WZÓR BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA. 1.1 Nazwa firmy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA. 1.1 Nazwa firmy:"

Transkrypt

1 Strona 1 z 14 BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU Kod projektu AIR LIQUIDE: Nazwa jednostki audytującej AIR LIQUIDE: Data audytu: 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 1.1 Nazwa firmy: 1.2 Dyrektor firmy: Nr tel.: 1.3 Kierownik ds. Zdrowia/Bezpieczeństwa/Środowiska: Nr tel.: 1.4 Adres firmy: 1.5 Działalność firmy: 1.6 Załoga firmy: 1.7 Personel zatrudniony na ½ etatu (%): 1.8 Wyniki osiągnięte w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWA w przeciągu ostatnich 4 lat: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 1

2 Strona 2 z 14 BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU Liczba przepracowanych godzin Liczba zdarzeń grożących wypadkiem Liczba wypadków, które nie zakłóciły pracy Liczba wypadków, które zakłóciły pracę Liczba wypadków śmiertelnych Wskaźnik częstotliwości występowania wypadków, które zakłóciły pracę. Wskaźnik nieobecności spowodowany chorobami lub urazami w miejscu pracy Wkład pracodawcy w ubezpieczenie pracownika na wypadek urazów w miejscu pracy 1.9 Do you have a policy of workstations designed for victims of accidents with minor disabilities? yes no 1.10 Is there a system of work injury insurance based on the accident rate? yes no Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 2

3 Strona 3 z 14 Wyłącznie do użytku audytora AIR LIQUIDE Proszę zaznaczyć pole z odpowiedzią TAK NIE UZASADNIENIE/ SPOSTRZEŻENIA 2 KIEROWNICTWO BHP I OŚ 2.1 Czy Firma posiada sformalizowaną politykę BHP I OŚ? Prosimy Kierownictwo o dołączenie kopii pisma 2.2 Czy Firma przeprowadza okresową ocenę znajomości i zrozumienia zasad polityki BHP I OŚ wśród pracowników Firmy? Data dokonania ostatniej oceny: Komentarze: 2.3 Czy Firma gromadzi i poddaje okresowej analizie wyniki osiągnięte w dziedzinie BHP I OŚ będące częścią przeglądu kierownictwa? Czy Firma prowadzi spis wypadków BHP I OŚ pod względem typów? Czy Firma prowadzi spis zdarzeń grożących wypadkiem zgodnie z standardami BHP I OŚ? Data ostatniego przeglądu kierownictwa: Główne typy wypadków: Główne typy zdarzeń grożących wypadkiem: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 3

4 Strona 4 z Czy Firma posiada opracowany program naprawczy BHP I OŚ przygotowany w oparciu o przegląd kierownictwa? Data programu naprawczego BHP I OŚ: Nazwa jednostki odpowiedzialnej za program naprawczy BHP I OŚ: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 4

5 Strona 5 z Czy Firma co roku definiuje cele BHP I OŚ dla każdej jednostki organizacyjnej? Czy wyniki w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWA stanowią część oceny pracowniczej każdego z kierowników Firmy? Kierownicy niezaangażowani: 2.6 Czy Firma posiada zdefiniowaną strukturę organizacyjną BHP I OŚ wraz z opisem stanowisk i zakresem odpowiedzialności za stosowanie zasad BHP I OŚ? 2.7 Czy Firma powołała Inspektora ds. BHP I OŚ nadzorującego pracę Kierownictwa? Data sporządzenia diagramu organizacyjnego BHP I OŚ: (Prosimy o dołączenie opisu stanowisk BHP I OŚ) Nazwisko Inspektora BHP I OŚ: Od ilu lat istnieje w/w stanowisko: 2.8 Czy Firma opracowała system zarządzania BHP I OŚ oparty na wyczerpującej analizie ryzyka związanego z profilem działalności Firmy? Data przeprowadzenia analizy ryzyka: 2.9 Czy Firma posiada system zarządzania BHP I OŚ oparty na międzynarodowych standardach (OHSAS bądź odpowiednio ISO 14000, itp.)? Wykaz standardów BHP I OŚ:: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 5

6 Strona 6 z Czy system zarządzania BHP I OŚ stosowany w Firmie posiada certyfikat wydany przez jednostkę urzędową? (MASE, VCA, UIC, itd.) Jeśli tak, prosimy o dołączenie kopi certyfikatu Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie powodów 2.11 Czy system zarządzania w dziedzinie BEZPIECZEŃSTWA opisuje w wyczerpujący sposób wszystkie podejmowane działania wymagane w zamówieniu AIR LIQUIDE ENGINEERING? 3 SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP I OŚ 3.1 Czy Firma przeprowadza monitoring BHP I OŚ (prawa, przepisy, standardy, karty charakterystyki MSDS dla gazów obojętnych, toksycznych oraz produktów niebezpiecznych)? Komentarz: Prosimy o dołączenie listy używanych kart MSDS 3.2 Czy Firma posiada instrukcję BHP I OŚ? Prosimy o dołączenie egzemplarza instrukcji BHP I OŚ? 3.3 Czy Firma posiada pisemne procedury/instrukcje w przypadku: Opracowywania planu BHP I OŚ na terenie budowy? Materiały źródłowe Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 6

7 Strona 7 z Zarządzania i stosowanie sprzętu ochronnego? Licencjonowania elektryków? Wdrażania pozwoleń na pracę? Załadunku/wyładunku? Pracy na ograniczonym obszarze? Oznakowania i sygnalizacja Instalowania oraz użytkowania rusztowania? Obchodzenia się z produktami chemicznymi? Pracami na wysokościach? Pozwolenia indywidualne? Interwencji w sytuacjach awaryjnych (pierwsza pomoc)? Podejmowania działania w razie wypadku/zdarzeń niebezpiecznych/zdarzeń grożących wypadkiem? Szkolenia personelu w dziedzinie BHP I OŚ? Przeprowadzania audytów BHP I OŚ na terenie budowy? Zarządzania zmianami w projekcie? Zarządzanie wskaźnikami bezpieczeństwa? Liczba pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 7

8 Strona 8 z Nakładania sankcji w przypadku zaniedbania przepisów? Zarządzania odpadami oraz ochroną środowiska? 3.4 Czy w stosunku do pracowników są nakładane sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów? Prosimy o sprecyzowanie konsekwencji: 3.5 Czy Firma wyznacza specjalnych kierowników BHP I OŚ nadzorujących teren budowy? 1 Na ilu pracowników przypada jeden kierownik BHP I OŚ? 3.6 Czy Firma wyznacza specjalnych pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy? 1 Na ilu pracowników przypada jeden pracownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy? 3.7 Czy Firma zapewnia nadzór medyczny na rzecz pracowników na terenie budowy (promieniowanie jonizujące, azbest itp.), które gwarantuje otrzymanie pozwolenia na pracę? 4 SPRZĘT OCHRONNY Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 8

9 Strona 9 z Czy określono sprzęt ochrony indywidualnej, który jest niezbędny pracownikom Firmy? Prosimy o dołączenie listy sprzętu: 4.2 Czy określono sprzęt ochrony zbiorowej, który jest niezbędny pracownikom Firmy? Prosimy o dołączenie listy sprzętu: 4.3 Czy pracownicy Firmy posiadają autonomiczne aparaty oddechowe na terenie budowy? 4.4 Czy Firma zajmuje się logistyką: dystrybucją, utrzymaniem, sprawdzaniem, i wymianą sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej? Komentarz: 4.5 Czy Firma posiada pisemne instrukcje dotyczące sprzętu/narzędzi używanych na terenie budowy? 4.6 Czy pracownicy przechodzą okresowe szkolenia dotyczące użytkowania sprzętu ochrony indywidualnej i zbiorowej? Data ostatniego i następnego szkolenia: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/2009 9

10 Strona 10 z Czy pracownicy Firmy zostali przeszkoleni i wiedzą jak ugasić pożar? Data ostatniego i następnego szkolenia: 4.8 Czy pracownicy Firmy wiedzą jak używać sprzęt oraz znają instrukcje dotyczące obchodzenia się z gazami szkodliwymi (monitory, autonomiczne aparaty oddechowe, podręcznik użytkownika, itp.)? 4.9 Czy Firma udziela autoryzacji pracowników do prac na wysokościach? Data ostatniej autoryzacji: 5 NADZÓR PODWYKONAWCÓW 5.1 Czy firma przekazuje systematycznie podwykonawcom wymogi BHP I OŚ Klienta? W jaki sposób? 5.2 Czy Firma wybiera podwykonawców na podstawie oceny ryzyka związanego z ich działalnością oraz ich zdolnością do osiągania celów BHP I OŚ? Prosimy o opisanie metody dokonywania oceny: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/

11 Strona 11 z Czy firma po zakończeniu projektu dokonuje oceny podwykonawców pod kątem standardów BHP I OŚ? Jakie są kryteria oceny? 5.4 W trakcie wykonywania kontraktu, czy Firma przeprowadza planowane audyty BHP I OŚ oraz dodatkowe badania podwykonawców w celu oceny efektywności stosowanego przez nich systemu zarządzania BHP I OŚ? Data ostatniego audytu: Data ostatniego badania dodatkowego: 5.5 Czy Firma stosuje sankcje w stosunku do podwykonawców, którzy nie spełniają wymogów BHP I OŚ? W jaki sposób? 5.6 Czy Firma gwarantuje, że podwykonawcy nie posiadają własnych podwykonawców? W jaki sposób? 5.7 Czy Firma gwarantuje, iż podwykonawcy posiadają niezbędne umiejętności BHP I OŚ prowadzi wykaz szkoleń BHP I OŚ, jakie przeszli? Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/

12 Strona 12 z Czy Firma zapewnia szkolenia BHP I OŚ dla podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o dołączenie programu szkoleń BHP I OŚ: 6 SZKOLENIA BHP I OŚ DLA PRACOWNIKÓW FIRMY 6.1 Czy Firma opracowała program szkoleniowy w oparciu o ryzyko związane z działalnością Firmy? Dla pracowników zatrudnionych na stałe? Dla nowoprzyjętych pracowników? Dla pracowników czasowych? Dla pracowników przeniesionych? 6.2 Czy pracownicy Firmy zostali przeszkoleni w zakresie ryzyka związanego z używaniem lub obecnością gazów powietrznych (azot, tlen) oraz gazów przemysłowych (wodór, tlenek węgla, H2S, CH4, itp.)? Ryzyko nie objęte szkoleniem: 6.3 Czy Firma stosuje jakiekolwiek procedury w celu sprawdzenia wiadomości pracowników?: Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/

13 Strona 13 z 14 Stosowanie testów pisemnych oraz ustnych Jak często? Stosowanie ćwiczeń praktycznych Jak często? 6.4 Czy firma prowadzi systematyczny wykaz szkoleń BHP I OŚ każdego pracownika? 7 AIR LIQUIDE ENGINEERING - WNIOSKI TAK NIE OBSZARY WYMAGAJĄCE OCHRONY / KOMENTARZE / ZALECENIA Audytowana firma posiada system zarządzania BHP I OŚ obejmujący cały obszar działalności wprowadzany w życie w przypadku zawarcia umowy z AIR LIQUIDE ENGINEERING. Audytorzy AIR LIQUIDE ENGINEERING zalecają, aby firma została zakwalifikowana pozytywnie OSOBY KONTAKTOWE STANOWISKO VISA WNIOSKI SFORMUŁOWANE PRZEZ STANOWISKO VISA Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/

14 Strona 14 z 14 Plik Nr: ankieta po polsku 2.doc/

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłość Działania

Środowisko. Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłość Działania Środowisko Zarządzanie Ryzykiem i Ciągłość Działania Quality Austria opracowała w tych obszarach szereg szkoleń. Ciąg szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem oraz BCM polega na integracyjnym założeniu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo