na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego"

Transkrypt

1 GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD egz. Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego 11 czerwca 2015 fot. Arkadiusz Jakubowski Parlamentarzyści wreszcie uwolnili tradycyjne, pyszne polskie jedzenie. Swojski chleb, kiełbasy własnej roboty, sery z domowego wyrobu i wszelkie przetwory rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać na targowiskach albo u siebie w gospodarstwach. Mieszczuchy ruszą na wieś po naturalną żywność. Czy szpital będzie prywatny?! czytaj str.5-6 czytaj str.3-4

2 2 Nr 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r EGZEMPLARZY PROMOCJA Ratujmy wzrok naszym dzieciom Od 25 maja w salonie VISION OPTYK przy ul. Westerplatte trwa akcja Ratujmy wzrok naszym dzieciom, w ramach której małych pacjentów przyjmuje specjalista chorób oczu dzieci i noworodków. Z właścicielem salonu, mgr Dorotą Michalską-Wolniak, rozmawia Joanna Lubomirska Za in te re so wa nie ro dzi ców i ich po - ciech ak cją jest zna czą ce. Wie le dzie - ci ma pro blem z pierw szym kon tak - tem u oku li sty. Pro szę po wie dzieć jak przy go to wać dziec ko do ba da nia? Dzie ci moż na i war to przy go to wać do ba da nia już w do mu, aby zmniej - szyć ich lęk w cza sie rze czy wi ste go ba da nia przez oku li stę. W ja ki spo sób? Moż na np. uda wać wi zy tę u le ka rza i za sła niać oczy ulu bio nym za baw - kom, a po tem sa me mu dziec ku w trak cie tej za ba wy. War to też po - ba wić się z dziec kiem w na zy wa nie przed mio tów. Uła twi to póź niej współ pra cę le ka rzo wi z na szą po cie - chą. O co jesz cze ro dzi ce po win ni za dbać przy go to wu jąc dziec ko do ba da nia? Jak w każ dym te ście psy cho fi zycz - nym je go wy nik za le ży od sta nu psy - chicz ne go pa cjen ta, dla te go wska za - ne jest, aby dziec ko by ło wy po czę te i, o ile to moż li we, od po wied nio sku - pio ne w trak cie ba da nia. War to za - brać ze so bą wszyst kie wy ni ki wcze - śniej szych ba dań, po przed nie re cep - ty oku la ro we, kar ty in for ma cyj ne z po by tów w szpi ta lu itp. Ja kie so czew ki oku la ro we są naj lep sze dla dzie ci? Na pew no dzie ci nie po win ny no sić oku la rów z so czew ka mi szkla ny mi. Są zbyt nie bez piecz ne w użyt ko wa - niu. Naj lep szym roz wią za niem bę dą so czew ki or ga nicz ne uszla chet nio ne od po wied ni mi, po pra wia ją cy mi wy - trzy ma łość i ja kość wi dze nia po wło - ka mi. War to też wspo mnieć o so - czew kach z po li wę gla nu ma te ria łu bar dzo wy trzy ma łe go, ide al ne go dla tak ak tyw nych klien tów, ja ki mi są dzie ci. Za zna czę, że wspo mnia ne prze ze mnie so czew ki ce chu je ni ska wa ga, co w przy pad ku so cze wek o du - żej mo cy jest nie zwy kle istot ne. No i oczy wi ście wszyst kie do sko na le chro nią wzrok przed szko dli wym pro - mie nio wa niem UV, któ re ma ne ga - tyw ny wpływ na roz wi ja ją cy się wciąż or ga nizm. Co kry je się pod na zwą so czew ki uszla chet nio ne? Uszla chet nie nia to róż ne go ro dza ju po wło ki, dzię ki któ rym po pra wia się za rów no kom fort wi dze nia, jak i użyt - ko wa nia. Pod sta wo wym uszla chet - nie niem jest np. utwar dze nie so - czew ki, któ re ogra ni cza za ry so wa nia. Na to miast po wło ka an ty re flek syj na za pew nia mak sy mal ną przej rzy stość so czew ki. Wszyst kie jej za le ty wy ni - ka ją z fak tu, iż wy ga sza ona wszel kie od bi cia świa tła ja kie po ja wia ją się na po wierzch ni so cze wek, a z któ ry - mi oko mu si się non stop mie rzyć. Nor mal nie w cią gu dnia nie czu je my tych zma gań na szych oczu z re flek - sa mi. Wie czo rem ob ja wia się to na - to miast ogól nym zmę cze niem, kiep - skim sa mo po czu ciem, bó lem oczu. Atu tem po wło ki an ty re flek syj nej jest fakt, że jest ona do dat ko wym za bez - pie cze niem przed ry so wa niem się so cze wek, a wraz z za war tą po wło ką hy dro fo bo wą po wo du je, że so czew - ki sła biej za cho dzą mgłą przy znacz - nych róż ni cach tem pe ra tu ry w zi - mie. War to wspo mnieć o po wło ce oleo fo bo wej, któ ra uła twia utrzy ma - nie so cze wek w czy sto ści. Utrud nia ona po wsta wa nie tłu stych plam i uła - twia czysz cze nie oraz dzię ki ide al nie gład kiej po wierzch ni po ma ga utrzy - mać so czew kę w czy sto ści kurz i brud nie przy cze pia się tak ła two, a je śli już doj dzie do za bru dze nia to wy star czy raz prze trzeć so czew kę, aby sta ła się ide al nie czy sta. Na co na le ży zwró cić uwa gę wy bie ra jąc opraw ki dla dziec ka? Przede wszyst kim za ufać wie dzy i do - świad cze niu opty ka. Wszel kie pa ra - me try optycz ne, geo me tria twa rzy, ele men ty oku la rów ta kie jak: ma te - riał, roz miar, mo stek, za usz ni ki, któ - re utrzy mu ją opraw kę na środ ku twa - rzy dziec ka, funk cjo nal ność opra wek, ich bez pie czeń stwo są w ge stii opty - ka. Na to miast styl, ko lor i wi zu al na część do bo ru opra wek to już ży cze - nie mi lu siń skich lub ich ro dzi ców. A ma te riał, z któ re go są wy ko na ne opraw ki dla dzie ci? Dla bez pie czeń stwa i kom for tu pa - cjen tów do 5 lub 6 lat pro po nu ję opraw ki, któ re są gięt kie, bez czę ści me ta lo wych, a dla star szych dzie ci okta no we, ny lo no we, po lia mi do we lub gri la mi do we. Pod czas upra wia - nia spor tu, pro po nu je my ela stycz ne opra wy, któ re nie po sia da ją czę ści me ta lo wych. ul. Westerplatte 7, Leszno, tel

3 ZDROWIE EGZEMPLARZY Nr 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. 3 Lekarstwo czy trucizna Czy samorząd wojewódzki, jako właściciel szpitala w Lesznie, jest już tak zmęczony problemami tej lecznicy, że chce się ich pozbyć komercjalizując lecznicę, czyli przekształcając w kapitałową spółkę handlową? A może jest zupełnie odwrotnie i chodzi nie o pozbycie się kłopotu, a stworzenie nowych możliwości rozwoju? Ro śnie licz ba pa cjen tów, ro śnie też licz ba usług, za któ re Na ro do wy Fun - dusz Zdro wia nie chce pła cić, w efek - cie cze go le czą cy się nie mo gą li czyć na po pra wę sy tu acji, za ło ga na lep - sze za rob ki, a lecz ni ca ma pro ble my z ter mi no wym re gu lo wa niem płat - no ści. Do te go do cho dzi ko niecz ność spła ca nia za cią gnię tych w po przed - nich la tach kre dy tów. Mi mo tych trud no ści Wo je wódz - ki Szpi tal Ze spo lo ny w Lesz nie mo - zol nie, bo mo zol nie, ale się mo der - ni zu je. Nie ba wem ma ją się roz po - cząć za ku py no we go sprzę tu. Za po - wia da ne są tak że pra ce re mon to we, dzię ki któ rym ma ją się po pra wić wa - run ki le cze nia. To cie szy. Jed nak jed no cze śnie z za po wie dzia mi więk szych na kła - dów fi nan so wych na szpi tal, przed - sta wi ciel za rzą du wo je wódz twa wiel - ko pol skie go pro po nu je ko mer cja li - za cję lecz ni cy, co mo że w przy szło - ści skut ko wać pry wa ty za cją, a to już nie po do ba się ani pa cjen tom, ani za ło dze, ani lesz czyń skim sa mo rzą - dow com. Dy rek tor za dy rek to rem Kie dy na po cząt ku 2012 ro ku z kie ro - wa nia WSZ w Lesz nie zre zy gno wał je go ów cze sny dy rek tor, To masz Stro - iń ski, lecz ni ca przez kil ka mie się cy prze cho dzi ła po waż ny kry zys. I nie cho dzi ło tyl ko o na głą re zy gna cję Stro - iń skie go, ale przede wszyst kim o przy - zna ne wte dy znacz nie mniej ko rzyst - ne kon trak ty przez NFZ, cze go kon se - kwen cje fi nan so we czy li znacz nie mniej sze pie nią dze na le cze nie szpi - tal po no si do dzi siaj. Wpro wa dzo ny przez ko lej ne go dy rek to ra, Ma ria na Za lej skie go, pro - gram na praw czy ozna czał ostre cię cia bu dże to we, w tym zwol nie nia i ob ni - że nie wy na gro dzeń. Nie ba wem też oka za ło się, że w po przed nich la tach za rzą dza ją cy pla ców ką za cią gnę li spo - re kre dy ty w pa ra ban kach na bie żą ce wy dat ki, co jesz cze do dat ko wo kom - pli ko wa ło sy tu ację. Po ro ku kon dy cja szpi ta la na ty le się usta bi li zo wa ła, że Za lej ski mógł po wró cić do swo jej ma cie rzy stej pla - ców ki, czy li Wo je wódz kie go Szpi ta la Neu rop sy chia trycz ne go w Ko ścia nie, któ rym kie ru je do dzi siaj, a WSZ w Lesz nie w dro dze kon kur su zy skał no we go dy rek to ra Pio tra Je ske. No wy sprzęt Ko lej ne dwa la ta nie by ły wpraw dzie okre sem wiel kiej pro spe ri ty, ale sy - tu acja na ty le się usta bi li zo wa ła, że szpi ta lo wi nie gro ził na stęp ny kry - zys. Spo ro zmie ni ło się po kon fe ren - cji pra so wej w mar cu te go ro ku, kie - dy to Le szek Woj ta siak, czło nek za - rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go oraz dy rek to rzy lesz czyń skiej lecz ni - cy po in for mo wa li o istot nych za mie - rze niach zwią za nych z przy szło ścią szpi ta la. Naj pew niej sze z nich do ty czą za - ku pu sprzę tu. Jesz cze w tym ro ku do szpi ta la ma ją tra fić urzą dze nia war - te 10 mi lio nów zło tych (re zo nans ma - gne tycz ny, to mo graf kom pu te ro wy, pom py in fu zyj ne, apa ra tu ra do ope - ra cji la pa ro sko po wych, vi de oko lo no - skop, myj nia en do sko po wa, mo bil ny apa rat RTG). Pie nią dze na ten cel prze - ka że szpi ta lo wi sa mo rząd wo je wódz - ki. Ko lej nym kro kiem w do brym kie - run ku ma być za po wia da na przez Pio - tra Je ske, dy rek to ra WSZ w Lesz nie mo der ni za cja od dzia łu po łoż ni czo -gi - ne ko lo gicz ne go, przede wszyst kim blo ku po ro do we go. Cał ko wi ta war - tość te go przed się wzię cia ma wy nieść oko ło 3 mi lio nów i ma być re ali zo wa - na eta pa mi. Wśród pla nów przed sta wia nych przez dy rek to ra po ja wi ły się tak że za - po wie dzi zwią za ne z roz sze rza niem za kre su usług me dycz nych, w tym przede wszyst kim zwią za nych z utwo - rze niem od dzia łu ge ria trycz ne go oraz zwięk sze niem ilo ści spe cja li stycz nych przy chod ni i za kre su dia gno sty ki. Ten

4 4 Nr 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r EGZEMPLARZY ZDROWIE kie ru nek mo że jed nak zo stać zre ali - zo wa ny wy łącz nie w opar ciu o uzy - ska nie za pół to ra ro ku znacz nie lep - sze go kon trak tu. No wy sprzęt, zmo - der ni zo wa na ba za, szer szy za kres usług to wszyst ko ma po móc w jak naj lep szym przy go to wa niu ofer ty do NFZ. Spół ka mo że wię cej Le szek Woj ta siak, czło nek za rzą du wo je wódz twa wiel ko pol skie go od po - wie dzial ny za służ bę zdro wia upa tru - je po pra wy kon dy cji fi nan so wej jesz - cze gdzie in dziej. Je go zda niem, na le - ży od wró cić pro ces prze ka zy wa nia pod mio tom ze wnętrz nym róż ne go ro - dza ju do brze opła ca nych przez NFZ usług me dycz nych, a po zo sta wia nie lecz ni cy je dy nie tych wy ma ga ją cych naj więk szych na kła dów, któ re w efek - cie nie za wsze są re fun do wa ne na wy - star cza ją cym po zio mie, jak cho ciaż by świad cze nia zwią za ne z ra to wa niem ży cia. W przy pad ku lesz czyń skie go szpi - ta la ze wnętrz ne spół ki pro wa dzą sta - cję dia liz, pra cow nię re zo nan su ma - gne tycz ne go i ośro dek kar dio lo gii in - wa zyj nej. Wszyst kie te usłu gi są bar - dzo do brze opła ca ne przez NFZ. Woj - ta siak za po wie dział, że sa mo rząd wo - je wódz ki chce, aby to szpi tal świad - czył te go ty pu usłu gi. Zmia ny po win ny iść jesz cze da - lej i szpi tal po wi nien zo stać sko mer - cja li zo wa ny, czy li prze kształ co ny w spół kę ze stu pro cen to wym udzia - łem sa mo rzą du wo je wódz twa wiel - ko pol skie go. Ta ki krok miał by dać moż li wość świad cze nia lecz ni cy nie tyl ko usług w ra mach ubez pie cze nia zdro wot ne go, ale tak że ko mer cyj nych. W ten spo sób szpi tal mógł by zwięk - szyć do cho dy. Te do dat ko we pie nią - dze mo gły by za si lić fun dusz wy na - Biuro reklam tel gro dzeń, za ku pu sprzę tu czy mo der - ni za cji pla ców ki. Do prze kształ ceń mo gło by dojść jed nak do pie ro za kil - ka lat, gdy po pra wi się sy tu acja fi nan - so wa. Bu dżet pod kre ską Tym cza sem kon dy cja lesz czyń skie - go szpi ta la na dal jest kiep ska. Świad - czą o tym wy ni ki ra por tu fi nan so - we go ja ki dy rek tor szpi ta la mu siał przed ło żyć do koń ca kwiet nia. Lecz - ni ca za mknę ła ubie gły rok stra tą się - ga ją cą 3,7 mi lio na zło tych. Wpraw - dzie aż 3 mi lio ny z tej stra ty to pie - nią dze, któ rych szpi tal w 2014 ro ku nie otrzy mał od NFZ i Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł - no spraw nych, a któ re mu się na le - ża ły, ale to i tak nie zmie nia fak tu, że nie jest do brze. Po cie sza ją ce jest na to miast to, że szpi tal spła ca za cią gnię te kre dy ty i pła ci, choć z pew ny mi opóź nie nia - mi, swo im do staw com. Po zy tyw ną in for ma cją jest tak że i to, że nie ma żad nych pla nów zwią za nych z re - duk cja za trud nie nia, a w ubie głym ro ku przy wró co no staw ki płac na po - zio mie ro ku 2012, kie dy to związ ki zgo dzi ły się na cza so we ob ni że nie za rob ków. Ja ka przy szłość? Po wra ca jąc do ogło szo nych przez Lesz ka Woj ta sia ka pla nów ko mer - cja li za cji, to po mysł ten spo wo do - wał spo re za mie sza nie. Na do da tek Woj ta siak po wo łu jąc się na ana li zę wy ko rzy sta nia łó żek w lesz czyń skiej lecz ni cy, któ re wy no si nie co po - nad 60 pro cent, za po wie dział tak że moż li wość zbu do wa nia no we go, mniej sze go obiek tu na po trze by WSZ w Lesz nie. Je śli przy jąć, że fak tycz nie sa - mo rząd wo je wódz ki bę dzie dą żył do re ali za cji tych pla nów, to za kil - ka na ście lat mo że się oka zać, że nie dość, że szpi tal w Lesz nie bę dzie pla ców ką ko mer cyj ną, ale na do da - tek o znacz nie mniej szym za kre sie usług, gdyż po zo sta wi się je dy nie te od dzia ły, któ re ma ją peł ne ob ło że - nie łó żek. Ta kie go ob ro tu spra wy, a więc spro wa dze nia lecz ni cy do ro li ni sko - spe cja li stycz ne go ośrod ka oba wia ją się przede wszyst kim pa cjen ci, ale tak że sa mo rzą dow cy lesz czyń scy. Wy ra zem te go jest cho ciaż by wy po - wiedź pre zy den ta Lesz na, Łu ka sza Bo ro wia ka, któ ry za po wie dział, że mia sto z uwa gi na moż li wość ewen - tu al nych prze kształ ceń, któ re mo gą w efek cie do pro wa dzić do pry wa ty - za cji szpi ta la, mu si ostroż nie pod - cho dzić do ewen tu al ne go fi nan so - we go wspie ra nia lecz ni cy. Wła śnie w tej spra wie w ostat ni wto rek z dy - rek to rem szpia ta la spo tka li się: pre - zy dent Lesz na, sta ro sta lesz czyń ski i przed sta wi cie le gmin po wia tu. Roz - mo wa do ty czy ła wła śnie współ fi - nan so wa nia pla no wa nych przez lecz - ni cę prac mo der ni za cyj nych w aspek - cie za po wia da nej ko mer cja li za cji. KAROLINA STERNAL KOMENTARZE Le szek So bie ski, Dy rek tor De par ta men tu Zdro wia UMWW w Po zna niu Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest jednym z większych podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Jest to szpital o istotnym znaczeniu dla zabezpieczenia ochrony zdrowia mieszkańców w subregionie leszczyńskim. Samorząd Województwa ma świadomość tej roli i podejmuje działania zmierzające do efektywniejszego funkcjonowania szpitala. W ramach Urzędu Marszałkowskiego, Departament Zdrowia analizuje na bieżąco sytuację szpitala pod kątem przepisów ustawy o działalności leczniczej. Szpital realizuje program naprawczy pod egidą Banku Gospodarstwa Krajowego. W każdym podmiocie prowadzącym samodzielną gospodarkę finansową wynik finansowy można poprawić przez zmniejszenie kosztów operacyjnych i/lub przez zwiększenie przychodów. W przypadku szpitala w Lesznie Departament Zdrowia realizuje przetarg na zakup sprzętu medycznego, który umożliwi WSZ pozyskanie środków z udzielania świadczeń, obecnie realizowanych przez podmioty zewnętrzne. W tym zakresie szpital nie będzie zmuszony do wyasygnowania swoich środków. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić wsparcie jakie szpitalowi udzielały dotychczas władze lokalne i liczymy na dalsze poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Leszna i najbliższych okolic oraz na współdziałanie w tym zakresie. Temat komercjalizacji szpitala, który może budzić kontrowersje nie powinien być rozpatrywany w kontekście szybkiej prywatyzacji jednostki. Komercjalizacja to proces, który da szpitalowi możliwość prawną świadczenia swoich usług odpłatnie dla osób takimi świadczeniami zainteresowanymi. Jest to niejako wyrównanie szans szpitala na rynku usług medycznych, również leszczyńskim, gdzie podmioty prywatne (nzoz) świadczą z powodzeniem usługi zdrowotne za odpłatnością. Szpital w Lesznie dołączyłby do grona tych podmiotów, co ważne, byłby dla nich rzeczywistą, uczciwą, konkurencją. Jednocześnie lecznica nie rezygnowałaby z leczenia osób w ramach kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Właścicielem szpitala po komercjalizacji pozostanie wyłącznie Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z kolei poruszane zagadnienie nowej siedziby dla szpitala, powinno być analizowane przez pryzmat aktualnego stanu substancji budynkowej szpitala. Szpital w Lesznie budowany był w innych niż obecnie technologiach a przede wszystkim w innych realiach społeczno-gospodarczych oraz demograficznych. W przypadku każdego szpitala utrzymanie pomieszczeń stanowi znaczną pozycję w wydatkach jednostki. Jeśli z analizy ruchu pacjentów, stanu obiektu i koniecznych nakładów wyniknie, iż nowa substancja budynkowa będzie lepiej dostosowana do potrzeb pacjentów i tańsza w utrzymaniu, to wtedy rozważyć należy budowę nowego obiektu. Jest to zamysł realny. Samorząd Województwa przygotowuje się do dwóch dużych inwestycji: budowy szpitala pediatrycznego i zakładu opiekuńczo-leczniczego w Poznaniu. Szpital w Lesznie może być kolejną inwestycją przy zapewnieniu odpowiedniego montażu finansowego. Han na Ko tom ska, wi ce prze wod ni czą ca NSZZ So li dar ność Wpro wa dze nie re for my w ochro nie zdro wia w 1999 ro ku, to od sa me go po cząt ku kło po ty lesz czyń skie go szpi ta la. Ow szem, by ły okre sy względ ne go spo ko ju, jed nak żad nej z rzą dzą cych ekip nie uda ło się usta bi li zo wać sy tu acji fi nan - so wej, nie mó wiąc już o wy pra co wa niu zy sku. Trze ba po wie dzieć ja sno, że po tych la tach za wi ro wań, więk szość za ło - gi jest zmę czo na, znie chę co na, źle opła ca na i ra czej pe sy mi stycz nie spo glą da w przy szłość. Oli wy do ognia do le wa - ją jesz cze nie od po wie dzial ne wy po wie dzi przed sta wi cie la urzę du mar szał kow skie go, wiesz czą ce a to ko mer cja li za cję pla ców ki, a to bu do wę no we go szpi ta la. I nie prze sło nią te go obiet ni ce zmo der ni zo wa nia apa ra tu ry dia gno stycz nej, pó ki co tyl ko obiet ni ce. Roz ma wia my z dy rek to rem Pio trem Je ske, wie my, że z ja kichś przy czyn NFZ trak tu je na - szą fir mę jak nie chcia ne dziec ko i nie uła twia to ży cia dy rek cji, ale mu si my przede wszyst kim bro nić pra cow ni ków, z któ rych wie lu zwy czaj nie bra ku je środ ków do ży cia. Nie ma my już ocho ty od dłu żać szpi ta la re zy gnu jąc z nędz - nych i tak za rob ków, czy też z fun du szu so cjal ne go, tym bar dziej, że po nie sio ne przez nas wy rze cze nia i tak po szły na mar ne. Stra sze nie nas prze kształ ce niem w spół kę uwa ża my za nie po trzeb ne, bo zna my za pi sy usta wo we i wie my, że po boż ne ży cze nia Lesz ka Woj ta sia ka tu taj nie wy star czą. Przy po mnę też, że roz po czę ta w ro ku 2012 związ ko wa ak - cja pro te sta cyj na zo sta ła tyl ko za wie szo na, a przed na mi ogól no kra jo wy pro test związ ku pie lę gniar skie go i idą ce za tym po stu la ty, do ty czą ce m.in. pod wy żek płac. Nie zna czy to jed nak, że dą ży my do spo ru, prze ciw nie, pó ki bę dzie moż na, wy ko rzy sta my wszel kie moż li wo ści po ro zu mie nia się z za rzą dem szpi ta la. Ma ciej Wi śniew ski, prze wod ni czą cy Ra dy Spo łecz nej WSZ w Lesz nie Sy tu acja eko no micz na szpi ta la jest trud na. Jed nak szpi tal po sia da pew ne bez pie czeń stwo fi nan so we w po sta ci po rę - cze nia kre dy tu, z któ re go spła ca ne są sta re dłu gi. Ozna cza to, że w przy pad ku nie za pła ce nia ra ty kre dy tu, cię żar ten po nie sie bu dżet sa mo rzą du wo je wódz twa. Sta ło się tak już pod ko niec ubie głe go ro ku. Naj więk szym pro ble mem cd. na stronie 16

5 ROLNICTWO EGZEMPLARZY Nr 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. 5 Pyszna żywność od rolnika Zazwyczaj na pytanie, jakie jest najważniejsze bogactwo naturalne Polski, pada odpowiedź, że węgiel. To błąd. Najważniejszym bogactwem naturalnym Polski jest żywność. Właśnie weszła w życie ustawa, która to bogactwo naturalne uwolni. To świetna wiadomość nie tylko dla producentów, ale również, a może przede wszystkim, dla konsumentów Uwa żam, że to bę dzie praw dzi wa re wo lu cja na ryn ku żyw no ści mó wi Ma rian Po śled nik, se na tor PO z okrę - gu lesz czyń skie go, któ ry był w gru pie se na to rów, któ rzy w 2013 ro ku za ini - cjo wa li waż ne zmia ny w pra wie. Od 1 stycz nia 2016 ro ku rol ni cy bę dą mo - gli sprze da wać nie tyl ko ze bra ne plo - ny, ale też prze two rzo ną w ich go spo - dar stwach rol nych żyw ność. Na tar gu spod la dy Do tej po ry by ło tak. Smak ma sła do mo wej ro bo ty, któ re, bę dąc dziec kiem, ja da łam na wa - ka cjach na wsi u cio ci za pa mię tam do koń ca ży cia wspo mi na Zo fia Urba niak z Lesz na. To skle po we mo gło się scho wać. Kie dy za ło ży łam swo ją ro dzi nę od po cząt ku sta ra łam się, by i mo je dzie ci ja dły ta kie sma - ko wi to ści. Ale za wsze był z tym jed - nak kło pot, bo nie tak ła two by ło na przy kład ta kie ma sło ku pić. Cza - sem uda ło mi się je zna leźć na tar gu, ale za wsze wte dy mia łam wra że nie jak by ci sprze daw cy przed kimś się ukry wa li, sprze da wa li spod la dy. W koń cu do wie dzia łam się, że ta ka sprze daż jest za bro nio na. Spo ro po dró żu ję po Eu ro pie i gdzie kol wiek je stem za każ dym ra - zem sta ram się iść na lo kal ny targ, że by ku pić i po pró bo wać lo kal nych spe cja łów opo wia da Ka rol Pie trzak z Ko ścia na. Za wsze za dzi wiał mnie ogrom ny wy bór na ta kich tar go wi - skach. Te wszyst kie pro duk ty po cho - dzą z lo kal nych go spo darstw, tam są wy ra bia ne i od ra zu sprze da wa ne. Ile ja się we Fran cji naja dłem ta kich lo - kal nych se rów! Po pro stu baj ka. Za - wsze mnie dzi wi ło dla cze go tak sa mo nie jest w Pol sce. Prze cież o pol skiej żyw no ści to moż na tyl ko naj lep sze rze czy opo wia dać. A na tar go wi skach moż na by ło ku pić ty le co nic. Nie wiem dla cze go tak się dzia ło. Od po wiedź jest pro sta: wi nę za to, że na pol skich tar go wi skach nie moż - na by ło ku pić żyw no ści do mo wej ro - bo ty po no szą prze pi sy, któ re ogra ni - cza ły, a wła ści wie unie moż li wia ły na - wet drob ną sprze daż prze two rzo nej przez sa mych rol ni ków żyw no ści. To ja sne, że w na szym do mu je my to, co sa mi wy two rzy my tłu - ma czy pan Ro man, któ ry go spo da ru - je na kil ku na stu hek ta rach pod Go - sty niem. To świn kę się ubi je na kieł - ba sy, to ser zro bi z mle ka, dże my, po - wi dła, za pra wy. Chleb też sa mi pie - cze my z na szej mą ki. Ten chleb, któ - ry wy cho dzi spod rę ki mo jej żo ny to już jest sław ny, bo wszy scy się nim za chwy ca ją: i ro dzi na, i są sie dzi na - wet. Do te go cał kiem nie zły ser nam wy cho dzi. Pew nie, że ze sprze da żą kło po tów by nie by ło, bo lu dzie py ta - ją. Ale nam nie wol no te go ro bić. Prze pi sy by ły ta kie, że mo głem je chać na targ i sprze dać zbo że z mo je go go - spo dar stwa, ale już na przy kład chle - ba wy pie ka ne go z na szej mą ki już nie. Że by ta ki chle bek al bo ser sprze - da wać mu siał bym za re je stro wać fir - mę i za ło żyć pie kar nię al bo wy twór - nię. Bez prze sa dy, aż ty le te go nie wy - ra bia my, ko mu by się ta kie coś opła - ca ło? Ca ła sy tu acja w śro do wi skach rol - ni czych na zy wa na by ła pa ra dok sem umy tej mar chew ki, co do sko na le ob - ra zo wa ło stan rze czy. Do tąd rol nik mógł le gal nie i swo bod nie sprze da - wać na tar gu wy ho do wa ną przez sie - bie mar chew pro sto z po la. Je śli jed - nak umył ją wo dą, sta wa ła się ona już tak zwa ną żyw no ścią prze two rzo - ną, któ rej sprze daż ob ję ta by ła prze - pi sa mi o dzia łal no ści go spo dar czej i... wyż szy mi po dat ka mi. W do mu al bo na tar gu To by ła sy tu acja po sta wio na tro chę na gło wie tłu ma czy se na tor M. Po - śled nik. Od lat zaj mu je się pro ble ma - ty ką roz wo ju wsi i roz wi ja nia po ten - cja łu tkwią ce go w te re nach wiej skich. Na co dzień jest pre ze sem Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Go ścin na Wiel ko pol - ska, jed nej z naj pręż niej szych lo kal - nych grup w Pol sce obej mu ją cej swym dzia ła niem 11 gmin w re gio nie lesz - czyń skim i blisko 100 tysięcy miesz -

6 6 Nr 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r EGZEMPLARZY ROLNICTWO kań ców. Wśród wie lu dzia łań pro wa - dzo nych przez Go ścin ną Wiel ko pol - skę są też ta kie, któ rych głów nym ce - lem jest pro pa go wa nie ku li nar ne go dzie dzic twa Wiel ko pol ski. Żyw ność, je dze nie to bar dzo waż ne ele men ty ży cia mó wi M. Po - śled nik. Wie le ra zy ob ser wo wa łem jak to wy glą da na Za cho dzie. Tam rol - ni cy ma ją moż li wość prze twa rza nia swo ich plo nów i mo gą sprze da wać ta ką prze two rzo ną żyw ność każ de mu chęt ne mu. To z jed nej stro ny po zwa - la im, ja ko pro du cen tom rol nym, po - więk szyć do cho dy swo je go go spo dar - stwa, z dru giej stro ny stwa rza kon su - men tom do stęp do zdro wej, wy two - rzo nej na tu ral ny mi me to da mi żyw - no ści. W lip cu 2013 ro ku z gru pą se - na to rów wy stą pi liśmy z ini cja ty wą usta wo daw czą, któ rej ce lem by ło wpro - wa dze nie po dob nych roz wią zań w Pol - sce. Po dłu gim i żmud nym pro ce sie le gi sla cyj nym uda ło się spra wę do - pro wa dzić do szczę śli we go fi na łu. Nie - daw no usta wę pod pi sał pre zy dent, a no we prze pi sy bę dą obo wią zy wać od 1 stycz nia 2016 ro ku. Uda ło się wpro wa dzić bar dzo ko rzyst ne roz wią - za nia. Od 1 stycz nia 2016 ro ku rol ni cy bę dą mo gli le gal nie sprze da wać pro - duk ty wła snej pro duk cji, jak na przy - kład se ry, kieł ba sy, dże my. No we prze - pi sy wpro wa dza ją ogrom ne uła twie - nia dla ta kie go han dlu. Rol ni cy od ta - kiej sprze da ży za pła cą tyl ko 2 pro - cent po dat ku, wy li cza ne go na pod - sta wie pro wa dzo nej przez nich, bar - dzo pro stej, w przy sło wio wym ze szy - cie, ewi den cji sprze da ży. I co istot ne, dość wy so ki jest rocz ny ob rót ob ję ty ta ki m 2-pro cen - to wym po dat kiem mó wi se na tor M. fot. Archiwum Po śled nik. Rol ni cy bę dą mo gli sprze - dać prze two rzo ne pro duk ty żyw no - ścio we o war to ści do 150 tysięcy eu ro rocz nie. Oczy wi ście bę dą mu sia ły być speł - nio ne okre ślo ne wa run ki, o któ rych mó wią no we prze pi sy. Rol ni cy nie bę dą mo gli sprze da wać swo jej żyw - no ści oso bom praw nym, jed nost kom or ga ni za cyj nym nie po sia da ją cym oso - bo wo ści praw nej i oso bom fi zycz nym na po trze by pro wa dzo nej przez nie po za rol ni czej dzia łal no ści go spo dar - czej. Prze pi sy do ty czą tyl ko tej żyw - no ści, któ ra zo sta ła prze two rzo na na miej scu w go spo dar stwie, wła sny - mi si la mi i wła sny mi si ła mi bę dzie sprze da wa na. A to ozna cza, że nie bę - dzie moż na za trud niać do te go osób trze cich na pod sta wie umów o pra cę, umów zle ce nia, umów o dzie ło oraz in nych umów o po dob nym cha rak te - rze. Ko lej ny wa ru nek jest ta ki, że sprze daż prze two rzo nej żyw no ści mo - że się od by wać al bo w miej scach, w któ rych pro duk ty te zo sta ły wy - two rzo ne (czy li u rol ni ka w go spo - dar stwie) al bo na tar go wi skach, przez któ re ro zu mie się wszel kie miej sca prze zna czo ne do pro wa dze nia han - dlu, z wy jąt kiem sprze da ży do ko ny - wa nej w bu dyn kach lub w ich czę - ściach. - Na Zachodzie rolnicy od dawna sprzedaja swoją żywność na targowiskach - mówi senator M. Poślednik Uwol nio ny szpa rag i nie tyl ko Wresz cie! Bar dzo dłu go cze ka li śmy na te prze pi sy cie szy się Woj ciech Wal ko wiak z Pa ko sła wia. Ra zem z żo - ną Be atą pro wa dzą tam go spo dar stwo agro tu ry stycz ne Woj cie chów ka. Wy - naj mu ją po ko je, przyj mu ją go ści, ale chy ba naj bar dziej są zna ni z... ki szo - nych szpa ra gów wy twa rza nych we - dług ro dzin ne go prze pi su. Szpa ra gi ki szo ne pa ko sław skie Be aty Wal ko - wiak zdo by wa ły uzna nie na wie lu tar - gach i wy sta wach agro tu ry stycz nych, wy gry wa ły kon kur sy i zo sta ły wpi sa - ne na Li stę Pro duk tów Tra dy cyj nych w Mi ni ster stwie Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Do tąd jed nak Wal ko wia ko wie z tej sła wy pro fi tów czer pać nie mo - gli. Ki szo ny mi szpa ra ga mi mo gli czę - sto wać go ści, ale nie sprze da wać, choć chęt nych nie bra ko wa ło. W po dob nej sy tu acji by ło wie - lu kwa te ro daw ców tak że z na szej oko - li cy mó wi Woj ciech Wal ko - wiak. Wie lu ma ja kiś swój ku li nar - ny prze bój, spe cjal ność. Wy twa rza ją u sie bie róż ne pro duk ty: miód, dże - my, se ry, wę dli ny. Moż na po wie dzieć, że no we prze - pi sy uwol nią te wszyst kie pysz no ści a rol ni kom umoż li wią osią ga nie do - dat ko wych do cho dów. Wi dzę też efekt spo łecz ny tych prze pi sów pod kre śla se na tor Po - śled nik. Współ cze sne rol nic two jest opar te na me cha ni za cji, nie po trze - bu je ty lu rąk do pra cy co kie dyś. Przy prze twa rza niu żyw no ści pra co - wać mo gą ca łe ro dzi ny. Se na tor zwra ca też uwa gę i na jesz - cze in ny aspekt no we go pra wa. Przy - spa rza ono tak że ko rzy ści kon su men - tom, głów nie tym w mia stach: - Po la cy co raz bacz niej zwra ca ją uwa gę na to, co je dzą tłu ma czy. Co - raz czę ściej szu ka ją tra dy cyj nych sma - ków, na tu ral nych pro duk tów, zdro - wej żyw no ści. Wła śnie ta kiej, ja ką mo - gą pro du ko wać rol ni cy. Po la cy ko cha ją zdro we je dze nie A że rol ni cy bę dą to ro bić, nie ule ga wąt pli wo ści, bo po ten cjał ryn ku w tym wzglę dzie jest ogrom ny. Obec nie war - tość pol skie go ryn ku pro duk tów tra - dy cyj nych sza co wa na jest na ok. 700 mln zło tych, co ozna cza oko ło 0,3 pro cent udzia łu w ogól nym ryn ku żyw no ści. A na przy kład w Niem - czech ten udział wy no si 6 pro cent. Do ta kie go po zio mu bę dzie my w Pol - sce do cho dzić dłu go, ale i tak se nac cy eks per ci sza cu ją, że w cią gu naj bliż - szych 6-7 lat sprze daż pro duk tów tra - dy cyj nych w Pol sce wzro śnie trzy - krot nie do po zio mu oko ło 2 mld zł. To bar dzo per spek ty wicz ny i chłon ny ry nek pod kre śla se na - tor. Już ist nie je du ży po pyt o czym prze ko nu je my się choć by pod czas róż - nych ku li nar nych przed się wzięć or - ga ni zo wa nych w ra mach na szej Lo - kal nej Gru py Dzia ła nia. Tra dy cyj ne re gio nal ne wy ro by nie zmien nie cie - szą się wiel kim po wo dze niem. Do te - go nie za po mi naj my jesz cze o eks - por to wym po ten cja le żyw no ści tra - dy cyj nej. Uwa żam, że rol ni cy po win - ni in we sto wać w po ten cjał prze twór - czy swo ich go spo darstw. To gra war - ta świecz ki. Tym bar dziej, że bę dą mo gli li - czyć na wspar cie z unij nych fun du - szy na roz wój nie wiel kie go prze twór - stwa rol ne go. Na pew no wkrót ce ni ko go nie bę dzie dzi wił wi dok rol ni ka w sa mo - cho dzie wy po sa żo nym w chłod nię, któ ry je dzie na po bli skie tar go wi sko ze swo imi pro duk ta mi mó wi M. Po śled nik. Ta kie ob raz ki są po - wszech ne na przy kład w nie miec kiej Ba wa rii. Po dob nie spo dzie wać się moż na uno wo cze śnie nia in fra struk tu ry han - dlo wej w nie wiel kich miej sco wo ściach. Tam tej sze tar go wi ska na pew no wkrót - ce tęt nić bę dą ży ciem. A przy wie lu go spo dar stwach rol nych na pew no po ja wią się ta bli ce re kla mu ją ce do - mo wą żyw ność. Nie bo w gę bie! ARKADIUSZ JAKUBOWSKI

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo