GOZ /15 Warszawa, dnia r. WYKONAWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 30.06.2015 r. WYKONAWCY"

Transkrypt

1 GOZ /15 Warszawa, dnia r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) odpowiadam na następujące pytania wykonawcy: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę (wydłużenie) terminu realizacji umowy, jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument z dystrybucji odnośnie przewidywanego terminu dostaw macierzy? Nie bez znaczenia jest wielkość i rodzaj zamówienia oraz fakt, że sprzęt musi być nowy, a zatem sprowadzony specjalnie dla Zamawiającego, co czyni realizację zadania w oparciu o Producenta, nie posiadającego fabryki w Polsce praktycznie niemożliwe. Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść: 1. pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu dostawy na 74 dni licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy; 2. 3 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie,,wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 74 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Pytanie 2: Czy Zamawiający posługując się terminami ma na myśli dni kalendarzowe? Jeśli tak to prosimy o wskazanie czasu na realizację zadania poprzez podanie precyzyjnej liczby dni roboczych, licząc od następnego dnia podpisania umowy. Odpowiedź: Zamawiający zarówno w siwz jak i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do siwz używa zarówno terminów określonych w dniach kalendarzowych jak i terminów określonych dniami roboczymi. Zawsze gdy Zamawiający określił termin w dniach roboczych przy określonym terminie znajduje się wskazanie, że chodzi o dni robocze. Przy braku takiego wskazania termin określony jest w dniach kalendarzowych. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 74 dni od dnia zawarcia umowy tj. na 74 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ze względu na sezon urlopowy oraz napięte terminy, w tym też takie, które są niezależne od Wykonawcy np. dostawa sprzętu do dystrybucji, czasochłonne wdrożenie wymagające podróży i zaangażowania wielu inżynierów. Należy bowiem wskazać, że tak napięty harmonogram ogranicza konkurencyjność ofert do dużych firm posiadających wielu inżynierów mogących brać udział we

2 wdrożeniu, podczas gdy standardem jest utrzymywanie 2 osób wzajemnie się zastępujących, o tych samych kompetencjach w firmie integratorskiej. Pytanie 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia poza ośrodkiem autoryzowanym, ze względu na problem z dostępnością wolnych terminów w czasie przewidzianym na organizację szkoleń, przy założeniu, że szkolenia te przeprowadzą praktycy prowadzący szkolenia, ale niebędący certyfikowanymi trenerami ze względu na fakt, że trenerzy certyfikowani wiodących macierzy w Polsce to zazwyczaj 2 osoby pracujące na rzecz Producentów, i zobowiązywane do przeprowadzania szkoleń o charakterze certyfikowanym, ściśle podlegającym wymogom wiążącym ich. co do sposobu przeprowadzenia szkoleń i pracy na rzecz ośrodka autoryzowanego, dla którego szkolenie niecertyfikowane jest szkoleniem konkurencyjnym, a zatem jego przeprowadzenie przez certyfikowanego trenera wymaga naruszenia zasad zakazu konkurencji Odpowiedź: Zamawiający w pkt 1 załącznika numer 4 do wzoru umowy wskazał, że wymaga zorganizowania i przeprowadzenia autoryzowanych przez producenta macierzy szkoleń. Jednocześnie w pkt 11 załącznika numer 4 do wzoru umowy wskazano, że szkolenia mają zostać przeprowadzone przez min. dwóch wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Tym samym zamawiający nie wymaga by szkolenia było przeprowadzone w autoryzowanym ośrodku i przez wykładowcę posiadającego certyfikat, ale wymaga autoryzacji zaoferowanego szkolenia przez producenta dostarczonych macierzy. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie liczby osób w grupie do 15 (przewidziane 2 tury), ze względu na bardzo wysoki koszt przeprowadzenia szkoleń w grupach 5 osobowych, praktycznie niemożliwy z punktu widzenia napiętego harmonogramu zadania? Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść: 1. pkt 2.13 w zakresie liczebności grupy szkoleniowej z grup 5-cio osobowych na grupy 7-mio osobowe 2. zdanie 2 w pkt 3 załącznika numer 4 do wzoru umowy na,,szkolenia mają być przeprowadzone w podziale na 5 grup (grupy szkoleniowe 7 osób). Pytanie 6: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia poza certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym, ze względu na przyczyny wykazane w uzasadnieniu pytania 5. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie numer 4. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w większej odległości niż ta opisana w siwz, jeśli Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia transport na własny koszt? Odpowiedź: Nie, jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3 Pytanie 8: Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie szkolenia webex trwającego 16 godzin, a więc trzykrotnie dłuższego i obszerniejszego, które będzie potem dostępne dla użytkowników online zamiast przy stanowiskowego szkolenia 6 godzinnego? Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża na niniejsze zgody. Pytanie 9: Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie zapakowany tzn. nierozpakowywany i nigdy nieuruchamiany. Czy to oznacza, że jeśli sprzęt będzie wadliwy, a Wykonawca nie miał okazji w żaden sposób sprawdzić czy sprzęt jest działający, za ewentualne opóźnienie związane z wymianą sprzętu, a w konsekwencji realizacją umowy Zamawiający odstąpi od kar możliwych na skutek wydłużenia terminu realizacji umowy spowodowanej koniecznością wymiany sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w dokumentacji przetargowej uznając, że sprzęt, wyprodukowany przez uznanego i renomowanego producenta, jest sprawdzany na etapie jego produkcji i wysyłki. Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie wdrożenia na licencjach testowych w taki sposób aby w uzgodnionym dniu Pracownik Zamawiającego wpisał kod licencyjny, po to aby uniknąć problemu z niejednolitym czasem wsparcia technicznego? W razie odpowiedzi NIE, Zamawiający musi się liczyć z faktem, ze licencje dostarczone wraz z macierzami i uruchamiane w trakcie wdrożenia będą liczyć się od dnia uruchomienia macierzy. Odpowiedź: Tak, zamawiający wyrażana zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem że wykonawca dostarczy te licencje wraz ze sprzętem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje w załączniku numer 3 do siwz w wymaganiach dodatkowych (pod tabelą) pkt 4 o następującej treści:,,zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wdrożenia na licencjach testowych, z zastrzeżeniem że zostaną one dostarczone do poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wraz ze sprzętem. Pytanie 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dystrybuowanie sprzętu przez kuriera, gdyż przy założeniu że Wykonawca nie ma prawa go otworzyć taki system gwarantuje stan nienaruszenia sprzętu i znacznie skraca czas wdrożenia, a wysyłanie sprzętu do Wykonawcy niepotrzebnie wydłuża kanał dystrybucyjny, a zatem naraża sprzęt na zniszczenie. Odpowiedź: W dokumentacji przetargowej brak jest zastrzeżenia, że wykonawca nie może korzystać z podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zatem dopuszczalne jest by wykonawca korzystał z usług podmiotów świadczących usługi kurierskie przy transporcie sprzętu. Pytanie 12: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu o 2 tygodnie to jest 14 dni roboczych, ze względu na logistykę zadania praktycznie terminowo wykluczającego dostawę sprzętu z fabryk poza Europą.

4 Pytanie 13: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim, gdyż instrukcja obsługi w języku polskim nie jest autoryzowana przez Producenta, a zatem nie istnieje? Tłumaczenie jej przez Wykonawcę spowoduje, że nie będzie to dokument, na który można będzie się powołać zgłaszając ewentualne prośby o rozwiązanie problemów do Producenta. Odpowiedź: Nie, tak jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia patrz ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do pkt 2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 3 ust. 3 wzoru umowy następujące sformułowanie,,dokument,,instrukcja obsługi sprzętu ma być dostarczony również w języku angielskim. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuszcza szkolenie przeprowadzone w języku polskim na materiałach zawierających oznaczenia anglojęzyczne, które odpowiada interfejsom proponowanego w ofercie produktu? Tłumaczenie oznaczeń choćby zakładek spowoduje problem w swobodnym poruszaniu się po interfejsie macierzy, a swoboda tłumaczenia nierzadko wprowadza w błąd wykorzystując synonimy wstawiane w miejsca uniwersalnych oznaczeń ENGLISH IT. Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do zdania trzeciego zawartego w pkt 7 załącznika numer 4 do wzoru umowy następujące sformułowanie,,( ), z zastrzeżeniem że dopuszczalne jest użycie w materiałach oznaczeń anglojęzycznych, które odpowiadają interfejsom proponowanego sprzętu. Pytanie 15: Czy Zamawiający określając czas odpowiedzi, jako obowiązkowe 3 dni, ma na myśli 3 dni kalendarzowe czy robocze? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie numer 2. Pytanie 16: Czy Zamawiający rozszerzy katalog twierdzeń obejmujących silę wyższą" o nieprzewidziane a mogące się przecież wydarzyć awarie lub zdarzenia losowe nieprzewidziane przez Wykonawcę w momencie podpisywania umowy, a co, do których Wykonawca udowodni, że nie miał na nie żadnego wpływu? Odpowiedź: Nie katalog pozostaje bez zmian. Pytanie 17: Prosimy by Zamawiający określił, z jakimi systemami operacyjnymi zamawiane macierze mają współpracować? Odpowiedź: Stosownie do postanowień art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający zmienia w załączniku nr 3 do siwz lp. 12, która otrzymuje brzmienie: 12 Współpraca z systemami 1. Microsoft Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), 2008R2, 2012,

5 operacyjnymi 2012 R2 2. Linux w szczególności dystrybucja Debian 7 Pytanie 18: Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do plików zapisywanych na macierzach w systemach MS WINDOWS i LINUX przez użytkownika końcowego? Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego pytanie odnosi się do protokołów NFS i CIFS. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Pytanie 19: Czy przez 60 dni na realizację przedmiotu umowy Wykonawca ma rozumieć dni robocze, gdyż opis w siwz nie precyzuje tego terminu, natomiast w sposób znaczący wpływa na realizację zadania skracając go do 24 dni kalendarzowych? Co wynika z opisu,wg którego Wykonawca ma na zrealizowanie zadania 60 dni, licząc od dnia składania ofert, czyli przyjmując termin 14 dni na rozstrzygnięcie przetargu, data podpisania umowy będzie oscylować w granicach 16 lipca Do wyliczenia przyjęto hipotetyczne daty możliwej realizacji zadania, i tak: 16 lipca dni =28 września 2015, w tym soboty i niedziele łacznie 22 dni 46 dni 22 dni wolne = 24 dni na wykonanie dostaw i szkoleń. 16 lipca dni roboczych = 27 października 2015 Z SIWZ wynika, że faktyczny czas realizacji = 24 dni robocze. Pytanie 20: Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy do 75 dni roboczych ze względu na wymóg niemożliwy do zrealizowania wg standardowych terminów dystrybucyjnych dostaw od 6 do 8 tygodni? Gdyż z kalendarium zadania wynika, że podstawą do podpisania protokołu końcowego, który może zostać podpisany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, /wg. terminów rozpisanych w siwz/jest zebranie wszystkich protokołów częściowych, bez uwag, na co ośrodki PIP również mają łącznie 7 dni kalendarzowych, /wg opisanych terminów w siwz/. Oznacza to, że Wykonawca całe wdrożenie musi się odbyć w 46 dni (przy wariancie kalendarzowym), gdyż na 14 dni kalendarzowych /wg. terminów w siwz/ Wykonawca zgłasza system do odbiorów częściowych, przy założeniu, ze 60-ty dzień realizacji umowy jest jednocześnie ostatnim możliwym dniem podpisania protokołu końcowego. Z uwagi na fakt, że wymagają Państwo rozbudowanej dostawy, polegającej na dostawie 18 sztuk macierzy, w oficjalnym kanale dystrybucji, niepochodzących ze stoku Wykonawcy (standardowe umowy dystrybucyjne zakładają dostawę od Producenta do Dystrybutora w terminie od 4 do 8 tygodni, przy czym Dystrybutor nie odpowiada za opóźnienie dostaw i uzależnia dostawę od procesu produkcji, oraz cargo producenta (cło, dostawa drogą wodną i lądową) oraz zapewnia sobie 3 dni robocze na wprowadzenie i wyprowadzenie sprzętu na magazyn i dystrybucję sprzętu do Wykonawcy) oraz jego uruchomienia na miejscu u

6 Klienta w 18 ośrodkach o różnych lokalizacjach, oraz odbycia w każdym z nich 6 godzin szkolenia pytamy: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 59 dni, z 46 dni (/wg siwz wariant kalendarzowy/ wliczając soboty i niedziele) ze względów ww. i tym samym czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy z 60 dni (46 wdrożenie, w tym 22 dni wolne i szkolenie+ 14 dni na protokoły) do 60 dni roboczych plus dodatkowe 14 dni robocze na protokoły /jak w siwz/ to jest do 75 dni roboczych na realizację umowy. Dystrybutor nie zagwarantuje w żaden sposób Wykonawcy krótszego terminu dostawy, niż standardowy określony w umowie dystrybucyjnej, na co Wykonawca nie ma wpływu i czego nie uniknie chyba, że będzie dysponował sprzętem ze stoku, co w znaczny sposób ogranicza konkurencyjność oferty, lub naraża na wysokie kary z powodu niezależnych od niego. Pytanie 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkolenie 2 grup w liczebności do 20 osób? Odpowiedź: Nie. Pytanie 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę z przyczyn wykazanych poniżej na zmianę trenera certyfikowanego na praktyką z doświadczeniem w licznych wdrożeniach oferowanego przedmiotu zamówienia, który przeprowadzi szkolenie zgodnie z wymogami w siwz, a także stworzy laboratorium w oparciu o oferowany produkt, przy udziale samego Producenta sprzętu? Biorąc pod uwagę termin realizacji szkolenia w trakcie sezonu urlopowego, czy Zamawiający zezwoli na połączenie grup 5 osobowych w 2 grupy osobowe, ze względu na: Aspekt ekonomiczny: 1. Autoryzowane ośrodki szkoleniowe posiadają sale przeznaczone dla grup 20 osobowych, za salę dla 5 osób płaci się tak samo jak za salę 20 osobową co oznacza, że za szkolenie grupy w sposób proponowane przez Państwa zapłacić trzeba będzie czterokrotnie więcej niż za tę samą liczbę uczestników przeszkoloną w 2 grupach czyli za 105 wolnych miejsc. 2. Koszt szkoleń w grupach 5 osobowych zwiększa się czterokrotnie, w porównaniu do tego samego szkolenia przeprowadzonego dla 2 grup. Fakt ten wpływa na ekonomikę zadania, a tym samym znacznie podraża koszt przeprowadzenia szkolenia i wpływa na konkurencyjność oferty. Dostępność trenera: 1. Centrum szkoleniowe dysponuje ograniczoną liczbą trenerów, a ci z kolei, o ile są dostępni prowadzą także inne szkolenia już zakontraktowane certyfikacyjne. 2. Należy liczyć się z tym, że kalendarium ośrodka szkoleniowego jest już wypełnione i do dyspozycji Wykonawców pozostaną jedynie wolne, dotąd nie zabukowane okienka terminowe, co znacznie utrudnia zaplanowanie 7 trzydniowych terminów szkoleń dla Zamawiającego, a wręcz czyni ten punkt umowy niewykonywalnym. Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie.

7 Pytanie 23: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminów realizacji do 75 dni roboczych? Przyjmując założenie, że: przy jednoczesnym zaangażowaniu 3 osób, czas zrealizowania dostawy: rozwiezienie i szkolenie zajmie Wykonawcy 18 osobodni czyli 6 dni roboczych, nie uwzględniając konieczności dojazdu do Klienta, co jest istotne, gdyż 18 ośrodków rozlokowane jest po całej Polsce. Przy tym zaangażowaniu zwrócić należy uwagę na przepisy kodeksu pracy i bezpieczeństwo który nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznej realizacji zadania nie można przyjąć, że 1 roboczodzień wystarczy na dotarcie na miejsce, przeszkolenie i przemieszczenie się w inne miejsce, co zatem wymusza przyjęcie realizacji dostawy na co najmniej 14 dni roboczych. Transport od Producenta do dystrybucji 6-8 tyg. od dnia zamówienia, czyli de facto dnia podpisania umowy to 44dni,+ 3 dni do Wykonawcy w 47 dni Dostawa do Klienta 14 dni roboczych =61 dni roboczych Protokoły 14 dni roboczych Realizacja 75 dni roboczych. Zważywszy na sezon urlopowy i charakter dostawy, który polega również na wykonywaniu pracy u Klienta, realizacja zadania w takich ramach czasowych może okazać się niemożliwa. Pytanie 24: Czy zamawiający pozwoli na przeprowadzenie szkolenia poza ośrodkiem autoryzowanym, bez uszczerbku, na jakości szkolenia, jeśli Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z zapisami siwz, przygotowując środowisko w oparciu o oferowany produkt? Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. Pytanie 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia przez inżyniera wdrożeniowego, który prowadzi inne szkolenia niż certyfikowane tzn., nie ma uprawnień trenera certyfikowanego? Ze względu na ograniczona liczbę osób o takich kompetencjach, często jest to jedna lub dwie osoby na kraj, które związane są zakazem konkurencji, wymóg stawiany przez Zamawiającego może być trudny do spełnienia zwłaszcza w sezonie urlopowym. Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. Pytanie 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie liczby osób w grupie do 20 osób, ze względu na bardzo wysoki koszt przeprowadzenia szkoleń w grupach 5 osobowych? Wymóg postawiony przez Zamawiającego sprowadza szkolenia do niezwykle kosztownych przedsięwzięć, dla których znalezienie sali i terminu będzie problemem biorąc pod uwagę fakt, że ośrodki szkoleniowe proponujące certyfikowane szkolenia nie dysponują już wolnymi miejscami, w których można by wygospodarować salę dla 5 osób w 7 grupach na 3 dni? Odpowiedź: Patrz wcześniejsze odpowiedzi zawarte w niniejszym piśmie. Pytanie 27: Czy Zmawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia przy stanowiskowego w postaci szkolenia webex, które później Wykonawca udostępni Zamawiającemu na swojej stronie? Odpowiedź: Nie.

8 Pytanie 28: Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę macierzy przez kuriera, do Klienta wg. rozdzielnika, jeśli warunkiem obligatoryjnym jest, aby sprzęt nie był sprawdzany przez Wykonawcę przed wdrożeniem? Oczywiście zachowując obowiązek wskazany w umowie, tj. zostanie zamontowany we wskazanej przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej szafie oraz skonfigurowany do poprawnej pracy ze środowiskiem wirtualnym danej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 11. Pytanie 29: W opisie dostawy Zamawiający zawarł wymóg, że dokumenty wymienione w lit. a-c oraz e, f będą sporządzone w języku polskim, czy Zamawiający dopuści oryginalne dokumenty Producenta, gdyż polskie nie istnieją zwłaszcza w formie instrukcji obsługi, ponadto interaktywne zgłoszenia ewentualnych problemów będą opierać się na wskazówkach zamieszczonych w oryginalnej anglojęzycznej dokumentacji, które odbywają się w ten sposób, że wsparcie producenta powołuje się na konkretne zapisy celem rozwiązania problemu? W umowie zamawiający zawarł wymóg wymiany gwarancyjnej, której postawa musi być jej jednolite brzmienie z instrukcji obsługi. Niedopuszczalne, zatem jest powoływanie się na zapisy dotyczące instrukcji obsługi modyfikowane np. tłumaczone przez osoby trzecie. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie numer 13. Pytanie 30: Czy w związku z bardzo krótkim terminem realizacji umowy Zamawiający skróci okres 3 dniowy do 1 dnia określający akceptację zmian w harmonogramie, które zgodnie z umową mogą nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, z co najmniej 3 dniowym uprzedzeniem? Odpowiedź: Nie pozostaje jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 31: Czy Zamawiający doprecyzuje, jakie procedury będzie weryfikował w trakcie instruktarzu po instalacyjnego? Odpowiedź: Patrz pkt 2.12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 32: Czy zamawiający wykreśli zapis, jako niedopuszczalny Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w zdaniu drugim. Oświadczenie producenta sprzętu o przejęciu zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji - na zasadach wynikających z niniejszej umowy - w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie się z niej wywiązywał lub zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że ww. dokument podpisany jest przez osoby, które uprawnione są do składania oświadczeń woli w imieniu producenta sprzętu. Odpowiedź: Nie pozostaje bez zmian. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść pkt 11 i 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

9 11. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2015 roku do godz. 900 w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelaria-parter (w holu głównym). 12. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2015 roku o godz. 930 w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na parterze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:25; uczestnicy zbierają się na holu parteru budynku).

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo