» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

2 Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

3 Raport wykonany na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy (badania) dostępnych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy Wydawca: Ecorys Polska, ul. Łucka 2/4/6, Warszawa Nr ISBN: Opracował zespół Ecorys Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Monika Skrobol Agata Śliwka Tomasz Tędziagolski Opracowanie graficzne: Łamanie: Adam Skrobol Drukarnia: Patria, Kraków Nakład: 1000 Kraków Warszawa 2011 r. Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na stronach: 2

4 Spis treści 5 Wstęp 7 Dotacje 10 Wsparcie projektów celowych 12 Wsparcie dla MSP 13 Kredyt technologiczny 15 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 17 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 19 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 20 Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 22 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 24 Bon na innowacje 25 Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla MSP Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 29 Bariery 33 Inwestycje kapitałowe 36 Inwestycje do 200 tys. euro 40 Inwestycje do 1,5 mln euro 45 Inwestycje powyżej 1,5 mln euro 47 Sieć Aniołów Biznesu 50 NewConnect Alternatywny System Obrotu 52 Bariery 55 Finansowanie długiem 57 Pożyczka na innowację 59 Kredyt inwestycyjny banki komercyjne 60 Kredyt inwestycyjny banki spółdzielcze 61 Fundusze poręczeń kredytowych 62 Fundusze pożyczkowe 64 Bariery 67 Aneks 68 Wysokość alokacji pozostającej do wykorzystania w ramach prezentowanych działań/poddziałań PO IG oraz MRPO 69 Krakowski Park Technologiczny 3

5 4

6 Wstęp Prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku dla wielu polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza dla małych i średnich firm wprowadzanie nowych produktów, usług czy też technologii okazuje się niezbędne, by np. dotrzymać kroku dużym przedsiębiorstwom. Konieczne jest także bieżące monitorowanie zmieniających się potrzeb klientów, których wymagania stają się coraz wyższe. Z tego względu coraz więcej firm modyfikuje swoją ofertę, wprowadzając innowacje. Takie działania jednak, aby były skuteczne, wymagają wiedzy, czasu i dodatkowych nakładów finansowych, często przekraczających możliwości przedsiębiorstw z sektora MSP. Obecnie na polskim rynku dostępne są bardzo różne instrumenty finansowania, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia, oraz dodatkowych uwarunkowań formalnych związanych z dostępem do konkretnych form finansowania, firmy mogą wybierać spośród wielu rodzajów dotacji, a także instrumentów dłużnych (kredyty i pożyczki) lub też starać się o zaangażowanie zewnętrznego inwestora. Oddając w ręce Czytelników niniejszy przewodnik, mamy nadzieję, że przybliży on przedsiębiorcom dostępne źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć i pomoże w podjęciu decyzji o optymalnym sposobie finansowania projektu. Prezentowany w raporcie katalog barier w pozyskiwaniu kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia powstał jako efekt trzech warsztatów z udziałem przedstawicieli innowacyjnych firm oraz reprezentantów instytucji oferujących finansowanie działalności gospodarczej. Warsztaty odbyły się w dniach: marca 2011 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Zgodnie ze scenariuszem warsztatów swoje opinie na temat problemów z finansowaniem działalności innowacyjnej wyrażali głównie przedsiębiorcy, natomiast rolą pozostałych uczestników było przede wszystkim przedstawienie aktualnej oferty finansowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnej w instytucjach, które reprezentowali. Wśród przedsiębiorców obecnych na warsztacie znaleźli się przedstawiciele m.in. następujących branż: ICT, reklama i marketing, zarządzanie energią, biomedycyna. Innowacje planowane bądź wdrażane przez te firmy miały zazwyczaj formę portali lub aplikacji internetowych czy aplikacji mobilnych. Przedsiębiorstwa miały różny staż prowadzenia działalności od kilku miesięcy do kilku lat. Bariery w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność innowacyjną opisane zostały w podziale na trzy grupy, odnoszące się do trzech głównych form finansowania działalności innowacyjnej: dotacje, inwestycje kapitałowe, finansowanie długiem. Wstęp 5

7 6 Wstęp

8 Dotacje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Małopolski Regionalny Program Operacyjny Bon na innowacje Konkurs NOT 7. Program Ramowy Dotacje 7

9 WPROWADZENIE Obecnie bardzo istotne źródło finansowania działalności innowacyjnej firm stanowią fundusze Unii Europejskiej. Z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej największą rolę odgrywają: regionalne programy operacyjne, przygotowane dla każdego województwa, ogólnopolski Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz międzynarodowy 7. Program Ramowy Unii Europejskiej. Ponadto dostępne są także dotacje dla firm prowadzących działalność innowacyjną, które finansowane są z budżetu krajowego. Dostępne instrumenty wspierają prowadzenie działalności innowacyjnej wewnątrz firmy, ale także współpracę z partnerami ze środowiska naukowego. Każdy z programów oferuje finansowanie przedsięwzięć o innej skali, angażujących różne budżety. Niewątpliwie największą zaletą tego typu finansowania jest możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej, w odróżnieniu od finansowania instrumentami dłużnymi. Nie oznacza to jednak, że przystępując do realizacji projektu, otrzymujemy do rozdysponowania pełną kwotę, o którą się ubiegaliśmy. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, przy czym dla części dotacji dostępny jest także system zaliczek. Niemniej rozpoczynając realizację projektu, musimy zabezpieczyć środki, które umożliwią nam realizację wydatków, które zostaną następnie zrefundowane. W praktyce oznacza to często konieczność skorzystania z kredytu bankowego. Ponadto wiele instrumentów działających na zasadzie dotacji wymaga także wniesienia wkładu własnego. Tak więc, pomimo że otrzymujemy pomoc bezzwrotną, jesteśmy zmuszeni zmobilizować również własne środki, które umożliwią realizację projektu. Jednak perspektywa refundacji kosztów w znacznym stopniu odciąża budżet przedsiębiorcy realizującego projekt innowacyjny. Tak atrakcyjne źródło finansowania spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich firm. W związku z tym przedsiębiorca musi liczyć się z dużą konkurencją ze strony innych firm ubiegających się o wsparcie. Najbardziej podkreślaną barierą w pozyskiwaniu dotacji, wskazywaną przez przedsiębiorców, jest jednak nie wysoka konkurencja, a skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury związane z ubieganiem się o wsparcie, sprawozdawczością i rozliczaniem zrealizowanego projektu. Decydując się na skorzystanie z dotacji, należy zatem przygotować się na dodatkową pracę nie tylko na etapie składania wniosku o dofinansowanie, lecz także w trakcie realizacji projektu 1. Dotacje udzielane są na podstawie precyzyjnie określanych zasad i regulaminów. Nasz pomysł ma więc szansę uzyskania wsparcia, jedynie jeśli 1 Por. J. Sadkowska-Bień, M. Chmielewski, Problemy finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w świetle wymagań Strategii Lizbońskiej; P. Fabrowska, M. Mackiewicz, M. Skrobol, A. Śliwka, Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, PARP, Warszawa Dotacje

10 wpisuje się w założenia danego programu. Z oczywistych względów kryteria oceny nie mogą uwzględniać wszystkich możliwych aspektów realizacji projektów, a aby dokonać oceny wielu wniosków proponujących zróżnicowane przedsięwzięcia, konieczne jest stosowanie pewnych uproszczeń. W efekcie w konkursach często wygrywają projekty niekoniecznie najbardziej nowatorskie, a raczej przygotowane zgodnie ze schematem, który dobrze wypada w kryteriach oceny. Jest to częsty zarzut stawiany autorom programów, które promują projekty typowe, podobne do siebie i w ograniczonym stopniu naprawdę innowacyjne 2. Prezent w postaci dotacji na działalność innowacyjną ma także inną istotną wadę, którą należy wziąć pod uwagę. Dotacje przeznaczane są na bardzo konkretny cel, który należy dobrze sprecyzować już na etapie ubiegania się o dofinansowanie. Konieczne jest także przemyślane rozplanowanie działań i wydatków, ponieważ możliwości wprowadzania bieżących zmian do zatwierdzonego już projektu są bardzo ograniczone. Z punktu widzenia prowadzenia projektów stricte innowacyjnych jest to istotne utrudnienie, ponieważ proces innowacyjny ze swej natury polega na testowaniu, modyfikowaniu i udoskonalaniu pierwotnych założeń. W wielu przypadkach podczas realizacji projektu okazuje się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lub testów, które nie były wcześniej przewidziane. Takie dodatkowe działania, nieobjęte dotacją, muszą być sfinansowane z innych źródeł. Co więcej realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, tak więc wszelkie przesunięcia pociągają za sobą konieczność zatwierdzenia zmian przez instytucję, która dysponuje środkami. Należy więc pamiętać, że korzystanie z dotacji wymaga dużej dyscypliny i nie pozwala na pełną swobodę decyzyjną w procesie innowacyjnym, jak w przypadku finansowania działań z własnych środków. W przypadku niektórych dotacji na działalność innowacyjną obowiązuje wymóg nawiązania współpracy z jednostką naukową bądź instytutem badawczym. Przykładowo, współpraca na linii biznes nauka leży wręcz u podstaw 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Dla części projektów innowacyjnych może się wydawać, że taka współpraca nie będzie miała uzasadnienia, ponieważ firma może w całości zrealizować projekt samodzielnie. Ponadto wśród wielu przedsiębiorców funkcjonuje wciąż popularny stereotyp znacznych zapóźnień w polskiej nauce oraz naukowców oderwanych od rzeczywistości, niezdolnych do myślenia biznesowego. Warto jednak skorzystać z okazji, jaką dają programy dotacji, do nawiązania współpracy ze środowiskiem naukowym wiedza wyniesiona z takiej współpracy może stanowić istotną wartość dodaną projektu, a także zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości 3. 2 Por. Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania, MRR, Warszawa Por. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006; P. Fabrowska, M. Mackiewicz, M. Skrobol, A. Śliwka, Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, PARP, Warszawa Dotacje 9

11 Wsparcie projektów celowych Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Wsparcie udzielane jest na projekty badawcze i rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu. Prace B+R mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub wspólnie z innym przedsiębiorstwem lub organizacją badawczą, jak również mogą być zlecone innym podmiotom, takim jak: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, sieci naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe lub spółki powołane z udziałem tych jednostek niedziałające dla zysku. Dla kogo? Grupy docelowe Przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) prowadzący działalność oraz posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak? Warunki uczestnictwa Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 mln euro. Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie W województwie małopolskim partnerem PARP, pełniącym funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ile? Dostępne kwoty Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w przypadku: badań przemysłowych prac rozwojowych mikro lub mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca przedsiębiorca inny niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca Dotacje

12 Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje można pozyskać z następujących źródeł: W Informatorium PARP w godzinach od do W punktach konsultacyjnych prowadzonych przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług na terenie województwa małopolskiego. Wykaz instytucji oraz dane kontaktowe dostępne pod adresem: Serwis internetowy PARP pod adresem: Serwis internetowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , serwis internetowy PARP: Informatorium PARP tel.: , (91) lub (92) lub (93) Dotacje 11

13 Wsparcie dla MSP Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Ze środków otrzymanych w ramach dotacji można zakupić usługi doradcze, które dotyczą przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (np. objęcie udziałów przez inwestora). Ma to służyć zmianom organizacyjnym, produktowym lub technologicznym w działalności firmy wnioskującej o dofinansowanie. Dla kogo? Grupy docelowe Małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W województwie małopolskim partnerem PARP, pełniącym funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ile? Dostępne kwoty Kwota wsparcia przypadająca na jeden projekt nie może przekroczyć 2 mln euro, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych (fatycznie poniesionych na zakup usług doradczych). Informatorium PARP tel.: , (91) lub (92) lub (93) Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Informatorium PARP w godzinach od do Serwis internetowy PARP pod adresem: Serwis internetowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dotacje

14 Kredyt technologiczny Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Środki umożliwiają przedsiębiorcy, który pozyskał kredyt w banku komercyjnym, spłatę części kapitału kredytu (tzw. premia technologiczna ). Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Dla kogo? Grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mające zdolność kredytową. Jak? Warunki uczestnictwa Wsparcie jest dostępne dla projektów, których wartość nie przekracza równowartości 50 mln euro. Wydatki, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej. Oznacza to, że rozpoczęcie realizacji inwestycji i ponoszenie wydatków lub podjęcie zobowiązań niosących z sobą skutki finansowe jest możliwe dopiero po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Niespełnienie tego warunku sprawia, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia w postaci premii technologicznej (zastrzeżenie nie obejmuje wstępnych studiów wykonalności). Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Bank Gospodarstwa Krajowego BGK prowadzi ciągły nabór wniosków o przyznanie premii technologicznej. Wnioski należy składać za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z BGK współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego: Bank BPH S.A.; BRE Bank S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Dotacje 13

15 Raiffeisen Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Gospodarczy Bank Wielkopolski; Mazowiecki Bank Regionalny S.A.; Bank Millenium S.A.; Alior Bank S.A.; Krakowski Bank Spółdzielczy; DZ BANK Polska S.A. Ile? Dostępne kwoty Premia technologiczna dostępna jest do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Premia technologiczna nie może być wyższa niż 4 mln złotych i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Wysokość premii wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Wzór wniosku o dofinansowanie, wykaz kosztów kwalifikowanych i inne informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia (wraz z kryteriami oceny wniosków) dostępne są w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dokumenty dostępne na stronie: 14 Dotacje

16 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Powiązanie kooperacyjne to zgrupowanie działających w określonym sektorze, niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Powiązanie kooperacyjne ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania. W ramach Działania 5.1 dofinansowanie jest udzielane na: wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych (dotyczy powiązań kooperacyjnych, które zostały zawiązane podpisały umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) o profilu technologicznym lub przemysłowym, w celu: -- stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego; -- opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu; dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne; fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu przygotowania wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. Dla kogo? Grupy docelowe O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji Dotacje 15

17 badawczej, organizacji przedsiębiorców lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. Wnioskodawca musi mieć co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Działanie 5.1 wdrażane jest przez Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak? Warunki uczestnictwa Nie mniej niż połowę uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, muszą stanowić MSP. Wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w powiązaniu kooperacyjnym muszą być niepowiązani ze sobą. Ponadto określono szczegółowe wymagania dla projektów uzależnione od fazy rozwoju powiązania kooperacyjnego. Ile? Dostępne kwoty Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt w zakresie wczesnej fazy rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi 2 mln złotych. Maksymalną kwotę dofinansowania dla jednego projektu w zakresie rozwoju powiązania kooperacyjnego określono w podziale na poszczególne typy wydatków: wydatki inwestycyjne do 20 mln złotych; wydatki na badania przemysłowe lub prace rozwojowe do 5 mln złotych; wydatki na doradztwo do 400 tys. złotych; wydatki na szkolenia do 1 mln złotych; w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania do 600 tys. złotych. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Serwis internetowy PARP: kolejne zakładki: Dofinansowanie, PO IG, Działanie 5.1, Nabór wniosków (zwłaszcza: informacje zamieszczone na stronie, Regulamin przeprowadzenia konkursu, Kryteria wyboru projektów, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowany tekst jednolity rozporządzenia). Źródło: dokumenty zamieszczone w serwisie internetowym PARP: 16 Dotacje

18 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować W ramach Poddziałania dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia dwojakiego rodzaju: uzyskanie ochrony własności przemysłowej, w tym: -- przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej; -- zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej; -- prowadzenie postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony; realizacja ochrony własności przemysłowej, w tym: -- wszczęcie i prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; -- postępowanie w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. Dla kogo? Grupy docelowe O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Poddziałanie wdrażane jest przez Departament Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak? Warunki uczestnictwa W ramach Poddziałania nie można uzyskać dofinansowania na projekt, w którym przedmiot postępowania (przedmiot praw własności przemysłowej) powstał w wyniku badań podstawowych. Dotacje 17

19 Projekty dotyczące uzyskania ochrony własności przemysłowej muszą spełniać także następujące warunki: projekt nie może dotyczyć zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP; projekt nie może dotyczyć uzyskania ochrony znaków towarowych (zarówno na terytorium RP, jak i za granicą); przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Projekty dotyczące realizacji ochrony własności przemysłowej muszą także być związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ile? Dostępne kwoty Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może być niższa niż 2 tys. złotych oraz nie może być wyższa niż 400 tys. złotych. Intensywność wsparcia w ramach Poddziałania zależy od typu projektu oraz od wielkości przedsiębiorstwa. W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne dostępne wartości dofinansowania (jako % wydatków projektowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem). uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej Typ projektu wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku: badań przemysłowych prac rozwojowych mikro lub mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca realizacja ochrony własności przemysłowej Dodatkowo w zakresie wydatków na: ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, przyznawana jest pomoc na zasadach de minimis. Intensywność wsparcia w tym zakresie wynosi do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Serwis internetowy PARP: kolejne zakładki: Dofinansowanie, PO IG, Działanie Źródło: serwis internetowy PARP: 18 Dotacje

20 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Dla kogo? Grupy docelowe Firmy mikro i małe, funkcjonujące nie dłużej niż rok. Jak? Warunki uczestnictwa Wsparcie udzielane jest jednorazowo firma może otrzymać dofinansowanie tylko jednego projektu w ramach działania 8.1 PO IG. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Dofinansowanie może objąć do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat do 80%. Pozostała część finansowania musi zostać zapewniona przez przedsiębiorcę. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Środkami zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej. W przypadku województwa małopolskiego funkcję RIF pełni Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ile? Dostępne kwoty Wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem musi zawierać się w przedziale 20 tys. 700 tys. złotych. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Wzór wniosku o dofinansowanie, wykaz kosztów kwalifikowanych i inne informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dokumenty dostępne na stronach: oraz Dotacje 19

21 Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie 2.1. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (schemat A) Na co? Zakres działań, które można sfinansować Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmian technologicznych, organizacyjnych, zmian produktów i usług, unowocześnieniem wyposażenia oraz modernizacją środków produkcji. Dla kogo? Grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa Wniosek o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Konkursy dla mikroprzedsiębiorstw zaplanowano na przełom roku 2011/2012, dla firm małych na I-III kwartał roku 2011, a dla firm średnich na kwartały II-IV roku Wydatki, aby były kwalifikowane do dofinansowania, muszą być poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Ze wsparcia wyłączone są projekty z branży handlu lub turystyki. O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy, które zostały założone w ciągu 2 ostatnich lat z wykorzystaniem wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego ani firmy działające nie dłużej niż rok, świadczące usługi drogą elektroniczną lub wytwarzające produkty niezbędne do świadczenia takich usług. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Konkursy prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Instytucja ta organizuje też szkolenia i konferencje oraz prowadzi punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem. Ile? Dostępne kwoty Dostępne kwoty wsparcia zależą od wielkości przedsiębiorstwa i wynoszą: dla mikrofirm od 40 do 400 tys. złotych; dla małych firm od 100 tys. do 1 mln złotych; dla średnich firm od 200 tys. do 2 mln złotych. Wsparcie może pokryć od 30% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie, w zależności od wielkości firmy, ale również powiatu, gdzie 20 Dotacje

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010

Kredyt technologiczny i finansowanie R&D. Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt technologiczny i finansowanie R&D Prezes Zarządu BGK Tomasz Mironczuk Kraków 3 września 2010 Kredyt Technologiczny 2005-2010 FKT (2005-2008 r.) Działanie 4.3 (POIG 2007-2013) Banki udzielające BGK

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.

KREDYT TECHNOLOGICZNY. www.royalconsulting.pl. Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting. KREDYT TECHNOLOGICZNY www.royalconsulting.pl Wrocław, ul. Kościuszki 135 Tel. 502 956 059 Tel. 793 397 348 biuro@royalconsulting.pl Komu może być udzielona dotacja? Podmioty uprawnione to mikro, mali lub

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Łódź, 07.03.2011 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania ochrony. Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Źródła finansowania ochrony. Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Źródła finansowania ochrony własności intelektualnej Zofia Gródek Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Cel Działania ania 5.4 Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Sposoby finansowania projektów B+R w perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków, 10 marca 2015 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo