t IłZEtlCIELA WODZOWI IIAIłODU -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "t IłZEtlCIELA WODZOWI IIAIłODU -"

Transkrypt

1 ... w N O W Y H! e Adres redakcji i administracji: Ud!, ul. piotrkowska JA 86 - Tel , - "ładotle,,1.,.0 ) t łzetlcela WODZOW AłODU - EPO PO&UCH ODDAllE to&ełke Rok Wiara w wielkich ludzi i kult budzenia w narodzie woli niepo'l co marzenia poprzednich pokoleń i chłopskie lonie oparł walkę W momentach przełomowych \ dla "nich jest objawem wrodzonym. dległości, wielu z nas dane było przetop l ło w stal zbrojnego czynu o wyzwolenie. tragicznych wysuwa się na czoło, Podziwianie ich czynów jest idea stanąć przy Jego boku od pierw. i krwawą ofiarą wojny w tycie Józel Piłsudski stworzył silę bierze na swe ramiona odjum lem wieku młodego, rozkoszą u szego rozbłysku orętnego Czynu, wcieliło. zbrojną, aby sprawa polska nie nikczemności i maośc tych, któ mys ową wieku dojrzałego.. Wie wielu z nas znalazło się w szere Ma swe źródło rowniet i w tem rozstrzy~ała się bez Polaków. rzy, niezdolni wznieść się nad cy ludzie podnoszą nas uszl~. gach Jego współpracowników od naj g łębszem przeświadczeniu, te Józef Piłsudski stworzył pod partykularyzm i ciasnotę pojęł :be tniają duchowo przez UCZUCla momentu wybuchu słońca niepo wszystko, cokolwiek On czyni, ziemne wojsko P. O. W., aby krwi gasnącego świata, rzucają Mu pod i myśli, jakie w nas budzą. ch dległości, wielu z nas z dnia ua dobru narodu na jściś lej odpowiada, oolskiej daremnie nie przelewać nogi kamienie zniewagi. sława zrasta się niejako z nami. dzień powiększa armję Jego czci do jego osiągnięcia naj pewniej i w odpowiedniej, orzeczuwanej Gdy zadanie swe spełni n. Zdaje się poprostu, jakby sama cieli i wyznawców, w tmudnym zmierza, najpewniejsze drogi reaji chwili przegranej Niemiec, cały [roncie, zamyka się w ścianach natura istniała jedynie ze względu trudzie pokojowej pracy torującą zacji wyznacza. kraj podnieść płomieniem powsta. Generalnego nspektoratu sil zbrojo na nich, przez nich i dla nich. drogi budowy mocarstwowej potę Przeświadczenie to nie iest ja nia. Józef Piłsudski, podjąwszy wła nych, czuwając z tej odległ~ci Zycie dooiero dzię~i nim c trzy gi niepodle~łej Ojczyzny. kąś abstrakcyjną iluzją. Wspiera dzę, tetącą na ulicy, dał Polsce nad prowadzoną przez fząd i stwo muj e swól cel w/a~clwy. swą tresć W piętnastym roku niepodle się na fundamencie faktów, które rząd radykalny i zwołał Konsty. rzoną przez siebie większość sej' istotną. Wiara w nich czyni tycie i!łości i czterdziestym Jego pracy zanotowała historia, które sami na tuantę, ubezpieczając w ten spo mowl\, przebudową form tycia spo nasze piękniejszem i jaśniejszem " - dla Polski jest nas jut wielomiljo własne ogl4daliśmy oczy. s6b kraj orzed rozrucbaml socjalne łeczno politycznego, mającą za temi słowy określa rolę i znaczenie nowa masa. Jeteli nie jesteśmy Józel Piłsudski wszczepił hasło mi. Józef Piłsudski zawierzył mo' pewnić realizacje: idei mccarstwo wielkich ludzi w tyciu narodów jestcze całym narodem polskim, niepodległości w masy robotnicze ey psychicznej tołnierza polskiego wej Polski. ; ludzkości głęboki myśliciel ame to przeciet jesteśmy je.. i dzięki temu mógł zrea Nie chce być despotą. Jesl 'ykań ski Emerson, syn kraju kla go znakomitą większo izować plan strategicz Wielkim Wychowawcą narodu. 'ycznej demokracji. ścią, dla której słowa ny, który przyniósł nie Chce wychować nowego obywatela, Pol>vlerdzenie tych słó\v znaj Salus R,eipublicae $U' słychany pogrom QJ ' wiernego słutbie narojowej i pan. dujemy na katdej karcie dziejów prema lex"-dobro Rze jetdźcom ze wschodu. stwowej, nieuznają cego przewagi kultury i cywilizacji. ezypospolitej prawem Józef Piłsudski dwu poszczególnych warstw społecz. Wszystko to, co składa się na najwy~szem - nie są krotnie Polskę przed nych, kierującego się w ocenie pos tęp materjalny i moralny, co pacierzem faryzeuszy lub wojną domową ocali. interesów i dąteń poszczególnych wzb ogaciło wiedzę i rozwinęło jaskrawą rekłamą malo Józef Piłsudski w ro- grup względem na dobro cało~cl, le chnikę. co decydow a ł o o linjach waną na próchnie, ale wy ku 1926 partyjnictw!> ; r~zu~iejącego kon~eczn~ść wzmoc' rozwojowych narodów. co składało znaniem wiary,istotnej wszeo.hwladztwo selm~ nle.ma autorytet~ zaslęg~ władl si ę na fundamepl ich potęgi i wiei. i probierzem najwy~szym ukrócił, tw~rz~c podwah pans~wowych, jak~. ko OleCznOŚ! koś ci, co ludzkość zdziałała i osiąg. czynów i dąteń. ny pod dzleło naprawy walki ze złem dzlejowem Polalu, Rzeczpospolitej. oddanego, bez reszty, walce o nę ła w dotychczasowym rozwoju - A kult serdeczny, ja. od tego momentu lepszą przyszłośt gospodaroj ~ to wszystko narodziło się w móz d lit k' gach i sercach wielkich hudowni. ki tywimy dla Ma rszałka rozpoczął pracę na po yczną raju. czycb twórców, było realizacją J~zefa Piłsudskiego~ a stworzenie~ w Polsc~ Bardziej, ni! inne narody, bez, ich myśli i pr agnień. Wlara. Olezłomna, laką obozu myśh państwowe). bronni wobec katastrofy kryzysu.... wyznajemy dla Jello osiągając wzmotenie po przeciet opieramy lej si~ skulecz'. Jeb JmlOna, Jak wlel.kle, pro ideologji, a posłuszeń. wagi Polski nazewnątrz, niej i pewniej zmier~amy do wy. ~enne ~łu~y odgranlcz.a)ą od sle., stwo bezmierne, z jakiem sejm zdołny do pozytyw. dobycia się z jego odmętów. bl.e epoki l okresy dziejów czło: wypełniamy Jego wska. lej pracy, stabilizację Nie komu innemu to zawdzi~ Wieka, ~yznac~a}ąc nowe. drogi zania ma swe tród/o budtetu i waluty, upo czarny, lecz właśnie tylko przewi n?we klerunkl lego losów roz wiecznie żywe nie w bał. rządkowanie 'wewnętrzne dującej i zapobiegliwej pracy dz; WOju wochwalczem zaślepie państwa ~ takim czasie, siejszego Solenizanta... W Olch najdoskonalej objawl~ niu, lecz w bistorycznym te obecole przetywane Prawda, te byliśmy Mu w niej ~l ę duch narodu!.10 c~ stanow fakcie, że On jest tym, przez na.s lala kryzysu pomocni. jeg~ pełną t~eść ~!ndyw l dualność. wokoło osoby i tycia, ekonomlczn.ego poli. Lecz uorzytomnijmy sobie, te 001. s~ nawełme.jszą ema~acją którego zogniskowało się tycznego n.le zagrażają ~te n Wielki Samotnik z Sulejówka woh zbiorowej! ~Oezale~nlo~el od wszystko to, co dało nam bezp~śre?mopodstaw.om i Belwederu święci obecnie czler. ;zeczy p~zemlla).ącyc.h l. Oletrwa wyzwolenie i odnow~, naszej mepodległoścl. dziestolecie pracy dla Polski. le!ycb. Om kochają, Cierpl\, walczą zdobywają za miljony. w ciągu tyoh długicb czterdziestu miłjony idą.za nimi, wskazi. łat przetyl zmagań z samym sobą cielami. jasnowidzami i wodzami,... CK.WCZ P &UDK ile razy!l!usiał z nami walczyć o miljony stają się ich wyznawcami,... Polske ile si~ musiał natrudzić,.zcicielami i współpracownikami. Za t. l t '. k l aby n~s nauczyć właściwego rolu' zywo a - ple grzyms wo męczens a pa ma, mienia dobra Polski. S ell o Ltwie dalekie, i - kosz od Maryli, W dzisiejsze radosne święto a po śmerc paryski Bourdelle plac Al ma, Jego m ienin, złączone w czterkędy mu w sercu świa ta pomnik postawli. dziestą rocznicę pracy społecznej Za żyw o ta tęsknota do smutnej Ojczyzny, złó~my Mu w darze miłości naszej Niezawsze ci wielcy synowie narodów i ludzkości znajdują zro zumienie i uznanie u współczes nych, niezawsze za ~ycia dane im jest oglądanie triumfu ucieleśnie nia się ich myśli, zwycięstwa ich pragnień. Ale wtedy, choć giną.amotni, pozostaje po nich ta.siła latalna", co przez wieki trwa, na ludzkie serca i dusze oddział u je w potądanym kierunku jp. urabia. wtedy do uczuć kultu i czci które na grobowcach ich rosną:?rzesącza Slę uctucie goryczy ~alu potomnych, że współcześni llepi byli i głusi na wolanie wal :zącego wśród nich Tytana. Jakte niewymownie powinniśmy.:zuć się szczęśliwi, my wszyscy, ś W~tuiący dzisiejsze radosne świę lo. mienin i Pracy Wskrzesiciela >llepodległości i Budowniczego )drodzenia Pol sili. Wielu z nas da ue bylo stanąć orzy J ego boku od zaczątku trudu i prl?tens;a do piersi (dobranoc) zapiętej! i oddania oprócz sertlecznych ~v czeń. ad mullos annos' uroczyste Jeden Odyniec - ale moc nierolacizny ślubowanie, ~e w pracy nad reali pod hasłem klasycznośc, jakie źle p ojętej! zac j ą jego wskazań nieustaniemy, A po śmierc 1 en, który wszelake plugactwo. te dla budowy mocarstnowej po' gromrl natchnieniem w niebo rwącym Sę wysoko, tęgi Rzeczypospołitej poświęcim~ stal się mędrków bezmyślny.:h łupem oraz pa stwą, wszystko, czego ona będzie wy. nlamqcirych modrców, którz) czczą "szkle/ko oko"! magała, te siłę swych rąk i um~' &, słów oddajemy do Jego dyspozycj Za żywota źle by/e- mu.. w złych ludz tłumie" dla złamania kryzysu gospodarcze do m łodości odą ruszył serc posady... go i po~ądanej przebudowy ustrojl A po śmierc zrob:jy z niego belfry m umję. politycznego. "odzie do mlłojcl",ęly pisać.. Dziady". A w każdej oracy. którą podej. Nill;eden w Polsce belfer, mędrek pyszałek,~ a zal ku ć.. wiersze" - padem na wyrywki pytań. Ale dopero perwszy - Plerwsry J e, Marszałek czynem zbrojnym po ezję Adama - odczytał. JulJan EJ.mond mierny dla Wielkości Polski i szczęś c ia przyszłycb pokoleń, za wolaniem i odzewem niech nam będzie okrzyk:. Niech tyje Józef Piłsuds~l Budowniczy i Odnowiciel Polski' Karol SU_.

2 8tr. Z NOWY DZENNK WDl.t<1-2!..;m::.::ar~c:. _1:..;9:.:.33::..:.r.:... r. f8 l chwiu Lllk Francji przed przyszłością z -- H~:!~:mem ~~~~a,r:~!w~e~~a.\tglj\ ZD ADZ" swolą SOJUSZnicą RYG~'~8.~(~!:'~~wn i O " li Jedier w Genewie.. Hitler w k ł k' plrtli aoc:jal dq\okralj6nl; a,. Genewie". Rewizjonistyczne przymierze brytyjs o-w os te daniem zakazania na Łotw. e lis',. Mac Donald - Mussolini - stkich organizacyj duohowo.b"lo. HiU.r '" Rzymla. a Balkan~eh PARYŻ Doniesienia, te Przez zupelne oder"lnle się od W.dług informacji dziennl- nych do rucha ~llle,o" s kl.qft,, wre. ~aladicr i Paul Boncour wr6cill do rzeczywistośoi - pitie - Mac ków, program ror.mów jest bar- więc stanowl,eroll grot ~ din l, trą. We Wi~dnlu w.każdej chwl' nyta, ~ Mac Donald z. Simonem Oon, ld Clyni wuvltko, t ~ bv roz- d~o obfity. iu de.okra1rclnej!1 totw p" li motoa 51ę podzlowl~ ml- wvlrcho1l do Rlymu, d Jl~ powó~ pętał... d luropł pl.q, Porullonł. b~d, wzyalki. d1ua1el dysku ",m uellwa t 0- chu tanu. W p.ós!wl. Hltlere:,lerom pollłyclnym we Fracjl 40 którym rzeko'j1o pr, nit pnejko prawy, umotltwlll~~. fak Dal- gromn, wi~k"o ~. Pol.cono rłqartlztowanll. trłlzłowlnla, ro'!pl.llalyan_j OClny ytuąo j i. dzit dalel d,ca porozumienia wo.' dowl "drohllll, tow, "wie lenio wiuywąnll. welnllpla bandy F.klelll Je, te M~c Donlld Bainvlll. i Barnu,Unt. lik ko an.t-dakla. dllalllno$oi o nl.~cjl lrodowyc. tów li pod nakll,wlltykl, a nad wbr.w woli!'ranc", wy.l~pil ł centują. obok d~tenla do ro- O,Jlnntkł nie kryj_ aadowo. 10cl.l,tów lotnik/ch, org3111ł3e d w'lntlciem ~lltll,plm wol liny. Wy m planem co do ~ł61'f/l() ",. bro:enia Fr.lle1l. "'... w.. y r. lenia, a nawet tryumfu z powodu p. n. Kroyt ognsty arar. O gani. W Gdańsku spaceruje kilku- wet R~pubiQue', nawet,volon. wizjoniatyczne Mac Donal. pr~judll Mot Donalda, dając zacii..e&ion", set uzbr<>lony~h nartulowyeb. t~ '"elvnl... trute"i.. b,d.e.... pole domy 10m u talenla ~cisłe- Drugi punkt. l'łolpo!l doma r soet..'. wymow~e.. 'wj.dectwem. k u "... '"J." brytyjaki Q. go poro.umlenla, a nawet solu. s'ę wysiedlp.nia WZ! 'lclcb u~zo W AmelYcc pantka plentęt- francji przed przys z loś.;l q. łwiadc;zj q wjr a 2; n le z~ 'U wlp61pracy łnlli,llko'wlos' ~ielllców biurilqjqb ud~l.ł w ruchij ną. umachy,,olpaelliwl "tli'.journ,' des D~b.ts koń,zy rewlajł tr.kt.to. - pilic klej. bltlerewaklm. 3cja rolnictwa....rtykul, zatytulowanv _Plan morte! Bernu i potwierdza to Bain Na Wschodzie bez z,?ian: pour?llx',.łowlml naslę p ują' viłłe. który doda!1! Prlljll pallalw stan wojenny z przerwarru. A Cloll: Jetell rezultltem konferencj rawiz j onlltye~dyeh,tala ~ nil' Demonstracje.w Klimontowie konferencja rozbrojeniowa obra- roabrojeqlowej ma byt ulbrojenle pohamowlna. rewlila klauzul dui..... naoastników rozbralenie ludów terytorjalnvch ie t ce em rzym- Gł d k d" h kl' ltutny to paradoks. Sylu8Qlł poicojo'vych. tdv konfntncj, nu plldróiy M,c Don.lda. O ÓW a w po ZlemlaC opa Dl trwa wewnęlrloa w po~lcze!l61l1ych WĆ n.lety."... d.cln.m. hl 'lch odwrlca cl"eiowo U u.._ nl.m r o...'" o w RZY M, C.. pra.. wagę od rozpaczliwego stanu przekle~atwem dta pokoju wioska podkreśla wielkie zna ' spraw międzynarodowych. N,e in aczel ocenia i n icja ty w ę czenie wizyty Mac Donalda i Si- Wypadki roz.ryw.l~ lę MC DonaldA.BulleWn Quotldien': mona. znacztjr szybelef lt w 1914 r. Dla lietpośredniego sprowokowania zawieruchy wojęnlle l w kaad_j chwili znajdzie eię Van der Liibbe. Wywieszenie flag o barwach cesarskich ni niemieckich okrę tach wojennych iest wi,lce cha Sila musi ustąpić przed prawem Liga narodów wobec zatargu Peru z Kolumbją rlkterystyczne dla obecnej Y' GENEWA (pat.). _ rzone. Pr6by os i ~2nięcia czegokol tuacii mię~z.yuro40wei. Rada LiQ N,rodów rebrał. sl~ wlel< 511, muszq był potępione nle- W. takiej chwjl ne wolno dzisaj dla przylecia raportu w zaletnie od tello kto Je czyni. nam ~cz~io ukrywać. Musimv,prawie sporu kolumbijskp peru W tym samym duchu przemawiali: b~cznle l rzetwo obler~ować, wlańsklego re prezentant Fra ncji, Wielkiej Bry. ble~ wypadk'ó~, aby~my le zo. Po jednomyślnem przylęclu r tlnli, Norwegii Czechosłowacji. sł:'l! %lsk~czeol. MUSmy zapom portu deleaat Peru o p uścił mani. Delegat Niemiec j!/osu nie ubierał. ~ec o pęknych h~sl~ch P~Y' festacylnie salę obrad. Reprezentant KOlumbji, przyj, fl,.tycznych. O~Sło~lęcle pomluka Reprezentant Polski. minister mujqc raport. OŚwiadczył. te jeżeli Bnall;da - wlelkl_io ~poltoła R.czyńskl. oświadczył. te sprawa Peruwiańczycy dobrowolnie nie POk~U - nasuwa Jł~YDlł przy- jut pował na przed/otona Radzie ewakuulą terytorjum Kolumbii. to kre smu.tne. refleksje. Traklat w chwili. gdy pewne prawdy mu' akcja Wersalsk, Lula Narodów, Lo- szą był przypomniane i powtó- dzona będzie z calą en e rgją. carno, Pakt Kellog., pakty o nieallresjl - kto dziś o tern pa' przeciwko nim przeprowa <Widmo grotnego konfliktu między Anglią a Z. S. R. R. mięta. Dla "krwawego" Hitlera są to świstki papieru bez żadne go znaczenia. Dla innych mężów stanu mają jedynie maczenie sentymentalne. Pn:ez 14 lal świat nlczej!o się nie ni uczył. Może MOSKWA, 18.3 ( PAT).-Wśr6d winow w sprawie losu uwięzionych SOS o \la..., 18. N ko policl. usltowlła m.nlfe stu ',cjc~ p~lnl.k1łmontó,, Ju t 4 ty dzl ~ ~ rozproszy.!. Z tłumu posyp,ly sl~ robotnicy n e o ~ usz c za ą p ldzl em;. kamienie. przyczem kilku polic;an' protestui. c w leu S JOlÓ pf4eoiw. tó... zostalo kopluzjowanych. ko upnwltdzian mu utopieniu ko Na kopalnt.mortlmer" robotn ral ni. Prawie polowa ro bo tników cy prze by w ają w dalszym ciągu 'l p l, y j nlll ; ę p Oiyw i~ nie, ej, starczane podziemiach i przyjmuią dostarcza n. ' rzez ro<t ~ iny. inni zaś glo du ją ne im potywienie. Nie zdradaują w d ~ lszym C'\gu oni wcale ehęcl do prowadze "is lvie:zorell1 prled kopaln i ą,ki jakichkolwiek perlraktacyj, ośwlad' monł<lw' dos ~ ło' do b~rz1iwych czaiąc, te dotąd będą przebyw J ć V demonstrant ;. urząd z onych przez Dodziemiacb. dokąd nie zostane rodzi n! stralkulqoych r ~ botnlkó\v. zmieniona decyzja %8f%ą1u tow. W chwili. gdy wynouono: obrębu kopalni do ambulatorjum kllku- AresztolV Jno kllknnastu komu n~~lu górników, ~ ń lly EGs ł~b ti El nist6w w Z~glęblu, któnr agitu l ~ 1\ )'cl t ~ c z ~ t1i a na pow l ~rzcbnt~, w~r6d górników za urzl\dzenlm w$ród tłumu ro zleiły SQ wr0i!te general nego slnllku V calem Za.;l~ okrzy k. Znajdu lqga się w poblitu blu DąbrolVsk i em rzy~tlv. Zamknięcie związków metalowców i budowlarzy Wczoraj V godzinach popo u dni,owych organa policji państwo; wel dok o nały rewizji w lokalu zw i ązku ~obotnlk6" budowlanych (.8 p. Strzelców Kaniowskich 49), Re",lzja przyniosła obclątajllce rezultaty. Trzech cz/onk6w zarządu związku zatrzymano. Lokal zosia! opieczętowan y. R6wnież w dniu wczorajsz,vrr przeprowadzono rewlzj~ w związ ku metalowc6w (Andrzaja 3*). Loka' opie c zęt o wano. Dwie osoby zosta ły zatrzymane. jednolity front robotniczy całe~o k6ł, Lblltonych do ambasady an- Angllk6w mial podkreśll~. te ta ~ świata nie broni nas od wojny. glelsklej w Moskwe, oblega pogło. den rodzaj presji tadne grotby Wystarczy przeczytać odpowiedt Ski, te rz,d WielkieJ Brytanjl nie nie zmusz~ rządu sowieckiego do p d dzynarodówki stworzenia wspól. razie niepomyślnego dla Anglii!- Lltwlnow zaznaczył, te wypadki ustawodawstwa socj"alnego aniielskiej partji socjalistycznej conie się przed zerwaniem stosun odst~plenla od istniej~cych pra" w rze rozgrywką o utrzymanie na propozycję moskiewskiej mię kó~ dyplomatycznych % ZSRR, w stosunku do obywateli brytyjskch. nego frontu socjalistów i komu. nlwlenla sprawy aresztowanych An aresztowania obcych obywateli zja nistów dla ::,alki z "rosnącą gllk6w. o.pleke nad angielskimi 0- r~aj~ się w katdym kraju te nie Warszawa _ k falą faszyzmu, ahy się przekonać bywatelam. w ZSRR mialoby w ta powinny one wpływać na ułotenle orespondencja własna o trudności takiej możliwości - klm wypadku objął poselstwo nor- się stosunk6w międzyplństwowych. choćby w jednym krajuł Painle. weskle. Proces osklrtonych Angllk6w Komitet Wykonawczy Unji Zw. wie zamierzonero wprow~dzeni, ve ma sluszność; świat oddycha LONDYN, 18.3 (PA1).- ozlrn-1 odbedzle się publiczne za mniej ZW. Pracowników Umysłow)'ch Zmian vr ustawodaw. ocbron"em wrstosował psychozą bliskiej wojny. nlkl londyńskie nformują, te Lit. więcej 4 tyj!odnle. pismo do czlonków zapowiada j ą c, t. w razie niezasto' władz naczelnych tel organl zacji. J. L. Konsekwentnie i systematycznie pia stulący c b mandaty poselskie GZy Ostry kurs antyżydowski w Niemczech Nagonka na adwokatów i notarjuszy senatorsk:e, z *\daniem zajęcia zdecydowrnego atanowiska w apra sow&nia aie do tego tądnnla wycl~, nie daleko idąoe konsekwencj organizacyjne. Jutro wznowienie narad w przemy Walka wywiadowcy z komunistą LWOW, PAT. Przed unę BERUN, 1&. 3. (P AT) Akcja dlenie wydać mają wszelkie samo dem pojredniclwa pracy przy ul. narodowych socjalistów przeciwko dzielne przedslęblorstwl miejskie. <?rmiańskiej niejak i Samuel M.argo adwolulom i s~dziom Żydom ta- We Wrocławiu utworsono nowe śle kottonowym 1s. ZlCZ roll zucać ulolki onty tacza coraz szersze kręgi. stowarzyszene.narodowych adwopaństwo..!, potzem rzucił s i ę do ~arz.'ld m. Beri,"" wydał pole- katów' którego zadaniem jest zrze- Rząd interesuje się przebiegiem ucieczki '" kierunku Placu Słrze. ceole ",epowlerza~l~! przyszlo!ci uenie adwokatów chrześcija n, opo. l~kiego. W pogoń pośoił się wy_ rokowań tadnych Spf81~ miejskch adwok~'1 wladających się za obecnym rety. Wiadowca Kusn, który komunistę tom notaruszom.pochvdtcoa mem z wykluczeniem adwokatów Zwillzek zawodowy robotni- dacii zatargu szeregu instrukcyl zatrzymał. W czasie szamotania %ydowsklego. AnalogCzne u r lą Żydd\v. ków przemysiu kotlonowego 0- podkrdlając. it zarówno in~1'3k S ię pad strzał, który zranił wywia dowcę. Z pomocą nadbiegło 4 po,terunkowych. Aresztowano trzech ~ om un i.lów Krza n po udzieleniu lamach dynam~towy na bank trzyulał wczoraj pismo zbiorowe torat pracy, w zakresie pcwne' przemysłowców. proponujące go oacisku oa przemysłowców, zwołanie konferencii wspólnej na jak i kierowniciwo akcji sll'ajlto poniedziałek, dnia 20 b. m. wej w przemyśle ko tł< llow y:awinny doprowadl i.! dl) r.jct!iwic pomocy p"u pogotowie udu sl~ T eror w Prusafch Wschodnich Przemysiowcy proponuj~ zwo "'łychmlnl do wy4alalu śledcnco lanie konlerencji tei na!runcie rychłego uruchom:enill faur \!. cel... zluen'a "~l4anlll. KROl.EWleC, (PAT. l. - śnif:nia, wylecialy około 20 me neutralnym, poza inspektoratem D.O~Ołlą z, L~~a,Loetzen) o wiei. Jró... w gląb lokalu. Wczoraj w si.dllibie lwip. '~' pracy. przy ul. Piotrkowski.j :"1, o:'''y' ~ C P ~ sp,oz w lokalu Banku Rńwniet inne drzwi wewnątrz Godzina i miejsce narad nie Z...!ąz r?'lłe ;ro. Eksplozja powstnla lokalu oraz okna zostaly strzaska. lo się posiedzenie ~VlW\du %W;~L' zostały jeszcze wyznaczone. Jest lf~katetc pod!otema bomby dyna- ne. ku robotników prhr.''clu 1.0t prawdopodobne. że strajk w prze m t?wej. pod drzwi wchodowe Delonac j ę $ychać by lo daleko tonoweio. myśle kotlonowvm będzie w naj' Na zebraniu t'im oma wj ~ n O t>~a. u. Sla wyb.uehu b~la lak poza miastem Olin w ludziach bliższych dniach zakonczony. sprawę zatrzymania \'!'7.i)% pll!i' \V1.~a, te pod... ólne drzw. wcho nie by lo, poniewnt "'kal bankowy Zaznaczyć należy. iż onego cję dow:, zaryglo\l'lne ~11~e~1 szta- byt jut zam ~ nięly. Prasa nadmie. szereiu osób, b~"ź to 7. pośród zar::ądu z... il\zllu, b:\d.i ~ dajszego popoludnia. po konfe. bam,. pod wplywem Wielkego c- nia, te ma si~ tu do czynienia rencji między przedstawicielami komisyj strajkowych. Zel-"nl a Dra,.dJpodobnie z aktem teroru ZZZ i przemysłowcami. pp. Klotl podkreślili konieczno~ć inle,.,,_ n Pod t k ' o który p o sądzane są elementy i Ulanowski zainteresowali się jowania u wladz \V ceh ullol' a e majątkowy Przemianowanie lewico.. e. sprawą. strajku w przemyśle kot. nienia zatrzymanych T'odh,"'1' tonowym w Lodzi. jąc, it o le pr~y':z}!~ Z1:%., J, Sprawozdania o przebiegu nia przez policjol. 1>,1 incyj. pertraktacyj.. wyglosili:... okręgowy przy fabryce łilk.s la u!. GJ,," łęto po d,yekuh w!dnl~niach LWUW 1~ :\ ep.\'!') ~ _' U aresztowmllych komunistów w Ullpektor pracy. inż. Wojtkiewlcz i :z ramiona ZZZ, p. Kot. woiól. ani cdonkow c.. rządu skiej, to nie \lv,t~;>o"d' t.'o m"." Taw.dzk 'go p' 'c' t ', ar.ta Tolkem znaleziono listę, obejmu. v d k. ~ USta e c..."ul Plh;i:! -1,\ wvraz l'iwoiq ~ '~ 70 o ó kt. b ć Y o po a u m."tkowym. [,gad,:, :,cy ~ 'r ~ J; kadetów Nr. ' l ~':' ; ~, Jre y Y licka-piechotkówna. ani ko.iej. alraikowi) Z'Cl. no!. ł J-t 0 i:.., (l. le,l3dzo H o ~lówqy ~ektor pracy.! p. ~ ~w_ '!.,... Wyczyn francuskiego pilota. URLY, (PAT) Fraocuski lot~lk L.ofeb,rt ukofttzyl lot Pary t SJgon Si!:On'P:Yl, prul.c u. szy SO.OCO kl'd. ni.3r.10!0qe typu +.urysty,znego o!le 45 bp. ':VAR5UWA. li. 3. (PAT) la Korpusu KadeŁó,u Za ~clllll ycell, e spr wcy została d.lslelnedl posiedzeniu senackiej '. wyznal'zona alv)da 1000 marek. ~)!llłllł.~.,bo"o.~u~ łet ~wej. Pny- Nr. 1. KRÓLEWEC, (PAT) -

3 p,.~owy DZENNK LODZK - 19 marca 1'333 r. Str. 3 ŁODZ SKŁADA DOWODY że związki mają jeszcze coś do powiedzenia Dokładne przed dwoma tygodniami, w niedzielę, 6 marca 1933 r., na zebraniu dełegatów robotniczych z Łodzi i okręgu, reprezentującym c:ztery Ul!rupowania zawodowe, zapadła uchwała - proklamowania strajku ogólnego w całym Na marginesie strajku w przemyśle włókienniczym przemyśle włókienniczym. Przemysłowcy wiadomość tę przyjęli. z uśr.niechem pobłażliwego niedowerzania: Czyż robotnik łódzki mógłby się zdobyć na podporządkowanie takiej uchwale związków? Wszystko - zdaniem fabrykantów - przemawiało za tem, ż hasło strajkowe przebrzmi bez e cha, a co najwyżej znajdzie skror.nny, bardzo skromny odzew W' melicznych fabrykach, których załogi są dobrze zorganizowane, uświadomione należycie i dlatego posłuszne swym organizacjom zawodowym.. Wiedziano w sferach przemysłowych ii bardzo znaczny procent robotników do związków nie należy zupełnie, dalej - że przy olbrzymiej liczbie bezrobotnych, mogącej każdej chwili zastąpić zatrudnionych w fabrykach robotników, trzeba dużo odwagi cywilnei, ab y odejść od warsztatu z całkowitą nieomał pewnością, iż w kilka godzin później przy tym samym warsztacip. stanie łamistrajk. W opinji przemysłowcówpłace robotnicze nie są jeszcze tak złe-, że właśnie dlatel!o obawa przed utratą pracy skłoni robotników do odrzucenia każdej propozyji, każdego nakazu z zakresu wysoce doniosłej kwestjl: być albo nie być, recte - pracować czy.klepać biedę ". Według rozumowania przemysłowców - wpływ związków robotniczych wogóle nie istnieje. Przedei nawet osławiony Kuchciak, przed odejściem do celi więziennej, dla odbycia wieloletniej pokuty, wołał z emfazą: - Związki skończyły się Przecież ten bolszewizujący.trybun ludowy miałby chyba najmniej 11teresu, aby kłamać, aby o ó bierać masom robotniczym odwagę i chęć podejmowania jakichkolwiek wystąpień, wymierzonych przeciw pracodawcom. W tych warunkach i przy tego rodzaju rozumowaniu łódzkich baronów bawełnianych uchwała strajkowa 7. dnia S marca 1933 r. nie zep.uła im przyjemnego snu ani dobrego a ~etytu. Tymczasem najbli ższe v kłam dni zada wszystkim prognozom, opinjom wierzeniom ciążące g o nad robotnikiem łódzkim kapitału. Okazało się mianowicie, że już nazajutrz po zgromadzeniu w kinoteatrze Ośw i atowym, kiedy jeszcze olbrzymia większość robotników nie była powiadomiona o Powziętej uchwale, wiele przedsiębiorst włókienniczych zawiesiło pra c ę Katdy dzień nastqpny odpychał nowe zastępy robotników od warsztatów, a \V królkim czasie "ały prztmysł włóki e nniczy Łodzi tamarł. Zkolei zamieraly drobne )ś rodki przemysłowe na prowincji. Oka~.ło si'l, :te związki!,obotnlcze w Łodzi mają Je,szcze coś do powiedzen,a. Więcej - te robotni l! łódzki któr~ cierpi. nędzę wówczas, kiedy długl~ go.dzmy trawi na żmudnej, wytęzonej, wprost zabójczej pracy przy. warsztacie, zdecydował się cerpeć nędzę - zdala od warsz. tatów. Wtedy przynajmniel ",!dza ta jest usprawiedli_ Wioną,.. Można w cudy nie wier zyć, a )eonak stwierdzić trzeba iż sam fakt. że robotnik łódzki, ien typowy _ p.olski robotnik, najbardz'ej posłuszny najmniej :rm.~ajqcy, a wię~ wspania. mal~fjal do wszelakiego rodzaju :>,YS~" umiał soiidarnie, wspól nie, Od811 "Yst~pić przeciw swym ~-..,ładcom" -- jest zjawi '*' "'y~ łwlldc:tąccm" nędzy wzrastające m uśwladomie nlu mas. Przemysł jest, oczywiśce, zdania, te obecny zbiorowy, rozpaczliwy odruch jesl wynikiem demagogjl związków robotniczych. Gdyby oplnja ta była słuszna, gdyby organizacje zawodowe operowały demagogją, nie dbając o zamiaru obni:tać płac robotniczych, że chce tylko "bardziej swobo"nel ręki" przy zawierani um6w interes robotnika - strajk ogólny we włókiennictwie wybuohnął- indywidualnych.... by ju:ł w dniu 1 maja r. ub., t. j. w chwili wygaśni~cla ostatniej umowy zbiorowej. Przemysł, zrywając umo W'l, zapewniał, że nie ma uroda kobiety. to podstawa iej szczęścia. l~st to broń, któr~ wywalczyć sobie może powodzenie w życiu, Nieodzownym warunkiem do pct.nlesleni" urody jesl staranne pielęgnowan ie cery i odpowiedni dobór środków. Krem i mydlo H e r b a stwarzają na tem polu istne cuda. Preparaly H erha nietylko usuwa ję wszelkie doleg liwości skóry, ale nadaję cerze kwitnęcy, mlodociany wygl~d. Strajk aż Mocna postawa strajkujących Tymczasem jut w kilka t}/godnl po wyl!aśnlęciu umowy posypały się we wszyatklch niemal fabrykach łódzkich wym6wienia - celem redukcji zarobków, wzl!lędnie - dla 7.ama~ mnlei, kowanej obniżki, przez przyjęcie nowych robotników na gorszych nia wobec Państwa i spowarunkach. Po szeregu mniejszych, 'eczeńatwa, Nie trzeba jedna< a następn i e i wlększych,ohorych zapominać. ż ten " m przemy s finanaowo lub organlza. zamkną' si.. własnoręcz cyjnie przedsiębiorstw - zre nie w ciasnej ulicy, hołdując dukowano płace do minimum niebywalej zasadzie handlowej: jaknalmniejslv obrót, io knajwię (szy rkwnież w firmach wielkich i za SObnych, a co gorsze - proces zysk. kosztem Skarbu Państwa, kosztem tysięcy st obnitania zarobków we włók ie n nictwie trwał do dni ostatnich. nień ludzkich, kosztem nę Jak dalece sfery przemysłowe dzy i poniewierki tysięcy nie dot:-zymywały zapewnień.nieobniżania taryf zarob ~owyc h mimo przy obecnych zarobkach ro rodzin robotniczych. wygaśnięcia um<iwy' wskazute najlepiej lakt, iż robotnicy niektórych sumentem. Zainteresowania o botnik wogóle nie jest kon kategoryj, zarabiający na podatawie taryf umownych o umysłowego kończą s i ę i zaczyna dz etowe robotnika czy pracownika koło 50 zł" ostatnio, za tę ą - na ul. Pod rzecznej, w handlach starzyzną. Chłop, cało saeul! a mo:łc wydainiej szą prac"ł. otrzymywali... kowicle uzaletnlony od konsumcfl do 12 zł" że są.yl!odniówki" mi1sta, silnie odczuwa spadek. a 8-0 i 6 0 złotowe. trzeba to podkreślić - olbrzymi Strajk ostatni był kon ecznością spadek zapotrzebowania miast na A jak wśród wielu robotników iest produkty rolne. Chlop z trudem on mało popu la, ny, jakkolwiek zdob ywa się na.zgrzebne portki-o wielu z nich rzucało warsztaty z Wszelka inna produkcja włókiennicza staje s ię dla niego na ogół nie rozpaczą w sercu i przekleństwem na ustach, to jednak wszyscy dostępną. A przecież właśnie chłop, robotnicy, bez :ładnyoh właśnie robotnik pracownik u wyjątk6w, rozumieją po mysłowy to odbiorcy, którzy regulufą konjunkturę rządzą zapotrze trzebę zbiorowego protestu łellalnej, przewidzianej ustawami, walki o lepsze jutro. Płace robotnicze muszli by' bowaniem. Nie motemy tw. erdzić, aby wyższe. Jeśli są przemysłowcy, któ przemysł łódzki był w świetnej sytuacji finansowef, jakkolwiek ten lenia podwyżki zarobków.zamknll rzy twierdzą, że na wypadek usta sam przemysł, który "nie ma" budy - nie trzeba im przeszkadzać. Dla kilku słabych fi na zapłacenie podatków, który b'aga o umorzenie nan.owo przedsi'lbiorstw, l ś ci ągniętych przezeń od robotników już oddawna, a nie wpłaco jaskrawego wyzysku, znikną z po które prędzej czy późnie j, mimo nych gdzie nalety, sum ubezpieczeniowych, przemysł, któ spychać na dno nędzy wierzchni ziemi, nie wolno ry "nie mo:te" wypłacać w wszystkich robotników terminie najbardziej nędz wszystkich ł6dzklch fabryk. nych zarobk6w, a mimo to - Strajk jest me:wykle bolesnym ~abiegiem chirurgicznym, dokona do zwycięstwa nwestuje Oszczędza - wysyłając grube pieniądze ZOlgranloę, Przemysł łódzki.zara bill niewąt i' li~ie mniej, aniżeli przed wo j ną, względnie zarabiałby gdyby uczciwie regulował swoje zobowiąza nym na iywym organizmie mas pracujllcych, dlatego używać go należ y jak na j oględn iei jak najrza dziej. Celowo i w odpowiednim włókniarzy momencie zastosowany zabiel! ten przynosi jak najbar1ziei zbawienne Konferencja z delegatami u wojewody rezultat y. Edmund B. Wczoraj, już od wcze-'już na pewne dalsze ustęp- giej rezolucji - delegat sta- snego rana, liczne grupy ro- stwa. Jak wynika z częstych rostwa grodzkiego przeciwbotników gromadzić się za- sprawozdań, wygłaszanych na stawił się temu, uważając, iż zanych z ~fecnym zata{giem częły w dużej sali Domu Lu- po!:iedzeniach w związkach zawiera ona tego rodzaju w ~zedy: e..,. k ' dowego przy ul. Przejazd 34, robotniczych, obniżki zarob- podkreślenie pewnych moa, rz~ ci ~~.cle e ZWl ą b. ok dokąd zwołany został olbrzy- ków osiagnęły w wielu fa- mentów, iż może to wywo- ~powle zle sz~rea ~ Je - mi wiec strajkujących, dla brykach. poziom niższy od łać niepokój publiczny, CyJ h W sp:awac YCz:- przedłożenia przez delegatów umowy z r, 1928., o 35 i Wobec powyższego prze- c~c p~s ęjpo~an a orgrobotniczych sprawozdań z więcej procent. wodniczący wyjaśnił krótko, n w ó~o c~ nyc d: :o;ywyniku ~arad,warsz?, wskich. Głównym tematem na- iż rezolucj~ ta zawiera pro- c~:gj nyc h wypa bi:c9u' ak- Na wiecu me byli repre-... test przecw wypadkom W n a ącyc z ~rze zentowani przedstawiciele Z. rild zgromadzema strajkują-? ablanlcach. cli strajk~wej.. Z Z kt k nf ali c]rch w Domu Ludowym, po.... Pan wojewoda oble:ał de-. ".orzy o ~row. w wysłuchaniu sprawozdań o Rowmez ta rezoluc)a legacji sprawę tę rozpatrzyć. W.ar.szawle. odrębole,. me,za- \ynikach zabiegów warszaw- zosłała przegłosowana. Na- W dalszym ciągu delegaci lezme od ~nych zwlązkow. s'/cich by ła sprawa: czy po- stępnie zgromadzeni odśpie- poruszyli spraw" areszto- Jak wynikało ze sprawo-, al' C S t d zdań _ przemysłowcy goto.. przestać na. już o.siągniętych wopu's' cil'" zsaleręwoonbyrad z an ar wa... dokonanych W zwlc1zl-... rezultatach podjąć pracę,, ku z zal$ciaml W pabjan- W są podpisać umowę zblo-. k - B ' dni k' h j d rową, na warunkach ustalo- ('z,y tez jodntynulowat s!"ajk j. ezpobsre d ł.po za t n - cad c,, n da. cło. p. wo)ewo t a h b 20 a wy e nan a wy... sze czemu o ra zozone zos a- o powie Z1a, ze sprawa a, nr c. o d ' t łyu proc. taryfy stawek zarobkowych. ły w poszczególnych związ- jako, że znajduje się w toku mze) o ary umowy z k h kr ' tki ' ' d t ' k t 1928 r. Po kilkogodzinnej, długo-?,c o e r~ acje,.0 wy- s.~ z wa, ezy w ompe entł' d k" kt rukach głosowama, a Jedno- C) władz prokuratorskich rwa e) y~ USJ, w 'd:i1 cześnie delegacja związków Wreszcie delegaci inter- Pierwszy sukces ~SZl'scy modw ł c:;j.opowtr,a' k skierowała się do urzędu wenjowali w sprawie umożli- Sę ;~a prze uzemem s a) u,.. d '. ól" dz' an Należy 2;aznaczyć, iż 0- dla uzyskania większych wojewo z;oego na wsp ną wlerua urzą c';1a nor~, e- siągnięcie wyników dotych- usttpstw ze strony przemy- konferencję go?o{rzebu ofiarom za)sć w czasowych jest Jut bardzo słu, rzewodnicz obrad PabJamcach.... powa!nym sukcesem straj- r ił d dącyyty'a W urzędz1e W odpowiedzi p. wojekujących osiągniętym dzięki prz~rls ąp o o cz waru., dzkim woda oświadczył, że decyzja, rez() ucy). WOJ ewo.. ' d t usilnym staraniom czynników w tej sprawie na ezy o s a- rządowych. Trzeba bowiem R l. W godzinach popołudnio- rosty laskiego powiat., ze pamiętać, iż przemysłowcy ezo ueje wych p. wojewoda łódzki, swej strony jednak nie przy nie godzili się nawet na Rezolucja pierwsza doty- Aleksander Hauke - Nowak, puszcza aby przychylne powszczęcie rozmów na temat czy.a kontynuow:tniu strajku przyjął delegację 4 związków traktowanie tego postulazawarcia umowy, gdy obe- aż do zwycięstwa. Została robotniczych. tu mogło napotkac wlt: k cnie nietylko zgodzili się na u- oni'j Jednogłośnie przyjęta. Delegaci zgłosili się celem sze trudności, stalenie sztywnych taryf za- Gdy przewodniczący przy przedstawienia p. wojewo- - robkowycb, lecz nawet Doszli!lt.~\, do ~łc:oo,,'lw'ulip dru- dzi-.. er - kwe-~yjl zwi,-

4 1Mt. 4 NOWY Dll!NNK LOD:tK - ł9 m.rea 1935 r. r. 78 NERWY CZY KRZYWDA? Telefonem od własnego korespondenta W dniu d.zisiejuym odbvlo alę!wyt~ klporlu, o cum elcllo polleza,olnyeh,mian,.twpd.:a \UnklUry re ospodlreul, lin prowa. o ulrzym.nle dotychcza owego pn. w "ielkiej sali Związku!iinlllow. m~wl lę, lo zbpomlnb ~ię lu O ', te nie ~l1alclulc w swem dzłć roz2rywkę zę $wlpl~m pracy z;iqmu,asil~6\v ~ąr6wno pruli ro. ców w Wersnwle lunlllt' ~ę~rlnll lem, to lw. Hę~t przemysłu w.urnlenl... usprawiedliwen, ~,pol',l1c lobe /TOO~~ łwlęk EwlqfS'lęlll w/a4, ZUflU, l'~ t i członków zarzqdów wuysl~leh.1. Pol~e nljdule lę w rę~u pbcych dla n le!,- zonla,-vsk4w w przy złn~c, polem pr;)' opncowywan 4 (lr~,z lecznych organju~11 ~awodowvdl kapllalow, kt6rvm ~ew~tpliwl. ~o Wkon,u referent werdza, t~ 'rcdw,a C'"Je to n."nll elrn DQw d., YJllwy O beiple. prac. umyslo vych..,chodz.cy~~ \ ~alcty n~ konkurowanu E przemy z wprowadz~~la ych Emlan prze. le nj! ws~suclm "rglllln,~enlll pracownlk"w Um)'~/pwyl h. klad Un Zw. Z~w. Pracownl~dw słem '~h macierzystych ~ral6w mys ~~ odniesie ~adnyeh dorat, CJ0"'!WOdow~", pr"flwsta Spraw,! te były Jut omąwłane UmysŁowych E ud;.lem c!ele,lldw ktdry d~ty wył~e~"lo do nllwlęk., nych korzy~e/ rnalerjafnl'ch - le, wl~ lę '.(n,lejerl'unłęl pro. obsmo1c Oli /ąmąch D,'enni~a ~ą. wszyslklch or/tanljpcj prowln*" "ea~ wye~ plollowlnl, polskego tell UŚ prawy le forsuje, lo ely' J~ktoW~1~'" 1/Y'ł11l110"'. lego let nlerownc,h ponowne nalnych z lerenu co/pgo kraju - flo",umonla pols~leio robpłnlka. n lo polo bl' przu.prylne wy Drugi referat 1). S~'n8 O,~kle, nie bę4i'1y, Obradom przewodniczy' pre.e, Unjl Dalej Jl16wca 'lalliuje eelowo!ć korzysanie obeenel clęłkloj leon (O, Omawał sząeq'ó/y wplkl Vnl W loku pr"oulwlollll tll) re. p. An_ol MinkowsH releraly wy terenta następu le ~AUT POl1leol gło,i wleeprezes (Jnll mec. W. ~ramatyc;n1 lidy Lwi '~_ O~ te' z~c~r~kl'u~:a~~~~:t"!~z~e~l:'~. WZJ ł\ LOK n \V BRZUCHOWC li CH w ~:~::'p~~,~~:::~'f~n~~~~ nel' gen. sekretarz Unit S. Oae. n u n n Sln/lle. W 11'" stlnil r"cl ~ ki na temat walka Un p Zlsiłkl 'w prl~y' więc. Un,a "je dla buro boi n ch gra~. umyalowych nie dała oczekiwanego efektu PVlOSli &ldn~1 gllpvwledłllll. Obrady w pewnyell ",oll)e" noscl & to '0 lę n~ ty", tli' taeli ",~ły przebeg clrlml' T śma fil-owa ar«u-entem dla. obrony? r.,,', dllll', CllłRowlt1 Odoo tyczny. -. ju M wlcd~ltlnlose 'flldll "' H"' Jut w z3gajeniu 5wem )'reze, O k.tr/l Oolekl SpQłUln'l, A. Mnkowski w jelul podkre~1f LW W, 18, 3. - D,. l\lolo wicie poptoenik l1cra,qr., przez lo 6/.1>adlnie ~lal\ow,niegij W W1ql~u (ltl"log~1 l/7 Jkij $ji t momenl w ~t6ryn, obrldy glldalny lo'el rano o._lonkowlt; okno w gol(ll , otwarte w de,"nnałrow~ne prz~1.",.dkó" powllqto n l~tęp ulq~" m:oluej r.: odbywają się jesl r untem ~wro( trybun.11l w.r~l _.delllmł pny' snpsób, lak to zademonstrował Trtl. Nucko. skiego orli miei. uym w polskiej polllvc~ oejalnej, lęllył1)1 wy!,chall ~ pt.łll Kra. Zaremba, d~tał się do wnętrza. O,n.ltzienla d~aganl łw~cy. Uchwalenie przez Sejm P,t.U w tym aamym bawien ~lq!le w kow.kle'q Wił Lwowl.. do Brlu, pokoiu,. "q ".,ł:vklłic zu 0,,11 olę'ol są s.uche, rodk<>,wą ogranlclllącye h urlopy prlcownicze seinlie s głosowane ~sl.wy p ohawle, pełnie J1U,"u, W ~ pół se' ",Jd, Jehlą znajquje Al, kpcoł, "r.. ~lułaj.efch CU pr~c1 t~ t zmianach obowl~"j~eye" dllych, W wł\ll _najduj. lłę luż o. kundy i wrdoa'al Ji, ~.sa.mą ollo~ kl6rego.qaleziono chu~tecz. łtra~.~yll1 cło m dla kl'lf ~n CZlS norm prawny,,, o e~31le pn ekadon., <lórą przywr.dono dro/!ą, n e POzO,ł;ł.laJą~ k" ł.. t aln lo mokra. ~u l ąc.1 JlsadnlCłll1D pod"ah"" t cy urlopach w nlgrodzenlu za wcześniel. Czułe lę dd! o wlelot :ładnych 6ad6w, w ciąllu 3 Sw,dek Respond powołuje się ullaw04ewatw.pol'clne ~ o Vf Pal go'dzlny n.djlc&bowe wlęe.pr.wl 40rze l, Spal. t., nocy niedo i pół sekundy. n. ogroclnlk., mle8lkajqcego obe~ 1(,. Prawo o '6.~od,ln"y," tu o. dla omówienie klóryeh Unii WO. brze czule ~i, chor.. Pomoenlk operatora, poeu' nie '.. liii przypn'jol, te wll. dnu pracy t prawo do pełoero ur łala f gromadz~nle przez sejm W krótkich odst,pach przy stclwawszy psa kiełbas, zupełnie go~ zostala powodowana w spo. QPU a, nłuon,lą~alnle polllc.nne uchwarpnie kl6rydh podw.ta w letdłalll ezłonkowl. trybunalu zbliżył się do niello i wszedł do aob rozmyślny. ode1~r.niern nl",odleglego by lu sposób usadrtle~) dolyche!lso,,~ oraz trony, drpcianei klatki. To równiet Swlad"ek R~sppnd stwlerdła żę p.ńltwowego-norullo"l. fel! JU lnj ę polskiej polityk ~oclllnoj, zoltalo.fiłmowane, N. iest drewile nocy krytycznej byly ~.m ~owodem, te p,.two ppl.~le, o Mec. zczepańs~1 W reloracle O wyklu.czenie wykluczon., te obrona za~~da knl~le, jak r ównież drzwi z ~orv. pierające dot1chc ~..,,,e litnipn ie swym ulęlym glęboko powdnl~ d demonstracji tych zdję6 dla wy. 18P18, blellnllce do pokoju LUli, by na. p~trjotnml. flła~ pr.. ruilleych, a wypowiedzianym ze Wld~! om,.~ Złego kazania, na laklcb pod~t~waeh /y ustawląne bieliźniarką,scl~ło "lędo~eol.6 glównej po4 wia na "stępie islolę proje~low... opiera się akt o~kartenla, Następnie przeprowadzono pró, Rlaw,.."ego słnl.nr. jlrajl~ 1 aych mlan, węc przedlutene cza fzłorkowlt trrbu!1alu. j'u z Po zakończeni POłlędzenia b~ prze~regnięcla drogi od drzwi wlą.. 6 dalsze OS1 P~ńąlwa wy su pucy do 4 godrln tygodnowo pr3 tra orlik.zalmml~ DOdbea w tajnego przewodniczllcy wzywa \lłt!randy at do drzwi na wer~ndc Clo ie ~ ntua flli w~rs~w polia. przez zmniejszenie, W. an ~l el. la a nym po OlU W. ywa sędziów przysięgłych i otwiera Gorgonowei. Osoba, która d o ~ona. a_"gvph. sklch Boból,!mpleisz~nle w~b'lęd. klę t~ln. narad., j"l~edmlotem jawną rozprawę. ła "róby ~utyła 9 do 10.ek~ftd. Stlllli~,<lllmy urlłc~y,cle, ~e lie flwle~eenie 4rlOPÓW roboln tórel l. ~ar~uty, ' o"ron. W d,jzl'm ciągu Drzeprowa. QPgaoł!owan1 ~wl~t pilc Y Pod. cz)'ch, orl! wybitne zmnłejszonle atawl. _dnem\! z lędziow przy Rzut oka w,te z dz0l10 Jlrtlbft l!r.~biegnięci. prze. rn~je od d." walk ą C pf1"1'rrlc.n ie wynagrodze",~!ft godziny "adllez. lęgl[oll: p. Palezew_l<ł'/lu, ktd, bie(o"l. D/'!r ni od drzwi we, 1'"llqll pp311/ w "4k"3io pr,wa o bowe. ry lei kalrotni. dal wyru,wlq Sędziowie ub"nf w tqg, Jl. raniły ~o bllcnu l od hseny do łlrlopp~lj pjjsli 'ra~y; W'YWft11' Mówe~ wskazuje na 10 t ~sla. \lo/ll/l"d'!m, usto_dunkolwul Cl bilę mują miejsca za stołem, prz.~. plll'qle1, -oa,nlt Ch u lt~c,ki, piw "wzyatlrloh P"ęownlkÓ"i' UlJly.lo. wy le maj' być r~kompenslt~ dll wro. p l '. uprze nn em WO 00 stawiciele prasy skupiają li,1' do mmlp) w.r.~4~1, w)' ęll do pru~.llaw l epa.~ /'lejllle sfer przem. za pomellone prze! nich olkartonel pod okn hod, 'l'bot" l k~1111 próbolo p.mo UftW. rzekomo straty pr~ej w!'(owadze To zdeoydowane t8nnwj,i(~ ogród, em, wyc zącem na Tra a bl u ~6w s ', a8łlwftftl. w pr,l<tre, ap \:lel. ne ustawy scalemowel Zdaniem lędde~o prlyllę~l.go P.le.ew p d i d l' d skiei soboty zlnni la,anla wyn. ~ro referenta poiląd it wprowad~enle skie/lo, który ~h, "dr.dze.ę t k~łewo n ~zący o. ~~y Ule pro mor ercy dze ń ~. " Qd'~ lny ~.dłll\.howe 0"1'3' uslawy scaleniowej obciqt. ąlęry " lwoim. 't,lem'łlllllim ~&Zyąl o Do::;d!r~::~1 s~~j~ wstępie, twl.rdzono te prnbllanl'cie ftl~!enl& ~QPQW,,. przemysłowe Jesl nle~luszy,!lo kle kweste zosta y wyśwetlone,. d ś' d <'ó '11 ' lei przestrzeni trwalo ~3.5 sekun, R~lolpclA tl jest rew~l~o l ~ dla wem z dokładn'y'ch oblj~zeń do~~. sl?0,,:,odowalo. ob~onę do wy tą' :~J.rd~ł:~~ r~ł~~lt m~bll w~r; rt f, fer pr!,qow~irly~1j ~toll<l', nanych puel Unj, wynka, 1& p!ema z wmosklem o wylci/;e. chllekt Zar.mba zademonslr'owal UOrgOnowa odtworz\' 1\ zkolei Jł\ltkolwlok bq/lern l lii. leli przem'ysl k~ t~~o.~ tu~ zrsku~ me. że okno w pokoju Lusi llvłj d,ogq. którą uj.ła się do furlki, ą gr anlzc'\ ApolllYP~q row Je,ehni. rocznie o o o milion w z otyc, O f'l ot wart. w jedne! trnclci C ścl naopnlo do okna Kal\llńl~l.go. wlldolnom leąt,.a w'r~d ludll slo- W dalszym ciągu refer~nl UZ' perator ł mowy q, ~ft.łępnle przeprowadzono z~ iij,,~h n" czel, lei lo 'l"1~lq wy, sad ma negalywne stan?wls~o Vnjl wypowiad. ObrQDę WilGo~ 'Ul ż-dąuie S-iiem prób, QdlWQr~enia sceny bitny~h pf~,di\~"'leleli obq~ rzll' '!' slmunku dn '!szystklch tyc~ pro. ~ no~1 kry.treln_j. Długo'ć tego okre, tlow~"o praz h l".p6pr ~ (owalą )eklowanych Zman. s'wlerd~ając te Podez"l gdy w środk! trybu' W ~ru miojscq prolok<h c:ylu u podzelono pa tl'~l,tlpy, a QnA pt1qhc.~s,c41~ ~ },{nl l.e~1 rząd Jest szanlatowauy przez pree nel naradza si~ Pili t~ ~~riwą, io ode~ltsnle si~ ~d~~80 pru. wl.~ okr~s od US/Y$l.e'!fa skowytu 0rlękl pleq~l.: mysł, który YlYmuua n~ nim Q W ogrodzie toczy sę ożywiona slelllego, Pa lczewskle~, W prplo pj da wy$un l ęcl, S. p()~ta,1 3.leli to bo~81 pł~pw zr. hk bezpr~ykład~e uslępslwa. dyskulja nł!d eiekawym ekspe. ~6 1 e jest powedziane, ta.edzla werandy dryl okrel 04 WY'UHł., powainy tonflllct pomlq ~y t~ Jezell twierdzi się - mówi re: rymentem, który przeprowad21ł Pelcul'akl od~zw~ł,i: ~11f ~q p~,la.~ werandy, ł c~ gr&,~ni~.'ilj a o b o~em rz'ldowv1l. ferent,. te zwększene rentow n oś~1 1'~~otąl j.d'l ~ w~nuw.kiqh _ Niechoo p.qi lluwl" j,lu' ukonq ~e nl& nl>rg6w Q ~o O Li l p~ rqz.,'!\z~nl~. PQ~o~~alq Pytą' prudslcblorstw drog~ przekrdllnla Qperatprów filmowych. ~~e iea\ c~as, po,m b,d,jo 'MpÓt. $WlAdolnl~nlft o~l~ j~j dll1l~rej, ~e, Q~l w gpq t~t~1 w ~6(\z1\ r uzt~w()4a~slw. 10cJ.llnogo, mote w Udalo JlU,ę bowiem 1101<0' no. Qrnz tr~ocl Qkr~~ Od u!wl~rloo. wy OEO!QY/f~h d~lłl#oiy Unii, tzv li~lm~olwłe k.lopnlu wp/yn~t Ol nać sensacyjnego zdlęeł. miano' W rlalszym ~ągu opsuje pro. "la sehlę 'fl.ral Lu ~p 1,lVSfA' letjesłt o prurn yś lanylszc.ety odr11th '.. n. b,cqku ~~lby '" Jad.", "d~i 04pgwiea~iąlpy,lt 'A kril1 wd\ Nt pfubvcl, pono.. ó\nloh r pre1łlnl WA"T"h nl,~ mas. Premiera w TeltrYe <'lmer.lnvm t. S (krę-ów SLd ~Qtyl n'itępujf\c~.. c.:.:,; o _er. p, ttranj,,fukowska c~asr plorw z)' okrei 2'l.:! sek.,. K~~kp!",~k Canlk.Dą 1~ 1t Udj. k b (Aonil; bezpaśr<l!apłp~t roboty ak. drurrl ~ G J1!kund, trteol 8 ~ sek. mą.ma~~ 19b Doud~11 o brok ' z C Z ł OWle ez zycla osobistego 10rsk eł 'W polączenlu ~ poczqcieljl Ogól~", Dl m,byqie,al ~j put. Wag! 81)t ilu '1111,ej O tena~ncfj nl l humoru polwohly Jol hula6 P«l aao turni.'1 ył 110 s~ku"a,. iloihl4lou " sto,unku 1\1 obo~g kolll.dla w S a"t,ch (4 odfłonłr;h) OtłQr1l1 FUrłh..nie. bard_a 'lołe~e, WClbodnle N ki k relyserla: Jerzy Szyndler; dekorlcie: Ct,nl-"ilU J-r"cki meeo.amop, - Hąułll ku PO, e 'z An...._... ~..... allkow j pcw"lfobntjdy. ryk.turze arystokralycen'l lamllj~ P. Znicł, nl1zawo~qy W fo!aoh lec szyba mi, StanJ,4w Zarcmbi, Henryi t Komedyjk. i e~1. nie;d.rn~, łle i dość mili, bo ldwną ",ezl\~r, von Hulben; oba W'llki wl,aeył w komlolnye" nedorajdów, ~ 4ellh Zaremba mówi t, nie pamlctq laroltlbl, na4komi5arj rr'nłll~\'/~1 nośclą, kl6ra sprawa, t wdowi iednq ru rę. w klllrll lei i d~l dq ln. lllest~i~ po_lu" na sce" ' ~ rt momenlu ro~blcio' uklankl, W ~at.. ~g l rant RełpOnd \wi~rd.ąi" łl sko atakując przez clą~ swych ko~ca. A koniec b)'ł pogodny pary łlur~. h.jer~ 1',ln\(4. Oruble] ~A' Q)'f1 ra~ie nie ~padla 0\13 ~ę ~o lu Wlll odbywa "q W Ol","ny,h cz.~reeh o~don. poczuce!lumoru lepiły si, W m.lte~l lw. dokł~dnle, rl~qw~1 Pawą 'on l:fulb,n p. S.u. ~(jyt wqdą wl'ląl ąby, ~ą noe l wlrunkllch, loe>, ~r~t.v'łn i było ~. za powlewą!e4nocle'nl~ griy bo ". ob tllunpk. \ulor pozwolll borl, ue lt bylo to potrubnt, N fp musi alby Od~fQ~. wlq,of ~ngq, Odbluk z A~~Y01. at~~u bl~/ą Oaeą ~ ln.~ ~oble lo ohnlalpwa6 g tak wy. s:or. Radczynę ucharak!er y~owała Oba momtnty n astępowa ły. pr~gcl. Do.tcrunk~ ilnqhmorh był ~~ru:~\ s ę" - aią.a ppr,ed~1 r~tnle, te par)' pr&yuz/ych mą/ton' i',. DpnJawlk._ liri., 181c stu den po drugim. aby Staś m6gł 4.' na śmegu w ę kszy. Nkt ne.0- szlach t ~1}er:1U ""dow, Na ków zażenowane 111 co wobęe pll' 1~ln l,nl.ol PinO r'nocz, (CbJr wiadomić sobie. jakiego doz nał nlł, t~ t,m,tq osk.r.o"l' Pldku e Z~~AE: m~;~1 ~ 1~~~lm wy bllezn o ~cl, ii wzy~o dzie ~P~:a~u" Nledll'Jł~~W~kłl (Thc) wrażeni~. S~klanką ~osą!~ rozbita d Z!r~mł>ą wlerd~1 t. /l' le!}!'lcie, tłumaczyły Sę z roebraja. nfl~go la ~c ~ d, st Yfls c lą dopiero za ~zwarlym.azelq. Sę, ro nal t k t l' ~ i wl, Aulor miał ieden dobry farso ł.lea naprawdę szc!~rołei~, t ak ~b~t h~nort dom~.011 ~ulbcn. d~io.wle pr'ysiellll uslyuqli ~łaby k~oe C '.. y koncept: skromna ma~/,ul'jy,. lest '!' egzer.rplarzu.. &y~~/er (Maki) otywl,llę pr~y dtwl~k,.' r~n. ka ~nny, wypędzona, racy 10 WSZ'stko podlano jeszcze c~łow~~q. ~Q wynllttlo dob'l W kilka ekund p6tllol OQfgQ,!naJąę w rozialeniu uli,., wpada trochę m~z T~ką, JrQ~~m~~nę.1l ~111 u (rqjrywkl), n(lw 'ęk, ubran~ W dwl, ręk~wl. Lu - prz),jaale.jp do kaledry, gdtle ryknę/~ lobia Gdyby ~"Cle na afiszu mała P. Slwlnsk natu'alne ~ul la Cllel, ladomonslrowall wybc, clwu G t placzem.nadobre; w kaledr,e o~. ko.reklun: pod llowaoli C z o. w s~orze r~d. HeŁn.era. P. R~q.lc ł)'b'k w drlwiach na,wlr.ndk~. o.gollowe bywaly Się akural ceremone po. w e k b e z ż yej a ~ o b i s t e g o przejęty, t nareszcie dollał w te Jeijnl &ybkę w)'blto od wcwn~lrl O.laj rybuf\lłpr.yi41 wn osek!rzebowe bardzo bora bu. ~ifl!l.. t.koltłedj~ l!lopi,ał: roz. atrz.e p~sadę sekretarza Reinhold., e dr ug~ ocl ~ew"ąlrz. Sędll ow~ aby,prąwgll~, jlle a lą zlchow dep,arys~okr.tyc~"~go Pbvwltela: 'ywka V a ~lladl,wy~lępa UW!. Sę rąinn, traktowal sprawę prz)lsijgli slysulf diwlęfł sll'llelsly. pi i W bec OOClf1. Ple. re_'q' w $l )'wole ~~/obnel c ~y ku'cie/. ~clnn~ml St~la"1 Jlrl<ol\' 118J _ sefjn. Zkol,1 p"y_ląplono do odlwq' wał n blit~nl. filq doli OQ~yG s~o,1i mąul,ur~yj-,11 odkrył _ w wnyslko byloby Jui w pcmqdkr. lu~4' wyfotystrqlll nl do ść runi, _y'ulcjl, jl~a był. w necy. ludll nlojtlln.kowo, N. nllk,6f)'c~, ~~Jach k rodzln~l prasy -- 1"51y, Komedyjka Oltoną PUrlhA ~pr. Wjn C wuq~.wobod~, De, U.wlono pl~"lnq qrzewkcl,.twicr, nu~ał lę, ni llnych "PWU nil wą artk~ z tl!qblstean tycą pos:pda swe~o ~ c ~ ordc e p er_,~or,qdga, d,ono io palt Q lampa lrilld po JWr"i l\'lll. Ody ~błl*yl. ~C ~1~bosEczvka.. Tym. chwytem 1"~ł,.go, potycea ~Y łje:cr~1~ieo o~ lwi ~('l nie ~~ lowłtny~h zwu' slerqnl\lef\\ t."4prm~rii, Z"as~ono Q()rgonolV~, uljtył fil, u,óg ~S~~Z perypellr ~1.~~eJ An~y z "ktll'ów i te." ty. i lyje. ~ mote o leatru "b... lć WSzYłtkle twlaua, nskftrto1~ sl'1~' O godr. a.ej tryb~n.1 p ~wrm' oną w konll encjonalne) ka. Lilę wlerlrc!eli Ollon Ftlrl~" ła J~ an,wlellm. Noc lesl bl~kll c;lo.wew. - ł 1\, K. łycclw. 'nle,u 11' obrobi. wilii nlo.

5 7S Dr. Władysław Dobrowolski N_o_~ Y_D ll_e_n_n~k~l_0~d~z~k 1 -~1_'_m~.~r~c~._!~9~S~3~r~. r.~5_ -O ZYCE NOWE DLA LUD Na temat utylitaryzmu w poezj Zagadnienie poezji proletarjatu,!tych prao i dyskusji w czasopls- dlu, reklama nie lekcewaty arty- ków walki partyjnej, ~y k!asowej,! s~ą Bronewscy, W.lnwie, ::'erno czy też d.a proletarjatu, powstało mach polskich na temat poezji stów plastyków, retyserów. luto- czy nawet narodowościowej motna Wie t. d. dlo oroletariatu, al~ na zalhodzie Europy, również jak dla proletarialu miejskiego wy- rów i artystów filmowych. Artystów zburzyć szary mur dawnośd, bez- proletarjat ich nie czyta i.ni~ wszelkie zaj!adnienia socjalistyczne. ciągnąć stąd to, co uwata", za zaś literatów poza szablonoweml ladu i wyjalowi~nia. Trzeba tu rozumie". Rozwiąza ne bylo przedewszystkiem istolne w problemie npoezji dla feljetonami pomija zupełne, gdy t utyć najpotętniejszej broni, iaką Element treściowy nie pow;. pod kątem stosunków wytworzo- mas p racują cych lizycznie wsi i literaci ni~ umieją,.. zy nie chcą poezja dysponuje - tywego słowa nien wyzbywać się.haslowości nych na tle mia~t i osad przemy- mast". dostosować różnorodnych nowo i tu akcja motliwaby byla u 00- jak chce Przyboś (Glos Literacki) slowo-handlowych_ Dla Polski po- Przeglądając poszczególne teo czesnych zdobyczy alowa do orygi- czątku tylko na terenie proletarja- lękając się nawrotu konserwa ty w winno ono być rozpatrywane na rje, motemy przebiec calą gamę nalnych ogłoszeń, czy napisów, czy tu mejskiego, przedewszystkiem nych melod opiewania doli robotinnych płas zczyzna ch, uwzględnia- od stanowiska utylitarnego poprzez odpowiednich.szlugwortów rekla robotniczl'go, jako naj podatniejsze- nika_ Slusznie stwierdza S. Wyjących przedewszystkiem ludność podkreślan i e czysto formalnych wa- mowych, czy wreszcie przez wpro- \"(0 dla inowacjl i reform. Zyska- godzki ogromny walor twórczy rol niczą, a wtórnie tłum robotni- lorów sztuki dla ludu, aż do spe- wadzenie reklamowej feljetonistyki loby t}'we słowo silę i moc dzia- elemenlu.has\)wo ści", wspartegc czy miejski. Niestety, bogata dys- cyficznych religijnych niemal wzlo- do radja, czy nawet odpowied nie, lania przez ostre podkreślenie naturalnie o o1powiedni światopokusja zapoczątkowana przez Zwro- tów. Skrajny utylitaryzm reprezen- ale n awskroś formalnie nowe wier- rylmu, wpojonego i tak przez nn- gl 'd soclalny_ Trzeci to krą\"( lalnice (192ó), kontynuowana przez tuje Broniewski-poeci powinni się szyki, któreby wygłaszaty automaty turalny rylm pracy proletarjatowi,!szych zagadnień, zaadl1ieole ideo Wiadomości Literackie, Glos Lite- zająć organizacją tych elementów ustawione po lokalach i ulicach zwlaszcza przez maszyny_ Przez wezo podlota poezji dla szer,) ('ch racki i t. d. at do dnia dzisiejsze- tycia intelektualnego, które nie są bardziei uczęszczanych. polotenie glównego akcentu na mas pracu i ących fizycznie, zarówno go na temat poezji i wogóle itera- uwatane za litera lurę. Gazeta, ogło- Wnikalby taki prąd wyzwolonej sile nat~tenia glosu, a zmniejsze la roli jak w przejsi~blorstwac\l tury pięknej dla ludu, uwz g lędniła szenle, depesza, odezwa czekają by z konwencjonalizmu poezji w naj- nie czynnika melodyjnego, lak prze'nyslowych i han:llowych. aściwie tyl~o proletarjat miejski. je organizo wać z myślą o ich sen- głębsze warstwy proletarjatu miej- latwo prowadzącego w konwencio- Minql bezpowrotnie czas sell. Wiąże sil; to z powszechnem a si~ artystycznym jako zj~w i.s ko co- skiego, a z czasem coraz potęt- n~lne llet?dy ~yglaszania, do mi- ymenlalllego, oderwanego traktoniesłusznem narzekanem nad ur- dziennego uż ytku (.0 dei spole- niej się wdzieral na wieś, budząc 111mum. By Ole doprowadzć led- wania luju, jako jakiejś m.gicznej banizacją poezji polskiej. Mamy tu cznej w.poezji".> Na!f'arginesie te- mimo woli stare formy i torując nnk do s z t u kij e d n o s t k 0- calości, dzi~ usiluje si~ wyrat.ć do czynienia z zupełnie naturalnem go zdaola n~tule Pelp~r (.Sztuka drogę nowym. Zagadnienia te we j, klórej na jwybitlliejszych go i powinno się 1/:0 skłonić do zjawiskiem, wyplywającem z roli, a proletariat.>.0ddaole głosu re- wprowadzają nas w nowy krąg orzedslawiciell chl(>n~łyby warstwy arlystycznego wyratania w phszjaką miasto wywera na charakter prezenta.ntow~ plęk~a przyjmuj~ fozwatań nad wstrząsami psychicz- finansowo lepiej zaopalrzon~, trze- czyznie konkretnych polrzeb walki i zr.aczenie og ó lno- świa towe dane- tw?rz~o\e piękna.lako odr~bnej nem i, które rodzi nowa rewelacyj- ba ksztalcić jedynie z~spoly w po- o byt codzienny, CZy to jalm iedgo narodu, z drugiej strony poezja?z~dzoy twórczoś c lleżącel poza na wynalazcza forma_ Mote ona staci chilrów deklamacyjnych, cty nogatunkowego zes polu zblitonego urbanistyczna zwraca silniejszą i zycle.m faktyczn em".. s~otę spor~ sama w sobie przynieść równo- ogólnie mówiąc, wygłaszających, rodzajem i warunkami pracy, czy bapoś redniejszq uwa gę na szarego ~om\1am, porównanie Jednak roll rzędną treść psychiczną, jak twier- gdzie nie tylko gralby rolę rodzaj jako konglomeratu nieskończon ~go pra c ującego człowieka, - podkre- literatury z ro.lą. slluk plaslycznych dzą niektórzy (Peioer, Pr zyboś itd.) głosu, lecz całość s'<ladaljhy się szeregu wciąt innych indywiduów, śla sens i zn aczenie realnie pojęte- wypa~a dla niej druzgocą~o. Przez nie są w tern poniekąd pdlegli od z współbrzmienia rótnorodnych czy wreszcie wnikanie w tycie go idealu pracy. sztuki d e~or a~ywne pró~ulą pla~ty prawdy. Czlowiek, któremu na- rytmów i temo reprezentowanych wypadków jednostkowych, które Trzebaby więc w podobny spo- ey przepoć pl~kn ęm,.nle powlęk- rzuci się, zasuileruje, a pcltem orzez jednostki czy pomniejsze wypowiadają mimowoli m~sy (zasób zwrócić uwagę na chłopa nie szając!~b Oez~acznle ko~zó~ wpaja n2s13łe rewolucyjne.1iespo- /:rupy. Wprowadzenie takich cho rodek lego w G. Finka.Jestem z jego strony. bajeczn ie kolorowej" pro~uk~jl wszystkie niemal. dzledzl- ~ykane zespoly slów,. wyrateń rów by loby podwójną rewolucją: glodny"j_ ale ze slrony jego twardej, często nr zycla praktycznego, a te~alura zwro.tó~. ~ nawet. Clą~.U zd.ań, nopierwsze dlatego, te ty we SOWO Ujmowanie jednostronne pod klwawei, rzeczywiso ści, zwrócić P!ękna~ ~ow<;lczesna proz~.1 poe-,prz.en1lellla. Się w swej?allstotnlej- poza sceną teatralną i dźwiękowo kątem ideologji partyjnej gasi t y uwagę w takiej formie literackiej, zja, dz ' ękl ~ez~ykle z~óznlcowa- szel fornlle. wspóltycla svolecz- cem tylko gdzieniegdzie i to wy- wotną treść kier\lj1ku n_ p, wórże by mogła być ona zrozu m i ała i nem~ rozw<;low f?rm no~ych nego w. mowie. Proletarjat zwlasz- jątkowo cieszy się uznaniem, po- czość Babel'a, Gladkowa, Zoszczen- 'Jchwytna dla najszerszych mas. treśc ma Oleograllczone motllwo- cza Wiejski odbywa cz ę sto nal- wtóre dlatego "e owa deklamacja ki i tylu innych powieściopisarzy x ścl ekspresji, sugestji, harmonji, watniejsze procesy psychiczne w ujęta w 7" ~ ni nowym duchu i dramaturgów sowieckich, którzy Wprawdzie już nasi romantycy ze ~po!enia cz'j _ teź kontrastowania r07.mowie! lu nagle n.as~ąpi rady: zmie"i" by pot l uie mentalność przedslawi~ją, te z chwilą zwynaiwnie marzyli by ich dziela za- najróznorodnlels.. ych grup wyrazów kana zmiana. Oczywście skutki wyg' szającyc, a nawet słuchaczy. cięstwa ich ideologii, proletarjat wędrow aly pod' strzechy, wpraw- czy, myśli. Pom mo to ni ema. po- jej nie dadzą się. narazie.określić, \ pron.,enie zgruntu nowo- mote spokojnie drzemać, gdy! dzie wyhodowano i hoduje sę tu waznych wogóle prób, by z tel po- ale ~ ka.tdym razie form~lą g'!lach czesll). lorm poetyckich, i z nie- wraz z ustrojem sowieckim osiągi ówdzie poetów ludowych auten- tężne] aparatury zmont ować ca łą zaśoledzlalego konwencjonalizmu mi w dutej mierze i tre<ci, droga- nąl wszelkie motliwe zdobycze_ tycznych chlopów (n p. Janek z g~zetę, gdzi,: n.ormaln.ą tr e ść. oży- i za.krze~lej.tr~dycji w miejscach, mi czysto utylitarnemi, drogą pro Zadaniem ptolelarjatu jednak jest Bu~ia). a.le są to kwiaty cleplar- wlono~y u_ęc, e m kazd;ego _.el ga- lldzle na~oej to prz.ewldywano. pagandy zespolo\llego..~ego 510- walka z dnia na dziefl n1eustannie niane, utwory ich o parte na senty- tunku odcienia w najbardziej su- Zostaną otwarle wro.ta w~półczes- wa i i"nemi drogami, któreby się wobec niepowstrzymanej ciąglej le ntaliźmie wywodzącym swój ro- gerujące czytelnika formy, od po- nemu.tętnu postępu tycia. w Clą~U pracy w tej dziedzinie zmiany warunków społecznych. Nie dowód z sielankowego wyobraże- watnego. artykulu.~stę o ncgo po- Naiwn oś cią lednak byłoby przy- ukazaly, umotliwi przenikanie poe- popadać w bierną mecbanizacj~ oia o.cichej wsi polskiej", z kon- przez feletony, klpkl humoru,. kro- puszczać, te samą ~ons~rukcją dz.len- zji proletarjackiej do proletariatu swych poczynań i myśli, walczył wencjonalizmu poezji szlacheckiej nikę, aż do tak banalnych dziś 0- ników, ro z pręt~o\em zmodyhko- Dziś bowiem, jak slusznie stwier- na polu ducha i materji, przybie XV i XV wieku, pokutującym głoszeń. Legendarna dźwignia han- waniem reklamy, ulotnych śr o d- dza Pawel Hulka Laskowski, pi- rać ciągle współrzędne nowe pow twórczości ludowej. Oż~w io na B: stawy wobec kalejdoskopu przedzialaln o ść teatrów ludowych z je- mian tycia. Zywotność duszy dnej, poezji religijnej (zwłaszcza KRONKA Najwięk s zą popularność zdobyl Ro- niech si~ wzmal!;a przez cią~lą pi eśni kościelnej) z drugiej strony main Rolland, kt6rego dzieła mają.od,10wę" w najdrobniejszych na spycha nadal twórczość wsi po tej Się wkrótce ukazać w wydaniu zbio- wet cząstkach. równ i pochyłej, ku wyzbyciu się Skandal literacki w Cze- bliczności, nietylko pisze hzdurę rowem, z przedmową Gorklego 1. Nie elne zr<lzum ienie tych za zupelnemu bezpośredn iości i jakie- chosłowacj r~ k ord ow ą,. ale jeszcze..posiłkuj~ Tłumaczo n e s ą równi e ż wszystkie sad sorowadzilo dzisie'szy kalagokolwiek aktualizmu. Pchn i ęcie. _.. _ Się" obceml pomysł l ml? Dyskusla ks i ążki Barbusse'a i Panaha stra- strofalny sl30 poezji w Sowietad poezj i chlopa na nowe tory, które- W świecie literackim Lzecho- zmieni ła się momentalnie: broń, ti'ego. Na dalszych miejscach znaj- : (patrz artykul Wladyslawa Choda by go naprowa dziły ku nowoczes- słowacji wre. «aroi Czapek, pisarz którą walczył Kod iczek zwróci la się dują się j ules Romains, Georges siewicza.prze g ląd WSJ1lcz~sny' ilo Ści, ku ideałowi niezależne mu dramaturg krytyk Josef l<odiczek przecw niemu, a sfery kulturalne Ouchanel. Pierre Belloit. Paul MO-' styczeń Motliwe jest wresz od tradycji odczuwania i myślenia wystąpili w tygodniku "l'fzltom Cz ec hosłowac ji mają zabawę co się rand i Alldre Gid~. de wdarcie się literatury piękne j ~ tosownie do polrzeb swej warstwy nost" z ostreml zanutami przeciw- zowie. w regjony graniczące poprzez pew- V. dniu dzisiejszym niezwykle cięż- ko krytyce czeskiej. Miotali gromy Claudel w BelgJ nego rodzaiu legendy i Mity z re klem i niew dzięcznem jest zada- i pioruny na głowy biednych kry- Nowości literatury sowlec- Znany poeta francuski. Pa ul ligią. Apologia.. m.szyn>:, ~ynani em. Przeciwstawia się nam wie- tyków za ich rzekomą gnorancję, klej Claudel, pełniący w ciągu wielu lat lazczoścl, nauki,. klóre kierują 10- lowiekowa tradycja poezji, zwlasz. za tolerowanie miernot na scenie i obowiazki ambasadora francuskie- sem mas ludz~lch. W zarodku Cza pieśni ludowej. Przeciwstawia tak dalej. Związek \\ydawców Z okat ji 15-lecia czerwclnej ar- go w japonji, a ostatnio w Wa- tkwiło.to z l a~lsko w teor!a~h si ę przereklamowany zbytnio kon-.kmen" urządził nawet wieczór mji ukaże się szereg ksiątek, m. in. szynglonie, przenosi się w na j b, iż- poelycklch Mannethego, s!awlalą'. erwatyzm chłopski (.zybka ich dyskusyjny, poświęc o ny tej sprawie.burza' Nowikowa Priboja,.Ma- szym czasie na laką samą placów- cych maszynę ponad człowieka,. at p~zemiana na emigracji w Slanach Opinja podzieli la się na dwa obo- rynarze" - Tarpana,.Jeniec'- Wa- kę polityc z ną w Belaji. lznalazło p~lnv Wyra7, lak st'le.r- Zlednoczonych),a przedewszystkiem zy i walka mogłaby się to czyć da- szencewa,.bat'ko Bożenko"-Gar- ~ dza Olto Fiillop - MaHer (Der ozynniki zewnętrzne: kościół, na u- lej z równą namiętno ścią, gdyby nicza, dalej zbiorek ulworów pisa- Maska" w objazdowej- Geist u. Wesen ~es Bolsche'N~. "zyciel, propagatorzy nierealnie nie pewne intermezzo. rty-weleranów wojny rlomowej i " mus') w [loz>l!cznem oojlotu tradycjonalistyczni e pojętej sztuki Oto znany i u nas 2 komedyj polsko-sowieckiej, a także al ma- w.ystawle sowieckiej myśli państwowo-tvór. ludowej, dalej dwór i tania litera- filmowych (C. k. Feldmarszalek) nach poetów-żołoierzy garnizonll. W objazdowej wyslawie, prze- czei. tura, zwlaszcza jarmarczna i odpu- Vlasla Burian wystawił w swoim moskiewskiel!o znaczonei dla propagan jy no- Przypomina ono nirco koslowa. Sprzymierzeńcami nasze mi teatrze sztukę czeski~l!o autora A- wej szluki na prowincji, a miesz- cepcję Zulawskiego z.marka zwy ~ędą tem oo wzrastaj ące przemiany berta p. t.... pozostanie to między Teatr Polski w Rydze czącej się chwilowo w lokalu szko cięscy" gdzie zdegl'nelowani miesz,t~sunków tyciowych, postęo uś- nami... _ Sztukę - zwyl t łą ramotę, Nie iawno obchodził S-lecie ist- ły przy ul. Karolkowei M -po raz kalicy księżyca oddają b,lwow1adom ienia polilycznego pośród płaską, bez dowcipu i inwencji pi- nienia Teatr Polski w Rydze_ bę- pierwstv bierze ud zial nowa gru, Q chwalczą cze ść maszynom wybu, hlo~stwa. Chłop, który poczuje sarskiej, grającą jedynie na instyn- dący jedyną sceną pol ską dla 60 malarska, która wyszła z war zaw- dowanym przez genjalnych rrtod. "ę ~ezależny w myśleniu i odczu- ktach niewybrednej publiczności - tys. Polonii łotewskiej otwarty w skiei Akademjl Sztuk Pięknych. ków. Koncencja t. prze;ądza Var waniu od sugestji obcych warsw krytyka zarżnęla. sezonie przy pomocy ple- Tym razem jest to grupa pla- tość moralną tei nowej reliqii rospolecznych, rozumiejąc istotę po- Na domiar złego z"losiła się niężnej rządowej; erał na inaugura- styków scenicznych p. n. Maska". dzącej się w Z S. R. R. kultu piatr~e~ swych wspóltowarzyszy poda- pewna p'\1iusia z prot.t,tem. 010 c i ę,zaczarowane.<010, a następ- Prezesem jej jest pro!. W, Drabik tiletek, jak również tchem tej ",etszy będzie na reformy w in- przed paru laty, kiedy p. Kodiczek nie.ma, epę",.zemstę",.pana -a członkam i studenci Akademji, religii przepoionei lileraturv pięk lv~h dzied7.ina eh życia duchowe- był doradcą literackim eatru Bu- 08mazego". Rep~rtuar oslatniego którzy ~końc~yli. ku~ d:koracji nej dla prolel3rjalu riana, zlo;!yła komedję Caly sze- sezonu wypelnili autorowie: Pe: teat~alnej w o<resle Pler.wszych 2. Na uboczl ze wz_ględu la,roz reg scen świeżo wystw'ionej pre- rzyń ski, RozstwQrowski, Zeromski, lat lego pracy. w.~kademl~_ miary artykulu pozo tawlam.ro~n, mjery zosa lo żywcem 'J.rzenieslo- Przybyszewski, lałkowska, oraz W wy~tawle biorą udzlal: łr~na próby wywyzszelllu pracy.,h ne z komedji owej p.miusi, klórą kil ka sztuk lolew~kich V polskim i Lorentowlcz -«a~wo wska-"(~aklety stosunek do poezl1 proletarjatu p_ Kodiczek odrzucił. Wówczas Vla- pr zek ładzie. Teall przynosi rocznie d?.jak wam ;ę p<;l?oba... zek~- P!o~adzą one ~owlem ~rąi!: zaga l~ sta Bllrian ogłosił w prasie li st, że 15 tys. łatów czystego dochodu. plra,.dvbuka Anslego. r~w) Oen zbyt rozbletnych skomplllo nie jego wina, ż.! on nk nie Edward Manteuffel (dekoraqe ko- kowanych. wiejskiego pierwia wie, że za wszystko odpowiada Pls ze francuscy w So- stjumy do.kuvca Weneckiego"), Pchnąć masy \v objęcia nowel Kodiczek, który jest aulorem sztuki ar Halina Krueger (makiety do.na- literatury pięknei, nowych. lu:m i wystąpił pod p<euj')n(mem A- wietach rodzin Wiosny" Wedekinda i.zbyt treś:i, otworzyć wrol. dla welkeberta. Zapanowała wnsternacla. jak okazuje się z listy, oglo- dobre, aby było prawdziwe" haw'a)!o odrajzająceg.j Ciągle naldr,,"- Więc krylyk, zarzucający kolegom szonej pr~ez sowiecki instyhtt wy- i Kar.mierz Pęczkowski (,Sen nocy niejsze nawet cząstk: or!!;anlzm.lw brak smaku, zasmiec;n;c reperluo. dawnic7.y, pisafze francuscy ciesz ą lelrtlej' Szekspira i.nleboska Ko- sro l "cz~ńslw prądu. qto zad.auil' ru. obniżanie POZiOT,1 smaku DU- sie w Sowipl'ch dużą poczytncścią. nredja Krasń skiego). realn~ dla wspókzesnej poezj..ljllololkowo rysuje się nam, r e ~c tei przyszłej poezj i jako bez POsredni wyraz pracy, niedoli i walki. O swe prawa chłopa, niekon Wencjonalny objaw gniewu, radoś C CZy bólu. Dzid<i właściwościom psychiki ludu ~tek muzyczny o degrał by tu wi.l.~ rolę.. Ale poza tern trudno jest ~. dalej, wst~pujemy bowiem na (en niemal zupelnie niebadany. v jak e ś zorie ntowa ć się w lim, rag nę skorzystać z dorobku obli-

6 Str. NOWY DZENNK todzkl - ' marca 1933 r. Nr ~ ~~~ ALEKSY RŻEWSK ~~ W WALCE Z PRZE"OC4 OBRAZK Z.DAW., PRz.'Z&OłC (Ciąg dalszy) Na pytania fachowe p. inspektora rolnictwa odpowiadają młodzi producenci z małem i wyjątkami trafnie i inteligentnie... Stwierdzić trzeba, te miodzie! zorganizowana na wsi, staje się coru bardziej czynnikiem post~pu w roln ictwie oraz us połeczni eńia nawet starszych gospodarzy. O godzinie l-ej odby ł się przed Urzędem Gminnym wiec propagandowy miejscowego Kola L.O.P.P u. Ludność wiejska, wychodząca z kościoła w skupieniu przysłuchuje si~ naszym przemówieniom. Przemawia dyrektor szkoły rolniczej p. \Vard~cki, sekretllrz gminy. p. Kawecki oraz nltej podpisany. Zapada rezołucja, te "zebrani wobec wielkiego znaczenia lotnictwa dla obro ny państwa pos ta nawiają wszelkiemi siłami popularyzo wać to zagadnienie wśród najszerszych warstw ludności wiejskiej". Nast~pn l e ludność tłumnie podątyh na przygodne lotnisko. na terenie fermy rolniczel. celem przyjrzenia się zbliska naszym aparatom. Wtększo ść nie widziała nigdy zbliska samolotu. ZapytanJom nie ma końca. Wsz1stko interesuje zebranych, inform ują się o sprawach lotnictwa. prawie, te fachowo.. Prty sposobn o ś ci tadają wyjaśnień: o zbrojeniach sąsiadów o sianie dotyczącym bezpieczeństwa państwa, a nawei o problemach mi~dzynarodowych... Po odpoczynku sp~dzonym w go cinnym domu państw., dyrektorstwa Wieczorków plioci dosiadają po wietunych rumaków tegnlnl owlcyjnie przez zebra nych mkn, zpowrotem o godzinie 4.eJ po poludniu do Ład%!. W powrotnej drodze. w samolocie, zast~puje mnie syn... J~stem zdania, te pokazowy lot i poglądowe wy Jdnlema toblly więcej dla popularyzacji lotnictwa w gminie Czarnocio, aniteli kilkadziesiąt odczytów. Zresztą musimy lala~ jaknajwięcej pamiętając o tej za sadzie,.te,kto jest panem powietrza. ten będz ie pa Dem świat.' ~ Zagadnienia naszego tycia codziennego w ~ardzo "'~lu punk~ch stykają się z zagadnieniami WOJ.skowem.1 ~dwrotnte.: zagadnienia wojskowe wkra aaj' w dzledzld~ przeciętnych zagadnień codziennych. Obrona państwa stała aię oletylko zadaniem armji stałej ale zagadnieniem całego narodu... o DEOLOGJ ŻOŁNERSKEJ.to mo"c ""tbraet.,brał zulut dom. Gnazdo al allell orła.. allcb.' umie.pd id, iredjce Cltrwo od fromu,łycha6.. J,1r: l.. tadów w lo' lami. L SLOW ACK - BENOWSK. Co tu duto gadać. Jedno tylko stwierdzić musimy Jako pewnik niezłomny, te wnystko to co dum, cltubą! sławą i bohaterstwem okryło imi~' polskie...: zawdzl~czamy naszemu tołnierzo wi Od ~óla Mieszka po przez Bolesława Cbrobrego at d~ armj ~óz~fa Pils~dskiego w roku 1920, tołnierz dz PO.Skl leje. opromleolł blaskiem nieśmiertelnej chwały ' nasze :rwardzi nieust~pliwi oszczepnicy i łucznicy jut zatąm~esz ~a p_oz,:"alają się raczej wybić do nogi. aniieli us pić piędz %emi. na polu bitwy, napastliwym Germa~om. A na.sze wilczę.ta kresowe, uhartowane w bo Ja~ z Turkami. Tatarami... Nasza husarja skrzydlata pę z~ca jak huragan do bitwy. druzgocąca wszystko' c~.lej stawał? n.a. drodze... Pi~kna, nip.śmiert~lna. do~ ~ ojna, promiedlejąca w blaskach heroizmu i sławy. szarte oasz~ch.ułanów pod Samo-Sierą, a w cz n ~ojowe na~zej D1ezrówn~nej jazdy. zakuły w ~w~ich.zynach bojowycb dumę ducha narodu. tw Jegjonacb polskich.., okresie wojny światowej zmar wychw~tały w całej wielkości, zalety sławn cb ~aszycb żołdlerz>,k6~.z przeszłości. Wstało z bezwłidu ~m~ narodowej,splące wojsko Królowej Jadwigi" - ~e p uga. warsztatów. od law szkolnych, pod sztanda. m br~gadjera Pllsudsklego szła wiara pełna entuf.i azmu ufności w umiłowaną Ojczyznę zwycięhła cz~e pułki moskali. Zołnierz polsk przywr6cił Polsce czesć b ł ~z bo ' edy n~m o b' r.oncą honoru niewolnego. narodu y ary. obronca Ojczyzny. Wojna polsko-rosyjska P~~sk O -ntemle~ka \rwała nieprzerwanie od pierwszego roz Oru Polski.. Ukresami zawi~szenie broni b ł?e~zes\~ ~azam at. ~vlęz~eń i Sybiru. Byliśmy szaleńc~ Kresy i 1~t::al~nrw~e tkwiła nasz~ polska racja stanu. dała Polsce a v o sc~ orlęta bohaterów. Litwa.'v\ickle~ ; r.za ~e~~~~ads~~ś:~~.~zkę. JÓzefa Poniatowskiego, CZa ;;;~zyzna nasza ty!" wielkim bohaterom zawdzię. Oepodle!ioś~~~~~re~ć s~awę. Dzięki nim sztandar P~ls,<a k~óra w. a. na zmartwychwstałą O j czyzną. "JrZeS~ijati s twa c~~e~~~ku s~u!ecdi b. yła przedmurzem wału obronne' o. pe Ol a.ej. ~aszczytną rolę -hłannoś. g przecw bolszewickiej barbarj'j i za - C prusactwa. - Badźmv dum' ż ch",i,. 'kied ' d Ol. e anem. n~m było doczekać wyzwolona Yw~z~3a o~:ęcz~ potrólnej. niewoli. a Polska cię!d na śmie rć i życies. ZleC swoje, do obrony za- 70łn ierz polski w'r k 1918 ba',"dó.v niósł ewan"ej~ ~olno'ci n~ bosłtrz~h swych JH2eCW potarowisko7n zni szc ze~ia \ak Y Je hyodą tamą ~achodu. wsc o u. Jak niptylk~oja~~lij~~~~~~~l;ct!r(sz\a~~iła się ": zma ~ ~nia,twie wspi>łczesne. k id e ca \ c 1 naro:low. W patia y Jest żołnierzem: Jeden w słutbie czynnej-drugi w cywilu Do walki w obro nie państwa staje cały ~aród. Zamiast walki dynastyj i rządów, zamiast walczą cych wojsk zawodowych o zdobycie prowincji i korony _ mamy walczący cały nar6d. Do walkł te j w tzasie pokoju, w my'1 staro-rzymskiej zasady:.chcesz pokojn, gotuj się do wojny", naród musi mobilizować wszystkie siły materialne, woj.kowe i moralne. Sprawa powszechnego pokoju nalety dotychczas do pi~knych marzeń tylko. Polska, aczkolw iek kroczy na czeje pańs tw, dątących do realizacji pows7.echnej[o pokoiu, musi mieć realne zabez oieczenie swych granic. Dooóki to nie nastąpi - musimy c1ujnie stać z bronią u nogi. ateby zn6w nie dostać się po:! iarzmo na ietdtców, ateby nie zostać niewolnikami Prusaków i moskali. Siły moralne znajdują się u wszystkich narodówlecz doc hodzą one do najwytsrego rojzwoju przez wy szkolenie wojskowe. Zolnierz polski musi kultywować tradycje rycer skie narodu. pracować podczas pokoju umiej ~t nie i wy rwale. a jak za jdzie potrzeba umieć umrzeć z hon orem za Ojczyznę. W olność narodu jest zaletna od ilości ludzi umiejących umierać za jej sprawę. Bez ofiarności i poświęcenia niema awyci~5twa. Kto ma przed sobą wiele do zdobycia. ten nie mote na to iiczy~. te otrzyma to dobrowolnie. Zył - to znaczy walczyć pokonywać po męsku. po t,?lnlersku. przeciwności. Zycie, to nie Sielanka! ale Wielka wojna z wrogami, z nstytucjami. z l~dź ml, z przyrodą, % sobą samym. Wieczny, nieśmlel telny. pochód tętyzny fizycznej i duchowei wciąi naor7.ód. na~rzód.:. Zasadą jest nie ustawać w tej walce. nte WątpiĆ, nte załamywać s i ę i nie rozpaczać. Z.wycięstwo jest nietylko zaletne od warunkó w. w ja. kich tylemy, od okoliczn cści, ale od nas samych. od energicznej woli. entuzjazmu i wiary niezmotonej. Zolnier~ i młodzieniec nie może i nie powinien być czarnowidzem. Jego optymizm jest jut jednym z watnych czyaników powodzenia. Ryzykanctwo' Mar sz.ałka Józefa Piłsudskie)!o zgoto;"ało pogrom bolsze Wików pod Warszawą. Umysł tolnierski mus' zawsze kiero,:"a ć się ku wielkim sprawom, godnym wysilku ~nolnego trudu. Drogowskazem naszym, celem promlennym. -!o Polska Mocarstwowa i Potężna. Z trady~j ojców bojowników wolnoścf czerpiemy to P?lskle _~orące u~ochanie Ojczyzny. Gen jusz naszych wl.eszczow utrwahł nasze pragnienia i tę sk noty w pło mlelln~ch r ~ps odaoh ducha i dał polot i wiarę w czasach ntewoh. naszym rojeniom o wolno ści i n lepodległośc. Wytrwały. trud tołnierski. praca tywych kości po!egłych wzmosły O j czyź nie fundament wolności. Odd~J ą c hold.tolnierzowi. oddajemy cze ść temu wszyst kiemu, co Jest,:" nas szlachetne. pi~kne. dobre i ofiarne. Bo to, co.jest doczesne. schylać musi czoło przed tem, co.lest w~eczne... Z ~mierci ofiarnej pionierów wolnośc zrodził? ~ę Polski zmartwychwstanie. Smierć dla tołnler~a me Jest straszną. jeż eli duchem ty' e. F?rmy. tyca przekształcają się i zmieniają. duch j~st wieczny... Hist.orja bohaterstwa t?łnierskiego posiad a ć hęd zi e z~wsze. me g asnącą aktualnos<!. łączącą stulecia pokole ma w Jedną całość.. Wspomnienia o poległych toinierza:h posiadają głęboką do&tojność i powagę. przed któ.ą po.chyiają. S i ę czoła. a umysł ludzki staje z czcią przed wlel,k.ą t~jeml1lcą ofiary i poświ~cenia. z której powstały Wielkie prawdy najodowe i tęs k nice religij'ne ludów. alusl.nie woła nasz wieszcz w plomiennej Odzie do mlodoścl': '. 1 ten. szczęśliwł'. kto padł wśród zawodu, j eżeli poległym Ciałem dał mnym ~zczebel do sławy grodu't WŁADZTWO DUCHA MOTTO: ~ild"l.k,dybyl ty wt.d,,1,.k. t".j. "ł.d.. 1 Z hl ylmyll " t".'ol glowto.,.ko,kr. w chmur..,. D.. al.wldll.d. oblold z.rom.dz. twony el.uc rodzajdy, lab,rold, łbuu L.dzlel totdy. w 1116,lly... ol.y... 1,.loG Myli. "tor,,,,11.6 podłwl,a6 \togy... y A. MCltlEWCZ. J~szcze podczas plerws.oiego odbywania kar wizlennej spotkałem '" celi ksl;dza. ubranego po ~ywrtne!"u. pod obce"! nazwskle», który pracował wśród umtów na PolesU.?o aresztowaniu wytoczyli mu mos~ale 'pro~es o szpiegostwo na rzecz Austrji o posł~glwa.nte Się dokumentem sfałszowanym o przeciwdzlałante wł~dzy lip: POdzj,wiałem zawsze spokój wewn~trzny ks~dza. 1 ~ealną iównowagę duchową. Należ~ł pod?bno d~ Jakiegoś Jgromadzenia duchowne o n~e zwierzał Się nikomu ~kąd pochodził i do jakle~~ z.r?madzema. n~łe~ał. Twierdził zawsze, te ilekroć odsladywal wlęz!7nte, t? za.vsze wmawiał w siebie te Jest n.a rekolekcji w ceh klasztornej. W celi na sz~snastu WlętlllÓW znajdow ało się wielu bezreligijnyoh kt6- ~zy. przy katdej spo~obndści nie szczędzili k'siędzu /~n doctnek. ZnOSił to wszystko z stoickim spoo,.em.' t ale przy.posob n~ści nie szczędził równiez socja l S om swych ostrycb nieraz: uwa&> Polubił mnie bardzo, zwr6clł uwag~ na moi~ ldenerwowanie, roztargnienie i udził mi, abym ch~ ze dwa tygodnie próbnie.odbył z nim rekolekcje, które m~l~ us~okoją duchowo. usuną rozdratnienle. Ze:o. dz l łem Się na to, poprosiłem naczelnika wi~zien ia który nam dał na ten okres ozasu mniejszą oddzieln; cel~.?oczątkowo uwaułem, te jest to tylko sugesti, na mnte z jego strony, potem jednak, stwier dzić muszę, te spokój jednakte wracał, niepokój który odczuwałem dość silnie, myśląc o narzeczonej o malc~ i.bliskich. u.s tępował. a dusza prze ję ta problemami ~eczności kwe.atjami melalizycznemi, mistyczneml nadprzyrodzone!!!, ojpoczywala tak, jak statek skola. tany po burzy Synu. materjalistyc~ne pojmowanie dziejów marl(slzm. o którym two koledzy mówią. jako a p~naue um. na. wszystkie dolegliwości świata, nie zdola ntgdy wyjaśnle n3jgłębszych zagadnień iyciowych od noszących się do tycia duchowe~o. ukrytych za;ów na ~ przy~odzie.!ak i wszechświec i e. Zagadnienia, tycz ące Się nalwytszej stoty Boskiej oraz jej pierwiastków w ~zlowieku. duszy ~. ieśmierlelnej oraz warunków po śmlertnej egzystencji naszej, nie dad zą się wyjaśnić waszą metodą. do~t.ryn ekonomicznych. Duch jest je. ~yną r~eczyw~tos c.lą. MaterJa jest jedynie wyra zelli Jego ~~szym zmiennym jego dynamizmem w prze. strz.eol czasie. Tworzenie jest wieczne i cią~łe jak tycie... Mikrokosm - człowiek jest z układu s.vo i e~o troistym (umysł, dusza, ciało). jest narzędziem Boga N.aJwytszego w swojei misji tyciowej na ziemi. Rzecz Olkiem prawdy. sprawiedliwości, dobra i p i ękna... \Vie~za wspókzesna wobec tajemnic ducba j wsz~qhśwlata sławl a dopiero pierwsze kroki. Pycha t~olch koleg.ów ~teislów jest wielka. którzy za pomo c ą m~doskonałel Wiedzy Dr agną zabić religję i t~s kllot ) naj gł ębsze narodów... Epoka, w której tyj~my jesl przełomową epoką decyzji i czynów. ' Od Baco~a do Kartezjusza wyniki wiedzy pro va dzą ku dynamzmo wi spirytualistvcznemu. Zycie ducha rozpoczyna. n~wą wiosnę. Przynosi nam ona nowe bogactwo dei, poświęcenia nadludzkiego entuzjazmu i bunt przeciw przemocy. ' Dla wyjaśnienia istoty światła. magnetyzmu i elektry~z ~ośc l zmus~ eni.byli uczeni przyjąć m aterję l o tną. bezw~.gl~dnte me watką, wypełntającą prze stworz~ przemkającą wszystkie ciała; materję, którą nazwali e~er.em! co jest częściowem uznnnlem pojęi za~ady rehgljnej. te. ~ Bó!! i pierwiastki Jego są wsą dzle na katdem miejscu".. Psychologja doświadczalna, oparta na fizjolo.o( jl. dopro~adz a uczonych do progu innego świata, wła ści ~ego swlata d~szy, gdzie obok trwających w dalszym ciągu.. analogp,. nowe ~anują prawa. Wszystk ie le CZYntll~1 wykazują dzlałame ducha i woli poza o b r~be ln praw fizycznych. i praw świata widzialnego. Otwarte zostały. przez Wiedzę wierzeje do Boga ~a j wytszego. PierWiastki ro z kładu moralnego tkwią w katdym człowle.k u ura~o,\'ać cię mote tylko łaska Chrystusowa. Wszelkie smutki nędze. otacza ; ące duszę ludzką. po wstają z powodu braku miło ści bliniego. Synu, ukórz się przed Bogiem. zrzuć pych ę i za ro zumlałość z serca swego. d ź i krooz ku doskonałośc duchow.ej. Nieoh serce twoje odpowie na mił ość Boga orl~ pelęgnow.anie w sercu swojem tycia botego wystrz.egal Sl~ przew! nleń i spełniaj nakazane ci przet Boga Polskę obowiązki. Synu mój! Nauka moja nie jest moją, ale tego, który mnie posłał! M?dl si~, synu, za blttnich, za krewnych za Ol' czy~n~ za oświecenie laską Botą twej duszy:.. Bądź obo l ętny na ~szystko, co nie jest mocą Botą, a zatem na b.ogactwo..u~ó~two. zdrowie i choro bę. zaszczyt) ha.n b~.'. tycie smlerćl... Szcz~ście ludz k ości leży w reaft.zacp JednOŚC tycia braterskiego, w przebudzeniu sumienta ludzkiego..hartuj w duszy swojej ofiarnictwo i zdolno ś ł do poświęceń... Wśród waszej partji i w narodzie z wycięty nie ten. który błys~otliwości!l przesłanek teoretyczno-pro' gramow~cb olśm otocze me. a!e ten, który mocą i wy. trwało ~clą swego duoha dopme wytyny niedościgalnel przez nnych..obojętność!ę. osi~gnąć. motesz przez oczyszcz e nie Się z wszelkiel. ~mazy grzechu... Pamiętaj. te katdy.czyn w myślt duszy twojej się rodzi. potem reallzule się w faktach. Pozbyć się musisz trzech. glównych, prowa~ lą cych do ~padk.u. duchowego bodźc6w, a mianowcie dumy. chcl,,:,oś~1 potądli 'ovości ciała. Znieś wszystko w tycu,. amtelt byś się miał zgodz i ć na upadek..... Znld ubóstwo. katorgę śmierć samą. anite lt!'lałby~ popełn i ć grzech małoduszności wobec Pvl skl Boga... D~szę twojll musisz oczyścić z pasorzytó'" ~tóre zagarntają jej tycie i opóznia ją jej rozkl/ll wzrost. Podoba~ się Bogu i O j czyźnie m i łej motesz tylko prze~ wytrw~łość. ofiarę ducha, przez wyrzeczenie S( p.rzyj~mnoścl clala, przez cierpie~ie dobrowolne. Mu' ~S~ s~ę zdobyć na bohaterską dyscyplinę duszy w t Y swle.cle. chaosu, słabości i zbrodni. Klamstwem le sl głosl(~ dee, do których sami oowaznym wysiłkiem nip dątymy. Odrodzente narodu zacznij od siebie". (D. c. n.)

7 \rtykuły W dalszym ci.gu zamieszczamy \:łos ze sfer. rtystycznych w sora wie grupy.ryngrafu. Redakcja u. muląc zasadniczo negatywne stanowisko wobec poczynań grupy Ryngrafu zastrzega się jednakże przeciw dentyfikowaniu fef stano, wiska z tezami wyłu5zc zone mi w ooniższym artykule. (Red.) NOWY OZtl!.NNlK LOUlK - l' marca 1933 r. Str. 1 nadesłane WALKA O SZTUKE począt"ujących malarzy od obraz- domu. Widzimy mtbte z błyszczą- Zygm. Kowalewski nie wie o tern jący nad zwierciadłem wody pochy k6w.ręcznle malowanych. cych rur giętych. w kt6rych efekt nie wie. te to ws1ystko powstało iii się a spojrzawszy w jei głebię P6tnlejszy kubizm opierając się faklur, uzyskany jest przez zesta- z epokowego wynalazku Picassa. ujrzat odbijający się obraz oblok6w na wynalazku Picassa rozpocząt wlenie z grubą chropowatą tkani- Przed rozd \wanlem.kopnlakuf" przyrody i własnej swej postaci naukowe badania faktury. badunia ną ob'cla. Widzimy reklamy śwle należy się zastanowić czy ten,kop- Ujrzawszy to. zdumiał się początzasad na Jakich oparte powinny tlne gdzie cienka Hnja ntonu ~on ntak jest celowy i czy czasami nie kowa, a p6źniej zasmakował w je być wszelkiej!o rodzafu po lączen ia trastuje z chropawą bryłą domu. dema kuje on autora tych.kop- prleglądaniu. Z tej tegendy wyrażfakturowe. W ten sposób sztuka Widzimy tkaniny o skomphkowa- nlakuf". nie p rzebiła istota sztuki... Parnynowo ~ze sna związał a sl~ z codzlen- nych fakturach, uzyskanych przez Drugim Panem z.ryngrafu, śleł, że te cudowne bajec1ki opo. nem życiem wsp6lczesnem, nada- splot różnokolorowych nici i za który. coś z siebie" dale jest p. wlada się w epoce panowania nau~ jąc ksztalt i formy w.zystkim jego stosowaniu rozmaitych technik, Ka- Franciszek Walczowski. Sentymen. w epoce rozszczepiania atomow, Narodowe dusze hltlerowc6w w przejawom. tdy kupiec branty włókiennicz e j i talny czytelnik bardzo się wzruszy komunikacji lotniczej. sztucznego Rannowerze nie wytrzymały istni.- Wychod ząc na ulicę Plotrkow- katda nawet nie bardzo zalotna gdy przeczyla wywody o powstaniu wytwarzania surowców. w epoce 'ącego tam muzeum sztuki nowo- ską widzimy fakturowe zestawienia pani na pierwszy rzut oka odrót w czło wieku ch~ci do odtwarzania Freuda i Einsteina i że czytelnika :zesnej. Wytłukli szyby w tern mu- szkła, metalu cementu w archl- nla tkaninę prze dwoje nną od tka- natury. W pojęciu p, W. zaczęlo sl~ traktuje sl~ w ten sposób. jak leum, tekturze współczesnego sklepu i niny w s p6łczesnej. Lecz niestety p,l to mniej więcej tak:.narcyz, sto- dziecko z przedszkola dla umy<ło- Panowie z " ~ yn g rafu" w swo- wo niedorozwinir.tych niemowląt. jem dąż eniu z. kulturą narodową" W czasach broni ręcznej i walk do.0golno,ludzkiej" marzą o.ko- W S ł k rycerskich używano tarczy dla iapniakach", jakie człowiek roz naj e a e r y a w e stawianta się od wroga. Tarcza, dz iełom sztuki-w artykule p. Zyg. pancerz i helm, byly konlec1. ; lą Kowalewskiego, gdzie on oburza bronią obronną. Po wynalezienu palnej. zar6wno rycerz jak się na rysunek Picassa, znajdujący J ' t P ł d li broni ;ię w muzeum im. Bartoszewicz6w O oze le SU S m i jego tarcza stra cił y rację bytu, - za to. że tam is tni eią nalepki fak- stały się anachronizmem. Zamiast turowe. tarczy zjawia się ryngraf jako ozdo, Jaki wkład.kultury narodowej" ba bezcelowa i znak kurczowego wnos zą.ryngrafiści" do og6lno- Za trud nas wszystkich, któ- jeśli ustalą zasady moralności walce szukał sławy, ginął, bl) ho- trzymania się tradycji nie m ~ i~c l ludzkiej kultury hitlerowskiego bar- rzyśmy o Polskę walczyli, los zbiorowej oparte o honor i god- nor tego wyl,agal. oparcia w rzeczywistości. All uchro barzyńs twa? nas hojnie wynagrodził - ma- no ść człowieka, a równocze ś nie Tak się legitymowało przed nizmem. nie wynikającym. po- Picasso nie jest winien że war- rzenia pokoleń marny ziszczone. pobudki czerpać będą w ambi- przyszłemi pokoleniami nowe ry- trzeb tycia współczesnego C~ o tości, przez niego wniesione do Państwo z niewoh zaborców o- ciach państwowych, to stworzą ceutwo. Ne dla przywllełów i becnie,ryngraf". sztuk nie potrafił ocenić p. Z. swobodzone. nafsunieisze, nałplęknleilze, pod- nawet nie dla nebiesko. ezarnej Jerzy Kra u ' t Kowalewski. Potralfło ocenić Clłe Równość praw obywatelakieh nletę w wiecznem pięelu się wste,teczki Vrtuti Militari na art. mai. tycie współczesne-lecz ne potra- stanowi dziś p~dstawę wyjścio- społeczeństwa ku wy!$zym war- piersiach. P. S. Każda uczciwa krylyka fil ocenić p, K. Przed kubizmem wą dla wszystkich równe,. Lecz. tościom ducha, Dla siebie swego honoru. ' istniało w sztuce pofęcle firmy oa skutek warunków przeszłośc Wyszliśmy ze szkoły Marszał artystyczna ułatwia torientowante barwy. Każdy obraz i katda kom- nie wszyscy mają poczucie od- ka Piłsudskiego. Dla przekazania następnym sl~ w wartościach artystycznych., PozycJ'a w sztuce stosowanej opie-1 powiedzialności za Państwo, na Obiecał, że albo będziemy w pokoleniom swego mienia w spl- wniesionych przez poszczeg6lnych ł' sach żołnierzy, którzy walczyli artystów. pomaga przeto zrozumiet rala się na tych dw6ch składni- l osy któ rego mogą wp yw wywie niepodleglej Polsce, albo nie bę- o wyzwolenie Polski. 'akim powinien być ideal prawdzi- <ach. Każdy esteta mówił o plęk- rać. Trzeba ich pobudzić. dzie nas wcale, dk h n;e linji i o pięknie koloru. Plcas- Poprzez elitę ludzi umysłu i Uczył wysiłek na miarę po- To td nie przywilejów dla wej Sztuki. Naw~t \V wypa a~ 50 spostrzegl, że w pewnych wy- elitę ludzi charakter,!, których stawionego celu z siebie wydo- siebie żądać będziem y. błędnego rozumowen ' przyczyma padkach barwa i linja nie wystar- jest wielu we wszystk~ch warst- b Chcemy natomiast postana- się jednak do post ~ u.w s~luce, :zają i zwr6cił uwagę na fakturę wach Narodu, Tzeba aotrzeć do YĆkazał nam własnym przykła- wiamy: Z braku krytycyzmu w ymknąc moczyli' materj'alnoś' 'stn l'ej'ących rze- instynktu całe~o społeczeństwa, d b d' d h d. że jedynie zast6j i upadek sztuk. ~ d lo lk em u ZĆ uc a w naro zle. Marszałkowi Pilsud5kiemu po- Znany artysta malarz i literat p czy. Swiat nie składa się tylko z trzeba po jąć wa ę z tem, co Jemu zawdzięczamy i hory- słuch i żołnierskie oddanie, by Tytus Czyżews ki. umieścił \V nu.,inij i barw. lecz z rzeczywistych rozwój twórczych sił hamuje. zont naszych aspiracyj i naszą łączyć i do wysiłku pobudzać merze 8.Glosu Pla~tyk6w". ari'- materjalów o właściwej im powie- Zadanie to lest trudne w swo we własne siły wiarę. tych wszystkich, którzy w wie kuł O Leonie Wyczółkowskim. rzchni i strukturze: chropowatej, jej istocie, trudne po wielekroć Od b.. k' kość przeznaczeń Pol~.ki wierzą którym us'low.t zbad3ć la czelf ły, j' d dl b t. t olowego ŻO niers lego " J szczą cej, matowe t., jeszcze atego, że z y wie u ł. Od d i pra~ną Ją realizować, by w poleg" 'stotlla wartość Wycz6lkow- \V b t dk ' k d ł h bł' h czynu r0tli0czę o Sę ro zenie.. a Z ogacone em o ryciem o o u zi z yc u g UplC poprzez P l k. dl. służbie na rzecz Pa ństwa znsz- ski ego oraz J'akl'e wady z awdzięcza. k. k" o s i. le a mteresu czy nacz owle a nowoczesnego w nny demagogiczne oszu wante stara d l. i hł czy tną misj'ę widzieć, by honor on prądom deowym,woich Cla 6b 6 ł 'd b j' b ł ł ń gro y materja nel nte ~ent, c op spos zwr c o Sl~ o o serwac się a amuclć spo ecze siwo, po- robotnik o Polskę szedł walczyć, własny z ambicją państwową sów. Obok analizy malarstwa Wy natury dostrzegło w niej to, o nitając jego godność ludzką, ha' p k. b ł S wiązać - a pomniejszycielom cz6łkow'skl' edo była. ' " 'd' Z K., gdy o s i Jeszcze nie y o. zedl, przeprowadzo, ~ czem Ole wie me W Zl p., o- muiac proces Jego rozwou. d b Polski miej'sca nie ustąpić. na krótka anall'za malarstwa St k. l. d d" d bo mu go ność oso ista nie pozwalews : p ękno rzeczywlstyc To trudne za anie po Jęte le walała być poddanym obcych Walery Sławek. Wyspiańskiego. W odpowiedzi ukacodziennych materjałów i pl~kno nak zostało i jest naszym ce- carów czy cesarzy. Szedł, bo w zał si~ protest o trzydziestu pod. wynikające z ch włdciwego połą- lem. pisach malarzy-p.rzeciwko artykuczenia. Rysunek Picassa nalety do Taki stopniowy postęp w pod łowi T. Czytewsklego. początkowej epoki kubizmu w kt6- noszeniu się mas do wyższych Znamy stanowisko Panów 1 rej dopiero stawiano na porządku wartości ducha, to nie jest rzecz.ryngrafu. Kaidy objaw twórczodziennym zagadnenia faktury. W która się dzieje sama z siebie. X SYMFONJA BEETHO ścl, wykracza j ący poza sztuk~ m~robrazie tym widzimy piękno co- Postęp bywa dziełem tych je d- twą jest przez nich ba~dz~ memlle dziennych prostych materjał6w włą- nostek, które wyrastając swemi widzany. Dlatego wymlemony pro czonycb w kompozycję-umiejętnie wartościami ponad otoczenie, za T r a s At s test został przez nlcb skwapliwie zestawionych. Za pomocą prostego sobą je ciągną. One we wszyst- -.. podchwycony jako odruch,zdrow,o zestawienia jak-kilku wycinków z kich dziedzinach nadawać mogą ni... w '- myślących" e. t. c. pokaza ło. ~( gazet czarnego błyszczącego pa- kierunek, wytyczyć zasadniczą, jednak, te spora część podplsow pieru odpowiednio skomponowa- łączącą wszystkich trdć, Kto nie ma do~d radje. może J... ż z,. pod tym protestem została sfalszo nych, możemy uzyskać piękno bez Jeśli treścią podstawową. -:- zł.6.~ 1'T'1 ięcznle nabyć dealny od- wana.." uciekania się do imitowania scen wspólną dla wszystkich będzie blornlk DUl!fON n.. krótkie dł... gi. fale Winszujemy.Ryngrafowl sol~, myśliwskich i temu podobnych ba słutenie Państwu i Jego wielkoś- oformacl' e: w oddziale firn v BLOCK.BRUN S. A. daryzowania si~ ze.zdrową api, jeczek i ilustracyj literackich. Na- ci, jeśli w imię takiego cd,! zdo P OTRKOWSKA 104 nj~".. fa/szerzy podpisów. - śladowanie natury pozostało dzie- łają się zjednoczyć wszystke ży- oraz w Urz~dzie Pocztowym Ł6dź f. J. K' dzin ą mniej udolnych fotograf6w i we i czynne siły w NarodZie, ';.. ~---~-- ~ b ow H F._EUETON_, z. "czas lur y kied Y si ny wymyśli'! dla mnl'e spec'alnie myślałem terminem pewnego ży, ę t. - d - -k niewolnikami rozporządzać w Pójdzie oan dziś na raut do zentuje mi zaprotestowany we O czarne-, d O zlenni ajrza k~żdej c~wili. Spr~bul jednak.młodych Polek", gdzie trzeba ksel do zapłacenia. Biorąc rano do ręki dziennik, bywa obchodzone jdko uroczyszując maślany rogalik i popija- ty jubileusz) lub jakiś naiwny jąc smaczną l,awusią nie myśli- wydawca przysłał nale ' ~ność za my nigdy o tych którzy ją stwo napisany artykuł (mądrzy wyrzy);, o jej ojcach duchowych dawoy, zapominają zaz'vyrczaj o zwanych pospolicie dziennika- takiej drobnostce jak ha,norar: rzami. Powiedział pewnego razu jum) wówczas dzienuikarzow ~toś złośliwy, że dziennikarz to sprzyja szczęście. Wpłl'waj~ zalakie "bydle" co nie je nie pije proszenia na bankiety reprezena pisze i żyje. Aforyzm złośliwy tacyjne, mecenas Wszędobylski lecz zawierający dużo gorzkiej zaprasza na sutą kolacyjkę, gdzie prawdy życiowej, trzeba jeść, jeść i jencze raz Określenie to jednak nie dość jeść, mimo iż ma się " forsę" w jasno obrazuje smutną dolę ry. kieszeni i jest się sytym. cerzy pióra, którzy zaprzedali Kiedy jednak jesteś goły jak swą duszę na wieczną mękę re-.święty turecki" a kirozlrl grają dakcji; która uważa icb za swo- "marsza z fanfarami', wówczas ia niepodzielną własność. nigdy nie nadarzy.ię bs,nkiet a Dziennikarz nie rozporządza żaden.mecenas nie t>o~rosi na nigu7 swoim co:asem, pracuje on "jednego z gorzką angielską'. wt~dy, lliedy łoni wyciąl'.-ją się Taki to jut smul:w los. o".osznie w swych ciepłych Jeżeli dziennikarz wpad01e fóżeczkach, odpoczywa zaś, gdy na nieszczęśliwy pomysł zawar \{ażfty normalny człowiek pracuje. cia małżeństwa, WÓWCZtS dopie- Kedy administracja dziennil,a ro zaczyna się istna "gulgota". wyplaca punklualnie Densję. W dziennikarstwie ligdy nie (dzieie się to raz na 30 lat i wiadomo kiedy rozp'd';zyna się kończy. Redakcja może swoimi szczytną misję, dowina, kt6ry już trzeci raz pre D1eszczęśltwy człowlec%e wy tłu koniec.znie reprezentować re- Za kilka dni nowa scenka. maczyć to żonie. dakcię... Zachorował jeden z kolegów Nie brałeś ślubu z redakcją Tłum~czę Sę, zakimam, wszyst trzeba za niego objąć dyżur tylko ze mną - powiada ona ko na D1C.. Dzwonię do domu. wśród powodzi łez. Tru~na. rada m6~1 wład.ca Przez telefon grzmi glos żony: redakcj, D1ech pan me opowla Daruj naj droższa, ale taki da głupstwo żonie, jest pan jest już mój zawód, odpowiadam dziennikarzem, i pańska żona i zgrzytając zębami idę do re- musiło zrozumieć. dakcji. Obiecałeś, że pójdziemy do Chętnie bym go do niej wysłał, teatru a przychodzisz o 2-giej waby jej to sam wytłumaczył. nocy. pewnie wysiadywałeś W domu rozpętała się oczygdzieś po knajpach - ja nie- wiście istna burza. szczęśliwa. To ja nie sprawiłam sobie w Bywają iednak jeszcze /lor- tym roku żadnej sukni i nie bysze wypadki. liśmy na żadnym wieczorku, a Karnawał, kompresuj. bu- ty będziesz się sam włóczył po dżetu, postanowiliśmy z żoną balach, i to w dodatku na bal nie lu na taden bal, jak onezę Polek i lo.,młodych Polek-, Nadzać to oszczędzać. turalnie będziesz flirtował i tańczył i myślisz, że jestem na tyle Tymczasem złośliwy djabeł naiwna aby uwierzyć. że idziesz redakcyjny nie śpi lecz prze- z polecenia redakcji. myślnie wynajduje jakieś sprytne figle. O ja nieszczęśliwal - Ty się SoboŁa wieczór, ucieszony, po całych dniach i nocach baże praca skończona chcę pędzić wisz a ja... do domu. lecz redaktor naczel- "Taki rok na t. "baw.' DO", Przeklęta redakcja, przeciei wczoraj miałeś nocn(\ służbę, ty mnie okłamujesz, ja się rozwiodę... Wieszam zrezygnowany słuchawkę Taka to już dola zawodu, który wymyś);ł ten sam djalteł, który wynalazł książki i gazety, djabeł jadowity i chytre figle ludziom płtrlający. U nas gdzie na zac!!y polsk pieniądz mówi się "forsunia". na babę jak piec "moja malqńka" a przyzwoite i sympat'fc'l:t\~ dzieciaki przerywa się głupawym wyrazem "mi.lusii,scy" rycerz," pióra zwą się dziennikarza!di, ja nazwałbym ich męczennlkam l własnej niedoli. -

8 ~. 8 lironka.. : MARCA 1, DzU lózefa Obi. N..f.P. NOWY DZENNK LODZK - t9 marea ~ r. Poża nania lar sly RżawskiB O Doniosłe posiedzenie sejmiku łódzkiego Okrojenie budżetu Nowy starosta powiatu łódzkie go, Ze iródel mlarodainych do,". dujemy się, t~ 08 mi~ sce U~t'li'u. ją ce e;o % dniem 1 kwietni. r h Starosty Aleksego R~ell/. kiegu. ", stanowisko Starosty PO\\ iotu L" 7.. kiego powolany zostai" dotyc C. sowy na,zelnik wydz iału bez le: ~i, stw~ w Warszawie p. MD~ow"ki. J u t r o WczorAj... sali Rady Miejskiej W samym dziale utrzymania dr~g sią do obeco.pj sytuacji i oslczędza- N.dzi.l. Wolfrema R odbylo.iq pod przewodnictwem St.- powijt lwvch. budtet za tal o~rol(). nia. Bud et ZWi33qZk3u4KOmt~.nalnhego rjsty Rtelfsklego. prlv wspóludzia- nj o zl. Jak stw~errtzll Łó d zkie""o na 19 - ZOS... u. wa- ~ooce,... ch. 549, ueh le wszystkich członków, posiedze Starosta Rtewskl. k ~y zys nos cba- lony w sumie 750.0' O zł. Kllęłyc:, , U-.H Ole S jmik u J,ó<lzkie~o. rakter chronlc~ny. na tere.nacb, Następnie SL8rosta Rtewski 0- p.) zlotenlu. p r.wo zdań z d,ia- w zczell6l no~c1 ~a,t, stan (lsk!l- świa dczyl zebranym, t po raz os tałalnoki Sejmiku Łódzkiego w dzin- ur przp.dltawl8 Sę katastrofa_1 me. tul przewodniczy pnsl.d~eniu Sej- Depesze Rratulacyjne le administraci, zdrowotności, rol- Samnrządy nowisu.. ódzklego, mlku i dziękuje wszystkim za zau- Nocne dyżury ap t e k nktwa i l d. Omowia"a była spra- zmuszone brły rówo~ez zastoso- (aoie jakiem darzono go oru pro- A.O.Z.S. Nucy dzisiejszej oytu-oją nptpki wa bumetu na rok Przed ~ać. osz zednośc~, a mimo to ren- si. aby zauf.n em tern darzono rów- Dallrprowej Zgierska 67 W. uchwaleniem bod?eto, wygtoslł dłot- tzul1 budżet deficytem.. nietwu~~~:~~; S~imiku Powlato.ve. O~szkowskie~~, 11 Listonada 15, sza expose StMO ta Rtewski, kt6- Tat. samo.,le.(lcytowo. pracują '-ów Oodcina Piłsudskie"o ;;4, rv DOdkrc'W, te hndtet na rok snmorządy gm!nn., wskutek czel(o go przem6wił p. Karolak, klóry 0- t. Bartoszewskiego, J'iotrk~\fsłr; je.t pod lookiem oszczęd- Wydzinl ~owlatowy, dellcyty.te pisjł o.vocn,,ziałalno~ć Slar.>s!y 164. R. Jlembielińskiego, Andr.-ja ności, alb"wipm, ies'cz~ dwa lata m0'20ny Jest pokrvwnć CGtkle R~e\\'.!de~o na p,u.p,cl"znt A. Szymańskiego, Przędznlnia- temn wyn')sil 1.2.;0.OJO zl. gdv n. poł > 2enie s.morzą1ólv, spowodo- i o,whto'fem, ~v<~ ' lmnając, ~ tana 75. rok 1!13l 34, ze "z!:lędu na prze- wane jest i tem, 2e samorządy te rost3 zaslutylslę do1rj.', powlerzotywany kryzys, okrojony został do mimo zmn'ejszenin si ' wplywów n'j mu l~rawle. Solenizanci, ostrożnie!. Ozij JJjrjedeaJ J6uJ powie: W d.tu m/ot daloby olę "GoJD,t" lobie kuk wlększych", ę., zapomolet o "r,zfslt. Do wypicia moc jejt chętaj'ch. Wł,c: ', ablor, linde,roal aler.dal "1DoDopoLka" Dali tolllał. opr6taloaa. Solenizant potem dłu,o WspomlnlD' będzie cnle, A al.kt6ry.... wllczałouy W poucyl.y.. protou.l.. GOGO. Nabożeństwo ewangielickie w polskim języku Nowy rejent Jak się dowiadujemy, na miej SCe zmarłego rejenta Ś. p. Stefana Jarzębskiego, mianowaoy aostal p. Józef MOldenhawer, b. prokurator sądu najwytszego, b_ rejent we Włocławku, a ostatnio pisarz hipoteczny przy sądze okręgowym w Piotrkowie. a będzłe mniej przestęp- W jednopokojowem mieszc6w zwróc Się z odezw~ l,aniu w domu przy ulicy Wól Nowomianowany rejent w najeliższych dniach otworzy kancelarę do calego spoleczenstw. lódzkiego czańskiej 79 zamieszkuje rodzeń JO zmarlym w dotyczasowym Jo ' alo przj ul. PiotrkowskieJ Nr. 96. organ zatorów, bądt Drzez nadsy- Zofja Ciupa zajmowała się U kobiet w c,.ż)/ młod)/ch Małek, lolowlale alturajaej wody łanie ofiar, za pośrednictwem Ban- gospodarstwem braci oraz praku Związku Spółek.r.arobko.vych cowała jako szwaczka dla jedoej ~onkie.i "Frandszka J6zefa u wzml. 'ul. prawltllowoit u.kcll łoł,dk. t klsuk. t,daf,., (Sienkiewicza 24.1 z firm konfekcyjnych, zabierając aptekach. Wojsko a mieniny Marszałka Piłsudskiego Z okazji mienin Pierwszego Marszałk a Polski Wodza Armii - Dowódca O. K. V wysłai nastęlluiącą depesz~: _Pierwszy Marszalek Polski Jó!el Piłsudski-Warszawa Belweder. '~kochanemu Wodzowi Marszałko W Piłsudski~mu w dniu Jmienin,ak najserdeczniejsze tyczenia najdlutszych lal obfitej w plony ofiarnej pracy dla Polski Mocarstwowej i jej Armjl składa, łącząc się z c.atym krajem w radosnym wy -,me holdu dla Dostojnego, ole,llzanta - V mieniu wlasnem i podległego korpusu. M ałachowski gen. bry~. sumy 75O.0W z/. zmuszone "' wydrl'a,: powntne su- 'niose:, ten,rzez SClmlk pl'zy- Staresta Rtewski uznaczył, te my na z"p.om.ogl la bezrobotnvcb,\ j ~t)l zostal je dnogłośnie. okrojenie,powod,.wane zostalo Wobec tero, Starosta Rtewsl" --- cięt~im stanpm platnlkólv na wsi. wezw Se'mlk do przystosowania Zł\DPE UJ Z CK inicjatywa w związku Wzniosła Marszałka Mimo nerwowych nastrojów, T O![odz 11 rano oclbędzie się z bley imieninami W dniu imienin Wielkiego Budow"iczego Odrodzo".j O jczyzny cala Polska zam anifestował a swoje uczucia wiernoki i przywiązania. Akademicki oddział Związkr Strzeleckiego w Łodzi, dając wyra: tym uczuciom, przesłał na ręce Marszałka Józefa Pilsudskiego de oeszę gratnlncyj ną treści następ' jącei:.najdostojniejszemu solenizan towi, Wodzowi Myśli i Czynu, wyrazy najwy ~s zej czci przesyła A.u.Z.S. Łódź '. Jednocześnie A.O.Z.S. prz!:slał odpowiednią depeszę podobne' treści gen. Rydzowi-Smiglemu. 5 specjalnych pociągów stawiciele władz cylvilnych i woj- V! związku ze zn~cznemi u~: nurtujących w spoleczeństwie lód z- ' w kościele garnizonowym przy ul. skowych łódzkich, wojewoda Ale farn pr~yznk:-vantmd' dcz~tdl klem kt6reg..l olbrzymia więk- św. Jerzego uroczyste naboteń- ksander Hauke-Nowak i dowódca om wycecz z O ~. o a~szość jest wysoce zainteresowanaj stwo, z udzi~lem wszystkich od- O. K. Nr. V. gen. brygady Sta- szawy, na U~?Zy.sto.scp.organlw wyolkach obecnego zalargu eko- działow wojskowych, stacjonolva- nisław Malacltowski. zowane z racj mle.nld lerws~e h Ł d. t ' '. go Marszałka Polsk, rózefa Plłnoullcznego, społeczeństwo to przy nyc w o Zl, reprezen acja po 1- W g~dzlnnch wleczorowyc~ Odo, sudskiego, w dniu dzisiejszym golowuje uroczysty obchód imieni- cji pańsiwowej, oddziały p, W. i będze Sę uroc.z.ysta akade. mla w wyjechało 5 specjałnych poci ą- nowy ku czci Pierwszego Mar- W. F. i delegacje. F ł W szałka Połski, J6zefa Pił sudskiego. Równocześnie w k o ściołach sa 18:monl' zorg~nj~owana l' gów z Lodzi do arszawy Obchód tegoroczny przygoto- wszystkich wyznan o db d. prz.ez "omltet obyw3telskl oochcdu. przep e łnionych wy)'eż d żal'ącym i, ~ ą Się u- m len ifl. '. DzlS o godzine 12-ej w kościele ~w. Trójcy wyznania augsbursko wany jest tem uroczyści~i, te w roczyste naboteństwa na intencję \\1 crogramie obchodu znajduj ą ' Ponadto w norm~lnych po~la r. b. upływa 40-.tni jubileusz jubilata. się równiet imprezy sportowe_ gach osobowych.. wylec h.a ło ~łdzialalności społeczno państwowej Po nabożeństwie na Pl1Cl\ Wol- l kaset osób, tak Z łączdle wyle- ewangielickiego odbędzie się.18- Qoteristwo w języku polskim, które odpraw ks Kotula. W zwiqzku z tern zawiązał się! policji, hufców P. W. i W. F. oraz specjalne audycje Polskiego Radja, Józefa Piłsudskiego. ności odbędzie się defilada wojska, Uzuoetnieniem obchodu będą chało na uroczystości około osób. specjalny komitet obywatelski,. straty. wygłaszane w ciągu calego dnia kt6ry p o wziął wysoce chwalebną Defiladę przyj mą nbjwytsi przed dzisiejszego. inicjatywę - utworzenia tywego pomnika przez zorganizowanie świetlicy m. Marszałka Józefa Pilkudskiego dla dzie: i ulicy. BRAT, ZABŁ BRATA Komitel ten, dzialając po nad wyraz prostelll a lakte slusznem i przekonywującem hasłem:.zaopiekuj się dzieckiem ulicy Morderca stanie przed sądem doraźnym o doloźenie starań w kierunku stwo Ciupów wraz ze swą subwspomagania komitetu bądź przez lokatorką 24-letnią Zofją Sobiosobiste wstępowanie w szeregi szewską Uroczystości, z wiązane z ob- robotę do domu. chodem imieolnowym, rozpoc zęły Starszy z braci, 37-letni Winsię w c ześniej jp.szcze, aniże l i zapo- centy był nałogowym alkoholiwiadanaj. albowiem ju 1 od wczoraj kiem mając równocześnie w caz rana. łej dzielnicy opinję jako niebez- Młodziet szkol"", zwolol ona pieczny awanturnik, któremu lew dniu tym od zajęc, pl zeszła ułi- piej było schodzić z drogi. cami miasta z towany"zenien or- Wincenty Ciupa od dłuźszego kiestr. Następnie W szkol ach od- czasu był bezrobotnym i pracobyto akade~je i pogndanki.. :-vał. iedyni~ doryw.czo, ~rz~pija- Od godzny 19-ej, przez uhce, ląc Jednakze zarobone plemądze ustrojone f.gami i portretami naj- w restau racji. w towarzystwie wytszych osobistośc w Państwie, podobnych sobe kompanów. przeszły oddziały rćrtny ch forma- a tern tle stale wynikały tyj wojskowych. stacjonowanych w kłótnie między rodzeństwem, Łodzi, hufce, W. i W. F., wy- które stałe czyniło wyrzuty swekonywując capstrz ' mu.opiekunowi", iż nie dba o O godz. 18 min. 30 w sali ra- dom i wszystkie pieniądze przedy miejskiej rozpocz~>ła się uroczy- pija w mieście, poczem powraca sta akademja, zorgalllzowana przez do domu i w stanie pijanym "wiązek Legjonistów Okręgu Łódz- wszczyna kłótnie z rodzeństwem, stanie pijanym i wszczął kłótnię torką wybiegły na korytarz wzy z bratem, który przebierał się, wając pomocy. celem przyjęcia wieczorem ko- Po upływie kilku minut przy' legów, którzy zaprosili się, celem była zawezwana tełefonicznie pozłożenia mu powinszowaó imi~ - licja, która aresztowala Józefa ninowych. W trakcie kłótni, Ciupę, siedzącego na podłodze Wincenty dowiedział się od bra- obok, zwłok brata. ta iż t~n. nle zapra~za. ~o. na Sztyłet został odnaleziony do u.czlę ml.enldową, mmo, Z mała piero po upływie pół!odziny Sę odbyc ~ domu... gdyż morderca wyrzucił go pc' Vi(?zasle kłótn,. Vi(lOcenty zbrodni przez okno na oodwó r~uclł Sę na Józe!a. kllkakrot- rze, gdzie został odnałezion) Ole uderzył go pęścą w twarz wśród śmieci wybijając mu dwa zęby i uszka-.... dzając szczękę. Ąresztowan~g~ C~upę, poh~la Nieprzytomny wprost z bólu odwloz~a do WęZenia ~~zy uh.cv Józef zerwał się z podłogi i rzu- Ko~erOlka"do dy ~P OZYC sędzie ci! się do szafy, skąd wydobył go sledczego. sztylet przerobiony z ballnetu Zbrodnia wywołała zrozumia wojskowego i zadał nim bratu łe wrażenie wśród ljieszkańców 4 ciosy w plecy, szkadzając całej dzielnicy, którzy do póź serce. nej nocy zbierali się grupkam Wskutek przebicia serca Win- przed bram ą domu zbrodni dys' cent V zmarł w ciągu kilku chwil. kutując, czy sprawca bratobój Obecna przy mordzie siostra stwa za swój czy) odpowiadat ich Zofja wraz ze swą subloka- b~dzie przed sądem doraźnym Tajemn cza r ka W paczce Niezwykłe odkrycie w śmieciach kieilo. a nawet często je bije. W Piotrkowie, ~'tecl halanl lar- Nezwykle te odkrycie wywololo Dziś, o godzinie 6 rano, ode- Zupełn ie odrębnym lypem jest. ci g ran ą zostanie na ulicach miasta młodszy brat awanturoika 31- goweml OZOrCv ul'rzlftając!;'nieci, róine ~om ysly Wśród m i eszkańców ł J nagromadzone po calodzier.nym han- Piotrt;owo, tud?ie~ zelek tryzownlo Akademja w Polskiej,pobudka". elni ózel, który stale czynił dlu, przy załadowywapiu ich na w6z, wladze śledcze, które dążq do wy- YMCA. brat~ w~mówki za je~o pr~wa- znaleźli paczkę..,wini'llt! nader,hvleueuia zagadki i prowadzą ener. dzeme Sl~, przyczem Jednak la~o skrupulatnie w pt Jier wos~owauy. giezne po,zukiwilnia w kierunk D Jedziemy do Torunia młodszy słabszy był stałe bty Po odpakowaniu znaleziono cdnalpzipllia ewentualnych dalszocll. ziś, punktualme o godzinie przez starsze"o brata ki - J 19 db. l<,or~ w pauzce rękę ldz~'l, nale2qcą do cz~ści ciala zamor lowanej' niewiasty, el,. o ~dzie się w lokalu Już za 2 tygodrie, w niedzielę chclał za wszelką cenę utrzymac kobieto Jak to wywni'lsko vano Polsk iej YMCA, ul. Piotrkow- 2 go p, m., wyrusz.a : Łodzi do autorytet swój siłną ręką. z prze'prowadzonych hldań. ' kka.. 89.(p~rter) Akademia z?- Torunia. wycieczka, o"ganizowana -:" wzl!łędu na to, iż prze- Powiadomiau" pol icja "drożyl a. azł l!mleoln "~arszalka J6zefa P- pod egidą Syndykatu Dziennikarzy - k,udsklego - Perwszego Honoro- Udzial w wyc e"ce ko<ztuj'e ważnie ki a razy w lygodniu energiczne "ocbod7.enie. celem \fe"o "i' C z on k a P o l s k lei YMCA w)'~_z",e )0 zł. 8u ~ g:.. lokatorzy zmuszeni bvli inter- stwierdzenia. do kogo należ' ręka J.,roRr.am Akadem.,. na. klóry Zołoszema pr'yj'nlul'e ' bl'lety wenjować w mieszkaniu Ciupów, i CZy zacho,lzi wypadek morderslwe? zło zą Sl~ prlem 6 wlema część 'pr leda ~" je \\agons-lili-cook przy d broniąc k młodsze rodzeństwo od R ęka \fedin"... pobietnych 0,,"1~- ~oncertowa. wykonana b~dlie przez ul. PiOlrk,owsklej (:4, tel. i70.77, y tatorskiej pięści Wincentego, dzin, zostala oddzielona on reszty _z łonk~w OrQan:z~cl Pracy Oby- codzienllle, w godz. od 9 do e l lokatorzy postanowił i wystąpić ci.ł. OS rem narz~dziem. "zego dj'.,ale.l-klel Mlodzleźy (Przednia bez przerwy. do!ospodarza domu z prośbą wodzą równe brleu;i mie jsca od".ie- S raz)... Dla unikni~cia scisku i wycze- o wniesienie do sądu o eks- lenia. Na wsdomnlan ą Akademie Ctlon kiwania na bilely \V ostatnich misię. Paczka z r ~k~ llu<iała znajdok6w.. Sym:)atyk6w zaprasza u d.. niach przed wyru';zeniem wycl'ecz- W dn:', wczorajszym. około wać si~ od kilku,hi V Sm;eciacł' prze m Z d YMCA godziny 1 min. 20 po południu, wzgl~ lnie w p,czc ', albowiem Ca' j le arzą, K - zgłaszać się nllety jut teraz. wróci! Wincenty. cło domu w lo znajduje si ę w stanie rozktadu. Z T -wa Spiew. "Lira fi w Łodzi W n iedzie lę dnia 26-go marca r. b. o godz. 15 m. 30 w pierwszym. a o godl. 16-ej w drugi m terminie, bez wzgl~du na lość o becnych. o dbgdzie się Og61ne Rocz' ne Zebranie n ~ kt6re cz łonk6w czynnych i wspierających zaprasl< 7.rząd.

9 'r. 78 NOWY DZENNK LODZK - t, matc t933 r. TE ENA PŁO KA po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w 12 wiośnie życia Pozo.tali w smutku RODZCE, BRACA RODZNA. Uspokojenie w P bjan cach Sr.' Z Klubu Dz:iennikarzy Chcesz odpoczllt po dniu pracy zmlrtwleń ł spę<!zlt mile wieczór, w sympatycz"el i kulturalnel atmosferze - prlyldt do pięknie orz, dzonego Klubu Ddennikarzy Łódz kich (piotrilowska 121, prawa ofl cyna, parter, tel ). Obowiązek polewania ulic Wobec sprzylai~cej PO~od1 jezdnie i cbodniki oa. ulicacb miasla. Sil obeclli~ bard~o suche', tak iż podmuchy wiatru, tudzież lamocbody wznlecalą. kurz. Na objaw ten zwr6eiły.\waj%ę władze admlnlstrllcyjne, które wydały zarzlldzenie podległym organom polłcjl, o koniecznośc i Ewrócenia uwag! na przestrze~a nie przez dozorców domowycb obowiązku rolewllnla ulic. Cbodnlk, według poprzednio \lt wy«ląnl\ o w tej!'l erze zarzlld~enla polewane będ.. \ędynie w godzinch porannych oatomlast jęzdnle dwukrotnie, a nawet wlęcllj rłzy dziennie, w Aresztowanie 35-1ętn. miarę potrzeby.., Dozorcy, Którzy me będą zwyrodntalca przę trzega ć tego obowiązl(l ~o- Onegdaj zos tał zatrzymany na clł\gnlęci. zostal ą do odpowie Zajścia sprowokowali komuniści gorącym uclynku zniewolenia l i dzlalno ścl. Po krwawych ncydentach, jakie Wyruić nlldy ~bol~wlnle, t lakcli. strajkowel, ~by przez to po podwórzowej przy ul. StawlslY ń letniej Annv Kowalskiej w ubl~'c\ll U d k. rio - pa e ~ p1erw z 6 miały miejsce onegdlj w Plbjanl- robotnicy pabjlnlccy d.!1 lę po- g!ębl<! dotychensowl\ nędze robot- sklei w Kaliszu 36-lelnl Jórel Do- piętra cach, Elpanowll hm wozoraj cd- prowad.lł nieodpowiedzalnym ele Olków, wyzyskuj~c następnie maradzkl (Józeflny 7).... kowity-,pokól, mentom, w których ntereale lety w~burzone nutroje tłumów, Domaradzklego władze policyj. N. podli przy uhcy Falfrar' Władze prokuratorskie i policyj pnedewlzy.tkiem niepowodzenie -' ~. ne przek a zały do dylpozycji władz wcz;ora\ d ary:''ktnleuezęś Ji ne prleprowjdzaj, na mlejlcl sądowych wy wypa e,o lar~ 6rego pa szczegółowe dochodzenia aby Ul ta- Zawody marszowe ku uczczen u ~. ~~~::;ra~ellryk Markowski, syn lić, czy sytułcja byla o tyle gro~- mienin Wiele nagród w formie karabinów Cbłopiec zabawiając się na ną, it usprawiedliwiało to uiyele małokalibrow,ch l sprzęlu do ler parapecie okna, w pewnym mo. broni palnej tak 1.lalnynl rezulta. Mars~ałka Józefa p iłau.dskiego sporlowyc~, l~kkoauetyk! bobu. mepcie atraeił r6wnowall'j i l tem, W poniedziałek dnia 21 b. m. wnokqścl pierwszel(o piętra Jak dotąd zdołłno ustalił - Doroc.znym zw1czaj~rn ZWląz~k \ DO~Cl mars ~o-"ł; :: rtdilłłów ~ojs- (>. godz, t8-el w lokalu Zw. Slrzel. ape,dł na bruk, odnqsząc złam... zabitymi są: 5tallln Żuchow~!", Strzelecki lódi - Powiat w dniu kow,eh. poljcylnyc:h, slrzelecklch i l PlOlrkowska 100 odbędzie 81~ 00- "ie prawej ręki oraz okale~ze Herman Pu s~, So k ołows~i Józ i 26 marca b. r. urząd z a V zawo- pr zy SPQ P j:ll ę al a woj$ko'!ego orn siedzenie Komisl S~dJiowaklej z ą- nie J!lowy. niejak Szadkowski. Nazwi.Wa oią" dy marszowe ~u u.czczen!u lmlt nln sprawdzianem wy'i7kole nl~ strzele~- 1'odów, a we wtorek 22 o god~. Rannego opalrzył we~wlln y laj ofiary slwierdzić nie dolano. Marszalka Józela Plłsuds.klego. Pr?- kiego przy. forsownym wyal~ku. fi- 18.ej w tymte lokalu l(oml.j trze- lekarz pogotowia kasy chorych 8yl to prawdopodobnie kto' po- lektorat nad zawadami łaskawie ~cznyol, l akl~ ~e 1 pueclnlt lest lec1!l.i u wodów. w ~tłlnle ciętk ijl\ rrzewiózl do ta Pabjanic. prjvj2ó r_cjyli Pąn WQ j~ Wgd, Ale- marsz.ąwp dn ll' ~f Skła d Komisji Ołówn e j m.ru sz 1.la Anny Mar ł. Jak dotychczas ustalono - fil- ksander łiau~e-nowak Doa O. K W roku bjeic.:ytn wy~t~rlui ~ jest nastę p ulący: ". ny odn ieśli: Tadeusz Młvnarczyk! V. Pan Generał Stanisław Mała- okplo '10.espolów z Rynku Ba/uc- Pk. Dudzińskl Franclazek.001 St"zały na '7ab<>wie Jan Le~si lr, Z~k Lp ~j.n, ;t.~brow~kl cnowski, kjeio oraz k ijklnąś 16 zespolów 31 R S K.... ~ Jan, tebrowskl Stanisław KOCO. Marsz zawodnicey był ~oflla- ~eńlklch ~ Alel<sa ndrow&. Trata Naczelni" Lutomski -Nuz. W"jdz Podcus zab awy w. osadzie p~~. łtk Albin.. ~iiow4dy w r i d z lał w nim ~e$pqló\lo' męskich wy!,p~. 30 tcrn. Bor ieczeti3tws Wol. Łódz. l~k~\o', powiatu kolllklego, WYnikł. Z po~ród polcjantów rany od,. wzi~ło z8ecl.,.,i~ kilka zesp o łów, rotc- tenskich 13 km. PrzelJleg marslu Mir. Marszale< Tadeusz, Kmd~ luw_wy ncydent, Mlanowlcle.obe: nlo~łr c~ery o.soby, ~ teg? trzell roczl]le jednagte ilość ze.połpw będz ie transmitowany prz e~ ~adjo, V Okręgu Z. S. ~ny na rab wio pollc'ant! ~e l akl pohcla Dcl rand zostal! kamienami tsle wzrntal, do,hqdhc w rollu Sympdycznym objawem zamterelo-, nsp. Broiyńsk i -Woj. Pol. Walczyliski, będąc \Y stanie nlet~ejeden ~a~ odniósł okalęczenle od 19ą1 do pokatpej 1ie~by 9Z. wania się społeczcń l twa n.. zego Państw. źwym poslrzelił dwie o~oby, mla: llchn lęcla. 1'\otem,.. Z d d marszem jest fakt,.e i10śt nagró\1 K i erowpl~lem lbrszu J st Komin- nawicle. Włodar~,Y K ą Mlc~ala W ZWiązku z zameszkami Zł, awo y marszowe urzą zone W stale wzrasta. Obocnie jut w Ko- dani Powiatowy Zw_ Strzel. kp. Ka. Klrbowsklego.. trzymano szereg ol6b, nazwiska - dniu 26 jmarea b. r są m~tem.o misji Org~nizacy l"~1 znajduje lic 1 linowskl Stan isław: Sad skitł Karbowsklego na 6 m. których trzymane są w łajemnicr,' typie wo sko-sportowym. czasie w i ęzienia i 172 zł. oqszkodo'ollania O tle wiadomo - plerwo ne marsr. jest przeprowadzane str~e. $ la dll Karbowaldelo tytułem zwrqtu przypuszczenia, it zajścia zostały la1'\le zespołowe. W E L K A P R Z Y J E M N O" kosztów i e ez~n ll. sprowokowane przez komunstów, Zawody ku ycz c ze~lu mienin <ałkowieie potwierdzajll si~. M_rsząłka ~ą sprilvdzl~nem z<1ol- nas ominie, gety bez: radła o da:lej\ spędzimy Pod kołami a - karetki pogotowia R_eportate N. Dziennika Ł6dzklego dy idą na dwie zmiany. Cbłop- Zgarbione barki dtwigają szacy do lat 18-lu zarablaj l zł. 50 re białe worki. Wory odleż- Przed s~dem grodzki m st8ną).. Przędzalnl-a-Młyn _ Szarparnl-a" gr. Dorosły mqjczyzna 2.50 gr.,!ltają i pn;yjeżc!t,jll' Tli lę l,. wczoraj K imierj Wr lilki, szolel o, a m,.j~ler 6 d.; kobiety w Clrto- duje, lam ~ię zdl!imuje. poeotowl. Kasy ChprYCh, wniaob 1.50 lir, Siwy starzec ~łol na skrzyni. Wroń5~i olkart QlY był o to W Ozorkowle Robplnik - automat, jakby Biała postać, blale ściany, biała te w dniu 13 stycznia r. b., na Ba '. zaprawiona maszyna rytmicznie twarz i włosy - biała broda, luckim Rynku przed posesj ą Nr 2, Sme Oebo - aol lednejl chemlkal,a~1 - a to molkl goto wykonuj. swoje!:5vppołq pra- le ~lr,qia7 Dniówka cłwł! najechał na 67-lelnią Łaję Bi renc: chmurki, dzień ciepły, śnieg t~ we, by' Q\ z glcb p ząś. ey. złole. weig, dźwigającą pó ł korca kartolh ie... St~Jemy przy piecu. ) Wsustko w ciąil.\ jędnęj mi. Stęka l}łyn, hl!czy pflędlal1'\ i łl Zle!l1nlil~i rojsyp/y * po ~ Z 1111, Wielki gmach - "Przędzalnia Neznośn; lorll~o. ~łul>0a 'k nuty j'!lzy gicbg uarparoia, tylko nieszcz ęi l il'l'ą!oblitą d(lznal,,: - Młyn - Szarparnia" oloozo- trlld.nośolą oddyc~alą. o atol. Praca - błyskawica. tłowni~ ciszę. zalega. ~kqmpll~cl\ll,"g n prawel ny wy$o~lm pilllym płp/em usia- o.twler!ł 1\11w\czkl - Qqzy papl. Nalojył, puśeił, "grzyt utray Lecl; w&zys\kg W ciągłym rll- nj:l~1. loler. JAl( znaje, dąwal syda wśród pola, >lisko ulicy. Pljl- Się ~rufą.\ mimowoli ~r\s~c7; mał, nałoiy!, puścił... fa~ b8~ by wre. ao stawili lici l.ł. ~l1dy O tuęgawcz, Oskart~ny no wszędzie tułlł i kamienia ni.- ln:ehlega clalo, Zaglądaliśmy w kodcal dziannie. twerdzi, *e od lal ledlna tu 18.1 wypalonego, mąki bielące\ ąję na krater wulklnu. Blal, lqa~a roli- Prędkol prędko jaknajprę. Ocb te płace, place. szolerem i jesl to jolo perwszy czarnej warstwie ;;l,fll, tt.łganów t!l~zona - llwa, tywy ClekllllY dzei. Joleslaw Was/ak, wypadek. ąd s~ lzal nielgrt\lnnego,ialych, szarych, czerwonycb i ogle6.. Bo praca akordowa - od fu- ~ rowc:o na 50. luywny, ~w. czarnych w nieładzie rozrzucn- Rębotnlk w~uwa drll~ ~elaz'ly pta. Pracuje serce, mi~'lle, pli' Reportaż Qowyiuy napllllł J~lli.".. nq 1 d, 1 AresztU. nych, w cztłuść piec a lidy wyjmuje ca oczy m6jł przy 13 lod~ln!'lody robotnik z Qz;orkowl,..' ł. D~iedziniec. clecj: biała ocielca E nlł~lło, pr~cy za' przeciętną placę złcl!e Twarda robociarska dola, ctórl\j' Krad.l Zą l W mania Gdzie okiem rzucić ~ tufe W półmroczne\»ah pracują dziennie... pył m,\czny, stoly la/ganów róf- robotlll~y gr~y \a\;zkacll węglem Twarze ociekające gotem, Tt. fr.allment załapuje. repor~ai, 1.,1 Do 5~ladu w~dlln Ja"' Pl\wla~a l\ych gatunków barw. ZlePl.lą nała~owanyclt: kawy zakasane, ręce *yl/lltll i Qle ornamentem ht~racklm.,pło- Pfey ul. Z~~rsltlel 91 włamal i ~~ ~orąn... żutlami, po~yqllną mi\ką, N~ słychac tu.ąstpl~tyt;~ne~q cupwone _ wszystko mi,a w /bonyll prlel; P,k!1 0 «lu6w, ~łedliej~,kradli 100 kg. ft'lęąa 1 z!\walona galganaml. lramll maązyn.. uladarua t cba~' rucbul lec' aute1;łtycznym ŹYCOWV do słonlnv wanołe! 3~O d... Piuek, żużle, żużle i pialek, c.enia trybów n e widać W.ŚC~ Prędko, byle prędzej, bo pra. kumentem.. Abramowi Spieowl, z p6sesjl ~ajg<lnv/ ll"kll, milkli ł ge,ł~any. kle Q dzącyeh pasów l:ranlmlly' ea iesl akordowa. Redakcja dale do dfllku ręko- przy ulicy Ogroc\owej 9 nleznan' Mozaika barw. nreh, Tu sposób wy~w~rzala Ręce mill~ltle twar,y OC.y - p!s młod~gq rqbomik". l i e f(' sprąwcy skradli kilką PQcze~ towa- W róto,,:e.m _lońcu{ pr~y lal. test leuęze p~'ymity'fplejszy : lu wszyslk~ przeglnia się ~ ~.pyrp blao w nun poprlłw.k ni Jmilll. rll w.rl\lac ł,gnei aoo d. lianach uwl lalą Się d~ ewuoby.w zr6d em energ\l 811 mlłlśnle 1 płu- biellu i ta~ pr~ez 12 lodl\ln. NieznallY dotycbcza~ lutor 2~.tryclJu dolllu pra)' ul. D y/' kolorowych cb~stkacb,!8 glowlę. ca... C~!owjel{ to tania miląlyl,,dra<lja duże zdolnojci, jednak. bqrezyk6w S nieulawnl.nf Jprlwey ały~kąw l c~'h!jlj rl,lch~tdl rąk wy- Zapr~ąQniętłl do. pl'!1c"y mięś..... _ że winien wystrzegać, manie- skradli SlUą~. sil błełl~", nllei3' bierllill /la!llany i wid" pq kilka nie i płuca J1i8st~PUJą mellzyny,. Sortowma - długi rzą\l..,0 ry, literackości: Ulickszeń; ppi$y C' 110 fi~lenll ~r6likow ki. Po uluk razem, naatępnie uldlldalą system akordowy stwarza szyb. 1>1~ł P!'!'y ~osa,b 1111_nOw l wl\~ rzec b~rllzięj gro_lo biz- łllcodowana obliczyła swe rltwalosy. kle tempo. Skulki - chuo.enie dzledzl.ll cu.. b' gotr.dnlg, motlwie naibard.i"j na 670.zł. Zilrobek - ~loty,jj:iellole, plwanie l,rwll\; - w 99 proc, TlPoi zmarjnl'ltyoh. n611, \- rzeczowo ł _ patrzeć OCiami po' ~ mle~l~~nl' zraela l"lor$k~. MlY1 &~ką gło.elll olbr'fma. 3u~hpty.. cie zgrabiałych rak 1(11,,1\1 >otpika. ~O. prjy ul. hl10wtkiłl 46 "luja. Ulu.nfa ludzi mąk pokry!e. Po. Z robolnil, mi ro~mąwć ni" wllltowny chrapliwy trwa bej; Aulęnlvc~ny rępotllli; PO,ildA 'nllnl aprlwey.pn' pomcle1 V,- więr~chnla pocło!!! il\ł~. NieJno- mołna Nie ma ezftlu, prnrwy, większe 100ozeni., nit licha Ut.- mania sllfldll bllll.n, win. "lól- ~ ne zimno dokucza. Jokll lesl ilość robolników i ~ - ratura. ~cj w.rtoki 6$0,1. Majsler objaśnia mnie: Tl no- ~(0p.P ząrql-l~lowl? ~ (RedJ, We wn)' lklch Wyp.dką~h spra.2~ ~all!any, tam się drze, lam OgploJll Jest 1DO r~holników, Mlyn slflkll lą~ pqtw6r $!ra$~- wc6w po'lukuj, podej p"ed'" -*.,ie unrawia się pracującyoh po 121l0dzin. Zalda-!iw".

10 NOWY DZENNK ł.odzk t. marca 1m,. Nr. 1) eh. u, Konsum Znamienna rezo ue a dla pań DZENNK SPORTOWY i panów Wobec ostatnich wypadków na terenie Rzeszy, Związek Obrony Kresów Zachodnich Obwodo Łódzkiego powziął nast ępuj ąc4 r.zolocję. Rezolucja. Moiejszość polską w -iemcze~h, ~potkal nowy cios 7e strooy bit lerowskiego Rz,du Rzeszy. Cala prasa polsk a na terenie Niemiec zostala zawieszona r8 olcres kilku tygodni. Rząd Rzeszy. gnębi i SZ) kannje lasz ch brac, p ozb.~ Wla ~ ąc ich Jedyoel strawy duchowe) j aką jest codzienne pismo, w języka ojczjstym, licząc się z tem te Polsko stojąc na stanowisku pozanowaoia obowiązujących traktatów, nie zastosuje w stosunku do mnieis&o ci niemieckiej represyj odwetowych. Ale nie na tern kończy się bu J miecka w Pol~ce korzysta z pełni na nadchod2:łcl wlosnł: praw obywatelskich, Związek Obro- W powietl'2u czuł jut pierwsze Pierwsze sukcesy polskich tenisistów w Nicei ny Kresów Zachodnich zallła~a podmuchy wiosny. KaMa elegancjakn8jenergicznielsz1 protest prz<!cw k. więc Pani chętnie zrzuca ciętniesprawie.dliv>'~mu traletowan ' u~. kie futrl zimowe, by przedziertgnął szyoh brac '!' Nle'1le~ech, doma xlląc się w barwnego motyla. Doroczny międzynarodowy tursię od polskch cz,nnlków rządowycb. równorządnello traktowania mniej- To tet jedyny w mie śc1e nasze~ niej tenisowy w Nicei rozpoczą szości olemiecklej w Polsce, a ptze- dom towarowy Konsum przy ~- się w tych. dniach, z udziale m poldewszystkiem zastosowania zaną- dzewsklej Manufakturze (Roklclń- sklch tenisstów, Hebdy Tłoczyńdzed odwetowych. ska 5ł, dojazd tramwajami.10 i 6) sklelzo...' przygotowal na lezon wosenny W pierwszym dniu turnieju o- Wobec.zakazu ~śwletlan1a 111- dla uroczycb pań wielki wybór baj Polacy odnie.śli z~ycięstwa na~ mów polskch w. N~mc.z ech, pod- najelegantszych towarów welnia- swymi przeciwnikam. Tłoczyńsk czas gdy filmy.emleckle w Pol- nych na sukienki kostjumy i płasz- pokonal lonesa bez trudu W dwóch sce Dl." na~oty kaj~ na tadne tru- cze oraz jedwabie, jak crepe mar ~etach, 6:1, 6:2, a ~ebda zwyclędnoscl, ZWązek Obrony Kresó.w tele crepe yo-yo,!lamisol i t. p. tył prawie bez walk Francuza Du Zachodnich wzywa cale spolecze!l- któ;e sprzedaje po rewelacyjnie pont, 6:1, 6:1..'. stwo do bojkotowania flmó w Ole niskich cenach. Konsum poleca Ponadto - obal nas tenlsj~cl mleckich.... takte swoją przedniej jakości bie- grając w parze podwójnej ZWyC1ę- 2aden P.olak Ole powldlen. c~ę izn ' dzienn~ l nocną oraz poście- tyli parę francusko-angielską: Merszczał do kin '"! ~tó~ch wr Awle low; stołową i l p. cier - lord Charles Hope w trzech tfane Sl\ llmy Oemlec~le,. la~ dłu-.,.. setach, 6:3, 2:6, 6:3. ta junkrów z pod znaku swastyki. go, at zarządzenia DelOlecke w DeWzą Konsumu.l~st - najstosunku do ilml)l' polskich zosta- leosze towary po na)~ltszych c~ Z jednoczesnem niemal podjęc iem -- z inlcja\ywy niemeckiej rokowań na temat zawarcia polsko-nie Werzymy, te rezolucja nasza szą placówką bandlow~ w na~e~ linie ną cofnięte. nach to tet jest on nal popularmej Czy 01impjada w Ber Zap.'nlctwo.._ W lokalu Sokola przy ul. Nawrot, od godz. 14 ej mistrznstwa odbędzie się? Dlecklej konwencii filmowej, wydano \' N iemczech zakaz w y św ie calego społe~zeństwa polskiego, te i łodzianie uskuteczniają wszel~le Wiele pism zaj!ranicznych za znajdzie gorlice poparcie j posłoch mie ście, Rdzie wszystke łodzlan~1 klubowe w zapasach. tlania polskich filmów na terenie zmusi olla niemieckie czynniki zakuoy na nadchodzący sezon WOrzqdowe do naletytego poszadowa- senny wadzenie X igrzysk w Berlinie pomieścilo notatki, jakoby przepro.rzeszy. Zakaz len obją l i W. :i. Gdańsk. nla interesów i praw wielkiego..._ zoslawalo pod znakiem zapylania. Z łódzk ch e~ Zwa1ywszy, te mnie jsz ość nie- Narodu Polskiego, Na skułek tych pogłosek niemiecki DtW!;KOWY Komitet Ol mpl ski zam'eścił oficjalne dem enti. Fakt objęcia prote Kobieta w Monte Skradziona biiułerja na giełdzie KNO STYLOWY -TEATR kloratu nad l(rzyskami przez prezydenta Hindenburga jest wielką W kinie ' Sztuka, przy ul. Ko Carlo złodziejskiej hu,. KnUlakiego 123 rękojmią, ż igrzyska r dojdą pernika 16 (róg Gdańskiej) wyśw i e dawnlel.. 1~e8urs8 do skutku. t1anv obecnie film.kobieta z Monte Carlo'. Niektóre sceny z tego Amator detektyw wykrył złodziei Przepiękny ",cyfilm p. l Faktem jest, it pewien odłam spolecuń,"va niem ieckie!(o, uwatając, it igrzyska olimpijskie są cyzyjniejszą dokładno ści ą, rozwija obrazu oddano w filmie z najpre. w nocy na 23 grudnia 1932 ro- się Da posesji przy ulicy Pi/sudku do mieszkania Adolfa Lubiec- skiego 2. Potętny dramat na tle tycia pomy,lem do osłabienia podstaw jąc akc j ę dramatyczną, z najwięk Arena namiętności iego, przy ulicy Nowomiejskiej 26 Pomyslokazał się świetny, alwłamali się nieznaoi złodzieje. bowiem Lubiecki znalszł swoją bi- wia się organizacji igrzysk, dowo Temat filmu, reżyser uiął zaj cyrkowcaw. narodowego państwa, - sprzeciszem napięciem dla widza. Wlamywacze, poinformowani tulerję którą sprzedawało dwó, h W rolach głównych Lana dząc, it jest 10 impreza żydowska. mująco i oryginalnie. L Dagover sdać, te domownicy są nieobecni jak i chś osobników. Haldi Oakar Marjon ze Obecne niepokoje w Niemczeeh jest trafnie dobrana i dostosowana gospodarowali bezkarnie i wyłama- Lubieckł wsrazał ich policji i współadziałem trupy akrobatów nadpowietrznych. wiek krążenie pogłos ek o rzeko- lo', jednej z najlepszych kreacji powodu ią bardzie;, niż kiedykol do swej roli.kobieta z Mone Car li szuflady biurek, raz kasetkę te- obu złodziejaszków zatrzymano. lazną, sk ąd skradli bitułerję warto- Byli to 29-letni Roman Fidry- Nastę " ny pro!(arm: ~~~ zawieszeniu igrzysk w Berli całej swej dotychczasowej karjery. ~ci 870 zł. silk i 27 -łetni Jan SkOlu rski, obai "Blond Venus" Nazwiska Eryka Pommeraszefa produkcji R. Siódmiaka - Kradzież spostrzegł poslkodo- bez stałego miejsca zamieszkania, waoy dopiero po 2 dniach nle- znani i poprzednio jut karani zl~- reżysera są.włocznie powiadomił policję. dzieje. UW AGA: Na pierwszy seans Mistrzostwa hokejowe zazwyczaj same reko mendacją filmu. N. Niezlletoie od tego wszczął Wczoraj stanęli obaj przed Są- wszystkie miejsca po 49 gr. sam poszukiwania, a za poradą jed- dem Grodzkim w Łodz, który po nego ze znajomych, który z racji rozpoznaniu sprowy skazał 29-lel popełnienie u nipgo kradziezy obez- niego Rom~na Fidrysiaka i 27-letnany był ze stosunkami pannjące- niego Jana Skoruoskiego kamego m w świecie złodziejskim, udał a ię na l rok więzien i a ' ni giełdę złodziejską mieszczącą Odprawa i zjazd instruktorów straży ogniowej Początek seansów: w soboty. niedziele i h ięta o g. 3 lo poło w dni powszednie o g, 5 po pol. w liczbach wiedziało dotychczas około 6000 ta w hokeju, mianowicie: Kanada, osób. która była 6 razy mistrzem świata, W odprawie wziąl udział dele- oraz Sl Zjedn Am. Póln., które ~at zarządu głównego Związku na ostałdlch mislrzostwach w Pra nim w roku ostatnim. Z8 ni. idzi~ Szwecja - 4-krotny mistrz Europy, Austrja - dwukrolny. Jednokrotnie mistrzami Europy były: An glia, Belgja, Francja, Szwajcarja i Niemcy. Kalendarzyk sportowy na dziś W dniu dzisiejszym odbęd" si~ następujące imprezy. Piłka nożna. Boisko DOK, o godz. 15 el mecz towarzyski: ŁKS (Liga) - SKS. Boisko Turystów przy ul. Wodnej o godz. 1 -e; mecz towarzyski Turyści - Makabi. Gr~ aportowe. Boisko UOK. o god~. 15 ej dokończenie turnieju gier sportowych SKS. Kino Palace Mistrzowslwa świata w hokeju na lodzie odbywają się dopiero wyświetla obpcnie mm francuskie} od 1924 r. Dotychczas tyłko dwa wytwórni. Vila" p. t..moja żona palist~ a mogą poszcz y cić się posiadan'em tytułu mistrzostwa świalem ciekawa akcja filmu, dobra gra hochstaplerka. Zabawna a przy artystów, oraz poprawna synchro nizacja składają się na bardzo u -datną calość. Urozmaicony nadprogram składa s ; ę na uzupełnienie pogramu. C. Straty Potarnych R. P., naczelny dze zdetronizowały Kanade. MislrzoinsDektor Szymon Jaroszewsk!. stwa Europy w hokeju ma i ą za sob ą Wczoraj, pod przewodnictwem Na odprawie omówiono m. in. Omówiono równiet sprawy ub~z - d luższą hislorj~. nit mistrzostwa nspeklora Związku Straty Potarnych Województwa Łódzkiego od wyszkolenia, 1akreślonym na rok sprawy, związane z programem była Sę odprawa wszystkich instruktorów pożarniczych z obszaru slraty. Udział w zjeździe za po- wywania i będzie wkrólce wpro rzyma Czech OSłowacja która 6 ra b 1933 i ze zjazdem WOjewódzkim całego województwa. p ' eczeń od ognia, oraz kw~s t j ę świata, gdyż odbyw ają s i ę one od p. t c e nowej ustawy przeciw-potarowei, 19.0 r. Pod wzgjędem ilości zdo. amię aj która jest obecnie V toku opraco- by tych mistrzostw Europv prym O Funduszu Pomocy wadzoną w życie. zy była mistrzem Europy i jest Bezro otnym ~ LOTERJA PANSTWO'W A PĄTA KLASA - DZEWĄTY DZEN CĄGNENA zł.j(g x X 11!P zł. /.: 40314!Ol S f!ijt 52:l52 65 ~ 41 6J x ilo S! '1) , _ zł. N X l ~;~ ~ 4~0 ~to~ ~ ~195~ ZT fi58 l ro ~O ~ ~ ~ ~x5 4~d2Ji/f';g~95"'f ;'JJ ~ x 95128X J ilO o.~ ' 'X ) ~ x ~OO 56) ~ -5x 12 t).h 45l 48x :lO J ! x 666. ss '> O'2ll ó6 786x zł. No 723X ZT ()l , 247x 62 ro :~36x-216 ~ 90' x 748 ~ 19540X OO! 6<nl8+ 420X i x 82 5ii ~~ ~rxfr%?f6r 1~~59r- ~ m z:! 25 m AG 79-t 334 6~ ~ ~ ~~981~: ~ ~99J~9 ~ ' x 533>< l x m~~ ~m~ ~m~ 7~~~180~~~ ~:~ ~O ~~ ~too~~ = t,: ~~2~1; :r~~t r~r~rol~ ~~: ~~~f1>955~2~s6 ~7~~69~~ ~ ~~4~~ 55~ 13:247: :~4:88: 9:' ZT3 613x x S ro <> S n\! x 95x ll,5o l ro & 37 SS ll5 9J x ~31~ X Wl il x _ _68 139Q,Q 141? X ro ()l X 68 lo ó ro x 'l9 20X ! x n x 85x l 'Ol ~O zł..\.: ()l : l M4-r X n ~ ~ '"'" ~' SO+ M >9 6'l Ol tm lj9.t rol l 16715!Ol Z x x X YO f:ijt X ~ T30ó x 1()l176>< OOlx x Jt ()l \! l MO x 244. '!P >< ros !m BO! ' 8 50 :J.8 ~ HiS ()l <l S7X " oo:j SO! J oo:j U lXl ~ ' x < 17 10l 84 Z :~ ~ ~ ') ~ < x 456x )1 2x ~ X :lc6 555X :lo!) \ x x eo X bS !l x lrol6>< )11" x Ql 97 $ it ~~:\rt,,51~7~ to 8 26tx x x ~ x r 52 ll ilo x 36'l !JO x 9.) 99 6'tij x k ' ro ';! SD X ~+ ~ J sa '~ U 81 YJ &1+ J ' x Y x t \i." Z25 Q<... ~ "" łl2 ~ 2\ b5oo ' x Numery. ze znakiem + wy~ry. ~ 55X S40 sa " ls walą pr emje,,

11 Nr. 78 NOWY DZENNK todzk - t!ł tolu'ca 1933 t. St.. 11 GDZE UKAC ROZRYW K? TEATR MilU Kil _,P,ku O.latoa TP.ATR KA.RRALNY:.,CaOWlek bu tyola o.o"".~o T1!ATB POPO. ttsy:.ku10ka \(OJkwy" TEATR POP\lLARNY " 8AL OVRA łarcz,sł. dztewcz1ua Bl.BA BO:.100 proc. śmlocha " R ~:,1<.l ęta Tarok..,o", W t'lomnle_ym..."d.. J,OnJA:. 0&lwol~ ' BAJJtA:.. Pod... r.~tm 'ilnd,ro1l'.hlrajd trum", OASNO.Czemp OAPTOL:.Sutan u.dro,cl OZA RY:.( ch u~l.klnl.r6w,,k'lmll101t, : Zun~u DOM LUDOWY..1.wołÓ bel plodlędl' GRANO 1\NO:,Ketdomn "olno koohaó LRĄ l Ślub.w.nl,- 11. Z.. ad.ka pod... d~ LUNA i.i,domo Bultortly' JlTlłO : "Oliwolągl ' )ŚWATOWY. 87. "'ob' [[,Bitwa nad Somlll~. PAN:,0100 pnatynl' p,u,acb:.,loja ło.. hoohłllaplorko PRZJlOWlOŚN\.\(oollaJ mili' d~lł' SPLBNDO:,LldllO V 'olelu STYLOWY:.Aro"" noml,tnośol' SZTUKA:.Koblela OlrlO TĘO:i\A: L "jk.~h O,"ollla ll anko llu;yk&g\ UClBOHA:.Dzlka Orohlde. 11,Uplol')'.tepu TENU8: l.plonle,.y Zachodu' ZAC!l'1'A W mrokaoh,,1,lkl.go mlaata" Te.tr Mlejekl Ozl. V Dledzlelę o g. 4'8.1 po pol. 'OQuoyjny.PokóJ N. 17 na 111 pętrz. O.tatnl. W)/stfjP)/ wa zaw.klel.and)/. ozla w nled.lelę o gad & wleel ara. w pol.ledzlll.k ogodl. SS 08tatnl. wyatępy watlzawlklef Bandy. Wkrót.o... chod.1 n ann nowa ~n.,.cla: $... lo\.l1a tnb _K.oll_n t Ko ftnlnłak w t".e,ntl""" L.,hlHeril W roll ylnln.., 111r>7mT t. JT.c,a. który Jolei.oidta do r.odll na goś. clnne Wr.l~py. Te.tr... r.lny W)/.t~P)/ Staf... J J... ow..... O.ts o 5.1 pn pol. pn rai ootatnl pikan\.l1o.spra", po.'ne- ~o c.naah.nlton:rob. 0.1 lutro i pololne wlocz. bun... lłutanycb oklaskow,bler.6 bedli e htan,. ':arkow'ska '" welołal tnml! Ro.ortat f"ę",.n'u ~nnl,. Uroelyot. Altademla ku DCCtenln dll O. FUrlb'..Człowlek bez tycia lino ma"u. Snl,lówel<.B.lweder mlonln r ~o \a.n.ltl Pol.kl JÓu oeoblstego". uroz.malconej ptn,en.kaml r5 Odo71. pro~r."," na 1!l.~!..l:.~~d~~::rt lnstr.alami mu'70.au.l. Teatr Popularny. Ogrodowa 18. Dziś w niedzielę' o godz. '.16 ~. O Wlocz. powtó.. enl. wo.ora,l~ol prom',ory w.snlel komed W a akt'.b V'~r' nelnllla D. t.kczynka t 10sk"'y' z Marlą Hryniewicz - Wlnkle w~" 011 tytułowel. Reł,lQrlJ~ t, Z,cla klewlez. W przygotowlnlu "dowl.~o bloto ryc_p tpl."a",1 0014aG_r, p., Blr-1oehbal> w nawom opr_cowl!lnlu l tłumaczeni u J. Szumach era.,sar-<ochba' będzie gre.y w Pol. ce w języku polskim PO rn plerwll' Bilety do bycla.. Blu,u Podróll.Orblo (Plotrko.oka &. tel. 1 0 ł..ol) 1 w koelo.atra od,odz1111 1\ -2 od - 10 "lecz Teatr Popularny w.111 Geyera ul. Plotrlro.oko 2M 0.1'; w nledzl.lę o godz. '.15 popoł U wlecz. arcykomla'lu lar.. '" ~.ch aktach p...slarczysta d,lowoyu' V wykonantu całego zespołu Ceny od go gr. do zł l 50. Teatr Rew]1 B-BA-BO (Kll lns ''',0 124) O.i$ W dalnydl ciągu pr.. bojowa p.ll. bu moru pr,ab.wn1cb akoll Wyrab iam aparaty na bardzo krótkie nogi. zestępujące dawoe O.wnie.. obuwie na korku. które nadają nodze wadliwej wyglqd normalny Ub.cl'. oumoiil",.ają nos,ed. obuwia zwyklego. Jak równ ież W}lrablam >uwle na korku /11 wszelkleao rodzaju c~oro wile nolll. pukle etop y l t. p. Roboty te wykonywane są Sci410 podlnll odl.wów stóp. ~ ro _la T. t... Jlrłll"my 1\a tla.lląo w w,komnlu n_",bllnłe' l' h,ł.r 'l"vcdvch,tolc,. )).i4 dwa r.. dol,",nla o lodl. S 10 wlecz. Oo, d tramwal.ml Nr ly P R O 10 ~-1700 Pnemówlonl. p. \llni,11' l"dlcl'j!tn W"tu lfl'fnlde~ '7"0 Plos.nkl.~f""o.o... kładz ' e WKel.w" J.,sohm8na Ut ry.knypaowe... wyk. En~onll Umlbklol. Akomg. X. \Tr.toln 17.&&-1.00 Od~Jtlllł, progrllll~ )a ~.,.ń n.atepn, " D A D n J o W y !.2\ Ro!maltolel \J fi fi A.U-18.~5 Wadomołol sporto..., ł,o. L.d~ d~ "l.d.j.la, dn. 18 marca 18.~.6d~1!l TraD,mla'" l/lbarmolll ~".~ blet~cv T ~-11.4~ Transml"a Mabozeńst., ~1. r'q,'" ala 1'01 c".ol Ura- L POluni. ezvsl.~o Pn.rt.tawl.. l, Teatru W l el~l.go w Warlu.l. 11 ~~;j~~lo! ~~!::!:~.,n Waruawł'. Przemówlente Gen. Rydla Śmlęłego 12.0~-12.1~ Report.. z Selwed_ru 21.2O-21 C W.dQ{lQ ql,port ", łi,lfi-14.'iq Transmsia Fllh.rmonll cało~o kralu. W... oklet. 2 l.":li;ll':!urect.1 lo.teplanowy C,u \1roolv.l~ Akadlmla ku nn... nlu !."~ Muzyk' taneczna mlenl. P.rw... ~n Marnor ~. 1'01. 2'.~~ Komlnkaty metoorolorlo, akl Pllud.~le~o. la'lr,nllo ny poliolin)' wa.. pnez Okr,!\' \Vorozawotl Z.lą 12.5 ) 0-2~.OO Mu źj lro laneozna.k. r,,'e.~. O... pdt ł Pol.~,m 1\,< W1konaw07; Orkle.l.a rltharmnnłc t-. na pod dyr. J. 0,lml10'łe\' Cz.rnl... k. (ro'vl.) Lucyna, cz. Z GEŁOY. pail,k. (sopr.). 1<\'.o'y."" :laleoki lt oor). A"h.nl.. Wlolbor.kl (rorl Urz-:dowa cedu ła prnl. Ludwik U tolo (,kom. ) U.lO-1440.lt.. t Plł,uds'l V t.ortll - "7~1. Storo,l. Alekay Rtll.. kl P ~gadanka konkunowa Kon a.. t Reore.entaa'lne) Orkleafry Pol'ejl Polietwo".1 m.. Warszawy pod dyr. Al. Slela'r:ego J6 2~ Program dl. ",od. lety: Andycia kil 0101 M... łk. Józera PU,udailego a).z. '.. pomnl.~ ukold)lcb o Mar... łk. PUoudlkl11l - wyl. W. Slo. ron.wskl b) ly tet chaemy pownszować p /41r.. alkowl-ob,,"i-olucho.llko U5 Przemówienia p SlYD1-W(icl,nsklego giełdy warszllwsklej E dn. 18 ma.ca 1933 r. CZUO_ Belgia HolAn da MO.OO Lood m N. York ~zeki 8.89 B.88 N. Y ork kabel B 90 Pary t Szwajcarja 17~.70 Wlooh r Berlin A1fCJJę. B.nk Pn'.kl 76~O Slaracbowioe 10./5 ',\Pt&RY PA. ST\VQWa: LlS '~ ZA T,\WNE. JOlo bq do...'. ~.50 '2, /0 n".a\yq. lq c /o inweslycyjn,.. r /0 konwer fjn~ 43,15 H.OO.3.1& :>010 kolejowa /0 dolarową - 4"10 dol arowa 5f.38 ós 6Q &6.00 '/'1/0,t_1>111&0fl", S7M Ą7.7~ 57.5 S~.2 5 (drobne) 100/0 kololo "0 m. Waf li/v 42.~S 4'P5 42.2~ lo. Ol~ QOO''''' r, ~s 10"10 m. Radomi, 33.0) GEŁDA ZBOtOWA poznańska E d". 18 marca 1983 Oeny orlentaoyjne. owies do siewu owiel pastewny _ Reszta notowań bez zmiany. Usposobienie o!!ólue spókojne. Dr. med. L. NTECK. Sp.clan.t. chorób."ó.n)/ch wenerycznych moczopłciowych Nawrot 32, tel PraY/1l1ule od 8-4 rano od4-~!ow W Dledl. 'wlę ła od 0-12 W pol ol , Dr. mld. Najlepiej i najtaniej reperuje wazelkie Obwieszczenie 00 akl Nr. Km 18";; 1932 r. [[omorn.k S"rlu G.odlkle~o w Łod ti Pracownia Obuwia Ortopedycznego HELLER preoyzyjne ze,arki i T. OOBROWOL.S<. ZAmieszkały W zegary-oraz bliuter). Łodzi, przy ul. Al. Ko,ciuszki nr. 17. na u.. dzlo.rt. ooj K. P. <.:. obwlosz Wf: Z,AWLSK p.c. cho.ób."ó...)/ch, w.n.r)/' tylko dyplomowa n)' zegarmistr OZ8, te 'ł dolu 2'i matca ł9 ;~ r. od czn)/ch moczopłclow)/ch, ~od z. D odbędzie alę cytaell pub licz p.a.p.ow.dzlł.1, n. ul. ł-odź Da ruchomo'cl nalet~oych do Pryderyko Pallia w le"o lokalu W f.od%1 prly TRAUGUTTA 8. telefon ul. Zachodnia Nr. 52. JAN CHMEL przyjmuje od 8-11 r. od 4-8 w ul. Oą6row aki s~ł.daląc ych się' \V nied1: i święta 11-2 pp. mebli, karet, WD1Ó'" koni, osza.coq1a ul. Piotrkowska 100. DyCb na,czn, oumę zl 55~.- któro '. Zazn.cJ8l11, ł robota moja była nagrodzona wl elklm złotym 'WiWm!mRlm~'d~a~llemlrnn'W ~\~Y mtmaw~lmemw~ł~oddi~zll~w~~ro;k.u~1911~li~~mlmrnll Pracownia.ortopedyczna ul..: Plotrkow.ka 119. Sztuczne nogi, ręce, gorsety n. gru źlio ę ł skrzywienie krągoslupa, wszelkie aparaty ortopedyczne wkładki no stopy płaskie po_ dług odlewu gipsowego lekkie z dur-aluminium Dr. m". J. Lubia V. Slmonovlt Telef OK'HO - T~Ą!.R&. '_!.!~ł Dzl. d.. 1 na.t~pn)/ch' wielki POdwójny program: N '. l. 8]WCksze i najwspanialsze ar cyd~leło, film lu.tru jący groz; WOjenną tragedję rewolacji bolszewic~iel p. l Pod wrogm l/andarllll w rolach ~równy.hl J, O w ford K.rl...v... on H R H. HA OLD LLOYo w komedii arold trzymaj.ię ~OOZqteJ.: oo~zl ~ nnle o godz.4.3(j 12 SOboty. njedz. i Święta o godz - ~j. Ceny mejsc na plerwsz~ seansy po 40 1 SO gr. na wszystkie mi oisca. ffiffiffiffi Reklama to połę 'ga. rd. :ed. Lecznica Zębów nlbwlażskl.'... LECZNCA REictHER -~... Lek. Dent. H. PRUSa Cho'Ob)/ w.n.r)/czne,."órn. Piotrkowska Nr moczopłclow. Andrzeja 5, tel !!! przyjmuje od8-11 r. i od 5-9 w.--- w niedzieie i Swię!a od 9-t. Ceny znacznie zniżone. Bez płatne porady 5 lub 6 pokojowe H. WOtKOWYSK mieszkanie ul. Cegielniana Nr. 4. T..fon Specjanst. chorób w.neryczn)/ch, moczopłclow)/ch."órn)/ch. PnyjDluje od godz. B- 2, 5-9 V niedziele i święta od godziny 9-1. chorób O:ZU Choroby.Urne, wenery- ze'.tałemi łotkaml DOKTORA DONCHNA ul. Potrkowska nlr. 90 tli. m-n. Przyjmuje się choryc wymagających prz.bywania "leoz nicy (operaoje eto.). 8 lakte chorych przychodz'cjlch 9-1 l od 4--7 pcjl POKÓJ przy chrześcilańskiej rodzinie tanio do wynajęcia. Wiadomoś ć : 11 L.topad. Nr. 20 (Konslantynowskn) pov1'zecztl8 ofi cyna, 11 wej ście, m. 18, parter. _ ł z \szdkiemi wygodami w centrum miasta poszukiwane OCerty do 1\ minislracji sub.p, S' JOZEF FNKEl Dr. med. Choroby wewn ~ tl' z oe ul. Zgierska Nr. 24 front p. motoa ogl~ ~.ć " dmu icytacll w m'ej' <U.pn.daty... c.le wytej o.la... Dym, t,ód ł, dnia 17 marca 11)3> r. Komorl1lt Sl, OOBROWO.SK Do kt Nt K", 1\ r. Obwie5zozenie. KomornllC ::'-,C1U urodlkle{o V Łodzi S.OOBROWOL.SKr, zamle.. ka ły W Łodz', przy uj. Al. KołOluszkl nr. 11. na... dzie art. 602 K. P. C.. ob wiesz cza, te \\l dnłu 28 marca 1933 r. od g. 10 Mbędzle alę cytooll PU~tlC&.1 ru chomoscl. noletąo,cn 40 Cb.li Majer. Uoldtlng. w le~o lokalu w Loil%! przy ul. llreozowel 13 PiotrkOWSkiej 50 skladalącycb się towaru przędzy oszacowanych na 'ączną sumę is3c)j.r. klóre motn. og l ądać W dniu cy tacll V miejscu spflldaty V czasie w~tel oznaczonym. t.ódt. dnia 17 marca 1033 r. ".. mordlk ST. OOB«OWOl.SK. 00 akl r. Km r. Obwieazozenie Kom )fn l l{ ~ąr1 u ljrod'klsgj V Łodzi ST. ijorl JWOLS. z"mleszkaly wt... d., przy ul. Al. Ko,clun Nr. 17, na ulldzl art. bch ł'c. P. C. Obwllucza, to w dniu l!ll marcal9.u r. od Jaoelt. ~ o >b ędzi" się licytacja publlezd'. ru chomo'ol nal.z~cyoh do Wandy ;:le,l.r w leg lokalu w Łod.1 przy ulicy : l'fo \\ S ttej...:! ~'tlldj J acycb sle z mo" pil: uszacowall)'ch n. l~ ci. llą sum'} 6OO,L t tóro luolna og '~ da6 w du.u cyta cji Vi mi ",scu ~ prz ed 8żY1 w czaił' wyże, (,)t.naol un 'Vln. t,ódl, dua J7 mare. la53 r._ i(o lorll, S r. OO~~:> WOlo '.>Kr Przyjmu je od godz. 3-6 po pot. Ceny lecznic. czne i moczopłciowe. Nie~amotn l' m us pstwo. UL. POLUDNOWA 28.._ Do okt. ' r. E i2 r.... Tel Ollłospnle. Przyjmuje od B-li rauo i od 6-7 D ak t Km Nr r. f{omornłk :>ądu G ' odz~lello '" t.o: V. W niedziele Śwl~\a od 9-11 Obwieszczenie. dzl. rew.,, go z"rui.szkaly W Łojz, KomornK Sądu <.lrodzkle~, w r.o przy ul. l'ust'lo pod Nr. 13 na.. dzl, rewiru g go mleszkaly w r.~dzl ldzlo tt. lo U. P. C. o~ta.. a a. w przy ul. O d.ńslr.l~i )lr. 57 n. mocy dn'd 28 marca t~, r. od o.oj BERMAn Dokt6r art , 6C4 K. P. C. ogta r"uo w Łodz i prsy ullc~ Qdłilaklo l sza. t. w dniu 2S marca ~9S3 r. Nr. 12 oclbęd... Si, Pueclal z pru o ~odz. 10 (D le póinlel JednDk n.i w tarqu puo((;znuo rucho",o,:! nal. d wl. qoclzlny) W Łod.l. przy ulicy tących do MarkUSA AbramoWl.&.. l',aud,kl.go 6. odbędzie.ę sprzedat klad.jąoych " ę ~ lebll osnoow' proetargu publicznego ruchomo'cl, nych na au nę L. 1>7 nlleąeycn do S zlamy l.erman. sklo Ł6d1. ania 9 marci 19S3,. CECJlELNANA 15, tel dających się z 80 klg. cu <tu \9 <09t ł\omornlk L.. NABORC,*,SK, Sp.clan.t. chorób wen.r)/cz' co. 270 klll. faryny, 200 kil;. rytu, ~50..li nych,.kórn)/ch l'oczopłclowl/ch klllo platków owsianych, 30 Worków ptlylmu,e od g -ł (ano. od 4-~ w. kaszy p.rlowel po 50 klg. 150!dl/. my w nied gwl,ta od 9-1 dld, 200 klg &sol~ oszacowanych na , Dl. niesamotnych eelly leeznlc. lączo,! sum~ zł. &5; Po\vytaze ruchomośc motna oglądaó pod wska. nym adres.m w dniu clta.j,.!-' ~... <0-" Lódt. dnia 8 marc 195'; r. Komornk ST. pr Z YBOłA n liliiull

12 "'11 Ogloszenie Sęd li a Komisarz nadzoru sądowego nad firmą.brada Ch. i M. ~8jS' (Lódt, P. Woł?ości 7) podaje dd wi. dom oś()1, te na dzieli 12 kwietnia 1983 r_ o godz. 12 ", ol. wyznaczony jest w S,dzle Okrągo "Jm w Łodzi (p. Ol\browakiego 5), pok6j Nr. ts. termin ogólnego zgromadzenia wierzycieli firmy nadlorow,nej, którzy zosiali wpisani na listę wlet'lycle ll sprawdzonych. Z~roma d zenie mieć będze nastę p ul ' cj porzą dek dzienny: l) zlotenie sprawozdania przez nadzor cę sądowego; 2) odczytanie propozyoji aklado"yoh oraz dyskusja nad niemi; 3) glosowanie w przedmiooie ukladu zapoblegawozego. Sędzia Komisarz: (-) Robert Schnee. Sędzia Handlowy Za zgodność: Adwokat Stefan taskl Nadzorca lądowy_ RESZTK NA UBRANA i PALTA poleca si, w firmie J. WASLEWSKA ul. Piotrkowska Nr NOWY DZENNK LODZKl - 19 m.rca 1933 t. - u progu \Vlosny - Już składy nasze są z.op.trzone bogato w n.jmodniej.ze wełn, na.ukianki, ko.tjum, i pt zoza Polecamy OSTATNE NOWOŚC Polecamy Crepe Martele Crepe YO.YO Flamisal Shetland Mele Scata Mele Crepe Marteau Obficie z.opatrzone działy bielizn, damskiej, męskiej, dziecinnej, pościelowej Polecamy nasze gatunki OK o nieznanej dot~d najwyts.ej jakości stołowej Uskutecrnlamy wysyłki paczek do Rosji Sowo na mocy specjalnej umowy z PrzedsL. Handl. Z. S. R. R. Wyłączna K~5!;M sprzedaż Resztek Widzewskich ~~~P~0~~s~k~a~W~Y~tw~~6~r~n~ia~~n1~e~b~l~i~~~ ;::::~::~::::::::::~~::::~~::::::::~!i:~~~itu~~~ s tolarskich tapicerskich Rzemieślnicza SpółdZielnia Budowlana Ogto.zenia J kdrobne 108. Tel Olnebna. ł ut~. P ea n. przychocnle Ul. Zielona 11 U ns Wykonuje plany, kosztorysy 15.. (skł.d wędhn) l' k- Plotrkow.ka.ODŹ, ul. Zacbocluia Nr. 22. oraz wszelkie roboty budo- ' Posiada na składzie całkowite urządze- wlane, solidnie i po cenach Dni. :k~.;z~o~~ nia: sypialki stołowe i meble pojedyńcze, ksiatect kę nr.5529 garderoby i łóżka..... n aj niższych. ::.. na su mę zł. 5~ - - SZLFERNA SZKLA - ~:. ~~~~~i.i~~~n~9 i=======:::;,=========i p okói do wyna- S. BUJNOWCZA Z n D R D n k Plerwszorzt:dna Pra cownla Lek. Dentysta. Dr.J.NADEL jęcia od zaraz bez odstępnego K raw ec k O-D ams k piętro, azklane - k e::=~~~ja6~tr~~ Nr. 78 P. kł.d,. k_pielowe, skle P', biur. l p. - wszyscy kopujq tylko najnowsze skład a ne wycipraozkl drewolane p.~!!2;}:." z. L_kowa 1-. gdy t łąozą one w sobie dwie najważniejsze zalely najlepszy towar za najniiaz.. cenę. Do nabycia w sklepach z artykułami szczotkarskiemi i gospodarstwa domowego. KNO UCECHA -TEATR Umanowaklego 36:--- DzUi dni n tllpnl/chl Potężny podwó jny progra m obraz. Wielki dramat ero tycz. D. t. Dzika Orchidea w roli gl. GRETA OARBO, Nils Asther i Lewls S Łone. 2 obraz- P otę l ny sensacyjny cowboyski dramat p. t. Upior,.tepu z królem cowbo'ów KEN MAYNAROEM Początek leansów. W dnie >OWU o godz. 4 pp., w soboty. niedziele święta o Slodz. 12 w!>ol. Dr. G. Rydze ws ki Choroby sk6rne, walł_ r yczn_, wł o. 6 w moczopłciowe Ł6dź, Zamenhofa 6 przyjmuje od godz ra no ł od 6-8 wiecz..." niedziele od ul. Andrzeja 1 rag Piotrkowskiej. Tel, a uszer-gm e o og Lip ńsk., Alekp.. sblldryiska nr. ~4. nyjmule zamówien ia podług najnoll/szycb mo- ul 11 L' t d 18 przyjmuje od 3-5 i od 7-8 w róg Fra nel.tkańdeli. Wykonanie solidne i punktualpe. -go = S opa a P... edro wadził się na stlel --- '- Ceny ;...- znacznie znitone..l,przyjmnie od 10-1 i od ódo 8w. ul, Andrzeja 4 tel DiwiękowyKino-Teatr 13 gwiazdy ekranu. Dzi' i dni następnych PrZedW OŚn le" Jeane łte M ac Donald i M a urice Chevalier znani z filmów "We so ły porucznik" i " Godzina z Tobą" " Rou ben M a moulian. Reżyser i twórca filmu,.dr. Jekyll i Mr. Hyde" wyst ąp i ą w filmie, K O C!!.;,~",;~,mo~~,,,~!~~o" D Z S,eromskiego 74-76, Dnia 18-!'0 w 8?botę o god.". 12-ej i 19 marca w. niedzielę Cena b iletu 20 g r. _ , _ róg Kopernika o g. -el wyświetlany będze poranek dla mlodzlety...,--~~--- - Dziś n dni n a stę pnych potętny superrllm, daj ą - Czy tona mote i powinna poświęcić Następny program:. Człowiek, którego z ab iłem" retyserji Elnesta Lnbicza.. "oc~tek selasów o podz. 4 D. p.. N niedziele ŚWlętJ o :,1z. ł p. p. Cenv ml"!lsc: m. 1.0', lu 90 gr. tli m. 45 gr Kupony' ulgowe po 7, (1roszy!!!.... loo-...._j_..:\ooi_:~k _~.._. ~ ~. in ilu S"ZTU j(aa "Kobieta i od~mo~t~"'c;;io:: 1 Kopernika 16 (róg Gdańskiej) w roli głów n ej urocza uwodzicielka LL DAGOWER Film. którego wykonanie kosztowa lo setki tysi ęcy dolarów. Ogrom techniki, wystawy i gry. Fascynujqoa t reść. '.AD~~OCiRAM'l'l1.. Dojazd tramwajami 5, 6. i 9. i. Sala dobrze ogrza na. ll1i11m1ij... 1!::!~~~~E~.mmll!!illa~~~~i:ZD!lila:!!:ltl~ ~;~ :=!!!:==~~~~~, =:~,.,mil U!!1ilm1'i!imlhl _ _1 Dfwiękowe kino-teatry l.... '..radzi"w OLĄGf h p. ~! W TOl. gl. Ollla Bakłano u,a Źyw e wybryki natury, nalbardziej niez.vykle stwory ludzkie w dramacie wstrząsów, dziwów i n iesamowitości ~.... Wallace Ford. Kto nie zobaczy tego na wlasne oczy nllldy w to nie UWierzy PRZEJAZD 2. ' 'GŁOW"A 1 Nadprogram: gloo najnow.za kre.k6wka. Passepartout i bilety ulgowe nieważne _ ~ ) ~... a..s. odp. T... lł_o... 1 Wydawca: ~ ras o"'. Spó ł ka PracownCf."