kolejnych edycji konkursu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE. Program ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej i stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez Ministra. Finansowaniem objęte są koszty prac mających na celu przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej; projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi tys. zł W ramach tego strumienia finansowane są projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane przez polskie jednostki naukowe we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym w szczególności programów ramowych UE. opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych wynikających z zawartych umów międzynarodowych tys. zł. 10

11 W 2015 r. planowane jest opłacenia składek na rzecz: 1) Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (MCINT), 2) Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, 3) Europejskiej Infrastruktury Badawczej (CLARIN ERIC), 4) opłacenia kosztów udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), 5) Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN), 6) Europejskiego obserwatorium Południowego (ESO), 7) Europejskiego Sondażu Społecznego jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ESS-ERIC), 8) Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI- ERIC), 9) Europejskiej Infrastruktury Badawczej (Euro-Argo ERIC), 10) OECD Globalnego Forum Naukowego, 11) Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej EMBC, 12) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, 13) Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. 4) Rozdział Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W części budżetowej 28 Nauka dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. środki w wysokości tys. zł, w tym na: dotację podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum Rozwoju zadaniami w wysokości tys. zł, dotację celową na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum Rozwoju oraz na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w wysokości tys. zł, w tym na: 1) programy obejmujące badania stosowane oraz strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 612,7 mln zł m.in. na realizację programów STRATEGMED, BIOSTRATEG, Program Badań Stosowanych, programy: Blue Gas, Graf-tech, Lider oraz programy międzynarodowe, 2) finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność ich zastosowania w praktyce 190 mln zł m.in. na realizację programów INNOTECH, GEKON, CuBR, BRIdge, SPIN-TECH, Go_Global, 3) realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 161,2 mln zł, 11

12 4) realizację III etapu programu Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy tys. zł, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań w wysokości tys. zł, Środki na zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem planowane przez NCBR na 2015 r. zostaną przeznaczone na: a) budowę i rozbudowę rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych Centrum obejmujące: system SWP oraz SWWR, rozbudowę/zmianę strony internetowej, dostosowanie funkcjonujących systemów do Krajowych Ram Interoperacyjności, wdrożenie narzędzi dostarczających informację zarządczą, b) zakup sprzętu serwerowego i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej obejmujące m.in. zakup sprzętu serwerowego, rozbudowę powierzchni backupu, urządzeń aktywnych, licencji MWare, rozbudowę monitoringu w pomieszczeniach serwerowych, licencji na oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT, c) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym, d) inne środki trwałe niezbędne do funkcjonowania NCBR. dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów z udziałem środków UE tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tys. zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tys. zł, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie tys. zł, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie tys. zł oraz Pomoc Techniczna w kwocie tys. zł, płatności z budżetu środków w ramach programów operacyjnych tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tys. zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tys. zł i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tys. zł. W roku 2015 w części 28 Nauka w ramach wydatków na programy z udziałem środków Unii Europejskiej zostaną poniesione wydatki budżetowe na programy operacyjne realizowane przez NCBR: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna , Pomoc Techniczna , Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w łącznej wysokości tys. zł. Wydatki realizowane przez Centrum w ramach Programów Operacyjnych zostały przedstawione w dalszej części materiału w rozdziale pod nazwą Nakłady na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2015 r. został przedstawiony w tablicy nr 3. Należy zwrócić uwagę na fakt iż plan ten obejmuje zarówno wydatki pochodzące z części 28 Nauka, części 38 Szkolnictwo Wyższe oraz z części 34 Rozwój Regionalny, a także przychody Centrum otrzymywane z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatorów Unii Europejskiej. Dodatkowo w planie Centrum zostały ujęte środki planowane do pozyskania z rezerw celowych. 5) Rozdział Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. 12

13 W projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. na dotacje dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano kwotę w wysokości tys. zł, co stanowi 12,92 % wydatków zaplanowanych w dziale 730 w tym na: dotację podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum Nauki zadaniami w wysokości tys. zł, dotację celową na realizację zadań Centrum Nauki w wysokości tys. zł, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań w wysokości tys. zł. Dotacja podmiotowa w wysokości tys. zł zostanie przeznaczona na: zakup materiałów, w tym materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej zł, zakup usług obcych, w tym: usług związanych z najmem, użytkowaniem i utrzymaniem czystości powierzchni biurowej w budynku przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych doradczych i audytorskich, usług tłumaczenia, usług bankowych, usług elektronicznych, usług BHP, usług dostępu do Internetu, usług serwera wirtualnego, usług medycznych oraz usług pozostałych, podatki i inne opłaty, pokrycie kosztów świadczeń na rzecz pracowników, w tym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń pracowników itp., pokrycie kosztów podróży służbowych i zagranicznych pracowników Narodowego Centrum Nauki, pokrycie kosztów podróży członków Zespołu Ekspertów oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki, pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Zespołu Ekspertów oraz Rady Narodowego Centrum Nauki, pokrycie kosztów reprezentacyjnych, ubezpieczeń majątkowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych, wynagrodzenia osobowe dla 110 pracowników zatrudnionych w Narodowym Centrum Nauki, fundusz nagród tworzony zgodnie z zapisami 8.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, 13

14 wynagrodzenia bezosobowe dla 24 członków Rady Narodowego Centrum Nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki, wynagrodzenia bezosobowe dla osób współpracujących z Narodowym Centrum Nauki na podstawie umów cywilno-prawnych, wynagrodzenia bezosobowe dla Ekspertów biorących udział w posiedzeniach panelowych i sporządzających pisemne oceny wniosków złożonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki w dwuetapowym systemie oceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów: o Etap 1 - członkowie Zespołów Ekspertów powołani przez Dyrektora Centrum w danej edycji konkursu sporządzają pisemne oceny wniosków, które są omawiane i uzgadniane podczas dyskusji w trakcie pierwszych posiedzeń panelowych Zespołów Ekspertów. Następnie tworzony jest ranking wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu, o Etap 2 - przewiduje udział Ekspertów Zewnętrznych (zarówno polskich jak i zagranicznych), którzy nie są członkami Zespołów Ekspertów, a jedynie są przez nich rekomendowani dla poszczególnych wniosków i zapraszani do udziału w konkursie przez Koordynatorów Dyscyplin. Sporządzają oni pisemne oceny wniosków, które w trakcie drugich posiedzeń panelowych Zespołów Ekspertów prezentują członkowie Zespołów Ekspertów wyznaczeni przez przewodniczącego. Eksperci Ci pracują zdalnie i przekazują swoje opinie drogą elektroniczną, nie uczestnicząc tym samym w posiedzeniach panelowych. Zakres ich aktywności ogranicza się jedynie do drugiego etapu merytorycznej oceny wniosku. Po dyskusji Zespół Ekspertów podejmuje decyzję o ocenie końcowej wniosków projektów i umieszczenie jej na liście rankingowej. Dotacja celowa na realizację zadań ustawowych w kwocie tys. zł przeznaczona jest na finansowanie badań podstawowych, w tym: 1) tys. zł to środki na kontynuację finansowania projektów w ramach umów zawartych w latach poprzednich (w tym na projekty międzynarodowe tys. zł), 2) tys. zł to środki na finansowanie projektów w ramach nowych konkursów (w tym tys. zł na projekty międzynarodowe). W 2015 r. Narodowe Centrum Nauki planuje uruchomienie następujących konkursów: 1) konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów 2 edycje; 2) konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora 2 edycje; 3) konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora 2 edycje; 4) konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł 14

15 naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 1 edycja; 5) konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 1 edycja; 6) konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej 1 edycja; 7) konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich 1 edycja; 8) konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 1 edycja; 9) konkurs na finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych realizowanych przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce 1 edycja. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań w kwocie tys. zł przeznaczona jest na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł, w tym na zakup materiałów związanych z promocją NCN (m. in. systemu wystawienniczego, filmów informacyjno-promocyjnych o Centrum), mebli biurowych, serwera szyfrującego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu do wideokonferencji, elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz licencji na oprogramowanie. Ponadto pozostała część dotacji przeznaczona zostanie na działania związane z potencjalnymi inwestycjami w lokalu, który stanie się docelową siedzibą Narodowego Centrum Nauki (w chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu pozyskanie odpowiedniej lokalizacji NCN). Projekt planu finansowego na 2015 r. Narodowego Centrum Nauki został przedstawiony w tablicy nr 4. 6) Rozdział pozostała działalność Na finansowanie pozostałej działalności w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, co stanowi 1,01 % wydatków zaplanowanych w dziale 730, z tego na: przekazanie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB) dotacji celowej na wykonywanie w sposób ciągły zadań związanych z rozbudową, utrzymaniem oraz modernizacją systemu baz danych o nauce i szkolnictwie wyższym w kwocie tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie tys. zł, W 2015 r. powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów 15

16 powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów w tym ekspertów przeprowadzających kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań ze środków finansowych na naukę. Ponadto finansowano koszty podróży służbowych zagranicznych oraz koszty podróży służbowych ekspertów powołanych do przeprowadzenia kontroli w ramach działalności kontrolnej MNiSW. zakup usług pozostałych w kwocie tys. zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie tys. zł, W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych finansowane będą m.in. diety, zwroty kosztów podróży służbowych, koszty noclegów członków organów opiniodoradczych Ministra, członków zespołów powołanych przez Ministra, recenzentom i ekspertom w tym ekspertów przeprowadzających kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań ze środków finansowych na naukę. zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 80 tys. zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie tys. zł, z tego na: o realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami tys. zł, o realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju tys. zł, o realizację działań beneficjenta systemowego w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tys. zł, płatności z budżetu środków tys. zł, z tego na: o realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami tys. zł, o realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju tys. zł, o realizację działań beneficjenta systemowego w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tys. zł. W ramach projektu systemowego PO IG w roku 2015 kontynuowana będzie realizacja projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami. Duża cześć zaplanowanych środków w dziale klasyfikacji budżetowej 730 jest przeznaczona na płatności tytułem dofinansowania programów/przedsięwzięć Ministra na realizację projektów jednostek zewnętrznych wyłonionych w drodze konkursów: "Narodowy Program Foresigh wdrożenie wyników", "Generacja Przyszłości", "Brokerzy Innowacji", "Inkubatory Innowacyjności", "Akademickie Centrum Kreatywności", "Uniwersytet Młodych Kreatywnych Wynalazców". Kontynuowane i finansowane będą również działania Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania 16

17 badaniami naukowymi oraz ich wynikami Beneficjent Systemowy sfinansuje wyłonionym w drodze procesu rekrutacyjnego doktorantom i młodym naukowcom wyjazd na warsztaty naukowe do wiodących światowych uczelni. Ponadto zaplanowana jest w roku 2015 kontynuacja działań w zakresie informacji i promocji projektu systemowego. W 2015 roku w ramach PO KL Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju będzie kontynuowana realizacja dwóch projektów systemowych: Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników, oraz Top 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. Środki zabezpieczone na powyższe projekty zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy realizacji ww. projektów stanowiących załączniki do umów o dofinansowanie. Znaczna część zaplanowanych środków w 2015 roku przeznaczona zostanie na zakup kilkutygodniowych programów stażowo-szkoleniowych dla 180 polskich naukowców ze szkół wyższych oraz pracowników centrów transferu technologii w najlepszych na świecie uczelniach, które zajmują czołowe pozycje(tzn. od 1do 10) w międzynarodowych rankingach porównujących ich osiągnięcia naukowe. W ramach realizacji wyjazdów stażowych zostaną poniesione dla 180 osób wydatki na zakup: kilkutygodniowych programów stażowo-szkoleniowych na uczelniach zagranicznych, wiz, diet, polis ubezpieczeniowych, oraz biletów lotniczych. Ponadto zaplanowana jest w roku 2015 kontynuacja działań w zakresie informacji i promocji rezultatów ww. projektów systemowych. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2015 roku Beneficjent Systemowy planuje rozpocząć realizację projektu. Działania Beneficjenta Systemowego w zakresie POIR do realizacji w perspektywie finansowej są obecnie na etapie planowania w celu przedstawienia koncepcji Instytucji Zarządzającej. FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ W ramach części 28 Nauka, w dziale 730 Nauka działa fundusz celowy pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej jest państwowym funduszem celowym i stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw nauki. Na rachunku funduszu gromadzi się 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki. Środki finansowe z funduszu otrzymują jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki. 17

18 Na rok 2015 w ramach funduszu zaplanowano wydatki w wysokości tys. zł. przy planowanych wpływach 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w kwocie tys. zł. Z kwoty tej przewiduje się finansowanie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( tys. zł) oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom badań naukowych i / lub prac rozwojowych polegających na budownictwie oraz zakupach bądź wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej ( tys. zł). Plan finansowy funduszu celowego pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej przedstawia tablica nr 5. PROGRAMY WIELOLETNIE Dział 730 Nauka W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w dziale 730 Nauka, rozdziale Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy III etap na lata przewidziało kwotę tys. zł. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 126/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. Głównym wykonawcą i koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Dział 750 Administracja publiczna 1) Rozdział Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej W powyższym rozdziale na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie łącznej tys. zł, z tego: wydatki budżetowe (ujęte w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej) w kwocie tys. zł, obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych 314 tys. zł, wydatki bieżące tys. zł, wydatki majątkowe tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 604 tys. zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie tys. zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w kwocie tys. zł realizowane będą zadania takie jak: utrzymanie gmachu urzędu (koszty bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym m.in. koszty ochrony obiektu, sprzątanie, konserwacje, energia, telekomunikacja, wyposażenie biurowe i materiały, podatek od nieruchomości), remonty w gmachu Ministerstwa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 18

19 krajowe podróże służbowe pracowników Ministerstwa i członków Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz pozostałe wypłaty ryczałtów, zagraniczne podróże służbowe pracowników Ministerstwa, podnoszenie kwalifikacji korpusu służby cywilnej, okresowe badania pracowników wynikające z Kodeksu pracy, ogłoszenia prasowe, realizacja zadań na umowy zlecenia i umowy o dzieło (w tym m.in. koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz członków Komitetu Audytu), Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę tys. zł z przeznaczeniem na: o systemy informatyczne (850 tys. zł). Wykorzystywana obecnie w MNiSW sieć logiczna i elektryczna nie spełnia nowoczesnych wymogów dotyczących wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury teletechnicznej. Modernizacja systemu informatycznego urzędu pozwoli na korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych oraz przyczyni się do zmniejszenia awaryjności i zwiększenia możliwości wykorzystania działających systemów. o zakup sprzętu komputerowego (250 tys. zł). Używany na stanowiskach pracy MNiSW sprzęt niejednokrotnie uniemożliwia sprawną realizację zadań stawianych obecnie urzędom. Zakup sprzętu komputerowego zastąpi sprzęt przestarzały, bardzo często o zwiększonej awaryjności. o zakup oprogramowania informatycznego (150 tys. zł). Instalacja oprogramowania informatycznego umożliwi bezpieczne korzystanie z sieci. Zakup licencji i uaktualnień pozwoli na legalne korzystanie z oprogramowań. o centralny system wydruku (200 tys. zł). Pozwoli na uzupełnienie elementów infrastruktury informatycznej niezbędnej do obsługi stanowisk pracy urzędu. o zakup sprzętu nagłośnieniowego i sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej 117 (327 tys. zł). Sala konferencyjna 117 jest reprezentacyjnym pomieszczeniem w Ministerstwie i dawno nie była remontowana. Jest zaniedbana i nie daje możliwości organizacji na odpowiednim poziomie, spotkań o charakterze oficjalnym, w tym z udziałem przedstawicieli innych państw. Dlatego konieczna jest zmiana jej wizerunku i dostosowanie jej do nowoczesnych standardów. Zmiana aranżacji wymienionej sali planowana była w 2013 r. i 2014 r., jednakże wystąpiły inne priorytety, które należało wykonać w pierwszej kolejności (remont dachu i wymiana centralnego ogrzewania). Wraz z remontem sali konferencyjnej przewidziane są zakupy nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego, w tym tłumaczeniowego. Na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przewidziano wspomnianą kwotę 604 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów systemowych POIG oraz POKL, umowy cywilno-prawne, ekspertyzy, doradztwo, kontrola i audyt projektów, szkolenia specjalistyczne, kursy językowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie powyższych projektów systemowych oraz w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 19

20 zakupy inwestycyjne związane z wymianą sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych, które zostały już zużyte i zamortyzowane, zakup ogłoszeń reklamowych, publikacji sponsorowanych w mediach, wytworzenie materiałów promocyjnych, obsługa punktu informacyjnego, udział w seminariach i konferencjach a także szkolenia dla beneficjentów zewnętrznych. Wydatki na finansowanie i współfinansowanie realizowane będą w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki a także w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ujęte w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej) w kwocie tys. zł. W roku 2015 dla części 28 Nauka w planie wydatków budżetu środków zostaną poniesione wydatki w ramach: o Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie tys. zł, o Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 204 tys. zł, o Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie 614 tys. zł. Dział 752 Obrona narodowa Planowana wielkość wydatków ujęta w projekcie budżetu na 2015 r. dla działu 752 Obrona narodowa wynosi tys. zł, w tym: 1) Rozdział Pozostałe wydatki obronne Wydatki zaplanowane w rozdziale Pozostałe wydatki obronne wynoszą 20 tys. zł i obejmują szkolenie obronne, delegacje krajowe oraz wydatki bieżące w administracji rządowej w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP. 2) Rozdział Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności Na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, Środki te, będą dystrybuowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zgodnie z ustawą o NCBR, zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz je finansuje lub współfinansuje za pośrednictwem specjalnego organu Centrum jakim jest Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Łączne nakłady na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności finansowane z działu 730 Nauka ( tys. zł) i działu 752 Obrona Narodowa ( tys. zł), realizowane za pośrednictwem Centrum wynoszą tys. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale pozostałe instytucje kultury ujmowane są wydatki na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Nauki KOPERNIK. W 2015 r. zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości tys. zł ( 2480). 20

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 1 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH Narodowe Centrum Nauki w Krakowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach

Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach Informacja na temat zasad rozdziału środków na działalność statutową w latach 2008-2012 W latach 2008-2010 dotacja na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych przyznawana była na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (D. U. 2014.1620 j.t. z pózn. zm.) http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_03/64718603267195e44a8196ada1eda553.pdf)

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Granty NCN Granty unijne

Granty NCN Granty unijne Warszawa, 2016 rok Granty MNiSW (NPRH) - moduł Dziedzictwo narodowe. Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 www.nauka.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań i budżetu w 2014 r. w zakresie NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań i budżetu w 2014 r. w zakresie NAUKI MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z realizacji zadań i budżetu w 2014 r. w zakresie NAUKI oraz realizacji budżetu w części 28 NAUKA WARSZAWA, MAJ 2015 R. 1 Spis treści nr strony Część

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015.

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Harmonogram konkursów NCN w roku 2015 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2015. Propozycje wniosków

Bardziej szczegółowo

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r.

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r. Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko

Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko Wsparcie nauki polskiej w ramach XIII osi priorytetowej,,infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Infrastruktura Środowisko 39 nowych inwestycji polskich uczelni realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Czarnków, styczeń 2015 rok

Czarnków, styczeń 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY ORAZ WYKONANIIE ZA 2014 ROK.. Czarnków, styczeń 2015 rok 1 I. Wykonanie planów finansowo-zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki

Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki Programy badawcze Narodowego Centrum Nauki mgr inż. Katarzyna Dudek Na co można otrzymać dofinansowanie? W ofercie NCN znajduje się obecnie 9 stałych typów konkursów, adresowanych do różnorodnych grup

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Czarnków, maj 2010 rok

Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz Akty powiązane

Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz Akty powiązane Metryka aktu prawnego Dziennik Ustaw Nr 65,2007, poz. 435 Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r.

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy

27 000 27 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy. 8 000 8 000 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Beneficjent systemowy ZATWIERDZAM Plan finansowy na rok 2015 w części 38 - Szkolnictwo wyższe na podstawie na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2015 r. poz. 153) roz 750 75001 A. Urzędy naczelnych i

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN Termin naboru wniosków: 5 maj 2017 6 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo