Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie"

Transkrypt

1 AUDYTOR S.A.

2 SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie Jako us ug Charakterystyka rynku Strategia rozwoju Planowana emisja Cele emisji Prognozy finansowe Wyniki finansowe Dane kontaktowe Strona 2 z 17

3 PROFIL DZIA ALNO CI wiod cy na Dolnym sku dostawca us ug w zakresie badania sprawozda finansowych oraz doradztwa podatkowego, wiod cy na Dolnym sku dostawca w zakresie prowadzenia pe nych ksi g rachunkowych, jedna z pierwszych w Polsce Spó ek ksi gowoaudytorskich posiadaj ca asn sie oddzia ów, zarz dzanych zgodnie z norm ISO 9001:2001 Strona 3 z 17

4 HISTORIA SPÓ KI Marzec przekszta cenie w AUDYTOR S.A. Pa dziernik 2007 podj to decyzj o debiucie publicznym i emisji akcji na rynku NewConnect Otwarcie nowych Oddzia ów: -31 grudnia 2006 w Zgorzelcu i Jeleniej Górze. -w pierwszym pó roczu 2007 w Wa brzychu, Legnicy i Lubinie 13 listopada 2005 podpisano Umow na realizacj jednego z najwi kszych w Polsce programów szkoleniowych z funduszu EFS, skierowanego do Dolno skiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o. (4,3, min z ) W 2005 Spó ka przenios a swoj siedzib ze widnicy do Wroc awia 6 grudnia 2004 Spó ka uzyska a certyfikat jako ci ISO 9001: maja 2004 Spó ka otworzy a Oddzia we Wroc awiu 20 sierpnia 1999 powstanie Spó ki AUDYTOR Strona 4 z 17

5 PRZEWAGI KONKURENCYJNE si Spó ki s ludzie. Spó ka zatrudnia dzi 85 Specjalistów z ró nych obszarów doradztwa finansowego. Pozwala to wiadczy us ugi w szerokim spektrum doradztwa finansowego, ju dzi Spó ka dysponuje w pe ni sprawn i efektywn struktur oddzia ow tworzonych przez 7 w asnych oddzia ów regionalnych, systemy zarz dzania oparte s o normy jako ci ISO 9001:2001 w ca ym zakresie wiadczonych us ug, Spó ka tworzy jako opart na silnych fundamentach i do wiadczeniu rynkowym wyniesionym ze standardów bankowo ci, Strona 4 z 17

6 ZAKRES DZIA ALNO CI Spó ka wiadczy us ugi w zakresie badania sprawozda finansowych oraz zaawansowanego doradztwa podatkowego i ekonomiczno-finansowego Spó ka wiadczy na zlecenie us ugi w zakresie prowadzenia pe nych ksi g rachunkowych oraz outsourcingu procesów biznesowych (BPO). Specjalizuje si w prowadzeniu rachunkowo ci dla Spó ek kapita owych. Spó ka po redniczy tak e w profesjonalnym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE Oprócz wymienionych obszarów, Spó ka prowadzi dzia alno szkoleniow z zakresu rachunkowo ci I finansów w oparciu o zatrudnionych specjalistów I wspó pracuj cych z nami ekspertów Dodatkowo w miar rozwoju spó ki klientowi zaproponowane zostan produkty bankowe (po rednictwo kredytowe na zasadzie brokerskiej lub agencyjnej) oraz po rednictwo ubezpieczeniowe (w miar identyfikowanych potrzeb). Klient b dzie móg równie uzyska dost p do swojego konta klienckiego poprzez Internet. Strona 5 z 17

7 ZAKRES DZIA ALNO CI c.d. Obecnie Spó ka obs uguje 180 podmiotów, z czego 65% to spó ki z o.o. W zakresie obs ugi kadrowo-p acowej Spó ka obs uguje ok 1800 ubezpieczonych, b c znacz cym Us ugodawc w tym zakresie na Dolnym sku. US UGI PODSTAWOWE US UGI WSPIERAJ CE Badanie sprawozda finansowych Doradztwo inwestycyjne Ksi gowo i doradztwo podatkowe Dzia alno szkoleniowa Kadry i p ace Dotacje UE Strukturyzacja finansowania dzia alno ci Doradztwo zarz dcze Strona 6 z 17

8 LUDZIE W SYSTEMIE ZARZ DZANIA SPÓ KI PRACOWNICY S RÓWNIE WA NI JAK KLIENCI. W bran y to oni decyduj o jako ci wiadczonych us ug i przywi zaniu klienta Spó ka zatrudnia dzi 80 Specjalistów z ró nych obszarów finansów w 7 oddzia ach Spó ka zatrudnia 5 bieg ych rewidentów i wspó pracuje z 10 bieg ymi zewn trznymi. Dodatkowo buduje siln grup Aplikantów, którzy w nied ugim czasie uzyskaj uprawnienia Spó ka stworzy a osobny dzia Zarz dzania Zasobami Ludzkimi wdra aj c autorski System Okresowej Oceny Pracowniczej i polityk personaln Spó ka inwestuje w szkolenia i kszta cenie pracowników Strona 8 z 17

9 LUDZIE c.d. zainwestuj w do wiadczenie rynkowe i system, który dzia a Prezes Zarz du i w ciciel Spó ki Bieg y Rewident Cz onek Zarz du Oddzia u Regionalnego Krajowej Izby Bieg ych Rewidentów we Wroc awiu Posiada uprawnienia cz onka rad nadzorczych w spó kach Skarbu Pa stwa Doktorant SGH w Warszawie, Absolwent studiów MBA Menad er Klienta Korporacyjnego w Banku Pekao S.A. Analityk finansowy i inwestycyjny Spó ka zatrudnia ludzi, którzy w dotychczasowej karierze pracowali na stanowiskach stanowiskach:: liderów zespo ów projektowych w Departamencie Organizacji Banku Pekao S.A. Kierowników zespo ów sprzeda owych w bankowo ci, bran y ksi gowej, bran y B2B ównych ksi gowych i specjalistów ds. kadr i p ac analitycy bankowi i inwestycyjni Strona 9 z 17

10 JAKO US UG Spó ka jedn z pierwszych w Polsce Spó ek audytorskich i ksi gowych, zarz dzan zgodnie z normami Systemu Zarz dzania Jako ci ISO 9001: Spó ka wdro 8 procedur obejmuj cych pe en zakres przedmiotowy dzia ania firmy Cele Spó ki s dzi mierzalne i kwantyfikowalne Spó ka posiada jasn sformalizowan strategi, przyj Uchwa Zarz du Strona 10 z 17

11 CHARAKTERYSTYKA RYNKU Rynek us ug ksi gowych jest silnie zdefragmentowany. Cechuje si tak e niskimi barierami wej cia. Oznacza to, e rynek zdominowany zosta przez ma e firmy ksi gowe, prowadzone cz sto w formie zwyk ej dzia alno ci gospodarczej, do której uruchomienia nie jest wymagane spe nienie rygorystycznych warunków. Na rynku tym trudno jest tak e konkurowa cen, poniewa jednostki gospodarcze w przewa aj cej ilo ci, ponosz niskie koszt sta e i nie inwestuj w rozwój. Tego typu konkurenci, nie oferuj us ug analitycznych i nie s w stanie doradza swoim klientom w trudniejszych sprawach, w szczególno ci w sprawach na styku prawa ekonomii zarz dzania. Klienci tych firm uzyskuj jedynie doradztwo podatkowe i zapewniaj sobie terminowe sporz dzanie deklaracji podatkowych. Spó ka Audytor upatruje swojej przewagi konkurencyjnej w stworzeniu silnej fundamentalnie organizacji, stawiaj cej na jako us ug, co wed ug przeprowadzonych przez nas sonda y rynkowych, jest oczekiwanym przez rynek kierunkiem rozwoju bran y. W koncepcji us ug, podstawow us ug dzie zapewnienie pe nej funkcjonalno ci dzia u ksi gowego wraz z mo liwo ci uzyskania deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT), przeanalizowanie ich wraz z indywidualnym doradc oraz ustalenie planu post powania, tak aby eliminowa ryzyka podatkowe i s abo ci zarz dzania. Strona 11 z 17

12 STRATEGIA ROZWOJU Korzystaj c z pozyskanych w drodze emisji akcji rodków Spó ka zamierza stworzy silne i stabilne podstawy ugofalowego wzrostu warto ci Spó ki, poprzez: Rozwój sieci oddzia ów w g ównych miastach Polski Integracj systemów informatycznych i inwestycje w infrastruktur Aktywne dzia ania rynkowe poprzez profesjonalny Dzia sprzeda y Zak ada si otwarcie oddzia ów regionalnych w nast puj cych lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Szczecin, Pozna, Rzeszów, Gda sk Strona 12 z 17

13 STRATEGIA ROZWOJU Mapa poni ej przedstawia strategi zrealizowan na Dolnym sku: LUBIN ZGORZELEC LEGNICA WROC AW JELENIA GÓRA WIDNICA WA BRZYCH Mapa poni ej przedstawia strategi rozwoju Spó ki na lata : GDA SK SZCZECIN POZNA WARSZAWA WROC AW KATOWICE RZESZÓW Strona 13 z 17

14 CELE EMISJI Budowa sieci oddzia ów na terenie ca ej Polski W pierwszej kolejno ci powstanie 6 oddzia ów regionalnych w najwi kszych miastach Polski, które w kolejnych okresach b budowa y w asn sie na podleg ym terenie pocz tkowo otwieraj c 2-3 pododdzia y. Spó ka zamierza przeznaczy na budow sieci oddzia ów kwot do z Kampania marketingowa Kampania marketingowa ma na celu zbudowanie w wiadomo ci obecnych i potencjalnych Klientów marki Audytor rodki na 3 letni plan marketingowy i PR. Szacowane nak ady inwestycyjne Spó ki si gaj ce Rozbudowa infrastruktury Spó ka zamierza przeznaczy rodki na inwestycje w infrastrukturze informatycznej, telekomunikacyjnej wspieraj cej wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej. Zmiany powy sze maj spowodowa uproszczenie oraz automatyzacj procesów, a przez to poprawi rentowno. Nak ady inwestycyjne Spó ki z Zasoby ludzkie W przypadku pozyskania rodków z funduszy unijnych z programu Kapita Ludzki, powy sze rodki zostan przesuni te do dzia zawartych w punktach powy szych. Szacowane nak ady w tym celu si gaj z Strona 14 z 17

15 PROGNOZY FINANSOWE Strategia spó ki koncentruje si na generowaniu przychodów ze róde daj cych d ugoterminowe, stabilne przychody finansowe. Najwi kszy udzia stanowi tu maj przychody z obs ugi Spó ek z o.o., w czym te Spó ka ma najwi ksze do wiadczenia Przychody Spó ki w latach Przychody nowych oddzia ów w latach Dane historyczne Prognoza Zarz du Przychody [tys. z ] Zysk netto [tys. z ] Strona 15 z 17

16 WYNIKI FINANSOWE PRZYCHODY (tys. PLN) EBIT (tys. PLN) ZYSK NETTO (tys. PLN) PRZYCHODY (tys. PLN) Dynamika (rok poprzedni = 100) - 63% 65% 69% EBIT (tys. PLN) Dynamika (rok poprzedni = 100) - 76% 164% 64% ZYSK NETTO (tys. PLN) Dynamika (rok poprzedni = 100) - 262% 176% 57% Strona 16 z 17

17 DANE KONTAKTOWE Emitent: Audytor S.A. Ul. Grabiszy ska Wroc aw Tel Fax Autoryzowany Doradca: PROFESCAPITAL Sp. z o.o. Ul. Ofiar O wi cimskich Wroc aw Tel Fax Strona 17 z 17

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo