GMINY BRANICE CZĘŚĆ GRAFICZNA - UJEDNOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINY BRANICE CZĘŚĆ GRAFICZNA - UJEDNOL"

Transkrypt

1 Ska STUDIUM UARUNKOAŃ I KIERUNKÓ ZAOSPOD MINY BRANICE CZĘŚĆ RAFICZNA - UJED

2 ŁUBCZYCE Z 1/2 (1 201 O) MN/U/ZP ZC MN/U/ZP w MN/U/ZP CIERMIĘCICE - PIETROICE DAROANIA PRZESTRZENNEO ICONA ala 1 : metry

3 R T A 5.1 ŁODZIENIN P P w 90 w

4 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHAŁY NR XXXII/168/08 RADY MINY BRANICE Z DNIA 16 RUDNIA 2008 ROKU

5

6 w MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP MN/U/ZP w w w /2 (1 241 O) A 6.1 A 5.2 A 5.2 EICE ZC A 4.1 w w JĘDR 1/2 (1 220 O) P P P P P P P P P w 110 w w w w w w w 160 w 110 w 90 w w w w w w w w w

7 R T ZC RYCHOICE DAŃCE Z 1/2 w 90 w /2 (1 241 O) M Z

8

9 R BISZCZYCE T ZC A 5.1 w w /2 (1 248 O) w 160 w 80 w

10 A 6.4 A 3.1 A 6.5 MICHAŁKOICE A 3.2 A 5.2 T POSUCICE JĘDR 1/2 (1 248 O) w w w w w w w w w w 200 w w w w w w w w w w w

11 RYCHOICE A 6.3 A 6.2 A 3.3 (1 201 O) 1/2 Z P

12 1/2

13 No ndow UARUNKOANIA Z 1/2 (27-201) 1/2 (27 282) granca państwa grance gmn grance sołectw projektowane przejśce małego ruchu grancznego drog zborcze / lokalne tereny zanwestowane /zabudowane/ tereny leśne /lasy ochronne/ grunty rolne projektowane do zalesena z uwzględnenem projektu grancy polno - leśnej obszar chrononego krajobrazu Mokre ewce aglomeracja Brance na obszarze gmny Brance (zgodne z Rozporządzenem nr 0151/P/17/07 ojewody Opolskego z dna 23. lpca 2007 r. w sprawe wyznaczna aglomeracj Brance na A 7 1 w 110 B 1 UH/UT/UI

14 R w MN/U MN/U MN/U w w w w w w w w w MN/U MN/U MN/U MN/U MN/U MN/U Z 1/2 (419) A 1 A 9 5 B 1 ZC w 110 T ZC 6 BRANICE A 8 A 6.5 NU MN/U MN/U MN/U w 110 C w 1/2 (1 220 O) w w w w w w w w w w 200 w w 200 w 160 w 160 MN/U MN/U MN/U MN/U MN/U MN/U w w 100 1/2 (1 282 O) P/R/UI P/R/S/UI P P P P P P P P P w w w w w w w w w

15 w w 150 1/2 (1 283 O) w A 4.2 ÓDKA A 4.2 NIEKAZANICE w w w 150

16 RACIBÓRZ - KIETRZ 1/2 (1 237 O)

17 w sprawe wyznaczna aglomeracj Brance na obszarze gmny Brance) obszar udokumentowanych złóż surowców mneralnych: złoże surowca lastego ceramk budowlanej "BRANICE" złoże kruszywa naturalnego "ewce" złoże kruszywa naturalnego "łodzenn" (pasek) granca terenu górnczego wydobyca surowca lastego ceramk budowlanej "BRANICE" kompleksy gleb chrononych (klasa I-III ) gleby klasy IV gleby pochodzena organcznego teteny zdrenowane tereny deszczowane pastwska (obekty nawodnone) projektowane pasy watrochronne stnejące pasy watrochronne tereny o nachylenu wymagające plnej zmany użytkowana (transformacj) tereny o nekorzystnej fzjograf dla zabudowy meszkanowej tereny o średnokorzystnej fzjograf dla zabudowy meszkanowej tereny zalewowe granca projektowanego zbornka retencyjnego łodzenn wały przecwpowodzowe projektowane wały przecwpowodzowe stnejące do modernzacj (umocnena) wały przecwpowodzowe stnejące obekty wpsane do rejestru zabytków stanowska archeologczne ujęce wody wraz z ustanowoną strefą ochronną ochrony bezpośrednej

18 A 6.7 BOBOUSZKI ZC A 6.6 YSOKA w ZC w w w w w w w w w w A 2.2 1/2 (1 284 O) w /2 (27-229)

19 w w /2 (27-238) JAKUBOICE A 5.2 ZC A 4.3 A 4.4 ZC RÓDCZANY w R Z 1/2 (1 201 O) w w 160 1/2 (1 239 O) w w w w w w w w w

20 1/2 (1 237 O) w w 150 JABŁONKA

21 T E Z P ustanowona granca strefy ochronnej ochrony pośrednej ujęć wody stnejące studne tereny objęte strefą santarną - oczyszczalne śceków ZC - cmentarze skladowsko odpadów komunalnych " Brance" obszar dolnny rzek Opawy - obszar występowana wód podzemnych w rejone Blszczyce - Brance, stanow obszar zasobowy wód podzemnych dla celów ptnych stnejąca seć wodocągowa urządzena zaopatrzena w wodę / IORNIK, SU / projektowana seć wodocągowa Blszczyce - ewce seć gazocągowa, wysokoprężna stnejąca stacja redukcyjno - pomarowa I stopna projektowane meloracje tereny występowana dużych skupsk przebśnega tereny o urozmaconym ukształtowanu tereny bagenno - łąkowe o bogatej florze faune ZAROŻENIA ŚRODOISKA erozja wodna powetrza zrzuty śceków komunalnych do rzek powodze obszary objęte prawną ochroną środowska przyrodnczego kulturowego ponadlokalne wartośc zasobów środowska przyrodnczego lokalne wartośc zasobów środowska przyrodncze Symbole są odnesone do wyżej określonych uwarunkowań

22 3

23 w 110 w 160 A 5.2 DZIERŻKOICE TURKÓ ZC T UCIECHO Z w 160 Z 1/2 (1 201 O) w 160 w 160 w R w w 1 w

24 ICE

25 YNIKI KOŃCOE: P/S/R/UI MN/U każdorazowo koneczna analza potwerdzajaca zachowane zasad przekształceń /przed sporządzenem decyzj o Z ZT/ UH/UT/UI PRZEKSZTAŁCENIA STRUKTUR OSADNICZYCH. DZIAŁANIA: - obszary zabudowane (centralne ws), wymagajace przekształceń lub rehabltacj - założena pałacowo - parkowe wymagające sanacj - obszary, które mogą być przeznaczone pod kompleksową zabudowę, w szczególnośc zabudowę meszkanową z usługam - optymalny ch zasęg - realzacja nowych obektów (w szczególnośc zabudowy meszkanowej) na zasadze ogranczonego, ekonomczne uzasadnonego uzupełnena struktur osadnczych gmny w aspekce ochrony otaczajacych kompleksów rolnych oraz zachowana ładu przestrzennego - obszary przewdzane do zorganzowanej dzałalnośc nwestycyjnej: - drobny przemysł rolno - spożywczy, składy, rzemosło, usług specjalne (np. stacja benzynowa) - usług turystyk, gastronom, handlu, usług specjalne (urzadzena obsługujące w szczególnosc przejśca małego ruchu grancznego) Z R POPRAA JAKOŚCI RONICZEJ PRZE - STRZENI PRODUKCYJNEJ. DZIAŁANIA: - zwększene lesstośc - wprowadzene uzupełnene śródpolnych pasów watrochronnych - odbudowa małej retencj (orentacyjny obszar lokalzacj) - realzacja zbornka retencyjnego we łodzenne KIERUNKI ROZOJU KOMUNIKACJI. DZIAŁANIA: - przebudowa dróg: - powatowej nr O relacj łubczyce - łodzenn - echowce - powatowej nr O na odcnku łodzenn - ewce ze względu na lokalzację zbornka retencyjnego łodzenn oraz we ws Brance na odcnku Szkolna - Żymerskego - realzacja dróg lokalnych - realzacja dróg rolnczych w C KIERUNKI ROZOJU INFRASTRUKT TECHNICZNEJ. DZIAŁANIA: - obszary zanwestowane ws, przewdz objęca grupowym systemem zaopatrze - budowa połączeń sec wodocągowyc - obszary zanwestowane, przewdzane objeca grupowym systemem oczyszcz śceków - orentacyjny obszar lokalzacj oczyszc - orentacyjny obszar rozbudowy oczys - orentacyjny obszar lokalzacj zbornk - (projektowane) zaslane w gaz obszaru gmny z gazocągu systemowego, wys o 250 a relacj Racbórz - łubczyc warunkem wynegocjowana z ojewo wpsana tegoż zadana do programów a następne do wojewódzkego rejestru - (projektowane) zaslane w gaz obszaru gmny z gazocągu z Republk Czeske (doprowadzene do stacj redukcyjno - w Brancach) - (projektowana) realzacja spnk techn cśnenem obu systemów - (projektowana) realzacja stacj redukc I stopna (pod warunkem wynegocjowa Opolskm wpsana tegoż zadana do pr p a następne do wojewódzkego rejestru - (projektowana) realzacja sec cepłow

26 TURY ane do zena w wodę ch e do zana czaln śceków szczaln śceków ka wyberalnego ru u pn - zach. sokoprężnego ce (pod odą Opolskm w wojewódzkch u) ru u pd - wsch. ej - pomarowej cznej średnm cyjno - pomarowej wana z ojewodą programów wojewódzkch, u) wnczej A 2... A 3... A 4... OBSZARY STOSUNKU DO KTÓRYCH SAMORZĄD MINY BRANICE PODJĄŁ DECYZJĘ SPORZĄDZENIA MIEJSCOYCH PANÓ ZAOSPODAROANIA PRZESTRZENNEO (w ramach programu dzałana w okrese krótkm 5 lat z możlwoscą przesunęca na okres średn 10 lat) ZE ZĘDU NA: A. PRZEIDYANE ZADANIA DA REAIZACJI OKANYCH CEÓ PUBICZNYCH 1. Rozbudowa oczyszczaln sceków w Brancach realzacja sec kanalzacyjnej dla ws Brance (wraz z nezbędną nfrastrukturą technczną komunkacyjną) 2. Realzacja oczyszczaln śceków wraz z secą kanalzacyjną: 2.1. wspólnej dla echowc Dzerżkowc, 2.2 wspólnej dla Boboluszek ysokej, (wraz z nezbędną nfrastrukturą technczną komunkacyjną) 3. Budowa sec wodocągowej 3.1. dla ws ewce 3.2. dla ws Posucce 3.3 dla ws Dzbance 4. Budowa połączeń sec wodocągowych 4.1. ewce - Jędrychowce - Dzbance 4.2. Brance - Nekazance - odka 4.3 skrzyżowane D drog powatowej Nr O wzdłuż drog powatowej Nr O (do wys. ws rodczany) A 5... A 6... A 7... A Jakubowce - skrzyżowane - ródczany 5. Realzacja sec dróg: 5.1. ospodarczych: - łodzenn - Nowa eś (do grancy gmny) - Blszczyce - ewce 5.2 okalnych: - ewce - Zubrzyce (do grancy gmny) - ewce - Cermęcce (grancy gmny) - Mchałkowce - Jędrychowce - Jakubowce do drog ysoka - echowce - Turków - ysoka 6. Realzacja pasów watrochronnych: 6.1. Przedsęwzęce Nr VII ewce - do grancy (Chrustno) (5/1750 zad nw. 2) 6.2 Przedsęwzęce Nr VIII - Dzbańce (PR) do grancy gmny (Rogożany) (12/1500m; 11/1000m zad. nw. 3) 6.3. Dzbańce PR - Dzbańce (10/2650 zad. nw. 3) 6.4. Przedsęwzęce Nr XI - Mchałkowce - Blszczyce (6/2500m zad. nw. 1) 6.5 Mchałkowce - Brance ( droga wojewódzka Nr 419) (13/5300m zad. nw. 1) 6.6. droga wojewódzka Nr ysoka (7/1700 zad. nw. 2) 6.7 Brance (14/1800 zad. nw. 1) 7. Odbudowa zbornka malej retencj w rejone Brance - Zamek 8. Realzacja sec cepłownczej, zaslajacej Szkołę Zborczą w Brancach, prowadzonej z cepłown z ojewódzkego Szptala Psychatrycznego. A 9... B 1... B 2... P 9. Realzacja zaslana w gaz dzelnc Brance - Zamek B. ISTNIEJĄCE UARUNKOANIA: 1. Restrukturyzacja obszarów zabudo ws Brance ze wskazanem terenów wymagajacych przekształceń, rehab uzupełneń luk w przestrzennej strukt wyznaczene obszarów rozwoju różn meszkanowo - usługowych, zorgan dzałalnośc nwestycyjnej 2. yznaczene obszarów rozwoju fu f meszkanowo - usługowych / a w szc obsług ruchu turystycznego/, zorgan dzałalnośc nwestycyjnej we ws e - POZOSTAŁE OBSZARY, KTÓRE SPORZĄDZENIA MIEJSCOEO P ZAOSPODAROANIA PRZESTR ZE ZĘDU NA : * przewdywane zadana dla realzac lokalnych celów publcznych * stnejące uwarunkowana - OBSZARY, KTÓRE YMAAJĄ S MIEJSCOEO PANU ZAOSPO PRZESTRZENNEO OBSZARU FU F ZE ZĘDU NA PRZEPISY SZCZ

27 w 110 cy w 110 dowanych bltacj, kturze ws; nych funkcj: nzowanej Z IECHOICE B 2 funkcj zczególnośc anzowanej echowce. YMAAJĄ PANU RZENNEO UH/UT/UI w w w w w w w w w ZC A 2.1 cj SPORZĄDZENIA ODAROANIA FUNKCJONANEO ZEÓNE

28 Racbórz, ul. Batorego 5, Tel. (0 32)