Formularz zgłoszeniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszeniowy"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszeniowy NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: NIP: REGON: FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: FORMA OPODATKOWANIA: DANE TELEADRESOWE: ULICA I NR: GMINA: KOD POCZTOWY: - MIEJSCOWOŚĆ: WOJEWÓDZTWO: TELEFON : FAKS : IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA / DYREKTORA / PREZESA FIRMY: TELEFON: IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE KONKURSU: TELEFON: DATA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI: WIODĄCA BRANŻA (KOD PKD ORAZ NAZWA): GŁÓWNE PRODUKTY/USŁUGI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI BIZNESOWYCH 1

2 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC PRACOWNIKÓW 1. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w firmie: - pracownicy fizyczni:... - pracownicy umysłowi: Czy w firmie zdarzały się znaczące (tzn. dłuższe niż jeden okres rozliczeniowy) opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń lub innych zobowiązań pracowniczych? tak, (ile przypadków w ostatnim roku ) 3. Czy firma szkoli pracowników (ile szkoleń rocznie przypada na pracownika)? tak (średnia liczba szkoleń na jednego pracownika wynosi.) 4. Czy firma zatrudnia (proszę określić procentowy udział w stosunku do wszystkich zatrudnionych pracowników): osoby niepełnosprawne... % absolwentów (do 1 roku od ukończenia studiów/szkoły)...% stażystów..% przyjmuje na praktyki...% żadne z powyższych 5. W jakich głównie obszarach środowiska pracy Państwa firma poczyniła największe zmiany i poniosła największe nakłady w roku 2009 (proszę podać jakie): stan środowiska materialnego w miejscu pracy (oświetlenie, wentylacja, natężenie hałasu, stopień zapylenia), jakie stan środowiska technicznego w miejscu pracy (parametry maszyn, urządzeń, narzędzi wykorzystywanych w procesie pracy, itp.), jakie stan środowiska organizacyjnego (tempo pracy, przerwy w czasie pracy, przestrzenna organizacja stanowisk pracy, podział pracy), jakie.. bezpieczeństwo w środowisku pracy (eliminacja zagrożeń, uciążliwości, chorób zawodowych), jakie. środowisko socjalno-bytowe pracy (poziom i estetyka wyposażenia wnętrz w miejscu pracy), jakie inne, jakie. żadne z powyższych 6. Czy przeciwko firmie wydano orzeczenia sądowe na gruncie kodeksu pracy/kodeksu handlowego? tak, w liczbie... Jeżeli tak, to jakiego typu były sprawy?

3 7. Czy w firmie działają związki zawodowe (ile procent wszystkich pracowników należy do związków zawodowych)? tak (.% wszystkich zatrudnionych) SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WZGLĘDEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO 8. Jakie standardy zarządzania środowiskowego zostały wdrożone w Państwa przedsiębiorstwie lub są planowane do wdrożenia (proszę podać datę wdrożenia lub przewidywany rok wprowadzenia standardu)? Norma ISO (rok wdrożenia., przewidywany rok wdrożenia..) System Ekozarządania i Audytu EMAS (rok wdrożenia., przewidywany rok wdrożenia..) Zasady Czystszej Produkcji (rok wdrożenia., przewidywany rok wdrożenia..) Najlepsza Dostępna Technologia Niepowodująca Nadmiernych Kosztów BATNEEC (rok wdrożenia., przewidywany rok wdrożenia..) Najlepsze Możliwe Techniki BAT BATNEEC (rok wdrożenia..., przewidywany rok wdrożenia...) inne (jakie ) 9. Czy w ramach powyższych zostały przeprowadzone audyty kontrolne? Norma ISO (data audytu., wynik audytu*..) System Ekozarządania i Audytu EMAS (data audytu., wynik audytu*..) Zasady Czystszej Produkcji (data audytu., wynik audytu*..) Najlepsza Dostępna Technologia Niepowodująca Nadmiernych Kosztów BATNEEC (data audytu., wynik audytu*..) Najlepsze Możliwe Techniki BAT (data audytu., wynik audytu*..) inne (jakie, data audytu., wynik audytu*..) * pozytywny, pozytywny z uwagami, negatywny 10. Czy w firmie wyznaczeni zostali pracownicy zajmujący się zagadnieniami ochrony środowiska? tak, jest jeden pracownik (z działu..) tak, jest zespół pracowników (w liczbie.) tak, jest dział ds. ochrony środowiska (w liczbie..) jest laboratorium, które na bieżąco kontroluje wpływ działalności firmy na stan środowiska sprawami z zakresu ochrony środowiska zajmuje się kierownictwo firmy inna odpowiedź Czy zakres wiedzy pracowników z zakresu ochrony środowiska jest regularnie rozszerzany? tak, pracownicy ds. ochrony środowiska są szkoleni w tym zakresie (liczba szkoleń na jednego pracownika ) tak, wszyscy pracownicy są szkoleni w tym zakresie (liczba szkoleń na jednego pracownika ) 12. Czy w firmie przestrzegane są normy z zakresu ochrony środowiska? tak, na firmę nigdy nie zostały nałożone kary w tym zakresie 3

4 tak, firma przekroczyła w przeszłości normy, ale obecnie zminimalizowała negatywny wpływ na środowisko naturalne (w jaki sposób ), firma obecnie przekracza normy z zakresu ochrony środowiska 13. Czy w ostatnich latach firma finansowała inwestycje proekologiczne? tak, (rodzaj inwestycji ) SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WZGLĘDEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I POZOSTAŁYCH INTERESARIUSZY 14. Czy firma terminowo rozlicza się z kontrahentami? tak, zawsze, zdarzały się jednostkowe przypadki nieterminowych rozliczeń (ile w czasie ostatniego roku.), przypadki nieterminowych rozliczeń są częste (ile w czasie ostatniego roku.) 15. Czy w firmie istnieje system badania poziomu zadowolenia klientów z jakości produktów/usług, który umożliwia systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia klientów? tak (jaki..) 16. Czy firma przekazuje część wpływów ze sprzedaży na cele społeczne (jakie w ostatnim roku)? tak, na sponsoring (.) tak, na cele charytatywne (..) tak, na inwestycje/akcje społeczne (....) inne (jakie ) 17. Czy w firmie istnieje system badania opinii społeczności lokalnej na temat działalności jednostki? tak (jaki..) Dane przedsiębiorstwa zawarte w formularzu nie podlegaja ujawnieniu, są udostępnione wyłącznie Organom Konkursu. ZAŁĄCZNIKI : zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wypis z rejestru sądowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US* dodatkowym atutem będą kopie potwierdzające zdobyte atesty, nagrody, etc. *Dokumenty te muszą być dołączone do wniosku najpóźniej do dnia

5 OŚWIADCZENIA FIRMY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO KONKURSU: Oświadczam, że właściciel(e)/członkowie zarządu spółki prawa handlowego w związku ze sprawowanymi funkcjami w ciągu ostatnich 3 lat nie byli karani sądownie oraz przez organy skarbowe, a także, że nie toczyło się przeciwko nim żadne postępowanie karne, karnoskarbowe i upadłościowe. Oświadczam, że przedsiębiorstwo nie zalega z płatnościami wobec organów podatkowych i ZUS.* Oświadczam, że dane w formularzu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin oraz umieszczenie nazwy firmy w zestawieniu finalistów Nagrody publikowanych w prasie i na stronach www. Po zapoznaniu się z regulaminem konkursowym deklaruję udział naszej firmy w tegorocznej edycji konkursu o tytuł laureata Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin... podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa (data, podpis, pieczątka) 5

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 1. DANE ORGANIZACJI. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

FORMULARZ DLA KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU 1. DANE ORGANIZACJI. Spółdzielnia socjalna osób fizycznych UWAGA: Poniższy formularz jest jedynie wzorem ułatwiającym przygotowanie wniosku dla startujących w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku oraz wnioskujących o przyznanie Znaku Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym.

6. Uzyskanie NIP i załatwienie pozostałych formalności w Urzędzie Skarbowym. 1. Nazwa przedmiotu: Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego 2. Temat zajęcia: Organizacja nowego przedsiębiorstwa 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić i scharakteryzować etapy organizacji nowego

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo