Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces

2 Dlaczego studia LUQAM? W LUQAM zawsze staramy siê s³uchaæ ludzi. Umiejêtnoœæ s³uchania daje nam niepowtarzaln¹ szansê zdobywania wiedzy, bez której nasze przedsiêwziêcia i projekty nie mog³yby istnieæ. To w³aœnie po kilkuset rozmowach z naszymi Klientami zrodzi³ siê pomys³ stworzenia innowacyjnych studiów podyplomowych we wspó³pracy z Wy sz¹ Szko³¹ Zarz¹dzania i Bankowoœci. Studiów, dziêki którym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dostarczania pracownikom firm nie tylko wiedzy teoretycznej, ale równie praktycznych umiejêtnoœci. Cieszymy siê, e 90% zajêæ na studiach prowadzonych jest przez naszych trenerów, tj. osoby posiadaj¹ce bogate doœwiadczenie zawodowe, szkoleniowe i konsultingowe. Pozosta³e 10% wyk³adowców to profesorowie wy szych uczelni i top management firm, z którymi mamy przyjemnoœæ wspó³pracowaæ. ukasz Ekiert Prezes Zarz¹du LUQAM sp. z o. o. sp. k. W ci¹gu kilkunastu lat dzia³alnoœci, WSZiB przeszkoli³a na studiach podyplomowych rzeszê kilkunastu tysiêcy osób. Wspó³praca z firm¹ LUQAM pozwoli³a na do³¹czenie do naszej oferty kilku bardzo ciekawych kierunków prowadzonych przez praktyków zarz¹dzania. Oceny z wczeœniejszych edycji pozwalaj¹ s¹dziæ, e studia staj¹ siê rynkowym hitem. Gry symulacyjne, warsztaty, wizyty w firmach partnerskich to atrybuty, które wyró niaj¹ studia Lean Sigma Academy oraz Quality Excellence- Auditor Wiod¹cy ISO 9001 na tle innych studiów tego typu. Dominika WoŸny Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci

3 Lean Sigma Academy Atuty studiów podyplomowych: wspó³pracujemy z firmami produkcyjnymi i na ich terenie prowadzimy razem ze s³uchaczami studiów podyplomowych realne dzia³ania optymalizacyjne, zapraszamy na wyk³ady praktyków miêdzynarodowego biznesu z zagranicy, studia prowadzone s¹ przez specjalistów, praktyków w danej dziedzinie, konsultantów LUQAM. Czas na studiach podyplomowych poœwiêcony jest procentowo na: Wyk³ady i æwiczenia - 45% Dzia³ania optymalizacyjne w praktyce - 29% Warsztaty i gry symulacyjne -26% Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy, jak równie kszta³towanie postaw i umiejêtnoœci przydatnych w codziennej pracy. Program studiów obejmuje 2 du e bloki tematyczne zwi¹zane z popularnymi koncepcjami zarz¹dzania: Lean Manufacturing (Management) i Six Sigma. Studia Lean Sigma Academy to przedsiêwziêcie ³¹cz¹ce w sobie elementy tradycyjnych studiów podyplomowych (wyk³ady i æwiczenia) z nauk¹ poprzez praktykê (warsztaty i gry symulacyjne) oraz dzia³ania optymalizacyjne w praktyce (wizyty w przedsiêbiorstwach). Planowanych jest 5 dni wizyt w przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Jeden dzieñ zajêæ prowadzony bêdzie w jêzyku angielskim (prezentacja zaproszonego goœcia). Dodatkowe korzyœci: œwiadectwo ukoñczenia studiów podyplomowych na Wy szej Szkole Zarz¹dzania i Bankowoœci w Krakowie, certyfikat ukoñczenia programu szkoleniowego "Six Sigma- poziom Green Belt", certyfikat ukoñczenia programu szkoleniowego "Lider Lean Manufacturing", tablet z aplikacj¹ do monitorowania mikroprzestojów (dla osób które zap³aci³y nale noœæ za studia w jednej racie). DEFINE MEASURE ANALYZE IMPROVE CONTROL

4 Quality Excellence Auditor Wiod¹cy ISO 9001 LUQAM, Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Bankowoœci oraz DEKRA Certification maj¹ przyjemnoœæ zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w nowych, jedynych w Polsce studiach podyplomowych nadaj¹cych uprawnienia do legitymowania siê bezterminowym certyfikatem zewnêtrzego Auditora Wiod¹cego ISO 9001 miêdzynarodowej jednostki certyfikuj¹cej DEKRA Certification. Jest to najwa niejszy krok poczyniony w przypadku starania siê o anga w charakterze auditora zewnêtrznego- certyfikuj¹cego systemy zarz¹dzania jakoœci¹. W ramach zajêæ zostanie zorganizowane specjalne spotkanie z Przedstawicielem Regionalnym DEKRA, w czasie którego zostanie przeanalizowana sylwetka s³uchacza studiów, przyznanie mu kodów auditorskich (kwalifikowanie obszarów, w których móg³by prowadziæ audity zewnêtrzne). Du ym atutem studiów jest ich charakter. Æwiczenia i ca³odzienne warsztaty zajmuj¹ ponad 50% czasu studiów, co wp³ywa na nabycie realnych umiejêtnoœci w obszarze zarz¹dzania, auditowania i doskonalenia systemu. W ramach studiów podyplomowych wiadomoœci z zakresu wymagañ normy ISO 9001 i budowania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ poszerzane s¹ o zagadnienia zwi¹zane z analiz¹ ryzyka, Strategiczn¹ Kart¹ Wyników (BSC), Mapowaniem Strumienia Wartoœci (VSM), mapowaniem procesów, metodami, narzêdziami i technikami rozwi¹zywania problemów, komunikacj¹ w procesie auditu i kosztami jakoœci, czyli narzêdziami, którymi pos³uguje siê nowoczesny manager. Dodatkowe korzyœci: œwiadectwo ukoñczenia studiów podyplomowych na Wy szej Szkole Zarz¹dzania i Bankowoœci w Krakowie, certyfikat "Auditor Wiod¹cy Systemu ISO 9001" wydany przez DEKRA Certification (bez daty wa noœci) - po zdaniu egzaminu koñcowego, bezp³atn¹ kwalifikacjê przez Przedstawiciela Regionalnego DEKRA Certification (, certyfikat ukoñczenia programu szkoleniowego "Pe³nomocnik ISO 9001" wydany przez LUQAM (bez daty wa noœci), certyfikat ukoñczenia programu szkoleniowego Optymalizacja i doskonalenie systemu zarz¹dzania wydany przez LUQAM (bez daty wa noœci), film szkoleniowy Partytura dla auditora, mo liwoœæ uzyskania certyfikatu Auditora Wewnêtrznego systemów: ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 17025, ISO/TS 16949, tablet z innowacyjn¹ aplikacj¹ Audytor (dla osób które zap³aci³y nale noœæ za studia w jednej racie).

5 Zni ki 5% dla 2 lub wiêcej osób zapisuj¹cych siê wspólnie na studia 15% dla absolwentów Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Bankowoœci w Krakowie 15% dla osób, które ukoñczy³y studia licencjackie, in ynierskie b¹dÿ magisterskie w 2013 lub 2014 roku 15% dla firm graj¹cych w Lidze Mistrzów 5S LUQAM 100% zni ki dla czwartej osoby z tej samej firmy na studiach Dodatkowa promocja: Tablet z aplikacj¹ do monitorowania mikroprzestojów lub Tablet Audytor dla osób p³ac¹cych za studia w jednej racie. Dla firm zainteresowanych udzia³em w studiach wiêkszej liczby pracowników zosta³a przygotowana specjalna oferta. Zapraszamy do zadawania pytañ. Kontakt: Daniel Taborski tel mobile LUQAM sp. z o. o. sp. k. Biuro G³ówne ul. Kamieñskiego Kraków

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 Numer 1-2004 (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID Szanowni Pañstwo, Pierwszy

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo