SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie. (znak sprawy: 101/ZP/08) Opracowała Komisja Przetargowa Zatwierdził Elżbieta Barańska Joanna Gawlik Jolanta Tomaszewska Zofia Szczekala Marek Lipiński Warszawa, dn. 28 lipca 2008 r.

2 Część I. Postanowienia ogólne. 1. Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90, Warszawa, 2. Prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola, pok. Nr 219 tel. (0-22) do 91, fax (0-22) Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ lub Specyfikacją, zgodnie z nią złożyć ofertę. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji. 6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy. 7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 10.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Część II. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie. Informacje ogólne o obiekcie Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 11 z obrębu nr jednostka ewidencyjna Powierzchnia działki wraz z zabudową wynosi m². Na terenie usytuowany jest budynek szkoły połączony łącznikiem z salą gimnastyczną, basen z salą konferencyjną, zespół budynków warsztatowych i garażowych, garaż podziemny, boisko, parking. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, uwzględniającego rozbudowę, przebudowę, budowę nowych obiektów dla potrzeb szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowanie terenu z boiskami, parkingiem i ogrodzeniem oraz modernizację istniejących budynków na terenie ZSSiL nr 2 z dostosowaniem układu przestrzennego, instalacji, przyłączy i urządzeń do zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami i obowiązującymi normami. 2. Zamawiający w ramach prac przygotowawczych dodatkowo zleca wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków wraz z przyległym terenem i dokonanie analizy wykorzystania istniejących zasobów lokalowych i zagospodarowania terenu. 3. Ponadto należy opracować w formie opisowej ocenę stanu technicznego: konstrukcji, strona 2

3 instalacji, przyłączy budynków warsztatowo-diagnostycznych i garażowych pod kątem modernizowań lub wyburzeń oraz budowy nowego specjalistycznego zaplecza warsztatowego. Wykonanie oceny stanu technicznego powinno również uwzględniać rosnącą na terenie zieleń. 4. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania: przestrzenne, funkcjonalne, konstrukcyjne i instalacyjne przy uwzględnieniu warunków lokalizacyjnych, realizacyjnych i być zgodna lub rozszerzać Wytyczne Programu Inwestorskiego. UWAGA: Szczegółowe informacje, dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Wytycznych Programu Inwestorskiego, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Koncepcję należy wykonać w formie: 1. Część graficzna: a) dwa warianty koncepcji należy opracować w formie książkowej, b) układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania, c) koncepcja powinna zawierać: - plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100 - wizualizację w wersji elektronicznej. 2. Część opisowa: a) koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej, b) opis powinien zawierać: - opis planu zagospodarowania terenu, - opis rozwiązań funkcjonalnych, - opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych, i wewnętrznych /standardy materiałów wykończeniowych/, - dodatkowo należy załączyć do opisu zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń, - wycenę robót modernizacyjnych. Koncepcja powinna zawierać: 1. Dokumentację koncepcyjną w wersji papierowej w ilości - 5 egzemplarzy. 2. Dokumentację koncepcyjną w wersji elektronicznej w formie pliku pdf w ilości 2 egzemplarzy. Informacje dodatkowe: 1. Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić specyfikę szkoły, jej charakter. 2. Wykonawca wykonana i przekaże zamawiającemu przedmiot zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne. 3. W wycenie dokumentacji należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji np. mapy, uzgodnień, opinii, itp. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i propozycji zmian do uzyskania pełnej akceptacji koncepcji. 5. Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja będzie podstawą do wykonania dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót. 6. Wykonawca wykona wizualizację przestrzenną zagospodarowania terenu. Część III. Wymagany termin realizacji zamówienia. Zamówienie należy zrealizować w terminie - od dnia podpisania umowy - do dnia r. strona 3

4 Część IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, które obejmują swym zakresem przedmiot zamówienia. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę w/w uprawnienia należy dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy: 1) wykazać wykonanie co najmniej 3 usług: usługi o podobnym charakterze np. projekty budowlane, koncepcje zagospodarowania terenu, programy funkcjonalno-użytkowe obiektów kubaturowych; w tym wykonanie jednego opracowania związanego z budową, rozbudową przebudową obiektów oświatowych. Usługi te powinny być wykonane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Osoby te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia projektowe w branżach odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. uprawnienia projektowe w specjalności: budowlano-architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacji sanitarnej. Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień projektowych we wszystkich branżach zgodnych z przedmiotem zamówienia jak również aktualne zaświadczenia, że projektanci należą do izby samorządu zawodowego projektanta zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełniania w/w warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V SIWZ. Część V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia strona 4

5 do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z załączonymi kserokopiami uprawnień projektowych we wszystkich branżach zgodnych z przedmiotem zamówienia (uprawnienia projektowe w specjalności: budowlano-architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacji sanitarnej), jak również aktualne zaświadczenia, że projektanci należą do izby samorządu zawodowego projektanta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień projektowych we wszystkich branżach zgodnych z przedmiotem zamówienia jak również aktualne zaświadczenia, że projektanci należą do izby samorządu zawodowego projektanta zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 5. Wykaz wykonania co najmniej 3 usług: o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze np. projekty budowlane, koncepcje zagospodarowania terenu, programy funkcjonalno-użytkowe obiektów kubaturowych; w tym wykonanie jednego opracowania związanego z budową, rozbudową przebudową obiektów oświatowych. Usługi te powinny być wykonane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605). Oferta wspólna. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 3. Stosowne odpisy (dla wszystkich wykonawców) z rejestru lub ewidencji (część V ust. 3 SIWZ) muszą zostać dołączone do oferty; strona 5

6 4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno); 5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 6. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane za zgodność z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika; 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 8. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Część VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem (z wyłączeniem ofert) mogą być przekazane za pomocą faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z ich treścią. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych. 1. Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie, jeżeli wpłyną do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań za pomocą faksu, jednak niezwłocznie w ślad za faksem powinny one zostać przesłane listownie. Pytania powinny być opatrzone nazwą wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytań (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców którzy pobrali SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja. 3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja i będzie wiążąca dla wszystkich wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę. 5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami. - w zakresie formalno-prawnym: strona 6

7 Joanna Gawlik Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola tel. (022) w zakresie przedmiotu zamówienia: Zofia Szczekala - Inspektor w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wola, tel. (022) Jolanta Tomaszewska - Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wola, tel. (022) Za część merytoryczną przedmiotowego postępowania odpowiedzialny jest Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wola. Część VII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Część VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr Wykonawcy składają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawionego przedstawiciela Wykonawcy, a w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców pełnomocnik. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej tj. napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, ofertę podpisuje pełnomocnik. 4. Ofertę stanowią wszystkie załączniki do SIWZ, oświadczenia wykonawcy oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 5. Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę (np.:odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę. 7. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę. 8. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na opracowanie koncepcji na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, sprawa nr 101/ZP/08, nie otwierać przed... (w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę otwarcia ofert). Poza oznaczeniami podanymi powyżej należy podać nazwę i adres wykonawcy (adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym). 9. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym strona 7

8 uczestnikom postępowania. 10. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę. Część IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Warszawa, Al. Solidarności 90, w pokoju nr 219, nie później niż do dnia r. do godz Otwarcie ofert w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć, nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego: Warszawa, Al. Solidarności 90, w pokoju nr Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Część X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Przy obliczaniu ceny oferty wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz z dokumentami przetargowymi. 2. Wynagrodzenie wskazane w formularzu ofertowym jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ - kwotę netto, kwotę podatku VAT i kwotę brutto za całość zamówienia, wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu. 4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie przewidywane przez wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia np. mapy, opłaty za opinie itp. 5. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług (Dz. U z 2004r. Nr 54, poz.535 z póżn. zm.). Błędnie naliczony podatek VAT skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Część XI. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów. Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie analizy złożonych dokumentów. Cena brutto - waga kryterium 100%. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznane zostaną punkty według wzoru: C=(C min : C oferty ) 100 pkt gdzie : C oznacza wartość punktowa badanej oferty C min - oznacza najniższą cenę brutto C oferty - cenę brutto badanej oferty. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. strona 8

9 Część XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Część XIII. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 1. nie jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie. Część XIV. Istotne dla zamawiającego postanowienia określone zostały w załączonym wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6. Część XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2. W myśl przepisów ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI art w/w ustawy. Część XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych strona 9

10 ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert tych, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Część XVII. Informacje końcowe. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Formularz oferty Wytyczne Programu Inwestorskiego Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania Wykaz usług Wzór umowy strona 10

11 Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Ja, niżej podpisany... działając w imieniu i na rzecz NIP... REGON Numer telefonu.. /faksu W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie koncepcji na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, składam niniejszą ofertę: 1. Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzenie netto w wysokości...zł. (słownie:......zł.) plus podatek VAT (...%) w kwocie... zł (słownie: zł.), za łączną kwotę brutto...zł. ( słownie : zł.) obejmującego zakres określony w Części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. W wynagrodzeniu określonym w pkt 1 mieszczą się wszystkie koszty realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także koszty wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji. 3. Oferujemy wykonanie zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia r. 4. Akceptujemy, iż rozliczenie nastąpi jedną fakturą wystawioną po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy: na konto... w banku..., w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia, prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez przedstawiciela zamawiającego faktury VAT, do siedziby zamawiającego. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych przez zamawiającego. strona 11

12 6. Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 7. Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji. 8. Zapoznaliśmy się z miejscami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 9. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. 10.Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. 11.Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT. 13.Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 1). 2). 3). 4).... 5) 6) 7)... 8) Upoważniamy Burmistrza Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji podanych w ofercie oraz w załącznikach do oferty.... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy strona 12

13 Załącznik nr 2 Wytyczne Programu Inwestorskiego na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie. I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji na rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych w Warszawie. II. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Powierzchnia działki : m 2. Zespól Szkół - 30 oddziałów dla ok. 900 uczniów, Basen z zapleczem sanitarno-szatniowym, Warsztaty i stacja diagnostyczna, Sala konferencyjna, Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynkiem. III. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. 1. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych-program użytkowy m.in. powinien zawierać po remoncie: a) oddziały dla 900 uczniów, b) pomieszczenia pozostałe: - sekretariat, - pokój Dyrektora, - pokój Z-cy Dyrektora, - pokój dla nauczycieli1 szt. (dla ok.60 nauczycieli), z zapleczem sanitarno szatniowym, - magazyn, - archiwum, - pomieszczenie warsztatowe dla konserwatora, - stołówka z zapleczem kuchennym, magazynowym, sanitarnym, - pokój techniczny np. węzeł radiowy, - hole, - szatnie w systemie szafkowym, siłownia z zapleczem, - pomieszczenia sanitarne dla personelu i inne, - sala konferencyjna, - pokoje specjalistyczne (pedagog, psycholog), - gabinet lekarski i stomatologiczny, - biblioteka z zapleczem, - siedziba Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. 2. Sala gimnastyczna - program użytkowy m.in. powinien zawierać po remoncie: a) sala gimnastyczna o wymiarach 36,40x12,50x6,60 m, b) zespoły szatniowo sanitarne 2 szt., c) magazynek. 3. Basen z zapleczem sanitarno szatniowym i podbaseniem. 4. Instalacje wodno kanalizacyjne - włączone do sieci miejskiej. 5. Instalacje c.o. i cwu - włączona do sieci miejskiej. 6. Instalacje elektryczna i niskoprądowa - nagłośnienie sali konferencyjnej, - klimatyzacja sali konferencyjnej, strona 13

14 - monitoring całego kompleksu. 7. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna. 8. Zagospodarowanie terenu. Zagospodarowanie terenu powinno obejmować następujące obiekty: a) Budynek zespołu szkół, b) Garaż podziemny, c) Budynek warsztatów boksy w tym boks na motory jako Kompleks Usługowo Szkoleniowy, d) Stacja diagnostyczna, e) Myjnia samochodowa i zespół pomieszczeń garażowych, f) Zespół pomieszczeń od strony ul. Stawki, g) Budynek parkingowego, h) Parking dla pracowników i uczniów, i) Parking dla ewentualnych klientów / basen, usługi diagnostyczne/, j) Plac manewrowy, k) Drogi dojazdowe i chodniki, l) Obiekty sportowe /boisko wielofunkcyjne, o nawierzchni sztucznej dla gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), bieżnia, skocznia/ i plac rekreacyjny, m) Zieleń i nasadzenia, n) Ogrodzenie, o) Śmietnik. 9. Architektura. Architektura budowli ewentualnie należy rozważyć możliwość alternatywnego rozwiązania zaplecza warsztatów i boksów jako: przebudowa parteru /boksy/ łącznie ze stacją diagnostyczną /również dla celów związanych z działalnością OKE/ i nadbudowa piętra z przeznaczeniem na sale dydaktyczne, rozbiórka ww. i budowa nowego zaplecza z uwzględnieniem potrzeb tj. na parterze boksy w tym motorowy i dla ośrodka OKE ze stacją diagnostyczną, a na piętrze sale. Wskazane rozważenie rozbudowy budynku szkoły z uwzględnieniem powiększenia powierzchni dla młodzieży takiej jak: nowa biblioteka z zapleczem magazynowym, kawiarenka internetowa, świetlica, dodatkowy pokój nauczycielski z zapleczem kuchennym. Przystępując do rozbudowy i modernizacji obiektu wskazany jest remont kapitalny budynku szkoły. 10. Ustalenia końcowe. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkól musi spełniać: a) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane wg aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i stosownych rozporządzeń, b) wymagania użytkowo funkcjonalne dla budynków szkolnych i ich zagospodarowania wydana przez MEN, c) inne wytyczne programowo funkcjonalne dla obiektów szkolnych o nauczaniu zawodowym. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań. strona 14

15 Załącznik nr 3... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowanie koncepcji na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie. Reprezentując wykonawcę (nazwa) oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) tzn.: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy strona 15

16 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: (wpisać przedmiot zamówienia) Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... L. p. Imię i nazwisko Wykształcenie Zawód Staż (doświadczenie) Do oferty należy załączyć kserokopie uprawnień projektowych (uprawnienia projektowe w specjalności: budowlano-architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej, instalacji sanitarnej) oraz aktualne zaświadczenia, że projektanci należą do izby samorządu zawodowego projektanta zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy strona 16

17 Załącznik nr 5... pieczęć Wykonawcy Wykaz co najmniej 3 wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Nazwa zadania i miejsce realizacji Całkowita wartość brutto Wartość za którą wykonawca był odpowiedzialny Terminy wykonywania prac od-do Nazwa i adres Zamawiającego... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy strona 17

18 UMOWA NR (Wzór) IR-I-WOL/V/10/ Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Marka Andruka - Burmistrza Dzielnicy Wola, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr GP 0158 / 4989 / 2007 z dnia 10 września 2007r. a firmą... z siedzibą w..., przy ul..., działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez..., pod numerem..., o numerze identyfikacyjnym NIP...REGON... zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:... Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655). Zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem 101/ZP/08 w dniu r. 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania koncepcję modernizacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, zwanej dalej Przedmiotem Umowy. 2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: - formularz ofertowy, - opis przedmiotu zamówienia 3. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona w dwóch wariantach. 4. Opracowanie, o którym mowa w 1 ust. 1 Wykonawca złoży Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w formie wydruku oraz w formie elektronicznej w formacie pliku pdf w ilości 2 szt. 2 Terminy realizacji umowy 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje dokumentację, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu określonego w ust. l. 3. Nowy termin wykonania Przedmiotu Umowy strony określą w aneksie do niniejszej umowy. strona 18

19 3 Wynagrodzenie 1. Strony umowy ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie, także w przypadku zmiany rozmiaru lub kosztów prac projektowych. 2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości : kwoty netto... zł. (słownie:......zł) podatek VAT(...) w kwocie... zł. (słownie:......zł) kwoty brutto... zł. (słownie:......zł) 3. W wynagrodzeniu określonym w 3 ust. 2 mieszczą się wszystkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, a także koszty wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do koncepcji. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonania umowy, a w szczególności koszty uzyskania map, opinii technicznych i konstrukcyjnych, uzgodnień, wizyt na terenie budowy, uzgadniania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a także wszelkie należności z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie oraz wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega zwiększeniu. 5. Podstawę wystawienia faktury, o której mowa w 3 ust. 2 stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru Przedmiotu Umowy. 6. Rozliczenie nastąpi fakturą, po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy, którą wystawi Wykonawca po odbiorze dokumentacji przez Zamawiającego, w przypadku kiedy Zamawiający w przewidzianym w niniejszej umowie terminie nie zgłosi Wykonawcy pisemnego żądania wykonania poprawek i uzupełnień wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania wykonania poprawek i uzupełnień wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, rozliczenie nastąpi fakturą końcową po przyjęciu dokumentacji protokołem końcowym. 8. Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, Warszawa NIP Płatnikiem i odbiorcą faktury będzie Urząd Dzielnicy Wola, Warszawa, Al. Solidarności Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Płatnik polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy..., w ciągu 21 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 10. Zamówienie wynika z budżetu m.st. Warszawy / Dzielnicy Wola: Dział 801, Rozdział 80130, Paragraf Wykonawca wraz z dokumentacją koncepcyjną złoży oświadczenie o wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz przekazaniu Przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Bieżąca współpraca z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wola i Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 przy ul. Jana Pawła II nr 69, w trakcie opracowania strona 19

20 koncepcji. 5 Odbiór 1. Zakończenie wykonania koncepcji, o której mowa w l, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 2. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia koncepcji potwierdzi protokółem końcowym jej przyjęcie. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od daty odbioru koncepcji, pisemnego żądania wykonania poprawek i uzupełnień wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jest on zobowiązany wykonać żądane poprawki i uzupełnienia w ramach wynagrodzenia określonego w 3 ust. 2 i w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego żądania wykonania poprawek i uzupełnień. 5. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dokonania poprawek i uzupełnień, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej o której mowa w 10 ust Po wykonaniu koncepcji będącej Przedmiotem Umowy staje się ona własnością Zamawiającego. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.), przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących Przedmiot Umowy na niżej wymienionych polach eksploatacji: 1) wykorzystania Przedmiotu Umowy w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie i jego realizację, 2) utrwalania oraz zwielokrotniania opracowań stanowiących Przedmiot Umowy, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym w szczególności techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego, techniki cyfrowej, wykonania odbitek, itp. dla celów określonych o których mowa w pkt Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jej jakości (istnienia wad), co nie stoi na przeszkodzie dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z niewłaściwej jakości dokumentacji lub jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć. Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego następuje wyłącznie pod względem formalnym, obejmującym potwierdzenie dostarczenia wszystkich opracowań i dokumentów składających się na dokumentację. Za wszelkie wady dokumentacji stwierdzone przy odbiorze oraz w okresie rękojmi, jak i za szkody powstałe wskutek jej wad odpowiada wyłącznie Wykonawca. 8. Dokumentację uważa się za wykonaną przez Wykonawcę w terminie jej dostarczenia Zamawiającemu, po którym w wyniku czynności odbiorowych nastąpił jej odbiór przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 6 Prawa autorskie 1. Wykonawca z chwilą odbioru dokumentacji przez Zamawiającego przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do stanowiącej Przedmiot Umowy dokumentacji projektowej. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wykorzystania dokumentacji. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką, 2) wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których strona 20

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo