» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

2 Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

3 Raport wykonany na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zamówienia: Przeprowadzenie diagnozy (badania) dostępnych źródeł finansowania aktywności innowacyjnej firm oraz rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na tle występujących barier w zakresie pozyskiwania funduszy Wydawca: Ecorys Polska, ul. Łucka 2/4/6, Warszawa Nr ISBN: Opracował zespół Ecorys Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Monika Skrobol Agata Śliwka Tomasz Tędziagolski Opracowanie graficzne: Łamanie: Adam Skrobol Drukarnia: Patria, Kraków Nakład: 1000 Kraków Warszawa 2011 r. Publikacja bezpłatna Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej na stronach: 2

4 Spis treści 5 Wstęp 7 Dotacje 10 Wsparcie projektów celowych 12 Wsparcie dla MSP 13 Kredyt technologiczny 15 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 17 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 19 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 20 Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 22 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 24 Bon na innowacje 25 Konkurs o dofinansowanie projektów celowych w dziedzinie zastosowań praktycznych dla MSP Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 29 Bariery 33 Inwestycje kapitałowe 36 Inwestycje do 200 tys. euro 40 Inwestycje do 1,5 mln euro 45 Inwestycje powyżej 1,5 mln euro 47 Sieć Aniołów Biznesu 50 NewConnect Alternatywny System Obrotu 52 Bariery 55 Finansowanie długiem 57 Pożyczka na innowację 59 Kredyt inwestycyjny banki komercyjne 60 Kredyt inwestycyjny banki spółdzielcze 61 Fundusze poręczeń kredytowych 62 Fundusze pożyczkowe 64 Bariery 67 Aneks 68 Wysokość alokacji pozostającej do wykorzystania w ramach prezentowanych działań/poddziałań PO IG oraz MRPO 69 Krakowski Park Technologiczny 3

5 4

6 Wstęp Prowadzenie działalności innowacyjnej to często już nie tylko sposób na uzyskanie przewagi nad konkurencją i zdobycie pozycji lidera, lecz także warunek konieczny utrzymania się na rynku dla wielu polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza dla małych i średnich firm wprowadzanie nowych produktów, usług czy też technologii okazuje się niezbędne, by np. dotrzymać kroku dużym przedsiębiorstwom. Konieczne jest także bieżące monitorowanie zmieniających się potrzeb klientów, których wymagania stają się coraz wyższe. Z tego względu coraz więcej firm modyfikuje swoją ofertę, wprowadzając innowacje. Takie działania jednak, aby były skuteczne, wymagają wiedzy, czasu i dodatkowych nakładów finansowych, często przekraczających możliwości przedsiębiorstw z sektora MSP. Obecnie na polskim rynku dostępne są bardzo różne instrumenty finansowania, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną. W zależności od rodzaju i skali przedsięwzięcia, oraz dodatkowych uwarunkowań formalnych związanych z dostępem do konkretnych form finansowania, firmy mogą wybierać spośród wielu rodzajów dotacji, a także instrumentów dłużnych (kredyty i pożyczki) lub też starać się o zaangażowanie zewnętrznego inwestora. Oddając w ręce Czytelników niniejszy przewodnik, mamy nadzieję, że przybliży on przedsiębiorcom dostępne źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć i pomoże w podjęciu decyzji o optymalnym sposobie finansowania projektu. Prezentowany w raporcie katalog barier w pozyskiwaniu kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia powstał jako efekt trzech warsztatów z udziałem przedstawicieli innowacyjnych firm oraz reprezentantów instytucji oferujących finansowanie działalności gospodarczej. Warsztaty odbyły się w dniach: marca 2011 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego. Zgodnie ze scenariuszem warsztatów swoje opinie na temat problemów z finansowaniem działalności innowacyjnej wyrażali głównie przedsiębiorcy, natomiast rolą pozostałych uczestników było przede wszystkim przedstawienie aktualnej oferty finansowania innowacyjnych przedsięwzięć dostępnej w instytucjach, które reprezentowali. Wśród przedsiębiorców obecnych na warsztacie znaleźli się przedstawiciele m.in. następujących branż: ICT, reklama i marketing, zarządzanie energią, biomedycyna. Innowacje planowane bądź wdrażane przez te firmy miały zazwyczaj formę portali lub aplikacji internetowych czy aplikacji mobilnych. Przedsiębiorstwa miały różny staż prowadzenia działalności od kilku miesięcy do kilku lat. Bariery w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność innowacyjną opisane zostały w podziale na trzy grupy, odnoszące się do trzech głównych form finansowania działalności innowacyjnej: dotacje, inwestycje kapitałowe, finansowanie długiem. Wstęp 5

7 6 Wstęp

8 Dotacje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Małopolski Regionalny Program Operacyjny Bon na innowacje Konkurs NOT 7. Program Ramowy Dotacje 7

9 WPROWADZENIE Obecnie bardzo istotne źródło finansowania działalności innowacyjnej firm stanowią fundusze Unii Europejskiej. Z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej największą rolę odgrywają: regionalne programy operacyjne, przygotowane dla każdego województwa, ogólnopolski Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz międzynarodowy 7. Program Ramowy Unii Europejskiej. Ponadto dostępne są także dotacje dla firm prowadzących działalność innowacyjną, które finansowane są z budżetu krajowego. Dostępne instrumenty wspierają prowadzenie działalności innowacyjnej wewnątrz firmy, ale także współpracę z partnerami ze środowiska naukowego. Każdy z programów oferuje finansowanie przedsięwzięć o innej skali, angażujących różne budżety. Niewątpliwie największą zaletą tego typu finansowania jest możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej, w odróżnieniu od finansowania instrumentami dłużnymi. Nie oznacza to jednak, że przystępując do realizacji projektu, otrzymujemy do rozdysponowania pełną kwotę, o którą się ubiegaliśmy. Wsparcie przekazywane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, przy czym dla części dotacji dostępny jest także system zaliczek. Niemniej rozpoczynając realizację projektu, musimy zabezpieczyć środki, które umożliwią nam realizację wydatków, które zostaną następnie zrefundowane. W praktyce oznacza to często konieczność skorzystania z kredytu bankowego. Ponadto wiele instrumentów działających na zasadzie dotacji wymaga także wniesienia wkładu własnego. Tak więc, pomimo że otrzymujemy pomoc bezzwrotną, jesteśmy zmuszeni zmobilizować również własne środki, które umożliwią realizację projektu. Jednak perspektywa refundacji kosztów w znacznym stopniu odciąża budżet przedsiębiorcy realizującego projekt innowacyjny. Tak atrakcyjne źródło finansowania spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich firm. W związku z tym przedsiębiorca musi liczyć się z dużą konkurencją ze strony innych firm ubiegających się o wsparcie. Najbardziej podkreślaną barierą w pozyskiwaniu dotacji, wskazywaną przez przedsiębiorców, jest jednak nie wysoka konkurencja, a skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury związane z ubieganiem się o wsparcie, sprawozdawczością i rozliczaniem zrealizowanego projektu. Decydując się na skorzystanie z dotacji, należy zatem przygotować się na dodatkową pracę nie tylko na etapie składania wniosku o dofinansowanie, lecz także w trakcie realizacji projektu 1. Dotacje udzielane są na podstawie precyzyjnie określanych zasad i regulaminów. Nasz pomysł ma więc szansę uzyskania wsparcia, jedynie jeśli 1 Por. J. Sadkowska-Bień, M. Chmielewski, Problemy finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w świetle wymagań Strategii Lizbońskiej; P. Fabrowska, M. Mackiewicz, M. Skrobol, A. Śliwka, Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, PARP, Warszawa Dotacje

10 wpisuje się w założenia danego programu. Z oczywistych względów kryteria oceny nie mogą uwzględniać wszystkich możliwych aspektów realizacji projektów, a aby dokonać oceny wielu wniosków proponujących zróżnicowane przedsięwzięcia, konieczne jest stosowanie pewnych uproszczeń. W efekcie w konkursach często wygrywają projekty niekoniecznie najbardziej nowatorskie, a raczej przygotowane zgodnie ze schematem, który dobrze wypada w kryteriach oceny. Jest to częsty zarzut stawiany autorom programów, które promują projekty typowe, podobne do siebie i w ograniczonym stopniu naprawdę innowacyjne 2. Prezent w postaci dotacji na działalność innowacyjną ma także inną istotną wadę, którą należy wziąć pod uwagę. Dotacje przeznaczane są na bardzo konkretny cel, który należy dobrze sprecyzować już na etapie ubiegania się o dofinansowanie. Konieczne jest także przemyślane rozplanowanie działań i wydatków, ponieważ możliwości wprowadzania bieżących zmian do zatwierdzonego już projektu są bardzo ograniczone. Z punktu widzenia prowadzenia projektów stricte innowacyjnych jest to istotne utrudnienie, ponieważ proces innowacyjny ze swej natury polega na testowaniu, modyfikowaniu i udoskonalaniu pierwotnych założeń. W wielu przypadkach podczas realizacji projektu okazuje się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych badań lub testów, które nie były wcześniej przewidziane. Takie dodatkowe działania, nieobjęte dotacją, muszą być sfinansowane z innych źródeł. Co więcej realizacja projektu powinna przebiegać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, tak więc wszelkie przesunięcia pociągają za sobą konieczność zatwierdzenia zmian przez instytucję, która dysponuje środkami. Należy więc pamiętać, że korzystanie z dotacji wymaga dużej dyscypliny i nie pozwala na pełną swobodę decyzyjną w procesie innowacyjnym, jak w przypadku finansowania działań z własnych środków. W przypadku niektórych dotacji na działalność innowacyjną obowiązuje wymóg nawiązania współpracy z jednostką naukową bądź instytutem badawczym. Przykładowo, współpraca na linii biznes nauka leży wręcz u podstaw 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Dla części projektów innowacyjnych może się wydawać, że taka współpraca nie będzie miała uzasadnienia, ponieważ firma może w całości zrealizować projekt samodzielnie. Ponadto wśród wielu przedsiębiorców funkcjonuje wciąż popularny stereotyp znacznych zapóźnień w polskiej nauce oraz naukowców oderwanych od rzeczywistości, niezdolnych do myślenia biznesowego. Warto jednak skorzystać z okazji, jaką dają programy dotacji, do nawiązania współpracy ze środowiskiem naukowym wiedza wyniesiona z takiej współpracy może stanowić istotną wartość dodaną projektu, a także zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości 3. 2 Por. Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania, MRR, Warszawa Por. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006; P. Fabrowska, M. Mackiewicz, M. Skrobol, A. Śliwka, Wpływ dofinansowania prac B+R na poziom wdrażania ich wyników w MŚP, PARP, Warszawa Dotacje 9

11 Wsparcie projektów celowych Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Wsparcie udzielane jest na projekty badawcze i rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu. Prace B+R mogą być prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub wspólnie z innym przedsiębiorstwem lub organizacją badawczą, jak również mogą być zlecone innym podmiotom, takim jak: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, sieci naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe lub spółki powołane z udziałem tych jednostek niedziałające dla zysku. Dla kogo? Grupy docelowe Przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) prowadzący działalność oraz posiadający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak? Warunki uczestnictwa Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 mln euro. Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie W województwie małopolskim partnerem PARP, pełniącym funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ile? Dostępne kwoty Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w przypadku: badań przemysłowych prac rozwojowych mikro lub mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca przedsiębiorca inny niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca Dotacje

12 Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje można pozyskać z następujących źródeł: W Informatorium PARP w godzinach od do W punktach konsultacyjnych prowadzonych przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług na terenie województwa małopolskiego. Wykaz instytucji oraz dane kontaktowe dostępne pod adresem: Serwis internetowy PARP pod adresem: Serwis internetowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , serwis internetowy PARP: Informatorium PARP tel.: , (91) lub (92) lub (93) Dotacje 11

13 Wsparcie dla MSP Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Ze środków otrzymanych w ramach dotacji można zakupić usługi doradcze, które dotyczą przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (np. objęcie udziałów przez inwestora). Ma to służyć zmianom organizacyjnym, produktowym lub technologicznym w działalności firmy wnioskującej o dofinansowanie. Dla kogo? Grupy docelowe Małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W województwie małopolskim partnerem PARP, pełniącym funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ile? Dostępne kwoty Kwota wsparcia przypadająca na jeden projekt nie może przekroczyć 2 mln euro, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych (fatycznie poniesionych na zakup usług doradczych). Informatorium PARP tel.: , (91) lub (92) lub (93) Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Informatorium PARP w godzinach od do Serwis internetowy PARP pod adresem: Serwis internetowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod adresem: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dotacje

14 Kredyt technologiczny Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Środki umożliwiają przedsiębiorcy, który pozyskał kredyt w banku komercyjnym, spłatę części kapitału kredytu (tzw. premia technologiczna ). Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Dla kogo? Grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mające zdolność kredytową. Jak? Warunki uczestnictwa Wsparcie jest dostępne dla projektów, których wartość nie przekracza równowartości 50 mln euro. Wydatki, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej. Oznacza to, że rozpoczęcie realizacji inwestycji i ponoszenie wydatków lub podjęcie zobowiązań niosących z sobą skutki finansowe jest możliwe dopiero po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Niespełnienie tego warunku sprawia, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia w postaci premii technologicznej (zastrzeżenie nie obejmuje wstępnych studiów wykonalności). Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Bank Gospodarstwa Krajowego BGK prowadzi ciągły nabór wniosków o przyznanie premii technologicznej. Wnioski należy składać za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z BGK współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego: Bank BPH S.A.; BRE Bank S.A.; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Dotacje 13

15 Raiffeisen Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Gospodarczy Bank Wielkopolski; Mazowiecki Bank Regionalny S.A.; Bank Millenium S.A.; Alior Bank S.A.; Krakowski Bank Spółdzielczy; DZ BANK Polska S.A. Ile? Dostępne kwoty Premia technologiczna dostępna jest do wysokości odpowiadającej wartości netto sprzedaży towarów lub usług będących wynikiem inwestycji technologicznej. Premia technologiczna nie może być wyższa niż 4 mln złotych i nie może przekraczać limitów pomocy publicznej dla inwestycji. Wysokość premii wyliczana jest na podstawie kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Wzór wniosku o dofinansowanie, wykaz kosztów kwalifikowanych i inne informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia (wraz z kryteriami oceny wniosków) dostępne są w Regulaminie przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dokumenty dostępne na stronie: 14 Dotacje

16 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Powiązanie kooperacyjne to zgrupowanie działających w określonym sektorze, niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu. Powiązanie kooperacyjne ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania. W ramach Działania 5.1 dofinansowanie jest udzielane na: wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych (dotyczy powiązań kooperacyjnych, które zostały zawiązane podpisały umowę/porozumienie powiązania kooperacyjnego nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) o profilu technologicznym lub przemysłowym, w celu: -- stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego; -- opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu; dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne; fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu przygotowania wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. Dla kogo? Grupy docelowe O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji Dotacje 15

17 badawczej, organizacji przedsiębiorców lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi. Wnioskodawca musi mieć co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym oraz świadczenia usług na rzecz uczestników powiązania kooperacyjnego. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Działanie 5.1 wdrażane jest przez Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak? Warunki uczestnictwa Nie mniej niż połowę uczestników powiązania kooperacyjnego, na rzecz którego realizowany jest projekt, muszą stanowić MSP. Wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w powiązaniu kooperacyjnym muszą być niepowiązani ze sobą. Ponadto określono szczegółowe wymagania dla projektów uzależnione od fazy rozwoju powiązania kooperacyjnego. Ile? Dostępne kwoty Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt w zakresie wczesnej fazy rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi 2 mln złotych. Maksymalną kwotę dofinansowania dla jednego projektu w zakresie rozwoju powiązania kooperacyjnego określono w podziale na poszczególne typy wydatków: wydatki inwestycyjne do 20 mln złotych; wydatki na badania przemysłowe lub prace rozwojowe do 5 mln złotych; wydatki na doradztwo do 400 tys. złotych; wydatki na szkolenia do 1 mln złotych; w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania do 600 tys. złotych. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Serwis internetowy PARP: kolejne zakładki: Dofinansowanie, PO IG, Działanie 5.1, Nabór wniosków (zwłaszcza: informacje zamieszczone na stronie, Regulamin przeprowadzenia konkursu, Kryteria wyboru projektów, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowany tekst jednolity rozporządzenia). Źródło: dokumenty zamieszczone w serwisie internetowym PARP: 16 Dotacje

18 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować W ramach Poddziałania dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia dwojakiego rodzaju: uzyskanie ochrony własności przemysłowej, w tym: -- przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej; -- zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej; -- prowadzenie postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym lub międzynarodowym organem udzielającym ochrony; realizacja ochrony własności przemysłowej, w tym: -- wszczęcie i prowadzenie postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; -- postępowanie w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. Dla kogo? Grupy docelowe O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Poddziałanie wdrażane jest przez Departament Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak? Warunki uczestnictwa W ramach Poddziałania nie można uzyskać dofinansowania na projekt, w którym przedmiot postępowania (przedmiot praw własności przemysłowej) powstał w wyniku badań podstawowych. Dotacje 17

19 Projekty dotyczące uzyskania ochrony własności przemysłowej muszą spełniać także następujące warunki: projekt nie może dotyczyć zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP; projekt nie może dotyczyć uzyskania ochrony znaków towarowych (zarówno na terytorium RP, jak i za granicą); przedmiot zgłoszenia powstał na etapie badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Projekty dotyczące realizacji ochrony własności przemysłowej muszą także być związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ile? Dostępne kwoty Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może być niższa niż 2 tys. złotych oraz nie może być wyższa niż 400 tys. złotych. Intensywność wsparcia w ramach Poddziałania zależy od typu projektu oraz od wielkości przedsiębiorstwa. W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne dostępne wartości dofinansowania (jako % wydatków projektowych kwalifikujących się do objęcia wsparciem). uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej Typ projektu wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku: badań przemysłowych prac rozwojowych mikro lub mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca realizacja ochrony własności przemysłowej Dodatkowo w zakresie wydatków na: ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, przyznawana jest pomoc na zasadach de minimis. Intensywność wsparcia w tym zakresie wynosi do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Serwis internetowy PARP: kolejne zakładki: Dofinansowanie, PO IG, Działanie Źródło: serwis internetowy PARP: 18 Dotacje

20 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Na co? Zakres działań, które można sfinansować Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Dla kogo? Grupy docelowe Firmy mikro i małe, funkcjonujące nie dłużej niż rok. Jak? Warunki uczestnictwa Wsparcie udzielane jest jednorazowo firma może otrzymać dofinansowanie tylko jednego projektu w ramach działania 8.1 PO IG. Projekt może być objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Dofinansowanie może objąć do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat do 80%. Pozostała część finansowania musi zostać zapewniona przez przedsiębiorcę. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Środkami zarządza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Regionalnej Instytucji Finansującej. W przypadku województwa małopolskiego funkcję RIF pełni Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ile? Dostępne kwoty Wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem musi zawierać się w przedziale 20 tys. 700 tys. złotych. Gdzie informacje? Dodatkowe informacje Wzór wniosku o dofinansowanie, wykaz kosztów kwalifikowanych i inne informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Źródło: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dokumenty dostępne na stronach: oraz Dotacje 19

21 Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Działanie 2.1. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (schemat A) Na co? Zakres działań, które można sfinansować Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmian technologicznych, organizacyjnych, zmian produktów i usług, unowocześnieniem wyposażenia oraz modernizacją środków produkcji. Dla kogo? Grupy docelowe Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak? Warunki uczestnictwa Wniosek o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości. Konkursy dla mikroprzedsiębiorstw zaplanowano na przełom roku 2011/2012, dla firm małych na I-III kwartał roku 2011, a dla firm średnich na kwartały II-IV roku Wydatki, aby były kwalifikowane do dofinansowania, muszą być poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Ze wsparcia wyłączone są projekty z branży handlu lub turystyki. O wsparcie nie mogą ubiegać się firmy, które zostały założone w ciągu 2 ostatnich lat z wykorzystaniem wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego ani firmy działające nie dłużej niż rok, świadczące usługi drogą elektroniczną lub wytwarzające produkty niezbędne do świadczenia takich usług. Gdzie? Instytucja dysponująca środkami Konkursy prowadzi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Instytucja ta organizuje też szkolenia i konferencje oraz prowadzi punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem. Ile? Dostępne kwoty Dostępne kwoty wsparcia zależą od wielkości przedsiębiorstwa i wynoszą: dla mikrofirm od 40 do 400 tys. złotych; dla małych firm od 100 tys. do 1 mln złotych; dla średnich firm od 200 tys. do 2 mln złotych. Wsparcie może pokryć od 30% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie, w zależności od wielkości firmy, ale również powiatu, gdzie 20 Dotacje

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo