NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO"

Transkrypt

1 Grażyna Ożarek 1 NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Celem referatu jest wskazanie, że powszechnie stosowane doraźne, spontaniczne działania w zakresie ochrony aktywów informacyjnych nie przynoszą spodziewanych korzyści. Brak systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacyjnego - to wysokie nakłady i niskie efekty. Informacje w trudzie się produkuje ale łatwo reprodukuje. Zatem może warto sięgnąć po dokumenty normalizacyjne, które wskażą jak zbudować kompleksowy a zatem skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI). Dzięki nim poznamy własne zasoby informacyjne i ich wartość dla organizacji, zidentyfikujemy zagrożenia i oszacujemy ryzyko, zastosujemy adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, przygotujemy harmonogram wdrożeń zabezpieczeń oraz audytów oceniających stan ochrony, wyznaczymy osoby odpowiedzialne za system i elementy systemu, zbudujemy kulturę bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji. W konsekwencji uzyskamy ekonomicznie uzasadniony, dojrzały oraz skuteczny SZBI. 1. NORMALIZACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Normalizacja jest działalnością zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów 2 Tym współczesnym problemem, z którym musi poradzić sobie każda organizacja zarówno mała jak i duża; ta ze sfery biznesu jak i publiczna, jest zapewnienie bezpieczeństwa aktywom informacyjnym (danym i informacjom). W dokumentach normalizacyjnych można znaleźć zasady, wytyczne, charakterystyki, które odnoszą się do różnych rodzajów działalności i zmierzają do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Kompleksowe podejście do zorganizowania w instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym zostało zawarte w dokumencie normalizacyjnym PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki Bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. W tabeli 1 przedstawiono zbiór dokumentów komplementarnych z PN-ISO/IEC i jednocześnie uszczegóławiających zagadnienie budowy i utrzymania wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI) w organizacji. Tabela 1 Podstawowy zbiór dokumentów normalizacyjnych niezbędny do budowy SZBI w organizacji Numer normy Tytuł Zawartość normy PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki Prezentuje model oraz metodę ustanowienia, Bezpieczeństwa. Systemy zarządzania wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, bezpieczeństwem informacji. przeglądu, utrzymania i doskonalenia SZBI. Wymagania PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Zawiera wytyczne do zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacyjnego. Stanowi rozwinięcie ogólnych koncepcji opisanych w PN ISO/IEC Referat został wygłoszony w dniu 17 września 2010 r. na sympozjum zorganizowanym przez Polskie Forum ISO 9000 w Dymaczewie k/poznania 2 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)

2 PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. ISO/IEC Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement Jest to praktyczny przewodnik umożliwiający opracowanie skutecznego SZBI. Omawia cele stosowania zabezpieczeń oraz opisuje metody wdrażania zabezpieczeń na podstawie oszacowanego ryzyka. W tym dokumencie przedstawiono wymagania i wytyczne dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację SZBI, jednakże norma ta może być także stosowana w innych procesach audytowych np. do celów audytu wewnętrznego SZBI Dokument zawiera wytyczne dotyczące rozwoju i wykorzystania środków pomiaru w celu oceny skuteczności wdrożenia SZBI Zasady opisane w przedstawionych normach to modelowe, uznane sposoby postępowania najlepsze praktyki, które dają duże prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu ale go nie gwarantują, bowiem nie zawierają recepty (jednego algorytmu rozwiązania problemu) lecz ogólne wytyczne, które powinny zostać indywidualnie dopasowane do każdej organizacji i doskonalone w procesie użytkowania. Skuteczna ochrona aktywów informacyjnych w sposób holistyczny ujmuje aspekty bezpieczeństwa mając na uwadze kwestie: teleinformatyczne, prawne, fizyczne, organizacyjne, ludzkie, społeczne, kulturowe, psychologiczne a także ekonomiczne. Inwestowanie w bezpieczeństwo informacyjne powinno być ekonomicznie opłacalne dla organizacji, powinno wynikać z potrzeb biznesowych. Sukces uzależniony jest od stopnia rozumienia potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i zaangażowania w ten proces członków organizacji oraz systematycznego badania poziomu ochrony. Wszystkie te kwestie zostały uwzględnione w normalizacyjnym spojrzeniu na bezpieczeństwo informacyjne. 2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE Bezpieczeństwo informacyjne oznacza ochronę danych i informacji przed zagrożeniami (i wynikającymi stąd niekontrolowanymi stratami) płynącymi z otoczenia oraz wnętrza organizacji. Celem tej ochrony jest m. in. zapewnienie ciągłości działania procesów, wykorzystanie w pełni możliwości biznesowych, obniżenie ryzyka ewentualnych strat na skutek zaistniałych incydentów. Ale także możliwość podejmowania skutecznych decyzji opartych na analizie danych i informacji do których możemy mieć zaufanie. Bezpieczeństwo informacyjne w swoim szerokim znaczeniu obejmuje każdą postać danych i informacji, aczkolwiek podstawową rolę w instytucjach odgrywa obecnie ich cyfrowa postać. Chronić zatem trzeba zarówno zasoby cyfrowe jak i te występujące w postaci dokumentów papierowych, graficznych, filmowych oraz zapamiętane przez człowieka i przekazywane przez środki łączności. Bezpieczeństwo informacyjne związane jest z zachowaniem tzw. atrybutów bezpieczeństwa aktywów informacyjnych, do których przede wszystkim zaliczamy: integralność, poufność i dostępność; dodatkowo można rozważyć ochronę innych własności takich jak rozliczalność, autentyczność, niezawodność i niezaprzeczalność (tab. 2). Utrzymywanie tych atrybutów, dla wybranych grup aktywów informacyjnych, na założonym poziomie bezpieczeństwa oraz empirycznie stwierdzona odporność na zakłócenia, świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w organizacji. 3 Norma została wydana 15 grudnia 2009 r.

3 Definicje atrybutów bezpieczeństwa danych i informacji Nazwa atrybutu bezpieczeństwa Definicja Integralność (integrity) Poufność (confidentiality) Dostępność (availability) Niezawodność (reliability) Autentyczność (authenticity) Rozliczalność (accountability) Niezaprzeczalność (non-repudiation) 3. PROJEKTOWANIE SZBI Tabela 2 Zapewnienie, że dane lub informacje nie zostały zmienione w sposób nieautoryzowany (dokładne i kompletne aktywa) Dane i informacje udostępniane są tylko osobom upoważnionym Możliwość wykorzystania na każde żądanie w założonym czasie przez upoważnione podmioty Oznacza koherentne, zamierzone zachowanie i skutki Zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest zgodna z deklarowaną Pewność, że działania danego podmiotu są w sposób jednoznaczny przypisane temu podmiotowi Brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w przetwarzaniu danych. Przystępując do budowy SZBI zgodnie z zaleceniami normy należy dokonać inwentaryzacji zasobów informacyjnych, określić ich wartość rynkową lub wrażliwość; połączyć w grupy, określić poziom zabezpieczeń i rodzaj zabezpieczeń. Aby zastosować właściwe zabezpieczenia należy dokonać analizy podatności i zagrożeń dokonać analizy ryzyka. Miarą ważności określonych grup aktywów informacyjnych jest ich tzw. wrażliwość, jeśli nie możemy wycenić ich w jednostce monetarnej. Wrażliwymi aktywami informacyjnymi są takie, które mogą zostać wykorzystane na szkodę zainteresowanej organizacji. Wrażliwość poszczególnych grup aktywów informacyjnych jest ustalana przez właścicieli informacji i ma na celu ustalenie poziomu ich ochrony. Warto wspomnieć, że im bardziej wartościowe lub wrażliwe są zasoby tym większe jest ryzyko związane z ich utratą i tym większe są wymagania bezpieczeństwa co obrazuje rys.1. Rys. 1 Ryzyko, wymagania bezpieczeństwa a wartość zasobów [Źródło: opr. wł. na podst. PN-I ]

4 4. SZACOWANIE RYZYKA Zgodnie z PN-ISO/IEC ryzyko mierzone jest jako kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego następstw. Ryzyko dotyczy zdarzeń powtarzalnych, których możliwość zaistnienia można obliczyć statystycznie, czyli można je skalkulować. Na rys. 2 ukazano proces analizy ryzyka w celu podjęcia próby oszacowania ryzyka. Rys. 2 Analiza ryzyka i szacowanie ryzyka [źródło: opr. wł.] 4.1. Analiza ryzyka Identyfikowanie ryzyka Identyfikowanie ryzyka jest procesem wyszukiwania, zestawiania i charakteryzowania elementów ryzyka. Innymi słowy jest to działanie, w którym przewiduje się: co może się zdarzyć, gdzie to może się zdarzyć, dlaczego może wystąpić to zdarzenie, jak często może wystąpić to zdarzenie i jakie będą tego następstwa. W trakcie identyfikowania należy dokonać: 1. Inwentaryzacji aktywów i identyfikowania zagrożeń (o czym wspomniano wyżej). 2. Spisu istniejących zabezpieczeń. 3. Sporządzenia listy podatności (luk w systemie) w stosunku do aktywów, zagrożeń i zabezpieczeń (np. dla aktywów typu sieć podatnością może być brak dowodu wysłania i odebrania wiadomości, a zagrożeniem - odmowa działania). Obszerną listę przykładów podatności zawarto PN-ISO/IEC w załączniku D. 4. Określenie następstw (szkód). Następstwem może być utrata skuteczności, ciągłości działania, reputacji, straty biznesowe, zniszczenie, procesy karne itp. Dokonując szacowania szkód w wyniku incydentów należy wziąć pod uwagę takie elementy jak: 1. Czas wykrycia i naprawy 2. Straty liczone w nakładzie pracy 3. Utrata możliwości biznesowych 4. Koszty specjalistycznej naprawy lub odtworzenia aktywów 5. Straty z powodu obniżonego zaufania interesariuszy Estymowanie ryzyka Estymacja ryzyka to proces w którym przypisywane są wartości do prawdopodobieństwa i skutków ryzyka.

5 1. Estymacja ryzyka może być prowadzona metodą: Jakościową - stosowana w celu zgrubnego określenia poziomu oraz ujawnienia źródeł poważnego ryzyka. W estymacji jakościowej używa się skali atrybutów kwalifikujących potencjalne następstwa takie jak np. niski, średni i wysoki oraz prawdopodobieństwo wystąpienia tych następstw. Ilościową jest droższa, lecz dokładniejsza od poprzedniej; wykorzystuje się skalę numeryczną zarówno dla następstw jak i dla prawdopodobieństwa wystąpienia następstw. Wykorzystywane są dane o incydentach z różnych źródeł, najczęściej sięga się do danych historycznych. Mieszaną połączenie metody jakościowej i ilościowej. Wybór metody powinien być dostosowany do określonych potrzeb. 4.2 Ocena ryzyka Ocena ryzyka jest to proces porównywania estymowanego ryzyka z ustalonymi kryteriami w celu określenia znaczenia ryzyka. Ryzyko z przypisanymi wartościami dla poszczególnych grup aktywów informacyjnych oraz kryteria oceny ryzyka umożliwiają podjęcie decyzji w stosunku do przyszłych działań. Decyzje te powinny określać czy należy podjąć działanie, a także powinny ustalać działania priorytetowe. W wyniku oceny powinno się otrzymać listę rankingową postępowania z ryzykiem Szacowanie ryzyka zgrubne i dokładne Szacowanie ryzyka (zgodnie z rys. 2) realizowane jest poprzez proces analizy i oceny ryzyka. Tzw. szacowanie zgrubne - na wysokim poziomie ogólności - zwykle umożliwia jedynie wytyczenie chronologii działań związanych z zabezpieczeniami, bowiem często z powodów finansowych zabezpieczanie niektórych grup danych i informacji musimy odłożyć na później. Jak wspomniano wyżej, w pierwszej kolejności zabezpieczymy zatem te najbardziej krytyczne. Zgrubne szacowanie ryzyka rzadko odnosi się do szczegółów technologicznych i wskazuje głównie na zabezpieczenia organizacyjne oraz ogólne zabezpieczenia techniczne typu oprogramowanie antywirusowe lub kopie zapasowe. Szczegółowe szacowanie ryzyka wymaga dużo większych nakładów czasu, wysiłku i umiejętności niż w przypadku szacowania zgrubnego. Tablica 3 przedstawia przykład budowy macierzy do szczegółowego określania poziomu ryzyka związanego bezpieczeństwem informacji. Tablica 3 Przykładowa macierz do wyznaczania szczegółowego poziomu ryzyka [źródło: PN-ISO/IEC 27005] Wartość aktywów Zagrożenie - prawdopodobieństwo wystąpienia Podatność - łatwość wykorzystania Niskie (L) Średnie (M) Wysokie (H) L M H L M H L M H

6 Wiersze macierzy określają liczbowo wartość aktywów dla poszczególnych grup informacji (skala od 0 do 4). W kolumnach odzwierciedlone jest prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oraz łatwość wykorzystania podatności. Poziom ryzyka określony jest w skali od 0 do 8 dla każdej kombinacji. Wartość lub wrażliwość aktywów informacyjnych wyznaczają (jak wspomniano wyżej) kierownicy, którzy zwykle są tzw. właścicielami grup informacji w oparciu o takie czynniki jak: straty finansowe, przerwy w działaniu, utrata reputacji, zobowiązania i regulacje prawne itp. W podobny sposób (poprzez przypisanie poziomów: niskie, średnie, wysokie) szacowana jest łatwość wykorzystania zagrożeń oraz prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się zagrożenia. Na przykład niech wartość aktywów wynosi 2, prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jest wysokie H, a łatwość wykorzystania L. Przy tych parametrach (zgodnie z tab. 3) poziom ryzyka wynosi 4. Przedstawiona metoda umożliwia tworzenie rankingu ryzyka dla poszczególnych grup aktywów. 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym jest zarządzanie ryzykiem. Uproszczony proces zarządzania ryzykiem został przedstawiony na rys. 3. Rys. 3 Uproszczony schemat zarządzania ryzykiem [opr. wł. na podstawie PN-ISO/IEC 27005] Wszystkie powyżej opisane działania występują w fazie planuj SZBI. W fazie wykonuj należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia w celu zredukowania ryzyka. Zabezpieczenia oraz cele zabezpieczeń zgodnie z PN-ISO/IEC powinny zostać opracowane w Deklaracji Stosowania jednym z najważniejszych dokumentów SZBI. Po praktyczne wskazówki warto sięgnąć do dokumentu PN-ISO/IEC Zgodnie z fundamentalną zasadą PN-ISO/IEC 27001, SZBI powinien żyć według cyklu PDCA (Planuj-Wykonaj- Sprawdź-Popraw). Oznacza to ciągłe monitorowanie, sprawdzanie i ulepszanie wdrożonego systemu. Tylko ciągłe monitorowanie i ocenianie przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem informacji pozwala stwierdzić jak ta ochrona jest realizowana. Wyniki pomiarów powinny być analizowane, aby umożliwić podejmowanie decyzji, co, gdzie i jak

7 poprawić - służyć doskonaleniu systemu. Etap eksploatacji systemu (sprawdź i popraw) wymaga, jak dobrze utrzymany ogród, stałej pielęgnacji systematycznej pracy i nadzoru. 6. KOORDYNOWANIE SZBI Kto powinien pełnić rolę menedżera bezpieczeństwa informacyjnego? W wielu firmach wyznacza się do tej funkcji pracownika komórki IT. Jeśli są to administratorzy lub informatycy wtedy nadzorują sami siebie. Jest to ewidentny błąd. Warto podkreślić, że menedżerem bezpieczeństwa informacyjnego nie musi być informatyk, ale osoba która rozumie nowe technologie oraz doskonale zna organizację i procesy w niej przebiegające. Zaleca się aby menedżer bezpieczeństwa był pełnomocnikiem najwyższego kierownictwa z odpowiednimi pełnomocnictwami, które umożliwiają mu wydawanie poleceń wszystkim pracownikom z żądaniem ich wykonania. Pełnomocnik powinien kierować i uczestniczyć w tworzeniu systemu w organizacji. Błędem jest kupowanie gotowych rozwiązań sporządzonych przez wyspecjalizowane firmy. Przygotowana przez nich polityka bezpieczeństwa informacyjnego, procedury, instrukcje zwykle są robotą seryjną z którą nikt z pracowników się nie utożsamia. Z empirii wynika, że rozwiązania muszą być wspólnie wypracowane a procedury akceptowane przez pracowników. Nie da się stworzyć efektywnego SZBI bez udziału wszystkich pracowników. W tym celu należy położyć duży nacisk na uwiadamianie pracownikom problemów bezpieczeństwa poprzez cykl szkoleń. Szkolenia te powinny objąć cały personel firmy, łącznie z pracownikami obsługi o których często się zapomina a stanowią ważne ogniwo w zapewnieniu bezpieczeństwa. W ten sposób tworzy się swoista kultura bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji. Bez jej istnienia, czyli z pracownikami, którzy nie są uwrażliwieni na możliwość wystąpienia incydentów, zastosowane środki bezpieczeństwa zawsze będą niepełne a zatem niedoskonałe. 7. POMIAR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Jeśli nie potrafisz czegoś zmierzyć to niewiele o tym wiesz, w tym kontekście została wydana międzynarodowa norma ISO/IEC Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym Pomiary. Norma ta objaśnia miary i dostarcza metod pomiarów potrzebnych do oszacowania skuteczności SZBI wymaganych przez ISO/IEC W tym miejscu należy zauważyć, że pojęcie pomiar zostało tu użyte w znaczeniu innym niż w przypadku pomiaru wielkości fizycznych. Pomiar wielkości fizycznych charakteryzuje się obiektywnością i empirycznością. W pomiarze tym ściśle określony jest przedmiot pomiaru, a wielkości mierzone mają przyporządkowaną jednostkę miary i wyrażone są liczbowo. Ponadto z terminem pomiar związane są narzędzia pomiarowe. Bezpieczeństwo jest niemierzalne z technicznego punktu widzenia, bowiem jest pojęciem abstrakcyjnym, subiektywnie odczuwanym przez odbiorcę. W bezpieczeństwie korzysta się z arbitralnych miar symbolicznych, często opisowych (np. niskie, średnie, wysokie). Z tego powodu, podczas audytu bezpieczeństwa informacyjnego audytor zbiera dane dotyczące wdrożonych zabezpieczeń na podstawie których wydaje ocenę stanu ochrony. Na podstawie stanu ochrony (np. posługując się deklaracją stosowania) może zdiagnozować, mniej lub bardziej precyzyjnie, dojrzałość SZBI. Co oznacza, że w danym momencie zostały spełnione warunki dające zapewnienie ochrony. Zatem w przypadku SZBI właściwym wydaje się stosowanie pojęcia ocena niż pomiar, a praca audytorów powinna skupiać się na badaniu stanu ochrony na podstawie wdrożonych zabezpieczeń i szacowaniu dojrzałości sytemu bezpieczeństwa informacyjnego, a nie na pomiarze bezpieczeństwa.

8 8. PODSUMOWANIE Bezpieczeństwo to imponderabilia 4 czyli rzecz nieuchwytna, nie dająca się, zmierzyć, zważyć, dokładnie określić, mogąca jednak oddziaływać i mieć znaczenie, wpływ. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, i jest to sui generis wewnętrzne przekonanie, że należące do niego zasoby pozostaną nienaruszone. Aby ta pewność miała oparcie w faktach należy ustanowić, wdrożyć, sprawdzać i doskonalić SZBI wg PN-ISO/IEC Jednym z symptomów skuteczności SZBI, dostrzeganych z wnętrza organizacji, jest niezakłócona realizacja określonych zadań i procesów. Z perspektywy zewnętrznej, potwierdzeniem istnienia dojrzałego SZBI, jest posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa informacyjnego. Warto raz jeszcze podkreślić, że wszelkie działania spontaniczne, ad hock, bez głębszej analizy skazane są na niską efektywność w stosunku do nakładów. Tylko działania prowadzone systemowo w oparciu o najlepsze praktyki dają szansę optymalnej ochrony informacyjnych aktywów danej organizacji. LITERATURA 1. Krawiec J. Ożarek G.: Certyfikacja w informatyce. Warszawa. PKN PN-ISO/IEC 27001:2007 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania. 3. PN-ISO/IEC 27005:2010 Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. 4. PN-I :1999 Technika informatyczna Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. 5. ISO/IEC 27004:2009 Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement 6. Liderman K.: Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. Warszawa. PWN imponderabilia (łc. in- nie- + p.łc. ponderabilis dający się zważyć od łc. ponderare ważyć ) rzeczy nieuchwytne, niedające się zmierzyć; rzeczy niesamowite, cudowne.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Paweł Skowron * Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wstęp Proces raportowania jest coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo