SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 I. ZAMAWIAJACY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikacja zawiera 5 ponumerowanych stron. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. R. Sanguszki 1, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, kapitale wpłaconym w wysokości ,00 zł oraz posiadająca NIP II. TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY 1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez PWPW S.A. w trybie przetargu nieograniczonego uzupełnionego o negocjacje handlowe. 2. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego obejmuje następujące etapy: a) Etap I Publiczne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, b) Etap II - Składanie ofert (do dnia: r. do godz ), c) Etap III - Kontrola poprawności formalnej złożonych ofert (w dniu r.), d) Etap IV Przeprowadzenie negocjacji z oferentami, których oferty spełniły warunki formalne zawarte w SIWZ. (Przewidywany termin negocjacji: II połowa marca 2015r.), e) Etap V Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem uzgodnień podjętych podczas negocjacji (w terminie związania ofertą). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: akredytowana re-certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w zakresie: a) Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008, b) Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2004, c) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z normą OHSAS 18001:2007. Planowany termin re-certyfikacji: II połowa października 2015r. (+ dwa audytu nadzoru w latach ) d) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą ISO 27001:2013. Planowany termin re-certyfikacji: październik lub listopad 2016r. + dwa audytu nadzoru w latach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: PWPW S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: a) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001: ważność certyfikatów do r., systemy obejmują wszystkie procesy realizowane w firmie, b) ISO/IEC 27001: ważność certyfikatu upływa w dniu r. system wdrożony w procesach, w których bezpieczeństwo informacji jest istotne z punku widzenia realizowanych zadań - trzy obszary certyfikowane. 3. Firmy składające oferty na re-certyfikację systemów zarządzania w PWPW S.A. powinny również mieć uprawnienia do certyfikowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania na zgodność z normą ISO 22301: Na dzień przygotowania SIWZ PWPW S.A. zatrudnia ok osób w 4 lokalizacjach (w tym 3 lokalizacje o charakterze głównie produkcyjnym). zakres systemu siedziba główna lokalizacja 1 lokalizacja 2 lokalizacja , 14001, pracowników 106 pracowników 256 pracowników 53 pracowników pracowników 82 pracowników 18 pracowników Strona 1 z 5

2 5. Charakterystyka przedsiębiorstwa PWPW S.A. jest dostawcą produktów i usług zapewniających wiarygodność procesów transakcji i identyfikacji. Klientom oferuje nowoczesne, dobrze zabezpieczone produkty i usługi o wysokiej jakości. Najważniejsze produkty to: banknot, znaki akcyzy na wyroby spirytusowe i tytoniowe, dowody osobiste, paszporty, karty plastikowe bankowe i lojalnościowe, znaczki pocztowe, bony towarowe, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, inne dokumenty komunikacyjne, karty do tachografów cyfrowych oraz inne papiery wartościowe. PWPW S.A. świadczy również usługi w zakresie rozwiązań informatycznych, w szczególności w odniesieniu do wdrażania i utrzymywania systemów wspomagających procesy wydawania i personalizacji dokumentów. PWPW S.A. posiada zarówno własne drukarnie jak i papiernię produkującą papier na druki specjalne, pracownie projektów i zabezpieczeń, laboratorium poligraficzne oraz papiernicze, centrum personalizacji dokumentów komunikacyjnych, podpis elektroniczny. PWPW S.A. posiada także technologię dającą możliwość aplikacji zabezpieczeń optycznych (hologramów) na swoje wyroby. W uzupełnieniu do sprzedaży krajowej PWPW S.A. prowadzi aktywną działalność na rynku międzynarodowym. IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Przewidywane rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje uzgodnione dni audytowe mieszczące się w II połowie października 2015r. + dni audytowe podczas audytu nadzoru w latach w zakresie norm ISO 9001, ISO i OHSAS oraz wybrane dni audytowe w latach w zakresie normy ISO Miejscem wykonania zamówienia będą 4 lokalizacje PWPW S.A. w Warszawie. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1. oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia złożonego przez PWPW S.A. lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 2. oferentów, spółki osobowe i osoby prawne, o których powzięto informację, że działają z naruszeniem prawa, są nierzetelne lub mało wiarygodne, 3. oferentów, w stosunku do których stwierdzono, że dostarczone przez nich informacje istotne w sprawie są nieprawdziwe, 4. oferentów, w tym osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U: ), przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA Oferent przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązany jest złożyć oświadczenie, iż: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 2. Jest gotowy zrealizować przedmiot oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Posiada uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewidzianym w postępowaniu, jak również niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także personel zdolny do wykonania zamówienia. 4. Aktualni członkowie władz/organów nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo: a) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, b) popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, c) przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, d) przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe, e) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Strona 2 z 5

3 5. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych Zamawiającego oraz innych, które pozyska w trakcie przygotowywania oferty i pracy na rzecz Zamawiającego, a ujawnienie których bez zgody Zamawiającego mogłoby narazić go na szkody. Zobowiązanie to obejmuje również pracowników oferenta i jego ewentualnych podwykonawców, w trakcie przygotowania oferty, jak również po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku wyboru jego oferty będzie przestrzegał obowiązującej na terenie Zamawiającego Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz przepisów Zamawiającego, w szczególności z zakresu ruchu osobowego i materiałowego, bezpieczeństwa informacji oraz BHP i ochrony środowiska. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 1. Wszelkiego rodzaju dokumenty (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp.) Zamawiający i oferenci przekazują w formie pisemnej, chyba że Zamawiający dopuści inną formę (np. ). 2. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 3. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Kierownik Zespołu Wsparcia Procesów ZSZ p. Marzena Kądziela, tel , 4. Każdy oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Pytania oferentów mogą mieć formę ową. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem: OFERTA Certyfikacja ZSZ. 5. Zamawiający będzie przekazywał ewentualne wyjaśnienia dotyczące rozumienia treści niniejszej specyfikacji do wszystkich oferentów bez ujawniania danych oferenta, który wystąpił z pytaniem. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 120 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej specyfikacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez oferentów do wszystkich wymogów zawartych w niniejszej specyfikacji, jak również żąda doprecyzowania lub uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, gdy zdaniem oferenta, działającego z najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne. 3. Oferenci są odpowiedzialni za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla właściwego wykonania zamówienia. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 5. Każdy z oferentów może złożyć na danym etapie postępowania tylko jedną ofertę. Oferty częściowe lub wariantowe można składać, o ile jest to wyraźnie dopuszczone przez Zamawiającego. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru albo ewidencji bądź przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 7. Wszystkie dokumenty składane przez oferentów powinny być oryginałami. W przypadku braku oryginału dokumentu, kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 8. Oferta winna być umieszczona w trwale zaklejonej i opieczętowanej kopercie z adresem zwrotnym, uniemożliwiającej bezśladowe otworzenie (np. podpisana na wszystkich połączeniach). Oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w żadnym przypadku nie będzie zobowiązany do pokrycia lub nie będzie odpowiedzialny za te koszty, niezależnie od wyniku postępowania. 9. Wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) powinny być ponumerowane i zszyte, w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron; oferta powinna zawierać spis treści. 10. Ujawnienie nieprawdziwości danych dostarczonych przez oferenta lub niespełnienie któregokolwiek z Strona 3 z 5

4 warunków określonych w SIWZ może stanowić podstawę odrzucenia oferty. 11. Ryzyko uchybienia wymaganiom dotyczącym złożenia oferty ponosi wyłącznie oferent. 12. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Cena oferty jak i wszystkich jej składników powinna być podana w PLN netto. 14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oferenta powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 15. Treść oferty powinna co najmniej zawierać: a) Koszt audytu re-certyfikacyjnego i audytów nadzoru. b) Ewentualne koszty dodatkowe wynikające ze złożonej oferty np. transport, zakwaterowanie audytorów. c) Warunki przeprowadzenia audytu re-certyfikacyjnego oraz audytów nadzoru włącznie z liczbą dni audytowych oraz liczbą uczestniczących audytorów. d) Rekomendacje firm certyfikowanych przez oferenta o podobnym zakresie produkcji oraz liczbie zatrudnionych powyżej 250 pracowników. e) Potwierdzenie posiadania uprawnień do przeprowadzania certyfikacji akredytowanej (wykaz posiadanych akredytacji). f) Zapewnienie, że audytorzy dedykowani do przeprowadzenia audytu w PWPW S.A. posiadają Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli poufne. 16. Do oferty oferent powinien załączyć: a) aktualny (nie starszy niż 3-miesięczny) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji, b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, c) oświadczenia oferenta wskazane w pkt. VI niniejszej specyfikacji, d) informacje np. w formie dodatkowego oświadczenia załączonego do oferty na temat swego doświadczenia w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z kryteriami ujętymi w rozdziale XI pkt. 1.b) X. SPOSÓB,MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę wstępną należy złożyć w recepcji PWPW S.A. ( Warszawa, ul. Sanguszki 1, wejście od ul. Wójtowskiej) lub przesłać na adres Spółki. Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki Warszawa z dopiskiem OFERTA RE-CERTYFIKACJA ZSZ Nie otwierać przed dniem 9 marca 2015r. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość działania poczty, poczty lub innych osób pośredniczących w przekazywaniu przesyłki. 3. Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2015r. o godzinie Oferty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania (decyduje data wpływu). 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9 marca 2015r. bez udziału oferentów. 6. O dalszych czynnościach w ramach postępowania, w tym o przewidywanym terminie uzgodnień i negocjacji z oferentami, Zamawiający poinformuje oferentów w formie pisemnej po otwarciu ofert. XI. KRYTERIA I WYBÓR OFERTY 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert spełniających wymagania formalne, kierując się następującymi kryteriami: a) cena całkowita netto oferenta, b) doświadczenie oferenta w zakresie certyfikacji systemów zarządzania ocenione na podstawie niżej wymienionych kryteriów: czas działania oferenta na rynku certyfikacji systemów zarządzania, Strona 4 z 5

5 czas posiadania akredytacji poszczególnych systemów, łączna liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników o profilu produkcji zbliżonym do Zamawiającego, w których oferent przeprowadził audyty systemowe, rekomendacje przedsiębiorstw audytowanych przez oferenta zatrudniających powyżej 250 pracowników o profilu produkcji zbliżonym do Zamawiającego. 2. Zamawiający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryteriów wskazanych w ust. 1. przy czym kryterium ceny stanowi 70% udziału, a doświadczenie 30%. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed dokonaniem wyboru oferty negocjacji handlowych. XII. PRZYJĘCIE OFERTY Przyjęcie oferty przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy następuje w formie zamówienia lub pisemnego oświadczenia złożonego wybranemu Wykonawcy przez Zamawiającego wskazującego jednoznacznie na przyjęcie jego oferty, mającego miejsce po zakończeniu wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych w postępowaniu (w tym uzyskanie opinii lub zgód korporacyjnych wymaganych Statutem PWPW S.A.). XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w celu uzgodnienia szczegółowych warunków zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu. 2. Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie związania ofertą. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie prawo do: 1) zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia lub treści SIWZ, 2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru i przyjęcia którejkolwiek z ofert, 3) prowadzenia negocjacji tylko z wybranymi oferentami, 4) unieważnienia wyników postępowania bez podania przyczyny. 2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej, a wniesione przez oferentów odwołania/protesty itp. Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia. 3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U ). Strona 5 z 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) zamawiający: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,. 2) przedmiot : wykonanie w 2013r., 2014r.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo