GOZ /15 Warszawa, dnia r. WYKONAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 30.06.2015 r. WYKONAWCY"

Transkrypt

1 GOZ /15 Warszawa, dnia r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) odpowiadam na następujące pytania wykonawcy: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę (wydłużenie) terminu realizacji umowy, jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument z dystrybucji odnośnie przewidywanego terminu dostaw macierzy? Nie bez znaczenia jest wielkość i rodzaj zamówienia oraz fakt, że sprzęt musi być nowy, a zatem sprowadzony specjalnie dla Zamawiającego, co czyni realizację zadania w oparciu o Producenta, nie posiadającego fabryki w Polsce praktycznie niemożliwe. Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść: 1. pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy na 74 dni licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy; 2. 3 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie,,wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 74 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Pytanie 2: Czy Zamawiający posługując się terminami ma na myśli dni kalendarzowe? Jeśli tak to prosimy o wskazanie czasu na realizację zadania poprzez podanie precyzyjnej liczby dni roboczych, licząc od następnego dnia podpisania umowy. Odpowiedź: Zamawiający zarówno w siwz jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do siwz używa zarówno terminów określonych w dniach kalendarzowych jak i terminów określonych dniami roboczymi. Zawsze gdy Zamawiający określił termin w dniach roboczych przy określonym terminie znajduje się wskazanie, że chodzi o dni robocze. Przy braku takiego wskazania termin określony jest w dniach kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 74 dni od dnia zawarcia umowy tj. na 74 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na sezon urlopowy oraz napięte terminy, w tym też takie, które są niezależne od Wykonawcy np. dostawa sprzętu do dystrybucji, czasochłonne wdrożenie wymagające podróży i zaangażowania wielu inżynierów. Należy bowiem wskazać, że tak napięty harmonogram ogranicza konkurencyjność ofert do dużych firm posiadających wielu inżynierów mogących brać udział we

2 wdrożeniu, podczas gdy standardem jest utrzymywanie 2 osób wzajemnie się zastępujących, o tych samych kompetencjach w firmie integratorskiej. Pytanie 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia poza ośrodkiem autoryzowanym, ze względu na problem z dostępnością wolnych terminów w czasie przewidzianym na organizację szkoleń, przy założeniu, że szkolenia te przeprowadzą praktycy prowadzący szkolenia, ale niebędący certyfikowanymi trenerami ze względu na fakt, że trenerzy certyfikowani wiodących macierzy w Polsce to zazwyczaj 2 osoby pracujące na rzecz Producentów, i zobowiązywane do przeprowadzania szkoleń o charakterze certyfikowanym, ściśle podlegającym wymogom wiążącym ich. co do sposobu przeprowadzenia szkoleń i pracy na rzecz ośrodka autoryzowanego, dla którego szkolenie niecertyfikowane jest szkoleniem konkurencyjnym, a zatem jego przeprowadzenie przez certyfikowanego trenera wymaga naruszenia zasad zakazu konkurencji Odpowiedź: Zamawiający w pkt 1 załącznika numer 4 do wzoru umowy wskazał, że wymaga zorganizowania i przeprowadzenia autoryzowanych przez producenta macierzy szkoleń. Jednocześnie w pkt 11 załącznika numer 4 do wzoru umowy wskazano, że szkolenia mają zostać przeprowadzone przez min. dwóch wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tym samym zamawiający nie wymaga by szkolenia było przeprowadzone w autoryzowanym ośrodku i przez wykładowcę posiadającego certyfikat, ale wymaga autoryzacji zaoferowanego szkolenia przez producenta dostarczonych macierzy. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie liczby osób w grupie do 15 (przewidziane 2 tury), ze względu na bardzo wysoki koszt przeprowadzenia szkoleń w grupach 5 osobowych, praktycznie niemożliwy z punktu widzenia napiętego harmonogramu zadania? Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść: 1. pkt 2.13 w zakresie liczebności grupy szkoleniowej z grup 5-cio osobowych na grupy 7-mio osobowe 2. zdanie 2 w pkt 3 załącznika numer 4 do wzoru umowy na,,szkolenia mają być przeprowadzone w podziale na 5 grup (grupy szkoleniowe 7 osób). Pytanie 6: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia poza certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym, ze względu na przyczyny wykazane w uzasadnieniu pytania 5. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie numer 4. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w większej odległości niż ta opisana w siwz, jeśli Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia transport na własny koszt? Odpowiedź: Nie, jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3 Pytanie 8: Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie szkolenia webex trwającego 16 godzin, a więc trzykrotnie dłuższego i obszerniejszego, które będzie potem dostępne dla użytkowników online zamiast przy stanowiskowego szkolenia 6 godzinnego? Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża na niniejsze zgody. Pytanie 9: Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie zapakowany tzn. nierozpakowywany i nigdy nieuruchamiany. Czy to oznacza, że jeśli sprzęt będzie wadliwy, a Wykonawca nie miał okazji w żaden sposób sprawdzić czy sprzęt jest działający, za ewentualne opóźnienie związane z wymianą sprzętu, a w konsekwencji realizacją umowy Zamawiający odstąpi od kar możliwych na skutek wydłużenia terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością wymiany sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w dokumentacji przetargowej uznając, że sprzęt, wyprodukowany przez uznanego i renomowanego producenta, jest sprawdzany na etapie jego produkcji i wysyłki. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wdrożenia na licencjach testowych w taki sposób aby w uzgodnionym dniu Pracownik Zamawiającego wpisał kod licencyjny, po to aby uniknąć problemu z niejednolitym czasem wsparcia technicznego? W razie odpowiedzi NIE, Zamawiający musi się liczyć z faktem, ze licencje dostarczone wraz z macierzami i uruchamiane w trakcie wdrożenia będą liczyć się od dnia uruchomienia macierzy. Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrażana zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem że wykonawca dostarczy te licencje wraz ze sprzętem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje w załączniku numer 3 do siwz w wymaganiach dodatkowych (pod tabelą) pkt 4 o następującej treści:,,zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wdrożenia na licencjach testowych, z zastrzeżeniem że zostaną one dostarczone do poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze sprzętem. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dystrybuowanie sprzętu przez kuriera, gdyż przy założeniu że Wykonawca nie ma prawa go otworzyć taki system gwarantuje stan nienaruszenia sprzętu i znacznie skraca czas wdrożenia, a wysyłanie sprzętu do Wykonawcy niepotrzebnie wydłuża kanał dystrybucyjny, a zatem naraża sprzęt na zniszczenie. Odpowiedź: W dokumentacji przetargowej brak jest zastrzeżenia, że wykonawca nie może korzystać z podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zatem dopuszczalne jest by wykonawca korzystał z usług podmiotów świadczących usługi kurierskie przy transporcie sprzętu. Pytanie 12: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu o 2 tygodnie to jest 14 dni roboczych, ze względu na logistykę zadania praktycznie terminowo wykluczającego dostawę sprzętu z fabryk poza Europą.

4 Pytanie 13: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim, gdyż instrukcja obsługi w języku polskim nie jest autoryzowana przez Producenta, a zatem nie istnieje? Tłumaczenie jej przez Wykonawcę spowoduje, że nie będzie to dokument, na który można będzie się powołać zgłaszając ewentualne prośby o rozwiązanie problemów do Producenta. Odpowiedź: Nie, tak jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia patrz ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do pkt 2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 3 ust. 3 wzoru umowy następujące sformułowanie,,dokument,,instrukcja obsługi sprzętu ma być dostarczony również w języku angielskim. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuszcza szkolenie przeprowadzone w języku polskim na materiałach zawierających oznaczenia anglojęzyczne, które odpowiada interfejsom proponowanego w ofercie produktu? Tłumaczenie oznaczeń choćby zakładek spowoduje problem w swobodnym poruszaniu się po interfejsie macierzy, a swoboda tłumaczenia nierzadko wprowadza w błąd wykorzystując synonimy wstawiane w miejsca uniwersalnych oznaczeń ENGLISH IT. Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do zdania trzeciego zawartego w pkt 7 załącznika numer 4 do wzoru umowy następujące sformułowanie,,( ), z zastrzeżeniem że dopuszczalne jest użycie w materiałach oznaczeń anglojęzycznych, które odpowiadają interfejsom proponowanego sprzętu. Pytanie 15: Czy Zamawiający określając czas odpowiedzi, jako obowiązkowe 3 dni, ma na myśli 3 dni kalendarzowe czy robocze? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie numer 2. Pytanie 16: Czy Zamawiający rozszerzy katalog twierdzeń obejmujących silę wyższą" o nieprzewidziane a mogące się przecież wydarzyć awarie lub zdarzenia losowe nieprzewidziane przez Wykonawcę w momencie podpisywania umowy, a co, do których Wykonawca udowodni, że nie miał na nie żadnego wpływu? Odpowiedź: Nie katalog pozostaje bez zmian. Pytanie 17: Prosimy by Zamawiający określił, z jakimi systemami operacyjnymi zamawiane macierze mają współpracować? Odpowiedź: Stosownie do postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zmienia w załączniku nr 3 do siwz lp. 12, która otrzymuje brzmienie: 12 Współpraca z systemami 1. Microsoft Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), 2008R2, 2012,

5 operacyjnymi 2012 R2 2. Linux w szczególności dystrybucja Debian 7 Pytanie 18: Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do plików zapisywanych na macierzach w systemach MS WINDOWS i LINUX przez użytkownika końcowego? Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego pytanie odnosi się do protokołów NFS i CIFS. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Pytanie 19: Czy przez 60 dni na realizację przedmiotu umowy Wykonawca ma rozumieć dni robocze, gdyż opis w siwz nie precyzuje tego terminu, natomiast w sposób znaczący wpływa na realizację zadania skracając go do 24 dni kalendarzowych? Co wynika z opisu,wg którego Wykonawca ma na zrealizowanie zadania 60 dni, licząc od dnia składania ofert, czyli przyjmując termin 14 dni na rozstrzygnięcie przetargu, data podpisania umowy będzie oscylować w granicach 16 lipca Do wyliczenia przyjęto hipotetyczne daty możliwej realizacji zadania, i tak: 16 lipca dni =28 września 2015, w tym soboty i niedziele łacznie 22 dni 46 dni 22 dni wolne = 24 dni na wykonanie dostaw i szkoleń. 16 lipca dni roboczych = 27 października 2015 Z SIWZ wynika, że faktyczny czas realizacji = 24 dni robocze. Pytanie 20: Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 75 dni roboczych ze względu na wymóg niemożliwy do zrealizowania wg standardowych terminów dystrybucyjnych dostaw od 6 do 8 tygodni? Gdyż z kalendarium zadania wynika, że podstawą do podpisania protokołu końcowego, który może zostać podpisany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, /wg. terminów rozpisanych w siwz/jest zebranie wszystkich protokołów częściowych, bez uwag, na co ośrodki PIP również mają łącznie 7 dni kalendarzowych, /wg opisanych terminów w siwz/. Oznacza to, że Wykonawca całe wdrożenie musi się odbyć w 46 dni (przy wariancie kalendarzowym), gdyż na 14 dni kalendarzowych /wg. terminów w siwz/ Wykonawca zgłasza system do odbiorów częściowych, przy założeniu, ze 60-ty dzień realizacji umowy jest jednocześnie ostatnim możliwym dniem podpisania protokołu końcowego. Z uwagi na fakt, że wymagają Państwo rozbudowanej dostawy, polegającej na dostawie 18 sztuk macierzy, w oficjalnym kanale dystrybucji, niepochodzących ze stoku Wykonawcy (standardowe umowy dystrybucyjne zakładają dostawę od Producenta do Dystrybutora w terminie od 4 do 8 tygodni, przy czym Dystrybutor nie odpowiada za opóźnienie dostaw i uzależnia dostawę od procesu produkcji, oraz cargo producenta (cło, dostawa drogą wodną i lądową) oraz zapewnia sobie 3 dni robocze na wprowadzenie i wyprowadzenie sprzętu na magazyn i dystrybucję sprzętu do Wykonawcy) oraz jego uruchomienia na miejscu u

6 Klienta w 18 ośrodkach o różnych lokalizacjach, oraz odbycia w każdym z nich 6 godzin szkolenia pytamy: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 59 dni, z 46 dni (/wg siwz wariant kalendarzowy/ wliczając soboty i niedziele) ze względów ww. i tym samym czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy z 60 dni (46 wdrożenie, w tym 22 dni wolne i szkolenie+ 14 dni na protokoły) do 60 dni roboczych plus dodatkowe 14 dni robocze na protokoły /jak w siwz/ to jest do 75 dni roboczych na realizację umowy. Dystrybutor nie zagwarantuje w żaden sposób Wykonawcy krótszego terminu dostawy, niż standardowy określony w umowie dystrybucyjnej, na co Wykonawca nie ma wpływu i czego nie uniknie chyba, że będzie dysponował sprzętem ze stoku, co w znaczny sposób ogranicza konkurencyjność oferty, lub naraża na wysokie kary z powodu niezależnych od niego. Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkolenie 2 grup w liczebności do 20 osób? Odpowiedź: Nie. Pytanie 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę z przyczyn wykazanych poniżej na zmianę trenera certyfikowanego na praktyką z doświadczeniem w licznych wdrożeniach oferowanego przedmiotu zamówienia, który przeprowadzi szkolenie zgodnie z wymogami w siwz, a także stworzy laboratorium w oparciu o oferowany produkt, przy udziale samego Producenta sprzętu? Biorąc pod uwagę termin realizacji szkolenia w trakcie sezonu urlopowego, czy Zamawiający zezwoli na połączenie grup 5 osobowych w 2 grupy osobowe, ze względu na: Aspekt ekonomiczny: 1. Autoryzowane ośrodki szkoleniowe posiadają sale przeznaczone dla grup 20 osobowych, za salę dla 5 osób płaci się tak samo jak za salę 20 osobową co oznacza, że za szkolenie grupy w sposób proponowane przez Państwa zapłacić trzeba będzie czterokrotnie więcej niż za tę samą liczbę uczestników przeszkoloną w 2 grupach czyli za 105 wolnych miejsc. 2. Koszt szkoleń w grupach 5 osobowych zwiększa się czterokrotnie, w porównaniu do tego samego szkolenia przeprowadzonego dla 2 grup. Fakt ten wpływa na ekonomikę zadania, a tym samym znacznie podraża koszt przeprowadzenia szkolenia i wpływa na konkurencyjność oferty. Dostępność trenera: 1. Centrum szkoleniowe dysponuje ograniczoną liczbą trenerów, a ci z kolei, o ile są dostępni prowadzą także inne szkolenia już zakontraktowane certyfikacyjne. 2. Należy liczyć się z tym, że kalendarium ośrodka szkoleniowego jest już wypełnione i do dyspozycji Wykonawców pozostaną jedynie wolne, dotąd nie zabukowane okienka terminowe, co znacznie utrudnia zaplanowanie 7 trzydniowych terminów szkoleń dla Zamawiającego, a wręcz czyni ten punkt umowy niewykonywalnym. Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie.

7 Pytanie 23: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminów realizacji do 75 dni roboczych? Przyjmując założenie, że: przy jednoczesnym zaangażowaniu 3 osób, czas zrealizowania dostawy: rozwiezienie i szkolenie zajmie Wykonawcy 18 osobodni czyli 6 dni roboczych, nie uwzględniając konieczności dojazdu do Klienta, co jest istotne, gdyż 18 ośrodków rozlokowane jest po całej Polsce. Przy tym zaangażowaniu zwrócić należy uwagę na przepisy kodeksu pracy i bezpieczeństwo który nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznej realizacji zadania nie można przyjąć, że 1 roboczodzień wystarczy na dotarcie na miejsce, przeszkolenie i przemieszczenie się w inne miejsce, co zatem wymusza przyjęcie realizacji dostawy na co najmniej 14 dni roboczych. Transport od Producenta do dystrybucji 6-8 tyg. od dnia zamówienia, czyli de facto dnia podpisania umowy to 44dni,+ 3 dni do Wykonawcy w 47 dni Dostawa do Klienta 14 dni roboczych =61 dni roboczych Protokoły 14 dni roboczych Realizacja 75 dni roboczych. Zważywszy na sezon urlopowy i charakter dostawy, który polega również na wykonywaniu pracy u Klienta, realizacja zadania w takich ramach czasowych może okazać się niemożliwa. Pytanie 24: Czy zamawiający pozwoli na przeprowadzenie szkolenia poza ośrodkiem autoryzowanym, bez uszczerbku, na jakości szkolenia, jeśli Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z zapisami siwz, przygotowując środowisko w oparciu o oferowany produkt? Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. Pytanie 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia przez inżyniera wdrożeniowego, który prowadzi inne szkolenia niż certyfikowane tzn., nie ma uprawnień trenera certyfikowanego? Ze względu na ograniczona liczbę osób o takich kompetencjach, często jest to jedna lub dwie osoby na kraj, które związane są zakazem konkurencji, wymóg stawiany przez Zamawiającego może być trudny do spełnienia zwłaszcza w sezonie urlopowym. Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie liczby osób w grupie do 20 osób, ze względu na bardzo wysoki koszt przeprowadzenia szkoleń w grupach 5 osobowych? Wymóg postawiony przez Zamawiającego sprowadza szkolenia do niezwykle kosztownych przedsięwzięć, dla których znalezienie sali i terminu będzie problemem biorąc pod uwagę fakt, że ośrodki szkoleniowe proponujące certyfikowane szkolenia nie dysponują już wolnymi miejscami, w których można by wygospodarować salę dla 5 osób w 7 grupach na 3 dni? Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. Pytanie 27: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia przy stanowiskowego w postaci szkolenia webex, które później Wykonawca udostępni Zamawiającemu na swojej stronie? Odpowiedź: Nie.

8 Pytanie 28: Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę macierzy przez kuriera, do Klienta wg. rozdzielnika, jeśli warunkiem obligatoryjnym jest, aby sprzęt nie był sprawdzany przez Wykonawcę przed wdrożeniem? Oczywiście zachowując obowiązek wskazany w umowie, tj. zostanie zamontowany we wskazanej przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej szafie oraz skonfigurowany do poprawnej pracy ze środowiskiem wirtualnym danej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 11. Pytanie 29: W opisie dostawy Zamawiający zawarł wymóg, że dokumenty wymienione w lit. a-c oraz e, f będą sporządzone w języku polskim, czy Zamawiający dopuści oryginalne dokumenty Producenta, gdyż polskie nie istnieją zwłaszcza w formie instrukcji obsługi, ponadto interaktywne zgłoszenia ewentualnych problemów będą opierać się na wskazówkach zamieszczonych w oryginalnej anglojęzycznej dokumentacji, które odbywają się w ten sposób, że wsparcie producenta powołuje się na konkretne zapisy celem rozwiązania problemu? W umowie zamawiający zawarł wymóg wymiany gwarancyjnej, której postawa musi być jej jednolite brzmienie z instrukcji obsługi. Niedopuszczalne, zatem jest powoływanie się na zapisy dotyczące instrukcji obsługi modyfikowane np. tłumaczone przez osoby trzecie. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie numer 13. Pytanie 30: Czy w związku z bardzo krótkim terminem realizacji umowy Zamawiający skróci okres 3 dniowy do 1 dnia określający akceptację zmian w harmonogramie, które zgodnie z umową mogą nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, z co najmniej 3 dniowym uprzedzeniem? Odpowiedź: Nie pozostaje jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 31: Czy Zamawiający doprecyzuje, jakie procedury będzie weryfikował w trakcie instruktarzu po instalacyjnego? Odpowiedź: Patrz pkt 2.12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 32: Czy zamawiający wykreśli zapis, jako niedopuszczalny Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w zdaniu drugim. Oświadczenie producenta sprzętu o przejęciu zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji - na zasadach wynikających z niniejszej umowy - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie się z niej wywiązywał lub zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że ww. dokument podpisany jest przez osoby, które uprawnione są do składania oświadczeń woli w imieniu producenta sprzętu. Odpowiedź: Nie pozostaje bez zmian. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść pkt 11 i 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

9 11. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2015 roku do godz. 900 w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelaria-parter (w holu głównym). 12. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2015 roku o godz. 930 w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na parterze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:25; uczestnicy zbierają się na holu parteru budynku).

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie? GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ PGE EO-BM/4110-277/2016/ 1097/ MS Warszawa, dnia 27.12.2016 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl Ruda Śląska: Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.utk.gov.pl Warszawa: zakup i dostawa sprzętu i osprzętu IT oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Warszawa, dnia 14 maja 2014 r. Nasz znak: BAK-WZP-231-7/14 ( 8 ) Wykonawcy dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 14.07.2017 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na " Dostawę odczynników do

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1 Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-16/15 Warszawa, dn. 28 sierpnia 2015 r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-16/15 Warszawa, dn. 28 sierpnia 2015 r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-16/15 Warszawa, dn. 28 sierpnia 2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30,

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, Warszawa: Modernizacja serwerowni Głównego Inspektoratu Weterynarii Numer ogłoszenia: 156657-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. BDG.741.75.2015 / 6 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 29.06.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/11/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa nr..

Załącznik nr 6. Umowa nr.. Załącznik nr 6 Umowa nr.. Zawarta w dniu... w Cieszynie, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2015/SZ Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 20.07.2017 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Rtg z ramieniem C dla Oddziału Ortopedii w Zespole Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsko-Biała: Usługi ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014

L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr...

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr... Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę 9-osobowego pojazdu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15

Numer sprawy: SP ZOZ BP/05/15 Zestaw pytań nr 1 Siemiatycze 11.06.2015 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze Dotyczy Rozpoznania Cenowego na: DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) Znak sprawy: PT.2370/02/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr (Projekt) Zawarta w dniu r. pomiędzy : Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z siedzibą w: 05-800 Pruszków, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta ZOZ/NZP/372/2016 Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dnia r. PZE

WYKONAWCY. Bielsko-Biała, dnia r. PZE PZE.271.1.2016 Bielsko-Biała, dnia 24.10.2016r. WYKONAWCY dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/451/055/U/12 UMOWA WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/451/055/U/12 UMOWA WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/451/055/U/12 UMOWA WZÓR książki Zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA

Załącznik nr 7 do SIWZ OA SB PROJEKT UMOWY UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ OA.271.1.2013.SB PROJEKT UMOWY UMOWA zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 5A UMOWA PROJEKT zawarta dnia. w Łosiowie, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 330 Łosiów, ul. Główna 1, reprezentowanym przez:. zwaną dalej Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR (druk i dostawa książek)

UMOWA WZÓR (druk i dostawa książek) Załącznik nr 7 do SIWZ nr postępowania ZP/458 /055/U/13 UMOWA WZÓR (druk i dostawa książek) Zawarta w dniu... 2014 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

829,27 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i

829,27 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i 1 z 6 2014-07-23 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający: Gmina Dębnica Kaszubska 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a Dębnica Kaszubska, dnia 11 kwietnia 2017 roku Adresat: Wszyscy Wykonawcy Nr sprawy: RPI.271.6.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r.

Płock, dnia r. Płock, dnia 12.12.2016r. Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednej marki o długości

Bardziej szczegółowo

c) Czy oświadczenie to ma być podpisane przez Producenta czy tez przez Wykonawcę?

c) Czy oświadczenie to ma być podpisane przez Producenta czy tez przez Wykonawcę? LP Pytania i odpowiedzi 1 2 Jak należy rozumieć zapis: Każdy z Wykonawców może przedstawić ofertę na dowolny zestaw zakresów. Czy oznacza to, że Wykonawca może przedstawić ofertę na pełny zakres dla min.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia DZP-K-531/2015 Szczecin, dnia 26.11.2015 r. bip.pum.edu.pl Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:...

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... Wzór umowy Umowa nr.../2015 zawarta w dniu... r, pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą w., wpisaną do o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego*) zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu. 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, zwanym dalej Kupującym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: dostawa samochodów osobowych przeznaczonych do przebudowy w

Bardziej szczegółowo

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-2/15 Warszawa, dnia 28.04.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r.

INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. V/DZP/779 /13 Warszawa, dnia r. INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA MIĘDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL.+48 22 815 10 24 /FAX.+48 22 815 10 15 e-mail: m.krukowska@czd.pl V/DZP/779 /13

Bardziej szczegółowo

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355638-2016:text:pl:html Polska-Nysa: Techniki operacyjne 2016/S 197-355638 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr...

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr... Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę 9-osobowego pojazdu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl 1 z 5 2015-07-03 13:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nmm.pl Gdańsk: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Narodowego

Bardziej szczegółowo