Warszawa, październik 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, październik 2014 r."

Transkrypt

1 Warszawa, październik 2014 r.

2

3 S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730 Nauka 7 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 17 Programy wieloletnie dział 730 Nauka 18 Dział 750 Administracja publiczna 18 Dział 752 Obrona narodowa 20 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 Nakłady na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE 21 Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok II. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2015 R. W CZĘŚCI 28 NAUKA 28 III. PROJEKT BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2015 R. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 32 Zestawienie tablic Nr 1 Projekt planu finansowego na 2015 r. w części 28 Nauka w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2014 Nr 2 Projekt planu na rok 2015 wg realizowanych zadań w ramach części 28 Nauka Nr 3 Projekt planu finansowego na 2015 r. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Nr 4 Projekt planu finansowego na 2015 r. Narodowego Centrum Nauki Nr 5 Projekt planu finansowego funduszu celowego na 2015 r. pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Nr 6 Planowane programy wieloletnie do realizacji w 2015 r. w układzie zadaniowym Nr 7 Projekt Budżetu Państwa na 2015 rok zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym Nr 8 Projekt planu Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na 2015 r. zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym

4

5 WSTĘP I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. W CZĘŚCI 28 - NAUKA W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w części 28 Nauka wydatki zaplanowano w łącznej kwocie tys. zł, z tego ze środków budżetu państwa tys. zł i budżetu środków tys. zł. W relacji do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2014 r. ( tys. zł) wydatki te wzrastają o tys. zł, tj. o 11,42 %. W roku 2015 nakłady na naukę finansowane z budżetu państwa w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2014 wzrastają nominalnie o 6,48 %, natomiast z budżetu środków wystąpi ich wzrost nominalnie o 28,43 %. Dodatkowo w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przewidziano kwotę tys. zł (przy planowanych wpływach 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w kwocie tys. zł), z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej. Środki zaplanowane w części 28 Nauka, powiększone o kwotę pochodzącą z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej dają w sumie wydatki w wysokości tys. zł. Udział tych wydatków w relacji do wartości PKB prognozowanej na przyszły rok w kwocie 1.771,2 mld zł, kształtuje się na poziomie 0,420 %. Należy nadmienić, że przewiduje się możliwość uzupełnienia w części 28 Nauka wydatków na rzecz dofinansowania projektów z udziałem środków UE, ze stosownych rezerw w części 83 Rezerwy celowe, ujętych zarówno w wydatkach budżetu państwa jak i w wydatkach budżetu środków. Planowane dochody w części 28 Nauka Planuje się że w roku 2015 dochody w części 28 Nauka wyniosą tys. zł, z tego: 1) w dziale 730 Nauka w kwocie tys. zł. W ramach działu 730 Nauka dochody zaplanowano w ramach: projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (rozdział 73001) 100 tys. zł, projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk technicznych (rozdział 73002) 100 tys. zł, działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych (rozdział 73005) tys. zł, działalności upowszechniającej naukę (rozdział 73006) 900 tys. zł, współpracy naukowej z zagranicą (rozdział 73007) tys. zł, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (rozdział 73008) tys. zł, Narodowego Centrum Nauki (rozdział 73009) tys. zł. Planuje się, że powyższe dochody będą pochodziły m.in. z tytułu rozliczeń umów zawartych w latach ubiegłych oraz ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości, 5

6 2) w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 50 tys. zł. Planuje się, że powyższe dochody w dziale 750 Administracja publiczna będą pochodziły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, innych umów o podobnym charakterze oraz z różnych dochodów, 3) w dziale 752 Obrona Narodowa w kwocie 400 tys. zł. Planuje się, że powyższe dochody w dziale 752 Obrona Narodowa będą pochodziły ze zwrotu środków przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z tytułu rozliczeń umów o realizację projektów badawczych w dziedzinie obronności. Planowane wydatki w części 28 Nauka W projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok zaplanowano dla części 28 NAUKA wydatki budżetu państwa w wysokości tys. zł, z tego dla: działu 730 Nauka działu 750 Administracja publiczna działu 752 Obrona narodowa działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Po uwzględnieniu wydatków budżetu środków na 2015 r. zawartych w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej w wysokości tys. zł łączne środki dla części 28 Nauka wynoszą tys. zł, z tego dla: działu 730 Nauka działu 750 Administracja publiczna działu 752 Obrona narodowa działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Wydatki w dziale 730 Nauka stanowią 96,88% ogółu wydatków części 28, a z uwzględnieniem wydatków w dziale 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności stanowią 99,27%. W zakresie tych wydatków zaplanowano na wydatki bieżące (dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące jednostek budżetowych) tys. zł, wydatki majątkowe tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w ramach wydatków z budżetu państwa tys. zł oraz wydatki z budżetu środków tys. zł. 6

7 Kwoty i strukturę planowanych wydatków w części 28 Nauka obrazuje poniższy wykres. projekty w ramach POIG+POKL+POIR realizowane przez MNiSW tys. zł 0,77% Narodowe Centrum Nauki tys. zł 12,52% Struktura wydatków w części 28 - Nauka - projekt planu na 2015 r tys. zł Pozostała działalność tys. zł 0,21% Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych tys. zł 2,74% dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego tys. zł 26,93% stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców tys. zł 0,42% Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tys. zł 45,70% Współpraca naukowa z zagranicą tys. zł 4,19% działalność statutowa tys. zł 32,61% Koszty bieżącej działalności Działalność upowszechniająca Centrum Nauki KOPERNIK naukę tys. zł tys. zł 0,55% 0,11% Obsługa Ministerstwa tys. zł 0,62% Programy Ministra tys. zł 0,66% dotacja celowa na restrukturyzację jednostek naukowych, utrzymanie i rozbudowę naukowych baz danych, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców tys. zł 4,60% Dział 730 Nauka W projekcie budżetu na 2015 r. wydatki w zakresie działu 730 Nauka zaplanowano w 6 rozdziałach klasyfikacji budżetowej w kwocie tys. zł, z tego w ramach środków budżetu państwa tys. zł i budżetu środków tys. zł. W obrębie tych wydatków ujęto: wydatki bieżące tys. zł, wydatki majątkowe tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE ze środków budżetu państwa tys. zł oraz wydatki budżetu środków tys. zł. W relacji do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2014 r. ( tys. zł) wydatki te wzrastają o tys. zł, tj. o 11,71%. Projekt planu finansowego na 2015 rok w dziale 730 Nauka przedstawiono w tablicy nr 1. 1) Rozdział działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych W projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok na finansowanie działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych przewidziano środki w wysokości tys. zł. Zgodnie z kierunkami określonymi w ramach reformy nauki przewiduje się, że rozdysponowanie tych środków nastąpi wg przeznaczenia określonego w art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki. W ramach powyższej kwoty na finansowanie w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na utrzymanie potencjału badawczego w jednostkach naukowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz specjalnych urządzeń 7

8 badawczych również w zakresie infrastruktury informatycznej wyodrębniono środki w łącznej wysokości tys. zł. Środki te będą mogły być wykorzystane na finansowanie: 1) rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych, rozwoju kadry naukowej w tym badania naukowe i prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych, 2) utrzymanie infrastruktury w tym bibliotek i archiwów, 3) zatrudnieniem kadry inżynieryjno- technicznej, 4) zakupu i wytworzenia aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań a nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej, 5) współpracy naukowej krajowej i zagranicznej w zakresie zadań realizowanych w ramach planu finansowego jednostek naukowych, 6) działalności jednostek naukowych związanej z upowszechnianiem nauki wynikającej z realizowanych zadań badawczych ujętych w planach finansowych. Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki wydzielono środki w formie dotacji celowej w wysokości tys. zł na finansowanie określonych zadań związanych z: 1) restrukturyzacją jednostek naukowych, obejmującej zmiany struktury organizacyjnej, zatrudnienia wynikającego ze zmiany profilu prowadzonej działalności naukowej lub badawczo- rozwojowej, 2) działalnością polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w tym również na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, 3) utrzymaniem i rozbudową naukowych baz danych w tym funkcjonowaniem i utrzymaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych. W kwocie tys. zł zaplanowano środki na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową. Taka forma wsparcia młodych naukowców przyznawana jest na 3 lata. Ponadto wydzielono kwotę tys. zł na finansowanie programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra, obejmujących działania dotyczące realizacji określonych przez Ministra zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. przewidziano środki w wysokości tys. zł. Ze środków tych planowane jest finansowanie: 9 kontynuowanych inwestycji budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją bazy badawczej tys. zł, 7 kontynuowanych inwestycji polegających na zakupie lub wytworzeniu aparatury naukowo badawczej tys. zł, inwestycji dotyczących rozbudowy lokalnej infrastruktury informatycznej i lokalnych sieci komputerowych LAN oraz w niewielkim stopniu inwestycji związanych 8

9 z rozbudową i modernizacją centrów KDM i miejskich akademickich sieci komputerowych MAN tys. zł (w tym na kontynuację 239 tys. zł), udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu inwestycyjnym polegającym na budowie i funkcjonowaniu Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR) tys. zł. Na rok 2015 nie zaplanowano wydatków na realizację nowych inwestycji budowlanych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2015 r., łączne wydatki zaplanowane w rozdziale Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych wyniosą tys. zł, co stanowi 36,48 % wydatków na naukę zaplanowanych w dziale ) Rozdział działalność upowszechniająca naukę Na finansowanie działalności upowszechniającej naukę w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, co stanowi 0,57% wydatków na naukę zaplanowanych w dziale 730, z tego na: zadania wynikające z potrzeb własnych MNiSW w kwocie tys. zł, z tego: zadania wynikające z potrzeb własnych tys. zł, zadania dotyczące zakupu usług obejmujących tłumaczenia 30 tys. zł, zadania dotyczące zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 195 tys. zł, zadania dotyczące finansowania wynagrodzeń bezosobowych 95 tys. zł, zadania dotyczące finansowania różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 2 tys. zł, zadania podmiotów działających na rzecz nauki oraz zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów (bez MNiSW) tys. zł, nagrody corocznie ustanawiane przez Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne 204 tys. zł, Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje m.in.: promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych, tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych, sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych, podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. 3) Rozdział współpraca naukowa z zagranicą Na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, co stanowi 4,32 % wydatków na naukę zaplanowanych w dziale 730, z tego na: projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych innych niż programy UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi oraz działania wspomagające uczestnictwo w programach UE tys. zł, W tym obszarze zadań finansowane są projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane przez polskie jednostki naukowe we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programów międzynarodowych innych niż programy Unii Europejskiej, m.in.: w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY) czy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. 9

10 Poza projektami, o których mowa wyżej, finansowane są również działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach UE. Obejmują one m. in. finansowanie działalności sieci punktów kontaktowych do Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym zadaniem punktów kontaktowych jest zwiększenie zaangażowania polskiej nauki w programach ramowych UE poprzez wspieranie polskich jednostek uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w tych programach, m.in. dzięki prowadzonej działalności szkoleniowej, czy upowszechnianiu informacji o programach ramowych UE. W 2015 r. planuje się finansowanie regionalnych punktów kontaktowych a także krajowego punktu kontaktowego. programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra tys. zł, z tego: o Mobilność Plus tys. zł; Program ma na celu stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu międzynarodowej mobilności naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych poprzez umożliwienie naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki, o Wsparcie udziału w inicjatywie EIT-KIC InnoEnergy tys. zł; o Celem przedsięwzięcia jest wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy), ustanowionej w dniu 16 grudnia 2009 r. w Budapeszcie przez Radę Zarządzającą EIT; Granty na granty tys. zł; Program dotyczy finansowania zadań w ramach kolejnych edycji konkursu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE. Program ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej i stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze naboru wniosków ogłoszonego przez Ministra. Finansowaniem objęte są koszty prac mających na celu przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej; projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi tys. zł W ramach tego strumienia finansowane są projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane przez polskie jednostki naukowe we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym w szczególności programów ramowych UE. opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych wynikających z zawartych umów międzynarodowych tys. zł. 10

11 W 2015 r. planowane jest opłacenia składek na rzecz: 1) Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowo-Technicznej (MCINT), 2) Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, 3) Europejskiej Infrastruktury Badawczej (CLARIN ERIC), 4) opłacenia kosztów udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), 5) Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (CERN), 6) Europejskiego obserwatorium Południowego (ESO), 7) Europejskiego Sondażu Społecznego jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ESS-ERIC), 8) Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI- ERIC), 9) Europejskiej Infrastruktury Badawczej (Euro-Argo ERIC), 10) OECD Globalnego Forum Naukowego, 11) Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej EMBC, 12) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, 13) Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. 4) Rozdział Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W części budżetowej 28 Nauka dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. środki w wysokości tys. zł, w tym na: dotację podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum Rozwoju zadaniami w wysokości tys. zł, dotację celową na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum Rozwoju oraz na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w wysokości tys. zł, w tym na: 1) programy obejmujące badania stosowane oraz strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 612,7 mln zł m.in. na realizację programów STRATEGMED, BIOSTRATEG, Program Badań Stosowanych, programy: Blue Gas, Graf-tech, Lider oraz programy międzynarodowe, 2) finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność ich zastosowania w praktyce 190 mln zł m.in. na realizację programów INNOTECH, GEKON, CuBR, BRIdge, SPIN-TECH, Go_Global, 3) realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 161,2 mln zł, 11

12 4) realizację III etapu programu Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy tys. zł, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań w wysokości tys. zł, Środki na zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem planowane przez NCBR na 2015 r. zostaną przeznaczone na: a) budowę i rozbudowę rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych Centrum obejmujące: system SWP oraz SWWR, rozbudowę/zmianę strony internetowej, dostosowanie funkcjonujących systemów do Krajowych Ram Interoperacyjności, wdrożenie narzędzi dostarczających informację zarządczą, b) zakup sprzętu serwerowego i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej obejmujące m.in. zakup sprzętu serwerowego, rozbudowę powierzchni backupu, urządzeń aktywnych, licencji MWare, rozbudowę monitoringu w pomieszczeniach serwerowych, licencji na oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT, c) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym, d) inne środki trwałe niezbędne do funkcjonowania NCBR. dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów z udziałem środków UE tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tys. zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tys. zł, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie tys. zł, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie tys. zł oraz Pomoc Techniczna w kwocie tys. zł, płatności z budżetu środków w ramach programów operacyjnych tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tys. zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tys. zł i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tys. zł. W roku 2015 w części 28 Nauka w ramach wydatków na programy z udziałem środków Unii Europejskiej zostaną poniesione wydatki budżetowe na programy operacyjne realizowane przez NCBR: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna , Pomoc Techniczna , Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w łącznej wysokości tys. zł. Wydatki realizowane przez Centrum w ramach Programów Operacyjnych zostały przedstawione w dalszej części materiału w rozdziale pod nazwą Nakłady na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Projekt planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2015 r. został przedstawiony w tablicy nr 3. Należy zwrócić uwagę na fakt iż plan ten obejmuje zarówno wydatki pochodzące z części 28 Nauka, części 38 Szkolnictwo Wyższe oraz z części 34 Rozwój Regionalny, a także przychody Centrum otrzymywane z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatorów Unii Europejskiej. Dodatkowo w planie Centrum zostały ujęte środki planowane do pozyskania z rezerw celowych. 5) Rozdział Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. 12

13 W projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. na dotacje dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano kwotę w wysokości tys. zł, co stanowi 12,92 % wydatków zaplanowanych w dziale 730 w tym na: dotację podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum Nauki zadaniami w wysokości tys. zł, dotację celową na realizację zadań Centrum Nauki w wysokości tys. zł, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań w wysokości tys. zł. Dotacja podmiotowa w wysokości tys. zł zostanie przeznaczona na: zakup materiałów, w tym materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej zł, zakup usług obcych, w tym: usług związanych z najmem, użytkowaniem i utrzymaniem czystości powierzchni biurowej w budynku przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych doradczych i audytorskich, usług tłumaczenia, usług bankowych, usług elektronicznych, usług BHP, usług dostępu do Internetu, usług serwera wirtualnego, usług medycznych oraz usług pozostałych, podatki i inne opłaty, pokrycie kosztów świadczeń na rzecz pracowników, w tym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń pracowników itp., pokrycie kosztów podróży służbowych i zagranicznych pracowników Narodowego Centrum Nauki, pokrycie kosztów podróży członków Zespołu Ekspertów oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki, pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Zespołu Ekspertów oraz Rady Narodowego Centrum Nauki, pokrycie kosztów reprezentacyjnych, ubezpieczeń majątkowych, pokrycie kosztów postępowań sądowych, wynagrodzenia osobowe dla 110 pracowników zatrudnionych w Narodowym Centrum Nauki, fundusz nagród tworzony zgodnie z zapisami 8.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia społeczne, 13

14 wynagrodzenia bezosobowe dla 24 członków Rady Narodowego Centrum Nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki, wynagrodzenia bezosobowe dla osób współpracujących z Narodowym Centrum Nauki na podstawie umów cywilno-prawnych, wynagrodzenia bezosobowe dla Ekspertów biorących udział w posiedzeniach panelowych i sporządzających pisemne oceny wniosków złożonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki w dwuetapowym systemie oceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów: o Etap 1 - członkowie Zespołów Ekspertów powołani przez Dyrektora Centrum w danej edycji konkursu sporządzają pisemne oceny wniosków, które są omawiane i uzgadniane podczas dyskusji w trakcie pierwszych posiedzeń panelowych Zespołów Ekspertów. Następnie tworzony jest ranking wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu, o Etap 2 - przewiduje udział Ekspertów Zewnętrznych (zarówno polskich jak i zagranicznych), którzy nie są członkami Zespołów Ekspertów, a jedynie są przez nich rekomendowani dla poszczególnych wniosków i zapraszani do udziału w konkursie przez Koordynatorów Dyscyplin. Sporządzają oni pisemne oceny wniosków, które w trakcie drugich posiedzeń panelowych Zespołów Ekspertów prezentują członkowie Zespołów Ekspertów wyznaczeni przez przewodniczącego. Eksperci Ci pracują zdalnie i przekazują swoje opinie drogą elektroniczną, nie uczestnicząc tym samym w posiedzeniach panelowych. Zakres ich aktywności ogranicza się jedynie do drugiego etapu merytorycznej oceny wniosku. Po dyskusji Zespół Ekspertów podejmuje decyzję o ocenie końcowej wniosków projektów i umieszczenie jej na liście rankingowej. Dotacja celowa na realizację zadań ustawowych w kwocie tys. zł przeznaczona jest na finansowanie badań podstawowych, w tym: 1) tys. zł to środki na kontynuację finansowania projektów w ramach umów zawartych w latach poprzednich (w tym na projekty międzynarodowe tys. zł), 2) tys. zł to środki na finansowanie projektów w ramach nowych konkursów (w tym tys. zł na projekty międzynarodowe). W 2015 r. Narodowe Centrum Nauki planuje uruchomienie następujących konkursów: 1) konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów 2 edycje; 2) konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora 2 edycje; 3) konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora 2 edycje; 4) konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł 14

15 naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 1 edycja; 5) konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 1 edycja; 6) konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej 1 edycja; 7) konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich 1 edycja; 8) konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 1 edycja; 9) konkurs na finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych realizowanych przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce 1 edycja. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań w kwocie tys. zł przeznaczona jest na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł, w tym na zakup materiałów związanych z promocją NCN (m. in. systemu wystawienniczego, filmów informacyjno-promocyjnych o Centrum), mebli biurowych, serwera szyfrującego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu do wideokonferencji, elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz licencji na oprogramowanie. Ponadto pozostała część dotacji przeznaczona zostanie na działania związane z potencjalnymi inwestycjami w lokalu, który stanie się docelową siedzibą Narodowego Centrum Nauki (w chwili obecnej prowadzone są działania mające na celu pozyskanie odpowiedniej lokalizacji NCN). Projekt planu finansowego na 2015 r. Narodowego Centrum Nauki został przedstawiony w tablicy nr 4. 6) Rozdział pozostała działalność Na finansowanie pozostałej działalności w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, co stanowi 1,01 % wydatków zaplanowanych w dziale 730, z tego na: przekazanie Ośrodkowi Przetwarzania Informacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu (OPI-PIB) dotacji celowej na wykonywanie w sposób ciągły zadań związanych z rozbudową, utrzymaniem oraz modernizacją systemu baz danych o nauce i szkolnictwie wyższym w kwocie tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie tys. zł, W 2015 r. powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów 15

16 powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów w tym ekspertów przeprowadzających kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań ze środków finansowych na naukę. Ponadto finansowano koszty podróży służbowych zagranicznych oraz koszty podróży służbowych ekspertów powołanych do przeprowadzenia kontroli w ramach działalności kontrolnej MNiSW. zakup usług pozostałych w kwocie tys. zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie tys. zł, W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych finansowane będą m.in. diety, zwroty kosztów podróży służbowych, koszty noclegów członków organów opiniodoradczych Ministra, członków zespołów powołanych przez Ministra, recenzentom i ekspertom w tym ekspertów przeprowadzających kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań ze środków finansowych na naukę. zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 80 tys. zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie tys. zł, z tego na: o realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami tys. zł, o realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju tys. zł, o realizację działań beneficjenta systemowego w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tys. zł, płatności z budżetu środków tys. zł, z tego na: o realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami tys. zł, o realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju tys. zł, o realizację działań beneficjenta systemowego w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tys. zł. W ramach projektu systemowego PO IG w roku 2015 kontynuowana będzie realizacja projektu Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami. Duża cześć zaplanowanych środków w dziale klasyfikacji budżetowej 730 jest przeznaczona na płatności tytułem dofinansowania programów/przedsięwzięć Ministra na realizację projektów jednostek zewnętrznych wyłonionych w drodze konkursów: "Narodowy Program Foresigh wdrożenie wyników", "Generacja Przyszłości", "Brokerzy Innowacji", "Inkubatory Innowacyjności", "Akademickie Centrum Kreatywności", "Uniwersytet Młodych Kreatywnych Wynalazców". Kontynuowane i finansowane będą również działania Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach projektu Wsparcie systemu zarządzania 16

17 badaniami naukowymi oraz ich wynikami Beneficjent Systemowy sfinansuje wyłonionym w drodze procesu rekrutacyjnego doktorantom i młodym naukowcom wyjazd na warsztaty naukowe do wiodących światowych uczelni. Ponadto zaplanowana jest w roku 2015 kontynuacja działań w zakresie informacji i promocji projektu systemowego. W 2015 roku w ramach PO KL Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju będzie kontynuowana realizacja dwóch projektów systemowych: Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników, oraz Top 500 Innovators Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja ich wyników. Środki zabezpieczone na powyższe projekty zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy realizacji ww. projektów stanowiących załączniki do umów o dofinansowanie. Znaczna część zaplanowanych środków w 2015 roku przeznaczona zostanie na zakup kilkutygodniowych programów stażowo-szkoleniowych dla 180 polskich naukowców ze szkół wyższych oraz pracowników centrów transferu technologii w najlepszych na świecie uczelniach, które zajmują czołowe pozycje(tzn. od 1do 10) w międzynarodowych rankingach porównujących ich osiągnięcia naukowe. W ramach realizacji wyjazdów stażowych zostaną poniesione dla 180 osób wydatki na zakup: kilkutygodniowych programów stażowo-szkoleniowych na uczelniach zagranicznych, wiz, diet, polis ubezpieczeniowych, oraz biletów lotniczych. Ponadto zaplanowana jest w roku 2015 kontynuacja działań w zakresie informacji i promocji rezultatów ww. projektów systemowych. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2015 roku Beneficjent Systemowy planuje rozpocząć realizację projektu. Działania Beneficjenta Systemowego w zakresie POIR do realizacji w perspektywie finansowej są obecnie na etapie planowania w celu przedstawienia koncepcji Instytucji Zarządzającej. FUNDUSZ NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ W ramach części 28 Nauka, w dziale 730 Nauka działa fundusz celowy pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej jest państwowym funduszem celowym i stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw nauki. Na rachunku funduszu gromadzi się 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki. Środki finansowe z funduszu otrzymują jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki. 17

18 Na rok 2015 w ramach funduszu zaplanowano wydatki w wysokości tys. zł. przy planowanych wpływach 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w kwocie tys. zł. Z kwoty tej przewiduje się finansowanie programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ( tys. zł) oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom badań naukowych i / lub prac rozwojowych polegających na budownictwie oraz zakupach bądź wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej ( tys. zł). Plan finansowy funduszu celowego pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej przedstawia tablica nr 5. PROGRAMY WIELOLETNIE Dział 730 Nauka W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w dziale 730 Nauka, rozdziale Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy III etap na lata przewidziało kwotę tys. zł. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 126/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. Głównym wykonawcą i koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych. Dział 750 Administracja publiczna 1) Rozdział Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej W powyższym rozdziale na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie łącznej tys. zł, z tego: wydatki budżetowe (ujęte w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej) w kwocie tys. zł, obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych 314 tys. zł, wydatki bieżące tys. zł, wydatki majątkowe tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 604 tys. zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie tys. zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w kwocie tys. zł realizowane będą zadania takie jak: utrzymanie gmachu urzędu (koszty bieżącego funkcjonowania urzędu, w tym m.in. koszty ochrony obiektu, sprzątanie, konserwacje, energia, telekomunikacja, wyposażenie biurowe i materiały, podatek od nieruchomości), remonty w gmachu Ministerstwa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 18

19 krajowe podróże służbowe pracowników Ministerstwa i członków Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz pozostałe wypłaty ryczałtów, zagraniczne podróże służbowe pracowników Ministerstwa, podnoszenie kwalifikacji korpusu służby cywilnej, okresowe badania pracowników wynikające z Kodeksu pracy, ogłoszenia prasowe, realizacja zadań na umowy zlecenia i umowy o dzieło (w tym m.in. koszty zastępstwa procesowego, wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach oraz członków Komitetu Audytu), Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę tys. zł z przeznaczeniem na: o systemy informatyczne (850 tys. zł). Wykorzystywana obecnie w MNiSW sieć logiczna i elektryczna nie spełnia nowoczesnych wymogów dotyczących wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury teletechnicznej. Modernizacja systemu informatycznego urzędu pozwoli na korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych oraz przyczyni się do zmniejszenia awaryjności i zwiększenia możliwości wykorzystania działających systemów. o zakup sprzętu komputerowego (250 tys. zł). Używany na stanowiskach pracy MNiSW sprzęt niejednokrotnie uniemożliwia sprawną realizację zadań stawianych obecnie urzędom. Zakup sprzętu komputerowego zastąpi sprzęt przestarzały, bardzo często o zwiększonej awaryjności. o zakup oprogramowania informatycznego (150 tys. zł). Instalacja oprogramowania informatycznego umożliwi bezpieczne korzystanie z sieci. Zakup licencji i uaktualnień pozwoli na legalne korzystanie z oprogramowań. o centralny system wydruku (200 tys. zł). Pozwoli na uzupełnienie elementów infrastruktury informatycznej niezbędnej do obsługi stanowisk pracy urzędu. o zakup sprzętu nagłośnieniowego i sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej 117 (327 tys. zł). Sala konferencyjna 117 jest reprezentacyjnym pomieszczeniem w Ministerstwie i dawno nie była remontowana. Jest zaniedbana i nie daje możliwości organizacji na odpowiednim poziomie, spotkań o charakterze oficjalnym, w tym z udziałem przedstawicieli innych państw. Dlatego konieczna jest zmiana jej wizerunku i dostosowanie jej do nowoczesnych standardów. Zmiana aranżacji wymienionej sali planowana była w 2013 r. i 2014 r., jednakże wystąpiły inne priorytety, które należało wykonać w pierwszej kolejności (remont dachu i wymiana centralnego ogrzewania). Wraz z remontem sali konferencyjnej przewidziane są zakupy nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego, w tym tłumaczeniowego. Na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przewidziano wspomnianą kwotę 604 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów systemowych POIG oraz POKL, umowy cywilno-prawne, ekspertyzy, doradztwo, kontrola i audyt projektów, szkolenia specjalistyczne, kursy językowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie powyższych projektów systemowych oraz w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 19

20 zakupy inwestycyjne związane z wymianą sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych, które zostały już zużyte i zamortyzowane, zakup ogłoszeń reklamowych, publikacji sponsorowanych w mediach, wytworzenie materiałów promocyjnych, obsługa punktu informacyjnego, udział w seminariach i konferencjach a także szkolenia dla beneficjentów zewnętrznych. Wydatki na finansowanie i współfinansowanie realizowane będą w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki a także w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ujęte w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej) w kwocie tys. zł. W roku 2015 dla części 28 Nauka w planie wydatków budżetu środków zostaną poniesione wydatki w ramach: o Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie tys. zł, o Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 204 tys. zł, o Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kwocie 614 tys. zł. Dział 752 Obrona narodowa Planowana wielkość wydatków ujęta w projekcie budżetu na 2015 r. dla działu 752 Obrona narodowa wynosi tys. zł, w tym: 1) Rozdział Pozostałe wydatki obronne Wydatki zaplanowane w rozdziale Pozostałe wydatki obronne wynoszą 20 tys. zł i obejmują szkolenie obronne, delegacje krajowe oraz wydatki bieżące w administracji rządowej w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP. 2) Rozdział Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności Na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności na 2015 rok przewidziano środki w wysokości tys. zł, Środki te, będą dystrybuowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zgodnie z ustawą o NCBR, zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa oraz je finansuje lub współfinansuje za pośrednictwem specjalnego organu Centrum jakim jest Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Łączne nakłady na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności finansowane z działu 730 Nauka ( tys. zł) i działu 752 Obrona Narodowa ( tys. zł), realizowane za pośrednictwem Centrum wynoszą tys. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale pozostałe instytucje kultury ujmowane są wydatki na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Nauki KOPERNIK. W 2015 r. zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości tys. zł ( 2480). 20

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo