Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia r.) 2015

2 Spis treści: I. Postanowienia ogólne 3 II. Klienci indywidualni 5 III. Klienci instytucjonalni 13 IV. Inne czynności i usługi 22 V. Wrzutnia 24 VI. Obsługa kart płatniczych (debetowych) 24 VII. Obsługa kart kredytowych Visa 25 VIII. Home Banking / ecorponet 27 IX. Dostęp do konta przez internet ( ebanknet) 27 X. SMS Serwis 27 XI. Czeki w obrocie dewizowym 28 XII. Przekaz w obrocie dewizowym 28 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w instrukcji określenia oznaczają a) Bank Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, jego Oddział lub inna placówka b) Zarząd Banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy c) Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy. 2 Bank pobiera opłaty i prowizje w dniu wykonania zleconej operacji (usługi bankowej) lub w innych terminach określonych w Taryfie, bądź umowach zawartych z klientem. 3 Należne opłaty i prowizje Bank pobiera od zleceniodawcy operacji bankowej, chyba, że strony umówiły się inaczej. 4 Niezależnie od prowizji i opłat przewidzianych w Taryfie Bank pobiera opłaty pocztowe według aktualnie obowiązujących stawek oraz zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne. 5 Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne i społecznie użyteczne, 2) wpłaty i wypłaty z prowadzonych przez Bank rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, z wyłączeniem Konta Na Start d) na których gromadzone są środki na cele charytatywne i społeczne użyteczne, 3) wpłaty z tytułu spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy oraz wypłat kredytów. 6 Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie oraz przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę Prawo bankowe osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków wymienionych w 7. 7 Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: 1) sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno - skarbową przeciwko osobie fizycznej lub prawnej będącej stroną umowy, 2) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.nr.88, poz.553), 3) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Nadzoru Finansowego, o ile informacje nie są wymagane w trybie pilnym, krótszym niż 7 dni. 8 Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, Bank uiszcza i pobiera opłaty zgodne z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 9 Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta podjąć decyzję o obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji lub opłat przewidzianych w Taryfie. 10 Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w Taryfie granicach minimalnych i maksymalnych kierując się: 3

4 a) uwarunkowaniami ekonomicznymi, b) konkurencyjnością innych banków na terenie działań w świadczeniu usług bankowych danego rodzaju, c) rentownością świadczonych usług, d) skalą ryzyka przy angażowaniu środków finansowych, e) pracochłonnością i kosztami ponoszonymi przy ich realizacji. 11 Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku anulowania transakcji, nie z winy Banku. 12 Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 13 Za usługi nie przewidziane w niniejszej Taryfie opłat i prowizji, wysokość opłat ustala Zarząd Banku. 14 Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stawki prowizji i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Bank na rzecz Klientów. 4

5 II. KLIENCI INDYWIDUALNI 1. RACHUNKI DEPOZYTOWE Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna A. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Uwaga Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone przez BS Trzebnica 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez BS Trzebnica Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe 5. prowadzone w: 3,50zł 1) BS Trzebnica 2) innych bankach 3,50zł 6. Realizacja przelewu z tytułu składek ZUS 5,00zł 7. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 1) na rachunek w BS Trzebnica 3,00zł 2) na rachunek w innym banku 4,00zł 8. Wyciąg z rachunku ROR: - odbierany w BS przez właściciela konta lub osobę upoważnioną - wysyłany drogą pocztową listem ekonomicznym)na terenie kraju zgodnie z opłatą pocztową 9. Wydanie blankietów czekowych 0,50zł/1 egz. - za 1 szt. blankietu czekowego 10. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, euroczeków oraz kart gwarancyjnych, dowodu tożsamości 11. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 10,00zł 12. Polecenie zapłaty- realizacja 13. Powiadomienie o odwołaniu polecenia zapłaty 10,00zł 14. Realizacja zleceń wysokokwotowych (SORBNET) na rachunki prowadzone w innych bankach. 30,00zł dla kwot 1mlnzł dla kwot 1mln 15. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 16. Nieodebranie zgłoszonej gotówki (awizowanie) 0,05% min B. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Konto Na Start 5

6 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone przez BS Trzebnica 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez BS Trzebnica 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone w: 1) BS Trzebnica 2) innych bankach 3,50zł 6. Realizacja przelewu z tytułu składek ZUS 5,00zł 7. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 1) na rachunek w BS Trzebnica 3,00zł 2) na rachunek w innym banku 4,00zł 8. Wyciąg z rachunku ROR: - odbierany w BS przez właściciela konta lub osobę upoważnioną - wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym) na terenie kraju zgodnie z opłatą pocztową 9. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia dowodu tożsamości 10. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 10,00zł 11. Polecenie zapłaty- realizacja 12. Powiadomienie o odwołaniu polecenia zapłaty 10,00zł 13. Realizacja zleceń wysokokwotowych (SORBNET) na rachunki prowadzone w innych bankach. 14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 15. Nieodebranie zgłoszonej gotówki (awizowanie) 30,00zł dla kwot 1mlnzł dla kwot 1mln 0,05% min C. Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Konto SENIOR 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone przez BS Trzebnica 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez BS Trzebnica 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone w: 1) BS Trzebnica 2) innych bankach 3,50zł 6. Realizacja przelewu z tytułu składek ZUS 5,00zł 7. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 6

7 1) na rachunek w BS Trzebnica 3,00zł 2) na rachunek w innym banku 4,00zł 8. Wyciąg z rachunku ROR: - odbierany w BS przez właściciela konta lub osobę upoważnioną - wysyłany drogą pocztową (listem ekonomicznym)na terenie kraju. 9. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia zgodnie z opłatą pocztową dowodu tożsamości 10. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 5,00zł 11. Polecenie zapłaty- realizacja 12. Powiadomienie o odwołaniu polecenia zapłaty 10,00zł 13. Realizacja zleceń wysokokwotowych (SORBNET) na rachunki prowadzone w innych bankach. 14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 15. nieodebranie zgłoszonej gotówki (awizowanie) 30,00zł dla kwot 1mlnzł dla kwot 1mln 0,05% min 25,00zł D. Rachunek płatny na każde żądanie a'vista potwierdzony książeczką oszczędnościową, rachunek książeczek mieszkaniowych, 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościowego 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w jednostkach BS Trzebnica 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków dokonywane w jednostkach BS Trzebnica Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe 5. prowadzone w: 1) BS Trzebnica 2) w innych bankach 3,50zł 6. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 30,00zł 7. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej 20,00zł 8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej: - w jednostkach BS Trzebnica - w innych bankach i placówkach Poczty Polskiej 9. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10. Likwidacja książeczki oszczędnościowej - a'vista 5,00zł - mieszkaniowej 25,00zł 11. Książeczki mieszkaniowe systematycznego oszczędzania: - dokonanie przelewu praw (cesji) z książeczki oszczędnościowej - naliczenie premii gwarancyjnej 7

8 E. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie a vista dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku 2. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Uwaga Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu, w 10,00zł którym rachunek został otwarty. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez BS Trzebnica 0,0%- 0,5% 2,80zł 300,00zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez BS Trzebnica 0,0%- 0,5% 2,80zł 300,00zł 5. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe prowadzone w: 1) BS Trzebnica 2) innych bankach 3,50zł 6. Realizacja przelewu z tytułu składek ZUS 5,00zł 7. Wykonywanie zleceń stałych: 1) na rachunek w BS Trzebnica 3,00zł 2) na rachunek w innym banku 4,00zł 8. Wyciąg z rachunku: - odbierane w BS przez posiadacza lub osobę wskazaną - wysyłany drogą pocztową listem ekonomicznym)na terenie kraju zgodnie z opłatą pocztową 9. Wydanie blankietów czekowych - za 1 szt. blankietu czekowego 0,50zł/1 egz. 10. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, euroczeków oraz kart gwarancyjnych, dowodu tożsamości 11. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 10,00zł 12. Polecenie zapłaty- realizacja 13. Powiadomienie o odwołaniu polecenia zapłaty 10,00zł 14. Realizacja zleceń wysokokwotowych (SORBNET) na rachunki prowadzone w innych bankach. 15. Nieodebranie zgłoszonej gotówki (awizowanie) F. Terminowe lokaty oszczędnościowe 30,00zł dla kwot 1mlnzł dla kwot 1mln 0,05% min 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa 5. Dyspozycja stała lub jednorazowa dotycząca przelewu odsetek, kapitału lub odsetek i kapitału po zamknięciu lokaty 1) na rachunek prowadzony w BS Trzebnica 2) na rachunek prowadzony w innym banku 10,00zł 8

9 Opłata pobierana jest za każdy przelew 6. Dokonanie przelewu praw (cesji) z lokaty terminowej 7. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki oszczędnościowej 20,00zł 8. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 9. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 10. Likwidacja książeczki z wkładami terminowymi 2,50zł G. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, salda na rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęć oraz za wydanie odpisu umowy rachunku 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii o Kliencie, wykraczającej poza informacje w pkt. G.1 3. Sporządzenie historii obrotów na rachunku za każde rozpoczęte 10 pozycji: 1) za rok bieżący 10,00zł 2) za każdy poprzedni rok Opłaty nie pobiera się: a)jeżeli odpis sporządzany jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karnoskarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów b)jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 4. Wydanie w trybie pilnym zaświadczenia o stanie konta lub informacji o kliencie organom uprawnionym: a) o objętości do jednej strony formatu A4 lub strony wydruku komputerowego b) za każdą następną rozpoczętą stronę A4 lub rozpoczętą stronę wydruku komputerowego 5. Udzielenie, odwołanie pełnomocnictwa stałego lub jednorazowego do dysponowania rachunkiem 15,00zł 30,00zł 15,00zł a) przy zakładaniu rachunku i wymianie książeczki b) w innym terminie 15,00zł 6. Przyjęcie, lub odwołanie dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 30,00zł 7. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych i innych zawartych przez posiadacza rachunku: a) BS Trzebnica b) z innymi bankami, instytucjami 8. Potwierdzenie wykonania blokady środków 9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 10. Opłata za przyjęcie i potwierdzenie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie spłaty kredytu w innym banku 11. Realizacja przelewu z tytułu zajęcia egzekucyjnego 200,00zł 9

10 za każdy przelew Opłata pobierana z rachunku dłużnika, w dniu realizacji tytułu wykonawczego 12. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku miesięcznie 13. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew, wpłata itp.) 0,60% 30,00zł 200,00zł 5,00zł 20,00zł od każdego potwierdzenia 14. Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieżący rok 20,00zł b) za każdy poprzedni rok 30,00zł 15. Sporządzenie odpisu jednego załącznika do wyciągu: a) za bieżący rok 10,00zł b) za każdy poprzedni rok 15,00zł 16. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe innych podmiotów prowadzone przez: a) Bank Spółdzielczy w Trzebnicy 0,5% 2,80zł 300,00zł b) Bank Spółdzielczy w Trzebnicy na wg umowy podstawie umowy szczegółowej 18. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych innych podmiotów prowadzonych przez: a) Bank Spółdzielczy w Trzebnica 0,5% 2,80zł 300,00zł c) Bank Spółdzielczy w Trzebnicy na podstawie umowy szczegółowej zgodnie z umową/ Porozumieniem 19. Za udzielenie informacji o posiadaniu rachunku 30,00zł+Vat bankowego przez klienta banku organowi egzekucyjnemu*). *) z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. 2. RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna A. Obsługa rachunków kredytowych 1. Przyznanie kredytu: - w ROR, * 1,00% - hipotecznego konsumpcyjnego, 1,70% - z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych, - mieszkaniowego od A do Z, 2,50% 1,20% 0,10% nie mniej niż 25,00zł 6,0% - gotówkowego Dla Każdego z terminem spłaty do 12 miesięcy,** 6,00% - gotówkowego Dla Każdego z terminem spłaty powyżej 12 do 60 miesięcy, ** 5,00% 10

11 - gotówkowego Dla Ciebie, 3,00% * W przypadku kredytu w rachunku ROR Bank pobiera prowizję za przyznanie kredytu za każdy rok trwania umowy kredytowej. Pobierana zgodnie z postanowieniami umowy. ** Obniżenie prowizji o 0,50% nie więcej niż dla: a. osób przenoszących rachunek z innego Banku lub/i, b. osób, które zdecydują się dodatkowo na kartę kredytową lub/i, c. osób, które zdecydują się na limit w ROR. 2. Rozpatrzenie wniosku kredytowego o kredyt: - mieszkaniowy Od A do Z, hipoteczny konsumpcyjny, z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych Prowizja pobierana jest nie później niż w dniu złożenia wniosku o kredyt lub za zgodą decydenta w dniu uruchomienia kredytu 3. Prowizja przygotowawcza Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku kredytowego; w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej pomniejsza prowizję za rozpatrzenie wniosku/przyznanie kredytu; w przypadku negatywnej decyzji kredytowej pozostaje w Banku i pokrywa koszty sprawdzenia wiarygodności klienta 4. Zmiana warunków spłaty udzielonego kredytu - prolongata spłaty należności, zmiana harmonogramu spłat, zmiana oprocentowania na wniosek klienta, zmiana zabezpieczenia) 0,3% 25,00zł 3,0% 25,00zł 1,0% kwoty należności objętej zmianą 5. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego 3,00% kwoty podwyższenia 6. Czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w 1,0% kwoty objętej spłacie kredytu, np. prolongata lub zawieszenie okresu ulgą spłaty należności 3,0% 0,10% nie mniej niż 25,00zł 3,0% 7. Zmiana terminu wypłaty transzy kredytu 0,1% kwoty kredytu podlegającej zmianie, min 8. Wydanie odpisu (kserokopii): - umowy o kredyt - załącznika do umowy (za każdy załącznik) 15,00zł za każdą stronę 9. Sporządzenie zezwolenia na: a) wykreślenie hipoteki 35,00zł b) skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 10. Obsługa weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) 11. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia Prowizję pobiera Bank Spółdzielczy w Trzebnicy (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo banku, który weksel zdyskontował) 35,00zł 20,00zł 1,0% sumy wekslowej 12. Wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 13. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty rat kredytu lub odsetek (upomnienie) 25,00zł Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do poręczycieli 14. Sporządzenie i wysłanie upomnienia za utrzymywanie 25,00zł 3,0% 11

12 salda debetowego 15. Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia o zaległości w spłacie kredytu 25,00zł 16. Przygotowanie wniosku do egzekucji 17. Inne czynności związane z obsługą kredytów nie wymienione wcześniej 18. Przyznanie gwarancji/poręczenia/awalu- prowizja przygotowawcza 19. Prowizja za korzystanie z gwarancji, poręczenia, awalu, pobierana w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 3-miesięcznego okresu ważności 2,00% kwoty gwarancji 1,00% za każdy rozpoczęty okres 3-miesięcy 20. Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu 1,00% od kwoty zobowiązania 21. Zmiana warunków gwarancji, poręczenia, awalu: - przedłużenie terminu ważności i lub podwyższenie kwoty gwarancji, awalu, poręczenia - zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, poręczenia, awalu 1,00% od kwoty objętej zmianą 0,00% za każdy rozpoczęty okres 3-miesięcy 22. Wypłata z gwarancji, poręczenia, awalu 1,00% od kwoty roszczenia 23. Awizowanie treści gwarancji obcej 1,00% min 24. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji, poręczenia, awalu 25. Przejęcie długu kredytowego 1,0% 26. Wykup wierzytelności 1,00% 0,5% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności B. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1,5% za każdy rozpoczęty okres 3-miesięcy 1,5% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności 1. Sporządzenie i wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych 2. Sporządzenie i wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia 3. Sporządzenie i wydanie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu 4. Sporządzenie i wydanie opinii o sytuacji ekonomiczno 200,00zł finansowej klienta Banku na wniosek klienta. 5. Inspekcja pracowników Banku przeprowadzona na miejscu u Kredytobiorcy w związku z: - udzielonym kredytem lub - uruchomieniem transzy lub - nieterminową obsługą kredytu lub - pogarszającą się sytuacją Kredytobiorcy lub - inną sytuacją wymagającą przeprowadzenia inspekcji. - na terenie Gminy Trzebnica i Gminy Wrocław 70,00zł - na terenie gmin sąsiadujących - na terenie pozostałych gmin 6. Kontrola realizacji inwestycji przeprowadzona przez Inspektora z uprawnieniami budowlanymi zlecona przez Bank zgodnie z umową 12

13 III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. 1. RACHUNKI DEPOZYTOWE Rodzaj czynności / usługi Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna A. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych 1. Otwarcie rachunku bankowego: a) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel b) otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego: a) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Opłatę pobiera się od każdego rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. b) otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 3. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego dla rolników indywidualnych Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 4. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego dla wspólnot mieszkaniowych Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. Opłata miesięczna za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy: w tym wpłaty czynszów na rachunki Wspólnot Mieszkaniowych Prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku, stosownie do zawartej umowy ustalana indywidulanie z klientem 12,00zł ustalana indywidulanie z klientem 6,50zł 8,00zł 0,5% nie mniej niż 2,80zł 0,2% nie mniej niż 1,00zł 6. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez: a) Bank Spółdzielczy w Trzebnicy 0,5% nie mniej niż 2,80zł chyba, że umowa stanowi inaczej 0,00zł 0,00zł 0,00zł 2,80zł 1,00zł 2,80zł 300,00zł 300,00zł 13

14 7. Wykonanie przelewu na rachunki bankowe prowadzone: a) w BS Trzebnica b) w innych bankach c) realizacja przelewu z tytułu składek ZUS 8. Wykonywanie zleceń stałych z rachunków bieżących lub pomocniczych a) na rachunki w BS Trzebnica 3,50zł 5,00 zł 3,00zł 6,00zł b) na rachunki w innych bankach 9. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 10,00zł 10. Realizacja polecenia zapłaty 11. Powiadomienie o odwołaniu polecenia zapłaty 10,00zł 12. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia dowodu tożsamości 13. Przelewy sald z rachunków bankowych dokonywane automatycznie w terminach wskazanych przez zlecającego: a) na rachunki w BS Trzebnica b) na rachunki w innych bankach Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za przelew 14. Wydanie pojedynczych blankietów czekowych 0,50zł/1 egz. 15. Przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa Opłatę pobiera się od podawcy czeku 15. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych. 16. Wyciąg z rachunku bankowego - odbierany w BS przez właściciela konta lub osobę upoważnioną - wysyłany drogą pocztową listem ekonomicznym)na terenie kraju 30,00zł 10,00zł 17. Opłata za załącznik do wyciągu za 1 szt. 0,50zł 18. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00zł 19. Udzielenie telefonicznych informacji (na hasło) o stanie rachunku bankowego: - przedstawicielowi podmiotu gospodarczego - rolnikowi 20. Nieodebranie zgłoszonej gotówki (awizowanie) 21. Przeksięgowanie gotówki z RB na ROR za wyjątkiem przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników B. Rachunki lokat terminowych 6,00zł 4,00zł 0,05% min 5,00zł 0,00zł 0,00zł 0,00zł 5,00zł 5,00zł 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej 3. Wpłaty na rachunek lokaty terminowej 4. Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty terminowej 5. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: - w BS Trzebnica - w innym banku 10,00 zł (dyspozycja jednorazowa). 6. Likwidacja wkładu terminowego 14

15 C. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych 1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, salda na rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęć oraz za wydanie odpisu umowy rachunku 2. Realizacja dyspozycji szczególnych posiadacza rachunku, np.: realizacja zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określonego salda itp. wg indywidualnych dyspozycji klienta 3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 4. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku 5. Realizacja przelewu z tytułu zajęcia egzekucyjnego Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika w dniu realizacji tytułu wykonawczego 6. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Trzebnicy b) z innymi bankami wg indywidualnych dyspozycji klienta 15,00zł 0,60% kwoty zajętej 7. Potwierdzenie wykonania blokady środków 8. Opłata za przyjęcie i potwierdzenie pełnomocnictwa do rachunku na zabezpieczenie spłaty kredytu w innym banku 9. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty 10,00zł 10. Realizacja polecenia zapłaty 11. Odwołanie polecenia zapłaty 10,00zł 12. Zmiana karty wzorów podpisów i umowy rachunku bankowego na wniosek posiadacza rachunku 13. Sporządzenie odpisu: 1. obrotów na jednym rachunku bankowym (za każde rozpoczęte 10 pozycji) a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 2. wyciągu z rachunku bankowego a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 3. jednego załącznika do wyciągu a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok Opłaty nie pobiera się, jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu lub prokuratury w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, karno skarbowym, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów lub jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 5,00zł 20,00zł 30,00zł 30,00zł 50,00zl 15,00zł 20,00zł 5,00zł za każdą dyspozycję 30,00zł 200,00zł 15

16 14. Wydanie w trybie pilnym zaświadczenia o stanie konta lub informacji o kliencie organom uprawnionym - o objętości do jednej strony formatu A4 lub strony wydruku komputerowego - za każdą następną rozpoczętą stronę A4 lub rozpoczętą stronę wydruku komputerowego 15. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty, itp.) 16. Za udzielenie informacji o posiadaniu rachunku bankowego przez klienta banku organowi egzekucyjnemu*). 30,00zł 10,00zł 25,00zł od każdej operacji 30,00zł+Vat *) z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów oraz o zabezpieczenie świadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sądu lub prokuratora, niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej. 2. RACHUNKI KREDYTOWE, GWARANCJE BANKOWE Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka obowiązująca podstawowa minimalna maksymalna A. Obsługa rachunków kredytowych 1. Przyznanie kredytu na działalność gospodarczą: - kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt w rachunku bieżącym, kredytowa linia hipoteczna, kredyt Wspólny Remont, kredyt pomostowy - kredyt rolniczy inwestycyjny, - kredyt Agro obrotowy, - kredyt Agro nawozowy: - przy oprocentowaniu kredytu 5,95% - przy oprocentowaniu kredytu 6,40% W przypadku kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera prowizję za przyznanie kredytu za każdy rok trwania umowy kredytowej. Pobierana zgodnie z postanowieniami umowy. 2. Prowizja przygotowawcza Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku kredytowego; w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej pomniejsza prowizję za rozpatrzenie wniosku/przyznanie kredytu; w przypadku negatywnej decyzji kredytowej pozostaje w Banku i pokrywa koszty sprawdzenia wiarygodności klienta 3. Rozpatrzenie wniosku kredytowego: - kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt w rachunku bieżącym, kredytowa linia hipoteczna, kredyt Wspólny Remont, kredyt pomostowy, kredyt rolniczy inwestycyjny, Prowizja pobierana jest nie później niż w dniu uruchomienia kredytu 2,00% 2,00% 1,95% 1,90% 1,45% Przy wnioskach kredytowych do zł prowizja: Przy wnioskach powyżej zł prowizja: 100zł 0,3% kwoty kredytu 0,10% 3,00% 3,0% 16

17 4. Wcześniejsza spłata całości lub części kredytu, jeżeli spłata nastąpi powyżej 30 dni od umownego terminu spłaty. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym Bank nie pobiera prowizji. 5. Prowizja za gotowość finansową Prowizja pobierana jest w okresach miesięcznych, płatna do ostatniego dnia miesiąca. Prowizja nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. Gotowość gwarantowana przez okres 3 miesięcy. 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z kredytu 7. Zmiana warunków spłaty udzielonego kredytu - prolongata spłaty należności, zmiana harmonogramu spłat, zmiana oprocentowania na wniosek klienta, zmiana zabezpieczenia 8. Czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu, np. prolongata lub zawieszenie okresu spłaty należności 0,21% kwoty spłaconej przed terminem 0,25% w stosunku miesięcznym 1,50% 1,0% kwoty należności objętej zmianą 1,0% kwoty należności objętej zmianą 0,00% 0,25% w stosunku miesięcznym 3,0% 3,0% 9. Zmiana terminu wypłaty transzy kredytu 0,1% min. 10. Przyznanie gwarancji/poręczenia/awalu - prowizja 2,00% przygotowawcza 11. Prowizja za korzystanie z gwarancji, pobierana w 0,00% za każdy pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego 3- rozpoczęty okres miesięcznego okresu ważności 3-miesięcy 1,00% za każdy rozpoczęty okres 3-miesięcy 12. Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu 1,00% od kwoty zobowiązania 13. Zmiana warunków gwarancji, poręczenia, awalu: - przedłużenie terminu ważności i lub podwyższenie kwoty gwarancji, awalu, poręczenia - zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, poręczenia, awalu 1,00% od kwoty objętej zmianą 14. Wypłata z gwarancji, poręczenia, awalu 1,00% od kwoty roszczenia 15. Awizowanie treści gwarancji obcej 1,00% min 16. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji, poręczenia, awalu 17. Od poręczeń i awali udzielonych bankom spółdzielczym na zabezpieczenie pomocy 18. Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji od każdego aneksu 19. Od wykupionej wierzytelności 20. Od wykupionej wierzytelności leasingowej 0,5% 1,0% kwoty należności objętej zmianą 2,00% 2,00% 0,2% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności 1,0% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności 3,0% 1,50% za każdy rozpoczęty okres 3-miesięcy 2,50% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności 2,5% całkowitej kwoty wykupionej wierzytelności 17

18 21. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Zaświadczenie wydane przez jednostkę BS Trzebnica dotyczy danych objętą ewidencją prowadzoną przez tę jednostkę 22. Wydanie odpisu (kserokopii): - umowy o kredyt - załącznika do umowy (za każdy załącznik) 23 Inne czynności związane z obsługą kredytów nie wymienione wcześniej 24. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek od każdego wezwania Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do poręczycieli 25. Sporządzenie i wysłanie upomnienia za utrzymywanie salda debetowego 26. Sporządzenie zezwolenia na: a) wykreślenie hipoteki b) skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 15,00zł za każdą stronę/ załącznik 27. Przygotowanie wniosku do egzekucji B. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych 2. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu 4. Wydanie opinii o sytuacji ekonomiczno finansowej klienta Banku na wniosek klienta 5. Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej z cesją na BS Trzebnica 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenie aktualnego operatu szacunkowego 60,00zł 200,00zł * drugie i kolejne wezwanie * drugie i kolejne wezwanie 7 Sporządzenie i wysłanie ponownego wezwania do dostarczenia danych do monitoringu 8. Inspekcja pracowników Banku przeprowadzona na miejscu u Kredytobiorcy w związku z: - udzielonym kredytem lub - uruchomieniem transzy lub - nieterminową obsługą kredytu lub - pogarszającą się sytuacją Kredytobiorcy lub - inną sytuacją wymagającą przeprowadzenia inspekcji. - na terenie Gminy Trzebnica i Gminy Wrocław 70,00zł - na terenie gmin sąsiadujących - na terenie pozostałych gmin 18

19 9. Kontrola realizacji inwestycji przeprowadzona przez Inspektora z uprawnieniami budowlanymi zlecona przez Bank. zgodnie z umową C. Obsługa rachunków kredytowych preferencyjnych z dopłatami ARiMR udzielonych do r. 1. Przyznanie kredytu 1,00% 2. Rozpatrzenie wniosku podmiotu gospodarczego (w tym prowadzącego działalność rolniczą) o kredyt, gwarancję, regwarancję, awal oraz o zmianę warunków spłaty należności 0,20% Prowizja pobierana jest nie później niż w dniu uruchomienia kredytu 3. Prowizja przygotowawcza Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku kredytowego; w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej pomniejsza prowizję za rozpatrzenie wniosku/przyznanie kredytu; w przypadku negatywnej decyzji kredytowej pozostaje w Banku i pokrywa koszty sprawdzenia wiarygodności klienta 4. Przedterminowa spłata kwoty kredytu (raty kredytu) rekompensacyjna 5. Prowizja za gotowość finansową Prowizja pobierana jest okresach miesięcznych. Prowizja nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy, płatna do ostatniego dnia miesiąc kalendarzowego. 6. Zaangażowanie kredytowe 0,21% 0,25% w stosunku miesięcznym 0,00% 0,25% w stosunku miesięcznym Naliczane od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez klienta z kredytu 8. Zmiana warunków spłaty udzielonego kredytu - prolongata spłaty należności, zmiana harmonogramu spłat, zmiana oprocentowania na wniosek klienta, zmiana zabezpieczenia 9. Czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu, np. prolongata lub zawieszenie okresu spłaty należności 0,0%-1,0% 1,00% 1,0% kwoty należności objętej zmianą 1,0%kwoty należności objętej zmianą 10. Zmiana terminu wypłaty transzy kredytu 0,1% min. 11. Od poręczeń i awali udzielonych bankom 0,5% spółdzielczym na zabezpieczenie pomocy 12. Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji od każdego aneksu 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 1,0% kwoty należności objętej zmianą 3,0% 3,0% 3,0% 19

20 14. Wydanie odpisu (kserokopii): - umowy o kredyt - załącznika do umowy (za każdy załącznik) 10,00zł za każdą stronę 15. Inne czynności związane z obsługą kredytów nie wymienione wcześniej 16. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek od każdego wezwania Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do poręczycieli 17. Sporządzenie i wysłanie upomnienia za utrzymywanie salda debetowego 18. Sporządzenie zezwolenia na: a) wykreślenie hipoteki b) skreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym lub innych składnikach majątku 22. Przygotowanie wniosku do egzekucji D. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych preferencyjnych z dopłatami ARiMR udzielonych do r. 1. Sporządzenie i wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych 2. Sporządzenie i wydanie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia kredytu, gwarancji lub poręczenia 3. Sporządzenie zaświadczenia o historii udzielonego kredytu 4. Sporządzenie i wydanie opinii o sytuacji ekonomiczno finansowej klienta Banku na wniosek klienta 5. Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej z cesją na BS Trzebnica 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenie aktualnego operatu szacunkowego 60,00zł 200,00zł * drugie i kolejne wezwanie * drugie i kolejne wezwanie 7. Sporządzenie i wysłanie ponownego wezwania do dostarczenia danych do monitoringu 8. Inspekcja pracowników Banku przeprowadzona na miejscu u Kredytobiorcy w związku z: - udzielonym kredytem lub - uruchomieniem transzy lub - nieterminową obsługą kredytu lub - pogarszającą się sytuacją Kredytobiorcy lub - inną sytuacją wymagającą przeprowadzenia inspekcji. Uwaga: Kontrole przeprowadzane zgodnie z wytycznymi ARiMR nie będą podlegały opłacie - na terenie Gminy Trzebnica i Gminy Wrocław 70,00zł - na terenie gmin sąsiadujących - na terenie pozostałych gmin 9. Kontrola realizacji inwestycji przeprowadzona przez Inspektora z uprawnieniami budowlanymi zlecona przez Bank zgodnie z umową 20

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo